UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti Autor BP: Alena Ustohalová Vedoucí BP: Ing. Jakub Lodr 2013 Praha

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Problematika IT outsourcingu v telekomunikační společnosti jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou v práci citovány a jsou též uvedeny v seznamu literatury a použitých zdrojů. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb. V Praze dne (Alena Ustohalová)

3 PODĚKOVÁNÍ Děkuji vedoucímu bakalářské práce ing. Jakubovi Lodrovi, za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce.

4 sdsdsdsddssdsdsdsdsdsd Problematika outsourcingu v telekomunikační společnosti Issues of outsourcing in the telecommunication company 6

5 ABSTRAKT Bakalářské práce pojednává o problematice outsourcingu a následně na příkladu konkrétní firmy (T-Mobile Czech Republic a.s.) zjištěné informace aplikuje v podnikové realitě. V teoretické části práce je vysvětlení základních aspektů outsourcingu a jsou popsány na výhody a nevýhody s outsourcingem spojené. Dílčím cílem práce je určit míru nákladovostí a výnosnosti a následně rozdělit na ty oblasti, kde doporučuji outsourcing jako dobrou volbou ke zvýšení efektivnosti podniku a kde naopak řešení outsourcingu není dobrá volba a je efektivnější spoléhat na vlastní interní zdroje. V praktické části bych ráda svou práci postavila na současné situaci firmy T-Mobile Czech Republic a.s., která již nyní outsourcing využívá v poměrně velkém rozsahu, např. v oblas-tech od ICT technologií, servisních služeb až po návrh a realizaci některých ICT služeb, které T-Mobile Czech Republic a.s. poskytuje svým zákazníkům. Klíčová slova: Cloud Computing, ICT, Insourcing, off-shorring, Outsourcing, Porterův hodnotvorný řetězec, RFP, SLA, telekomunikace. 7

6 ABSTRACT Bachelor thesis deals with the issue of outsourcing, then the example of a particular company (T-Mobile Czech Republic as) the findings applied in the corporate reality. The theory is to explain basic aspects of outsourcing and is described on the advantages and disadvantages associated with outsourcing. The operational objective is to determine the level of cost and profitability and subsequently divided into those areas where we recommend outsourcing as a good choice to increase the efficiency of the company and where it outsourcing solution is not a good choice and it is more efficient to rely on their own internal resources. In the practical part, I would like my work built on the current situation of the company T-Mobile Czech Republic as, which already uses outsourcing in a fairly large scale, such as in areas of ICT technologies, service to the design and implementation of some ICT services that T-Mobile Czech Re-public and provides to its customers. Keywords: Cloud computing ICT insourcing, off-shorring, Outsourcing, Porter chain s value, RFP, SLA, telecommunications 8

7 OBSAH 1. Úvod Informace o společnosti T- Mobile Czech Republic a.s Zaměření firmy Podíl na trhu telekomunikačních operátorů Organizační struktura firmy Outsourcing Druhy outsourcingu Outsourcing dle místa činnosti Outsourcing dle míry komplexnosti Důvody outsourcingu Konkurenční důvody Věcné důvody Finanční důvody Organizačního důvody Proces outsourcingu analýza Procesy vhodné k outsourcingu Porterův hodnotvorný řetězec pro potřeby outsourcingu Výhody a nevýhody outsourcingu Cena outsourcingu Pravidla a přístupy k cenotvorbě SLA Cloud computing IaaS - Infrastructure as a Service SaaS - Software as a Service PaaS Platform as a Service Ekonomické důvody pro využívání Cloudu insourcing Výhody a nevýhody insourcingu Strategické projekty zaměřené na outsourcing/insourcing T-Mobile a.s IT prostředí TMCZ Vendor Locking Nákladová složka outsourcingu IT systémů Závěr Conclusion Seznam použité literatury Seznam použitých symbolů a zkratek Seznam obrázků Seznam tabulek

8 1. ÚVOD Ráda bych se v této bakalářské práci věnovala problematice IT outsourcingu v telekomunikační firmě T- Mobile Czech Republic a.s., kde momentálně pracuji, jako senior business consultant na technologickém oddělení. Právě má současná a předešlá praxe vedla k výběru outsourcingu, jako vhodnému tématu k napsání bakalářské práce. Outsourcing a taktéž insourcing je ve společnosti, kde pracuji velice aktuálním tématem. Ve společnosti se v posledních třech letech odehrálo několik významných milníků, pro které byl outsourcing a insourcing stěžejním iniciačním bodem k jejich naplnění. V první části mé práce stručně shrnu historii, nabídku produktů a ekonomické ukazatele firmy T- Mobile Czech Republic a.s. Podrobněji popíši i organizační strukturu a systémovou architekturu podniku, která je přímo spojitá se všemi aktivitami, které TMCZ vynakládá na efektivní řízení zdrojů vlastních a outsourcovaných. V teoretické části podrobně popíši outsourcing jako jeden z procesů řízení podniku. Budu se zabývat výhodami a nevýhodami outsourcingu činností podniku a popíši outsourcing jako jednu z výhod v konkurenčním boji. Zmíním předpoklady, které jsou nutné pro integraci outsourcingového partnera do společnosti a důvody proč firmy přistupují k vytěsňování svých aktivit směrem k externím dodavatelům. Cílem této práce je v praktické části zhodnotit, zda je efektivní současný stav outsourcovaných systémů v IT společnosti T- Mobile Czech Republic a.s. a zda je možné naleznout jiné a případně efektivnější řešení. Tuto části již bude nutné ověřit pomocí dat získaných z již ukončeného šetřícího programu společnosti T- Mobile Czech Republic a.s. a právě probíhající LeanCo programy, který by prostřednictvím externích konzultantů měl najít místa v procesech IT, která nefungují efektivně. V další praktické části bych ráda zanalyzovala rozhovory, které proběhnou v rámci Solution & Services departmentu s resource managery jednotlivých oddělení, od kterých bych ráda zjistila současný stav outsourcingu na IT, spokojenost s dodávanými službami a data pro analýzu efektivnosti využití externích zdrojů. 10

