Řízení informací. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení informací. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje"

Transkript

1 Řízení informací Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníků komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (dále jen ÚKEP ). Využívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou možné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ÚVOD DO PROBLEMATIKY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INFORMACÍ ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM ÚVOD DO STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ INFORMACÍ PROČ VĚNOVAT POZORNOST STRATEGICKÉMU ŘÍZENÍ IS/IT Budoucnost informačních technologií PERSPEKTIVY INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADY TEORIE INFORMACE VZTAH MEZI DATY INFORMACEMI A ZNALOSTMI INFORMACE V SOUČASNÉ EKONOMICE STRUKTURA A CHARAKTER MANAŽERSKÝCH ROZHODOVÁNÍ ROZHODOVACÍ PROCES TEORIE ROZHODOVÁNÍ, RACIONALITA A INTUICE ATRIBUTY A KLASIFIKACE MANAŽERSKÝCH INFORMACÍ VČASNOST, DOSTUPNOST A SPOLEHLIVOST PŘÍSUNU INFORMACÍ OBSAH INFORMACÍ FORMÁT INFORMACÍ CENA A HODNOTA INFORMACÍ Přístupy k hodnocení efektivnosti aplikací IS/IT LEGÁLNOST INFORMACÍ

4 5.5.1 Informace veřejného sektoru (Polčák, 2008) NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY SE ZÍSKÁVÁNÍM INFORMACÍ PRO MANAŽERSKÁ ROZHODOVÁNÍ 53 7 METODY STRATEGICKÝCH ANALÝZ POUŽÍVANÝCH V OBLASTI IS/IT ZÁKLADNÍ NÁVYKY PŘI ANALÝZE SLEPT ANALÝZA Jednotlivé oblasti analýzy Metoda MAP ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile) ANALÝZA OBOROVÉHO OKOLÍ Jednotlivé oblasti analýzy Objektivizace analýzy dle Portera ANALÝZA STAKEHOLDERS INTERNÍ ANALÝZA Strategické návaznosti a cíle Rozvojové záměry a cíle, řízení rozvoje IS/IT Koncepce a filozofie IS Finanční zabezpečení Materiální zabezpečení Personální zabezpečení Organizace a řízení Jakost Bezpečnost a ochrana IS/IT

5 7.6 SWOT ANALÝZA IS/IT STRATEGIE STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KOMPONENTY STRATEGIE IS/IT JAK POSTUPOVAT PŘI NÁVRHU IS/IT STRATEGIE Generování řešení Výběr optimální strategie Implementace strategie Zhodnocení realizace strategie IS/IT ALTERNATIVNÍ PŘÍSTUPY K FORMULACI IS/IT STRATEGIE (KEŘKOVSKÝ A DALŠÍ, 2003) Pojetí IS/IT strategie podle Earla Metoda MDIS POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM

6 Seznam zkratek IT IS ICT ERP BI MRP MRPII DW CRM ASP DOS GIS CS ETL PC ETOP MAP BSA SBU VoIP SLEPT ČTÚ PSI MDIS SWOT ISVS SMART SLA DRP HW SW Informační technologie Informační systémy Informační a komunikační technologie Enterprise Resources Planning = řízení zdrojů organizace Business Inteligence (nepřekládá se) Material Resources Planning = řízení materiálových zdrojů Manufacturing Resources Planning = řízení výrobních zdrojů Data Warehouse = datový sklad Customer Relationship Management = řízení vztahů se zákazníky Application Service Provider = poskytovatel služby aplikací Disk Operation System Geografický informační systém Celní správa Extraction, Transforming, Loading extrakce, transformace, nahrání Osobní počítač Environmental Threat and Opportunity Profile = profil hrozeb a příležitostí okolí Monitoruj, analyzuj, predikuj Business Software Alliance Strategická obchodní jednotka Voice over IP = přenos hlasu přes IP (Internet) Sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory Český telekomunikační úřad Public Sector Information = informace veřejného sektoru Multidimensional Development of Information Systems = vícedimenzionální rozvoj informačních systémů Silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby Informační systémy veřejné správy Specifické, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné, zamřené v čase Service Level Agreement = smlouva o úrovni poskytovaných služeb Disaster Recovery Plan = plán obnovy v případě havárie Hardware Software 6

