ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZJEDNODUŠENÝ STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s."

Transkript

1 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1

2 OBSAH Vymezení pojmů Obecné informace o Fondu Informace o investicích Ekonomické informace Obchodní informace Doplňující informace Přílohová část

3 Vymezení pojmů Níže uvedené pojmy mají v tomto Zjednodušeném statutu následující význam: ČNB se rozumí Česká národní banka. Depozitářem se rozumí UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 858/20, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Fondem se rozumí Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. Investiční společností se rozumí Conseq investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka Přijatelným ratingem Renomované ratingové agentury se rozumí, že schopnost dlužníka (emitenta) nebo schopnost osoby, která dlužníka (emitenta) přímo či nepřímo ovládá nebo v něm přímo či nepřímo vykonává rozhodující vliv na základě soukromoprávních či veřejnoprávních vztahů nebo jeho závazky zajišťuje (přičemž zajištěním se rozumí jakýkoliv závazek takové jiné osoby, který věřiteli umožní požadovat splnění závazku po této jiné osobě v případě, že dlužník (emitent) nebude schopen dostát svým závazkům), dostát dlouhodobým závazkům je mezinárodní ratingovou agenturou Standard&Poor's a/nebo Moody s a/nebo Fitch aktuálně hodnocena ratingovým stupněm BB-/Ba3/BB- nebo lepším ratingovým stupněm, popř. jestliže dlužník (emitent) nebo taková jiná osoba nebyli těmito agenturami hodnoceni, jde o subjekty, které podle názoru Investičního manažera mají srovnatelnou kreditní kvalitu. Registrátorem se rozumí společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153, která vede evidenci podílových listů a provádí distribuci podílových listů. Conseq Investment Management, a.s. je obchodníkem s cennými papíry a je oprávněn na základě povolení ČNB přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů, provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na účet jiné osoby a provádět správu a úschovu investičních nástrojů. Statutem se rozumí statut Fondu. Syntetickým TER se rozumí v procentním vyjádření součet vlastního TER a TER každého z cílových fondů v poměru odpovídajícím podílu investice do cílového fondu na celkovém majetku Fondu, přičemž procentní vyjádření poměru přirážek a srážek cílových fondů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu se v tomto případě započítávají do TER cílových fondů. V případě, že cílový fond patří do stejného konsolidačního celku jako Fond, pro který je syntetický TER počítán, tyto přirážky a srážky nesmí být pro účely výpočtu TER započítány. Pokud cílový fond neuveřejňuje vlastní TER, pro účely výpočtu syntetického TER se jeho výše odhadne. Syntetický TER se vypočte podle vzorce obsaženého v příloze č. 2 k vyhlášce č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. Ukazatelem celkové nákladovosti Fondu nebo TER se rozumí ukazatel v procentním vyjádření poměru celkových provozních nákladů Fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu Fondu, přičemž celkovými provozními náklady se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách dle zvláštního právního předpisu, který upravuje informování o hospodářské situaci, po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty podle tohoto zvláštního právního předpisu. 3

4 Ukazatelem obrátkovosti aktiv nebo PTR se rozumí ukazatel PTR vyjádřený v procentech a vypočtený podle vzorce obsaženého v příloze č. 4 k vyhlášce č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování. Uveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup se rozumí uveřejnění prostřednictvím internetové adresy (URL adresy) Zákonem o kolektivním investování se rozumí zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění. Zeměmi střední a východní Evropy se rozumí Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko, Estonsko, Litva, Lotyško, Bělorusko, Ukrajina, Moldávie a Rusko. Zjednodušeným statutem se rozumí tento zjednodušený statut Fondu. 4

