Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY"

Transkript

1 Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince 2010 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,05 Kč s příslušenstvím návrh zamítnut); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 256/10 a Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 59 A 2/2011: řízení bylo po podání žaloby přerušeno usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59 A 2/ , ze dne 23. března 2011; návrhem ze dne 12. dubna 2011 jsme se domáhali pokračování v řízení a rozhodnutí v souladu s naší žalobou; usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59 A 2/ , ze dne 9. června 2011 bylo rozhodnuto o tom, že V řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze , č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, se pokračuje. (toto usnesení bylo zasláno městu na vědomí em ze dne 17. června 2011), žalovaným Krajským úřadem Libereckého kraje podáno vyjádření ze dne 10. srpna 2011 k žalobě ze dne 31. prosince 2010, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 921/ / /Ls, ze dne 12. prosince 2011 potvrzeno přerušení řízení o nákladech sporného řízení (přerušené dne 4. března 2011) toto usnesení napadeno odvoláním odpůrce ze dne 21. prosince 2011, dne 16. ledna 2012 podáno vyjádření navrhovatele (města Česká Lípa) k odvolání odpůrce proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 12. prosince 2011, (druhoinstančním) rozhodnutím Ministerstva dopravy, č.j. 28/ STSP/79, ze dne 27. února 2012 bylo rozhodnuto tak, že usnesení krajského úřadu se mění s tím, že se sporné řízení přerušuje do doby nabytí právní moci rozsudku či usnesení Krajského KVB advokátní kancelář s.r.o. Sladkovského 601, Pardubice tel.: , 1

2 soudu v Ústí nad Labem v řízení, vedeném na základě usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 28 Cdo 4410/ ze dne , rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 2/ , ze dne 4. dubna 2012 bylo (k žalobě města Česká Lípa ze dne 31. prosince 2010) vysloveno, že Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne , č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, je nicotné., dne 13. dubna 2012 podána proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 4. dubna 2012 kasační stížnost VETT a.s. jako osobou zúčastněnou na řízení (věc je vedena Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 4 As 37/2012, přípisem soudu ze dne 17. dubna 2012 učiněno procesní poučení a výzva k vyjádření), dne 4. května 2012 podáno vyjádření žalobce města Česká Lípa ke kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení ze dne 12. dubna rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne , č.j. 4 As 37/ , byla kasační stížnost VETT a.s. zamítnuta. 2. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. ledna 2011 k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, č.j. 28/ STSP/33, ze dne 3. prosince 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 51, ,783 Kč s příslušenstvím řízení o návrhu zastaveno, odvolání zamítnuto); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 266/11 a Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 26/2011: ve věci byla soudem učiněna výzva k zaplacení soudního poplatku ze dne 22. února 2011 (jež byla zaslána městu dne 8. března em i běžnou poštou), podáno vyjádření žalovaného Ministerstva dopravy ze dne 9. května 2011 a přípisem soudu ze dne 12. května 2011 učiněno procesní poučení (tyto 2 dokumenty byly zaslány městu dne 19. května em). v zastoupení města byl Městský soud v Praze dotázán, proč nebylo dosud rozhodnuto (žádost ze dne ), v zastoupení města podána stížnost na průtahy v soudním řízení správním vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 26/2011 (stížnost ze dne ), sdělení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 6A 26/ , dle něhož bude o žalobě rozhodnuto do konce roku 2014, sdělení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. St 150/2014, kterým bylo v reakci na stížnost na průtahy v řízení konstatováno, že po prověření věci soud není nečinný (důvodem průtahů je přetíženost soudu). rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne žaloba zamítnuta. o rozsudku městského soudu informováno město ( em) s tím, že není třeba se proti rozsudku bránit. 2