7 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu 1.1 Úvod do problematiky strategického řízení informací Mezi hlavní cíle tohoto výukového modulu patří ujasnění rolí, hodnot a cen informací ve vztahu k organizaci, řídícím a rozhodovacím procesům a jejich efektivnosti. Dále uvědomění si nutnosti strategického přístupu k využívání informačních technologií v řízení a organizaci (informačního managementu) a strategického významu perspektivních informačních technologií v širším kontextu rozvoje společnosti. V průběhu studia tohoto výukového programu budou posluchači neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti a rozšiřovat si své znalosti o praktické pohledy, jež budou moct později využít v praxi. 1.2 Znalosti a kompetence získané studiem Studenti by měli být schopni v podmínkách konkrétní organizace shromáždit potřebné informace a na jejich podkladě kriticky zhodnotit procesy získávání a využívání informací pro řízení a rozhodování a navrhovat opatření na zlepšení. Rozvoj osobních znalostí a dovedností studenta po absolvování modulu a oblasti, ve kterých se dokáže orientovat: chápat podstatu rozhodovacích procesů a správně identifikovat zdroje informací potřebných pro rozhodování; efektivně shromáždit informace ve struktuře a formátu potřebném pro rozhodování; správně analyzovat shromážděné informace, získané poznatky kriticky hodnotit a vyvozovat z nich závěry; poznatky a závěry vhodně prezentovat včetně využití prostředků výpočetní techniky; popsat a kriticky hodnotit přístup k využívání informací v konkrétní organizaci a navrhnout náměty na zlepšení. 7

8 1.3 Doporučení pro práci s dokumentem Tento studijní dokument je určen jako základní učební pomůcka pro studenty vzdělávacího programu Řízení informací. Před začátkem samotného studia textu by měl student vědět, jakým způsobem s ním pracovat, aby výuka mohla být co nejefektivnější. Studijní látka obsažená v tomto studijním textu je rozdělena do dílčích kapitol a jednotlivých subkapitol. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto dokumentu je látka popsána pouze stručně, proto je posluchačům doporučeno si pro případné potřebné doplnění informací prostudovat i studijní literaturu, která je vyjmenována v závěru tohoto materiálu v seznamu doporučené literatury pro samostudium. Za jednotlivými ucelenými bloky představované problematiky jsou vždy uvedeny otázky a úkoly sloužící k prověření porozumění studenta dané problematice a ke snadnějšímu zapamatování si dané látky. V materiálu je použito množství zkratek, jejichž kompletní seznam je uveden v úvodní části tohoto dokumentu. 8

9 2 Úvod do strategického řízení informací Studium této kapitoly je úvodem do problematiky strategického řízení informací. Po prostudování kapitoly: pochopíte, proč je nutné věnovat pozornost strategickému řízení IS/IT; jaké jsou trendy v oblasti IS/IT; jaké jsou perspektivy informační společnosti. 2.1 Proč věnovat pozornost strategickému řízení IS/IT V dnešní době již nelze pochybovat o tom, že prostředky IS/IT již pronikly do téměř každého koutu života, ať již soukromého či pracovního. Je však nutné zajistit, aby nám prostředky IS/IT skutečně pomáhali, abychom neměli jen zbytečně drahé systémy, jejichž samotný přínos je mizivý, protože jsou využívány jen částečně nebo k nevhodným účelům. Každá organizace má určitou vizi, s níž byla založena a měla by se snažit tuto vizi naplňovat. Je ale důležité, aby organizace nejenom měla cíl, ale aby zároveň věděla, jakým způsobem a za pomoci jakých prostředků se k němu dostat. Rovněž musí věnovat pozornost tomu, jak se chovají její zákazníci a jaké jsou jejich potřeby, jaké ceny mají její dodavatelé a jak se vyvíjí okolní prostředí. Informační systém a celé IS/IT organizace musí být potom podřízeny těmto cílům. Informační systém poskytuje manažerům nezbytné informace potřebné pro řízení. Hlavním výstupem strategického řízení informací je informační strategie neboli strategie IS/IT (někdy též ICT). Cílem informační strategie je optimální podpora cílů a vizí organizace a jejích procesů pomocí IT. Strategické řízení je plynulý proces, který musí neustále udržovat integritu IS/IT na těchto úrovních: integrace vizí IS/IT v top managementu; integrace organizace s okolím; integrace interních procesů; 9

