1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)"

Transkript

1 Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice sciálníh dialgu a zaměstnancům persnálních útvarů pdrbnější infrmace k vybraným kruhům prblémů zákníku práce a dalších pracvněprávních úprav. Obsah vychází především z dsavadních pznatků aplikační praxe a pžadavků zaměstnavatelů. Účastníci vzdělávacích seminářů budu seznámeni nejen s příslušnu pracvněprávní úpravu, ale budu infrmváni též jejích dalších dpadech, např. v blasti daní, nemcenskéh pjištění, pjistnéh na sciální pjištění, atd. Na vzdělávacích seminářích budu uvedeny též příklady z praxe, včetně jejich řešení a aktuální infrmace připravvané nvele zákníku práce a stavu prjednávání návrhů na zrušení některých ustanvení zákníku práce pdaných k Ústavnímu sudu. Vzdělávací semináře budu rganizvány v rzsahu cca 6 hdin. 1. Seminář k bsahu zákníku práce, dalším suvisejícím právním úpravám a k sciálnímu dialgu (seminář je určen pr veducí zaměstnance) Právní úprava: Ústava ČR (ústavní zákn č. 1/1993 Sb., ve znění pzdějších úprav prvedených ústavními zákny) Listina základních práv a svbd (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., vyhlášení Listiny jak sučásti ústavníh přádku České republiky, ve znění pzdějších úprav) Zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění zákna č. 585/ 2006 Sb. Zákn č. 2/1992 Sb., klektivním vyjednávání, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 187/2006 Sb., nemcenském pjištění, ve znění zákna č.585/2006 Sb. Zákn č. 266/2006 Sb., úrazvém pjištění zaměstnanců Zákn č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další pžadavky bezpečnsti a chrany zdraví při práci v pracvněprávních vztazích a zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při činnsti neb pskytvání služeb mim pracvněprávní vztahy (zákn zajištění dalších pdmínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci) Zákn č. 435/ 2004 Sb., zaměstnansti ve znění pzdějších předpisů Zákn č.251/2005 Sb., inspekci práce, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 586/1995 Sb., daních z příjmu, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 589/1992 Sb., pjistném na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů 1

2 V rámci vzdělávacíh semináře bude účastníkům pdán základní výklad k právním úpravám bsaženým v zákníku práce a v dalších suvisejících záknech, zaměřený zejména k dále uvedeným blastem pracvněprávní úpravy. HLAVNÍ PRINCIPY A ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY (prmítnutí základníh ústavníh principu c není zakázán, je dvlen, vztah k bčanskému zákníku, psílení smluvní vlnsti účastníků pracvněprávních vztahů, vymezení dchylné právní úpravy) PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (účastníci pracvněprávních vztahů, základní zásady a vymezení pracvněprávních vztahů) PRACOVNÍ POMĚR (vznik, změna sknčení ) A DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR (dhda pracvní činnsti a dhda prvedení práce) PRACOVNÍ DOBA (rzvržení pracvní dby, pružná pracvní dba, knt pracvní dby, práce přesčas, nční práce, pracvní phtvst) PŘEKÁŽKY V PRÁCI (druhy překážek v práci na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele, pstup zaměstnavatele) DOVOLENÁ (druhy dvlené, pdmínky vzniku práva na dvlenu a její rzsah, čerpání dvlené) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (základní pvinnsti zaměstnavatele) ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE (minimální mzda, zaručená mzda, mzda a příplatek za práci přesčas, mzda a příplatek za práci ve svátek, mzda a příplatek za nční práci, mzda a příplatek za práci v sbtu a v neděli, mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracvním prstředí, dměna za pracvní phtvst, náhrada mzdy) PÉČE O ZAMĚSTNANCE (pracvní pdmínky zaměstnanců, dbrný rzvj zaměstnanců, zvláštní pracvní pdmínky některých zaměstnanců) NÁHRADA ŠKODY (dpvědnst zaměstnance a dpvědnst zaměstnavatele za škdu, úprava zabezpečení při pracvních úrazech a nemcech z pvlání) SOCIÁLNÍ DIALOG A KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ (právnění dbrvých rganizací, pvinnsti zaměstnavatelů, pdnikvé klektivní smluvy) Při výkladu budu na vzdělávacích seminářích zdůrazňvány zejména pvinnsti zaměstnavatelů, které ze zákníku práce pr zaměstnavatele vyplývají v jedntlivých blastech právní úpravy, včetně příslušných suvislstí s dalšími právními úpravami. Výklad bude dále též zaměřen na prblematiku vztahu pvinnstí zaměstnavatele k dbrvé rganizaci, včetně mžnstí dchýlit se d stanvené právní úpravy a uvedením výčtu mžných sankcí při prušení stanvených pvinnstí. Výklad bude též dplněn příklady z dsavadní aplikační praxe včetně rzvedení pstupu při jejich řešení. Účastníkům vzdělávacích seminářů bude dále pdána infrmace aktuálním stavu prjednávání a bsahu návrhu zákna, kterým se mění zákník práce, včetně suvisejících záknů. 2