5 1. Obecné informace o Fondu 1.1 Název Fondu je: Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. Fond může používat rovněž zkrácené označení Conseq realitní OPF, Conseq IS. 1.2 Rozhodnutí o udělení povolení, na jehož základě došlo k vytvoření Fondu, nabylo právní moci dne 6. listopadu Fond je vytvořen na dobu neurčitou. 1.4 Investiční společností, která obhospodařuje majetek Fondu, je Conseq investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PSČ , IČ: Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem Na Příkopě 858/20, Praha 1, PSČ , IČ: Auditorem Fondu je PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. se sídlem Praha 2, Kateřinská 40/466, PSČ 12000, IČ: Investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Investment Management, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ , IČ: Informace o investicích Stručná charakteristika investičních cílů Fondu 2.1 Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do nemovitostí v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. 2.2 Třetími osobami nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. 2.3 Fond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel, ani nekopíruje aktivně žádný určitý index. Investiční politika Fondu 2.4 Fond investuje zejména do nemovitostí a nemovitostních společností podle Zákona o kolektivním investování. Do nemovitostí a nemovitostních společností investuje Fond nejméně 51 % a nejvýše 80 % svého majetku. 2.5 Fond investuje zejména do následujících typů nemovitostí: a) obytné domy a rezidenční projekty, b) objekty s administrativními plochami, c) objekty s plochami pro obchod a služby, d) skladové a logistické parky, e) průmyslové objekty, f) pozemky a objekty pro účely rozvoje a výstavby (development). 5

6 2.6 Fond může nabývat nemovitosti umístěné, popř. účasti v nemovitostních společnostech se sídlem, v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. V rámci nemovitostních investic není Fondem sledována užší koncentrace na určité průmyslové odvětví, stát či region. 2.7 Investice Fondu, včetně financování nemovitostních projektů a developerské činnosti, jsou realizovány v souladu se standardy takovýchto aktivit na nemovitostním trhu. Nabývání nemovitostí koupí či jejich výstavba je financována z vlastních zdrojů Fondu či nemovitostních společností a dluhovým financováním. 2.8 Fond investuje kromě nemovitostí také do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu, a to v rozsahu, ve kterém to vyžaduje zajištění likvidity Fondu, popř. ve kterém nebude možné prostředky Fondu umístit do vhodných nemovitostních investic. Do finančních aktiv investuje Fond nejméně 20 % a nejvýše 49 % svého majetku. 2.9 Fond investuje do následujících finančních aktiv: a) doplňkového likvidního majetku (vklady, se kterými je možno volně nakládat, nebo termínované vklady se lhůtou splatnosti nejdéle 1 rok, pokud se jedná o vklady u banky, pobočky zahraniční banky nebo zahraniční banky, které dodržují pravidla obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která Česká národní banka považuje za rovnocenná), b) cenných papírů vydaných standardním fondem nebo otevřeným speciálním fondem cenných papírů nebo otevřeným speciálním fondem fondů, c) státních pokladničních poukázek a obdobných zahraničních cenných papírů, d) dluhopisů všech kategorií a obdobných zahraničních cenných papírů, které mají zbytkovou dobu splatnosti nejdéle 3 roky a i) byly přijaty k obchodování nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu, nebo ii) jsou obchodovány na regulovaném trhu v jiném členském státě Evropské unie, nebo iii) byly přijaty k obchodování na oficiálním trhu ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo se s nimi obchoduje na regulovaném trhu se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jestliže tyto trhy jsou uvedeny v seznamu zahraničních regulovaných trhů, e) poukázek České národní banky a obdobných zahraničních cenných papírů Do nástrojů peněžního trhu a do dluhopisů může Fond investovat, pokud jejich emitent má přijatelný rating Renomované ratingové agentury. Modifikovaná durace dluhopisového portfolia činí maximálně Pro efektivní obhospodařování majetku Fondu může Investiční společnost používat finanční deriváty. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem snížení rizika, za účelem snížení nákladů nebo za účelem dosažení dodatečných výnosů pro Fond Fond není obhospodařován stylem založeným na taktickém umisťování aktiv. Fond však může v mezích stanovených příslušnými právními předpisy a Statutem realokovat své investice v rámci jednotlivých typů nemovitostí, popř. mezi nemovitostními investicemi a investicemi do finančních aktiv tak, aby dosáhl optimálního zhodnocení prostředků podílníků. Případná přizpůsobení portfolia Fondu nebudou realizována podle předem pevně stanoveného postupu, resp. v předem pevně stanovených intervalech. Charakteristika typického investora, pro kterého je Fond určen 2.13 Investice do Fondu je vhodná pro podílníky, kteří chtějí prostřednictvím Fondu obohatit své základní portfolio investic o investice do nemovitostí. Podílové listy Fondu jsou vhodné i pro podílníky s malými až průměrnými zkušenostmi v oblasti cenných papírů a nižší až průměrnou ochotou nést riziko. Na druhé straně by investor měl být schopen akceptovat i delší období 6

