SafeNet Borderless Security (Bsec) PK 7 Instala ní manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SafeNet Borderless Security (Bsec) PK 7 Instala ní manuál"

Transkript

1 SafeNet Borderless Security (Bsec) PK 7 Instalaní manuál Poslední verze:

2 OBSAH: ÚVODEM... 3 POSTUP INSTALACE... 4 I. ADMINISTRATIVE MANAGEMENT CENTER (AMC)... 4 A) CONFIGURATION MANAGER... 4 B) TOKEN MANAGER... 5 C) POLICY MANAGER... 6 D) CLIENT BUILDER... 8 II. VYTVOENÍ KLIENTSKÉHO BALÍKU... 9 III. INSTALACE KLIENTSKÉHO BALÍKU IV. INICIALIZACE TOKENU/KARTY DALŠÍ INFORMACE ÍKLADY A TIPY PRO POUŽITÍ TOKENU

3 ÚVODEM SafeNet Borderless Security PK 7.3 je balík softwaru, který poskytuje kompletní podporu pro tokeny ikey 2032/4000 a ipové karty SC 330/400 výrobce SafeNet Inc. Obsahuje: Administrative Management Center pro správu a vytváení tzv. klientských balí, BSec PK Client vzorový klientský balíek urený pro koncové uživatele, CryptoService Provider (CSP) knihovny pro kryptografické operace (Safenet Inc.), Ovladae pro tokeny ikey a teky karet, Pomocné utility a dokumentaci. Tento dokument je uren integrátorm bezpenostních ešení, administrátorm a koncovým uživatelm, kterým by ml pomoci implementovat autentizaní prostedky firmy SafeNet Inc. Autoi manuálu doufají, že se s jeho pomocí podaí uživatelm optimáln využít všechny možnosti, které naše tokeny/karty nabízejí. Souástí balení tohoto Software Development Kitu (SDK) je: Autentizaní USB token ikey 2032 / ikey 4000 Instalaní CD obsahující ovladae a aktuální verzi middleware BSec PK Manuál Podporované operaní systémy : Windows XP, W2000, W2003, Windows Vista, W2008 (pouze jako klient) 3

4 POSTUP INSTALACE I. instalace Administrative Management Center (AMC) II. vytvoení klientského balíku v AMC III. instalace klientského balíku a ovlada na koncové PC IV. inicializace tokenu/karty I. ADMINISTRATIVE MANAGEMENT CENTER (AMC) Aplikace AMC slouží pro vytváení klientských balí BSec PK Client, jejich správ a nastavování bezpenostní politiky. Instalace AMC: 1) spuste soubor SafeNet Administrative Management Center.msi z CD 2) proklikejte se až k tlaítku Finish i prvním spuštní AMC (dkamc.exe, nebo z nabídky Start/Programy/Safenet/AMC) po Vás bude vyžadován licenní kód. Ten najdete na konci tohoto manuálu. Po zadání kódu se objeví základní obrazovka AMC. a) Configuration Manager se nastavuje pouze pi využití Microsoft certifikaní autority ve Windows domén. Specifikuje se zde certifikaní autorita, délka RSA klíe, šablona certifikátu a další nastavení, která se projeví pi Enrollmentu pes webové rozhraní. 4

5 b) Token Manager - nastavení maximálního potu neúspšn zadaných PIN, minimální délky PINu/hesla, as v minutách, po jehož uplynutí je poteba znovu zadat PIN/heslo k tokenu. Pomocí tlaítka Advanced lze nastavit další vlastnosti hesla k tokenu (PINu). - složitost PINu (vynutit použití velkých/malých písmen, ísel a speciálních znak nebo dv/ti libovolné kategorie z výše uvedených), - expirace PINu (v týdnech), - poet PIN, které si token pamatuje z historie, a nemohou být použity, - poet dn ped expirací, kdy je uživatel upozornn na konec platnosti PINu. 5

