Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Michal Balínek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Michal Balínek"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Michal Balínek Porovnání aplikací vzdáleného přístupu k pracovním stanicím Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma porovnání aplikací vzdáleného přístupu k pracovním stanicím zpracoval samostatně a pouţil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu pouţité literatury. V Praze dne: Podpis...

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat mým rodičům a nejbliţším za podporu při studiu a trpělivost během psaní této bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval panu RNDr. Tomáši Vaníčkovi, Ph.D. za poskytnuté konzultace, při kterých mi bylo předáno mnoho cenných rad, připomínek a podnětů týkajících se této bakalářské práce.

4 Abstrakt V současné době rozvoje informačních a komunikačních technologií vznikají na trhu poskytovatelů moderních aplikací nové softwarové nástroje, které lidem usnadňují práci. Mezi takovéto nástroje se řadí aplikace vzdáleného přístupu, které umoţní jejich uţivatelům vzdáleně spravovat nebo upravovat data na počítačích skrze lokální nebo veřejnou síť internetu, čímţ ušetří náklady implicitní i explicitní spojené s potřebným přemístěním pro jejich přístupnost. Cílem této bakalářské práce je na základě profilace uţivatelů a jejich specifických poţadavků doporučení nejvhodnější softwaru. Poţadavky jsou pro lepší objektivnost roztříděny dle normy ISO a následně vyhodnoceny v praktické části této práce. Klíčová slova SQuaRE, TeamViewer, LogMeIn, GoToMyPC, Vzdálená plocha Microsoft, Vzdálená pomoc Microsoft, Saatyho metoda. Abstract Nowadays in the age of information and communication technologies creates on the modern application market new software tools, which make work much easier. In these software tools is concerned remote desktop applications, which enabling data modify mode to their users through the local or internet network. This fact saves implicit and explicit costs to the remote desktop user. The focus of this thesis is recommendation the best fit software to the certain remote desktop user. The requirements on the software are sorted out with the ISO standards for greater objectivity and these requirements are evaluated in the practical part of this thesis. Key Words SQuaRE, TeamViewer, LogMeIn, GoToMyPC, Microsoft Remote Desktop, Microsoft Remote Assistance, Saaty s method.

5 1 Úvod Výběr tématu Cíl a vymezení postupu zpracování Vymezení problematiky vzdáleného přístupu Popis základních pojmů Klient uţivatel Administrátor Aplikace Operační paměť RAM Vzdálený přenos Veřejná IP adresa Místní účet Windows HTTPS protokol Komerční / Nekomerční licence Interkativní proces Norma SQuaRE ISO/IEC 2500n Obecný oddíl jakosti SW produktu ISO/IEC 2501n Oddíl modelu jakosti ISO/IEC 2502n Oddíl metrik pro jakost ISO/IEC 2503n Oddíl poţadavků na jakost ISO/IEC 2504n Oddíl vyhodnocování jakosti Charakteristiky jakosti Funkčnost [Functionality metrics] Přesnost[Accuracy] Bezpečnost [Security] Bezporuchovost [Reliability metrics] Zralost [Maturity] Odolnost vůči vadám [Fault tolerance] Úroveň zotavení [Recoverability] Pouţitelnost [Usability metrics] Srozumitelnost [Understandability] Naučitelnost [Learnability]... 13

6 7.3.3 Atraktivnost [Attractiveness] Účinnost [Efficiency metrics] Časové chování [Time behaviour] Vyuţití zdrojů [Resource utilisation] Udrţovatelnost [Maintainability metrics] Analyzovatelnost [Analysability] Testovatelnost [Testability] Přenositelnost [Portability metrics] Přizpůsobitelnost [Adaptability] Instalovatelnost [Installability] Pouţitá kritéria na základě SQuaRE Přenositelnost Účinnost Funkčnost Pouţitelnost Ostatní Aplikace vzdáleného přístupu TeamViewer LogMeIn GoToMyPC Vzdálené plocha Windows Vzdálená pomoc Windows Vyhodnocení pouţitých metrik na stanovená kritéria Pořizovací náklady Podporované operační systémy Veřejná IP Adresa Vytíţenost paměti RAM Výpočetní sloţitost Instalovatelnost Způsob zabezpečení Přístup přes webový prohlíţeč Technická podpora Interaktivní zprávy Klávesové funkce... 33

7 12.12 Přenos souborů Profilace uţivatelů Profil uţivatele student Profil uţivatele zaměstnanec Profil uţivatele Helpdesk administrátor Vyhodnocení vícekriteriálního rozhodování Uţivatel student Uţivatel zaměstnanec Uţivatel Helpdesk administrátor Závěr Zdroje Seznamy... 46