7 negativního vývoje hodnoty podílového listu. Fond je proto vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici do Fondu po dobu minimálně 5 let. Rizikový profil Fondu 2.14 Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované částky Investici do Fondu mohou ovlivnit následující níže uvedená rizika: Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. Vývoj směnných kursů, úrokových sazeb, kreditních spreadů, popř. dalších tržních indikátorů, má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici majetku Fondu vůči těmto rizikům. Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. Měnové riziko je podmnožinou rizik tržních. Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu. S ohledem na skutečnost, že majetek Fondu musí v souladu se Zákonem o kolektivním investování tvořit nemovitostní majetek nejméně z 51 %, musí si být podílník vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování a diverzifikaci majetku Fondu v případě kolísání realitního trhu může dojít i ke kolísání hodnoty podílového listu Fondu. Současně zejména v počátku existence Fondu budou jednotlivá nemovitostní aktiva představovat značný podíl na celkovém majetku Fondu, a tak nepříznivý vývoj ceny jednotlivého nemovitostního aktiva může mít významný dopad na vývoj ceny podílového listu Fondu. Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že Fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení podílových listů, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných Fondem. V souladu se Zákonem o kolektivním investování musí tvořit nejméně 20 % hodnoty majetku Fondu likvidní aktiva ve smyslu 53j Zákona o kolektivním investování. Součástí systému řízení rizik je i systém řízení likvidity. Vzhledem k charakteru trhu nemovitostí, které tvoří zásadní část majetku Fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi, což může mít za důsledek omezení likvidity samotných podílových listů pozastavením jejich odkupování, a to až na dobu dvou let. Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek. Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu (např. nájemci nemovitostí, dlužníci z investičních nástrojů apod.) nedodrží svůj závazek. Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě. Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond hodlá nabývat. Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že i mírná změna ceny podkladového nástroje, od kterého je derivát odvozen, znamená relativně velkou změnu ceny derivátu. Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané Fondem. Majetek Fondu je svěřen do úschovy nebo, pokud to povaha věcí vylučuje, jiného opatrování Depozitáři, kterým je 7

8 renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby může dojít ke ztrátě tohoto majetku. Přiměřeně obdobné se týká vedení evidence investičních nástrojů (podílových listů) Registrátorem. Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické riziko, kdy vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic. Primárně je třeba zmínit toto riziko ve vztahu k trhu nemovitostí, a to zejména v tom smyslu, že investiční zaměření Fondu se týká právě trhu nemovitostního (koncentrace rizik spojených s výkyvy nemovitostního trhu). Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen. Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o splynutí nebo sloučení Fondu, vlastního kapitálu nižšího než Kč, žádosti o odnětí povolení, zrušení Investiční společnosti s likvidací nebo rozhodnutí soudu Podrobný popis všech rizik uvedených v tomto Zjednodušeném statutu obsahuje Statut. Informace o historické výkonnosti Fondu 2.17 Fond je nově vytvořeným podílovým fondem. Údaje o historické výkonnosti ke dni vydání tohoto Zjednodušeného statutu neexistují. 3. Ekonomické informace 3.1 Zdanění Fondu a podílníků podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. V době vydání tohoto Zjednodušeného statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 5% sazba daně z příjmů. U právnických a fyzických osob daňových rezidentů České republiky, které mají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, podléhají příjmy z odkoupení podílových listů standardnímu daňovému režimu. U fyzických osob, které nemají podílové listy zahrnuty v obchodním majetku, jsou v době vydání tohoto Zjednodušeného statutu příjmy z odkoupení podílových listů osvobozeny od daně z příjmů, pokud podílník tyto podílové listy vlastnil déle než 6 měsíců. V opačném případě je třeba tento příjem zahrnout do (kapitálových) příjmů v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Režim zdanění příjmu jednotlivých podílníků záleží na platných daňových předpisech, které se mohou v průběhu času měnit. Zdanění příjmu jednotlivých investorů závisí na v té době platných daňových předpisech a nemusí být pro každého investora shodné. Investor by měl v případě pochybností ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledat profesionální poradu (daňového poradce). 3.2 Fond je nově vytvořeným podílovým fondem a údaje o TER ani syntetickém TER za předchozí účetní období ke dni vydání tohoto Zjednodušeného statutu neexistují. 3.3 Odhad výše jednotlivých nákladů Fondu v procentním vyjádření k odhadované průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu pro kalendářní rok, ve kterém je Fond založen, a pro každý další kalendářní rok následující po předchozím účetním období, je uveden v příloze k tomuto Zjednodušenému statutu. 3.4 Fond nemá náklady a poplatky, které by nebyly zahrnuty v TER. Ve smlouvě uzavřené mezi podílníkem a Registrátorem může být stanovena úplata za vedení podílových listů v evidenci Registrátora hrazená podílníkem. Informace o poplatcích účtovaných investorům při vydávání podílových listů je obsažena v čl. 4.4 tohoto Zjednodušeného statutu. 8

