Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny."

Transkript

1 Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí od hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění místostarosta 3. Žádost o vyčlenění částky 5 000,- Kč 4. Vyjádření k výstavbě parkoviště u bytového domu na Budovatelské ulici 5. Nabídka realizace fotovoltaické elektrárny 6. Majetkové přiznání (bez materiálu) 7. Poděkování od spol. AKTIV 95 Opava s.r.o. 8. Zpětvzetí žaloby - RUWAC s.r.o. 9. Nabídka spolupráce firma ENERMA a.s. 10. Nabídka prezentace firma DARUMA s.r.o. 11. Smlouva o zřízení práva věcné břemeno 12. Žádost o souhlas s bezplatným užíváním veřejného prostranství 13. Žádost o úhradu za údržbu přístupové komunikace 14. Návrh na úpravu Směrnice o zadávání VZ 15. Poptávka na opravu hráze návesního rybníka v Otěvěku 16. Poptávka na výměnu oken a dveří v MŠ 17. Žádost o snížení částky za parkovací místa 18. Žádost o příspěvek na 300. výročí vysvěcení kostela Svatá Trojice 19. Žádost o povolení prodloužení podnájmu 20. Výpověď nájemní smlouvy ZO ČZS 21. Výběrové řízení pronájem garáže v č.p. 143 T.S. 22. Výběrové řízení pronájem tržnice v č.p. 558 T.S. 23. Výběrové řízení pronájem zasedací místnosti č. 18 v č.p. 40 T.S. 24. Různé Soutěž Obec přátelská rodině Ministerstvo práce a soc. věcí Žádost o zastavení jednání - obyvatelé ul. K Leváčku, Trhové Sviny Rozpočtové opatření a. 6/2010 Žádosti o ukončení smluv o užívání veřejného prostranství Nabídka prezentace v časopisu Dovolená pro vás Technologické centrum ORP Trhové Sviny 1) Nabídka úrazového pojištění Usnesení RM 106/2010 Rada města projednala nabídkou úrazového pojištění od pojistitele Kooperativa pojišťovna a.s., Praha pro starostu města a pověřuje místostarostu dalším jednáním k uzavření předmětné pojistné smlouvy s účinností do ) Nabídka úrazového pojištění Usnesení RM 107/2010Rada města projednala nabídkou úrazového pojištění od pojistitele Kooperativa pojišťovna a.s., Praha pro místostarostu města a pověřuje místostarostu dalším jednáním k uzavření předmětné pojistné smlouvy s účinností do

2 3) Žádost o vyčlenění částky 5 000,- Kč Usnesení RM 108/2010 Rada města souhlasí s vyčleněním částky 5 000,- Kč z vybraného vstupného na divadelní představení Celebrity s.r.o. odehraného pro Divadlo Otty Schwarzmüllera při Městském kulturním středisku Trhové Sviny. Uvedená částka bude použita na občerstvení souboru v den konání představení. 4) Vyjádření k výstavbě parkoviště u bytového domu na Budovatelské ulici Usnesení RM 109/2010 Rada města vzala na vědomí vyjádření SÚMM a RR k výstavbě parkoviště u bytového domu č.p na Budovatelské ulici v Trhových Svinech. 5) Nabídka realizace fotovoltaické elektrárny Usnesení RM 110/2010 Rada města vzala na vědomí nabídku společnosti TESLA a TCN na realizaci fotovoltaické elektrárny. 6) Majetkové přiznání Usnesení RM 111/2010 Rada města vzala na vědomí informaci o termínu majetkového přiznání (do ) statutárních zástupců Města Trhové Sviny. 7) Poděkování spol. AKTIV 95 Opava s.r.o. Usnesení RM 112/2010 Rada města vzala na vědomí děkovný dopis od společnosti AKTIV 95 Opava s.r.o., Slezská 110/ Opava, za udělení souhlasu k užití znaku města pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí ČR. 8) Zpětvzetí žaloby RUWAC s.r.o. Usnesení RM 113/2010 Rada města vzala na vědomí zpětvzetí žaloby od firmy RUWAC s.r.o., se sídlem K Zámecké oboře, Dolní Břežany. 9) Nabídka spolupráce firma ENERMA a.s. Usnesení RM 114/2010 Rada města nesouhlasí s nabídkou spolupráce a s žádostí o změnu územního plánu pozemků v k.ú. Trhové Sviny (p.č. 1445/2, díl 1; p.č. 1446; p.č. 1460/1, díl 1) ke stavbě fotovoltaické elektrárny od firmy ENERMA a.s., Na Sadech 1864/23, České Budějovice a trvá na svém původním usnesení č. RM 397/09. 10) Nabídka prezentace firma DARUMA s.r.o. Usnesení RM 115/2010 Rada města nesouhlasí s nabídkou firmy DARUMA s.r.o., Zelinářská 10, Plzeň, s nabízenou prezentací v rámci městského informačního a orientačního systému ve městě České Budějovice. 11) Smlouva o zřízení práva věcné břemeno Usnesení RM 116/2010 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice s názvem Trhové Sviny, p. Karlíček kabel NN. Věcné břemeno se týká pozemku parc.č. 145/40, 145/64 v k.ú. Trhové Sviny.

