MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vítkov - odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal VENTUREAL Moravice-Melč s.r.o., IČ , Vídeňská 995, Brno (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y 6 -ti větrných elektráren, manipulačních ploch, dopravní infrastruktury - stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury - podzemního kabelového energetického vedení pod názvem Větrný park Moravice - Melč na pozemcích parc. č. 431/2 (orná půda), 433 (orná půda), 435 (orná půda), 437/2 (orná půda), 466 (trvalý travní porost), 477/3 (trvalý travní porost), 502 (orná půda), 507/2 (orná půda), 507/3 (orná půda), 507/5 (orná půda), 530/2 (orná půda), 547/4 (orná půda), 557/2 (orná půda), 559/6 (trvalý travní porost), 568/2 (trvalý travní porost), 574 (orná půda), 585 (trvalý travní porost), 598/2 (trvalý travní porost), 600 (trvalý travní porost), 601/2 (trvalý travní porost), 622 (trvalý travní porost), 649/5 (trvalý travní porost), 649/6 (trvalý travní porost), 669 (trvalý travní porost), 670/2 (trvalý travní porost), 672 (orná půda), 675 (orná půda), 691 (orná půda), 695/2 (orná půda), 705/1 (orná půda), 712 (orná půda), 721 (orná půda), 727/3 (orná půda), 739 (trvalý travní porost), 740 (orná půda), 750/3 (orná půda), 775 (trvalý travní porost), 781 (trvalý travní porost), 784 (orná půda), 785/1 (ostatní plocha), 785/2 (ostatní plocha), 788 (orná půda), 802 (orná půda), 815/2 (orná půda), 824 (trvalý travní porost), 825 (orná půda), 837 (orná půda), 842 (orná půda), 864 (orná půda), 878/2 (orná půda), 888 (orná půda), 899/11 (ostatní plocha), 899/12 (orná půda), 903/2 (orná půda), 913 (orná půda), 938 (orná půda), 960 (orná půda), 966 (orná půda), 1007 (orná půda), 2773 (ostatní plocha), 2780 (ostatní plocha), 2781/1 (ostatní plocha), 2781/2 (ostatní plocha), 2783 (ostatní plocha), 2785/1 (ostatní plocha), 2807/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Melč, na pozemcích parc. č (ostatní plocha), 1994 (ostatní plocha), p. p. k. 519 (orná půda), 520 (orná půda), 528 (orná půda), 530 (orná půda), 542 (orná půda), 544/3 (orná půda), 1981 (orná půda), p. p. p. 521 (orná půda), 535 (orná půda), 579 (orná půda), 580 (orná půda), 583 (orná půda), 584 (orná půda), 585/1 (orná půda), 597 (orná půda), 599/2 (orná půda), 600 (orná půda), 603 (orná půda), 1181(orná půda) v katastrálním území Moravice.

2 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 2 Druh a účel umisťované stavby: Jedná se o dočasnou stavbu s dobou trvání stavby na dobu 21 let (20 let - životnost elektrárny, 1 rok - biologická rekultivace). Novostavba šesti větrných elektráren (dále také VE ) o jmenovitém výkonu 2 MW, tj. 12 MW celkem, jejichž účelem bude výroba elektrické energie přeměnou energie rychlosti větru pomocí generátorů na energii elektrickou. Podzemní kabelové vedení 22 kv, které bude vést elektrickou energii mezi jednotlivými větrnými elektrárnami (vnitřní kabelová trasa), včetně optických kabelů pro komunikaci a ovládání větrných elektráren v chráničce a uzemnění mezi jednotlivými elektrárnami. Pozemní komunikace bude provedeno rozšíření stávajících veřejných komunikací a vybudování nových pro zajištění dopravního napojení staveb na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Součástí je vybudování zpevněných ploch pro stavbu elektráren. Umístění stavby na pozemcích: Umístění jednotlivých VE (základ) na pozemcích: VE 2: p. p. k. 597 kat. území Moravice VE 3: p. p. k. 579 kat. území Moravice VE 4: parc.č. 530/2 kat. území Melč VE 5: parc.č. 598/2 kat. území Melč VE 6: parc.č. 784 kat. území Melč VE 7: parc.č. 913 kat. území Melč. Komunikace a zpevněné plochy, případně rozšíření stávajících komunikací, budou umístěny na pozemcích parc. č. 431/2, 433, 435, 437/2, 466, 477/3, 502, 507/2, 507/3, 507/5, 530/2, 547/4, 568/2, 557/2, 574, 598/2, 622, 649/5, 750/3, 784, 785/1, 785/2, 788, 825, 837, 842, 864, 878/2, 888, 903/2, 913, 938, 960, 966, 1007, 2781/2, v katastrálním území Melč, a na pozemcích parc. č. 1990, p. p. k. 519, 520, 528, 530, 542, 544/3, 1981, p. p. p. 521, 535, 579, 580, 583, 584, 585/1, 597, 599/2, 600, 603, 1181 v katastrálním území Moravice. Trasa kabelového vedení bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 530/2, 547/4, 557/2, 559/6, 574, 585, 598/2, 600, 601/2, 622, 649/6, 669, 670/2, 672, 675, 691, 695/2, 705/1, 712, 721, 727/3, 739, 740, 775, 781, 784, 788, 802, 815/2, 824, 825, 837, 842, 864, 878/2, 888, 899/11, 899/12, 903/2, 913, 2773, 2780, 2781/1, 2783, 2785/1, 2807/1 v katastrálním území Melč, a na pozemcích parc. č. 1990, 1994 p. p. k. 579, 597 v katastrálním území Moravice. Dočasná plocha pro staveniště bude zřízena na zpevněných montážních plochách jednotlivých VE, a to na pozemcích p. p. k. 597, 579, 584 kat. území Moravice a na pozemcích parc.č. 530/2, 547/4, 557/2, 568/2, 598/2, 622, 750/3, 784, 788, 785/1, 785/2, 903/2 a 913 v kat. území Melč. Určení prostorového řešení stavby: Větrnou elektrárnu bude tvořit základová deska ve tvaru kříže rozměrů cca 16 x 16 m osazena na hlubinných pilotech, ocelová kónická věž výšky max. 105 m a gondola s vrtulí o průměru max. 100 m. Celková výška stavby bude max. 150 m při listu v horní úvrati. Obslužné a přístupové komunikace budou šíře cca 4,5 m, s příčným sklonem 2% dle konfigurace terénu a budou vedeny převážně v trasách původních polních cest. 6 zpevněných manipulačních ploch u každé větrné elektrárny bude o ploše cca 60 x 25 m. Kabelové vedení bude zemní uložené v hloubce 0,9 m bez mechanické ochrany (zemědělská půda) a 1,2 m pokud budou uloženy v plastové chráničce.vedení mezi elektrárnou VE2 a VE3 bude mít délku 400 m, mezi VE3 a VE4 bude mít délku 1200 m, mezi VE4 a VE5 bude mít délku 700 m, mezi VE5 a VE6 bude mít délku 1500 m a mezi VE6 a VE7 bude mít délku 1200 m. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Stavbou budou dotčeny pozemky, na kterých bude stavba umístěna, bezprostředně sousedící pozemky a pozemky, na které zasahuje ochranné pásmo vedení a výrobny elektřiny. Ochranné pásmo v souladu s ustanovením 46 zákona č. 458/200 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) bude vymezeno (nabytím právní moci tohoto územního rozhodnutí):