9 2. INFORMACE O SPOLEČNOSTI T- MOBILE CZECH REPUBLIC A.S Společnost T- Mobile Czech Republic a.s. byla založena v roce 1996 jako akciová společnost, která nesla název Radio Mobil. V témže roce společnost začala nabízet mobilní služby pod novým názvem Paegas. Roku 2002 došlo ke změně názvu sítě a poté i ke změně obchodnímu názvu na společnost T- Mobile Czech Republic a.s. Zároveň se tak společnost stala součásti mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom AG. V červnu 2004 společnost přivítala miliontého tarifního zákazníka, čímž se stala největším mobilním operátorem v ČR dle počtu klientů s paušálním programem Jako akciová společnost má následující akcionáře: C. Mobil B.V 60,77% a TMCZ HOLDCO II (Lux) S.a.r.l 39,23%. Společnost v současné době (data za rok 2011) disponuje základní kapitálem ve výši 520 miliard Kč. Tržby v roce 2010 dosáhly výše 28 miliard a společnost v současné době poskytuje služby téměř 5,4 milionu zákazníkům. Pokrytí sítě T- Mobile Czech Republic dosahuje k více než 99 procentům populace a více než 99,98 procent silnic třídy E na území České republiky. Společnost T- Mobile Czech Republic a.s. zaměstnává téměř 3000 lidí. Hlavní sídlo společnosti je na pražských Roztylech. Další se nacházejí v Lounech, Hradci Králové a v Ostravě. 2.1 Zaměření firmy T- Mobile Czech Republic a.s. provozuje veřejnou mobilní komunikační síť standardu GSM 900 a 1800 MHz a je držitelem licence na provozování sítě třetí generace UMTS. Od roku 2010, kdy se stala druhým největším poskytovatelem ADSL/VDSL připojení a začala nabízet služby satelitní televize, můžeme říci, že je plně integrovaným operátorem. Mimo již uvedené služby je T- Mobile Czech Republic a.s. zaměřen na trh s mobilními komunikacemi, mobilním internetovým připojením (datové přenosy typu GPRS, EDGE, 3G, HSPA 42+, připravované vysokorychlostní připojení pomocí nové generace sítě LTE) a prodej telekomunikačních zařízení koncovému zákazníkovi. T- Mobile Czech Republic a.s. poskytuje služby jednotlivcům, firmám i veřejným institucím, které TMCZ dále dělí na jednotlivé zákaznické segmenty podle velikosti a přístupu k zákazníkovi. 11

10 2.2 Podíl na trhu telekomunikačních operátorů Na současném českém trhu telekomunikačních operátorů jsou v současnou chvíli tři operátoři, společnost Vodafone a.s (člen skupiny Vodafone Group Plc), Telefónica Czech Republic a T- Mobile Czech Republic a.s. Po veřejné aukci frekvenčního spektra je možné, že bude trh přerozdělen mezi dalšího operátora. Ohrožením procentuálního podílu na trhu mohou být i takzvaní virtuální operátoři (Operátoři bez vlastní mobilní, datové a fixní infrastruktury), například v podobě BLESK MOBIL, který byl spuštěn ve spolupráci s Telefónica O2 v třetím čtvrtletí roku BLESK MOBIL již v rámci Q1/2013 aktivoval svého stotisícího zákazníka. Do budoucna tak virtuální operátoři mohou trh přerozdělit. Z následujícího grafu je patrný podíl na trhu jednotlivých telekomunikačních společností, podíl na trhu je platný ke koci roku A obsahuje zákazníky na všech typech služeb. Obrázek 1 Podíl na trhu jednotlivých telekomunikačních společností, Zdroj: T-Mobile roadshow 2013 Dle t-press, tisková zpráva (2013) K T-Mobile obsluhoval necelých 5,5 milionu zákazníků mobilních služeb, přičemž meziročně si na konto připsal nových zákazníků, a to především v segmentu tarifních zákazníků. Předplacenou kartu Twist využívalo 2,4 milionu zákazníků. Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) se meziročně snížil na 1,1 %. Tabulka 1 Počet zákazníků TMCZ v tisících Změna meziročně (zaokrouhleno) 12

11 Počet zákazníků mobilní služby ,2 % Tarifní zákazníci ,0 % Twist zákazníci ,3 % Noví zákazníci n/a Tarifní zákazníci ,0 % Twist zákazníci n/a Průměrný měsíční churn mobilní služby 1,3 % 1,1 % -0,2 p. b. Tarifní zákazníci 0,5 % 0,4 % -0,1 p. b. Zdroj: T- press interní materiály I vzhledem ke klesajícím tržbám, v celé oblasti telekomunikačního businessu, se společnosti podařilo dosáhnout relativně dobrých finančních výsledků, které se pozitivně obrátil v ukazateli EBITDA. Celkové tržby dosáhly cca 26,3 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb činily 23,5 miliardy Kč. Mírný pád byl zaznamenán v oblasti měsíční útraty na jednoho zákazníka, zákazníci utratili za mobilní služby v průměru 362 Kč, což je o 4,7 % méně než vloňském roce. (t-press, tisková zpráva 2013) Tabulka 2 Ekonomické ukazatele za rok 2012 v Kč Změna meziročně (zaokrouhleno) Celkové tržby (mil.) ,2 % Tržby ze služeb (mil.) mobilní služby ,0 % EBITDA (mil.) (integr. služby) ,5 % EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 46,6 % 46,5 % -0,1 p. b. ARPU mobilní služby ,7 % Tarifní zákazníci ,9 % Twist zákazníci ,3 % Podíl nehlas. služeb na ARPU mobilní služby 25 % 27 % 2 p. b. Zdroj: T- press interní materiály 13

