Řízení informací. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení informací. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje"

Transkript

1 Řízení informací Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INFORMACÍ ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM ÚVOD DO STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INFORMACÍ PROČ VĚNOVAT POZORNOST STRATEGICKÉMU ŘÍZENÍ IS/IT Budoucnost informačních technologií PERSPEKTIVY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADY TEORIE INFORMACE VZTAH MEZI DATY INFORMACEMI A ZNALOSTMI INFORMACE V SOUČASNÉ EKONOMICE STRUKTURA A CHARAKTER MANAŽERSKÝCH ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROCES TEORIE ROZHODOVÁNÍ, RACIONALITA A INTUICE ATRIBUTY A KLASIFIKACE MANAŽERSKÝCH INFORMACÍ VČASNOST, DOSTUPNOST A SPOLEHLIVOST PŘÍSUNU INFORMACÍ OBSAH INFORMACÍ FORMÁT INFORMACÍ CENA A HODNOTA INFORMACÍ Přístupy k hodnocení efektivnosti aplikací IS/IT LEGÁLNOST INFORMACÍ

4 5.5.1 Informace veřejného sektoru (Polčák, 2008) NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY SE ZÍSKÁVÁNÍM INFORMACÍ PRO MANAŽERSKÁ ROZHODOVÁNÍ 53 7 METODY STRATEGICKÝCH ANALÝZ POUŽÍVANÝCH V OBLASTI IS/IT ZÁKLADNÍ NÁVYKY PŘI ANALÝZE SLEPT ANALÝZA Jednotlivé oblasti analýzy Metoda MAP ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile) ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ Jednotlivé oblasti analýzy Objektivizace analýzy dle Portera ANALÝZA STAKEHOLDERS INTERNÍ ANALÝZA Strategické návaznosti a cíle Rozvojové záměry a cíle, řízení rozvoje IS/IT Koncepce a filozofie IS Finanční zabezpečení Materiální zabezpečení Personální zabezpečení Organizace a řízení Jakost Bezpečnost a ochrana IS/IT

5 7.6 SWOT ANALÝZA IS/IT STRATEGIE STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KOMPONENTY STRATEGIE IS/IT JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRHU IS/IT STRATEGIE Generování řešení Výběr optimální strategie Implementace strategie Zhodnocení realizace strategie IS/IT ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K FORMULACI IS/IT STRATEGIE (KEŘKOVSKÝ A DALŠÍ, 2003) Pojetí IS/IT strategie podle Earla Metoda MDIS POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM

6 Seznam zkratek IT IS ICT ERP BI MRP MRPII DW CRM ASP DOS GIS CS ETL PC ETOP MAP BSA SBU VoIP SLEPT ČTÚ PSI MDIS SWOT ISVS SMART SLA DRP HW SW Informační technologie Informační systémy Informační a komunikační technologie Enterprise Resources Planning = řízení zdrojů organizace Business Inteligence (nepřekládá se) Material Resources Planning = řízení materiálových zdrojů Manufacturing Resources Planning = řízení výrobních zdrojů Data Warehouse = datový sklad Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky Application Service Provider = poskytovatel služby aplikací Disk Operation System Geografický informační systém Celní správa Extraction, Transforming, Loading extrakce, transformace, nahrání Osobní počítač Environmental Threat and Opportunity Profile = profil hrozeb a příležitostí okolí Monitoruj, analyzuj, predikuj Business Software Alliance Strategická obchodní jednotka Voice over IP = přenos hlasu přes IP (Internet) Sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory Český telekomunikační úřad Public Sector Information = informace veřejného sektoru Multidimensional Development of Information Systems = vícedimenzionální rozvoj informačních systémů Silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby Informační systémy veřejné správy Specifické, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné, zamřené v čase Service Level Agreement = smlouva o úrovni poskytovaných služeb Disaster Recovery Plan = plán obnovy v případě havárie Hardware Software 6