3 3. Podnět města Česká Lípa Ministerstvu dopravy ze dne 1. února 2011 dle ustanovení 78 odst. 1 správního řádu k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,05 Kč s příslušenstvím návrh zamítnut); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 256/10 a Ministerstvem dopravy pod sp. zn. 28/ STSP/59: sdělením ze dne 29. března 2011 se Ministerstvo dopravy vyjádřilo tak, že nepovažuje za možné vyhovět návrhu na prohlášení nicotnosti, proti tomuto sdělení byla námi podána dne 12. dubna 2011 stížnost dle ust. 175 správního řádu (jež byla téhož dne zaslána na vědomí em městu); vyrozuměním ze dne 13. června 2011 Ministerstvo dopravy sdělilo, že shledalo stížnost částečně důvodnou pro nedodržení lhůty pro sdělení o neshledání důvodů k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti Ministerstvo dopravy však trvá na právním názoru, že nenastaly důvody k prohlášení nicotnosti předmětného rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010, proti tomuto vyrozumění byla námi podána ministru dopravy dne 28. června 2011 žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti ve smyslu ust. 175 odst. 7 správního řádu (jež byla téhož dne zaslána na vědomí em městu), vyrozuměním ministra dopravy, č.j. 193/ INT/3, ze dne 1. listopadu 2011 sděleno, že způsob vyřízení stížnosti byl shledán řádným a v souladu s právním řádem, námitky stěžovatele nebyly shledány důvodnými a tedy nebyla přijata žádná opatření na základě žádosti stěžovatele proti tomuto sdělení již nepřichází v úvahu žádné další opravné prostředky, nezbývalo tedy, než vyčkat rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o žalobě ze dne 31. prosince 2010 (viz shora sub 1. rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 2/ , ze dne 4. dubna 2012 bylo vyslovena, námi tvrzená, nicotnost rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 1. listopadu 2010). 4. Občanské soudní řízení vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 29 Co 393/2009 v návaznosti na mezitímní rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna 2009; věc (žaloba města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,687 Kč s příslušenstvím) je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 275/11: replika žalobce města Česká Lípa ze dne 25. března 2011 k návrhu žalované VETT a.s. ze dne 28. února 2011 na zastavení řízení a doplnění vyjádření žalobce k odvolání 3

4 žalované VETT a.s. proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě (tato replika byla zaslána na vědomí městu em ze dne 31. března 2011), krajský soud (po dovolacím rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. ledna 2011, podání naší repliky a doplnění vyjádření žalobce k odvolání žalovaného) usnesením, č.j. 29 Co 393/ , ze dne 16. dubna 2012 vyzval účastníky, aby se vyjádřili, pokud nesouhlasí s tím, aby bylo odvolacím soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, dne doručeno předvolání k jednání u krajského soudu (sp. zn. 29 Co 393/2009 ze dne ), které se uskuteční dne , rozsudkem krajského soudu ze dne , č. j. 29Co 393/ , potvrzen mezitímní rozsudek okresního soudu, dne doručeno předvolání Okresního soudu v České Lípě k jednání , obchodní společností VETT a.s. podáno dovolání proti potvrzujícímu rozsudku krajského soudu, okresní soud s ohledem na podané dovolání zrušil nařízené jednání (vyrozumění ze dne ), podáno vyjádření města k podanému dovolání (vyjádření ze dne ), rozsudkem Nejvyššího soudu, č.j. 28 Cdo 778/ , ze dne 19. července 2013 (doručeným dne ) podané dovolání zamítnuto, přípisem č.j. 13 C 203/2007 ze dne zaslán Okresním soudem v České Lípě úřední záznam vyjádření soudkyně Mgr. Martiny Fendrychové v otázce vlastní podjatosti podáním ze dne zaslána námitka žalobce (města Česká Lípa) podjatosti soudkyně určené k projednání a rozhodnutí věci dne doručeno usnesení soudu č.j. 35 Nc 745/ o tom, že soudkyně Mgr. Martina Fendrychová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci, dne se ve věci uskutečnilo jednání Okresního soudu v České Lípě soud provedl důkazy a jednání odročil za účelem vypracování znaleckého posudku, v sídle AK v Pardubicích se uskutečnilo osobní jednání s právníkem města Mgr. Petrem Trejbalem a odborným poradcem Mgr. Luďkem Bártou za účelem přípravy vyjádření města v soudním řízení v zastoupení města podáno Vyjádření žalobce a návrh na provedení důkazu ze dne , usnesením okresního soudu ze dne , č.j. 13 C 203/ , ustanoveno znalcem České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, a účastníkům řízení uloženo zaplatit zálohu na náklady znaleckého posudku (uhrazení zálohy v součinnosti s městem zajištěno). podán znalecký posudek ČVUT ze dne vyjádření Vett a.s. ke znaleckému posudku a možnosti smíru vyjádření ze dne