12 2.3 Organizační struktura firmy Společnost T- Mobile Czech Republic a.s. se skládá z šesti divizních úseků, z úseku generálního ředitele, úseku segmentu rezidentních zákazníků (B2C), úseku financí (FIN), technologického úseku (TD), úseku segmentu firemních zákazníků (B2B) a úseku lidských zdrojů (HR). Každý úsek má svého výkonného ředitele a dále nižší organizační strukturu, která vždy podléhá řízení a zodpovědnosti daného vedoucího úseku (viz tabulka č. 1). Divize se dále dělí na menší organizační jednotky a hierarchie organizační jednotky je určována následující stupnicí. Organizační struktura v některých úsecích je odlišná podle činnosti útvaru. Například na technologickém útvaru funguje maticová organizační struktura, kde je u některých zaměstnanců (převážně vývojářů a analytiků) zajištěno řízení pomocí maticové struktury. Každý zaměstnanec podléhající tomuto systémů má svého resource manažera (head, team leader, senior head) a zároveň jednoho nebo i více projektových manažerů, kde je zaměstnanec zodpovědný a podřízený svou částí dodávky jednomu nebo více projektových manažerům. V minulých dvou letech proběhly dvě velké reorganizační akce. Při poslední reorganizaci došlo k velké defragmentaci organizační struktury s cílem zefektivnit řízení zaměstnanců a vytvoření prostředí, kde zaměstnanec má povinnost sebekontroly a zodpovědnosti za práci, kterou společnosti odvádí a která má firmě vydělat peníze. Vzhledem k mezinárodnímu zaměření firmy uvádím v tabulce i anglické názvy divizní struktury a řídících pozic. Tabulka 3 Organizační struktura Název struktury Name of structure Nejvyšší pozice v rámci struktury Úsek Division Division director Útvar Department Vice president Oddělení Unit Senior head Tým Team Head or team leader Zdroj: Interní materiály TMCZ 14

13 3. OUTSOURCING Outsourcing (Outside resource using) v doslovném překladu znamená používání vnější zdrojů (Dvořáček, Tyll, 2010, s.2), Někdy se také můžeme setkat s dvouslovným chápáním anglických slov out a sourcing (vnější zdroje). V obou případech lze outsourcing charakterizovat jako soubor činností, které společnost za tržní cenu nakupuje od jiných podniků. V praxi to znamená, přenesení některých aktivit a zodpovědností na vybraného externího dodavatele. Outsourcovat lze téměř cokoliv, celou část výrobního procesu nebo jen jeho část, možnost outsourcovat taktéž nezávisí na druhu činnosti, i když v českých podmínkách je u větších firem, zobecněno na základě vlastních zkušeností, nejvyužívanější outsourcing IT služeb, gastronomických služeb, úklidových prácí a bezpečnostních služeb Základní rozdíl mezi outsourcingem a prostým nákupem zboží je dlouhodobá spolupráce mezi podnikem a poskytovatelem outsourcingu. Rozdíl najdeme též v platbách, u outsourcingových služeb velmi často mluvíme o tzv. paušálech a o cenách za nadstandardní služby. Paušál je smluvně, předem dohodnutá cena za určité období poskytovaných služeb. Tato smlouva, v níž je cena obsažena, obsahuje základní portfolio služeb či hmotného majetku poskytované dodavatelem v rámci dohodnutého závazku, včetně záruk a pravidel spolupráce, které má klient v rámci paušálu zaplaceny. Pod položkou nadstandardní služby se skrývá oceněný katalog služeb, kde si odběratel outsourcingových služeb může objednat práce, které nemá zaplacené v rámci paušálu. Důležitým faktorem, jak se rozhodnout, že se činnost v rámci podniku bude outsourcovat je samotná efektivita daného výrobního procesu. Podnik by měl převážně outsourcovat takové činnosti, které jsou z pohledu jeho hlavní činnosti neefektivní, nevlastní k nim potřebné know-how, nemůže si dovolit zbytečné navyšování a udržování kapacity lidských a výrobních zdrojů, či zbytečně navyšují výrobní a operativní náklady společnosti. Činnosti, které není vhodné outsourcovat vycházejí většinou z hlavního zaměření firmy, z oblasti, které přinášejí firmě hlavní část příjmů, a vzniká zde ojedinělé know how. Taková část businessu je nazvaná jako core business. Kde leží hranice co ještě je možné efektivně outsourcovat a co už nikoliv je popsáno v následujících kapitolách. Nejdříve je nutné popsat jaký outsourcing a jakých částí je vůbec možné ve společnosti využít. 15

14 3.1 Druhy outsourcingu Outsourcing lze rozdělit podle několika kritérií. Outsourcing dělíme na kategorie podle místa outsourcingu a dle komplexnosti. (Graver, 1999) Druhy outsourcingu Místo Komplexnost On-site Off-site Částečný outsourcing Komplexní outsourcing Nearshoring Offshoring Obrázek 2 Struktura druhů outsourcingu, Zdroj: Graver 1999, vlastní úprava Outsourcing dle místa činnosti Outsourcing dle místa činnosti dělíme na dvě základní skupiny, on-site (v místě společnosti) a off-site (mimo místo společnosti). Off-site outsourcing lze dělit na tři kategorie, Near-shore a Offshoring. V případě On-site outsourcingu je poskytování externích služeb v rámci firmy v jednom státě, zaměstnanci dodavatele jsou společností pronajímáni a vykonávají domluvené činnosti outsourcerovi. Off-site outsourcing je outsourcing prováděný mimo stát společnosti, dále jej dělíme podle úrovně společných prvků outsourcera a dodavatele. U Nearshor outsourcingu je outsourcovaná firma s dodavatelem spojená společnou kulturou, jazykem či znalostmi. V případě off-shoringu mluvíme o přemístění procesů z domácího teritoria společnosti do zahraničí. 16