3 12) Žádost o bezplatné užívání veřejného prostranství č.p. 743 Usnesení RM 117/2010 Rada města souhlasí s dočasným bezplatným užíváním veřejného prostranství přilehlého k domu ap. 743 v ulici Sídliště, které stavební firma použije pro zřízení staveniště na stavební úpravy domu. Po ukončení prací budou použité pozemky uvedeny do původního stavu (zatravnění, oprava či předláždění chodníku apod.). 13) Žádost o úhradu za údržbu přístupové komunikace Usnesení RM 118/2010 Rada města nesouhlasí s úhradou částky ,- Kč za údržbu přístupové komunikace na pozemku parc.č. 966/1 v k.ú. Trhové Sviny. 14) Návrh na úpravu Směrnice o zadávání veřejných zakázek Usnesení RM 119/2010 Rada města rozhodla upravit Směrnici o zadávání veřejných zakázek ze dne dle návrhu ORR na základě doporučení finančního auditu. O zveřejňování zakázek v kategorii B bude rozhodovat rada města. 15) Poptávka na opravu hráze návesního rybníka v Otěvěku Usnesení RM 120/2010 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na opravu hráze návesního rybníka v Otěvěku s firmou Josef Šimčík, Na Oborách 423, Ledenice, která v poptávkovém řízení předložila nejnižší nabídku ,- Kč. 16) Poptávka na výměnu oken a dveří u budovy MŠ, Budovatelská ulice Usnesení RM 121/2010 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na výměnu oken a dveří u budovy MŠ, Budovatelská ulice s firmou STAKOPLAST CZ, spol. s r.o., Lidická 153, Strakonice, která v poptávkovém řízení předložila nejnižší nabídku ,- Kč, nabídka zahrnuje veškeré práce se zakázkou spojené. 17) Žádost o snížení částky za parkovací místa Usnesení RM 122/2010 Rada města nesouhlasí se snížením částky za parkovací místa za hotelem u Dvou čápů. 18) Žádost o příspěvek na 300. výročí vysvěcení kostela Svatá Trojice Usnesení RM 123/2010 Rada města souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 8 600,- Kč na 300. výročí vysvěcení kostela Svatá Trojice. 19) Žádost o povolení prodloužení podnájmu Husova 143/byt č.8 Usnesení RM 124/2010 Rada města souhlasí s prodloužením podnájmu bytu č. 8 v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici. 20) Výpověď nájemní smlouvy ZO ČZS Trhové Sviny Usnesení RM 125/2010 Rada města souhlasí s výpovědí ZO ČZS Trhové Sviny z nebytového prostoru objektu Tržnice prodejna zahrádkářských výpěstků v Trhových Svinech na stavební parcele č k a ukládá SÚMM vypsat výběrové řízení k pronájmu nepronajaté části nebytového prostoru.