5 jménem města podáno vyjádření ke znaleckému posudku a návrh na jeho doplnění, vyjádření k možnosti smíru vyjádření ze dne předvolání Okresního soudu v České Lípě na jednání dne usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne , o povinnosti zaplatit soudní poplatek usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne výzva k upřesnění petitu a vyčíslení nákladů řízení vyjádření AK pro město k povinnosti zaplatit soudní poplatek vyjádření ze dne účast na jednání Okresního soudu v České Lípě dne rozsudek Okresního soudu v České Lípě ze dne , č. j. 13 C 203/ žalobě částečně vyhověno (žalovaný povinen zaplatit městu ,59 Kč s příslušenstvím) odvolání města proti uvedenému rozsudku a návrh na osvobození města od soudních poplatků (podání ze dne ) usnesení Okresního soudu v České Lípě ze dne (doručeno ) o nepřiznání osvobození od soudního poplatku za podání odvolání vyjádření města ze dne k odvolání žalované proti rozsudku Okresního soudu v České Lípě odvolání města ze dne proti usnesení Okresního soudu v České Lípě o nepřiznání osvobození od soudního poplatku 5. Návrh města Česká Lípa ze dne 28. března 2011 (dle ustanovení 66 odst. 1 písm. b), příp. ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu) na zastavení správního řízení vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 13/2011 (návrh VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 271/11 a Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. OD 13/2011: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, usnesením, č.j. OD 13/2011 7/99.9.1/Ls, ze dne 12. dubna 2011 správní řízení zastavil z důvodu podání žádosti zjevně právně nepřípustné; VETT a.s. podala odvolání ze dne 20. dubna 2011, město Česká Lípa poskytlo Vyjádření odpůrce k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 13/2011-7/99.9.1/Ls,, ze dne 12. dubna 2011 ze dne 18. května 2011; Ministerstvo dopravy rozhodnutím, č.j. 48/ STSP/7, ze dne 19. srpna 2011 (toto rozhodnutí bylo zasláno na vědomí městu em ze dne 24. srpna 2011) 5

6 uvedené usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje o zastavení řízení zrušilo a věc mu vrátilo k novému projednání, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 13/ /99.9.1/Ls, KULK 17958/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 349/12 a zn. 350/12), usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. OD 13/ /99.9.1/Ls, KULK 32892/2012, ze dne 14. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, usnesením Ministerstva dopravy, odboru veřejné dopravy ze dne 17. května 2012, č. j. 38/ STSP/14, spojena řízení o námitkách podjatosti ředitele KÚ, uplatněných VETT a.s., 4637/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17509/2013, ze dne 14. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 7.200,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě, č. j. 6 C 57/ , ze dne 14. ledna 2010, jímž bylo zastaveno soudní řízení o žalobě společnosti VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím a věc byla postoupena Krajskému úřadu Libereckého kraje; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 272/11 a Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. KULK 17444/2012: 6