3 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 3 - u podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky 1 m po obou stranách krajního kabelu - u výrobny elektřiny bude vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo od vnější líce obvodového zdiva. Stavební úřad v souladu s ustanovením 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, stanoví podmínky pro umístění stavby a pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou částí projektové dokumentace, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:10000 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí a ochranného pásma. 2. Stavba bude umístěna dle ověřené dokumentace pro územní řízení autorizované Ing. Markem Horsákem, autorizovaným inženýrem technologická zařízení staveb (ČKAIT ) 3. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s podmínkami dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury. 4. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, podle 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán vydal souhlasné stanovisko pod čj. MSK 26546/2008 ze dne s podmínkami, které musí být respektovány: a) projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (dále jen DSŘ ) bude respektovat výsledky inženýrsko-geologického průzkumu b) součástí DSŘ bude v části zásady organizace výstavby zpracován soubor opatření k minimalizaci potencionálních nepříznivých vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva c) součástí DSŘ bude vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících s realizací stavby a s provozem zařízení. Dokumentace bude odsouhlasena dotčeným orgánem pro oblast bezpečnosti práce d) Do DSŘ budou zapracovány tyto podmínky uvedené v části pro fázi výstavby : - termín realizace stavby (případné zásahy do porostů dřevin a půdního krytu) mimo hnízdní období - minimalizace kácení dřevin při pokládání kabelů a úpravách cest, minimální zábor zemědělské půdy, provádění likvidace nelesních dřevin v době vegetačního klidu - součástí dokumentace bude projekt rekultivace všech ploch dotčených výstavbou - denní a noční výstražné letecké překážkové značení bude provedeno dle požadavků a Úřadu pro civilní letectví a současně bude respektovat požadavky na ochranu přírody a krajiny (stínění světel ze stran, přerušované bílé nebo červené světlo, s co nejmenší intenzitou a frekvencí záblesků, vyloučení stálého a rychle pulzujícího červeného světla) - minimalizování možnosti pobývání a hnízdění ptáků na zařízení větrných elektráren konstrukčním řešením tubusu a strojovny - návrh monitoringu vlivu výstavby větrného parku na faunu, zejména na ptáky a netopýry včetně jednorázového průzkumu dotčených ploch bezprostředně před zahájením stavebních prací - začlenění větrných elektráren do krajiny vhodnou volbou jejich barevného řešení - návrh výsadby krajinné zeleně zohledňující výhledy na větrný park z pohledových míst - posoudit zda stavbou větrných elektráren a obslužných komunikací nedojde ke zhoršení odtokových poměrů a výskytu erozních jevů. 5. Podmínky uvedené ve stanovisku Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí pod čj. MSK 26546/2008 budou zapracovány do DSŘ a předloženy orgánu ochrany přírody k odsouhlasení. 6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydal závazné stanovisko souhlas k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o celkové výměře 2,8495 ha s podmínkami, které musí být respektovány: - hranice ploch řešených tímto souhlasem musí být respektovány, a to tak aby záměrem nedošlo k narušení navazující pozemkové držby - bude provedena skrývka orniční vrstvy o mocnosti 0,20 m

4 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 4 - skrývka této orniční vrstvy bude rozprostřena v bezprostřední blízkosti záborové plochy tak, aby byly tyto objemy zemin použitelné pro následnou zpětnou rekultivaci dočasného záboru. Bude provedeno takové převrstvení, které neomezí možnosti řádného zemědělského využití těchto navazujících pozemků. V případě dočasného záboru trvalých travnatých porostů a provedených skrývek je potřebné po nezbytném rozprostření těchto skrývek zajistit neprodlenou obnovu travního porostu. - zpětná rekultivace, včetně biologické rekultivace bude součástí DSŘ a bude navržena v souladu se zákonem č. 334/1992 S., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky dočasného odnětí budou zapracovány do DSŘ a předloženy orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k odsouhlasení. 7. Pokud doba výstavby kabelových tras bude kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu není potřeba souhlasu k odnětí dodržení tohoto požadavku bude zapracováno do DSŘ. 8. Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydal souhlas (závazné stanovisko) ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků s podmínkami, které musí být respektovány a zapracovány do DSŘ: - Při stavebních pracích budou provedena taková opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do toku (oplachování, odsávání). Na stavbě budou k dispozici absorpční prostředky pro případnou likvidaci ropných látek (např. Vapex, apod.) a norná stěna pro zneškodnění případné havárie. - V průběhu stavby nebude do vodního toku a na břehové hrany ukládán žádný materiál. - Dokumentace pro realizaci stavby bude projednána se správcem toku, tj. Povodí Odry, státní podnik 9. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal pod čj. HOK/OV-11448/2.5/10 ze dne souhlas (závazné stanovisko) s podmínkou, která musí být respektována a zapracována do DSŘ: - větrné elektrárny č. 2, 3, 4, 5 a 6 budou provozovány v modu Česká republika Ministerstvo obrany Vojenská ubytovací a stavební správa Brno dne pod čj. 508/ ÚP-OL v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb. a zákonem č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s resortními předpisy a Úřad pro civilní letectví pod čj ze dne podle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, vydaly souhlasy s podmínkami, které musí být respektovány a zapracovány do DSŘ: - objekty větrných elektráren budou opatřeny šedým nátěrem RAL konce listů rotorů větrných elektráren budou opatřeny v délce 1/7 celkové délky listů červeným nátěrem RAL 3020, případně stožáry větrných elektráren budou v nejvyšším bodě opatřeny denním a nočním světelným leteckým překážkovým značením (dále SLPZ) tj. zdvojeným (2ks) duálním překážkovým značením střední svítivosti typu A (bílé) a B (červené), kde zdvojení bude sloužit jako záloha - noční SLPZ musí být v činnosti 30 min. před západem slunce a 30 min. po jeho východu. Pro zapnutí a vypnutí nočního SLPZ včetně přepínání na alternativní denní/ noční SLPZ je nutno použít soumrakové čidlo přepínající při limitní hodnotě světelné citlivosti 50 Lux - je nutno synchronizovat záblesk SLPZ u všech objektů větrných elektráren a je nutno zajistit funkčnost jeho vyzařovacích charakteristik se zamezením překrývání SLPZ listy rotoru větrných elektráren v provozním i stacionárním režimu - světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí mít doklad Souhlas s užitím výrobku v civilním letectví v souladu s ICAO Annex-14, vydaný Technickým inspektorátem ÚCL ČR - překážkové značení větrných elektráren je nutno realizovat ihned po jejich vztyčení bez delší časové prodlevy - projektová dokumentace SLPN musí obsahovat konstrukční řešení instalace SLPN, specifikaci instalovaného zařízení, záložních a zabezpečovacích systémů včetně zapojení a popisu funkce, technické parametry, režim obsluhy a kontrol plné funkčnosti SLPN, provádění revizních inspekcí a pravidelné údržby. K žádosti o stavební povolení (k DSŘ) bude doloženo stanovisko České republiky Ministerstva obrany Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a stanovisko Úřadu pro civilní letectví k DSŘ. 11. DSŘ bude obsahovat zhodnocení vlivu stavby na kvalitu televizního a rozhlasového signálu. 12. V DSŘ budou řešeny:

5 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 5 - sjezdy na silnici III/44330 a II/443 tak, že nebudou umožňovat vytékání vod na silnici a nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na silnici. - napojení silnic bude provedeno plynule v místě napojení bude provedeno odsekání hrany stávající vozovky, očištění, napojení a zalití styčné spáry asfaltovou zálivkou - Stavbou sjezdu v km 0,450 nebude dotčen stávající propust pod sil. III/44330 DSŘ bude předložena k odsouhlasení Správě silnic Moravskoslezského kraje. 13. Stávající podzemní drenážní a odvodňovací systémy nebudou stavbou poškozeny ani narušeny. Účastníci řízení dle ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ): VENTUREAL Moravice-Melč s.r.o., IČ , Vídeňská 995, Brno Odůvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne vyzván k doplnění žádosti a následným usnesením určil žadateli lhůtu do 90 dnů od doručení usnesení k doplnění podkladů a řízení bylo přerušeno. Lhůtu k provedení úkonu, odstranění nedostatku podání, protože ji nestanoví zákon a je toho zapotřebí, stavební úřad určil v souladu s ustanovením 39 odst. 1 správního řádu. Určením lhůty nebyl ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Žádost byla doplněna dne Stavební úřad v souladu s ustanovením 10 odst. 4 zákona o posuzování vlivu na životní prostředí stavební úřad zveřejnil žádost o vydání územního rozhodnutí na internetu. Stavební úřad oznámil opatřením ze dne zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, zároveň stanovil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Oznámení bylo v souladu s ustanovením 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení uvedeným v 85 odst. 2 veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěÚ Vítkov, včetně zařízení umožňujícího dálkový přístup. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. V průběhu řízení i veřejného ústního jednání nebyla uplatněna žádná další závazná stanoviska dotčených orgánů ani žádné námitky účastníků a připomínky veřejnosti. Stavební úřad zjistil, že žadatel splnil informační povinnost, vyplývající z ust. 87 odst. 2 stavebního zákona. Zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o územní rozhodnutí včetně grafického vyjádření záměru, byla bezodkladně vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u pozemků na nichž se má záměr uskutečnit, a to doby veřejného ústního jednání. Doklad o splnění informačních povinnosti žadatele je součástí spisu. Okruh účastníků byl vymezen následovně: podle 85 odst. 1 stavebního zákona: a) žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn VENTUREAL Moravice-Melč s.r.o., Obec Melč a Obec Moravice podle 85 odst. 2 stavebního zákona: a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: (pozemky na kterých má být záměr uskutečněn jsou: parc. č. 431/2, 433, 435, 437/2, 466, 477/3, 502, 507/2, 507/3, 507/5, 530/2, 547/4, 557/2, 559/6, 568/2, 574, 585, 598/2, 600, 601/2, 622, 649/5, 649/6, 669, 670/2, 672, 675, 691, 695/2, 705/1, 712, 721, 727/3, 739, 740, 750/3, 775, 781, 784, 785/1, 785/2, 788, 802, 815/2, 824, 825, 837, 842, 864, 878/2, 888, 899/11, 899/12, 903/2, 913, 938, 960, 966, 1007, 2773, 2780, 2781/1, 2781/2, 2783, 2785/1, 2807/1 v katastrálním území Melč a na pozemcích parc. č.

6 Č.j. MUVI 23275/2011 str , 1994, p. p. k. 519, 520, 528, 530, 542, 544/3, 1981, p. p. p. 521, 535, 579, 580, 583, 584, 585/1, 597, 599/2, 600, 603, 1181 v katastrálním území Moravice.) Vlastníky těchto pozemků jsou: Stanislav Hendrych, Hana Hendrychová, Petr Viater, Vlastimil Holubec, Josef Mazur, Bohumila Dusová, Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o, Pozemkový fond České republiky, Ing. Pavel Moravec, Renáta Hrošková, Josef Dus, Luboš Losert, Jan Hatala, Jiří Kostka, Václav Čermín, Ivana Čermínová, Josef Beck, Jiřina Šimonková, Jaroslava Gladyszová, Anna Uvírová, Josef Onderka, Dagmar Hertlová, Rudolf Košárek, Štěpán Ruský, Bertold Theuer, Věra Theuerová, Pavel Czermin, Ing. Pavel Moravec, František Čehovský, Anna Malá, Jiří Wojnar, Verner Schrom, Ing. Jaromír Klimeš, Bohumír Volný, Josef Volný, Libuše Smolková, Jiří Volný, Vlasta Víchová, Ludmila Ladnerová, Marie Kalendová, Roman Volný, Marie Machurová, Zdeněk Schrom, Ludmila Hábová, Pavel Jureček, Květoslava Balnarová, Josef Škrobánek, Libuše Holá, RNDr. Martin Tichý, Ing. Jan Musila, Světlana Musilová, Vladimíra Martinková, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Moravskoslezský kraj, V postavení účastníků řízení je dále ten, kdo má jiné věcné právo k uvedeným pozemkům. b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; (sousedními pozemky a stavbami jsou nemovitosti st. p. 357, parc. č. 406/1, 424, 427, 432, 434, 437/3, 440, 460, 462, 463, 478/1, 480/1, 480/2, 481, 507/4, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 513, 514, 530/1, 530/3, 531, 534, 545, 559/2, 564/2, 565/2, 565/3, 565/6, 572, 580, 586, 627, 652, 654, 664, 665, 680, 736, 905/6, 1020, 2776/1, 2781/1, 2781/2, 2803, 593, 628, 648, 668, 467/1, 905/4, 906, 1017/3, 594, 787, 884/4 v katastrálním území Melč, st. p. 1/1, 1/2, parc. č. 2/1, 170, 171, 172, 588/1, 589, 590, 1991, 2003/1, 1980, p. p. k. 531, 544/1, 1179, 1985, 1985, 518, 543/2, p. p. p. 187, 188, 189, 193, 281, 282, 285, 287, 288, 305, 307, 329, 330, 345, 346, 367, 387, 410, 411, 427, 428, 455, 456, 534/2, 572, 577, 578, 585/2, 586, 588/2, 592/1, 596/1, 596/1, 599/1, 601, 605, 606, 608/1, 608/2, 683, 684, 699, 700, 706, 707, 709/2, 712, 714, 715, 716, 1182, 1989/1 v katastrálním území Moravice) - účastníky řízení dle výše uvedeného písm. b) jsou tedy zejména: Martin Čechák, Sabina Čecháková, Ladislav Kuča, Markéta Novobilská, Karel Hruschka, Jaroslava Hruschková, Tomáš Kuchař, Ladislav Fiala, Mgr. Vlasta Fialová, Marie Lošáková, J.L.N. spol. s r. o., Mgr. Anna Zatloukalová, Ing. Pavla Mandrlová, AG družstvo Kružberk, Ludmila Polachová, Magdalena Hrabovská, Helena Olivová, Zdenka Rucká, Josef Sedláček, Josef Knob, Naděžda Ausficírová, Václav Volný, Marcela Volná, Čechák František, Ing. David Slavata, Ing. Mgr. Rudolf Hahn, PhDr. Dagmar Hahnová, Lenka Losertová, Karel Pelka, Pavel Pelka, Vladislava Koschaná, Jarmila Cholevová, Vladimír Hrubý, Vojtěch Hruška, Ing. Josef Rybička, Gerhard Peterek, Jiří Michalisko, UNTRACO, v.o.s., JAKARTA, s.r.o., Josef Čermín, Miroslav Čermín, Jana Klemensová, Martin Kneblík, Věra Kneblíková, Drahomíra Krausová, Jaroslav Kneblík, Antonín Fiolek, Jiřina Fiolková, Anna Bolková, Marcela Fellbaumová, Miloš Hanák, Jiřina Muroňová, Lesy České republiky, s.p., Valter Schrom, Ludmila Schromová, Vlasta Kudlová a vlastníci vedení dopravní a technické infrastruktury, kterých se navrhovaná stavba dotýká: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., České Radiokomunikace a.s., ČEPS, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, ČEZ ICT Services, a. s.. Vlastnictví ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím vzhledem k charakteru stavby přímo dotčena. Za účastníky řízení stavební úřad označil vlastníky pozemku na kterých má být stavba umístěna a vlastníky pozemků a staveb, které přímo sousedí s těmito pozemky, včetně vlastníků pozemků, které se nachází v ochranném pásmu energetického vedení a výrobny elektřiny. Stavební úřad stanovil tento okruh účastníků řízení také vzhledem k tomu, že vliv této stavby na veřejné zdraví, který je reprezentován především hlukem, který zařízení za chodu vydává dle vypracované hlukové studie, která hodnotí očekávané ekvivalentní hladiny akustického tlaku u nejbližší obytné zástavby, nepřekračují hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru. Neočekává se ani negativní vliv v podobě působení stroboskopického efektu či vibrací. Narušení pohody obyvatel lze očekávat pouze v době výstavby parku. Tudíž stavba nebude mít vliv na další nemovitosti. Žádost byla doložena (i v průběhu řízení) těmito podklady a doklady: stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů (včetně zdůvodnění zapracování podmínek do výroku rozhodnutí)