6 c) Policy Manager - tato volba je aktivní pouze pi zakoupení verze Single Sign On (SSO). Policy manager umožuje: specifikovat aplikace, ke kterým se uživatelé budou hlásit heslem uloženým v tokenu, specifikovat osoby/skupiny, které budou mít pístup k daným aplikacím s využitím Active Directory, koncovým uživatelm trénovat další aplikace, do kterých se chtjí automaticky pihlašovat (SmartLogon). Jak nauit token pihlašovat se do libovolné aplikace (SSO): Add new application policy zadat název aplikace/pihlašovacího okna Ve vytvoené záložce Dialogs trained zvolte Train Dialog (viz obrázek) Spuste aplikaci/webovou stránku, k níž se chcete pihlašovat Uchopte ikonku glóbu a petáhnte ji na pihlašovací formulá webové stránky/aplikace Automaticky se vyplní dialogové okno (Step 2) Po kliknutí na Next mžete zadat friendly jméno pro Váš dialog (Step 3) Step 4 výbr textového pole, do kterého zadáváte pihlašovací údaje (viz obr.). Pomocí Previous/Next Text Field zvolíte píslušné pole v dialogu a padíte mu roli: Username, Password nebo Vámi vytvoená role pomocí tlaítka New/Edit. 6

7 Pomocí tlaítek Previous/Next Button se vybere potvrzovací tlaítko v dialogu. Druhá možnost (viz obr.) je simulace stisknout ENTER pro pihlášení. Další obrazovka (Step 6) shrnuje vše, co bylo natrénováno (textová pole, tlaítka). Na následujícím obrázku je vidt, že byla natrénována pole Username a Password na stránkách a simulovaný stisk klácvesy ENTER. 7

8 Po absolvování tohoto wizardu je nutné naplnit token skutenými pihlašovacími údaji. Toho se dosáhne pi Enrollmentu provedeném nap. pes Token Manager Utility (webový enrollment). Druhá možnost, jak nauit aplikace automatickému pihlašování, je pravým tlaítkem kliknout na ikonku v systray (erný token) a zvolit možnost SmartLogon (viz obr. níže). Programování pihlašovacího dialogu vybrané aplikace probíhá analogicky postupu v AMC. Pozn.: Pro využití této možnosti je poteba mít již nainstalovaný klientský balík BSec SSO client. d) Client Builder Create New Policy Client startuje dialog, pomocí kterého vytvoíte klientský balíek (BSec PK Client) pro koncového uživatele tokenu/karty. Tento balík spolu s driverem (je možnost mít driver i jako souást klientské instalace) již umožuje používání tokenu ikey 2032/4000 a je k nmu nutnou podmínkou. 8

9 Vytváení klientského balíku popisuje blíže následující kapitola. Po skonení dialogu se na ureném míst balíek uloží (*.msi) a je pipraven k distribuci na koncové stanice. Pozn.: Token ikey 2032/4000 je funkní i bez programu AMC, je nutné mít nainstalovaný klientský balík Safenet BSec PK Client s driverem. II. VYTVOENÍ KLIENTSKÉHO BALÍKU Spuste AMC (viz oddíl I.) a pejdte na Client Builder. Zvolte Create New Policy Client a objeví se dialog Configure Policy Client Name and Path. V tomto okn nazvte klientský balíek (stejn se nazve adresá s instalaními soubory), zvolte, jak se bude nazývat pihlašovací heslo k tokenu (PIN) a cestu, kam se balíek uloží. 9

10 Další dialogová okna následují: Configure PKI Certificate options - Pokud budete používat token jako úložišt certifikát, zvolte YES. Mžete zvolit, pro které aplikace se má automaticky zaregistrovat knihovna PKCS#11 (nastavení Netscape je i pro Mozillu). Automatic Certificate Registration - Pokud používáte certifikát v programech využívajících CSP knihovnu -Outlook, Internet Explorer, Windows logon a další, zapnte autoregistraci (YES). Druhá volba (automatická deregistrace) znamená, že se íslušné certifikáty pi vytažení tokenu aplikací odregistrují a nezstávají po nich stopy v systému (YES-autoderegistrace, NO-certifikát zstane registrovaný v MS Store). Import Certificate Chain Options zvolte YES, pokud chcete, aby byl uživatel tázán, jestli má na token importovat i certifikáty nadízených certifikaních autorit. Pi volb NO níže vyberte, jestli se budou certifikáty automaticky importovat na token nebo ne. Token Manager Utility - instalovat Token Manager Utility YES/NO. Jedná se o webovou aplikaci pro Internet Explorer, která umožuje jednoduchou správu tokenu. Je ale možné token plnohodnotn spravovat i pomocí Token Utilities/CIP Utilities. Enrollment wizard umožní inicializaci tokenu (aplikace nastavených politik v AMC, nastavení PINu, možnost vyžádání certifikátu). Enrollment Update umožní zmnit PIN, odblokovat token (pokud inicializován s Unblocking kódem), vyžádání a obnova certifikátu a import certifikátu PKCS#12. Suppress default Device Setting zaškrtnte, pokud chcete potlait defaultní hlášku Do you want to use Slot X?. Uplatní se, pokud jsou využívány jiné karty/tokeny, než Safenet a uživatel nechce stále potvrzovat íslo USB slotu. Enrollment (inicializace) - smaže se obsah tokenu, nastaví se jeho parametry (název a heslo-pin) podle pravidel urených v oddíle I. b). V pípad 10