10 technologická integrace (datová, softwarová, uživatelského rozhraní a především hardwarová); metodická integrace. Úlohou strategického řízení IS/IT: formulace vizí, cílů a hodnoty budoucího stavu IS/IT; určení toho, jak se budou vize realizovat; řízení přechodu od současného stavu do cíle tak, aby byla stále zachována integrita IS/IT Budoucnost informačních technologií Ještě než se začneme bavit o budoucnosti informačních technologií, je třeba si říci, že každý takový odhad je nesmírně nepřesný. Všechny odhady vycházejí ze současných znalostí a jejích promítnutí do budoucnosti. Než začneme rozebírat budoucnost, může být poučný pohled na dvě historické analogie (Polis, 1993). 1. V Americe se v r odhadovalo, že do r bude nutno zaměstnat všechny dospělé ženy jako telefonní operátorky, aby bylo možno zvládnout očekávaný nárůst telefonního systému. I když pak rostla telefonní síť dokonce rychleji, než se odhadovalo, předpokládaný důsledek se ukázal jako mylný. 2. V r se ze stávajícího růstu dopravního provozu v centru Londýna odhadovalo, že do r budou všechny ulice pohřbeny pod sedmimetrovou vrstvou koňského trusu. Ve skutečnosti se pak londýnská doprava rozrůstala ještě rychleji, než se původně očekávalo. Zmíněné problémy se nevyřešily nějakým (ať už okrajovým či zásadním) vylepšením existujících metod. Vyřešily se tím, že prostě nenastaly. Jinými slovy, cílem úsilí vypořádat se s problémem uvedeného typu není zlepšit metody odstraňování koňského trusu; cílem je v první řadě nalézt způsob, jak se koňskému trusu úplně vyhnout. Informační technologie se stávají čím dál, tím více všudypřítomné a více dostupné. Carr (Carr, 2004) přirovnává IT k železnici, či telegrafu, které ve svých raných začátcích dokázali přinášet obrovské strategické výhody těm, kteří měli tyto technologie možnost používat. Organizace z 10

11 počátku musely investovat obrovské částky, aby mohly dané technologie využívat. Nicméně během let se ze železnice stala komodita dostupná všem a stala se pouhým nákladem. Podle Carrových kritiků i dnes mnohé technologické inovace generují nové produkty, procesy a služby. A některé z nich se ani v současnosti nešíří rychle, protože v sobě mají vestavěny bariéry. Někdy je obtížné nové technologie rychle zavést, protože jednoduše nejsou vhodné pro stávající procesy. Změny procesů by byly natolik rozsáhlé, že by mohly otřást fungováním celé organizace. Jindy se nepodaří výhody nových technologií replikovat proto, že jejich zavedení počítá s určitou hloubkou intelektuálních kapacit nebo jsou určeny pro jiný rozsah a jinou škálu činností. Také profesor Voříšek tvrdí, ve své prezentaci zveřejněné na stránkách Slovenské společnosti pro systémovou integraci (Voříšek, 2005), že v oblasti informačních technologií nás čeká nejpřevratnější desetiletí. Nicméně změny se nebudou týkat technologií, ale zejména: modelů činností (ať již veřejných či podnikatelských); kultury v organizaci; znalostí zaměstnanců; struktury IT trhu. Klíčovým artiklem příštích let se stanou služby, nikoliv technologie. Poklesne množství prodaných nových licencí a softwarové firmy budou muset přijít s novým modelem financování dalšího vývoje a s největší pravděpodobností posílit příjmy z údržby aplikací. S vysokou pravděpodobností se dá předpokládat, že do konce desetiletí outsourcing a zejména jedna z jeho forem ASP (application service provider software je poskytován jako služba nikoliv jako majetek, který lze zakoupit a trvale jej vlastnit) bude převažující formou dodávky informatických služeb. V současném světě lze vypozorovat mnoho trendů souvisejících se zavádění nových, komplexnějších a inteligentnějších systémů. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu níže poukážeme pouze na některé z nich. V případě zbylých trendů odkážeme účastníky na přednášky, kterých jsou součástí. 11