7 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 7 - stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí ze dne pod čj. MSK 26546/2008 a sdělením k žádosti o prodloužení platnosti stanoviska ze dne pod čj. MSK /2010 Podmínky souhlasného s stanoviska a jejich zapracování do územního rozhodnutí: 1) provést inženýrsko geologický průzkum průzkum byl proveden a jeho výsledky budou respektovány ve fázi zpracování dokumentace pro stavební řízení a následně při provádění stavby podmínka byla zapracována do výrokové části; 2) zajistit maximální informovanost veřejnosti, spolupracovat s dotčenými obcemi žadatel splnil informační povinnost vyplývající z ustanovení 87 odst. 2 jak je uvedeno níže 3) uvést v dokumentaci pro územní řízení trasu elektrického vedení od větrného parku k rozvodně. Vedení bude navrženo jako kabelové podzemní trasa je zakreslena v dokumentaci jako celkový záměr investora, ale není tímto rozhodnutím umísťována; 4) doložit souhlas se zásahem do krajinného rázu souhlas orgánu ochrany přírody byl doložen (čj. MUVI 53077/2008 ze dne ) 5) doložit závazné stanovisko k zásahu do významných krajinných prvků dle odůvodnění souhlasu orgánu ochrany přírody (čj. MUVI 53077/2008 ze dne ) žádné místo určené pro stavbu není významným krajinným prvkem 6) doložit výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů bylo doloženo rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství ve věci povolení výjimky pod čj. MSK /2010 ze dne ; 7) doložit souhlas s dočasným odnětím ze ZPF bylo doloženo závazné stanovisko Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí pod čj. MSK 14127/2011 ze dne ; 8) doložit povolení ke zřízení sjezdu bylo doloženo rozhodnutí Městského úřadu ve Vítkově silničního správního orgánu o povolení připojení sousední nemovitosti sjezdem pod čj. MUVI 11945/2011 ze dne ; 9) zpracovat plán organizace výstavby bude řešen v rámci dokumentace pro stavební řízení požadavek na to, že jeho součástí bude i soubor opatření k minimalizaci potencionálních nepříznivých vlivů na životní prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva je uveden v podmínkách výroku tohoto rozhodnutí; 10) zajistit vypracování provozních a bezpečnostních předpisů souvisejících s realizací stavby a s provozem zařízení bude součástí projektové dokumentace pro stavební řízení uvedeno v podmínkách výroku rozhodnutí 11) provést autorizované měření hlučnosti v dotčených obytných oblastech před zahájením provozu již bylo provedeno a je součástí dokladové části projektové dokumentace. Provést autorizované měření po zahájení provozu bude součástí podmínek stavebního povolení Další podmínky týkající se fáze výstavby, fáze provozu a fáze ukončení provozu byly zapracovány do podmínky č. 4 písm. d), případně budou zapracovány do podmínek stavebního povolení. - závazné stanovisko Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství (souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu) ze dne pod čj. MSK 14127/2011 (v podmínkách rozhodnutí jsou uvedeny podmínky, které se týkají umístění stavby, podmínky, které se týkají povolení stavby budou uvedeny ve stavebním povolení - rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí ze dne pod čj. MSK /2010 ve věci povolení výjimky ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (povolení výjimky ze základních podmínek ochrany pro zvláště chráněné druhy živočichů čápa bílého, výra velkého a krkavce velkého, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje rušením, zraňováním a usmrcováním při realizaci stavby) - rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Poodří ze dne pod čj. 1257/PO/2009/AOPK ve věci povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných silně ohrožených živočichů - křepelka polní, netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje těchto živočichů, zejména rušit, zraňovat a usmrcovat. - vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje odboru životního prostředí a zemědělství ze dne pod čj. MSK /2009 část stavby příjezdové komunikace a kabelové trasy není nutno posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

8 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 8 - územně plánovací informace o podmínkách využívání území vydanou MěÚ Vítkov odborem výstavby a ÚP pod čj. MUVI 37071/2010 ze dne větrná elektrárna bude dosahovat výšky max. 150 a na jedné vymezené ploše bude jedna elektrárna, odstup od zastavěného území bude min. 850 bylo v dokumentaci pro územní řízení dodrženo - koordinované závazné stanovisko, stanovisko a vyjádření Městského úřadu ve Vítkově pod čj. MUVI 48287/2010 ze dne , které obsahuje - závazné stanovisko orgánu státní památkové péče bez podmínek - závazné stanovisko integrovaný záchranný systém (bez připomínek) - závazné stanovisko - silničního správního úřadu (nemá připomínek) - vyjádření orgánu státní správy lesů (požadavek na doplnění byl akceptován a bylo vydáno samostatné závazné stanovisko dne pod čj. MUVI 60620/2010 bez podmínek, které je součástí spisu - vyjádření orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství vychází z vyjádření ze dne vyjádření orgánu ochrany přírody o tom, že ke stavbě již vydal závazné stanovisko pod čj. MUVI 53077/2008 ze dne za předpokladu dodržení podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení vlivu pod čj. MSK 26546/2008 (dodržení této podmínky je uvedeno výše) - orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (pro kabelové trasy, vedené na pozemcích které jsou součástí ZPF, pokud doba výstavby bude kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu není potřeba souhlasu k odnětí dodržení tohoto požadavku bude zřejmé z dokumentace pro stavební řízení) - vyjádření vodoprávního úřadu (podmínky týkající se realizace stavby budou stanoveny v podmínkách stavebního povolení, které bylo následně doplněno závazným stanoviskem vodoprávního úřadu podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů vydal souhlas (závazné stanovisko) ke stavbě na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků s podmínkami, které byly zapracovány do výroku rozhodnutí, mimo podmínek, které se týkají povolení stavby a budou zapracovány do podmínek stavebního povolení - rozhodnutí Městského úřadu ve Vítkově, odboru služeb jako příslušného správního orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů o povolení připojení sousedící nemovitosti sjezdem na silnici II/443 a silnici III/44330 pod čj. MUVI 11945/2011 ze dne souhlasné závazné stanoviskem Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ze dne pod čj. HOK/OV-11448/2.5/10 s podmínkou provozování větrných elektráren č. 2, 3, 4, 5 a 6 v modu 1 bylo zapracováno do podmínek. Důvodem stanovení podmínky je reálný předpoklad, že provozem větrných elektráren v daném modu bude splněn hygienický limit daný nař. vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací - stanovisko Ministerstva zemědělství Pozemkový úřad Opava ze dne pod čj /10 (bez připomínek) - souhlasné stanovisko České republiky Ministerstvem obrany pod čj. 508/ ÚP-OL ze dne s podmínkami, které jsou uvedeny ve výroku rozhodnutí mimo dalších podmínek týkajících se realizace stavby a užívání stavby, ty budou součástí stavebního povolení - vyjádření Řízení letového provozu České republiky ze dne pod zn. OES/10592/10 s podmínkou (při realizaci stavby větrných elektráren požadujeme sdělení data termínu, kdy budou stožáry a větrné elektrárny stát), která se týká realizace stavby a bude uvedena ve stavebním povolení - závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze den pod čj s podmínkami, které jsou uvedeny ve výroku. Podmínky, týkající se realizace stavby neuvedené ve výrokové částí územního rozhodnutí budou uvedeny ve stavebním povolení. - souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje územního odboru Opava ze dne pod zn. HSOS /2010 bez podmínek - souhlasné závazné stanovisko ČR Státní energetické inspekce územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj ze dne pod zn. 2692/10/U-270/80.103/Dr bez podmínek. vyjádření vlastníků a správců veřejné infrastruktury (včetně zdůvodnění zapracování podmínek do výroku rozhodnutí):

