Petr Seidl 2. Integrované projekty venkovských mikroregionů v geografickém informačním systému 7 Ing. arch. Kateřina Sovinová, ARCHI-KA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Seidl 2. Integrované projekty venkovských mikroregionů v geografickém informačním systému 7 Ing. arch. Kateřina Sovinová, ARCHI-KA"

Transkript

1 o b s a h R E V U E ú v o d Petr Seidl k o n f e r e n c e Ekonomické zhodnocení navrhovaných protipovodňových opatření v povodí Moravy a Bečvy 3 Ing. Robert Knap, Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky Informační systém Brněnské akademické počítačové sítě 6 Petr Bartoš, Michal Batko, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně, RNDr. Petr Glos, VARS BRNO a.s. Integrované projekty venkovských mikroregionů v geografickém informačním systému 7 Ing. arch. Kateřina Sovinová, ARCHI-KA Nové trendy ve využití dat dálkového průzkumu Země v České Republice 10 Ing. Karel Sukup, CSc., Ing. Vladimír Plšek, Ph.D., GEODIS BRNO, spol. s r.o. Produkty ERDAS a výuka DPZ na VA v Brně 16 Ing. Vladimír Kovařík, MSc., Vojenská akademie v Brně Využití multispektrálních dat a DMR v geologii: příklady ze Sudet, Gobi a Íránu 23 Mgr. Karel Martínek, PřF UK v Praze, Ústav geologie a paleontologie Ortorektifikace hyperspektrálních obrazových dat pomocí ERDAS IMAGINE OrthoBASE 24 Mgr. Zbyněk Malenovský, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav geodézie a fotogrammetrie AMEBA moderní nástroj úřadů a velkých společností pro podporu řízení 27 Ing Ladislav Sedláček, Digis, spol. s r.o. Informační systém pro Magistrát města Hradec Králové 29 Ing. Jan Kamenický, T-MAPY spol.s r.o. z p r á v y 10. konference ESRI a ERDAS v ČR - do Městské knihovny v Praze přijelo na 400 uživatelů GIS 33 Den GIS potřetí 34 QuickBird na oběžné dráze 35 Seznam posterů vystavených na 10. konferenci 35 1

2 úvodem Mottem letošní světové konference uživatelů ESRI v kalifornském San Diego bylo geography creating communities. Od července přemýšlím nad tímto heslem a čím více o něm přemýšlím, tím více se mi líbí. A ti z Vás, kteří jste navštívili naši českou konferenci, jste jistě zaregistrovali, že myšlence komunity GIS byl věnován prostor i zde. Co je to komunita? A co je komunita GIS? Má toto spojení význam? A má-li, pak jaké jsou praktické důsledky? V češtině bychom pro slovo komunita asi použili výraz obec, ale protože uživatelům GIS se pod pojmem obec vybaví spíše administrativní jednotka osídlení, budu zatím i nadále používat slovo komunita a budu doufat, že znalci naší mateřštiny mi prohřešky proti českému jazyku odpustí. Komunita představuje skupinu lidí, kteří mají něco společného. Ve smyslu geografickém to může být skupina spoluobčanů, kteří bydlí v jedné ulici, jedné čtvrti, jedné obci, v jedné zemi... Komunita však nesdílí jen společné území, ale také má společné zájmy, společnou kulturu, sdílí společné hodnoty apod. Komunita GIS je skupina lidí, kterou integruje společný zájem geografické informační systémy. Potěšitelné je, že komunita GIS má i v naší republice své pevné kořeny. A soudím-li podle srovnání jednotlivých ročníků naší konference, neustále roste. Vždyť na letošní jubilejní 10. ročník přijelo do Městské knihovny v Praze na 400 uživatelů GIS, hostů a partnerů naší firmy ARCDATA PRAHA. Na 400 příslušníků komunity GIS, do které nepatří jen ti, kteří se zabývají vlastní technologií GIS, ale zejména ti, kteří tvoří její podstatnou část uživatelé GIS, lidé, kteří jsou odborníci ve zcela jiném oboru, v oboru, ve kterém jim může být užitečný GIS. A nezapomeňme ani na další důležitou část komunity GIS, výrobce digitálních geografických databází dat, která jsou potřeba k provozování GIS, ani na ty, kteří sice zatím GIS sami nevyužívají, nepracují s ním, ale uvědomují si jeho sílu a perspektivu a svou činností podporují rozvoj GIS. Mezi takové bychom mohli zařadit například i pracovníky Hewlett-Packard, SUN Microsystems a dalších významných firem, které sponzorovaly letošní konferenci. Při letošním setkání komunity GIS jsme spolu s našimi uživateli strávili pěkné dva dny, které byly plné odborných přednášek, diskusí, zajímavých setkání, ale také ukázek vysoce kvalitních grafických výstupů aplikací uživatelů GIS. Na konferenci přijelo i několik hvězd z celosvětového nebe GIS, mezi nejzajímavější bezesporu patřil pan David Maguire, člen nejužšího vedení firmy ESRI, a Prof. Joerg Schaller z Německa. Ačkoliv na konferenci nechyběla ani zábava, musím říci, že pracovní atmosféra a sjednocující téma GIS ovládly na dva dny prostory Městské knihovny. Nebudu se rozepisovat o jednotlivých přednášejících těm je ostatně již tradičně věnováno poslední číslo ArcRevue v roce, nemohu se rozepisovat ani o výstavě ukázek grafických výstupů a o dalších aktivitách, které provázely tuto konferenci. Ne, že bych nechtěl, ale v prostoru tohoto úvodu nelze popsat vše a nerad bych zapomněl na něco velmi zajímavého, velmi hezkého, velmi kvalitního. Základní informaci o průběhu konference najdete v tomto čísle. S blížícím se koncem roku využívám této příležitosti, abych české komunitě GIS, Vám všem některým již pojedenácté poděkoval za Vaši přízeň, za Vaši práci, která nás všechny obohacuje a inspiruje, a popřál Vám jménem svým i svých kolegů krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce P e t r S e i d l 2