7 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu 1.1 Úvod do problematiky strategického řízení informací Mezi hlavní cíle tohoto výukového modulu patří ujasnění rolí, hodnot a cen informací ve vztahu k organizaci, řídícím a rozhodovacím procesům a jejich efektivnosti. Dále uvědomění si nutnosti strategického přístupu k využívání informačních technologií v řízení a organizaci (informačního managementu) a strategického významu perspektivních informačních technologií v širším kontextu rozvoje společnosti. V průběhu studia tohoto výukového programu budou posluchači neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti a rozšiřovat si své znalosti o praktické pohledy, jež budou moct později využít v praxi. 1.2 Znalosti a kompetence získané studiem Studenti by měli být schopni v podmínkách konkrétní organizace shromáždit potřebné informace a na jejich podkladě kriticky zhodnotit procesy získávání a využívání informací pro řízení a rozhodování a navrhovat opatření na zlepšení. Rozvoj osobních znalostí a dovedností studenta po absolvování modulu a oblasti, ve kterých se dokáže orientovat: chápat podstatu rozhodovacích procesů a správně identifikovat zdroje informací potřebných pro rozhodování; efektivně shromáždit informace ve struktuře a formátu potřebném pro rozhodování; správně analyzovat shromážděné informace, získané poznatky kriticky hodnotit a vyvozovat z nich závěry; poznatky a závěry vhodně prezentovat včetně využití prostředků výpočetní techniky; popsat a kriticky hodnotit přístup k využívání informací v konkrétní organizaci a navrhnout náměty na zlepšení. 7

8 1.3 Doporučení pro práci s dokumentem Tento studijní dokument je určen jako základní učební pomůcka pro studenty vzdělávacího programu Řízení informací. Před začátkem samotného studia textu by měl student vědět, jakým způsobem s ním pracovat, aby výuka mohla být co nejefektivnější. Studijní látka obsažená v tomto studijním textu je rozdělena do dílčích kapitol a jednotlivých subkapitol. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto dokumentu je látka popsána pouze stručně, proto je posluchačům doporučeno si pro případné potřebné doplnění informací prostudovat i studijní literaturu, která je vyjmenována v závěru tohoto materiálu v seznamu doporučené literatury pro samostudium. Za jednotlivými ucelenými bloky představované problematiky jsou vždy uvedeny otázky a úkoly sloužící k prověření porozumění studenta dané problematice a ke snadnějšímu zapamatování si dané látky. V materiálu je použito množství zkratek, jejichž kompletní seznam je uveden v úvodní části tohoto dokumentu. 8

9 2 Úvod do strategického řízení informací Studium této kapitoly je úvodem do problematiky strategického řízení informací. Po prostudování kapitoly: pochopíte, proč je nutné věnovat pozornost strategickému řízení IS/IT; jaké jsou trendy v oblasti IS/IT; jaké jsou perspektivy informační společnosti. 2.1 Proč věnovat pozornost strategickému řízení IS/IT V dnešní době již nelze pochybovat o tom, že prostředky IS/IT již pronikly do téměř každého koutu života, ať již soukromého či pracovního. Je však nutné zajistit, aby nám prostředky IS/IT skutečně pomáhali, abychom neměli jen zbytečně drahé systémy, jejichž samotný přínos je mizivý, protože jsou využívány jen částečně nebo k nevhodným účelům. Každá organizace má určitou vizi, s níž byla založena a měla by se snažit tuto vizi naplňovat. Je ale důležité, aby organizace nejenom měla cíl, ale aby zároveň věděla, jakým způsobem a za pomoci jakých prostředků se k němu dostat. Rovněž musí věnovat pozornost tomu, jak se chovají její zákazníci a jaké jsou jejich potřeby, jaké ceny mají její dodavatelé a jak se vyvíjí okolní prostředí. Informační systém a celé IS/IT organizace musí být potom podřízeny těmto cílům. Informační systém poskytuje manažerům nezbytné informace potřebné pro řízení. Hlavním výstupem strategického řízení informací je informační strategie neboli strategie IS/IT (někdy též ICT). Cílem informační strategie je optimální podpora cílů a vizí organizace a jejích procesů pomocí IT. Strategické řízení je plynulý proces, který musí neustále udržovat integritu IS/IT na těchto úrovních: integrace vizí IS/IT v top managementu; integrace organizace s okolím; integrace interních procesů; 9