9 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 9 - Vyjádřením České republiky Ministerstva obrany Vojenská ubytovací a stavební správa ze dne pod čj /18345/ ÚP-OL (nedojde k dotčení sítí a podzemních telekomunikačních vedení) - vyjádřením provozovatele distribuční soustavy ČEZ Distribuce,a.s. ze dne pod zn o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě na hladině 110kV č a potvrzuje rezervaci výkonu kw pro větrný park v rozvodně 110kV v Horních Životicích. - vyjádřením k existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne (v zájmovém území se zařízení spol. ČEZ nenachází) - vyjádřením Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. pod zn. 9773/V016130/ R026715/2009/CH ze dne a vyjádřením pod zn. 9773/V016130/R026715/2009/CH (požadavky týkající se realizace stavby bude uvedeny ve stavebním povolení) - Vyjádřením RWE Distribuční služby ze dne pod zn. 3079/10/154 (požadavky týkající se realizace stavby budou uvedeny ve stavebním povolení) - Vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j /10 ze dne o existenci sítě elektronických komunikací (požadavky týkající se realizace stavby budou uvedeny ve stavebním povolení) - Vyjádření Vodafone ČR, a.s. ze dne (v zájmovém území se žádné podzemní ani nadzemní datové spoje této společnosti nenachází) - Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne (v zájmovém území se žádné podzemní ani nadzemní datové spoje této společnosti nenachází) - Vyjádření Vegacom, a.s. (v uvedené lokalitě se nenachází žádné podzemní zařízení ve správě této firmy) - Vyjádření Radiokomukací a.s. ze dne pod zn. ÚTS/P 47376/09 a vyjádření ze dne pod zn. ÚTTS/OS/65689/2011 (požadavky jsou zapracovány do výroku rozhodnutí, podmínka týkající se měření stávající příjmové situace bude stanovena ve stavebním povolení.) - Vyjádření Českého telekomunikačního úřadu ze pod zn / (v dané lokalitě nevlastní žádná území, zařízení technické infrastruktury, jakož i v současné době nepreferuje dle vyhl.č. 500/2006 Sb. žádné zájmy - vyjádření České pošty, s.p. pod čj. ČP/1232/2010/KI ze dne (navržené situování větrných elektráren zachovává dostatečnou vzdálenost (min. 500 m) od stanoviště systému IZS, PČR a MV PEGAS MATRA) - vyjádření UPC Česká republika a.s. ze dne (v zájmovém území se nenachází podzemní vedení veřejné komunikační sítě a zařízení UPC) - vyjádření MAXPROGRES, s.r.o. ze dne (v zájmovém území se nenachází podzemní komunikační vedení ve vlastnictví a správě této společnosti) - vyjádření GTS Novera s.r.o. ze dne (v zájmovém území se nenachází podzemní komunikační vedení a zařízení ve vlastnictví a správě této společnosti) - vyjádření SITEL, spol. s r.o. ze dne (v zájmovém území se nenachází podzemní komunikační vedení ve vlastnictví a správě této společnosti) - vyjádření SELF servis, spol. s.r.o. ze dne (v zájmovém území se nenachází zařízení ve správě této společnosti) - souhlas ČEPS, a.s. ze dne se stavbou v ochranném pásmu vedení 400 kv č. 459 RZ Horní Živoříce RZ Šošovice (st.č ) podmínky týkající se realizace stavby budou uvedeny ve stavebním povolení - stanovisko Správy silnici Moravskoslezského kraje ze dne pod zn. 4333/2355/2010/OP- TSÚúJaM (požadavky zapracovány do podmínek rozhodnutí, mimo požadavky týkající se realizace a užívání stavby, ty budou zapracovány do podmínek stavebního povolení) další vyjádření: - vyjádřením Obce Moravice s navrženou kabelovou trasou a napojení příjezdových komunikací ze dne pod čj /Dus - vyjádřením Obce Melč s navrženou kabelovou trasou ze dne pod čj. 435/ stanovisko správce povodí a vodního toku Meleček a z hlediska Plánu hlavních povodí České republiky a Plánu oblasti povodí Odry s podmínkami, které se týkají realizace stavby a budou zapracovány do podmínek stavebního povolení.

10 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 10 Dále byla doložena 4 x projektová dokumentace pro územní řízení vypracována autorizovanou osobou - Ing. Marek Horák - ČKAIT , včetně hlukové studie zpracované Ing. Alešem Jiráskem v říjnu 2007 a požárně bezpečnostního řešení, které zpracovala Ing. Olga Veselá (ČKAIT ) v březnu Vlastnictví pozemku ověřil stavební úřad dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Ve spisu jsou doloženy výpis z katastru nemovitostí. A dále byly doloženy souhlasy vlastníků se stavbou, které jsou obsažené v jednotlivých smlouvách Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, Smlouva o smlouvě budoucí, Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Byla doložena smlouva o postoupení práv spojených s projektem Větrný park Moravice Melč mezi VENTUREAL s.r.o. a VENTUREAL Moravice-Melč s.r.o. Z hledisek uvedených v ustanovení 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto: - soulad s vydanou územně plánovací dokumentací: Pro katastrální území obce Melč byl schválen zastupitelstvem obce územní plán dne Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 ze dne o vyhlášení závazné části územního plánu obce Melč nabyla účinnosti dnem Dne byla zastupitelstvem vydána formou opatření obecné povahy Změna č. 2 územního plánu obce Melč. Opatření obecné povahy č. 01/2010 nabylo účinnosti dne Změnou č. 2 byly v územním plánu navrženy čtyři zastavitelné plochy výroby elektrické energie U-VE za účelem umístění větrných elektráren, které budou součástí Větrného parku Moravice Melč. Pro katastrální území obce Moravice byl schválen zastupitelstvem obce dne usnesením č. 4/1999. Obecně závazná vyhláška č. 7/1999 o závazné části a užívání územního plánu obce Moravice nabyla účinnosti dne Dne byla zastupitelstvem vydána formou opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu obce Moravice. Opatření obecné povahy č. 01/2010 nabylo účinnosti dne Změnou č. 1 byly v územním plánu navrženy dvě zastavitelné plochy výroby elektrické energie U-VE za účelem umístění větrných elektráren, které budou součástí Větrného parku Moravice Melč. Zároveň bylo řešeno jejich dopravní napojení na místní obslužné komunikace a odvod elektrické energie do rozvodny v Horních Životicích. Navržené plochy větrných elektráren jsou napojeny novými účelovými komunikacemi, které jsou napojeny na stávající polní cesty. Vyrobená elektřina bude odváděna podzemním kabelem VN do transformovny 400/110 kv v Horních Životicích. Záměr umístění větrných elektráren v katastrálním území Melč a Moravice je v souladu s územně plánovací dokumentací. Politika územního rozvoje ČR 2008 byla schválena usnesením vlády ČR č.929 dne 20. července Z Politiky územního rozvoje nevyplývají pro vymezené plochy žádné požadavky. Zásady územního rozvoje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 16. zasedání dne usnesením č. 16/1426 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 7 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, za použití ustanovení 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ). Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v době, kdy Zásady územního rozvoje nenabyly účinnosti a platil Územní plán velkého územního celku okresu Opava schválený na 14. zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dne , záměr byl v souladu s tímto dokumentem, ze kterého pro dané území nevyplývají žádné požadavky. - soulad s cíli a úkoly územního plánování zejména charakterem území s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Stavba bude mít vliv na krajinný ráz. Větrné elektrárny se stanou technickou dominantou krajiny a ovlivní celkový ráz území. I přes nesporný zásah do současného krajinného rázu jak uvádí stanovisko krajského úřadu lze konstatovat, že vyvolané změny budou celkově snesitelné. Při dálkových pohledech se budou nadále významně uplatňovat stávající dominantní typické znaky rozsáhlé plošiny s nevýraznými horizonty, výrazné prvky technické infrastruktury (vedení velmi vysokého napětí 400 kv se stožáry 42 m vysokými, silnice) a další technické dominanty (rozsáhlé areály zemědělských závodů). Jedná se o stavbu s omezenou životností, kterou lze bez následků pro krajinu nebo životního prostředí odstranit.