12 MRP, ERP, BI, CRM Nejprve si vysvětlíme, co jednotlivé zkratky znamenají a jak spolu souvisejí. V závěru textu věnovaného této problematice uvedeme příklad z praxe. ERP (Enterprise Resource Planning) je charakterizován jako typ aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních zdrojů organizace a jejích aktivit. Představuje obvykle jádro aplikační architektury informačních systémů a pokrývá největší rozsah jeho funkcí a procesů. Cílem ERP je sjednotit dílčí funkce organizace na úrovni organizace jako celku a umožnit sdílení společné datové základny. Termínu ERP předcházelo několik vývojových stádií, pro něž byl příznačný právě trend ke stále silnější integraci funkcí řízení organizace a tomu odpovídajících programových modulů. Každá tato fáze byla zaměřena na určitou oblast řízení organizace. K nejvýznamnějším předchůdcům patřily tyto aplikace: MRP (Material Requirements Planning) orientované na plánování materiálních potřeb výroby; MRP II (Manufactureing Resource Planning) rozšiřuje podporu o plánování kapacit výrobních zdrojů. Aplikační software na úrovni ERP je charakterizován silnější integrací výrobních a finančních modulů. Umožňuje lépe posuzovat a řídit ekonomické efekty jednotlivých zakázek, zajišťovat lepší provázanost výrobního a finančního plánování, včetně vazeb na řízení prodeje, nákupu, řízení personálních zdrojů a řízení majetku. ERP tak pokrývá rozhodující část řízení organizace, a to především na taktické a operativní úrovni. Základní koncepčním řešením ERP systémů je jejich modulární struktura. Výhodou takového řešení je značná úroveň customizace podle potřeb zákazníka, kdy si zákazník může zakoupit jen ty moduly, které jsou relevantní k jeho činnosti. Kromě aplikačních modulů obsahují ERP systémy celou řadu dalších modulů určených pro správu celého systému. BI (Business Intelligence) představuje komplex procesů, aplikací a technologií, které téměř výlučně podporují analytické a plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na 12

13 principu mulitdimenzionality, kterým rozumíme schopnost nahlížet na realitu z různých úhlů pohledu (Gála, a další, 2006) Na rozdíl od ERP systémů BI systémy se snaží o podporu procesů na vyšší než operativní nebo taktické úrovni. ERP jsou primárně určeny k pořizování a aktualizaci dat, naproti tomu nástroje BI jsou zaměřeny na analýzu agregovaných dat a na hledání dalších souvislostí mezi nimi. BI nástroje tedy neslouží k pořizování dat, naopak čerpají ze všech dostupných informačních zdrojů organizace a ERP systémy jsou tak jejich přirozeným primárním zdrojem. Postupným vývojem ovšem ERP systémy začínají v sobě integrovat nástroje BI a tak se dostávají na vyšší úroveň a jsou označovány jako ERPII. ETL (Extraction, Transformation and Loading) je důležitou součástí BI řešení. Jeho úkolem je extrahovat data z primárních zdrojů dat, transformovat je do vhodné (nejčastěji agregované) podoby a uložit je do takzvaného datového skladu (Data Warehouse). Běžně se tato část aplikace nazývá datová pumpa. Datový sklad (Data Warehouse) je místo, kde jsou ukládány data určená k další analýze. Většinou mívá podobu relační databáze. Dolování dat (Data Mining) dolování dat je technika umožňující hledání zajímavých strategických informací v rámci datových skladů. Další technikou související s analýzou dat jsou techniky pro zajištění kvality dat. Jde o proces vyhledávání špatných, či doplnění neúplných dat tak, aby výsledná analýza byla co nejkvalitnější. CRM jsou systémy pro řízení vztahů se zákazníky, obsahují nejenom kontakty, ale i další údaje o zákaznících, vzájemnou komunikaci, plánování a příp. i realizované odběry. Příklad (Microsoft, 2007) Situace před nasazením DW&BI řešení byla u Celní správy ČR (dále jen CS ČR) v řadě charakteristik velmi podobná situaci ve společnostech podobného rozsahu. Data jsou v takových případech, a CS ČR nebyla výjimkou, rozmístěna po několika až mnoha primárních systémech, například v mzdovém, účetním, personálním, fakturačním systému a k tomu dále v 13