7 návrh města Česká Lípa ze dne 28. března 2011 (dle ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu) na zastavení správního řízení, usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č.j. Konf 23/ , ze dne 6. září 2011 odmítnut návrh VETT a.s. na rozhodnutí sporu mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským úřadem Libereckého kraje pro nepřípustnost s tím, že mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským úřadem Libereckého kraje není v této věci kompetenčního konfliktu, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. KULK 17444/2012, ze dne 6. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu trvání překážky v řízení, resp. její změny toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č.j. Konf 5/ , ze dne 8. března 2012 vysloveno, že Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 6 C 57/2009, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím, je správní orgán., rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 36/ , ze dne 3. dubna 2012 bylo uloženo Krajskému úřadu Libereckého kraje, aby do 30-ti dnů po doručení tohoto rozsudku rozhodl ve věci návrhu žalobce VETT a.s. proti žalovanému městu Česká Lípa uhrazení částky ,- Kč s příslušenstvím., podáním ze dne 11. dubna 2012 navrhovatel VETT a.s. opakuje, upřesňuje a doplňuje svůj návrh na zahájení řízení, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. KULK 26105/2012, ze dne 13. dubna 2012 jednak opětovně přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím, a to z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, do doby nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy o návrhu navrhovatele na převzetí věci nadřízeným správním orgánem, jednak stanovena lhůta k navrhování důkazů a činění jiných návrhů, a to nejdéle do , dne 2. května 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k předmětu řízení a zároveň učiněn návrh na provedení důkazů, 32433/2012, ze dne 10. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 4542/2013, ze dne 21. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, 7

8 rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17845/2013, ze dne 18. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 5.400,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 29. prosince 2011 na uložení povinnosti městu Česká Lípa jako odpůrci zaplatit navrhovateli částku 17, ,- Kč s příslušenstvím - správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 22/2012, KULK 18049/2012; věc je vedena ode dne 13. března 2012 naší advokátní kanceláří pod zn. 349/12: návrh na zahájení řízení dosud nedoručen, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 22/2012-2/99.9.1/Ls, KULK 18049/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 17, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 271/11 a zn. 350/12) /2012, ze dne 15. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 17, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 4652/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17594/2013, ze dne 15. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 3.600,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem 8

9 dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 15. února 2012 na uložení povinnosti městu Česká Lípa jako odpůrci zaplatit navrhovateli částku 1, ,65 Kč s příslušenstvím - správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 216/2012, KULK 18062/2012; věc je vedena ode dne 13. března 2012 naší advokátní kanceláří pod zn. 350/12: návrh na zahájení řízení dosud nedoručen, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 216/2012-2/99.9.1/Ls, KULK 18062/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 1, ,65 Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 271/11 a zn. 349/12), 33064/2012, ze dne 15. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 1, ,65 Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 4664/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17825/2013, ze dne 18. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 3.600,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne

10 9. Návrh VETT a.s. ze dne 10. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 453/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 18 C 179/ , ze dne vyzváno město k vyjádření k podané žalobě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení, podáno vyjádření města k podané žalobě (vyjádření ze dne ), usnesením č.j. 18 C 179/ ze dne vyslovena nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, přípis Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 7 C 253/2013 sdělení záměru zamítnout návrh města na zastavení řízení, v zastoupení města podáno vyjádření k uvedenému přípisu soudu vyjádření ze dne , usnesení okresního soudu ze dne , č.j. 7 C 253/ zamítnutí návrhu města na zastavení řízení, v zastoupení města podáno odvolání ze dne proti výše uvedenému usnesení, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne , č.j. 30Co 109/ , kterým bylo podanému odvolání vyhověno řízení bylo zastaveno a městu byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši ,50 Kč. podán exekuční návrh ze žádost soudního exekutora z , o doložení listin a opravu exekučního návrhu na základě vyžádaného sdělení Okresního soudu v České Lípě ze dne připravena oprava a doplnění exekučního návrhu 10. Návrh VETT a.s. ze dne 9. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 456/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 7 C 181/ , ze dne vyslovena místní nepříslušnost soudu a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, usnesením Okresního soudu v České Lípě č.j. 7 C 156/ ze dne město vyzváno k písemnému vyjádření k žalobě podáním ze dne podáno vyjádření města Česká Lípa k předmětné žalobě přípisem č.j. 7 C 156/2013 ze dne Okresní soud v České Lípě sdělil, že zamýšlí zastavit řízení pro nedostatek věcné příslušnosti soudu (tj. v souladu s názorem a vyjádřením města, uvedeném v předchozí odrážce), 10