3 Ekonomické zhodnocení navrhovaných protipovodňových opatření v povodí Moravy a Bečvy V červenci 1997 postihly Českou republiku katastrofální povodně. Tento fakt vedl k zahájení projektu Flood Management in the Czech Republic. Na majoritní části tohoto projektu, dotýkající se povodí řeky Moravy, spolupracují odborníci z Povodí Moravy, s.p., DHI Water and Environment (Dánsko) a z jejich pražské pobočky DHI Hydroinform, a.s. Sponzorem tohoto projektu je Danish Environmental Protection Agency Danish Cooperation for Environment in Eastern Europe (DANCEE). Flood management in the Czech Republic Projekt byl rozdělen do dvou etap. První etapa byla dokončena v roce 1999 a jejím výsledkem je podrobný srážko-odtokový a hydrodynamický model řeky Moravy v úseku od Hanušovic po Hodonín (255 km) a řeky Bečvy v úseku od Valašského Meziříčí po zaústění do Moravy (61 km) s využitím pozemního a leteckého měření terénu. Matematický model byl zkalibrován na povodně z let 1985 a 1986 a byl sestaven prostřednictvím softwaru Mike 11 firmy DHI. Dále byly v rámci první etapy navrženy čtyři základní principy protipovodňové ochrany (dále jen PPO), na nichž byla ověřena funkčnost modelu. Druhá etapa navázala na první etapu sestavením variantních návrhů kombinací základních principů PPO. Pro tyto návrhy byly z matematického modelu vygenerovány záplavové mapy pro rozdílné srážkové úhrny. Analýzou map v prostředí ArcView GIS (ESRI) s informacemi o využití pozemků v záplavovém území, byly kalkulovány odpovídající povodňové škody a vyhodnocen účinek reprezentující objem škod, kterým realizací navrženého opatření můžeme zabránit. Porovnáním účinku s náklady na realizaci a provoz byla posouzena výhodnost investice. Základní principy PPO Čtyři základní principy, od kterých se odvíjely konkrétnější návrhy: provedení změny využití půdy v krajině, především z polí na lesy a louky, a tím přirozené zdržení vody v povodí vybudování retenčních prostorů, tedy nádrží, a to jak suchých tzv. poldrů, které plní svoji funkci jen za povodní a za normálních průtoků je prostor využíván jako louky, tak klasických přehrad s velkým prostorem pro zachycení povodně, které by mohly naopak i v období sucha dotovat průtoky v řece lokální hráze, chránící osídlené oblasti, a usměrnění povodně do území, kde neohrozí lidské životy a podstatnou část majetku, tedy na louky, lesy a pole vybudování části plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe, tedy souběžného umělého koryta, které by neškodně převedlo zvýšené průtoky Moravy a Bečvy. Variantní návrhy Vyhodnocením základních přístupů k PPO byly vytipovány oblasti, ve kterých nejlépe účinkují změny využití krajiny, lokality vhodné pro realizaci retenčních prostorů a navrženy trasy ochranných hrází osídlených oblastí. 3 Na základě těchto informací a za spolupráce se zástupci státní správy a odborné veřejnosti, bylo navrženo 13 variant PPO: 1. dnešní stav (zachování stavu před povodní v roce 1997 srovnávací varianta) 2. poldr Teplice 3. nádrž Teplice 4. poldr Mohelnice + poldr Teplice 5. poldr Mohelnice + nádrž Teplice 6. poldr Mohelnice + nádrže Teplice a Hanušovice 7. lokální ochrana sídel ohrázováním na Q100 s převýšením 0,5 metru 8. plavební kanál Dunaj Odra Labe 9. obnova ekologického kontinua údolní nivy 10. změna využití krajiny v povodí 11. obnova ekologického kontinua a změna využití krajiny 12. změna využití krajiny s lokální ochranou sídel ohrázováním na povodeň 7/ malé poldry v horní části povodí Moravy a na Bečvě + změna využití krajiny a obnova údolní nivy nad Olomoucí. Simulací těchto variant v matematickém modelu jsme získali informaci o tom jaký vliv má daná kombinace opatření na průběh povodně. Jestli a kde způsobí zvýšení nebo snížení průtoků a tedy i hladin a jaké bude zdržení povodňové vlny, které mimo jiné umožní při dobré organizaci hlásné služby delší čas na případnou instalaci mobilních hrází nebo evakuaci obyvatelstva. Záplavové mapy Zájmové území bylo rozděleno do 10 oblastí podle hydrologických charakteristik. Pro tyto oblasti byly vygenerovány záplavové mapy pro 13 úrovní srážkových úhrnů (100 % srážkových úhrnů odpovídajících povodni 7/1997 a dále 95, 90, 85, 82, 80, 77, 70, 66, 60, 50, 40 a 30 %) pro všechny varianty PPO. Mapy byly exportovány ve formátu ASCII raster z MikeView Floodmapping (DHI) a importovány do ArcView jako gridové vrstvy o velikosti buňky metrů nesoucí informaci o výšce zaplavení. Celkem bylo vygenerováno cca 1500 map. Využití pozemků v záplavovém území Plocha záplavy byla rozdělena na následující typy využití pozemků: 1) zástavba rodinných domů 2) zástavba bytových domů 3) areály firem 4) administrativní budovy 10. konference