8 Teoretická část

9 1 Úvod Vývoj nových technologií ve společnosti jde v současnosti výrazně dopředu. Kaţdý příchod novinky ve společnosti má ve svých počátcích těţké období uţ jen z toho důvodu, ţe přichází něco nového, komplikovanějšího a zároveň to je pro většinu lidí finančně nedosaţitelné. Počátky zrození počítačů, přesněji tedy počítání jednoduchých operací, sahají aţ do průmyslové revoluce, kdy se badatelé zabývali tím jak nahradit počítaní v podání lidí stroji. Průběhem času šel vývoj přes počítadla, mechanické sčítače, během 2. světové války také uţ šifrovací počítače, tranzistorové a polovodičové počítače v rámci místností a budov aţ po přelomový vynález integrovaných obvodů z křemíku vědce jménem Robert Noyce, který je spoluzakladatelem společnosti Intel. Po vynálezu mikroprocesorů vyrobených z křemíku začal veliký nárůst ve výrobě osobních počítačů a to především společnostmi IBM a Apple. Na trhu se začínají objevovat první operační systémy a vývoj informačních technologií jde závratnou rychlostí dopředu. Počítače začali zjednodušovat celou škálu procesů, které doposud museli lidé vykonávat mnohem pomalejšími a sloţitějšími metodami. Stěţejním fenoménem pro dnešní společnost bylo vytvoření internetové sítě. [4] Historie internetu sahá do doby, kdy se řešil problém, jak zajistit komunikační přenos v případě války. Otázka zněla: pokud by nepřítel vyřadil jednu část sítě, je stále možné zajistit aby pakety došli k cílovému přijímači jinou cestou? Všechny uzly sítě by teda z hlediska svého stavu měli být rovnocenné a kaţdý uzel by měl být schopen vytvořit, předat a přijmout zprávu. Podle Tima Bernerse-Lee, který je povaţován za zakladatele internetu má být tato síť navrţena tak aby byla svobodná a otevřená pro všechny. [4] V současné době je díky informačním technologiím obrovský přísun informací v kaţdém odvětví dnešní společnosti. Rostoucí rychlost připojení, počítačových sítí i počítačů samotných nám dává moţnosti mnohonásobně větší kaţdou inovací. Zpřístupněním připojení do mobilních zařízení mělo obrovský přínos pro rozvoj a jeho následné rozšíření jako běţnou záleţitost mezi lidskou společnost. Základem úspěšnosti v obchodu je umění poskytnout informace na správném místě a ve správný čas. Díky tomu trendu se v současnosti rozšiřuje působení outsourcingu sluţeb například v oboru poskytovaní informačních a komunikačních sluţeb. Pro tento obor je právě vzdálené přístup do počítačů a komunikace s klientem přes prostředí internetu důleţitou součástí pracovní náplně. Vzdálená komunikace s vlastním počítačem můţe mít široké vyuţití i 1

10 pro běţného uţivatele například studenta, který chce přistupovat ze školy k vlastním materiálům v soukromém počítači. Toto téma mě celkově zaujalo a tím se dostáváme k další kapitole. [4] 2 Výběr tématu Výběru tématu bakalářské práce jsem uskutečnil v posledním ročníku mého studia. Při výběru jsem se zamyslel nad tím, co mne v dosavadním studiu zaujalo nejvíce, čím bych mohl přispět k danému tématu, zda je téma aktuální a týká mého studijní oboru a v neposlední řadě jestli jsem schopen obstarat dostatek informací k zpracování rozsáhlejšího díla. Na základě těchto kritérií jsem vybral téma týkající se porovnání aplikací vzdáleného přístupu, se kterým jsem se setkal v modulu POS (počítačové sítě) ve 3. ročníku studia na Vyšší odborné škole informačních sluţeb v Praze. 3 Cíl a vymezení postupu zpracování Tyto aplikace, jak jsme se dozvěděli jiţ v úvodní kapitole, umoţňují vzdáleně spravovat počítač a to například administraci programů nebo souborů počítače a podporu uţivatelů přes vzdáleného prostředí. Uţivatel, který tuto sluţbu v aplikaci vyhledává je postaven před rozhodnutí, přes jaký software realizuje výše zmiňovaný vzdálený přenos. Cílem této práce je doporučení výběru aplikace pro vzdálený přenos pro daný typ uţivatele. Nejvhodnější software bude určen na základě stanovených kritérií. Pro účely této práce jsou pouţity modifikované metriky z norem ISO, které zaručí objektivní hodnocení výsledků. Jejich výstupem je v této bakalářské práci určení jakosti softwaru na základě provedených testů na jednotlivé aplikace. Protoţe kaţdý uţivatel očekává od aplikace rozdílné funkcionality, vytvořil jsem v praktické části tři základní typy uţivatelů s jasně definovanými poţadavky, které jsou pomocí Saatyho metody přepočteny na jednotlivé váhy kritérií. Závěrem pomocí těchto vah vícekriteriálního rozhodování je vyhodnocen nejvhodnější software vzdáleného přístupu pro daného uţivatele. 2

11 4 Vymezení problematiky vzdáleného přístupu Předpokladem této kapitoly je přiblíţení problematiky vzdáleného přístupu do počítače pro snadnější pochopení následujících částí této práce. Tato část pokračuje v návaznosti na úvodní kapitolu č. 1, kde byl zmíněn význam přenosu materiálů prostřednictvím vzdáleného přístupu. Přístup k materiálům do počítače připojeného k internetu je jeden z mnoha důvodů, proč tuto sluţbu vyhledávat existují ovšem další a to například: 1) Vzdáleně udrţovat aktuální software instalací nových aktualizací 2) Online pomoc se správou počítače známým 3) Vzdálená správa počítačů ICT firmou jako pracovní náplň 4) Kontrola činnosti dané skupiny např. studentů 5) Práce s programy uloţené na soukromém počítači Všechny tyto činnosti jsou výsledným trendem společnosti a ten by se dal popsat jako zjednodušení, zefektivnění nebo také koordinace našich aktivit v rámci dostupných sluţeb a tím vzdálená správa počítačů zcela jistě je. Zkrácení času, který by byl potřeba při řešení výše zmíněných aktivit vede například k úspoře nákladů pro poskytovatele vzdálených sluţeb. Nejčastějším příkladem vzdáleného přístupu je tedy propojení dvou počítačů přes grafické rozhraní [Graphical User Interface] zobrazené na ovládajícím počítači stejným způsobem jako kdyby za ním ovládající uţivatel seděl fyzicky. Grafické prostředí, kterým je přenos přenášen, je u současných aplikací navrţeno natolik jednoduchým způsobem, ţe většinu funkcí zvládne obsluhovat průměrně zdatný uţivatel informačních technologií.. 3