11 ihlašování certifikátem do Windows (Windows LogOn) se automaticky vygeneruje pár klí na tokenu a zašle se žádost o certifikát na CA podle nastavení v I. a). Následn je uživatel vyzván k zadání login a hesel pro aplikace pedpipravené administrátorem v ásti I. c). Toto platí pouze pro verzi se SSO. Pozn.: následující dv okna se týkají aplikace Token Manager Utility (pokud nezahrnete TMU do klientského balíku, budou peskoena) Enrollment Wizard co se bude dít, pokud Enrollment wizard najde na tokenu data. Pokrauje v inicializaci, data budou smazána esmrování do aplikace Enrollment Update (viz výše) Upozornní pro uživatele, že pi Enrollment se data smažou (Prompt user for action) Ve spodní ásti tohoto okna se dá nastavit, jestli bude souástí procesu Enrollment i odeslání žádosti o certifikát na Vaší CA pro Windows Logon. Pi volb YES musí být v bod I. a) nastavena správn certifikaní autorita. Enrollment Update nastavení, zda mže uživatel v této aplikaci importovat digitální ID pes soubory P12/PFX (YES/NO), zda lze žádat o certifikát (YES/NO), i obnovit stávající certifikát (YES/NO). Pro nastavení druhé a tetí možnosti musí být opt správn nastavena certifikaní autorita (bod I. a). Configure Client Workstation Logon Options: Pro pihlašování do systému Windows bude použit: Token s certifikátem nebo Heslo uložené v tokenu nebo Klasické jméno/heslo jako dosud. Pozn.: I když nenastavíte v tomto okn pihlašování s certifikátem, je uživateli umožnno (pokud spluje požadavky jeho systému na LogOn pomocí certifikátu na tokenu) se do systému certifikátem pihlásit. Na OS Windows XP SP3, Vista a vyšších je pihlášení certifikátem umožnno vždy bez ohledu na toto nastavení. Configure Terminal Services Logon Options stejné jako v pedchozím bod, ale jedná se zde o pihlášení k Terminal Serveru nebo Citrixu. Možnosti: certifikát na tokenu, jméno/heslo na tokenu, bez tokenu. Configure Remote Desktop Logon Options - stejné jako v pedchozím bod, ale jedná se zde o pihlášení ke vzdálené ploše. Možnosti: certifikát na tokenu, jméno/heslo na tokenu, bez tokenu. Pokud je v pedchozích tech oknech wizardu vybrána alespo jednou možnost YES, objeví se ješt okno Configure Credential Provider Filtering Options, kde lze filtrovat pihlašovací obrazovky Microsoftu a jiných výrobc karet. Volba umožuje nap. používat k pihlášení pouze karty/tokeny Safenet. 11