3 Rvněž tak budu na semináři pdány infrmace návrzích pslanců a senátrů pdaných k Ústavnímu sudu ve věci zrušení některých ustanvení zákníku práce a stavu jejich prjednávání. 2. Seminář k vybraným kruhům prblémů zákníku práce a dalším pracvněprávním úpravám (seminář je určen pr zaměstnance persnálních útvarů) Právní úprava: Ústava ČR (ústavní zákn č. 1/1993 Sb., ve znění pzdějších úprav prvedených ústavními zákny) Listina základních práv a svbd (usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., vyhlášení Listiny jak sučásti ústavníh přádku České republiky, ve znění pzdějších úprav) Zákn č. 262/2006 Sb., zákník práce, ve znění zákna č. 585/ 2006 Sb., Zákn č. 2/1992 Sb., klektivním vyjednávání, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 187/2006 Sb., nemcenském pjištění, ve znění zákna č. 585/2006 Sb. Zákn č. 266/2006 Sb., úrazvém pjištění zaměstnanců Zákn č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další pžadavky bezpečnsti a chrany zdraví při práci v pracvněprávních vztazích a zajištění bezpečnsti a chrany zdraví při činnsti neb pskytvání služeb mim pracvněprávní vztahy (zákn zajištění dalších pdmínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci) Zákn č. 435/ 2004 Sb., zaměstnansti ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 586/1995 Sb., daních z příjmu, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 589/1992 Sb., pjištění na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů Zákn č. 101/2000 Sb., chraně sbních údajů a změně některých záknů, ve znění pzdějších předpisů Nařízení vlády č. 420/2006 Sb., zavedení letníh času v letech 2007 až 2011 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., minimální mzdě, nejnižších úrvních zaručené mzdy, vymezení ztíženéh pracvníh prstředí a výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracvním prstředí Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanví dchylná úprava pracvní dby a dby dpčinku v dpravě Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanví kruh a rzsah jiných důležitých sbních překážek v práci Vyhláška č. 549/2006 Sb., stanvení základních sazeb zahraničníh stravnéh pr rk