15 3.1.2 Outsourcing dle míry komplexnosti Podle komplexnosti dělíme outsourcing na částečný outsourcing a komplexní outsourcing. Částečný outsourcing je vysvětlen jako vytěsnění pouze určité části procesu. Pro komplexní outsourcing je specifické, že outsourcováním celé části procesu vzniká vysoká míra propojení, což mimo jiné pro outsourcera (společnost, která si nechává poskytovat služby) znamená, že dodavatel nemůže být jednoduše nahrazen a vzniká problém takzvaného vendor locku. Kdy ve velké části případů dochází k velké ztrátě know how a firma, která služby poskytuje, se stává na trhu pro firmu nenahraditelnou. Z této situace vede velmi dlouhá a těžká cesta zpět, kdy často jediným možným řešení vendor locku je změna platformy a znovuvybudování know how. Problém vendor locku však nastává nejen ve výměně dodavatele, ale i ve zpětné internalizaci procesu. Objevuje se tak zde vysoká míra závislosti, kterou je ale v každém případě nutné řešit. Do stejného problému se na některých klíčových IT systémech dostala i společnost TMCZ. Konkrétní důsledky a možnosti nápravy jsou popsány v praktické části práce. Existuje samozřejmě velké množství možností jak dělit outsourcing, které se ale ve velké části shodují. Jedním z odlišných způsobů separace je Graverovo dělení outsourcingu, který je částečně založen na dělení podle komplexnosti, s tím rozdílem, že nejvyšší formou outsourcingu je podle Gravera (1999) outsourcing celého procesu. Graver (1999) uvádí celkem tři stupně outsourcingu: 1. Individuální (individual) - což je v podstatě outsourcing určité činnosti 2. Funkční (functional) - založené na vytěsnění určité funkce dle funkčního pojetí podniku 3. Procesní (process) - zde se jedná o outsourcing celého procesu, podobný komplexnímu outsourcingu Trčka (2011) uvádí ve svém článku typy IT outsourcingu, které jsou podle mne shrnutím předcházejícího obecného dělení outsourcingu na typy outsourcingu, které jsou přímo spojeno s oblastí IT: Kompletní outsourcing IT. Pokud aplikujeme tento typ outsourcingu, dodavatel přebírá celou část IT oblasti, včetně zaměstnanců a infrastrukturní části IT. Outsourcing vybraného procesu vendor vykonává pouze část procesu, který může být pro firmu problematický, či nevýhodný. Aplikační outsourcing vendor zajišťuje běh a správu vybrané aplikace, typicky to bývá aplikace CRM oblasti nebo e-shop. 17

16 Technologický outsourcing outsourcing technologické infrastruktury, typicky může jít o poskytování serveru či datových úložišť. Personální outsourcing takzvaný bodyshop. Vendor outsourcerovi pronajme svého zaměstnance, který přesně odpovídá požadavkům. Nespornou výhodou v tomto typu outsourcingu je flexibilita při časově omezených aktivitách. Nevýhodou může být ztráta know how a vyšší náklady oproti vlastním zaměstnancům. 3.2 Důvody outsourcingu Tak aby platilo, že dělám jen to, co umím skutečně dobře (HEJTMÁNEK 2007, s. 2), je důležité vybrat oblasti outsourcingu skutečně pozorně a mít skutečné důvody pro outsourcing. Důležitým aspektem pro využití outsourcingu je téměř neomezená kapacita lidských i výrobních zdrojů, které můžeme mít v daný okamžik k dispozici. Velmi výhodný je outsourcing na vývoj a údržbu aplikací, které podnik využívá pouze po určitou dobu. Jde například o činnosti spojené s novou legislativní úpravou, kdy je třeba do systémů zapracovat legislativní požadavky velmi rychle a bezodkladně. Nezbývá tak čas a zdroje na analýzu problému. Toto je klasický příklad, kdy je efektivnější a rychlejší využít externích zdrojů (pokud je to samozřejmě možné). Důvodem pro outsourcing je v tomto případě nutnost soustředit se na hlavní činnost společnosti, ale zároveň neopomíjet činnosti, které by mohly hlavní výdělečnou část podniku ohrozit. Dle Skály (2004) je outsourcing je velmi dobrým nástrojem pro snížení a regulaci provozních nákladů. Snížení operativních nákladů je jedním z nejpřesvědčivějších taktických důvodů pro outsourcing. Outsourcing redukuje potřebu investovat do kapitálových fondů a vedlejších činností podniku, díky tomu je k dispozici více kapitálu pro základní oblasti. Dle Voříška, Brucknera (1998) je neméně důležitým důvodem pro outsourcing požadavek na určitou expertní znalost či nedostatkové know-how ve společnosti. Internalizace v případě nedostatečné využitelnosti experta není vhodná a stojí firmu nemalé náklady. Velmi zajímavým důvodem pro volbu outsourcingu je sdílení rizik při neúspěšné investici, tato podmínka však musí být smluvně ujednána. Důvod pro outsourcing nemusí být nutně spojen s finančně nákladovými aspekty. Jeden z nejdůležitějších důvodů pro outsourcing je získání konkurenční výhody, tento důvod zařazujeme ke strategickým s nutnou predikcí do budoucnosti. Organizační důvody nelze jako důvod outsourcingu opominout, po- 18

17 mocí outsourcingu jde výrazně zploštit organizační struktura a tak usnadnit práci manažerům. Vedlejší efektem může být budování image partnerství s předními společnostmi na trhu. Dle Voříška, Brucknera (1998, s. 11) lze důvody outsourcingu shrnout do následujících čtyř skupin: Konkurenční důvody Věcné důvody Finanční důvody Organizační důvody Konkurenční důvody Strategický důvod, který má za úkol objasnit nutnost outsourcingu. Příkladem může být nová technologie, která by společnosti trvala dlouho vyvinout, ale místo ní si může službu outsourcovat, Ve spojení s exkluzivitou ošetřenou ve smluvních podmínkách může podniku tato spolupráce přinést konkurenční výhodu Věcné důvody Vycházejí z hlavního předpokladu, že výhodné je outsourcovat pouze ty oblasti, které se nenachází ve skupině činností patřících do core business. Tím, že outsourcujeme zdroje, které musely doposud pracovat na, pro firmu nedůležitých (nevynášejících) činnostech, tím jejich alokaci uvolníme na činnosti, které jsou pro firmu ziskové nebo v daném okamžiku strategické. Aktivita nemusí být však jenom zisková nebo strategická, existují i další věcné důvody proč určitou činnost outsourcovat. Například flexibilita, která je úzce spojená s konkurenčními důvody. Lze si tak představit i situaci, kdy například marketingová firma zabývající se reklamou, outsourcuje svou core část, příkladem může být tisk propagačních materiálů z finančních důvodů nebo z důvodu flexibility v daném časovém okamžiku. 19

