Obsah. 1. Komunikace. 2. Rozvoj osobnosti. 3. Prezentační dovednosti. 4. Obchodní dovednosti. 5. Management a marketing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 1. Komunikace. 2. Rozvoj osobnosti. 3. Prezentační dovednosti. 4. Obchodní dovednosti. 5. Management a marketing"

Transkript

1 září - listopad

2 Obsah 1. Komunikace 2. Rozvoj osobnosti 3. Prezentační dovednosti 4. Obchodní dovednosti 5. Management a marketing 6. Personalistika a psychologie 7. Projektové a procesní řízení 8. Vzdělávání interních lektorů 9. Gender problematika 10. Inovace produktů a procesů 11. Řízení ESF projektů 12. Právo 13. Kurzy vedené v angličtině

3 Komunikace Komunikace KOM1 Efektivní komunikace Kč Brno Kč Praha KOM2 Účinná elektronická komunikace Kč Brno Kč Praha KOM4 Telefonická interaktivní komunikace Kč Brno Kč Praha KOM5 Interaktivní komunikace a reklamace Kč Brno Kč Praha KOM6 Marketingová komunikace Kč Brno Kč Praha KOM7 Řešení konfliktů na pracovišti Kč Brno Kč Praha ASJ Asertivní jednání v zaměstnání Kč Brno Kč Praha OBCH1 Aktivní telemarketing Kč Brno Kč Praha Rozvoj osobnosti Rozvoj osobnosti TIME Time Management Kč Brno Kč Praha OSSM Stress management Kč Brno Kč Praha OSTO Typologie osobnosti Kč Brno Kč Praha OSIV Work-life balance zaměstnance (WLB) Kč Brno Kč Praha OSDR Prevence vzniku syndromu vyhoření Kč Brno Kč Praha OSMM Práce s myšlenkovou mapou Kč Brno Kč Praha OSEI Význam emoční inteligence v praxi Kč Brno Kč Praha OSPZ Příprava správného životopisu Kč Brno Kč Praha OSTP Tvůrčí psaní Kč Brno Kč Praha ZZSL Zdravý životní styl Kč Brno Kč Praha RPKM Rozvoj paměti, koncentrace a kreativního myšlení Kč Brno Kč Praha Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti PZD1 Základy prezentace Kč Brno Kč Praha PZD2 Rozvoj prezentačních dovedností Kč Brno

4 Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti PZD2 Rozvoj prezentačních dovedností Kč Praha PZD3 Interaktivní cílená prezentace Kč Brno Kč Praha PZD4 Efektivní využívání prezentačních prostředků a pomůcek Kč Brno Kč Praha PZD5 Prezentační schopnosti v praxi zaměstnance Kč Brno Kč Praha PZD6 Rétorika Kč Brno Kč Praha Obchodní dovednosti Obchodní dovednosti OBCH1 Aktivní telemarketing Kč Brno Kč Praha OBCH2 Účinné obchodní jednání Kč Brno Kč Praha OBCH3 Key Account Management Kč Brno Kč Praha OBCH4 Prodejní dovednosti Kč Brno Kč Praha OBCH5 Strategický nákup Kč Brno Kč Praha Management a marketing Management a marketing MADO1 Základy marketingu Kč Brno Kč Praha MADO2 Manažerské dovednosti Kč Brno Kč Praha MADO4 Rozvoj manažerských dovedností Kč Brno Kč Praha MADO5 Vizuální management Kč Brno Kč Praha MADO6 Výzkum trhu Kč Brno Kč Praha MADO7 Kaizen a jeho uplatnění Kč Brno Kč Praha MADO8 Cesta k prosperující a stabilní firmě Kč Brno Kč Praha MADO9 HR marketing Kč Brno Kč Praha OBCH5 Strategický nákup Kč Brno Kč Praha EVPO Efektivní vedení porad Kč Brno Kč Praha VETY Vedení týmu Kč Brno Kč Praha