11 usnesením okresního soudu ze dne , č.j. 7C 156/ , zastaveno řízení a žádnému z účastníků nepřiznána náhrada nákladů řízení, v zastoupení města podáno odvolání ze dne proti výroku o nepřiznání náhrady nákladů řízení městu. usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne vyhověno odvolání města tak, že žalobce (Vett a.s.) je povinen zaplatit žalovanému (městu) náklady řízení ve výši ,40 Kč, Návrh VETT a.s. ze dne 9. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku ,65 Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 457/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 56 C 176/ , ze dne vyslovena místní nepříslušnost soudu a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 48C 297/ , zastaveno řízení. 12. Návrh VETT a.s. na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím): usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 48C 261/ , zastaveno řízení. (Pozn. Advokátní kanceláři doručeno až toto usnesení okresního soudu, o podaném návrhu nebyla předtím informována). 13. Soudní řízení správní u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, o návrzích VETT a.s. na zrušení rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje o zamítnutí jednotlivých návrhů Vett a.s. (viz výše případy č. 5., 6., 7. a 8.) město má v řízení postavení osoby zúčastněné na řízení o zahájení řízení nebylo město informováno a dozvědělo se o nich od (žalovaného) Krajského úřadu Libereckého kraje dne podáno správnímu soudu sdělení o uplatňování práv osoby zúčastněné na řízení krajským soudem poté zaslány jednotlivé správní žaloby Vett a.s. věcné vyjádření k jednotlivým žalobám je aktuálně připravováno V Pardubicích dne 5. února 2016 JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. advokát 11

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení

O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 271/11 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu 642/2a

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 43/2014-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 70/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

pokračování 2 7A 22/2011

pokračování 2 7A 22/2011 pokračování 2 7A 22/2011 -I 24.000,- Kč + sazba za pořízení kopií požadovaných spisll. Proti stanovení výše úhrady podala žalobkyně dne 29.8.2010 stížnost podle 16a odst. 1 písmo d) citovaného zákona.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 82/2009-28 Spis 1 As 82/2009 byl spojen se spisem 1 As 81/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 1 As 81/2009-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky ve věci žalobce:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení. 62 A 11/2013-52 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobce: ČEZ

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 10Af 19/2016-32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Aps 2/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 29/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 4/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 41/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 10/2010-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 28/2013-13 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

Město Česká Lípa, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 263/11 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 Žalobce:

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ans 1/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 39 INS 24724/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

4 EX0305/08-51. Usnesení

4 EX0305/08-51. Usnesení 4 EX0305/08-51 Usnesení Soudní exekutor JUDr. Jana Bémová, Exekutorský úřad v České Lípě se sídlem Hrnčířská 762, Česká Lípa, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor

*MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor Doručeno dne: 9. 3. 2015 *MVCRX02BIROV* MVCRX02BIROV prvotní identifikátor odbor právní náměstí Hrdinů 1634/3 P.O. BOX 155/P 140 21 Praha 4 Č. j.: MV-17688-46/P-2015 Praha 3. března 2015 Počet listů: 6

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

*MVCRX02HQPXA* MVCRX02HQPXA prvotní identifikátor

*MVCRX02HQPXA* MVCRX02HQPXA prvotní identifikátor *MVCRX02HQPXA* MVCRX02HQPXA prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV- 36475-11/ODK-2015 Praha 29. června 2015 ROZHODNUTÍ Ministerstvo

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST EXEKUTORSKÝ ÚŘAD MOST JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor Budovatelů 2957/108, Most, 434 01 www.exekucemost.cz e-mail: urad@exekucemost.cz IČ: 75066033 č.ú. 2273313001/5500 tel: 476700466 č.j. 130 EX 3738/12-45/E