18 3.2.3 Finanční důvody Obecně lze říci, že právě finanční důvody a problémy z nich vznikající vede velké množství firem k využití možnosti outsourcingu a opustit tak historický model firmy, které celé své portfolio činností (hlavních a vedlejších) spravuje svými vlastními lidskými a technickými zdroji. Dle Voříška, Brucknera (1998, s. 11) je právě úspora nákladů hlavním důvodem pro využití outsourcingu, zároveň ale zmiňuje, že by to neměl být důvod hlavní. Na určení hlavního důvodu, kdy a jak přistoupit k outsourcingu je třeba provést pečlivou analýzu a až na základě jejích výsledků, které ale v současnou chvíli nemusejí vycházet v černých číslech, posoudit zda outsourcing má pro danou oblast (činnost) smysl Organizačního důvody Organizační důvody jsou úzce spjaté s důvody věcnými a finančními. Organizačním důvodem může být snaha o zploštění (defragmentaci) organizační struktury a následně tím snížení nákladů na vedoucí a liniové pracovníky. Dodavatelským způsobem je ale zároveň zajištěna podpora outsourcovaných činností či celých procesů. Zelenka (2011, časopis) uvádí kromě výše zmíněných ještě další důvod proč se propůjčit outsourcingu. Zelenka uvádí, že důvod pro outsourcing může nastat když: Chci zlepšit kvalitu cílem může být zlepšit pečlivost, spolehlivost nebo přesnost služeb prostřednictvím operací prováděných pod smluvním tlakem Chci vyřešit strategický nedostatek zdrojů například přesunutí výroby pro nedostatek ploch pro zabezpečení budoucích výrob (zde se finanční pohled projevuje jako úspora budoucích nutných investic). Chci udržet dobré hodnocení pro své jméno/značku nepopulární činnosti z pohledu veřejného mínění outsourcuji. Typickým příkladem může být vymáhání dluhů. Nejde jen o to, že banky se chtějí soustředit na svůj hlavní business, ale také nechtějí být spojovány s nepopulárními kroky. Ostatně mnoho z nás vymahačskou činnost také raději outsourcuje jiné osobě či firmě. Chci dostat bonusy top management firem může mít postavené bonusy na výnosech, které mu umožní, díky odprodeji oddělení či procesů a jejich následnému nákupu jako služby v krátkodobém horizontu vydělat. 20

19 Proč tedy podniky outsourcují? Dle Accenture (2002) je primárním cílem firem převod kapitálu na výdaje. Externí zdroje (náklady na ně) jsou následně zkapitalizovány a převedeny jako výdaj na zhodnocení majetku, který se nachází v majetku outsourcera. Accenture mezi další hlavní důvody proč přistoupit k outsourcingu uvádí nižší náklady na práci, unikátní znalost, přístup k novým technologiím. Obrázek 3 Proč podniky outsourcují (Accenture, 2002) 3.3 Proces outsourcingu analýza Outsourcing jako proces se realizuje prostřednictvím projektu. Outsourcingový projekt je závislý na funkční oblasti, na dosavadním řešení funkční oblasti a na typu smluvního, vlastnického (nebo potenciálního) vztahu poskytovatele a zadavatele. Voříšek (1998, s. 15) Dle Brucknera, Voříška (1998) je proces outsourcingu rozdělen do šesti následujících bodů: 1. Nutnost vytvoření strategické analýzy funkčních oblastí (například Porterův hodnotvorný řetězec) 2. Přesné určení oblastí, které mají být ze stávající činnosti společnosti vytěsněny 21

20 3. Definice rozhraní podnik poskytovatel a definice požadavků na poskytovatele (RFP, SLA ) 4. Výběr vhodného poskytovatele outsourcované činnosti 5. Transformace (organizační struktury, stávajících procesů) 6. Řízení vztahu mezi podnikem a poskytovatelem Obrázek 4 Kroky v rozhodování NAKUP - DĚLEJ (Dvořáček, Tyll, s. 16) Při rozhodování o vytěsnění určitých činností procesům musí management společnosti držet několika elementárních zásad. Předně se jedná o výběr a následné vytěsnění takových činností a procesů, které primárně netvoří hodnotu pro zákazníka a jsou spíše podpůrné. (Dvořáček, Tyll, s.16) 3.4 Procesy vhodné k outsourcingu Důležitou činností při výběru vhodného outsourcingového dodavatele, či správného výběru oblasti vhodné pro outsourcing je analýza ve které je třeba brát v potaz několik důležitých aspektů a otázek nad kterými je třeba se zamyslet a případně zkonzultovat, dříve než je iniciace outsourcingu na některou část svého odvětví započata. Příklady rizikových aspektů a otázek před rozhodnutím o outsourcingu: 22

21 Neprozrazuji či neohrožuji know-how hlavní činnosti podniku? Nevzdávám se plně kontroly (vhodnost v daném odvětví) nad vlastním výrobním procesem? Dokážu vyrovnat s integrací outsourcingového partnera do společnosti? Bude efektivní z pohledu nákladovosti či zvýšené konkurenceschopnosti společnosti? Sociální aspekty integrace outsourcingového partnera do společnosti. Management podniku musí pravidelně analyzovat situaci v podniku, a to z hlediska množství zdrojů, jejich kvality, využití (kapacitní plánování), potřeby jejich doplnění a v neposlední řadě také musí vyhodnocovat, zda je pro organizaci výhodné disponovat vlastními zdroji nebo tyto zdroje podle potřeby najímat externě, tj. outsourcovat. (Dvořáček, Tyll, 2010, s. 15). Podle Dvořáčka, Tylla (2010, s. 15) patří mezi současné trendy moderního managementu orientace podniku na efektivnost a maximální pružnost organizace, při minimálních nákladech na čas a zdroje. V souvislosti s touto řídící metodou mluvíme o tzv. Lean Managementu, řízení štíhlé organizace. Z rozhodnutí managementu v rámci této koncepce řízení, by tak měli vyplynout ty aktivity, které firmu neúměrně zatěžují a nepřidávají výraznější hodnotu produktům vlastního portfolia. Základním předpokladem pro efektivní využívání outsourcingových služeb je snížení nákladů na implementaci, řízení a operativní provoz. Do budoucna je to také jedna z velkých oblastí pro společnost, kde lze hledat významné úspory a zefektivňovat proces outsourcingu. Obrázek 5 Přehled podnikových procesů 23