4 21) Výběrové řízení pronájem garáže v č.p. 143 T.S. Usnesení RM 126/2010 Rada města souhlasí s pronájmem garáže č. 3 16m 2 v bytovém domě č.p. 143 v Husově ulici v Trhových Svinech. 22) Výběrové řízení pronájem Tržnice v č.p. 558 T.S. Usnesení RM 127/2010 Rada města souhlasí s pronájmem části nebytových prostor v objektu Tržnice č.p. 558 bývalá prodejna zahrádkářských přebytků v Trhových Svinech. 23) Výběrové řízení pronájem zasedací místnosti č. 18 v č.p. 40 Usnesení RM 128/2010 Rada města souhlasí s pronájmem zasedací místnosti č. 18 v budově č.p. 40 (budova nové Radnice) v Trhových Svinech Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky, jakožto jedinému zájemci, jehož předložená nabídka byla 320,-Kč/m 2 /rok. 24) Soutěž Obec přátelská rodině Ministerstvo práce a soc. věcí Usnesení RM 129/2010 Rada města bere na vědomí informativní dopis od Ministerstva práce a sociálních věcí k vyhlášení soutěže Obec přátelská rodině a pověřuje místostarostu přípravou podkladů k případnému přihlášení Města Trhové Sviny do této soutěže. 25) Žádost o zastavení jednání obyvatelé ul. K Leváčku, Trhové Sviny Usnesení RM 130/2010 Rada města bere na vědomí žádost od obyvatel ul. K Leváčku v Trhových Svinech ohledně zastavení jednání a příprav na odvedení povrchových vod do kanalizace v ul. K Leváčku. Rada města pověřuje SÚMM zpracováním podrobnějších informací a podkladů ohledně odvedení povrchových vod v této lokalitě a dále pak vypracováním nejschůdnějšího řešení k daným poměrům celé záležitosti. Tyto podklady budou předloženy do příštího jednání rady města a to do ) Rozpočtové opatření 6/2010 Usnesení RM 131/2010 Rada města schválila rozpočtové opatření č. 6/2010 a doporučuje ZM schválit toto rozpočtové opatření. Změny v příjmech o celkovou částku 0,00 Kč Změny ve výdajích o celkovou částku 0,00 Kč 27) Žádosti o ukončení smluv o užívání veřejného prostranství Usnesení RM 132/2010 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o užívání veřejného prostranství s panem Lubošem Ferenčíkem, Žižkovo nám. 118, Trhové Sviny, dohodou ke dni Usnesení RM 133/2010 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o užívání veřejného prostranství s firmou KOUSEK s.r.o.,komenského 432, Nové Hrady, dohodou ke dni Usnesení RM 134/2010 Rada města souhlasí s ukončením smlouvy o užívání veřejného prostranství s paní Boženou Papouškovou, Horní Stropnice 263, dohodou ke dni

5 28) Nabídka prezentace v časopisu Dovolená pro vás Usnesení RM 135/2010 Rada města nesouhlasí s prezentací v časopisu Dovolená pro vás od vydavatelství a nakladatelství ČZT s.r.o., Letohradská 48, Praha 7. 29) Technologické centrum ORP Trhové Sviny Usnesení RM 136/2010 Rada města schválila předložení projektu Technologické centrum ORP Trhové Sviny - Zřízení technologického centra ORP, pořízení elektronické spisové služby a vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností do výzvy č. 6 Integrovaného operačního programu, prioritní osa 2 Zavádění ICT v územní správě, včetně navrhovaných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 91. schůze rady města Hustopeče, konané dne 23.7.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/91/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení č. 2/91/13: RM bere na vědomí

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012

Usnesení RM č. 69/2012-RADA ze dne 20.12.2012 69/2012-RADA/3125-69. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 69/2012-RADA/3126-69. Rada města předložený program jednání RM 69/2012-RADA/3127-69. Rada města informaci o splnění

Více