12 5 Popis základních pojmů V této kapitole jsou charakterizovány základní pojmy, jejichţ pochopení je pro účely této práce výchozí. 5.1 Klient uživatel Klientem je nadále chápán uţivatel, který má potřebu vzdálené pomoci. 5.2 Administrátor Je specifický typ pokročilého uţivatele aplikace, který spravuje vzdálený počítač. 5.3 Aplikace Aplikací je pro účely této práce myšlen porovnávaný software vzdáleného přístupu. 5.4 Operační paměť RAM Hardwarový prvek počítače slouţící jako dočasná datová úloţna pro aktuálně spuštěné aplikace. 5.5 Vzdálený přenos Vzdáleným přenosem je vyjádřen započatý děj ovládání počítače přes lokální nebo veřejnou síť internetu. 5.6 Veřejná IP adresa IP adresa je unikátní číslo identifikující počítač v síti internetu a je tedy základním prvkem pro komunikaci dvou počítačů. Její veřejným tvarem je tedy myšleno, ţe není přidělena lokálním prvkem v síti například Routerem ( Rozbočovač ) a počítač je tedy je jednoznačně rozlišitelný jejím unikátním tvarem v internetu. 5.7 Místní účet Windows Je vytvořený uţivatelský účet například v operačním systému Windows. Jde tedy o profilový účet, ke kterému má moţnost ţadatel přenosu přistoupit. 4

13 2 Vaníček [1] s Uživatelský účet je sada informací, která systému Windows říká, do kterých souborů a složek máte přístup, jaké změny v počítači můžete provádět a jaké jsou vaše osobní předvolby, například pozadí plochy nebo barevný motiv. Díky uživatelským účtům můžete sdílet počítač s několika lidmi a zároveň mít vlastní soubory a nastavení. Každá osoba má přístup ke svému uživatelskému účtu pomocí uživatelského jména a hesla HTTPS protokol Protokol pro internetový prohlíţeč, který zabezpečuje data, která jsou přenášena mezi serverem a prohlíţečem a to prostřednictvím šifrovací metody SSL/TLS. Dalším prvkem zabezpečení je jednoznačná autentizace účastníka na základě přístupových údajů (přihlašovacího jména / čísla a hesla). [13] 5.9 Komerční / Nekomerční licence Komerční licence opravňuje vyuţití softwaru za účelem zhodnocení tedy zisku v rámci libovolných poskytovaných sluţeb. Nekomerční licence naopak opravňuje uţivatele uţití programu pouze pro své osobní účely a 5.10 Interkativní proces Interaktivním procesem se rozumí stav aplikace, kdy je spuštěna relace vzdáleného přenosu a aplikace poskytne danou funkčnost právě v tomto stavu Norma Je vymezena jako společně dohodnutý předpis pro technický nebo technicko ekonomický stav nějaké entity nebo průběh nějakého jevu za daných podmínek. 1 Normy tedy sjednocují pohled na určitou problematiku a vytvoří jednotně chápaná pravidla. Jejich definice je tedy pojata globálně a proto ve většině případů nelze jejich dodrţení kontrolovat striktními nástroji. [1] Typy norem v pouţité v oblasti informačních technologií: ISO Zabývá se obecnou normalizací IEC zaměření na normalizaci v oblasti elektrotechniky 1 Uţivatelské účty, nejčastější dotazy [14]

14 6 SQuaRE Projekt SQuaRE [Software Quality Requirement and Evaluation] se zabývá stanovením poţadavků jakosti a hodnocení jakosti softwaru. Zahájen byl v roce Definici jakosti:,,jakost produktu je souhrn podstatných vlastností produktu, které určují míru uspokojení daných (obecně očekávaných) [impied] a stanovených [stated] potřeb [needs] uživatele produktu, v případě užití produktu stanoveným způsobem. 3 SQuaRE vychází z odstranění vad starších norem (datující se v posledního desetiletí minulého století) a navrţení nové řady norem ISO/IEC norem s vyhrazeným číselným rozpětím viz Obr. 1. [2] Vstupní představa o skladbě norem je zobrazena na obrázku č. 1, normy jsou rozděleny do pěti oddílů schématu a zobrazují jednotlivé sledované prvky softwaru. [2] Obr. 1 Architektura SQuaRE norem řady ISO/IEC 250xx Zdroj: [5] 3 Vaníček [1] s. 22 6

15 6.1 ISO/IEC 2500n Obecný oddíl jakosti SW produktu ISO/IEC Obecný přehled a průvodce po SQuaRE jedná se o úvodní dokument, kde je popsána filosofie celé soustavy norem, definující terminologie uţívanou v rámci řady a celkově poskytuje informace o tom, v které části má uţivatel hledat potřebné informace. ISO/IEC Plánování a management popisuje pohled managementu a to základní informace o plánování a řízení projektů. Tyto normy jsou jiţ dokončeny, schváleny publikovány sekretariátem ISO v Ţenevě. [2] 6.2 ISO/IEC 2501n Oddíl modelu jakosti ISO/IEC zde je popsán přenos poţadavků na jakost na poţadavky na produkt. [2] 6.3 ISO/IEC 2502n Oddíl metrik pro jakost Soubor norem, které tvoří jádro celé soustavy systému SQuaRE. Vypočítají se zde míry kvality pro určení jakosti softwaru a ty jsou vypočítaný pomocí měřících funkcí na zkoumané aplikaci získané pozorováním jejího chování. ISO/IEC 25020: 2007 Referenční model a průvodce po měření jedná se o jiţ schválenou a vydanou normu ISO. Obsahuje především definice uţitých pojmů z oblasti norem 2502n. Zabývá se dělením jakostí na vnější, vnitřní a jakost uţití. ISO/IEC Prvky pro měření definuje prvky (typy měr), které lze přímo měřit na zkoumaném produktu jeho pozorováním nebo sledováním funkcí. Tyto typy měr pak určí jednotlivé míry jakosti. Pro účely této práce byli pouţity následující prvky: Doba trvání jedná se o časový údaj potřebný k dosaţení/trvání měřeného stavu softwaru - (viz prakt. část kap. ) Počet prvků zde bude zahrnut počet entit, jevů vymezených danými podmínkami, výsledná hodnota míry bude celé nezáporné číslo (viz prak. část kap. ) ISO/IEC Vnitřní míry jakosti softwaru, ISO/IEC Vnější míry jakosti softwaru a ISO/IEC Míry jakosti užití softwaru tyto normy by měli být další důleţitou části projektu SQuaRE, avšak jejich finální podoba není dosud určena. Řešitelé projektu SQuaRE provedli průzkum pouţívání konkrétních měr jakosti v organizacích, 7