22 3.4.1 Porterův hodnotvorný řetězec pro potřeby outsourcingu Porterův hodnotvorný řetězec je používaná metoda členění podnikových aktivit na primární a sekundární činnosti. Toto rozdělení by v ideálním případě mohlo nabízet možnosti, které procesy případně části procesů je vhodné outsourcovat. Za primární (hlavní) činnosti lze považovat činnosti přímo spojené se samotnou výrobou podniku. Podle Portera, 1994, s. 155 lze primární činnosti podniku rozdělit na následující: 1. Řízení vstupních operací, výroby a provozu 2. Řízení výstupních operací, marketingu, odbytu a servisní služby Podpůrné procesy lze rozdělit na: 1. Infrastrukturu podniku 2. Řízení lidských zdrojů 3. Technologický rozvoj 4. Obstaravatelskou činnost Nelze obecně říci, že po rozdělení aktivit v rámci podniku necháme outsourcovat jen ty podpůrné. Mnohem lepší je jednotlivé činnosti rozdělit na klíčové a neklíčové. Některé podniky mohou mít problém s outsourcingem technologických aktivit (například kompletní správa informačních systémů), z důvodu velkého rizika úniku interních informací, či z obavy ochrany osobních údajů svých zákazníků. Zároveň Porter vysvětluje, že zřídkakdy se na hodnotě společnosti podílí pouze jeden subjekt. Je důležité při zpracování kompletní interní analýzy brát v potaz i ostatní zainteresované subjekty. Obrázek 6 Porterův hodnotvorný řetězec (převzato z knihy Františka Kováře Strategický management,2008, s. 150) 3.5 Výhody a nevýhody outsourcingu 24

23 Výhody se z velké části shodují s důvody proč outsourcovat. Podle Voříška a Brucknera (1998, s. 25) lze shrnout výhody outsourcingu do následujících bodů: Přístup ke světové úrovni znalostí expertní znalost Nové technologie bez vedlejších nákladů (pouze náklady za integraci, nikoliv za výzkumnou, vývojovou a testovací část) Rychlejší nástup nových technologií Odpadá odpovědnost za oblast a za její řízení Rozložení nákladů (plateb za služby) a redukce investic Přísun peněz Jako největší nevýhodu outsourcingu považuji ztrátu operability a možný únik interních informací a know-how. Značným omezením je i ztráta kontroly nad outsourcovanou oblastí, což může mít za následek snížení kvality služeb či výsledných produktů. I když by měl být vztah dodavatele a objednavatele založen na důvěře, může být tato tenká hranice překročena. Též integrace outsourcingu do společnosti může být nevýhodou v případě, že je její nákladovost vysoká nebo sociální aspekty ve firmě nedovolují hladký průběh integrace do firemních procesů a činnosti firmy. Rizikem včleňování je vnímáno i možnost krachu dodavatele či nutná změna outsourcingového partnera, tento nepříjemný krok samozřejmě generuje možnost vyšší nákladovosti na outsourcing a nutnost integrace nového outsourcingového partnera do společnosti. V případě analýzy vhodnosti využití služeb outsourcingu je třeba brát v úvahu výše zmíněná rizika, výhody, ale i nevýhody této metody řízení. 3.6 Cena outsourcingu Výše bylo zmíněno, že finanční důvod pro zavedení outsourcingu by neměl patřit mezi primárními důvody. Přesto však jsou právě náklady na provozovaný outsourcing velmi důležité pro výběr vhodného partnera a při výběru partnera může sehrát velkou roli. Nízká cena však nesmí být rozhodujícím kritériem. Rozhodující by měl být výhodný poměr kvality, ceny, podpory služeb a profesionality. Je správné předpokládat, že náklady na outsourcing budou nižší než současné náklady na provozovanou službu. Do výpočtu by ale také měly být zahrnuty fixní náklady nikoliv jen náklady variabilní, přímo spojené s vykonávanou službou. Náklady lze dle Dvořáčka, Tylla (2002) rozdělit na: Výrobní náklady ve funkční oblasti, což jsou náklady, které nám poskytovatel fakturuje za dodané služby a zboží 25

24 Transakční náklady do této skupiny řadíme náklady spojené s vypracováním smluv, s analýzami, monitoringem poskytovaných služeb, s vyhodnocováním plnění SLA a náklady na komunikaci mezi klientem a poskytovatelem. Další položkou jsou ušetřené fixní náklady. Přeci jenom původní zaměstnanec, který vykonával outsourcovanou činnost (pokud budeme zmiňovat pronájem služeb) musel mít své vlastní pracovní místo, bylo mu placeno pojištění (zdravotní a sociální), pravděpodobně byl taktéž příjemce firemních benefitů (například příspěvku na penzijní připojištění). Pravděpodobně seděl v klimatizované budově se sociálním zařízením, kde každý zaměstnanec zvedá náklady na správu budovy a majetku. Tyto všechny a mnohé další náklady spojené s vlastními zaměstnanci, zaměstnavatel v případě úplného outsourcingu služeb ušetří. Míra snížení nákladů se samozřejmě odvíjí od komplexnosti outsourcingu. U některých typů outsourcingů, jako je například bodyshop experta na danou oblast, je možné, že firma neušetří, ale spíše naopak. V tomto případě předpokládám, že důvodem pro outsourcing nebyly finance a snížená nákladů na danou oblast, ale například nutnost získat konkurenční výhodu v oblasti, která jej klientovi neznámá. Jednotlivé platby za outsourcing můžeme v zásadě rozdělit na paušální ceny a na ceny proměnlivé. Paušální platby za paušální balík služeb (fixed fee for fixed bundle of services) jsou jednou z největších principiálních výhod outsourcingu a také jsou ve většině případů podnikem požadovány. Principem je samozřejmě, aby cena byla nižší než průměrné náklady podniku na interní (resp. dosavadní) provoz podniku a zároveň byla vyšší než průměrné náklady (včetně investičních) poskytovatele na provoz podniku (Bruckner, Voříšek, 1998 s. 45). Proměnlivé platby (fix time/ fix price) jsou druhem platby za outsourcing, kdy není výhodné pro zadavatele využívat paušálních plateb. Tento jev může nastat v případě sezónního využívání externích služeb (například úklid listí). Cena poté musí být nastavena výhodně pro obě strany, aby nedošlo k jednostranné dohodě, která by zapříčinila nutnost kooperace s jinou outsourcingovou společností. Akt výměny by tak výrazně navýšil náklady na outsourcing. 26