12 Configure Remote Desktop/Citrix optimalizuje využití prostedk pi vzdáleném ihlašování. Hot-swap ability povoluje uživateli vložit/vytáhnout token bhem probíhající relace. Utilities - pomocné utility, které je možné vložit do klientského balíku. Lze zvolit: Token Utilities (TU) CIP Utilities Žádnou utilitu Tyto aplikace (spustí se po nainstalování balíku nap. z nabídky Start) umí podrobnji zobrazit obsah tokenu, importovat digitální ID, zmnit pin, testovat a inicializovat token, nastavovat nkteré vlastnosti tokenu apod. Po kliknutí na tlaítko Advanced žete definovat, které funkce pomocných utilit (TU, CIP) bude mít uživatel k dispozici. Tj. mžete mu nap. zakázat inicializovat token nebo mazat obsah tokenu. SmartLogon (lze použít pouze ve verzi SSO!) umožuje koncovému uživateli ukládat do tokenu hesla k libovolným aplikacím, tj. nejen tch, které peddefinoval administrátor v kroku I. c). System Tray Icon - Instaluje ikonu do System tray panelu Windows (YES). Pi zasunutí/vytažení tokenu se objeví upozornní (bublina) - Enable Event Notifications (YES/NO). Additional Device Support možnost instalovat podprné moduly pro sníma biometriky (Precise Biometrics) nebo pro vybrané teky karet. Ovladae je nutno instalovat zvláš. Pokud neuvažujete o použití tchto zaízení, nic nezaškrtávejte. Ve spodní ásti okna je možnost pidat do klientského balíku ikey driver. Pokud budete balíek distribuovat svým uživatelm, vele doporuujeme driver do balíku zahrnout, aby se celá podpora pro tokeny instalovala najednou. User Guide - instalace návodu pro koncové uživatele. Administrative Install Ready Package pokud zvoleno YES, vytvoí se balíek, který je pak možno pomocí nap. GPO, SMS distribuovat a aktualizovat. Pi zvolení NO je nutné klientské balíky pi upgradu celé peinstalovat. Policy Client Configuration Complete shrnutí konfigurace klientského balíku. 12

13 III. INSTALACE KLIENTSKÉHO BALÍKU Pokud neuríte jinak, v defaultním adresái C:\Program Files\SafeNet\AMC\Client Installs se vytvoí Vámi nakonfigurovaný instalaní balíek BSec PK Client a to ve dvou verzích: Uncompressed a Compressed. Celou tuto složku/soubor distribuujte zákazníkovi (koncovému uživateli), který bude token používat. Pokud instalujete BSec pro ipové karty SC 330/400, je poteba ješt piinstalovat ovladae teky karet (z CD \Reader Install\ nebo webu výrobce). KLIENTSKÉ PC: a) instalace balíku s driverem - spuste setup.exe/<nazev_balicku>.msi a proklikejte se až do konce instalace - restartujte poíta b) instalace balíku bez driveru - nainstalujte aktuální ovlada pro ikey (z CD adresá \Reader Installs\iKey nebo ) - nainstalujte balík BSec PK client programem setup.exe IV. INICIALIZACE TOKENU/KARTY Pro první inicializaci tokenu ikey 2032/4000 nebo karty SC 330/400 lze použít ti zpsoby: Enrollment pes ikonku v System tray icon o zadáte název tokenu a požadovaný PIN SafeNet Token Utilities (pokud jsou souástí klientského balíku) o C:\Program Files\SafeNet\BSecClient\Tknutils.exe nebo o Start/Programy/Safenet/BSec PK/ Token Utilities o Initialize token... CIP Utilities (pokud jsou souástí klientského balíku) o C:\Program Files\SafeNet\BSecClient\CIPutils.exe nebo o Start/Programy/Safenet/BSec Client/CIP Utilities o Kliknte pravým tlaítkem na slot s tokenem, Initialize token... i inicializaci se nastaví defaultní PIN/heslo: Password#1 Doporuujeme co nejdíve zmnit heslo k tokenu! 13

14 DALŠÍ INFORMACE Pomocné utility pro vývojáe a další aplikace najdete v adresái C:\Program Files\SafeNet\AMC\Toolkit. Pokud je teba pro používání tokenu zaregistrovat knihovnu PCKC#11 v aplikaci Entrust, Lotus Notes, Mozilla, apod., knihovnu k dané aplikaci najdete na disku v adresái C:\WINDOWS\system32\. Nejpoužívanjší je dkck201.dll. i používání aplikací využívajících knihovnu CSP (nap. Microsoft Internet Explorer, Microsoft CA) vybírejte SafeNet RSA CSP, pípadn Datakey RSA CSP. Stejn tak ute, pokud chcete vygenerovat žádost o certifikát (privátní a veejný klí) pímo v tokenu. ÍKLADY A TIPY PRO POUŽITÍ TOKENU A. Windows LogOn s certifikátem uloženým na tokenu Podmínky: - správn nakonfigurovaný klientský balíek (viz oddíl III), - certifikaní autorita ve Windows domén, - píslušný certifikát uložen v Active Directory es Systray icon / Enrollment získáte certifikát pro Windows logon z Vaší certifikaní autority. Pihlášení k systému bude zaregistrováno pod aktuálními pihlašovacími údaji. B. Import certifikátu ze souboru Podmínky: - jedna z utilit (CIP Utilities, Token Utilities, Token Manager Utillities) - soubor s klíi *.pfx, *.p12 Ve vybrané utilit zvolte Import, vyberte svj soubor s klíi (.pfx nebo.p12), zadejte k nmu heslo a provete import. Krom importu certifikátu ze souboru se dá certifikát importovat i pímo z Osobního úložišt Microsoft. C. Vytvoení kvalifikovanéh/komerního certifikátu u akreditované certifikaní autority Podmínky: - registrace/žádost na CA, pedpoklady specifikované cert. autoritou, - nainstalovaný základní klientský balík (nap. na CD \ BSec PK client) 14