9 3.5 Za obhospodařování majetku Fondu náleží Investiční společnosti úplata hrazená z majetku Fondu. Úplata za obhospodařování majetku Fondu se stanoví podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu Fondu za účetní období, který může činit maximálně 2 % p.a. Konkrétní výši tohoto podílu stanovuje představenstvo Investiční společnosti. Nestanoví-li představenstvo Investiční společnosti jinak, činí tento podíl 1,5 % p.a. 3.6 Fond je nově vytvořeným podílovým fondem a údaje o PTR za poslední účetní období ke dni vydání tohoto Zjednodušeného statutu neexistují. 4. Obchodní informace Postup při vydávání podílových listů Fondu 4.1 Investiční společnost vydá podílový list Fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. 4.2 Rozhodným dnem pro vydání podílového listu je poslední pracovní den kalendářního měsíce, v němž Investiční společnost prostřednictvím Registrátora obdržela žádost o vydání podílových listů. 4.3 Minimální částka, za kterou mohou být podílové listy vydány, činí Kč pro první nákup a Kč pro každý další nákup. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových listů i v případě nižší částky. 4.4 Žádost o vydání podílových listů se podává Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora. Pokud mezi zájemcem o vydání podílových listů a Registrátorem není jiný právní vztah, uzavře zájemce s Registrátorem smlouvu o obstarání nákupu a prodeje cenných papírů a složí u Registrátora částku, z níž bude hrazena prodejní cena podílových listů, popř. se zaváže prodejní cenu podílových listů uhradit. Ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem o vydání podílových listů a Registrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání podílových listů, pro složení částky, z níž bude hrazena prodejní cena podílových listů, a pro určení výše vstupního poplatku a způsobu jeho úhrady Registrátorovi. Výše vstupního poplatku hrazená Registrátorovi může činit za jeden podílový list maximálně 5 % aktuální hodnoty podílového listu. 4.5 Žádost o vydání podílových listů lze podat Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora nejpozději do 15:00 hod. posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o vydání podílových listů i později téhož dne. Žádost o vydání podílových listů podaná kdykoliv ve lhůtě od prvního dne kalendářního měsíce do doby uvedené v předchozích větách se považuje za podanou v poslední pracovní den daného kalendářního měsíce. Investiční společnost potvrdí Registrátorovi pro účely sdělení zájemci o vydání podílových listů jejich počet, aktuální hodnotu a prodejní cenu nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. Prodejní cenu je zájemce povinen uhradit nejpozději pátý pracovní den tohoto kalendářního měsíce. Bude-li prodejní cena v této lhůtě připsána na účet Fondu, vydá tentýž den Investiční společnost prostřednictvím Registrátora podílové listy Fondu. Ke dni vydání Registrátor připíše příslušný počet podílových listů na majetkový účet podílníka. Práva z podílového listu vznikají dnem jeho vydání. 4.6 Prodejní cenu vydávaných podílových listů hradí zájemce o jejich nabytí prostřednictvím Registrátora, popř. po dohodě s Registrátorem přímo na účet Fondu. Registrátor, popř. přímo zájemce, převede na účet Fondu částku odpovídající prodejní ceně vydávaných podílových listů. 9