16 kde se vyvíjí software. V České republice tento průzkum proveden na katedře Informačního inţenýrství na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a katedře Informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. [2][1] 6.4 ISO/IEC 2503n Oddíl požadavků na jakost Zde se nachází pouze jedna norma ISO/IEC Požadavky na jakost tato norma poukazuje na důleţitost stanovení poţadavků na software jiţ při jeho specifikování a plánování vývoje a to ze strany dodavatele softwaru, ale také ze strany objednatele. Jedná se o jiţ schválený typ normy. [2] Z vlastní zkušeností chápu důleţitost předem stanovených poţadavků a jejich následné dodrţování v rámci testování aplikací a plně s tímto tvrzením souhlasím. Setkal jsem se s komplikacemi, které dokázali do projektu vnést spoustu nejasností a jejich následné řešení s dalšími zodpovědnými stranami za produkt pozdrţelo celý proces testování o ne zcela bezvýznamný časový úsek. [2] 8

17 6.5 ISO/IEC 2504n Oddíl vyhodnocování jakosti Jedná se o normy, které podrobně popisují postup při hodnocení jakosti softwaru ze stran, které daný produkt vyvíjí, poptávají a dále pohled nezávislé strany testovací středisko. Průvodní dokumentací k této části norem je: [1] ISO/IEC Referenční model a průvodce hodnocením Při stanovení hodnocení je třeba dodrţet určitý ţivotní cyklus viz Obr. 2. Po stanovení kroků by měli být výstupními hodnotami zabezpečení kvality při vývoji produktu, rozhodnutí zda přistoupit k další části vývoje nebo např. uzavření kontraktu na dílčí část produktu. Normy ISO/IEC Vyhodnocovací moduly ISO/IEC Postup řešitele, ISO/IEC Postup obstaravatele, Postup hodnotitele nejsou zatím zpracovány. [2] Obr. 2 Referenční model hodnocení kvality Zdroj: [2] s. 11 9

18 7 Charakteristiky jakosti V úvodu ke kapitole č. 6 jsem jiţ pojem jakost definovali. Dále bych se chtěl věnovat rozdělení charakteristik jakosti podle důrazu na daný softwarový produkt. Zmiňovaný důraz je u různých softwarových řešení kladen na různé části kvality jakosti a je daný různorodostí poţadavků uţivatelů na software. Například u jednoho produktu budeme uvaţovat práci na jediném vlastním počítači a naopak v druhém případě bude podstatné, zda budeme schopni provozovat produkt na zcela odlišných počítačích a širokém spektru uţivatelů. Dalším příkladem by mohla být jaderná elektrárna, která bude mít zcela jistě poţadavek na bezporuchovost a bezpečnost systému. [1] Obr. 3 Model rozdělení charakteristik jakosti Zdroj: Autor 10

19 Interface compliance Functionality compliance Data completeness Data security Access controllability Access auditability Functional specification stability Function fitness Expectation compliance Computational Accuracy Functional implementation coverage Functional implementation completeness Functional adequacy 7.1 Funkčnost [Functionality metrics] Tato charakteristika zabezpečuje zda je daná funkcionalita v systému dostupná. Obecně se funkcionalitou rozumí mnoţina funkcí, které uspokojují určité potřeby. [1] Funkčnost je vymezena jako schopnost informačního systému či softwarového produktu obsahovat funkce, které zabezpečují předpokládané nebo stanovené potřeby uživatele při používání systému za stanovených podmínek Přesnost [Accuracy] Vyjadřuje schopnost systému poskytnut správné výsledky v poţadované úrovni přesnosti, která je dána propracovaností pouţitého algoritmu pro výpočet funkcí. V aplikaci bývá v mnoha případech nutné pouţít zaokrouhlovací metodu na výsledky a tím vznikají nepřesnosti a v programu tímto způsobem můţe vzniknout rozsáhlejší problém. [1] Bezpečnost [Security] Jedná se o další část funkčnosti, která se zabývá pouze zabezpečení dat v systému v rámci jakosti pouţívání. Bezpečnost je vymezena jako schopnost chránit informace a data tak, aby neautorizovaná osoba nebo systém neměla možnost je číst či modifikovat a přitom autorizovaným subjektům nebyla odepřena stanovená úroveň přístupu k datům. 5 [1] Functionality Adequateness Accuracy Fitness Security Compliance Obr. 4 Členění podcharakteristik funkčnosti Zdroj: [3] 4 Vaníček [1] s Vaníček [1] s

20 7.2 Bezporuchovost [Reliability metrics] V případě úvahy poruchového stavu můţe být aplikace ve fázi, kdy je její funkčnost omezena, ale zachovala si poţadovanou úroveň výkonu, při kterém není ohroţena její základní funkčnost. Tento stav na základě poţadavků můţeme vyhodnotit jako bezporuchový. [1] Bezporuchovost je vymezena jako schopnost informačního systému či softwarového produktu zachovat specifikovanou úroveň výkonu při používání systému za stanovených podmínek Zralost [Maturity] Vyjadřuje schopnost aplikace vypořádat se s poruchovým stavem systému nebo minimalizovat jejich dopad. [1] Odolnost vůči vadám [Fault tolerance] Schopnost systému poskytovat vymezené sluţby při jeho selhání. [1] Úroveň zotavení [Recoverability] Je vlastnost systému, díky které dokáţe obnovit úroveň výkonu a zachovat data po odstranění poruch. [1] Obr. 5 Členění podcharakteristik bezporuchovosti Zdroj: [3] 6 Vaníček [1] s