14 dalších specializovaných systémech řešících konkrétní problematiku dané organizace (v případě CS ČR se jedná o dovoz, vývoz, intrastat, tranzit, delikty, dlužníky, spotřební daně, atd.). Tyto systémy od různých dodavatelů jsou postaveny na různých technologiích a v důsledku toho: každý primární systém obsahuje vlastní číselníky; odkazy na doklady/dokumenty jiných systémů jsou realizovány možností zápisu formou volného textu, který však není nijak ověřován (zejména z pohledu existence souvisejících dokumentů). Jakýkoli požadavek na report obsahující vzájemně provázaná data z více agend (primárních systémů) je v takovémto prostředí jen obtížně realizovatelný i pomalý a vzhledem k absenci jednotné datové základny jsou výsledky reportů nepřesné. Základním cílem BI&DW řešení v CS ČR tedy bylo: provádění on-line analýzy dat, ad-hoc dotazování s možností velmi rychlé odezvy v řádu sekund; možnost pokládání mlhavých dotazů s jejich postupným zpřesňováním, pohledy na data přes jednotlivé agendy, nezávislost na tvůrcích reportů a to vše z jednotné datové základny. Cílem projektu - komplexního řešení DW&BI bylo zajistit, aby integrovaná, vyčištěná a validovaná data CS ČR (včetně historických dat), byla dostupná na jediném místě pro naplnění reportních a analytických potřeb uživatelů na všech celních útvarech po celé ČR. Implementované řešení datového skladu současně zastává funkci datové základny pro další specializované aplikace CS ČR. Řešení datového skladu (Data Warehouse & Business Intelligence) je součástí projektů (Datový sklad, Riziková analýza, nový portál CS), které CS ČR realizovala v rámci programu PHARE a z úrovně odboru informatiky integrovala tyto tři projekty do jednoho celku s cílem maximálního dosažení užitných vlastností díla ve prospěch jejich uživatelů - zaměstnanců CS ČR. 14

15 Přínosy nového řešení v CS ČR jsou následující: konsolidace dat číselníků z různých primárních systémů CS ČR, včetně sjednocení jejich popisů a odstranění duplicit; pokročilá analýza celních dat na uživatelské úrovni (ad-hoc dotazy, rychlé odezvy); jediná verze pravdy jednotná datová základna veškerých dat CS ČR s využitím i pro externí aplikace; snadná dostupnost dat pro uživatele v prostředí obecně známých nástrojů (Microsoft Internet Explorer, Microsoft Excel); zvýšení kvality dat integrovaných do datového skladu (identifikace a oprava chyb). GIS Možnosti geografických informačních systémů (GIS) se díky propojení s řešeními BI a dalšími informačními systémy rozšířily daleko za původní mapové aplikace. V současnosti se rozvíjí celá řada řešení, která zvyšují dostupnost a kvalitu podkladových dat pro GIS. Satelitní snímkování, které bylo v minulosti extrémně nákladné a podléhalo značným regulacím, je dnes široce dostupné. Stále více dat je také získáváno prostřednictvím chytrých mobilních zařízení. Díky jejich značnému rozšíření se občané přeměnili na senzory, sběrače dat, která jsou tak obvykle prostřednictvím internetu získávána na principu crowdsourcingu. Tato oblast se z hlediska dalšího rozvoje GIS jeví jako velice důležitá a perspektivní. Současným trendem je propojení geografických dat s daty byznysovými (BI) a následné vyhodnocování různých lokálních trendů apod. Jednou z největších předností BI je schopnost přistupovat k mnoha různým zdrojům dat, z nichž je následně vytvořena informační platforma sloužící jako podpora pro přijímání rozhodnutí. BI ale sama o sobě nedokáže odhalit a následně analyzovat efekty plynoucí z místních trendů a prostorových vazeb. Tuto překážku odstraňují právě GIS, které datům z BI dávají geografický rozměr, a dovolují tak analyzovat komplexní vztahy. Veřejná správa má v současné době s používáním GIS již poměrně bohaté zkušenosti a spolu s nimi i relativní dostatek vhodných dat, která umožňují propojení s analytickými nástroji z oblasti BI. Veřejná správa má také zkušenosti s nahlížením na různé problémy a vzorce chování občanů z demografického i geografického pohledu. Kombinace vhodných vstupních dat, analýz 15