4 10. konference 5) sportovní areály 6) nemocniční zařízení 7) památky 8) nákupní střediska a obchody 9) školská zařízení 10)chatové oblasti 11)zemědělsky využívané plochy 12)lesní porosty 13)louky. Typ areálů firem je rozdělen na podtypy: strojírenské stavební chemické zemědělské veřejné služby ostatní. Typy zástavby rodinných domů a zástavby bytových domů jsou dále rozděleny na zástavbu (podtypy): stáří nad 50 let stáří v intervalu let stáří do 10 let garáže. Vymezení ploch bylo provedeno editací polygonové vrstvy v ArcView na digitalizovaných podkladech leteckých snímků a map měřítka 1 : Polygony pokrývají oblast na řece Moravě od Mohelnice po Uherský Ostroh a na řece Bečvě od Teplic nad Bečvou po soutok s Moravou v celé šířce záplavy povodně 7/1997. Ke každému polygonu je připojena databázová tabulka s údaji o způsobu využití, ploše, okresu a katastru, hustotě zástavby, počtu obyvatel (odhad) atd. Celkem bylo v území, kde se prováděla analýza, digitalizováno cca 5000 polygonů. Data pro ekonomickou analýzu Základními daty, získanými z matematického modelu, byly hodnoty průtoků pro jednotlivé záplavové mapy. Ve spolupráci s odborníky z ČHMÚ byly stanoveny doby opakování těchto průtoků. Dalším nezbytým podkladem jsou křivky škod, které reprezentují závislost výše přímých majetkových škod na hloubce zaplavení a typu využití pozemku. Jako podklady pro sestrojení těchto křivek byly použity údaje z povodně 7/1997, z dotazníků rozeslaných vybraným podnikatelským subjektům postižených povodní a data dostupná prostřednictvím internetu. Pro závěrečné vyhodnocení rentability investice do PPO jsou podstatné především náklady na realizaci protipovodňových opatření a na jejich provoz a údržbu. Nepřímé škody (náklady na evakuaci, vysoušení objektů, ztráty v podnikatelské činnosti, atd.) a škody na infrastruktuře (silnice, mosty, objekty na toku, rozvody elektřiny, plynu, vody a telekomunikací) jsou vyjádřeny koeficienty, kterými se násobí škody přímé. Ekonomická analýza Pro ekonomickou analýzu byl specialisty z DHI a Povodí Moravy, s.p., vyvinut nástroj Flood Analysis Tool (extenze pro Arcview). Nástroj se skládá ze dvou dialogových boxů Scenario Builder a Benefit Cost Analyzer. Scenario Builder vyhodnocuje na oblastech plochu zaplavení polygonů vymezující jednotné využití půdy a odpovídající průměrnou hloubku. Na základě těchto informací interpoluje z příslušných křivek přímých škod hodnotu škody pro každý polygon. Ta je dále přenásobením koeficienty navýšena o nepřímou škodu a škodu na infrastruktuře, čímž je získána hodnota škody celkové. Tento proces probíhá postupně pro všechny povodňové události (záplavové mapy) se stanovenou dobou opakování. Takto získáme graf závislosti výše povodňové škody na době opakování povodně. Numerickou integrací křivky je pak vyhodnocena průměrná roční škoda pro danou oblast. Data lze pak automaticky sumarizovat do přehledné tabulky pro podrobnější rozbor. Benefit Cost Analyser provádí vlastní ekonomickou analýzu poměru účinku a nákladu (benefit-cost ratio). Porovnává průměrnou roční škodu navržené varianty a srovnávacího scénáře (dnešní stav). S uvažováním předpokládané životnosti opatření a diskontní sazby poskytované peněžními ústavy vyhodnotí, zda investovat do realizace PPO, nebo bude-li výhodnější uložit finance do banky 4