21 7.3 Použitelnost [Usability metrics] Význam pouţitelnosti lze chápat jako soubor atributů, které jsou spjaty s potřebným úsilím vynaloţeným na pouţívání softwarového produktu specifickým uţivatelem nebo souborem uţivatelů. Je patrné, ţe některé podcharakteritiky funkčnosti i bezporuchovosti jsou součástí pouţitelnost tzn. vyplívají z nich. Jedná se o nejrozsáhlejší charakteristiku projektu SQuaRE. [1] Srozumitelnost [Understandability] Vyjadřuje míru úsilí, které je třeba vynaloţit na porozumění systému. [1] Naučitelnost [Learnability] Lze chápat jako vlastnost systému, která je dána potřebnou mírou úsilí vynaloţeného pro rutinní pouţívání aplikace. [1] Atraktivnost [Attractiveness] míra pouţití multimediálních prvků v aplikaci pro příjemnější práci se systémem. Obr.6 Členění podcharakteristik použitelnosti Zdroj: [3] 13

22 I/O Utilization Transmission utilisation External memory utilization Internal memory utilization CPU utilisation Data Capacity Tasks capacity User Capacity Processing efficiency Time efficiency I/O wait time I/O error ratio I/O Utilization Transmission error ratio Transmission utilization External storage utilization External memory utilization Internal memory error ratio Internal memory utilization CPU utilisation Data handle capacity Data throughout Tasks throughput Maximal Concurrent Requests Maximal Concurrent Users Throughput Turnaround time Response time 7.4 Účinnost [Efficiency metrics] Účinnost je vymezena jako schopnost informačního systému či softwarového produktu poskytovat potřebný výkon vzhledem k množství použitých zdrojů při používání za stanovených podmínek. 7 Měrnou jednotkou účinnosti je také čas potřebný pro provedení výpočtu. Do zdrojů lze zahrnout cizí software, nastavení výpočetních prostředků a pouţitá media. [1] Časové chování [Time behaviour] Je podcharakteristika vyměřující schopnost systému vykonat výpočet úlohy za poţadovaný čas. Tedy odezva systému za daných podmínek. [1] Využití zdrojů [Resource utilisation] U vyuţití zdrojů se jedná o zajištění zdrojů systému pro zachování poţadovaných funkcí aplikace. Jedná se například o vyuţití paměti procesoru, operační paměti, sítě. [1] Efficiency Time behaviour Capacity Resource utilisation Obr. 7 Členění podcharakteristik účinnosti Zdroj: [3] 7 Vaníček [1] s

23 Verification completeness Automatic verification Change control capability Change efficiency Modification Data normalization Effectiveness of guide documents Readability of code Module structure rationality Module coupling Analysis capability Failure diagnostic supporting Failure diagnostic efficiency Software change control capability Modification restorability Configuration modification Code modification Consistence of document and software Effectiveness of guide documents Specification compliance Code normalization Comment normalization Comment adequateness Failure location Time Failure diagnostic correctness 7.5 Udržovatelnost [Maintainability metrics] Vyjadřuje schopnost modifikace informačního systému či softwaru. Za modifikaci je povaţováno například přizpůsobení systému při změně prostředí, změna funkční specifikace nebo oprava nedostatků a vylepšení. [1] Analyzovatelnost [Analysability] Schopnost systému zjednodušit nalezení vady v případě poruchy aplikace a specifikování problémové části systému. [1] Testovatelnost [Testability] Po provedení modifikace systému (např. nasazení nové verze) je třeba zjistit, zda systém stále disponuje plněním svých funkcí při dodrţení poţadované jakosti. Je třeba prověřit, ţe modifikovaná verze můţe pracovat s daty z verze předchozí. [1] Maintainability Analysability Modularizat ion Normalization Changeability Verifiability Obr. 8 Členění podcharakteristik udržovatelnosti Zdroj: [3] 15

24 Porting consistency Porting correctness Installability Data adaptability Communication adaptability Software adaptability Hardware adaptability Porting consistency Porting correctness Installation efficiency Flexibility of installation Ease of installation steps Installation process Installation correctness Data adaptability Communication adaptability Co-existence with other software Supporting software adaptability Database adaptability Operational system adaptability Hardware adaptability 7.6 Přenositelnost [Portability metrics] Přenositelnost je vymezena jako schopnost informačního systému softwarového produktu být přenesen z jednoho prostředí do jiného. 7 Lze ji teda chápat jako schopnost uţití softwarového produktu na různých platformách (hardwaru a softwaru). [1] Přizpůsobitelnost [Adaptability] Udává, do jaké míry pracuje systém s vlastním prostředky v průběhu přizpůsobení se různým prostředím. Například poţadavek uţivatele na změnu velikosti okna v aplikaci by měl být moţný kdykoliv v průběhu práce se systémem, bez jeho nutného obnovení. [1] Instalovatelnost [Installability] Instalovatelnost vyjadřuje míru potřebného úsilí k úspěšnému provedení instalace produktu a také moţnost počátečního přizpůsobení systému poţadavkům uţivatele. [1] Portability Adaptability Installability Completeness Obr. 9 Členění podcharakteristik přenositelnosti Zdroj: [3] 7 Vaníček [1] s