10 Postup při odkupování podílových listů Fondu 4.7 Každý podílník má právo na odkoupení svých podílových listů Investiční společností ve výši zvolené finanční částky nebo počtu podílových listů. Fond stanoví zvláštní termíny pro podání žádostí o odkoupení podílových listů, přičemž těmito termíny jsou vždy poslední pracovní den každého kalendářního měsíce. 4.8 Podílový list je Investiční společností odkupován za aktuální hodnotu podílového listu vyhlášenou k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, ve kterém Investiční společnost prostřednictvím Registrátora obdržela žádost o odkoupení podílového listu. 4.9 Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení podílových listů, činí Kč. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i v případě nižší částky Žádost o odkoupení podílových listů lze podat Investiční společnosti prostřednictvím Registrátora nejpozději do 15:00 hod. posledního pracovního dne každého kalendářního měsíce. Registrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení podílových listů i později téhož dne. Žádost o odkoupení podílových listů podaná kdykoliv ve lhůtě od prvního dne kalendářního měsíce do doby uvedené v předchozích větách se považuje za podanou v poslední pracovní den daného kalendářního měsíce. Investiční společnost potvrdí Registrátorovi pro účely sdělení podílníkovi počet odkupovaných podílových listů, jejich aktuální hodnotu a částku za jejich odkoupení nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce a zruší odkoupené podílové listy pátý pracovní den téhož kalendářního měsíce. K tomuto dni Registrátor odepíše příslušný počet podílových listů z majetkového účtu podílníka. Investiční společnost provede prostřednictvím Registrátora finanční vypořádání odkoupení podílových listů nejpozději do 6 měsíců od termínu pro podání žádosti o odkoupení podílových listů, ke kterému byla žádost podílníkem podána, pokud nedojde k pozastavení odkupování podílových listů K odkoupení podílových listů za podílníkem požadovanou částku je podílníkovi z jeho majetkového účtu odepsán odpovídající celý počet podílových listů, vypočtený jako na celé číslo nahoru nebo dolů zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny podílového listu, a to dle algoritmických pravidel. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího nebo nižšího celého počtu odkupovaných podílových listů a požadovanou částkou je evidován a započítán při dalším podílníkově prodeji či nákupu podílových listů. V případě, že Investiční společnost odkoupí všechny podílníkovy podílové listy, je tento finanční rozdíl vyplacen spolu s částkou za odkupované podílové listy Při úhradě částky za odkoupené podílové listy se vyplácená částka převádí bezhotovostním bankovním převodem v souladu se smlouvou o obstarání nákupu a prodeje cenných papírů uzavřenou mezi podílníkem a Registrátorem. Ve smlouvě uzavřené mezi podílníkem a Registrátorem mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu vyplacení částky za odkupované podílové listy. Četnost stanovení výpočtu a způsob uveřejňování aktuální hodnoty podílových listů Fondu a informace, kde jsou tyto informace k dispozici investorům 4.13 Aktuální hodnota podílového listu se stanovuje jednou za kalendářní měsíc, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce. Aktuální hodnota se stanovuje v následující pracovní dny Aktuální hodnota podílového listu je uveřejňována způsobem umožňujícím dálkový přístup. Aktuální hodnota se uveřejňuje nejpozději čtvrtý pracovní den následujícího kalendářního měsíce. 10