10 technologická integrace (datová, softwarová, uživatelského rozhraní a především hardwarová); metodická integrace. Úlohou strategického řízení IS/IT: formulace vizí, cílů a hodnoty budoucího stavu IS/IT; určení toho, jak se budou vize realizovat; řízení přechodu od současného stavu do cíle tak, aby byla stále zachována integrita IS/IT Budoucnost informačních technologií Ještě než se začneme bavit o budoucnosti informačních technologií, je třeba si říci, že každý takový odhad je nesmírně nepřesný. Všechny odhady vycházejí ze současných znalostí a jejích promítnutí do budoucnosti. Než začneme rozebírat budoucnost, může být poučný pohled na dvě historické analogie (Polis, 1993). 1. V Americe se v r odhadovalo, že do r bude nutno zaměstnat všechny dospělé ženy jako telefonní operátorky, aby bylo možno zvládnout očekávaný nárůst telefonního systému. I když pak rostla telefonní síť dokonce rychleji, než se odhadovalo, předpokládaný důsledek se ukázal jako mylný. 2. V r se ze stávajícího růstu dopravního provozu v centru Londýna odhadovalo, že do r budou všechny ulice pohřbeny pod sedmimetrovou vrstvou koňského trusu. Ve skutečnosti se pak londýnská doprava rozrůstala ještě rychleji, než se původně očekávalo. Zmíněné problémy se nevyřešily nějakým (ať už okrajovým či zásadním) vylepšením existujících metod. Vyřešily se tím, že prostě nenastaly. Jinými slovy, cílem úsilí vypořádat se s problémem uvedeného typu není zlepšit metody odstraňování koňského trusu; cílem je v první řadě nalézt způsob, jak se koňskému trusu úplně vyhnout. Informační technologie se stávají čím dál, tím více všudypřítomné a více dostupné. Carr (Carr, 2004) přirovnává IT k železnici, či telegrafu, které ve svých raných začátcích dokázali přinášet obrovské strategické výhody těm, kteří měli tyto technologie možnost používat. Organizace z 10

11 počátku musely investovat obrovské částky, aby mohly dané technologie využívat. Nicméně během let se ze železnice stala komodita dostupná všem a stala se pouhým nákladem. Podle Carrových kritiků i dnes mnohé technologické inovace generují nové produkty, procesy a služby. A některé z nich se ani v současnosti nešíří rychle, protože v sobě mají vestavěny bariéry. Někdy je obtížné nové technologie rychle zavést, protože jednoduše nejsou vhodné pro stávající procesy. Změny procesů by byly natolik rozsáhlé, že by mohly otřást fungováním celé organizace. Jindy se nepodaří výhody nových technologií replikovat proto, že jejich zavedení počítá s určitou hloubkou intelektuálních kapacit nebo jsou určeny pro jiný rozsah a jinou škálu činností. Také profesor Voříšek tvrdí, ve své prezentaci zveřejněné na stránkách Slovenské společnosti pro systémovou integraci (Voříšek, 2005), že v oblasti informačních technologií nás čeká nejpřevratnější desetiletí. Nicméně změny se nebudou týkat technologií, ale zejména: modelů činností (ať již veřejných či podnikatelských); kultury v organizaci; znalostí zaměstnanců; struktury IT trhu. Klíčovým artiklem příštích let se stanou služby, nikoliv technologie. Poklesne množství prodaných nových licencí a softwarové firmy budou muset přijít s novým modelem financování dalšího vývoje a s největší pravděpodobností posílit příjmy z údržby aplikací. S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že do konce desetiletí outsourcing a zejména jedna z jeho forem ASP (application service provider software je poskytován jako služba nikoliv jako majetek, který lze zakoupit a trvale jej vlastnit) bude převažující formou dodávky informatických služeb. V současném světě lze vypozorovat mnoho trendů souvisejících se zavádění nových, komplexnějších a inteligentnějších systémů. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu níže poukážeme pouze na některé z nich. V případě zbylých trendů odkážeme účastníky na přednášky, kterých jsou součástí. 11