25 3.6.1 Pravidla a přístupy k cenotvorbě Dle Mervarta (2004, časopis) lze cenotvorbu outsourcingových služeb postihnout těmito třemi přístupy: Nákladový přístup Přínosový přístup Tržní přístup Nákladový přístup vychází z historických dat outsourcované společnosti s jistou predikcí do budoucnosti. Není těžké si spočítat, kolik společnost služby stály, když jej vykonávali interní zaměstnanci. Cenový návrh ceny společnosti musí být v každém případě akceptován i druhou stranou, což ale v tomto případě nebývá problém. Do analýzy je třeba zahrnout i položky spojené se zrušenými službami, které mají být zahrnuty do outsourcované sféry společnosti. Přínosový přístup analyzuje cenu za outsourcing z pohledu přidané hodnoty produkovaných služeb. K jednotlivým službám je přiřazován skutečný podíl na celkovém zisku společnosti, či na celkové profitabilitě. Tržní přístup vychází z analýzy konkurence. Porovnává ceny služeb od jednotlivých poskytovatelů. Tato metoda je nejpřesnější v případě kvalitních dat. Je ale velký problém porovnat nesourodé společnosti s odlišnou kvalitou a rozsahem služeb. Celkové náklady na outsourcing se skládají z následujícího vztahu: Obrázek 7 Celkové náklady outsourcingu 3.7 SLA SLA neboli Service level agreement je smluvní dohoda, která popisuje úroveň poskytovaných služeb poskytovatele outsourcingu. Vznikla potřebou vzájemně si mezi dodavatelem a zákazníkem dojednat rozsah prací, flexibilitu při změnových požadavcích a sankce za nedodržení sepsaných pravidel. SLA by mělo být zaměřeno na tři klíčové oblasti. První bychom mohli nazvat zárukou infrastruktury, v praxi sem patří zejména charakteristiky typu vybavenost, konektivita, spolehlivost hardware a schopnost integrace různých technologií. Pro druhou klíčovou oblast se všeobecně vžil pojem procesní záruky, kde se nejčastěji jako příklad uvádějí změny v pracovních procesech, jako jsou například přidání nového uživatele, nové- 27

26 ho účtu atd. Třetí kategorii nazýváme vzrůstající záruky. Úkolem této oblasti, jak již sám název napovídá, je především růst záruk a jistot, které dodavatel poskytuje svému zákazníkovi před možným selháním a nezdary. (Hora, časopis system online) Vzhledem k nutnosti nastavené procesy měřit. Je nutné si způsob a intenzitu měření domluvit se svým dodavatele. Měření výkonových ukazatelů v drtivé většině měří povolaný interní pracovník ze zadavatelské společnosti. Aby byla data správně vyhodnocena je třeba se s dodavatelem domluvit na systému hodnocení měření a z jeho výsledků následně počítat případný výpočet sankcí. Dokument SLA by měl být koncipován, tak aby byl oběma stranám motivační prvkem, který zainteresované firmy povede ke vzájemnému rozvoji. 28

27 4. CLOUD COMPUTING Cloud computing je jedno z velmi oblíbených marketingových spojení v IT průmyslu. Cloud computing je sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě. Právě tento princip dal systému název, v diagramu se podobá mraku (anglicky Cloud). (Cloud computing, 2010). Základem Cloudu je tedy vizualizace (snadné školování výpočetní kapacity podle potřeby), grid computing a služby. Zákazník platí pouze za využívaný výkon, čas, služby či přenesená data. (Procházka, Klimeš 2011, s. 280) Dle serveru zive.cz je Cloud computing je z principu jakýkoliv program nebo služba, která je dostupná prakticky odkudkoliv, z domácího i pracovního počítače nebo z internetové kavárny, protože ukládá uživatelská data nebo celou svou aplikační logiku na server kdesi na internetu. Cloud computing využívá každy kdo používá na seznam, cz, gmail nebo stahuje či nahrává dokumenty na či Předešlé příklady se dotkly spíše osobního použití než firemního přístupu. Pokud bychom měli zmínit přístup korporací ke cloudovým řešením, tak zde je Cloud velmi (ve své podobě IaaS, SaaS i PaaS popsáno níže) využíván pro správu a využití serverů, zajištění webhostingu, či k využití kancelářských aplikací, kde příkladem může být MS Office365 od společnosti Microsoft. Do cloud computing je v dnešní době začleněno již velké množství velkých a malých firem, které bud Cloud computing poskytují, nebo sami využívají. Známou firmou poskytující Cloud computing služby je například společnost Google, Microsoft, Dell či Amazon. Výhodou cloud computingu je pro zákazníka každopádně úspora na jednorázových nákladech, kdy zákazník nemusí vynálezat větší finanční prostředky pro na příklad nákup nových nebo upgrade serverů, nového software nebo také nemusí řešit kapacitu datových úložišť. Platby jsou v Cloud computingu rozložené v čase a jsou přímo závislé na objemu a typu poskytovaných a v efektivním případě i využívaných služeb. Další výhoda je úspora na monitoringu a údržbě provozovaných služeb. Jako nevýhoda se může jevit možná ztráta citlivých informací, která ale není o nic větší než při jakékoliv jiné outsourcované činnosti. V souvislosti s bezpečností je zaznamenáván nárůst v poskytování zabezpečovacích služeb, jako je například šifrování a i to přispívá k mému tvrzení, že Cloud computing negeneruje větší bezpečnostní rizika. Dle Procházky, Klimeše (2011) jsou základními typy poskytovaných cloudových služeb: 29