11 5. Doplňující informace 5.1 Detailní popis investiční politiky Fondu obsahuje Statut. 5.2 Upisovateli podílového listu Fondu musí být před uzavřením smlouvy bezúplatně nabídnut Zjednodušený statut v aktuálním znění. Upisovatel může kdykoli na požádání získat Statut v aktuálním znění nebo poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu. Tyto informace lze získat na adresách uvedených v čl Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je Conseq investiční společnost, a.s. se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, tel , ová adresa: v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin. Poskytování dodatečných informací zajišťuje v tomto kontaktním místě Registrátor. 5.4 Orgánem dohledu je Česká národní banka. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ , telefon: , ová adresa: 5.5 Platné znění Statutu Fondu bylo podepsáno Mgr. Hanou Blovskou, předsedkyní představenstva Conseq investiční společnosti, a.s. dne 23. března

12 Přílohová část Odhad nákladů Fondu v procentním vyjádření k odhadované průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu pro kalendářní rok Náklady na poplatky a provize v členění - úplata za obhospodařování 1,50 % p.a. - úplata depozitáři 0,07 % p.a. - poplatky za uložení a správu zahraničních cenných papírů (custody poplatky) 0,03 % p.a. - poplatky za služby centrálnímu depozitáři (resp. Středisku cenných papírů) 0,01 % p.a. - ostatní náklady na poplatky a provize s výjimkou poplatků a provizí na operace s investičními instrumenty 0,03 % p.a. 2. Správní náklady v členění - náklady na zaměstnance 0,00 % p.a. - náklady na odměny statutárním orgánům 0,00 % p.a. - náklady na audit 0,05 % p.a. - náklady na právní a daňové poradenství 0,05% p.a. - náklady na reklamu 0,03 % p.a. - správní a soudní poplatky 0,00 % p.a. - náklady na outsourcing 0,10 % p.a. - ostatní správní náklady 0,05 % p.a. 3. Ostatní provozní náklady 0,05 % p.a. 12

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB AKCIOVÝ MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB INSTITUCIONÁLNÍ - NADAČNÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ

Více

/14, 1, PSČ , IČ: V

/14, 1, PSČ , IČ: V Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční

Více

7. V části I. čl. 4.2 zní:

7. V části I. čl. 4.2 zní: Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Druhý realitní otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů, Conseq investiční společnost,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB BOND MIX, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU

ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB STŘEDOEVROPSKÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE

Více

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ statut. fondu. AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond, AKRO investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ statut fondu AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU Název: AKRO fond progresivních společností, otevřený

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT. WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Článek 1 Obecné informace 1. Název podílového fondu zní: WOOD & Company CZK otevřený

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ,

ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ, ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 29.12.2010 ČR zjednodušený statut FZL Poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost,

Více

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011

Platný od 1.3.2011 ČR zjednodušený statut FREP poslední aktualizace 1.4.2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond ropného a energetického

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006

VYHLÁŠKA. č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 VYHLÁŠKA č. 482/2006 Sb. ze dne 27. 10. 2006 o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování Česká národní banka stanoví podle 139 písm.

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., Institucionální akciový FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (speciální fond fondů) verze červenec 2010 Zjednodušený statut obsahuje základní informace

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/ /2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.:

Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/ /2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 188/2011 Sb.: Strana 1970 Sbírka zákonů č. 189 / 2011 Částka 70 189 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2011 o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT III.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Zjednodušený statut III.ZAJF I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je III.Zajištěný

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Investiční společnosti...

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016

POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ S OZNAČENÍM: CONSEQ POLSKÝCH DLUHOPISŮ, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND (dále jen Fond ) INFORMACE KE DNI 30. ČERVNA 2016 Conseq Funds investiční společnost, a.s.,

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011

Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Investiční společnost České spořitelny, a. s., SPOROTREND otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze březen 2011 Zjednodušený statut obsahuje základní

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond

Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF - otevřený podílový fond Investiční společnost České spořitelny, a. s., ČS fond životního cyklu 2025 FF otevřený podílový fond ZJEDNODUŠENÝ STATUT (splňující požadavky práva Evropských společenství) verze září 2009 Zjednodušený

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Investiční společnosti...