11 Č.j. MUVI 23275/2011 str soulad s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost je v souladu s 86 stavebního zákona, 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce, umístění stavby je v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, a v souladu s vyhl.č. 268/2009 Sb., což vyplývá z předložené dokumentace pro územní řízení. - soulad s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu - stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Nově navržené příjezdové trasy v převážné míře kopírují stávající polní cesty. Pouze v případě přístupové komunikace k VE05 se jedná o návrh zcela nové trasy. Stavba větrných elektráren bude připojena přes rozvodnu Bratříkovice k distribuční soustavě v rozvodně v Horních Životicích. Toto napojení není tímto rozhodnutím povolováno, ale byl doložen doklad o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě s provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce,a.s. o připojení výrobny elektřiny a tím splňuje ustanovení 23 odst. 1 vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. - soulad s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů k umístění stavby byla vydána výše uvedena závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů, která byla stavebním úřadem akceptována a zapracována do podmínek rozhodnutí, případně budou zapracována do podmínek následného rozhodnutí - stavebního povolení. Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z příslušných platných předpisů a ty podmínky, které jsou k vlastnímu stavebně-technickému provedení stavby, zemním pracem a dalším činnostem souvisejících s vlastní realizací stavby, které budou následně projednány ve stavebním řízení o povolení stavby. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Veřejnost neuplatnila připomínky. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním u zdejšího správního orgánu. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

12 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 12 otisk úředního razítka Ing. Miroslava Kunzová vedoucí odboru Grafickou přílohu oznámení tvoří situace umístění stavby v měřítku 1: Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen. Účastníci územního řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona (doručuje se jednotlivě): a) žadatel VENTUREAL Moravice-Melč s.r.o., IDDS: dbvxpxf b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Moravice, IDDS: bxmaxka Obec Melč, IDDS: 6ykbctg Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou) a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, není li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: (pozemky na kterých má být záměr uskutečněn jsou: parc. č. 431/2, 433, 435, 437/2, 466, 477/3, 502, 507/2, 507/3, 507/5, 530/2, 547/4, 557/2, 559/6, 568/2, 574, 585, 598/2, 600, 601/2, 622, 649/5, 649/6, 669, 670/2, 672, 675, 691, 695/2, 705/1, 712, 721, 727/3, 739, 740, 750/3, 775, 781, 784, 785/1, 785/2, 788, 802, 815/2, 824, 825, 837, 842, 864, 878/2, 888, 899/11, 899/12, 903/2, 913, 938, 960, 966, 1007, 2773, 2780, 2781/1, 2781/2, 2783, 2785/1, 2807/1 v katastrálním území Melč a na pozemcích parc. č. 1990, 1994, p. p. k. 519, 520, 528, 530, 542, 544/3, 1981, p. p. p. 521, 535, 579, 580, 583, 584, 585/1, 597, 599/2, 600, 603, 1181 v katastrálním území Moravice.) Vlastníky těchto pozemků jsou: Stanislav Hendrych, Moravice č.p. 22, Melč Hana Hendrychová, Moravice č.p. 22, Melč Petr Viater, Lhotka u Litultovic č.p. 91, Litultovice Vlastimil Holubec, Staré Těchanovice č.p. 45, Vítkov 1 Josef Mazur, Lhotka u Litultovic č.p. 24, Litultovice Bohumila Dusová, Moravice č.p. 11, Melč Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s r.o, IDDS: ig86ttb Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9 Ing. Pavel Moravec, Sadová č.p. 415/1, Kouty, Kravaře u Hlučína Renáta Hrošková, Nové Těchanovice č.p. 36, Vítkov 1 Josef Dus, Moravice č.p. 19, Melč Luboš Losert, Lhotka u Litultovic č.p. 71, Litultovice Jan Hatala, Melč č.p. 56, Melč Jiří Kostka, Antonína Sovy č.p. 1250/28, Kateřinky, Opava 5 Václav Čermín, Lhotka u Litultovic č.p. 74, Litultovice Ivana Čermínová, Lhotka u Litultovic č.p. 74, Litultovice Josef Beck, Melč č.p. 39, Melč Jiřina Šimonková, Melč č.p. 202, Melč Jaroslava Gladyszová, Melč č.p. 164, Melč Anna Uvírová, Melč č.p. 3, Melč Josef Onderka, Melč č.p. 61, Melč Dagmar Hertlová, Hradecká č.p. 10, Žimrovice, Hradec nad Moravicí Rudolf Košárek, Hlavní č.p. 45, Dolní Životice Štěpán Ruský, Stratilova č.p. 1529/9, Předměstí, Opava 1

13 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 13 Bertold Theuer, Rolnická č.p. 1, Opava 5 Věra Theuerová, Rolnická č.p. 1, Opava 5 Pavel Czermin, Melč č.p. 207, Melč Ing. Pavel Moravec, Sadová č.p. 415/1, Kouty, Kravaře u Hlučína František Čehovský, Bezměrov č.p. 74, Kroměříž 1 Anna Malá, Wolkerova č.p. 834, Vítkov 1 Jiří Wojnar, Melč č.p. 51, Melč Verner Schrom, Mlýnská č.p. 460/18, Bílovec 1 Ing. Jaromír Klimeš, Na louky č.p. 81/17, Zlatníky, Opava 1 Bohumír Volný, Povoda 13, Povoda, Slovensko Josef Volný, Budišovská č.p. 498, Vítkov 1 Libuše Smolková, Branka u Opavy č.p. 8, Hradec nad Moravicí Jiří Volný, Dyjákovice č.p. 306, Dyjákovice Vlasta Víchová, Domoradovice č.p. 12, Hradec nad Moravicí Ludmila Ladnerová, Melč č.p. 204, Melč Marie Kalendová, Melč č.p. 138, Melč Roman Volný, Bílovecká č.p. 981/10, Předměstí, Opava 1 Marie Machurová, Melč č.p. 202, Melč Zdeněk Schrom, Melč č.p. 203, Melč Ludmila Hábová, Nádražní č.p. 422, Vrbno pod Pradědem Pavel Jureček, Melč č.p. 69, Melč Květoslava Balnarová, Nová č.p. 112, Pudlov, Bohumín 5 Josef Škrobánek, Melč č.p. 176, Melč Libuše Holá, Melč č.p. 89, Melč RNDr. Martin Tichý, Heyrovského č.p. 404/23, Povel, Olomouc 2 Ing. Jan Musila, Hertice č.p. 12, Dolní Životice, Litultovice Světlana Musilová, Hertice č.p. 12, Dolní Životice, Litultovice Vladimíra Martinková, Sokolovská č.p. 2341/19, Předměstí, Opava 1 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jytk8nr Moravskoslezský kraj, IDDS: 8x6bxsd V postavení účastníků řízení je dále ten, kdo má jiné věcné právo k uvedeným pozemkům nebo stavbě. b) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; (sousedními pozemky a stavbami jsou nemovitosti st. p. 357, parc. č. 406/1, 424, 427, 432, 434, 437/3, 440, 460, 462, 463, 478/1, 480/1, 480/2, 481, 507/4, 511/2, 511/3, 511/4, 511/5, 513, 514, 530/1, 530/3, 531, 534, 545, 559/2, 564/2, 565/2, 565/3, 565/6, 572, 580, 586, 627, 652, 654, 664, 665, 680, 736, 905/6, 1020, 2776/1, 2781/1, 2781/2, 2803, 593, 628, 648, 668, 467/1, 905/4, 906, 1017/3, 594, 787, 884/4 v katastrálním území Melč, st. p. 1/1, 1/2, parc. č. 2/1, 170, 171, 172, 588/1, 589, 590, 1991, 2003/1, 1980, p. p. k. 531, 544/1, 1179, 1985, 1985, 518, 543/2, p. p. p. 187, 188, 189, 193, 281, 282, 285, 287, 288, 305, 307, 329, 330, 345, 346, 367, 387, 410, 411, 427, 428, 455, 456, 534/2, 572, 577, 578, 585/2, 586, 588/2, 592/1, 596/1, 596/1, 599/1, 601, 605, 606, 608/1, 608/2, 683, 684, 699, 700, 706, 707, 709/2, 712, 714, 715, 716, 1182, 1989/1 v katastrálním území Moravice) - účastníky řízení dle výše uvedeného písm. b) jsou tedy zejména: Martin Čechák, Moravice č.p. 3, Melč Sabina Čecháková, Moravice č.p. 3, Melč Ladislav Kuča, Moravice č.p. 97, Melč Markéta Novobilská, Solná č.p. 34/15, Město, Opava 1 Karel Hruschka, Jarní č.p. 801/1, Hlučín Jaroslava Hruschková, Moravice č.p. 1, Melč Tomáš Kuchař, Zahradní č.p. 344, Šilheřovice Ladislav Fiala, Jiráskova č.p. 2211/9, Předměstí, Opava 1 Mgr. Vlasta Fialová, Jiráskova č.p. 2211/9, Předměstí, Opava 1 Marie Lošáková, Lhotka u Litultovic č.p. 41, Litultovice J.L.N. spol. s r. o., IDDS: 3nwcfdn Mgr. Anna Zatloukalová, Vrázova č.p. 1875/34, Vítkovice, Ostrava 3 Ing. Pavla Mandrlová, Stěbořice č.p. 188, Stěbořice AG družstvo Kružberk, IDDS: q2mji4h