15 i generování žádosti o kvalifikovaný certifikát je nutné zvolit správn CSP CryptoService Provider tj. SafeNet RSA CSP nebo Datakey RSA CSP, aby se klíe vygenerovaly bezpe na tokenu/kart ikey 2032/4000 resp. SC 330/400. CSP se dá nastavit u volby Typ klíe nebo Poskytovatel kryptografických služeb (záleží na zvolené CA). Po vygenerování žádosti u vybrané CA ovíte totožnost a získáte certifikát, který nainstalujete do systému a tokenu. D. Pihlašování k virtuální privátní síti (VPN) Podmínky: - token s platným certifikátem pro pihlašování do VPN - instalovaný BSec PK client - pihlašovací VPN klient musí podporovat certifikáty a Smart card logon Ve VPN klientovi navolte pihlašování pomocí certifikát. Pokud máte zasunutý token v USB, píslušný certifikát by se ml naíst a po zadání PINu se k VPN pihlásíte. E. Podepisování klíi uloženými na tokenu Podmínky: - platný certifikát od dryhodné certifikaní autority na tokenu, - instalovaný BSec PK klient, - správné nastavení ového klienta. Pro šifrování a digitální podpis je poteba nastavit ového klienta pro certifikát uložený na tokenu. V MS Outlook 2003 se nastavení provádí v menu Nástroje / Možnosti, karta Zabezpeení. Zatrhnte možnost Pidat digitální podpis pop. Zašifrovat obsah. Pi volb tlaítka Nastavení... se objeví následující okno. V Outlooku menu volba Nástroje/ Centrum zabezpeení, oddíl Zabezpeení e- amilu a tlaítko Nastavení 15

16 V tomto okn vyberte podpisový pop. šifrovací certifikát pro Vaše y. Aby se v seznamu zobrazily i certifikáty na tokenu, je nutné jej mít zasunutý v USB/tece. Pozn.: V klientovi Mozzila Thunderbird 2.0 je podepisování certifikátem na tokenu možné pouze, když byl certifikát generován pímo v tokenu a pokud jsou do programu importovány i certifikáty vydávající CA coby dryhodné CA. 16

17 Licenní kód BSec Administrative Management Center PK: 132-PKQ ASKON INTERNATIONAL s.r.o., autorizovaný distributor spolenosti SafeNet, Inc. pro eskou republiku a Slovenskou republiku. Všechna práva vyhrazena. Tato dokumentace je urena pro zákazníky užívající produkty distribuované spoleností ASKON INTERNATIONAL s.r.o. Další šíení této dokumentace nebo jejích ástí je možné jen s výslovným písemným souhlasem ASKON INTERNATIONAL s.r.o. V tomto materiálu uvedené názvy produkt jsou ochranné známky jejich vlastník. 17

2 Popis softwaru Administrative Management Center

2 Popis softwaru Administrative Management Center Testovací protokol USB token ikey 4000 1 Úvod 1.1 Testovaný produkt Hardware: USB token ikey 4000 Software: Administrative Management Center 7.0 Service Pack 8 SafeNet Borderless Security 7.0 Service Pack

Více

D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic

D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic CS OTE D7 Uživatelský manuál Konfigurace klientských stanic Objednatel Smlouva Divize/Projekt Vedoucí projektu : OTE, a.s. : 420-451/2008-LCZ : 420/ ECF1854 : Jakub Jícha Projekt/Identifikace dokumentu

Více

SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC)

SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) Uživatelská p íru ka Poslední verze ze dne 12. 8. 2010 1 ÚVOD...3 HLAVNÍ FUNKCE SAFENET AUTENTICATION CLIENT 8.0... 3 PODPOROVANÉ TOKENY A IPOVÉ KARTY... 3 ARCHITEKTURA