5 a z tohoto účtu krýt případné následky povodní. Analýzu lze u některých variant provádět na jednotlivých oblastech, ale většinou je nutno sledovat globální efekt opatření, a tedy vyhodnotit zájmové území jako celek. Výstupy Již z matematického modelu lze získat informace o ovlivnění průtoku a zvýšení nebo snížení hladiny. Flood Analysis Tool nám tyto základní údaje rozšiřuje o zaplavené plochy jednotlivých typů využití půdy, přímé škody na majetku, nepřímé škody a škody na infrastruktuře, celkové škody, průměrné roční škody a poměr účinku PPO a nákladů na realizaci a provoz. Závěry Jednoznačně nejvýhodněji z hlediska redukce škod vyšlo ohrázování osídlených oblastí. Zúžení průtočného profilu ovšem negativně ovlivňuje úroveň hladin a jako samostatné opatření tedy není řešením. Dalšími vhodnými opatřeními (zejména co do ovlivnění průtoků a zpomalení postupu povodně) jsou různě situované retenční prostory v povodí Moravy a Bečvy. a přínosy, míru ochrany lidských životů atd.), která může po zvolení jiných priorit změnit náhled na problematiku povodní. Pozitivní vliv mají i ekologické návrhy Unie pro řeku Moravu na změny využití krajiny a návrhy profesora Štěrby z Olomoucké univerzity na obnovu ekologického kontinua údolní nivy. Tyto návrhy ovšem počítají s rozsáhlými změnami využití půdy, což přes výrazný ekologický efekt přinese i problémy s vypořádáním s vlastníky zemědělsky využívaných pozemků a tedy pravděpodobně i další nemalé další finanční nároky. Přesto jsou ekologická opatření velmi vhodným doplňkem technických opatření především v oblasti nad Olomoucí. Je tedy zřejmé, že výsledné řešení bude kombinací technických i ekologických opatření. Důležitá je i míra ochrany. Ta bude muset být úměrná prostředkům, které na ni budou vynaloženy. Další možnosti využití Metodika tohoto projektu disponuje širokými možnostmi využití. Prvořadým účelem výstupů z projektu by měla být multikriteriální analýza (uvažující i ekologické aspekty, ekonomické možnosti Propojením s podrobnější databází objektů v záplavovém území lze podrobněji zkoumat například dopad zvýšených vodních stavů na podnikatelskou sféru, vymezit území vyžadující zvláštní pozornost nebo druh ochrany, atd. Výstupy projektu mají velký význam i pro oblast státní správy. Jedná se především o posuzování vlivu stavebních aktivit v záplavovém území, stanovení aktivních a pasivních zón (v souladu s novelou Vodního zákona), podklady pro vyjadřovací činnost vodohospodářských orgánů i pro urbanistické studie a územní plány. Cenným zdrojem informací se projekt stává ve sféře pojišťovnictví. I n g. R o b e r t K n a p P o v o d í M o r a v y, s. p., ú t v a r h y d r o i n f o r m a t i k y 5

6 Informační systém Brněnské akademické počítačové sítě Co je to IS BAPS? Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně spolu s Vysokým učením technickým v Brně buduje, rozšiřuje a spravuje rozsáhlou počítačovou síť, na kterou jsou napojena nejen pracoviště univerzity, ale i pracoviště dalších brněnských škol a institucí. Rozsáhlost sítě postupně přesáhla dosavadní metodu (hlava, tužka, papír) udržování informací o její topologii a jejím stavu. Proto vznikla myšlenka vybudovat informační systém, který bude sloužit ke správě informací o této síti IS BAPS. Firma VARS BRNO a.s. vytvořila Katalog uživatelských požadavků, kde byly definovány potřeby uživatelů systému. Po této úvodní studii byly vypsány dvě diplomové práce, jejichž výsledkem je první verze systému. IS BAPS umožňuje pořízení, modifikaci a využívání informací o Brněnské akademické počítačové síti s využitím lokalizace jednotlivých objektů sítě v mapě. V rámci již dlouhodobé spolupráce Masarykovy univerzity a Magistrátu města Brna jsou pro podkladové mapové vrstvy použita digitální data poskytnutá Odborem městské informatiky. Architektura systému Uživatelé komunikují se systémem prostřednictvím dvou klientů. Desktop klient je Windows aplikací a umožňuje práci uživatelům, kteří jsou připojeni do sítě BAPS. Zmínění klienti využívají služeb metod mapového a databázového modulu. Mapový modul má na starosti podporu mapových funkcí obou klientů a je realizován v prostředí ESRI MapObjects. WWW klient využívá služeb mapového modulu prostřednictvím mapového serveru realizovaného v prostředí ESRI MapObjects IMS. Databázový modul zabezpečuje editaci, uložení a správu atributových dat systému a je realizován s využitím ADO prostředí firmy Microsoft. Mapová data systému jsou uložena jednak přímo v databázi Informix polohy jednotlivých objektů systému, jednak ve formátu Shapefile podkladová data magistrátu města Brna. Databázová data jsou uložena v databázi Informix. WWW klient umožňuje práci uživatelům, kteří jsou připojeni do sítě Internet. Na rozdíl od Desktop klienta nepředpokládá žádnou instalaci softwarových komponent na počítači uživatele je vyžadován pouze internetovský prohlížeč. Součásti systému je i bezpečnostní model pro uživatele a skupiny uživatelů je možno nastavit přístupová práva k jednotlivým skupinám objektů systému. Důsledné oddělení jednotlivých vrstev systému data, aplikační logika, uživatelské rozhraní umožnilo efektivní souběžnou práci na jednotlivých modulech systému a možnost dalšího rozvoje systému modulárním způsobem. Současný stav a co dál V současnosti probíhá intenzivní testování první verze systému. Následovat bude etapa plnění dat systému a využívání těchto dat k práci uživatelů. Během prací na vývoji systému a jeho testování byla registrována řada nových požadavků na funkcionalitu systému, na ně bude řešitelský tým postupně reagovat. P e t r B a r t o š, M i c h a l B a t k o, Ú s t a v v ý p o č e t n í t e c h n i k y M a s a r y k o v y u n i v e r z i t y v B r n ě R N D r. P e t r G l o s, V A R S B R N O a. s. 6