25 Praktická část 17

26 8 Použitá kritéria na základě SQuaRE V této kapitole byly na základě obecné charakteristiky norem SQuaRE definovány kritéria pro porovnávaní aplikací vzdáleného přístupu. Jejich výběr byl uskutečněn tedy formou analýzy funkčních prvků aplikací. Výsledné kritéria jsou tedy průnikem mnoţiny obecné charakteristiky prvků v normách ISO/IEC a výše zmiňované analýzy aplikací. 8.1 Přenositelnost Podporované operační systémy Otestování na kolika platformách je moţné aplikace vyuţít. Instalovatelnost Zkoumán nezbytný počet kroků uţivatele při instalaci softwaru. 8.2 Účinnost Výpočetní sloţitost Čas potřebný pro vznik relace a spuštění aplikace. Vytíţenost paměti RAM Otestování potřebného fyzického prostoru v paměti RAM 8.3 Funkčnost Způsob zabezpečení Vyuţití funkcí jednorázových hesel, typ Autentizace uţivatele a zvolená Šifrovací metoda na základě dohody s vedoucím bakalářské práce byl zvolen 128bitový blok šifrování jako standard pro dnešní výpočetní moţnosti. V testech byl zvolen tento blok jako 90% bezpečnost zabezpečení Klávesové funkce ctrl + alt + del, tlačítko Windows a alt + F4 (zavření okenního dialogu) testované na klientském počítači Přístup přes webový prohlíţeč Přístupnost do relace přenosu a způsob autentifikace uţivatele 18

27 8.4 Použitelnost Interaktivní zprávy Dostupnost dialogového okna zpráv pro snadnou a rychlou komunikaci ovládaného počítače s ovládajícím. Technická podpora Dostupnost sluţeb nápověda, FAQ, fórum a telefonická podpora 8.5 Ostatní Pořizovací náklady Porovnány náklady na pořízení a provoz aplikací. Nutnost veřejné adresy IP Test aplikace zda má nutnou podmínky jednoznačné identifikace v síti internet. Přenos souborů V interaktivním reţimu například přes dialogové okno. 19

28 9 Aplikace vzdáleného přístupu V této kapitole se věnuji popisu porovnávaných aplikací. Vymezení problematiky těchto aplikací byla představen v teoretické části viz kap.4.software byl vybrán z široké nabídky současného trhu, kde se jich vyskytuje velké mnoţství a pro vypovídající údaje (účel této práce) byly vybráno následujících pět GUI aplikací na základě několika kritérií. První kritérium výběru byla snadnost přístupu. V potaz přicházejí aplikace, které není třeba stahovat a instalovat. Jedná se tedy o software společnosti Microsoft Vzdálené plocha [Microsoft remote desktop] a vzdálená pomoc [Microsoft Remote Assistance] dostupný ve verzích operačních systémů Windows XP, Vista a Windows 7. Dalším kritériem pro výběr zbývajících tří softwarů byl nejvyšší počet uţivatelů a celkové porovnání aplikací vzdáleného přístupu na webovém serveru remotedesktop.findthebest.com. Z toho porovnání vycházejí nejlépe aplikace Teamviewer, LogMeIn a GoToMyPC. [6] 20

29 9.1 TeamViewer 8 Aktuálním produktem společnosti TeamViewer GmbH je aplikace TeamViewer verze: První verze od toho výrobce byla představena trhu v roce Současná verze podporuje 33 jazykových verzí. Tento produkt pouţívá přes 100 mil. uţivatelů. Program je nabízen zdarma pouze pro nekomerční vyuţití. Pro firemní sféru je produkt rozdělen do tří kategorií: Bussines, Premium a Corporate. Při zakoupení alespoň jedné z uvedených licencí obdrţí kupující veškeré aktualizace dané verze programu zdarma a licence není časově omezena. Jednotlivé instalační soubory jsou pak rozděleny pro systémy Windows, Mac, Linux a mobilní aplikace (aplikace pro Android, iphone, IPad). Rozdělení instalačních souborů pro Windows viz Tab. 1. [7] Tab. 1 Přehled dostupných verzí pro systém Windows Zdroj:[7] Aplikace dle rozdělení instalací nabízí několik typů funkcionalit. Hlavní je tedy vzdálené ovládání partnerského počítače. Přenos se zahájí po předání přístupových údajů (Vygenerování Vašeho ID a hesla) klienta partnerovi a následném připojení. Mezi další typy funkcionality patří například konference s přenášením videa s podporou připojení více uţivatelů souběţně nebo vzdálené ovládání pomocí mobilních zařízení. TeamViewer disponuje celou řadou rozšířených funkcí za zmínku stojí generování přihlašovacích údajů pro kaţdý přenos (zvýšení celkového zabezpečení), vzdálená správa svých počítačů po registraci u společnosti. Do správy počítačů se přihlásím zadání ové adresy a hesla zadaného při registraci viz Obr. 10 pravá část. 21

30 Po přihlášení se zobrazí seznam přístupných zaregistrovaných počítačů. Podmínka zobrazení těchto PC je spuštěná aplikace a aktivní přístup vzdáleného PC k internetu. Velmi dobrou funkcí TeamvVeweru je moţnost přehození rolí klient server během přenosu pomocí tlačítka. Zabezpečení relace je realizováno 256bitovým šifrováním AES a výměnou veřejných a soukromých klíčů šifrovací metodou RSA viz kap.. Tyto metody jsou zcela bezpečné vzhledem k současnému technologickému pokroku. [7] Obr. 10 Úvodní obrazovka Teamviewer Zdroj: Autor 22