14 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 14 Ludmila Polachová, Moravice č.p. 126, Melč Magdalena Hrabovská, Mitrovická č.p. 122/483, Nová Bělá, Ostrava 24 Helena Olivová, Loučky č.p. 246, Odry, Jakubčovice nad Odrou Zdenka Rucká, Moravice č.p. 117, Melč Josef Sedláček, Čermná ve Slezsku č.p. 83, Vítkov 1 Josef Knob, Moravice č.p. 102, Melč Naděžda Ausficírová, Na pastvisku č.p. 677/9, Kateřinky, Opava 5 Václav Volný, Moravice č.p. 38, Melč Marcela Volná, Moravice č.p. 38, Melč Čechák František, Moravice č.p. 51, Melč Ing. David Slavata, Černá č.p. 514/61, Opava (nečleněná část města)-kateřinky, Opava 5 Ing. Mgr. Rudolf Hahn, Vaníčkova č.p. 1141/3, Kylešovice, Opava 6 PhDr. Dagmar Hahnová, Vaníčkova č.p. 1141/3, Kylešovice, Opava 6 Lenka Losertová, Uličky č.p. 80, Dolní Životice Karel Pelka, Ropice č.p. 106, Třinec 1 Pavel Pelka, Rokošová III. č.p. 344/38, Močenok, Slovensko Vladislava Koschaná, Hozovo nábřeží č.p. 573/64, Kateřinky, Opava 5 Jarmila Cholevová, Pekařská č.p. 1470/114, Kateřinky, Opava 5 Vladimír Hrubý, Na Tylovách č.p. 534, Hradec Nad Moravicí, Hradec nad Moravicí Vojtěch Hruška, Lhotka u Litultovic č.p. 93, Litultovice Ing. Josef Rybička, Za Humny č.p. 280/13, Brumovice u Opavy Gerhard Peterek, Mlýnská č.p. 333/7, Kravaře u Hlučína Jiří Michalisko, Jakartovice č.p. 96, Jakartovice UNTRACO, v.o.s., IDDS: 53n893z JAKARTA, s.r.o., IDDS: dcvddfv Josef Čermín, Melč č.p. 82, Melč Miroslav Čermín, Melč č.p. 76, Melč Jana Klemensová, Opavská č.p. 67, Zábřeh, Dolní Benešov Martin Kneblík, Palackého č.p. 311, Fulnek 1 Věra Kneblíková, Palackého č.p. 311, Fulnek 1 Drahomíra Krausová, Sládečkova č.p. 615/72, Michálkovice, Ostrava 15 Jaroslav Kneblík, Nový Hrozenkov č.p. 572, Nový Hrozenkov Antonín Fiolek, Volgogradská č.p. 119, Ostrava - Zábřeh, Ostrava 30 Jiřina Fiolková, Volgogradská č.p. 2392/119, Zábřeh, Ostrava 30 Anna Bolková, Fulnek č.p. 668, Fulnek 1 Marcela Fellbaumová, Lhotka u Litultovic č.p. 8, Litultovice Miloš Hanák, Lhotka u Litultovic č.p. 76, Litultovice Jiřina Muroňová, Opavská č.p. 272, Otice Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn Valter Schrom, Melč č.p. 13, Melč Ludmila Schromová, Melč č.p. 13, Melč Vlasta Kudlová, Melč č.p. 142, Melč Účastníkem řízení jsou dále vlastníci vedení dopravní a technické infrastruktury, kterých se navrhovaná stavba dotýká: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h České Radiokomunikace a.s., IDDS: 6nkdkst ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, IDDS: xhusbrm ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i Osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, které nejsou známy se rozhodnutí doručuje v souladu s ustanovením 25 odst. 1 a 32 odst. 3 správního řádu rovněž veřejnou vyhláškou. Dotčené orgány (doručuje se jednotlivě):

15 Č.j. MUVI 23275/2011 str. 15 HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Opava, IDDS: spdaive Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, územní pracoviště Opava, IDDS: w8pai4f Krajský úřad Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 8x6bxsd Městský úřad Vítkov, odbor životního prostředí, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, Vítkov 1 orgán státní správy lesů orgán ochrany přírody vodoprávní úřad orgán státní památkové péče orgán ochrany zemědělského půdního fondu Městský úřad Vítkov, odbor služeb, náměstí Jana Zajíce č.p. 7, Vítkov 1 silniční správní úřad Česká republika-ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Moravskoslezský kraj, IDDS: hq2aev4 Úřad pro civilní letectví, Odbor Řízení letového provozu a letišť, Letiště Ruzyně, Praha 6 Na vědomí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 Telefónica 02 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h České Radiokomunikace a.s., IDDS: 6nkdkst ČEPS, a.s., IDDS: seccdqd ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i Řízení letového provozu České republiky, státní podnik, IDDS: xhusbrm Dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů umožňujícího dálkový přístup) a následné vrácení na stavební úřad: MěÚ Vítkov (odd. kultury) Obecní úřad Moravice Obecní úřad Melč (včetně zveřejnění Veřejnou vyhláškou se doručuje na úřední desce Městského úřadu Vítkov, na úřední desce Obecního úřadu Melč a Moravice se veřejnou vyhláškou pouze oznamuje. Datum vyvěšení : Datum sejmutí :

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 2082/2012/Lu Č.J.: MUVI 22572/2012 VYŘIZUJE: Lukašíková TEL.: 556 312 265

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Lhota u Vsetína - kanalizace prodloužení 03 MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 8223/2009/OÚPSŘ-328/Va-13 6.11.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 2500/2012/Ko Č.J.: MUVI 28129/2012 VYŘIZUJE: Kořínek Gustav TEL.: 556 312

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003M5PE* MUHTX003M5PE SPIS.ZN.: OVÚP/8060/2012/Šp Č.J.: MUHT 10171/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Č. 4 4 / VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov *MEJAX007TMXT* MEJAX007TMXT Sp. zn.: ÚPSŘ/1257/2015/Ka Jablunkov, 14. července 2015 Č. j.: MEJA 11618/2015

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1070/1475/08 Ka-24 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 15.8.2008

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č /2012 00256095 *00256095* Městský úřad Týn nad Vltavou Odbor regionálního rozvoje náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou IČ 245585, DIČ CZ-00245585 Číslo jednací: MÚT/15867/2012 Spisová značka: MÚT/11953/2012/ORR/H.