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí:

U S N E S E N Í. rozhodl t a k t o rozvrhovaná podstata v celkové výši 160.005,45Kč se rozvrhuje tak, že se z ní uspokojí pohledávky v tomto pořadí: Exekutorský úřad Praha 9 Exekutorský úřad Praha 9 S o u d n í e x e k u t o r J U D r. M i l a n S u c h á n e k tel.: 266 032 031, tel. fax.: 266 032 032, e-mail: suchanek@exekucepraha.cz, ID DS: qjzg82q

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Podání žalobkyně ze dne označené jako kasační stížnost s e o d m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Podání žalobkyně ze dne označené jako kasační stížnost s e o d m í t á. č. j. 4 As 8/2005-42 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně R. Š.,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 76/2005-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích

1. Úvod 2. Odvolací řízení 35 odvoláních % podle zákona o vodovodech a kanalizacích Souhrnná zpráva o správně-právních aktivitách odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí Ministerstva zemědělství za rok 2013 odbor 15110 1. Úvod Odbor státní správy ve vodním hospodářství

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 52Af 29/2014-87 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Dvořáka a soudců JUDr. Aleše Korejtka a JUDr.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 75/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

USNESENÍ. Konf 21/

USNESENÍ. Konf 21/ Konf 21/2012-51 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr.

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 13/2016-23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce O. F., zastoupeného JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013)

U s n e s e n í. 39 ICm 3497/2013 12 VSOL 178/2014-27 (KSOS 39 INS 16289/2013) -27 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Heleny Myškové a soudců JUDr. Vojtěcha Brhla a JUDr. Ivany Wontrobové v právní věci žalobce Ing. Jiřího Hanáka, Erbenova

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 42/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petre Průchy a JUDr. Jana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 10A 18/2015-43 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Trnkové a soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 33/2013-12 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 153/2015-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S301/2009/VZ-9428/2012/540/ZČa V Brně dne

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S301/2009/VZ-9428/2012/540/ZČa V Brně dne *UOHSX0049QB0* UOHSX0049QB0 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S301/2009/VZ-9428/2012/540/ZČa V Brně dne 16. 7. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y - 60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 20/2013-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 60/2016-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr.

Více

Příloha k č.j. MV /VS-2013

Příloha k č.j. MV /VS-2013 Doručeno dne: 16. 9. 2014 Příloha k č.j. MV-58402-102/VS-2013 Vyjádření Ministerstva vnitra k žalobě v právní věci: Tomáš Pecina, Slezská 56, 120 00 Praha 2, zastoupen: JUDr. Petr Kočí, Ph.D., advokát,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 31/2005-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 183/2009-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Zn. 256/10. Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Zn. 256/10. Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 256/10 Ministerstvo dopravy nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110

Více

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to:

U s n e s e n í. t a k t o : a dále na vyražených nemovitých věcech povinného sub 1) Pavla Drechslera, a to: U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 2048/14-131 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 214056/1, Mgr. O. Chovanec JUDr. Milan Makarius, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 58/2005-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : U S N E S E N Í č.j.: 0 Nc 16573/2008-27 sp.zn. exekutora: 065 Ex 00797/08 Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozhodl samosoudkyní Mgr. Stanislavou Kubištovou v exekuční věci oprávněného Česká spořitelna,

Více

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová

Rozhodnutí správního orgánu. Olga Pouperová Rozhodnutí správního orgánu Olga Pouperová Osnova Obecná charakteristika rozhodnutí Formy a druhy rozhodnutí Obsah rozhodnutí Lhůty pro vydání rozhodnutí Náležitosti (procedurální, formální, obsahové)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Ans 10/2012-62 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

U s n e s e n í. t a k t o:

U s n e s e n í. t a k t o: Číslo jednací: - 96 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Evy Pechové a soudkyň Mgr. Gabriely Bašné a Mgr. Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: L. H., zastoupen

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 173/2016-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr.

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více