16 a prostorového uvažování tak vede k vylepšení funkcí, které jsou v nástrojích BI nazývány souhrnně jako situační nebo operační přehled. Toto nové prostředí je tedy velmi dobře použitelné pro lepší management veřejných služeb v závislosti na skutečné poptávce. Používají se například pro lepší pochopení geografických fluktuací v souvislosti s četností výskytu zločinu, přičemž jejich cílem je optimalizace počtu policistů v daných lokacích a dohled nad průběhem preventivních programů. Aby bylo možné předpovídat selhání nebo havárie technických zařízení, lze také souhrnně nahlížet na faktory související se stárnutím infrastruktury, a lépe tak plánovat náklady vynaložené na preventivní údržbu. Výčet oblastí, kde lze data z GIS vhodně kombinovat s funkcionalitou BI, dále zahrnuje například správu výběru daní, veřejnou bezpečnost, ochranu životního prostředí nebo zdravotní péči. Předpokládáme, že se trend rozhodování o parametrech veřejných služeb na základě relevantních dat bude i nadále prosazovat (Žák, 2012). 2.2 Perspektivy informační společnosti Již během předchozích desetiletí byla na téma informační společnost napsána velká řada materiálů. Nad tímto pojmem, charakteristikami informační společnosti, její definicí a dopady na společnost se zamýšleli a stále zamýšlejí přední odborníci z řad sociologů, psychologů, informačních teoretiků a jiných oborů. Podle Hornby a Clarke (Hornby, a další, 2003) lze hlavní přístupy k informační společnosti rozdělit následujícím způsobem. Přístup ekonomický - tento přístup na informaci pohlíží jako na obchodní komoditu a je tedy jako každá jiná obchodní komodita předmětem obchodu. Přístup technologický tento přístup poukazuje na to, že informační společnost je především společností technologickou a bez technologického vývoje by nebyl možný ani vývoj informační společnosti. Společnost tohoto století je kriticky závislá na stavu ICT. Přístup sociologický tento model říká, že informační společnost je v podstatě ovlivňována změnami na poli ICT. Vhodným příkladem může být rozmach mobilních zařízení na sklonku minulého století či např. sociální sítě v tomto desetiletí. 16

17 Přístup historický tento přístup poukazuje na to, že lidé byli vždy závislí na informacích, změnila se jen snadnost přístupu k nim. S trochou nadsázky lze například srovnat hliněnou destičku a Internet. Každá organizace je měřena z určitých perspektiv a na několika úrovních. Pokud vezmeme do úvahy prostředky ICT, pak můžeme organizaci měřit z následujících perspektiv/hledisek. finanční perspektiva měří míru spokojení strategických požadavků organizace, viz kap ; interní perspektiva - měří úroveň interní výkonnosti z pohledu interního vývoje, projektů a dostupnosti v rámci infrastruktury a míry dosažení interních standardů, viz kap ; perspektiva učení a růstu - měří úroveň kvalifikace, znalostí a motivaci pracovníků IT, úroveň použité technologie, metodik řízení a vývoje, viz kap a kap ; zákaznická perspektiva - tato perspektiva měří míru uspokojení uživatelů s nabízenými IS/IT produkty a službami, viz kap. 7.3 a kap Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2: Na čem je založen technologický přístup k informační společnosti? Co je cílem informační strategie? 17

18 Vyjmenujte úlohy strategického řízení IS/IT. 18

19 3 Základy teorie informace Studium této kapitoly je úvodem do problematiky informací a znalostí. Pro hlubší pochopení doporučuji prostudovat internetové zdroje. Po prostudování kapitoly budete schopni: pochopit rozdíl mezi daty, informacemi a znalostmi; pochopit důležitost informací a znalostí pro současnou ekonomiku. 3.1 Vztah mezi daty informacemi a znalostmi Na první pohled vypadají názvy jako data, informace a znalosti velice podobně. S jejich použitím si většina lidí neláme hlavu a lehce je zaměňuje. Jaký je ale vztah mezi daty, informacemi, znalostmi. Russell Ackoff (Bellinger, a další, 2004) definuje toto následovně. Kromě výše zmíněných definuje ještě další kategorie, a to je porozumění a moudrost. Data Data jsou symboly, mohou mít jakoukoliv podobu bez ohledu na jejich užitečnost a slouží pro popis stavů, vlastností a věcí. Dle (Sklenák, a další, 2001) rozlišujeme strukturovaná a nestrukturovaná data. Strukturovaná data explicitně zachycují fakta, atributy, objekty apod. Významným rysem zde je existence určitých elementů dat. Typickým příkladem je ukládání dat pomocí relačních databázových systémů. Díky tomuto strukturovanému uložení je potom možné snadno vyhledat jen ta data, která jsou zapotřebí pro řešení daného problému. (Sklenák, a další, 2001) Nestrukturovaná data jsou vyjádřena jako tok bytů bez dalšího rozlišení, např. může jít o videozáznamy, zvukové nahrávky apod. (Sklenák, a další, 2001) 19