7 Integrované projekty venkovských mikroregionů v geografickém informačním systému Naše přednáška se týká zavedení využití geografických informačních systémů do oblastí, ve kterých prozatím byla tato metoda používána více než sporadicky, a to do oblasti praktického využívání GIS na úrovni obcí a jeho propojení na úroveň meziresortního rozhodovacího procesu. Náš projekt se tedy netýká vytváření nových softwarových aplikací, nýbrž implementace standardního prostředí geografického informačního systému do každodenní praxe obcí a státních úředníků. Neukazujeme tedy pouze jeden zpracovaný projekt, ale na jeho příkladě chceme ukázat, jak by mohl stát data z těchto projektů, pořízených za státní peníze, využívat. Vnějším rámcem našeho projektu je politickoekonomické prostředí naší země před vstupem do Evropské Unie, reprezentované především následujícími programy a dokumenty: Program sociálně ekomomického rozvoje naší země, zpracovaný při Úřadu vlády ČR Sektorové a regionální priority Národního rozvojového plánu (RDP) České republiky na léta až Program obnovy venkova ČR Sapard program pro venkov s vazbou na evropské zdroje Státem garantované programy jednotlivých resortů (např. Program péče o krajinu, Program revitalizací říčních systémů, Program obnovy venkova, Program záchrany kulturního dědictví a všechny ostatní programy pro přidělování dotací). Podnětem k vytvoření našeho projektu byly naše dlouhotrvající úvahy o vývoji území a krajiny ve vztahu k přidělování státních dotací a dotací z předvstupních programů a strukturálních fondů Evropské Unie. Na projektu chceme především ukázat možnost a způsob optimalizace procesu přidělování dotací vytvořením jednotného prostředí, propojujícího a využitelného jak pro nejnižší úroveň samosprávy, tak i nejvyšší úroveň státní správy a v konečném efektu více či méně řiditelného. Prakticky to znamená, že jsme se snažili vytvořit projekt, který by byl jednoduše využitelný pro obce s minimálními nároky na software i hardware a zároveň na vyšší, sumarizované úrovni byl použitelný pro subjekty státní správy v procesu rozhodování o dislokaci finančních prostředků do území. Domníváme se, že pro dosažení tohoto cíle je vhodný právě geografický informační systém, který je schopen zobrazovat, analyzovat a s využitím více zdrojů sumarizovat data nejen v geografických, ale i kvantitativních, kvalitativních i ostatních souvislostech. Jde nám tedy především o práci s územím a s ekonomikou, viděnou v souvislostech a ve vývoji. Jsme přesvědčeni o tom, že je to právě využití vlastností geografického informačního systému, které umožní koordinaci a optimalizaci rozhodování o dislokaci financí do území a tím v konečném efektu šetření státních i evropských financí při dosažení maximálního efektu jejich 7 použití (za málo peněz hodně muziky). Geografický informační systém společnosti ESRI jsme zvolili proto, že ho orgány státní správy vlastní, a je tedy hned v začátku splněna podmínka vytvoření jednotného prostředí bez nároku na další investice. Systém, do kterého náš projekt zapadá (jehož součástí náš projekt je), vypadá takto: nejnižší úroveň obec, která s projektem bezprostředně pracuje, která je příjemcem státní dotace na jeho zpracování, naplňování a průběžný monitoring. úroveň sdružení, či svazku obcí, které projekt především územně a také ekonomicky vymezují úroveň sumarizace a interpretace dat státní správou spravovaná databáze všech integrovaných projektů, aktualizovaná průběžně daty, poskytovanými obcemi v rámci monitoringu jejich projektů úroveň resortní a meziresortní, která je místem - rozhodování o přidělení dotací z jednotlivých dotačních titulů - formulace a optimalizace státem garantovaných rozvojových programů - koncipování celkových rozvojových strategií. Prostředí geografického informačního systému v této sumarizované úrovni umožňuje vidět a interpretovat jevy v souvislostech a využívat například synergických a jiných efektů a tím podstatně zkvalitnit rozhodovací proces a posílit míru účinnosti přidělených finančních prostředků vlastně je cílevědomě šetřit. 10. konference