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/063684/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 8.4.2010 VEŘEJNÁ

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./00762/12/2 Č.j. : 01748/12

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15

Městský úřad Klatovy ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Dolany - vrtaná studna pro e.č. 15 Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování pracoviště Balbínova 59 Spis. zn.: OVÚP/2017/16/Ka Č.j.: OVÚP/3457/16/Ka Vyřizuje:: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 E-mail: ikamenova@mukt.cz Datum:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 733/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax:

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, Klatovy tel.: , fax: MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/250/13/My V Klatovech, dne : 27.2.2013 Č.j.: OVÚP/1337/13/My

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1554/09-Z V Nové Bystřici dne 23.6.2009 Č.j.: 2256/09/SU

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./1003/2011/Šu Hanušovice, dne Č.j. MUHA 8025/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Jesenice stavební odbor

Městský úřad Jesenice stavební odbor Městský úřad Jesenice stavební odbor Mírové náměstí 368, 270 33 Jesenice u Rakovníka Č.j.: Výst./2540/11/M Vyřizuje: Makovský Počet listů dokumentu: 3 Tel: 313 599 214 (328) V Jesenici 19.3.2012 Stavebník:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV0381/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 23.4.2012

Více

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506

Stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary. Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč Karlovy Vary, dne Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: SÚ/17346/10/Boč-328.3 Karlovy Vary, dne 5.1.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 ROZHODNUTI ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ " Městský úřad Zatec Stavební a vyvlastňovací Náměstí Svobody 1,43824 11111111111 111111111111 111111111 1111111111 1111 111111111111111111111111 MUZAX005UVC4 Žatec úřad Spis. zn.: Č.j.: Vyřizuje: E-mail:

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5

Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne Č.j.: 9994/SÚ/12 Vyřizuje: Antonín Boček, linka 506 Spisový znak: Skartační znak: A/5 Magistrát města Karlovy Vary Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary Telefon: 353 118 111 Úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary Spis.zn.: 7385/SÚ/12/Boč Karlovy Vary, dne

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Č.j.: 503/08/SÚ/RAN- 90 Datum: 20.8.2008 Vyřizuje: Ranglová Fax: 352 686 809 Tel.:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004fb0d* MUBLX004FB0D Pavel Chlanda Tyršova 397 388 01 Blatná Ivana Chlandová

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-4225/2014/Ko MUBN-4789/2014/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax

Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, Rudná, tel , fax Městský úřad Rudná Stavební úřad Masarykova 94, 252 19 Rudná, tel. 311 652 337, fax 311 652 381 Sp.zn.: 03140/14/Š Rudná, dne 2.6.2014 Č.j.: 04413/14/MUR/JŠť Vyřizuje: Jan Šťastný Tel.:311 652 324, e-mail:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.11.2010 MUMV1271/2010/výst/Ad

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: ,

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: , MĚSTSKÝ ÚŘAD ČESKÝ KRUMLOV Stavební úřad Kaplická 439, Český Krumlov, tel.: 380 766 801, 380 766 800 Sp. zn..: S-MUCK 42501/2010-Be Č.j.: MUCK 52569/2010 Český Krumlov, dne 14.10.2010 Vyřizuje: Petra Benčová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Územní rozhodnutí Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/11383/2012/Lon Nový Bydžov, dne 17. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4740/2010/Ka Č. J.: 0191/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelová TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2658/3532/08 Ka-31 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 29.9.2009

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 162/13/V/Pa Ve Kdyni, dne 5.8.2013 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx005gvgf* MUBLX005GVGF Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0035911/VUP/2016/JČe

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/018419/2012 ST2/Vos MMHK/138266/2012 ST2/Vos Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou MĚSTSKÝ ÚŘAD BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Odbor výstavby a územního plánování Sp.značka: Č.j.: Vyřizuje: Telefon E-mail: Fax: MěÚ BnJ/05400/2012-VÚP/V MěÚ BnJ/06279/2012/VÚP

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV746/2010/výst/Ko,Ru Ing. Růžičková / 381 201 917 13.8.2010

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./01638/08/2 Č.j. : 02032/08

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spisový znak: SÚ-36/2012/Lun Číslo jednání: 3/2012 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-229/12-CP Číslo jednací: VRAND 20/2013 Oprávněná úřední osoba: Bc. Pisk Ctirad Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383 416 156 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004ybga* MUBLX004YBGA Vratislav Zelenka Hálova 1219 388 01 Blatná Spis.značka

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.2106/08-Ř V Nové Bystřici dne10.7.2008 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Výst.2106/08-Ř

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: 1695/12/VYS/Mat 13128/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 85/12-Mo 85/12-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874 132

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/35448-11/4790-2011/wah Dvůr Králové nad Labem 8. prosince 2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4928/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1459/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M A N Ě T Í N stavební úřad 331 62 Manětín 89 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/30/2012/Kap SÚ/30/12 Kaprová 373392256 stavebni@manetin.cz DATUM: 2.3.2012 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Spis. zn.: Výst. 1059/2012 Valašské Klobouky dne 2.4.2012 Č.j.: MUVK/5591/2012 Vyřizuje: Ing. Milena Sendlerová Telefon: 577 311 104 e-mail: sendlerova@mu-vk.cz ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S E M I L Y OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Husova č.p. 82, 513 13 Semily Č.j.: SÚ/160/13 V Semilech dne 1.2.2013 Zn.: SÚ 3458/12-S Vyřizuje: Suchardová Tel.: 481 629 273 E-mail: suchardova@mu.semily.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/490/2012/STAV Nový Knín, dne 10.9.2012 Č.j.: MUNK/2414/2012/STAV-Čer Vyřizuje: Červená Iveta Telefon: 318

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S t a v e b n í ú ř a d. rozhodnutí o umístění stavby

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S t a v e b n í ú ř a d. rozhodnutí o umístění stavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S t a v e b n í ú ř a d Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 450 Žadatel: zastoupená: Ing. Otakar Novotný, IČ 14882205, Na Hutích 44, 466 01 Jablonec n. N. PŘEDMĚT

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/111879/Py/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/111879/2015-12 POČET

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 535/OST/12 Čep V Rokycanech: 6.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 4726/OST/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H L U Č Í N odbor životního prostředí a komunálních služeb Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 15.5.2013 11971/2013/OŽPaKS/CH HLUC-19312/2013/OŽPaKS/CH

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní Valašské Meziříčí MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Filip Špetík Lešná 154 756 41 Lešná zastupuje Nikola Sovák Šípková č.p. 1343 757 01 Valašské

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD stavební úřad Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod Č.j.: ST/202/2013/Ve JID: 33736/2013/muhb Havlíčkův Brod, dne 16.5.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1477/2010-Kli VUP 4107/11-1477/10-KLI Ing. Vlasta Klimová 388 459 048 vlasta.klimova@mesto.vimperk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V C H O D O V Ě Odbor stavební úřad Komenského 1077, 357 35 Chodov Spis. zn.: SÚ/15046/2011/Če Chodov, dne 2.1.2012 zn.: 328.3 A 5 Telefon: 352352228

Více

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711.

Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- M t k' r~'b ~,- I 1, es s y ura'l:~f. usm!.t;;-. ~;-;. Sl'. 711. Statutární město KLADNO Magistrát města Kladna Odbor výstavby - oddělení územ B6fw.áI-A+--' --- MESn::) C:r.:: i.i~ulfn fj1f 4 1------... ;.j. tj ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna Odbor výstavby

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

*mujcx00lp9iz* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2015. Č.j.: MuJc/2015/8892/SU/Kos Jičín, dne Spisová značka: Výst.

*mujcx00lp9iz* VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2015. Č.j.: MuJc/2015/8892/SU/Kos Jičín, dne Spisová značka: Výst. *mujcx00lp9iz* MUJCX00LP9IZ Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2015/8892/SU/Kos Jičín, dne 31.3.2015 Spisová značka: Výst. 2013/128/Zj Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 291/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 11.10.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část:

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování. ROZHODNUTÍ - veřejná vyhláška - Výroková část: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 111/2011-Han VUP 7798/11-111/11-HAN Ladislav Hána 388 459 057 ladislav.hana@mesto.vimperk.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více