20 Na data lze tedy nahlížet jako na základní stavební jednotku, která ale bez dalšího popisu nebo kontextu nedává smysl, není nám užitečná. Číslo jistě něco znamená, ale pokud ho nedáme do kontextu, nevíme co (jedná se o telefon na magistrát města Plzně). Informace Než přejdeme k samotnému vysvětlení pojmu informace, zamyslete se nad tímto. Už víte, co to jsou data. Určitě v práci používáte nějaký informační systém. Co tento systém obsahuje? Data nebo informace? Kdy se z dat stávají informace? Tento proces vhodně vysvětluje Sklenák (Sklenák, a další, 2001) s využitím pojmu poznatky. Představte si databázi nějakých hodnot, tuto databázi vidíte poprvé v životě, nevíte, jaké hodnoty jsou v ní uvedeny. Zcela jednoznačně se tedy jedná o data. Těmto datům zatím nebyl přiřazen jakýkoliv význam (sémantika). Jakmile jim tento význam přiřadíte, pak se již jedná o určitý poznatek, který zapadá do kontextu reality, která je v databázi zachycována (modelována). Kuhlen (Zum Stand pragmatischer Forschung in der Informationswissenschaft. In Pragmatische Aspekte beim Entwurf und Betrieb von Informationsystemen. Proceedings des 1. Internationalen Symposium für Informationswissenschaft., 1990) uvádí, že informace je podmnožina poznatků, která je někým použita v konkrétní situaci pro řešení problémů. (Sklenák, a další, 2001) Podstatný rozdíl mezi poznatky a informacemi spočívá v tom, že informace je časově pomíjivá, kdežto poznatky jsou trvalé. Vztah mezi oběma pojmy lze vyjádřit také formulací, že informace jsou poznatky v akci nebo že informace je jakýkoliv komunikovatelný poznatek. (Sklenák, a další, 2001) Obrázek 1: Data, poznatky a informace Data Poznatky Informace Zdroj: Volně dle Sklenák, a další, 2001, str

21 Pokud si to shrneme, pak informace jsou: data, kterým byl dán význam; snižují neurčitost sytému; přináší odpověď na otázky kdo", co", kde", a kdy ; informace se získávají z dat, např. i s pomocí různých statistických metod, jako jsou průměry, souhrny, apod. Rozdíl mezi daty informacemi také často závisí na osobě, které jsou tyto předkládány. To, co je pro jednoho informace, vnímá někdo jiný pouze jako data. Např. údaje o demografickém vývoji jsou pro běžného občana pouze čísla, tzn. data. Pro vládu ČR je to důležitá informace, na základě které bude dále reagovat důchodovou politikou, podporou rodin s dětmi apod. Vraťme se k předchozímu příkladu se záhadným číslem. Pokud toto číslo uvidíte na www stránce Kontakty magistrátu města Plzně (poznatek 1) a bude uvedeno za Tel: (poznatek 2), pak pochopíte, že se jedná o telefonní číslo na danou instituci. Dáte těmto datům význam. Informace to pro Vás však bude až v případě, kdy toto číslo budete hledat a potřebovat je (budete snižovat neurčitost). Znalosti Vhodnou definici znalosti uvádí M. Klein. Znalost je schopnost využít své vzdělání, zkušenosti, hodnoty a odbornost jako rámec pro vyhodnocení dat, informací a jiných zkušeností k výběru odpovědi na danou situaci. (Truneček, 2004) Znalostí rozumíme schopnost aplikace dat a informací. Dává nám odpověď na otázku jak. Pokud zůstaneme u příkladu s telefonním číslem, pak znalost je, že také umíme toto číslo vytočit a zavolat na něj. Moudrost V případě moudrosti rozpoznáváme a rozumíme principům, víme proč. Moudrost je znalost kombinovaná s učením, posuzováním a pochopením znalostí. Znalosti je možné předávat, 21

22 moudrost je však příliš těsně spojena s osobními postoji posuzovatele. Na úrovni moudrosti přichází ke slovu v největší míře i kreativita jedince. Na následujícím obrázku je vidět jaký vztah mají tyto kategorie. Na ose X je Porozumění (Understanding) na ose Y je Spojitost (Connectedness). Obrázek 2: Vztah mezi daty, informace a znalostmi I Zdroj: Bellinger a další, 2004 Příklad Zkuste si přečíst následující text a uhodnout, co popisuje: je to hranaté; je to 60cm široké, 60cm hluboké a 2m vysoké; je to těžké; má to dveře; když to otevřu, mělo by tam být jídlo; uvnitř je chladněji než venku; obvykle je to v kuchyni; uvnitř je menší část s ledem; 22