8 M o n i t o r i n g a h o d n o c e n í Integrovaný projekt venkovského mikroregionu Mladá 1. Metodika zpracov nì Integrované projekty venkovských mikroregionů se zpracovávají podle metodiky Evropské Unie Mikroregionální projekt, obsažené jako bod 9.1. v dokumentu MMR K přípravě projektů v rámci předvstupního programu Sapard, v bodě 8 Integrované projekty, poněvadž mohou sloužit, mimo jiné: k sestavení celostátního materiálu Ministerstva pro místní rozvoj Plán rozvoje zemědělství a venkova ČR na období až k čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a z předvstupních programů a strukturálních fondů Evrpské Unie (např. Sapard). Schema pracovního postupu přípravy a realizace mikroregionálního projektu Realizace projektu Úvodní projekční příprava Kroky pracovního postupu Prolínající Název Věcný obsah činnost 1. Úvodní analýza Analytický údaj 1 Analytický údaj 2... Analytický údaj n 2. SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Rizika 3. Vize Strategické cíle Priority 4. Vlastní předmět projektu Realizační akce 1 Realizační akce 2... Realizační akce n 5. Realizační příprava Technické projekty Organizační projekty Finanční zabezpečení Správní řízení 6. Realizace Výstavba Zřizování Organizování 2. VymezenÌ projektu Projekt je územně vymezen správními územími obcí, sdružených ve sdružení obcí mikroregionu Mladá. Jedná se o území jihozápadně od Mladé Boleslavi, které je součástí bývalého vojenského výcvikového prostoru sovětských okupačních vojsk. Proto v území vyvstává ještě dnes řada problémů, od přetrhání místních tradic a likvidace obcí (původní obec Mladá dnes neexistuje) až po problematiku ekonomické soběstačnosti územní jednotky v nových společensko-ekonomických podmínkách. V souladu s metodikou MMR se místní obce sdružily a koordinují vzájemně rozvoj svého území včetně plánování finančních zdrojů a mezi nimi i požadavků na státní dotace. 3. Zp sob zpracov nì projektu v GIS: použitý software: ArcView GIS verze 3.2 použitý mapový podklad digitální model území DMÚ 25, VTOPÚ Dobruška použité rozvojové dokumenty o území územně plánovací dokumentace obcí v měřítku 1: 5000 územně plánovací dokumentace Velkého územního celku v měřítku 1: územně technické podklady (ochrany přírody a krajiny a jiné) podklady a záměry zúčastněných obcí. 1. krok: zhodnocení podkladů Digitální model území nám poskytlo sdružení obcí Mladá, byl námi vyžádán ve formátu ESRI Shapefile a v souřadnicovém systému S-JTSK a to proto, že jsme ho zpracovávali v ArcView a proto, že jsme do podkladu implantovali územně plánovací dokumentaci, digitálně zpracovanou v systému S-JTSK. ÚPD VÚC MLADÁ nebyla digitálně zpracována, potřebné údaje o nadřazených strukturách VÚC jsme převedli do digitální podoby vlastními prostředky. Zvolili jsme model území v měřítku 1: mimo jiné proto, že se nám jevilo jako vhodný mezistupeň mezi měřítkem územně plánovací dokumentace obcí (1: 5 000) a měřítkem ÚPD VÚC, zpracované v měřítku 1: krok: zpracování současného stavu území včetně připojení fotodokumentace Pro dokumentaci stávajícího stavu jsme do DMÚ doplnili: Z ÚTP NRÚSES ČR byl zapracován systém ekologické stability krajiny (klik) biocentra a biokoridory Vodohospodářské údaje: především zátopová území byly zapracovány ze Základní vodohospodářské mapy ČR Vytipování problémových a rozvojových lokalit na základě informací a záměrů obcí červené puntíky s popisem Pořízení fotodokumentace stávajícího stavu zájmových lokalit jednotlivých obcí Připojení fotodokumentace k databázovým údajům projektu jako HOTLINK tak, aby bylo možno ihned zhodnotit například stav lokalit ke konkrétnímu datu. 3. krok: formulace VIZE prostřednictvím GIS Provedení Integrace Územních plánů obcí a územních plánů VÚC do jednotného celku pro zobrazení celospolečensky stanoveného rozvojového rámce projektu. Z VÚC byly převzaty nadřazené struktury (např. Všejanská spojka). Z ÚPD byly zapracovány např. tyto jevy: rozvojové oblasti jednotlivých obcí, plánované obchvaty obcí silnicí I/38 a další jevy s územním průmětem. Zpracování územního průmětu obcemi zamýšleného rozvoje území zapracování současných názorů a záměrů obcí. Každý bod reprezentuje konkrétní záměr, lokalizovaný územně a jeho atributy jsou: název investičního záměru, předpokládané náklady v jednotlivých letech realizace. Mnohdy, nebo téměř vždy se tyto záměry kryjí s problémovými lokalitami v mapě stávajícího stavu. Není tomu tak např. u záměru plynofikace obce Smilovice. Průmět potřeby investic a navazujících požadavků na čerpání finančních dotací jsme zpracovali v rámci tohoto projektu, avšak hlavní význam tohoto kroku vidíme až na úrovni sumarizace všech dosud zpracovaných projektů pro širší území podle kompetence a úrovně orgánů státní správy, které se účastní rozhodovacího procesu přidělování dotací. 8