4 Vyhláška 577/2006 Sb., kteru se za sptřebvanu phnnu hmtu stanví průměrná cena phnných hmt Vyhláška č. 600/2006 Sb., stanvení trpických neb jinak zdravtně btížných blastí pr účely ddatkvé dvlené V rámci vzdělávacíh semináře bude účastníkům pdán pdrbnější výklad k vybraným právním úpravám bsažených v zákníku práce a v dalších pracvněprávních úpravách. Výklad bude zaměřen zejména na dále uvedené prblematiky: HLAVNÍ PRINCIPY A ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVY V ZÁKONÍKU PRÁCE (prmítnutí ústavníh principu c není zakázán, je dvlen, vztah k bčanskému zákníku, psílení smluvní vlnsti účastníků pracvněprávních vztahů), vymezení mžnstí a zákazu dchylné úpravy PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY - ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, základní zásady pracvněprávních vztahů (rvné zacházení, zákaz diskriminace, dbré mravy), vymezení pracvněprávních vztahů (pracvní pměr, dhdy pracích knaných mim pracvní pměr, závislá práce) VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU - pstup před vznikem pracvníh pměru (výběr zaměstnanců, infrmační pvinnsti zaměstnavatele, vstupní lékařská prhlídka), bsazení pracvníh místa na základě vlby neb jmenvání, pracvní smluva (bsah a frma pracvní smluvy, den nástupu d práce, infrmační pvinnst zaměstnavatele), mzdvý výměr, zkušební dba, pracvní pměr na dbu určitu, knkurenční dlžka (pdmínky pr její sjednávání, smluvní pkuta), sbní spis (bsah a nakládání s ním), chrana sbních práv zaměstnance (zákaz vyžadvání některých infrmací), pdmínky mžnsti pr sjednávání pracvníh pměru na dbu určitu a délka dby jeh trvání, výjimky ze stanvenéh pstupu ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU - dhda změně pracvní smluvy a pracvníh pměru, převedení na jinu práci (rzbr důvdů, kdy je zaměstnavatel pvinen převést zaměstnance na jinu práci, kdy má mžnst převést zaměstnance i bez jeh suhlasu a kdy je k převedení vyžadván suhlas zaměstnance), pracvní cesta (mžnst vyslání zaměstnance na pracvní cestu, dhda se zaměstnancem), přelžení (mžnst přelžení, suhlas zaměstnance) SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU - způsby sknčení pracvníh pměru, jejich bsah a frma (dhda, výpvěď, kamžité zrušení, zrušení ve zkušební dbě, uplynutí sjednané dby, specifika sknčení u cizinců neb sb bez státní příslušnsti, smrt), hrmadné prpuštění, dstupné (pdmínky a výše dstupnéh), ptvrzení zaměstnání a pracvní psudek (pvinnsti zaměstnavatele při sknčení pracvníh pměru, pstup v případě nesuhlasu zaměstnance s bsahem), neplatné rzvázání pracvníh pměru (pstupy a pvinnsti zaměstnavatele), dvlání neb vzdání se pracvníh místa veducíh zaměstnance DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR - dhda prvedení práce a dhda pracvní činnsti, jejich bsah a frma 4

5 PRACOVNÍ DOBA - rzvržení pracvní dby (rvnměrné a nervnměrné rzvržení), kratší pracvní dba, pružné rzvržení pracvní dby (základní pracvní dba a vlitelná pracvní dba), knt pracvní dby (pvinnsti zaměstnance a zaměstnavatele), přestávky v práci, nepřetržitý dpčinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý dpčinek v týdnu, dny pracvníh klidu, práce přesčas, nční práce, pracvní phtvst a evidence pracvní dby DOVOLENÁ - dvlená za kalendářní rk, dvlená za dpracvané dny, ddatkvá dvlená, čerpání dvlené, krácení dvlené PŘEKÁŽKY V PRÁCI - překážky v práci na straně zaměstnance (důležité sbní překážky, jiné důležité sbní překážky v práci, překážky v práci z důvdu becnéh zájmu, rzsah pracvníh vlna, pskytvání náhrady mzdy a její výše), překážky v práci na straně zaměstnavatele (prstje, přerušení práce způsbené nepříznivými pvětrnstními vlivy a jiné překážky, pskytvání náhrady mzdy a její výše) ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE mzda, sjednání mzdy, mzdvý výměr, klektivní smluva, vnitřní předpis, splatnst mzdy a její výplata, srážky ze mzdy, minimální mzda (výše základní sazby minimální mzdy, pskytvání dplatku d výše minimální mzdy), zaručená mzda (nejnižší úrveň zaručené mzdy, pskytvání dplatku d výše nejnižší úrvně zaručené mzdy), mzda a příplatek za práci přesčas, mzda a příplatek za práci ve svátek, mzda a příplatek za nční práci, mzda a příplatek za práci v sbtu a v neděli, mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracvním prstředí, mzda při kntu pracvní dby, dměna za pracvní phtvst NÁHRADA MZDY - při překážkách v práci na straně zaměstnance, při překážkách v práci na straně zaměstnavatele a její výše, pskytvání náhrady mzdy a její výše za dbu čerpání dvlené a za nevyčerpanu dvlenu neb její část CESTOVNÍ NÁHRADY druhy cestvních náhrad (náhrada jízdních výdajů, náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rdiny, náhrada výdajů za ubytvání, stravné, náhrada nutných vedlejších výdajů, náhrady při přelžení, náhrady při zahraniční pracvní cestě), paušalizace cestvních náhrad NÁHRADA ŠKODY dpvědnst za škdu na straně zaměstnance a zaměstnavatele (druhy dpvědnsti a rzsah náhrady škdy), dpvědnst za škdu při pracvních úrazech a nemcech z pvlání (rzsah dpvědnsti, druhy náhrad a jejich výše) PÉČE O ZAMĚSTNANCE vytváření pracvních pdmínek, péče dbrný rzvj, zaměstnanců (zvyšvání kvalifikace, kvalifikační dhdy), zvláštní pracvní pdmínky některých zaměstnanců (sby se zdravtním pstižením, ženy, matky, zaměstnanci pečující dítě a jiné sby, mladiství zaměstnanci), pvinnsti zaměstnavatelů VNITŘNÍ PŘEDPIS A PRACOVNÍ ŘÁD bsah a frma, pstupy pr vydání ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ (výčet pvinnstí) a výkn jiné výdělečné činnsti (pdmínky pr mezení výknu jiné výdělečné činnsti ) DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ úprava a pstupy při dručvání písemnstí zaměstnavatelem a zaměstnancem 5