23 když otevřete dveře, rozsvítí se světlo. Správná odpověď je samozřejmě lednice. Co z toho plyne? To, co vidíme, jsou data. Některá data jsou zbytečná a nic nám neřeknou, ale některá jsou důležitá, protože jim jsme schopni přiřadit význam. To jsou informace. Nicméně ani to nestačí. Pokud bychom nikdy v životě neviděli lednici, nevěděli bychom, jak vypadá, a nepoznali bychom, že výše uvedený příklad popisuje lednici. K tomu jsou potřeba znalosti. K získání znalostí je potřeba zkušeností a učení. Za moudrost bychom mohli považovat návrhy vedoucí ke zlepšení funkčnosti, příp. vytvoření postupu používajícího úplně jiného principu uchovávání potravin. 3.2 Informace v současné ekonomice Je potřeba se také zamyslet nad důležitostí informací pro fungování ekonomiky. Běžně se jako výrobní faktory označují Půda, Práce a Kapitál, nicméně v ekonomice, jak ji vidíme v současnosti, se stává čím dál tím víc důležitým výrobním faktorem také informace. Obrázek 3: Informace jako výrobní faktor Zdroj: Volně dle Keřkovský a další, 2003, str. 32 Důležitost informací pro dnešní ekonomiku zdůrazňuje i Drucker (Drucker, 2006), který uvádí, že znalosti a informace jsou dnes jediným smysluplným zdrojem. Informace se stávají významným obchodním artiklem, lukrativní komoditou a investiční oblastí. 23

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.

Big Data a oficiální statistika. Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Big Data a oficiální statistika Unicorn College Open 24. dubna 2015 Doc. Ing. Marie Bohatá, CSc. Obsah příspěvku Charakteristiky Big Data Výzvy a úskalí z perspektivy statistiky Výzvy z perspektivy computing

Více

Strategické řízení firemních IS

Strategické řízení firemních IS Strategické řízení firemních IS Funkční aspekty, uvedení strategie do života, nástroje použitelné při řízení IS/IT. Martin Čížek, 2013 martin.cizek@orchitech.cz MIS: Aim (smysl) Umět se aktivně uplatnit

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy

Strategické řízení IS Strategické řízení Základní pojmy Strategické řízení IS Základní pojmy Informatika Informatika je multidisciplinární obor, jehoţ předmětem je tvorba a uţití informačních systémů v podnicích a společenstvích a to na bázi informačních a

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft)

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Efektivní řízení pomocí Business Intelligence Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Kde najdete nejefektivnějšího manažera? Hierarchie řízení a informační potřeby High level, agregované

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století

Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století Ludvík Klema / Karel Malík Projekty ve veřejné správě Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník 21. století CORTIS Consulting s.r.o. Trnitá cesta od myšlenky k realizaci aneb pražský strážník

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování

Systémy pro podporu. rozhodování. 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu. rozhodování 1 Systémy pro podporu rozhodování 2. Úvod do problematiky systémů pro podporu rozhodování 2 Připomenutí obsahu minulé přednášky Rozhodování a jeho počítačová podpora Manažeři a rozhodování K čemu počítačová

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Podnikové informacní systémy investice a efekty

Podnikové informacní systémy investice a efekty Podnikové informacní systémy investice a efekty Odhad nasycenosti trhu vybranými aplikacemi z pohledu dodavatelu v CR na pocátku roku 2006 15 10 Pocet kladných odpovedí 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Metoda HOS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Metoda HOS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 41 1 Hodnocení vyváženosti IS/IT 3 2 1 321 Vysoká úroveň Střední úroveň Nízká úroveň 0 Hardw are Softw are Orgw are Metoda HOS 3 41 2 Úroveň IS 3 2

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY - ZKUŠENOSTI S NASAZENÍM STANDARDNÍCH APLIKAČNÍCH ŘEŠENÍ V PROSTŘEDÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Zlín 10. 11.6.2010 Univerzita Tomáše Bati Ing. Zbyněk Vavřina vavrina.zbynek@magistrat.liberec.cz

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více