Více

Certifikační autority PostSignum

Certifikační autority PostSignum Certifikační autority PostSignum Instalace a použití aplikace SafeNet Borderless Security USB token ikey 4000 verze 1.0.2 Uživatelská dokumentace Srpen 2008 Strana 1 (celkem 27) Verze Datum Autor Poznámka

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb

Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb Manuál na vystavení certifikátu umožňující přístup do aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití programu Microsoft Internet Explorer verze 6 cs a část týkající se MS Windows Vista

Více

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník

Certifikační autorita PostSignum. Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Certifikační autorita PostSignum Instalace a použití aplikací Klíčník Uživatelská dokumentace - verze 2.0.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

SCS - Manuál. Obsah. Strana 1 (celkem 14) Verze 1.1

SCS - Manuál. Obsah. Strana 1 (celkem 14) Verze 1.1 Obsah SCS - Manuál... 1 Referenční příručka... 2 Záložka Výběr klíče... 2 Záložka Výběr zakázky... 3 Záložka Vtvoření nabídky... 4 Záložka O aplikaci SCS Klient... 5 SCS instalační příručka... 6 Systémové

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD

CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD CLIENT-SERVER PRODUKTY FIRMY YAMACO SOFTWARE PRVODCE PRO KONFIGUROVÁNÍ PROVOZU V SÍTÍCH WINDOWS A LINUX V PROSTEDÍ DB SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI LOKÁLNÍHO SERVERU FIREBIRD INFORMACE O INSTALACI

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SLUŽBU INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část II: Certifikát, OTP kód, SMS kód a práce s Tokeny Obsah: I. Úvod... 2 II. Certifikát a práce s Certifikačním Tokenem... 2 A. Certifikační

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.2 Datum: 5. dubna 2011 Autor: Martin Tyllich, Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Připojení pomocí proxy serveru

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011

Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek. Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 Návod pro použití bezpečnostního tokenu SafeNet etoken PASS s Portálem datových stránek Poslední verze ze dne 6. 6. 2011 OBSAH: Aktivace tokenu etokenpass...4 Přihlášení k Portálu datových stránek...7

Více

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign?

Obnova certifikátu. Úvod. Proč obnovit certifikát? Kdy obnovit certifikát? Které certifikáty obnovit? Jak obnovit certifikát na kartě ProID+ esign? Obnova certifikátu Před vypršením platnosti certifikátů si musí uživatelé ProID+ esign požádat o nový certifikát. Otázky, spojené s obnovou, a postup obnovy certifikátu na kartě ProID+ esign jsou uvedeny

Více

OKsmart a správa karet v systému OKbase

OKsmart a správa karet v systému OKbase OKsmart a správa karet v systému OKbase Od personalizace a sledování životního cyklu karet až k bezkontaktní autentizaci a elektronickému podpisu Spojujeme software, technologie a služby Martin Primas

Více

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+

Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+ Principy práce s certifikáty v aplikaci MS 2014+ Obsah 1 Úvod... 3 2 Podporované certifikáty... 4 3 Podporované způsoby uložení privátních klíčů a certifikátů... 5 3.1 Privátní klíč uložen na tokenu...

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení osobního komerčního certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Tento návod popisuje všechny kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS

INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS INSTALACE SOFTWARE PROID+ NA MS WINDOWS Pro správnou funkčnost ProID+ je třeba na daný počítač instalovat ovládací software ProID+. Instalace ovládacího software ProID+ se provádí pomocí instalačního balíčku.

Více

Administrace služby - GTS Network Storage

Administrace služby - GTS Network Storage 1. Návod k ovládání programu Cisco VPN Client (IP SECový tunel pro přístup GTS Network Storage) Program Cisco VPN client lze bezplatně stáhnout z webových stránek GTS pod odkazem: Software ke stažení http://www.gts.cz/cs/zakaznicka-podpora/technicka-podpora/gtspremium-net-vpn-client/software-ke-stazeni.shtml

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

PKI a čipové karty. Poskytovatel certifikačních služeb MPSV

PKI a čipové karty. Poskytovatel certifikačních služeb MPSV PKI a čipové karty Poskytovatel certifikačních služeb MPSV Návod k použití aplikace (verze dokumentu 1.4, verze aplikace 3.2.x) Vytvořil: Ondřej Vondra V Praze dne: 18. 4. 2011 OKsystem s. r. o. Na Pankráci