6 ÚPRAVA VZTAHŮ ZAMĚSTNAVATELE K ODBOROVÉ ORGANIZACI klektivní smluvy, dhdy, pžadavek předchzíh prjednání neb suhlasu, kntrlní činnst dbrvých rganizací SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZAMĚSTNA- VATELI přestupky a správní delikty, pkuty Účastníkům vzdělávacích seminářů budu při výkladu zdůrazněny zejména pvinnsti, které pr zaměstnavatele vyplývají z příslušných ustanvení zákníku práce a dalších suvisejících právních úprav. Výklad bude dále dplněn též příklady z dsavadní aplikační praxe při němž budu rzvedeny pstupy při jejich řešení, zejména z úrvně persnálních útvarů. Účastníkům semináře bude dále pdána infrmace aktuálním stavu prjednávání a bsahu návrhu zákna, kterým se mění zákník práce, včetně suvisejících záknů. Rvněž tak budu na semináři pdány infrmace návrzích pslanců a senátrů pdaných k Ústavnímu sudu ve věci zrušení některých ustanvení zákníku práce a stavu jejich prjednávání. 6

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracval: Lubš Klasna, ředitel škly Prjednán na pracvní pradě dne: 31. srpna 2006 Šklní řád nabývá platnsti de dne: 4. září 2006 Šklní řád Základní umělecké škly, Rkycany, Jiráskva 181 vydává

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence

III. Metodické vysvětlivky. A. Publikováno v ročence III. Metdické vysvětlivky A. Publikván v rčence 1. ÚZEMÍ Úvdní tabulka pskytuje základní přehled všech krajích a kresech České republiky. Údaje rzlze krajů a kresů k 31. 12. 2007 byly převzaty z ficiálních

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR

Dětský domov a Školní jídelna, Nové Strašecí  V N I T Ř N Í Ř Á D Čj.: 01/2014- KR Dětský dmv a Šklní jídelna, Nvé Strašecí Okružní 647, 271 01 Nvé Strašecí Tel.: 313 572 136, fax: 313 574 181 e-mail: dd.nvstra@cmail.cz, reditel@strasidylk.cz IČ: 47 019 735 IZO: 102 502 614 V N I T Ř

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 328 /RAF /2013 Spisvý znak Skartační znak Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne 29.8.2013 Směrnice nabývá platnsti de dne: 1.9.2013 A.1. A5 Mgr.Jiří Cabrnch, ředitel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 631/2012 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31.8.2012 Šklská

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání.

POJIŠTĚNÍ V TURISMU. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Insurance in tourism. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykva univerzita Eknmick-správní fakulta Studijní br: Finanční pdnikání POJIŠTĚNÍ V TURISMU Insurance in turism Bakalářská práce Veducí bakalářské práce: Ing. Svatpluk NEČAS Autr: Lucie ŘEHÁČKOVÁ Brn,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více