12 MRP, ERP, BI, CRM Nejprve si vysvětlíme, co jednotlivé zkratky znamenají a jak spolu souvisejí. V závěru textu věnovaného této problematice uvedeme příklad z praxe. ERP (Enterprise Resource Planning) je charakterizován jako typ aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních zdrojů organizace a jejích aktivit. Představuje obvykle jádro aplikační architektury informačních systémů a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. Cílem ERP je sjednotit dílčí funkce organizace na úrovni organizace jako celku a umožnit sdílení společné datové základny. Termínu ERP předcházelo několik vývojových stádií, pro něž byl příznačný právě trend ke stále silnější integraci funkcí řízení organizace a tomu odpovídajících programových modulů. Každá tato fáze byla zaměřena na určitou oblast řízení organizace. K nejvýznamnějším předchůdcům patřily tyto aplikace: MRP (Material Requirements Planning) orientované na plánování materiálních potřeb výroby; MRP II (Manufactureing Resource Planning) rozšiřuje podporu o plánování kapacit výrobních zdrojů. Aplikační software na úrovni ERP je charakterizován silnější integrací výrobních a finančních modulů. Umožňuje lépe posuzovat a řídit ekonomické efekty jednotlivých zakázek, zajišťovat lepší provázanost výrobního a finančního plánování, včetně vazeb na řízení prodeje, nákupu, řízení personálních zdrojů a řízení majetku. ERP tak pokrývá rozhodující část řízení organizace, a to především na taktické a operativní úrovni. Základní koncepčním řešením ERP systémů je jejich modulární struktura. Výhodou takového řešení je značná úroveň customizace podle potřeb zákazníka, kdy si zákazník může zakoupit jen ty moduly, které jsou relevantní k jeho činnosti. Kromě aplikačních modulů obsahují ERP systémy celou řadu dalších modulů určených pro správu celého systému. BI (Business Intelligence) představuje komplex procesů, aplikací a technologií, které téměř výlučně podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na 12

13 principu mulitdimenzionality, kterým rozumíme schopnost nahlížet na realitu z různých úhlů pohledu (Gála, a další, 2006) Na rozdíl od ERP systémů BI systémy se snaží o podporu procesů na vyšší než operativní nebo taktické úrovni. ERP jsou primárně určeny k pořizování a aktualizaci dat, naproti tomu nástroje BI jsou zaměřeny na analýzu agregovaných dat a na hledání dalších souvislostí mezi nimi. BI nástroje tedy neslouží k pořizování dat, naopak čerpají ze všech dostupných informačních zdrojů organizace a ERP systémy jsou tak jejich přirozeným primárním zdrojem. Postupným vývojem ovšem ERP systémy začínají v sobě integrovat nástroje BI a tak se dostávají na vyšší úroveň a jsou označovány jako ERPII. ETL (Extraction, Transformation and Loading) je důležitou součástí BI řešení. Jeho úkolem je extrahovat data z primárních zdrojů dat, transformovat je do vhodné (nejčastěji agregované) podoby a uložit je do takzvaného datového skladu (Data Warehouse). Běžně se tato část aplikace nazývá datová pumpa. Datový sklad (Data Warehouse) je místo, kde jsou ukládány data určená k další analýze. Většinou mívá podobu relační databáze. Dolování dat (Data Mining) dolování dat je technika umožňující hledání zajímavých strategických informací v rámci datových skladů. Další technikou související s analýzou dat jsou techniky pro zajištění kvality dat. Jde o proces vyhledávání špatných, či doplnění neúplných dat tak, aby výsledná analýza byla co nejkvalitnější. CRM jsou systémy pro řízení vztahů se zákazníky, obsahují nejenom kontakty, ale i další údaje o zákaznících, vzájemnou komunikaci, plánování a příp. i realizované odběry. Příklad (Microsoft, 2007) Situace před nasazením DW&BI řešení byla u Celní správy ČR (dále jen CS ČR) v řadě charakteristik velmi podobná situaci ve společnostech podobného rozsahu. Data jsou v takových případech, a CS ČR nebyla výjimkou, rozmístěna po několika až mnoha primárních systémech, například v mzdovém, účetním, personálním, fakturačním systému a k tomu dále v 13