9 Příkladem je třeba tento graf, který prezentuje všechny požadavky v rámci mikroregionu Mladá v roce ve vztahu k počtu obyvatel, samozřejmě lze i k počtu nezaměstnaných, atd a tento graf průmětu požadavků na dotace z různých dotačních titulů v mikroregionu Povodí Liběchovky. Sami vidíte, že toto jsou příklady, které mohou správně fungovat až v úrovni sumarizace dat z více projektů. Stanovení priorit a časové posloupnosti financování včetně doporučení zdrojů financování z konkrétních dotačních titulů: Každý mikroregion si své priority stanoví samozřejmě sám. Ale na úrovni sumarizace dat může dojít k tomu, že se priority poněkud posunou, nebo upraví. K tomu přesně má tato úroveň sloužit. Pomocí dokumentace VIZE zpracované jako GIS provádění průběžného monitoringu územního a ekonomického rozvoje. Pokud je integrovaný projekt venkovského mikroregionu zpracován v prostředí GIS, je v tomto prostředí průběžná aktualizace a údržba dat standardní záležitostí. K tomu je nutno konstatovat, že současně platná metodika ukládá sice obcím provádění monitoringu projektů, ale neukládá způsob, jak to provádět. Proto se tento důležitý krok v nám známé praxi většinou obejde v rámci jedné strany popsaného archu formátu A4 a úřední šiml je spokojen. Takto provedená hodnocení však nelze srovnávat a v souhrnu jsou prostě problematicky využitelná, pokud vůbec. Jsme toho názoru, že stát, který poskytuje finance, by mohl, v souladu s metodikou MMR, stanovit monitoring projektů jako povinnou podmínku přidělení těchto financí a mohl by rovněž určit standardní, a tím srovnatelný způsob jeho provádění. Je to proto, že výsledky monitoringu jednotlivých projektů mohou v úrovni sumarizace dat poskytovat nedocenitelné informace o účinnosti přidělených peněz a tím možnost korekce financování v souvislostech a v čase, například skladbu státního rozpočtu, formulace požadavků na Evropské zdroje, nebo vypuštění neúspěšných programů, či zavedení nových. Závěry a doporučení: Cílem prezentace je ukázat, že: 1) Integrované projekty venkovských mikroregionů je účelné zpracovat v geografickém informačním systému. 2) Státem až doposud poskytované finanční prostředky na zpracování Integrovaných projektů jsou dostatečné i pro zpracování v prostředí geografického informačního systému, záleží pouze na úrovni zpracovatele. 3) Je nezbytné požadovat vyčlenění větší, odpovídající části prostředků na monitoring projektů. 4) Je účelné upřesnit současnou metodiku MMR pro zpracování mikroregionálních projektů zpřesněním způsobu provádění monitoringu pro získávání dat. 5) Předání dat, získaných monitoringem projektu je třeba stanovit jako podmínku přidělení finančních prostředků. 6) Způsob sumarizace a strukturování dat na meziresortní úrovni je účelné stanovit s ohledem na blížící se vstup České republiky do jednotného prostředí Evropské Unie. Drtivá většina dnes zpracovaných projektů je obrovskou zásobárnou dat v prozatím nesouměřitelné, a tím nedostatečně využitelné podobě. Je účelné a z hlediska konečného finančního efektu pro stát jednoznačně výhodné převést stávající zpracované Integrované projekty do prostředí geografického informačního systému. Zpracování integrovaných projektů v geografickém informačním systému umožní: v prostředí geografického ingformačního systému data strukturovat do podoby vhodné jako podklad a nástroj pro kvalitní meziresortní rozhodování Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a jiných resortů s využitím dat v prostředí geografického informačního systému účelně koordinovat finanční toky v souvislostech a v čase a tím optimalizovat využívání a účinnost finančních dotací zavést průběžný monitoring a aktualizaci dat, sumarizaci, sledování a vyhodnocování účinnosti vynaložených prostředků na meziresortní úrovni. A na závěr malé zamyšlení a rozvaha o finanční náročnosti námi navrženého řešení: 1) Potřeba software a hardware pro obce: Postačí současné běžné vybavení, integrované projekty jsou obcím 10. konference 9

informace pro uživatele software Esri

informace pro uživatele software Esri informace pro uživatele software Esri Business Intelligence a GIS Sdílení geodat 2 20 11 GIS pro město Námi dodávané aplikace zajišťují vše potřebné pro účelné využití geografických dat v důležitých agendách