Více

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet

Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Spojujeme software, technologie a služby Programové vybavení OKsmart pro využití čipových karet Ukázky biometrické autentizace Ing. Vítězslav Vacek vedoucí oddělení bezpečnosti a čipových karet SmartCard

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE)

Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) Uživatelský přístup do centrálního systému operátora trhu (CS OTE) Návod pro certifikáty od následujících externích certifikačních autorit: Certifikační autorita Země Doporučený certifikát Odkaz TC TrustCenter

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT

Manuál pro práci s kontaktním čipem karty ČVUT Stránka 1 z 28 Manuál pro práci s kontaktním čipem Stránka 2 z 28 Obsah 1 Instalace... 3 1.1 Postup instalace minidriveru pro Windows (totožný pro PKCS#11 knihovny)... 4 2 Práce s PIN a PUK... 5 3 Správa

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Apple Safari První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný certifikát a instalace certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer 1 První certifikační autorita, a.s. 8.9.2011 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness

w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness w1se elektronické bankovnictví pro korporátní klienty v rámci portálu ebankingforbusiness Instalační příručka verze 11 Obsah Obsah 2 1. Instalace w1se od A do Z v pěti krocích... 3 I. Instalace Javy...

Více

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer

Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer Generování žádosti o kvalifikovaný certifikát pro uložení na eop Uživatelská příručka pro Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software...

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší

SecureStore I.CA. Uživatelská příručka. Verze 2.16 a vyšší Uživatelská příručka Verze 2.16 a vyšší Obsah SecureStore I.CA 1. ÚVOD... 3 2. PŘÍSTUPOVÉ ÚDAJE KE KARTĚ... 3 2.1 Inicializace karty... 3 3. ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA... 3 4. ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O PÁRU KLÍČŮ...

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). IMPORT CERTIFIKÁTŮ Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Obnova certifikátu Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. 1.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 4 2.1. Nastavení prohlížeče

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Uživatelská příručka. Popis instalace security packu pro IS OTE na WINDOWS. Verze: I 28.11.2008 Instalace_sec_pack.

Uživatelská příručka. Popis instalace security packu pro IS OTE na WINDOWS. Verze: I 28.11.2008 Instalace_sec_pack. Uživatelská příručka Popis instalace security packu pro IS OTE na WINDOWS Verze: I 28.11.2008 Instalace_sec_pack.doc Strana 1 z 30 OBSAH 1 Kontrola správné verze Internet Explorer...3 2 Připojení zařízení...3

Více

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro připojení k síti VŠPJ prostřednictvím VPN Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2015 Obsah Návod pro instalaci VPN... 3 Důležité upozornění... 3 Příprava na instalaci - stažení souborů...

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0

AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B. Verze 2.0 Bezdrátový router ADSL 2+ AR-7084gA / AR-7084A/ AR-7084gB / AR-7084B Prvodce rychlou instalací Verze 2.0 Informace o výrobku Dkujeme, že jste zakoupili výrobek firmy Edimax. Je to integrovaný router, modem

Více

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka

MobileIron Demo. DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014. AUTOR: Daniel Vodrážka DATUM VYTVOŘENÍ: 8. srpna 2014 AUTOR: Daniel Vodrážka Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Co budete potřebovat... 3 Důležité upozornění... 3 Možnosti testování... 3 MobileIron Admin konzole... 4 Registrace ios

Více

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. 12.8.2011 Verze 7.07 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 2.1. Nastavení

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě

Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě Bezpečná autentizace přístupu do firemní sítě ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá dvoufaktorové

Více

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A

P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A P R V N Í P Ř I H L Á Š E N Í D O A P L I K A C E E R B I N T E R N E T - B A N K A Následující dokument popisuje první kroky s aplikací ERB Internet-Banka (dále jen Aplikace), které musí uživatel vykonat,

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Digitální identita. zlý pán nebo dobrý sluha? Martin Jelínek, mjelinek@askon.cz ASKON INTERNATIONAL s.r.o.