14 dalších specializovaných systémech řešících konkrétní problematiku dané organizace (v případě CS ČR se jedná o dovoz, vývoz, intrastat, tranzit, delikty, dlužníky, spotřební daně, atd.). Tyto systémy od různých dodavatelů jsou postaveny na různých technologiích a v důsledku toho: každý primární systém obsahuje vlastní číselníky; odkazy na doklady/dokumenty jiných systémů jsou realizovány možností zápisu formou volného textu, který však není nijak ověřován (zejména z pohledu existence souvisejících dokumentů). Jakýkoli požadavek na report obsahující vzájemně provázaná data z více agend (primárních systémů) je v takovémto prostředí jen obtížně realizovatelný i pomalý a vzhledem k absenci jednotné datové základny jsou výsledky reportů nepřesné. Základním cílem BI&DW řešení v CS ČR tedy bylo: provádění on-line analýzy dat, ad-hoc dotazování s možností velmi rychlé odezvy v řádu sekund; možnost pokládání mlhavých dotazů s jejich postupným zpřesňováním, pohledy na data přes jednotlivé agendy, nezávislost na tvůrcích reportů a to vše z jednotné datové základny. Cílem projektu - komplexního řešení DW&BI bylo zajistit, aby integrovaná, vyčištěná a validovaná data CS ČR (včetně historických dat), byla dostupná na jediném místě pro naplnění reportních a analytických potřeb uživatelů na všech celních útvarech po celé ČR. Implementované řešení datového skladu současně zastává funkci datové základny pro další specializované aplikace CS ČR. Řešení datového skladu (Data Warehouse & Business Intelligence) je součástí projektů (Datový sklad, Riziková analýza, nový portál CS), které CS ČR realizovala v rámci programu PHARE a z úrovně odboru informatiky integrovala tyto tři projekty do jednoho celku s cílem maximálního dosažení užitných vlastností díla ve prospěch jejich uživatelů - zaměstnanců CS ČR. 14

15 Přínosy nového řešení v CS ČR jsou následující: konsolidace dat číselníků z různých primárních systémů CS ČR, včetně sjednocení jejich popisů a odstranění duplicit; pokročilá analýza celních dat na uživatelské úrovni (ad-hoc dotazy, rychlé odezvy); jediná verze pravdy jednotná datová základna veškerých dat CS ČR s využitím i pro externí aplikace; snadná dostupnost dat pro uživatele v prostředí obecně známých nástrojů (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Excel); zvýšení kvality dat integrovaných do datového skladu (identifikace a oprava chyb). GIS Možnosti geografických informačních systémů (GIS) se díky propojení s řešeními BI a dalšími informačními systémy rozšířily daleko za původní mapové aplikace. V současnosti se rozvíjí celá řada řešení, která zvyšují dostupnost a kvalitu podkladových dat pro GIS. Satelitní snímkování, které bylo v minulosti extrémně nákladné a podléhalo značným regulacím, je dnes široce dostupné. Stále více dat je také získáváno prostřednictvím chytrých mobilních zařízení. Díky jejich značnému rozšíření se občané přeměnili na senzory, sběrače dat, která jsou tak obvykle prostřednictvím internetu získávána na principu crowdsourcingu. Tato oblast se z hlediska dalšího rozvoje GIS jeví jako velice důležitá a perspektivní. Současným trendem je propojení geografických dat s daty byznysovými (BI) a následné vyhodnocování různých lokálních trendů apod. Jednou z největších předností BI je schopnost přistupovat k mnoha různým zdrojům dat, z nichž je následně vytvořena informační platforma sloužící jako podpora pro přijímání rozhodnutí. BI ale sama o sobě nedokáže odhalit a následně analyzovat efekty plynoucí z místních trendů a prostorových vazeb. Tuto překážku odstraňují právě GIS, které datům z BI dávají geografický rozměr, a dovolují tak analyzovat komplexní vztahy. Veřejná správa má v současné době s používáním GIS již poměrně bohaté zkušenosti a spolu s nimi i relativní dostatek vhodných dat, která umožňují propojení s analytickými nástroji z oblasti BI. Veřejná správa má také zkušenosti s nahlížením na různé problémy a vzorce chování občanů z demografického i geografického pohledu. Kombinace vhodných vstupních dat, analýz 15