31 9.2 LogMeIn Produkt je stejnojmenné společnosti, jehoţ první verze přišla na trh v roce Hlavní sídlo firmy se nachází ve státě Massachusetts v USA. Vyuţití tohoto softwaru je v současné době u více neţ 125 mil. uţivatelů.[8] Tato aplikace zprostředkovává vzdálený přenos přes vlastní webové servery. Pro její pouţití je tedy nezbytné zaregistrovat se na stánkách produktu. Poté je obdrţen aktivační pro registrovaný účet. Na jeden účet je moţné mít registrováno více vzdáleně spravovaných počítačů dle vybrané licence. Software je nabízen ve třech verzích LogMeIn Free, LogMeIn Pro a LogMeIn Ignitron. Verze Free a Pro se liší především rozšířenou funkcionalitou vhodnou pro administrátory. Aplikace podporuje operační systémy Windows a Mac OS. Obr. 11 Obraz přenosu relace v programu LogMeIn Pro Zdroj: Autor Prvním krokem pro zprovoznění aplikace po registraci je instalace aplikace na klientský počítač. Zde je uţivatel veden instalačním procesem skrze přiřazení k účtu, odsouhlasení podmínek uţití, výběr doporučené nebo podrobné instalace, zvolení názvu 23

32 počítače pod kterým bude viděn v seznamu, vyplnění přihlašovacích údajů a umístění instalace. Samotný přenos pak probíhá skrze internetový prohlíţeč (nainstalování doplňku prohlíţeče) na straně partnera/serveru a spuštěnou nainstalovanou aplikaci na straně klienta. Po instalaci doplňku a restartování prohlíţeče je uţivatel poţádán o zadání přihlašovacích údajů k místnímu účtu ovládaného PC viz Obr. 12. Je nezbytně nutné, aby účet měl nastavené heslo, jinak není moţné přenos realizovat. Obr. 12 Přihlášení do vzdáleného PC přes LogMeIn Zdroj: Autor Po zadání údajů k přihlašovanému místnímu účtu je realizován přenos viz Obr. 11 Na obrázku je zobrazen přehledný ovládací panel. Aplikace disponuje celou řadou funkcí, z nichţ za zmínku stojí funkce Wake on Lan (WOL) umoţňující vzdáleně zapnout počítač, který je v reţimu spánku, funkce Blank screen (prázdné okno), díky které můţe správce počítače zadávat citlivé údaje neviditelné pro klienta. Klasické funkce jsou nastavení kvality přenosu, moţnost deaktivace ovládacích prvků klienta (klávesnice, myš), přibliţovací okno pro detailnější pohled a chat a video přenos, který jiţ patří mezi standardy těchto aplikací. Velmi uţitečným nástrojem pro administrátory je obrazovka Dashboard viz Obr. 13, kde jsou zobrazeny detailní informace ohledně ovládaného PC (například vytíţenost síťového přenosu dat, spuštěné procesy, detailní informace o ovládaném PC). 24

33 Zabezpečení softwaru je v internetovém prohlíţeči prostřednictvím HTTPS protokolu s vyuţitím 256 bitového SSL/TLS šifrování pro přenášená data včetně autentizace. Obr. 13 Souhrnné informace o vzdáleném PC Zdroj: Autor 9.3 GoToMyPC Software vzdáleného přístupu GoToMyPC je produkce společnosti Citrix Systems, Inc. se sídlem v Santa Barbaře v Kalifornii. První produkt toho výrobce je datována roku Kompatibilita je poskytována s operačními systémy Windows, Mac OS a mobilními aplikacemi ipad, iphone, Kindle Fire a Aneroid. [9] Software je placený, ale k dispozici je 30-ti denní verze na odzkoušení. Cena za pořízení aplikace se odvíjí od počtu kontrolovaných počítačů. [9] Tato aplikace funguje na podobné bázi jako LogMeIn, jde tedy o registraci účtu na domovském serveru a instalaci softwaru na ovládaném počítači. Instalace je nezbytná pouze pro ovládaný počítač. Dále je umoţněno připojení skrze staţený spustitelný soubor 25

34 aplikace pro navázání spojení. Tento soubor slouţí jako bezinstalační a tím pádem není třeba mít na ovládajícím počítači práva pro zápis souborů. Na ovládaném počítači spustím staţený instalační soubor z domovského webu, ten po krátké instalaci s minimálním zásahem uţivatele nainstaluje software a je vyţádán restart systému. Po následném spuštění systému je uţivatel poţádán o autentifikace k účtu. Následně je zadán název počítače a volba přístupového hesla pro ovládaný počítač. Funkční prvky systému disponují převáţně standardním vybavení. Při přenosu máme moţnost ovládat šíři pásma barev mezi 25 a 8 bitovým spektrem, odstranit pracovní plochu ovládaného počítače, vypnutí zvuku, vzdálený tisk dokumentů a komunikace mezi prostředími v podobě psaní krátkých textových zpráv. Při přenosu je pouţito šifrovaní typu AES 128bit. V aplikace je moţné nastavit pouţití jednorázového hesla pro přenos a tím zvýšit bezpečnost Obr. 14 Obraz přenosu relace v GoToMyPC Zdroj: Autor 26

35 10 Vzdálené plocha Windows Program vzdálené správy od společnosti Microsoft, který je součástí operačního systému Windows. Přístup do aplikace je stejné bázi jako při lokálním přihlašování do počítače. Autentifikace uţivatele je realizována skrze místní účet, který musí mít nastavené heslo. Pro rozpoznání v síti se zadává jako jednoznačný identifikátor úplný název vzdáleně připojovaného počítače nebo jeho adresa IP. Po připojení se na relaci přenosu je ovládaný počítač odhlášen a přímá kontrola je tak umoţněna pouze jednomu uţivateli. Tento program je tedy zcela identicky funkční jako vzdálený uţivatel místního učtu bez moţnosti jakéhokoliv nastavení v rámci průběhu vzdáleného přenosu Šifrování přenosu je 128bit blokem RSA RC4 11 Vzdálená pomoc Windows Jde o produkt společnosti Microsoft, který by měl slouţit jako pomocný nástroj při řešení potíţí na vzdáleném počítači. Jde tedy o rozšiřující nástroj vzdálené plochy. Zde je moţná interaktivní komunikace uţivatelů mezi ovládaným a ovládajícím počítačem. Ovládající uţivatel je v programu označen jako poradce. Vzdálená pomoc umoţňuje sledovací i ovládací mód. Připojení je realizováno na základě poslání tiketu ovládajícímu uţivatel, kde lze nastavit časovou platnost přenosu. Zabezpečení je také realizováno 128bit blokem RSA RC4 jak je tomu u vzdálené plochy. 27