Digitální identita. zlý pán nebo dobrý sluha? Martin Jelínek, mjelinek@askon.cz ASKON INTERNATIONAL s.r.o. Digitální identita zlý pán nebo dobrý sluha? Martin Jelínek, mjelinek@askon.cz ASKON INTERNATIONAL s.r.o. 0 18.2.2009 Security 2009 Ověřování identity o co jde? nutnost prokazování identity osob není nic

Více

Šachmatky Resortní část

Šachmatky Resortní část Instalační manuál Šachmatky Resortní část název dokumentu: autor: DATA SOLUTIONS s.r.o. verze: 1.0 datum: 11.05.11 stádium: důvěrnost: Finální verze Určeno správcům sítě název souboru: SM_Instalacni Manual_Resort_110511.doc

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer

Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer Generování žádostí o kvalifikovaný a komerční certifikát (TWINS) Uživatelská příručka pro prohlížeč Internet Explorer První certifikační autorita, a.s. 22.3.2012 Verze 7.06 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky

Více

DLS IV verze v1.61. Kromě klasické je dostupná i síťová verze Integrace posílání SMS zpráv (využívají se placené SMS brány)

DLS IV verze v1.61. Kromě klasické je dostupná i síťová verze Integrace posílání SMS zpráv (využívají se placené SMS brány) Novinky v DLS IV v1.61 DLS IV verze v1.61 Kromě klasické je dostupná i síťová verze Integrace posílání SMS zpráv (využívají se placené SMS brány) Síťová verze DLS IV Síťová verze DLS IV je určená pro malé

Více

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě.

Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. Extrémně silné zabezpečení mobilního přístupu do sítě. ESET Secure Authentication (ESA) poskytuje silné ověření oprávnění přístupu do firemní sítě a k jejímu obsahu. Jedná se o mobilní řešení, které používá

Více

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9

Testovací protokol. webový generátor PostSignum. sada PIIX3; 1 GB RAM; harddisk 20 GB IDE OS: Windows Vista Service Pack 2 SW: Internet Explorer 9 Příloha č. 4 1 Informace o testování estovaný generátor: 2 estovací prostředí estovací stroj č. 1: estovací stroj č. 2: estovací stroj č. 3: Certifikáty vydány autoritou: estovací protokol webový generátor

Více

SIM Card Recovery Stick

SIM Card Recovery Stick SIM Card Recovery Stick Návod k použití Hlavní výhody produktu: Jednoduché ovládání Recovery software Obnoví i smazané SMS, které se nacházejí na SIM kartě Možno použít také pro kompletní management vaší

Více

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s.

Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Instalace elišky 3.0 na Windows 7 (32-bitová verze) ČMSS a.s. Popis instalace 2010 NESS Czech s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. NESS Czech s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 tel.: +420 244 026 400 -

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

XEF SmartClient Instalační manuál

XEF SmartClient Instalační manuál XEF SmartClient Instalační manuál Požadavky na stanici uživatele Microsoft Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7, vždy s nainstalovaným posledním Service Packem. Microsoft Internet Explorer alespoň

Více

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál

EUSSO UPE 4100-BR. Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta. Uživatelský manuál EUSSO UPE 4100-BR Fast Ethernet PCMCIA Card 32 bitová 10/100 Mbps síťová PCMCIA karta Uživatelský manuál 1. Charakteristiky produktu Fast Ethernet PCMCIA karta EUSSO UPE 4100-BR podporuje standardy 10BASE-T

Více

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS

1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS 1. Administrace služby Bezpečný Internet přes webovou aplikaci WebCare GTS Pro přístup do administrace služby GTS Bezpečný Internet používejte zákaznický WebCare GTS Czech, který je přístupny přes webové

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

FAQ PROID+ 1. JAK A KDE ZÍSKÁM OVLÁDACÍ SOFTWARE KARTY PROID+?

FAQ PROID+ 1. JAK A KDE ZÍSKÁM OVLÁDACÍ SOFTWARE KARTY PROID+? FAQ PROID+ A. ZPROVOZNĚNÍ 1. JAK A KDE ZÍSKÁM OVLÁDACÍ SOFTWARE KARTY PROID+? Instalační balíček je dostupný ke stažení z adresy: http://www.proid.cz/sw/... Na této adrese je dostupný kompletní instalační

Více

VetSoftware.eu V2 Návod pro instalaci vzdálené pomoci verze dokumentu 1.0, 5.10.2007

VetSoftware.eu V2 Návod pro instalaci vzdálené pomoci verze dokumentu 1.0, 5.10.2007 VetSoftware.eu V2 Návod pro instalaci vzdálené pomoci verze dokumentu 1.0, 5.10.2007 1) Co je VetSoftware.eu vzdálená pomoc? Naše společnost umožňuje stávajícím i potencionálním zákazníkům službu vzdálené

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více