16 a prostorového uvažování tak vede k vylepšení funkcí, které jsou v nástrojích BI nazývány souhrnně jako situační nebo operační přehled. Toto nové prostředí je tedy velmi dobře použitelné pro lepší management veřejných služeb v závislosti na skutečné poptávce. Používají se například pro lepší pochopení geografických fluktuací v souvislosti s četností výskytu zločinu, přičemž jejich cílem je optimalizace počtu policistů v daných lokacích a dohled nad průběhem preventivních programů. Aby bylo možné předpovídat selhání nebo havárie technických zařízení, lze také souhrnně nahlížet na faktory související se stárnutím infrastruktury, a lépe tak plánovat náklady vynaložené na preventivní údržbu. Výčet oblastí, kde lze data z GIS vhodně kombinovat s funkcionalitou BI, dále zahrnuje například správu výběru daní, veřejnou bezpečnost, ochranu životního prostředí nebo zdravotní péči. Předpokládáme, že se trend rozhodování o parametrech veřejných služeb na základě relevantních dat bude i nadále prosazovat (Žák, 2012). 2.2 Perspektivy informační společnosti Již během předchozích desetiletí byla na téma informační společnost napsána velká řada materiálů. Nad tímto pojmem, charakteristikami informační společnosti, její definicí a dopady na společnost se zamýšleli a stále zamýšlejí přední odborníci z řad sociologů, psychologů, informačních teoretiků a jiných oborů. Podle Hornby a Clarke (Hornby, a další, 2003) lze hlavní přístupy k informační společnosti rozdělit následujícím způsobem. Přístup ekonomický - tento přístup na informaci pohlíží jako na obchodní komoditu a je tedy jako každá jiná obchodní komodita předmětem obchodu. Přístup technologický tento přístup poukazuje na to, že informační společnost je především společností technologickou a bez technologického vývoje by nebyl možný ani vývoj informační společnosti. Společnost tohoto století je kriticky závislá na stavu ICT. Přístup sociologický tento model říká, že informační společnost je v podstatě ovlivňována změnami na poli ICT. Vhodným příkladem může být rozmach mobilních zařízení na sklonku minulého století či např. sociální sítě v tomto desetiletí. 16

17 Přístup historický tento přístup poukazuje na to, že lidé byli vždy závislí na informacích, změnila se jen snadnost přístupu k nim. S trochou nadsázky lze například srovnat hliněnou destičku a Internet. Každá organizace je měřena z určitých perspektiv a na několika úrovních. Pokud vezmeme do úvahy prostředky ICT, pak můžeme organizaci měřit z následujících perspektiv/hledisek. finanční perspektiva měří míru spokojení strategických požadavků organizace, viz kap ; interní perspektiva - měří úroveň interní výkonnosti z pohledu interního vývoje, projektů a dostupnosti v rámci infrastruktury a míry dosažení interních standardů, viz kap ; perspektiva učení a růstu - měří úroveň kvalifikace, znalostí a motivaci pracovníků IT, úroveň použité technologie, metodik řízení a vývoje, viz kap a kap ; zákaznická perspektiva - tato perspektiva měří míru uspokojení uživatelů s nabízenými IS/IT produkty a službami, viz kap. 7.3 a kap Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2: Na čem je založen technologický přístup k informační společnosti? Co je cílem informační strategie? 17

18 Vyjmenujte úlohy strategického řízení IS/IT. 18

19 3 Základy teorie informace Studium této kapitoly je úvodem do problematiky informací a znalostí. Pro hlubší pochopení doporučuji prostudovat internetové zdroje. Po prostudování kapitoly budete schopni: pochopit rozdíl mezi daty, informacemi a znalostmi; pochopit důležitost informací a znalostí pro současnou ekonomiku. 3.1 Vztah mezi daty informacemi a znalostmi Na první pohled vypadají názvy jako data, informace a znalosti velice podobně. S jejich použitím si většina lidí neláme hlavu a lehce je zaměňuje. Jaký je ale vztah mezi daty, informacemi, znalostmi. Russell Ackoff (Bellinger, a další, 2004) definuje toto následovně. Kromě výše zmíněných definuje ještě další kategorie, a to je porozumění a moudrost. Data Data jsou symboly, mohou mít jakoukoliv podobu bez ohledu na jejich užitečnost a slouží pro popis stavů, vlastností a věcí. Dle (Sklenák, a další, 2001) rozlišujeme strukturovaná a nestrukturovaná data. Strukturovaná data explicitně zachycují fakta, atributy, objekty apod. Významným rysem zde je existence určitých elementů dat. Typickým příkladem je ukládání dat pomocí relačních databázových systémů. Díky tomuto strukturovanému uložení je potom možné snadno vyhledat jen ta data, která jsou zapotřebí pro řešení daného problému. (Sklenák, a další, 2001) Nestrukturovaná data jsou vyjádřena jako tok bytů bez dalšího rozlišení, např. může jít o videozáznamy, zvukové nahrávky apod. (Sklenák, a další, 2001) 19