Více

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN kapitalizační třídy: CZ0008474293 ISIN dividendové

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2012 o sdělení klíčových informací

Více

1/5. t = počet dní od posledního rebalancování

1/5. t = počet dní od posledního rebalancování ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond korporátních dluhopisů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond korporátních dluhopisů otevřený

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474376 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva za období 2017 Pololetní zpráva standardního podřízeného fondu za období 01. 02. 2017-31. 07. 2017 Měna: Kč ISIN: CZ0008474848

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut )

STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Vyvážený

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) 1.1.

Více

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Vyváženého důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle a

Více

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.

(4) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé náležitosti statutu, uvede se údaj, který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti. Částka 70 Sbírka zákonů č. 193 / 2011 Strana 2035 193 VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2011 o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. června 2011. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. června 2011. o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování 189/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. června 2011 o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 139 odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování,

Více

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 30. 10. 2015-30. 4. 2016, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. ZJEDNODUŠENÝ STATUT AKRO A KCIOVÝ FOND NO VÝCH E KONOMIK, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND AKRO INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDU N{zev: AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Statut Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s.

Statut Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. OBSAH Statut Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. VYMEZENÍ POJMŮ... 3 ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚČASTNICKÉM FONDU... 7 1.1. Název Fondu... 7 1.2. Rozhodnutí o povolení

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

STATUT J&T BOND CZK. smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s.

STATUT J&T BOND CZK. smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. STATUT J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. 1 STATUT FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ I) PREAMBULE STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ Tento

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let

GES REAL 0%/2016. Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let GES REAL 0%/2016 Užijte si roční 5% úrok na neuvěřitelných 6 let Proč Diskontovaný dluhopis GES REAL 0%/2016? Fixujte si výnos ve výši 5 % p. a. na následujících 6 let Vyšší výnos než spořicí produkty

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni )

POLOLETNÍ ZPRÁVA. fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni ) POLOLETNÍ ZPRÁVA fondu Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. (informace ke dni 30.6.2011) 1. Základní informace o podílovém fondu Název: ISIN podílového listu: Conseq

Více

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky

7. Za odstavec 3.9.4.1. se vkládá nový odstavec 3.9.4.2., který zní: 3.9.4.2. Pohledávky Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost,

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond farmacie a biotechnologie

Více

STATUT. Active Invest Progressive, otevřený podílový fond

STATUT. Active Invest Progressive, otevřený podílový fond STATUT Active Invest Progressive, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1 Základní údaje o fondu kolektivního investování... 6 2 Obhospodařovatel... 6 3 Administrátor... 7 4 Údaje o pověření

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond )

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

I. Obecné náležitosti Statutu

I. Obecné náležitosti Statutu STATUT Dynamický fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. Obecné náležitosti Statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je Dynamický

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Důležité dokumenty ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

Důležité dokumenty ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření Důležité dokumenty ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření Informace o Penzijní společnosti České pojišťovny Verze k 2. 1. 2017 Penzijní společnost České pojišťovny je součástí skupiny Generali, jednoho

Více

STATUT. Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond STATUT Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Obhospodařovatel... 5 3. Administrátor... 6 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé

Více

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen chráněný fond ekonomických cyklů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV PODÍLOVÉHO FONDU... 4 1.2 ZKRÁCENÝ NÁZEV FONDU... 4 1.3 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ...

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

STATUT. Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq dluhopisový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR %

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, , VAR % Strana 1042 Sbírka zákonů č. 98 / 2014 Částka 42 98 SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 2. května 2014, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014 2020, VAR % Ministerstvo

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

1/5. Min. % podíl na celkové hodnotě majetku. Max. % podíl na celkové hodnotě majetku. Druhy aktiv ve Fondu stanoven

1/5. Min. % podíl na celkové hodnotě majetku. Max. % podíl na celkové hodnotě majetku. Druhy aktiv ve Fondu stanoven ZJEDNODUŠENÝ STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je Fond globálních značek otevřený podílový

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

STATUT. Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. STATUT Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 6 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Údaje o Investiční společnosti... 6

Více

STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ,

STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ, STATUT STANDARDNÍHO FONDU ČSOB VÝNOSOVÝ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH STATUT STANDARDNÍHO FONDU... 1 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PODÍLOVÉM FONDU... 4 1.1 NÁZEV

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více