Více

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa

informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa informace pro uživatele software ESRI a Leica Geosystems GIS a veřejná správa 20 204 o b s a h ú v o d Ing. Petr Seidl, CSc 2 1 t é m a Geo-portál budování národní infrastruktury prostorových dat 3 Ing.

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS

informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS informace pro uživatele software ESRI INSPIRE Ohlédnutí za Dnem GIS 1 20 08 o b s a h úvod INSPIRE 2 téma INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe Evropská infrastruktura prostorových

Více

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika

2/2014. Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika 2/2014 Časopis pro uživatele software Esri a ENVI Mobilní GIS v Dalkii Česká republika GIS, chytré telefony a off-line editace Registr rizikových úložných míst Prostorová statistika Konference GIS Esri

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 4 20 07 o b s a h úvod Den v Liberci 2 téma 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 3 Ukázka vítězných posterů 6 Abstrakty přednášek uživatelů na

Více

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie

Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Geografický informační systém krajů Typová úvodní studie Zpracovatel: T-MAPY spol. s r.o., Nezvalova 850, 500 03 Hradec Králové Obsah 1. ÚVOD 2. ÚLOHA CELOSTÁTNÍCH INSTITUCÍ V GIS 2.1. LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A KARTOGRAFIE Mgr. Jaroslav BURIAN GEOINFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ RIGORÓZNÍ PRÁCE PRAHA 2009 Autorské

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol.

IEEP. Povodně. jako průřezový problém státní politiky. Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. IEEP Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková a kol. Praha, 2004 Povodně jako průřezový problém státní politiky Lenka Čamrová, Jiřina Jílková, a kol. Institut pro ekonomickou

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Struktura kartografie

Struktura kartografie Struktura kartografie V této kapitole je popsáno několik možných členění kartografie. Je uvedena stručná charakteristika těchto členění, jejich disciplíny a popis těchto odvětví. Jako téměř u všech vědních

Více

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH)

III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) III. STRATEGIE OCHRANY PŮDY PŘED EROZÍ V ČR (NÁVRH) Ing. Ivan Novotný a kolektiv Praha 2013 Ing. Ivan Novotný a kolektiv: Ing. Jan Vopravil, Ph.D., VÚMOP, v.v.i. Ing. Hana Kristenová, VÚMOP, v.v.i. Mgr.

Více

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR

V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR V OJENSKÝ G EOGRAFICKÝ O BZOR 2/2013 Sborník geografické služby AČR Obsah Úvodník 3 Z praxe 4 Projekt tvorby e-learningových kurzů pro vojenskogeografickou a topografickou přípravu Ing. Libor Laža 4 Aplikace

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2. veřejná soutěž Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, vyhlášená v roce 2013, program OMEGA - 2 veřejná soutěž PID: TD020354 Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s

Více

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner

Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner 2/2015 Časopis pro uživatele softwaru Esri a ENVI Smart Mapping Co jsou to Big Data? Integrace času a prostoru Analytická nadstavba Urban Planner Konference GIS Esri v ČR 4. a 5. listopadu 2015 Nejvyšší

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR

ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR ANALÝZA PODMÍNEK ZAVEDENÍ JEDNOTNÉ CENOVÉ MAPY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR GALL Jaroslav, Ing., PEŠŤÁK Jaroslav, Ing. ČVUT Praha, fa stavební, katedra mapování a kartografie, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

Co pít? Ing. Václav Stránský

Co pít? Ing. Václav Stránský Co pít? V posledních týdnech jste jistě i vy zaregistrovali inzeráty propagující pití balené vody a minerálek. Nic proti tomu. I já minerálky piji pravidelně. Musím se však pozastavit nad tím, jak Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY ing. arch. Jiří Palacký GIS A INVENTARIZACE VÝROBNÍCH ÚZEMÍ TRADIČNÍCH PRŮMYSLOVÝCH MĚST ČR PO ROCE 1990 GIS AND AN INVENTORY OF TRADITIONAL INDUSTRIAL

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA

MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA Vojenská akademie v Brně Fakulta vojensko technická druhů vojsk katedra vojenských informací o území MODELOVÁNÍ REÁLNÉHO SVĚTA (studijní texty) Václav Talhofer Brno 2001 1 Obsah 1. Účel a obsah projekčních

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více