20 Na data lze tedy nahlížet jako na základní stavební jednotku, která ale bez dalšího popisu nebo kontextu nedává smysl, není nám užitečná. Číslo jistě něco znamená, ale pokud ho nedáme do kontextu, nevíme co (jedná se o telefon na magistrát města Plzně). Informace Než přejdeme k samotnému vysvětlení pojmu informace, zamyslete se nad tímto. Už víte, co to jsou data. Určitě v práci používáte nějaký informační systém. Co tento systém obsahuje? Data nebo informace? Kdy se z dat stávají informace? Tento proces vhodně vysvětluje Sklenák (Sklenák, a další, 2001) s využitím pojmu poznatky. Představte si databázi nějakých hodnot, tuto databázi vidíte poprvé v životě, nevíte, jaké hodnoty jsou v ní uvedeny. Zcela jednoznačně se tedy jedná o data. Těmto datům zatím nebyl přiřazen jakýkoliv význam (sémantika). Jakmile jim tento význam přiřadíte, pak se již jedná o určitý poznatek, který zapadá do kontextu reality, která je v databázi zachycována (modelována). Kuhlen (Zum Stand pragmatischer Forschung in der Informationswissenschaft. In Pragmatische Aspekte beim Entwurf und Betrieb von Informationsystemen. Proceedings des 1. Internationalen Symposium für Informationswissenschaft., 1990) uvádí, že informace je podmnožina poznatků, která je někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů. (Sklenák, a další, 2001) Podstatný rozdíl mezi poznatky a informacemi spočívá v tom, že informace je časově pomíjivá, kdežto poznatky jsou trvalé. Vztah mezi oběma pojmy lze vyjádřit také formulací, že informace jsou poznatky v akci nebo že informace je jakýkoliv komunikovatelný poznatek. (Sklenák, a další, 2001) Obrázek 1: Data, poznatky a informace Data Poznatky Informace Zdroj: Volně dle Sklenák, a další, 2001, str

21 Pokud si to shrneme, pak informace jsou: data, kterým byl dán význam; snižují neurčitost sytému; přináší odpověď na otázky kdo", co", kde", a kdy ; informace se získávají z dat, např. i s pomocí různých statistických metod, jako jsou průměry, souhrny, apod. Rozdíl mezi daty informacemi také často závisí na osobě, které jsou tyto předkládány. To, co je pro jednoho informace, vnímá někdo jiný pouze jako data. Např. údaje o demografickém vývoji jsou pro běžného občana pouze čísla, tzn. data. Pro vládu ČR je to důležitá informace, na základě které bude dále reagovat důchodovou politikou, podporou rodin s dětmi apod. Vraťme se k předchozímu příkladu se záhadným číslem. Pokud toto číslo uvidíte na www stránce Kontakty magistrátu města Plzně (poznatek 1) a bude uvedeno za Tel: (poznatek 2), pak pochopíte, že se jedná o telefonní číslo na danou instituci. Dáte těmto datům význam. Informace to pro Vás však bude až v případě, kdy toto číslo budete hledat a potřebovat je (budete snižovat neurčitost). Znalosti Vhodnou definici znalosti uvádí M. Klein. Znalost je schopnost využít své vzdělání, zkušenosti, hodnoty a odbornost jako rámec pro vyhodnocení dat, informací a jiných zkušeností k výběru odpovědi na danou situaci. (Truneček, 2004) Znalostí rozumíme schopnost aplikace dat a informací. Dává nám odpověď na otázku jak. Pokud zůstaneme u příkladu s telefonním číslem, pak znalost je, že také umíme toto číslo vytočit a zavolat na něj. Moudrost V případě moudrosti rozpoznáváme a rozumíme principům, víme proč. Moudrost je znalost kombinovaná s učením, posuzováním a pochopením znalostí. Znalosti je možné předávat, 21

22 moudrost je však příliš těsně spojena s osobními postoji posuzovatele. Na úrovni moudrosti přichází ke slovu v největší míře i kreativita jedince. Na následujícím obrázku je vidět jaký vztah mají tyto kategorie. Na ose X je Porozumění (Understanding) na ose Y je Spojitost (Connectedness). Obrázek 2: Vztah mezi daty, informace a znalostmi I Zdroj: Bellinger a další, 2004 Příklad Zkuste si přečíst následující text a uhodnout, co popisuje: je to hranaté; je to 60cm široké, 60cm hluboké a 2m vysoké; je to těžké; má to dveře; když to otevřu, mělo by tam být jídlo; uvnitř je chladněji než venku; obvykle je to v kuchyni; uvnitř je menší část s ledem; 22