28 4.1 IaaS - Infrastructure as a Service Infrastruktura jako služba. Poskytnutí služby komplexní infrastruktury IT. Zákazník koupí IaaS získá kompletní infrastrukturu, jako jsou servery, datová úložiště čí síťové prostředí. Službu a údržbu objednaných strukturálních komponent zajišťuje poskytovatel Cloudu. Výhodou je možnost téměř okamžitého zvýšení či snížení výkonu (například vánoční navýšení výkonu serveru, na kterém běží vytížený e-shop). Někteří provozovatelé Cloudu dnes dokážou dokonce tyto modifikace provádět a účtovat v reálném čase. 4.2 SaaS - Software as a Service Software jako služba. Asi nejznámějším produktem Cloudu je možnost pronájmu aplikace od třetích stran. Zákazník si pravidelnou platbou nechá zpřístupnit aplikaci a nemusí řešit počet licencí či aktualizace, vše za něj řeší poskytovatel aplikace. Zákazník nemusí mít outsourcovaný celý IS, ale pouze jeho část. Zákazník hostuje a platí pouze za tu část aplikace, kterou si vybere a skutečně využívá. Možnou nevýhodou je malá možnost customizace daného produktu, proto například v CRM oblasti je využití SaaS mnohem menší než například u jednotných office produktů. 4.3 PaaS Platform as a Service Platforma jako služba, tento typ služby nabízí možnost využití platformy pro vývojové prostředí a poskytuje prostředky pro kvalitní provoz internetových aplikací. společnost využívající PaaS, by měla mít velmi zjednodušené testování (možnost online využití několika druhů platforem). Společnost nemusí vlastnit vlastní servery, databázová úložiště ani záložní servery. Díky dynamickému přiřazování prostředků by nemělo dojít ani k přetížení nástrojů například při nadměrném okamžitém vytížení. 4.4 Ekonomické důvody pro využívání Cloudu Dle Microsoft (2010, s. 3) jsou ekonomické důvody (zejména úspory z rozsahu)pro využití Cloudu následující: Úspory na straně poskytovatele služeb: Například: rozsáhlá datová centra snižují náklady na jeden server. Fixní náklady na provoz celého datového centra nejsou přímo úměrné počtu serveru v místnosti. Příkladem může být zabezpečovací technika datového centra, chlazení či ostraha. Jeden technik dokáže efektivně spravovat i několik tisíc serverů. Úspory z rozsahu jsou tu patrné ve velké míře i ostatních mzdových nákladů na lidské zdroje. 30

29 Sdružování požadavků na straně využívání služeb: Narůstající požadavky na výpočetní výkon znamenají lepší celkovou variabilitu, což umožňuje zvyšovat míru a efektivitu využití pronajímaných serverů. Efektivita modelu více klientů: Při přechodu na model víceklientských aplikací snižuje zvýšení počtu klientů (tj. zákazníků) správu aplikací a náklady na servery na jednoho klienta. Flexibilita: V případě využívání cloudových služeb není nutné v provozních špičkách, jako jsou například Vánoce dokupovat další výkonností prvky do serverové infrastruktury. Cloudová datová centra jsou vybavena na řešení těchto výkyvů v požadovaném období. Obrázek 8 Ekonomické výhody Cloud computingu (Microsoft, 2010, s.2) 31

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute

ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute ZÁKLADNÍ ANALÝZA TRHU FACILITY MANAGEMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Vzdělávací a výzkumná společnost FM Institute www.fminstitute.cz 14. 3. 2013 Analýza trhu Facility managementu 1 Vstupní informace ohledně průzkumu

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz Logos Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic Tel +420 225 281 811 Outsourcing: Přínosy a úskalí Michal Hanus Business Development Direstor Michal.hanus@logos.cz Logos a.s. Poděbradská 55/88 198

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu?

Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu? Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu? - případová studie Lenka Bartizalová Leden 2013 1 CSA-S-20, verze 2 Základní údaje Sídlo a název společnosti: ; Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ 160

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO?

Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Je reálné využití cloudu pro logistického providera z pohledu CIO? Ing. Petr Pokorný Osnova příspěvku Současné možnosti cloudu computingu Pro jaké aplikace je cloud vhodný? Pro koho je cloud dnes vhodný

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29

Obsah. O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19. Úvod do problematiky softwarového práva 21. Definice softwaru, práva k softwaru, licence, databáze 29 Obsah O autorech 17 Poděkování 18 Předmluva 19 KAPITOLA 1 Úvod do problematiky softwarového práva 21 Právo informačních technologií 21 Softwarové právo 22 Internetové právo 23 Proč je softwarové právo

Více

Zavádění projektového řízení ve společnosti

Zavádění projektového řízení ve společnosti Zavádění projektového řízení ve společnosti Monika Pidrmanová 26.10.2011 ZÁKLADNÍ POJMY Projekt = Jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2014 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 12.03.2015 1 Výroční zprávu

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Řízení distribučních kanálů a produktů

Řízení distribučních kanálů a produktů Ekonomika a management finančních institucí zimní semestr 2010 Řízení distribučních kanálů a produktů Přednáška 7 Vysoká škola finanční a správní Katedra financí telefon: 210 088 830 Bořivoj Pražák UČO

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Požadavky na outsourcing

Požadavky na outsourcing Požadavky na outsourcing Brno, 21.6.2011 Ing. Jan Bukovský, jan.bukovsky@ceb.cz Outsourcing Outsourcing firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti (=poskytovateli

Více

Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději

Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději Datová centra aneb proč by mohl mít CFO svého CIO raději 25. 9. 2013 František Mikeš Managing Director Realita dnešních dnů z pohledu IT útrat Český trh IT služeb nadále stagnuje, jak podniky odkládají

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Paython www.paython.cz

Paython www.paython.cz Paython www.paython.cz Nejvyspělejší platební centrum pro bezpečné internetové platby Komplexní řešení pro vaše internetové platby Platební centrum Paython je unikátní systém pro komplexní správu internetových

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení)

Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Výuka integrovaných IS firem a institucí na vysokých školách (zkušenosti, nové příležitosti, omezení) Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury

Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury Organizační, procesní a ekonomický audit společnosti BYTES Tábor, s.r.o. Akční plán AP3 : Optimalizace organizační struktury VIZE: 100% využití potenciálu společnosti III.verze Srpen 2008 Jiří Bartáček

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan

PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ. 22.11.2007 Michal Pechan PROVOZ A SERVIS INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ 22.11.2007 Michal Pechan PŘEDNÁŠEJÍCÍ Michal Pechan Managing Director Production Stream C Unicorn a.s. michal.pechan@unicorn.cz UNICORN 2005 AGENDA Úvod do problematiky

Více

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015

Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Enterprise Architecture na MPSV 23.9.2015 Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, náměstek ministryně Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT Enterprise Architecture (EA) na MPSV Východiska pro

Více