36 12 Vyhodnocení použitých metrik na stanovená kritéria Na základě vybraných kritérií viz kap. 8 bude nyní proveden test porovnávaných aplikací a vyhodnocení výsledků. Výsledný počet bodů je stanoven vůči nejlepšímu výsledku v testu, který je roven jednomu získanému bodu a nejhoršímu (např. při absenci funkčního prvku) výsledku oceněného nulovým ziskem bodů. Pro lepší přehlednost je zachováno pořadí testovaných kriterií jako v kap Pořizovací náklady Porovnávaným aspektem pro pořízení softwaru je jeho cena. Pro účely této práce je uvaţováno pořízení licence pro správu jednoho počítače nekomerčního pouţití a komerčního typu navíc po dobu jednoho roku. V porovnání je rozlišena hodnota pro komerční a nekomerční uţití. Pro určení výše ceny je pouţitý aktuální kurzovní lístek společnosti Exchange s.r.o. viz zdroj [11]. Aktuální kurz nákupu měna EURO = Kč za 1 a USD = Kč za 1 $. Výsledná částka je přepočtena na Kč. Celkem bodů Cena za produkt 1 1 Cena za všechny produkty Tab. 2 Vyhodnocení pořizovacích nákladů Zdroj: Autor 28

37 12.2 Podporované operační systémy Výchozí prvek přenositelnosti je vymezen podporou operačních systémů. Pro získání plného bodového ohodnocení je zohledněno kritérium skutečného mnoţství podporovaných operačních systému vůči maximálnímu mnoţství výskytu. V počtech jsou zahrnuty i mobilní aplikace. Celkem bodů Množství Max podporovanýchsystémů. množství podporovanýchsystémů 1 Tab. 3 Vyhodnocení podporovaných systémů Zdroj: Autor 12.3 Veřejná IP Adresa Můţe nabývat ohodnocení 0 nebo 1 bod na základě nutnosti přístupu aplikace přes veřejnou IP adresu. Pokud není tato funkčnost pro aplikaci nezbytná, je daná aplikace schopná jednoznačně určit adresu neboli umístění vzdáleného počítače v síti. viz. kap. Celkem bodů If VerejnaIP 0then1 else 0 Tab. 4 Vyhodnocení veřejné IP adresy Zdroj: Autor 29

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ OS Windows Mobile Správa mobilních zařízení Diplomová práce Praha 2010 Vedoucí práce: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Řešení intranetu v prostředí střední školy

Řešení intranetu v prostředí střední školy Řešení intranetu v prostředí střední školy Intranet Solution in Secondary School Environment Bc. Pavel Kulíšek Diplomová práce 2014 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str. 2 ***

Více

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu

Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu Výběr a implementace ERP systému pro malou obchodní firmu The Selection and Implementation of ERP System in a Small Business Company Bc. Radek Dvořáček Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace

Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Služby systému Windows Server 2008 a jejich konfigurace Services of Windows Server 2008 and their configuration Zdeněk Habrman Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela

Webové stránky UTB ve Zlíně. Vít Nevřela Webové stránky UTB ve Zlíně Vít Nevřela Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování

Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Assel Dochshanova Výběr nového IS pro restauraci pomocí vícekriteriálního rozhodování Bakalářská

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc.

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Analýza využití cloud computingu ve firemním prostředí Bc. Tomáš Svoboda Diplomová práce 2015 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Internetové aplikace, jako nástroj pro projektové řízení Autor BP: Vladimír Kovář Vedoucí BP: Ing. Marek Beránek, Ph.D. 2012 Praha ČESTNÉ

Více

Bakalářská práce 2009 Anna Larina

Bakalářská práce 2009 Anna Larina Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Bakalářská práce 2009 Anna Larina Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student : Pavel Sklenář Vedoucí bakalářské práce : Ing. Luboš Pavlíček Oponent bakalářské práce : doc.

Více

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia

Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Testování aplikace Škola OnLine s využitím Visual Studia Plzeň, 2012 Václav Javorský Zadání

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

SW nástroje pro podporu řízení projektu

SW nástroje pro podporu řízení projektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SW nástroje pro podporu řízení projektu Bakalářská práce Autor: Jan Macháček Informační technologie Vedoucí

Více

Analýza projektu internetového portálu

Analýza projektu internetového portálu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bohdana Ivanytsya Analýza projektu internetového portálu Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Virtualizace operačních systémů

Virtualizace operačních systémů Virtualizace operačních systémů Virtualization of operation systems Pavel Kulíšek Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce popisuje současnou

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Analýza konkrétní webové prezentace. Analysis of a particular web presentation

Analýza konkrétní webové prezentace. Analysis of a particular web presentation ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza konkrétní webové prezentace Analysis of a particular web presentation Tomáš Chlopčík Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Globální a informační strategie podniku v praxi

Globální a informační strategie podniku v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Globální a informační strategie podniku v praxi Diplomová práce Bc. Michal Šebek Březen, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Analýza webových stránek města Prahy

Analýza webových stránek města Prahy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lukáš Kovanda Analýza webových stránek města Prahy Bakalářská práce 2010 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL S.R.O. Kristýna Broţová DMS jako komunikační nástroj ve firmě Bakalářská práce 2014 DMS jako komunikační nástroj ve firmě Bakalářská práce Kristýna Broţová Vysoká

Více

Google Apps a jeho využití na vysoké škole

Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Google Apps a jeho využití na vysoké škole Bakalářská práce Autor: Aleš Krabs Informační technologie, Manaţer projektů IS

Více