23 když otevřete dveře, rozsvítí se světlo. Správná odpověď je samozřejmě lednice. Co z toho plyne? To, co vidíme, jsou data. Některá data jsou zbytečná a nic nám neřeknou, ale některá jsou důležitá, protože jim jsme schopni přiřadit význam. To jsou informace. Nicméně ani to nestačí. Pokud bychom nikdy v životě neviděli lednici, nevěděli bychom, jak vypadá, a nepoznali bychom, že výše uvedený příklad popisuje lednici. K tomu jsou potřeba znalosti. K získání znalostí je potřeba zkušeností a učení. Za moudrost bychom mohli považovat návrhy vedoucí ke zlepšení funkčnosti, příp. vytvoření postupu používajícího úplně jiného principu uchovávání potravin. 3.2 Informace v současné ekonomice Je potřeba se také zamyslet nad důležitostí informací pro fungování ekonomiky. Běžně se jako výrobní faktory označují Půda, Práce a Kapitál, nicméně v ekonomice, jak ji vidíme v současnosti, se stává čím dál tím víc důležitým výrobním faktorem také informace. Obrázek 3: Informace jako výrobní faktor Zdroj: Volně dle Keřkovský a další, 2003, str. 32 Důležitost informací pro dnešní ekonomiku zdůrazňuje i Drucker (Drucker, 2006), který uvádí, že znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Informace se stávají významným obchodním artiklem, lukrativní komoditou a investiční oblastí. 23

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007)

Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Změna: (datum změny) Využití ICT v podnicích (ve znění platném od 1.1. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1 Podnikání a inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad.

Registr rizik. Dopad kvantifikujeme podle matice níže. 2 Malý dopad. 3 Střední dopad. 4 Vysoký dopad. 5 Velmi vysoký dopad. malý dopad. Registr rizik Co je Registr rizik a k čemu slouží S každým projektem jsou spojena určitá rizika, tedy nejisté události, které mohou nastat a ovlivnit (zpravidla negativně) průběh. Analýza rizik je samostatnou

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007

PROXIO. www.marbes.cz. Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň 10/2007 & e-government 10/2007 Jaroslav PEROUTKA MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Profil společnosti = je především sehraný profesionální tým MARBES CONSULTING MARBES CONSULTING s.r.o. je česká

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek

E-COMMERCE. Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování. Petr Suchánek E-COMMERCE Elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování Petr Suchánek Recenzenti: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP

STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP STRATEGIE A PROJEKTY ODBORU INFORMATIKY MHMP Ing. Ivan Seyček Vedoucí oddělení realizace řešení a provozu Odbor informatiky MHMP 1 / 30. dubna 2009 AGENDA PREZENTACE 1. Strategie Odboru informatiky MHMP

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Ing. Jiří Lauerman PRAHA 2012 Název: Aktuální otázky rozvoje regionů

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Strategické řízení firemních IS

Strategické řízení firemních IS Strategické řízení firemních IS Strategické řízení a informace Martin Čížek, 2013 martin.cizek@orchitech.cz Proč není prezentace fullscreen? MIS: Aim (smysl) Umět se aktivně uplatnit u malé, střední i

Více

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše

People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše People Manager Komplexní řízení zdrojů a projektů jednoduše Hlavní funkce Řízení portfolia projektů Podpora pro Demand Management a prioritizaci Podpora pro rozhodování při plánování releasů aplikací Přehled

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Úvod do Softwarového inženýrství, trendy IS/ IT Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Vliv IT na změny ve společnosti Vznik nových produktů (platební karty, digitální kamery,

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta

Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta Na co nezapomenout v projektu budování datového skladu Iva Valečková, doplnil Marcel Špeta Základní pravdy o implementaci řešení Business Intelligence jsou v dnešní době většinou již ve všeobecném podvědomí

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.

ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Metoda HOS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 41 1 Hodnocení vyváženosti IS/IT 3 2 1 321 Vysoká úroveň Střední úroveň Nízká úroveň 0 Hardw are Softw are Orgw are Metoda HOS 3 41 2 Úroveň IS 3 2

Více