5 Management a marketing Management a marketing ENLC Leadership Communication Kč Brno Kč Praha ENLS Leadership Skills for Shift Leaders Kč Brno Kč Praha PERS10 Organizační kultura a její analýza Kč Brno Kč Praha PERS11 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců Kč Brno Kč Praha Personalistika a psychologie Personalistika a psychologie PERS1 Systém podnikového vzdělávání Kč Brno Kč Praha PERS2 Personální výběr Kč Brno Kč Praha PERS3 Assessment centrum - komplexní diagnostický nástroj Kč Brno Kč Praha PERS4 Assessment centrum - pokročilý kurz Kč Brno Kč Praha PERS5 Proces výběru zaměstnance od A do Z Kč Brno Kč Praha PERS6 Psychodiagnostika v personalistice Kč Brno Kč Praha PERS7 Kurz pokročilé psychodiagnostiky Kč Brno Kč Praha PERS8 Diagnostika pracovních charakteristik a obchodních dovedností Kč Brno Kč Praha PERS9 Analýza a rozvoj potenciálu zaměstnanců Kč Brno Kč Praha PERS10 Organizační kultura a její analýza Kč Brno Kč Praha PERS11 Zpětná vazba, hodnoticí pohovor a motivace zaměstnanců Kč Brno Kč Praha PERS12 Adaptační proces nového zaměstnance Kč Brno Kč Praha PERS13 Fluktuace zaměstnanců Kč Brno Kč Praha PERS14 Koučování v práci se zaměstnanci Kč Brno Kč Praha MADO9 HR marketing Kč Brno Kč Praha PERS0 Školení interní a externí HR marketing - atraktivní komunikace personalist 1 0 Kč Projektové a procesní řízení Projektové a procesní řízení PRJM Moderní projektové řízení (Project Management) Kč Brno Kč Praha

6 Projektové a procesní řízení Projektové a procesní řízení MRP1 Metodika řízení projektů Kč Brno Kč Praha MRP2 Aplikace metodiky řízení projektů v praxi Kč Brno Kč Praha PROC1 Procesní řízení Kč Brno Kč Praha PROJ1 Jak vést zlepšovatelské projekty Kč PROJ2 Řízení projektů Kč RIZS Řízení podle standardů v každodenní praxi Kč BAIS Business analýza informačních systémů Kč Brno Kč Praha MUDA Metoda 3Mu Kč Brno Kč Praha TOC1 Teorie omezení (TOC) Kč Brno Kč Praha BNK Bankovnictví pro IT v kostce Kč Brno Kč Praha Vzdělávání interních lektorů Vzdělávání interních lektorů LEDO1 Lektorské dovednosti základní Kč Brno Kč Praha LEDO2 Lektorské dovednosti pokročilé Kč Brno Kč Praha ENTT Train the Trainer Kč Brno Kč Praha Gender problematika Gender problematika RP1 Úvod do rovných příležitostí Kč Brno Kč Praha RP2 Rovné příležitosti a diskriminace Kč Brno Kč Praha Inovace produktů a procesů Inovace produktů a procesů EFEK1 Analýza kořenových příčin Kč LEAN1 Lean Design a nástroje Design for Six Sigma Kč LEAN2 Základy Leanu Kč LEAN3 Mapování hodnotového toku (VSM) Kč LEAN4 Lean management v administrativních a obchodních procesech Kč STATM1 Statistické metody Minitab Basic Kč STATM2 Statistické metody Minitab Basic Kč STATM3 Statistické metody Minitab Basic Kč FMEA FMEA Kč G8D G8D Kč 4

7 Inovace produktů a procesů Inovace produktů a procesů 5S 5S Kč TPM TPM Kč CHAN1 Management organizačních změn Kč GREEN Green Belt v administrativě Kč ZKVD1 Základy výkresové dokumentace Kč Řízení ESF projektů Řízení ESF projektů PROJ3 Operační programy ESF - projektové řízení Kč Brno Kč Praha Právo Právo PROZ Obchodní zákoník Kč Brno PROZN Obchodní právo pro obchodníky - změny po Kč Brno PRMO Mezinárodní obchodní zákoník Kč Brno PRZP1 Zákoník práce Kč Brno PRZP2 Zákoník práce, změny a novinky Kč Brno PRIT1 Právo a právní problematika smluv v IT Kč Brno Kč Praha PRIT2 Licence a autorské právo v IT Kč Brno Kč Praha PRIT3 Anglicky psané smlouvy v IT Kč Brno Kč Praha PRITEN1 Czech Law in IT Kč Brno Kč Praha PRITEN2 Licence and Copyright in IT Kč Brno Kč Praha Kurzy vedené v angličtině Kurzy vedené v angličtině ENLC Leadership Communication Kč Brno Kč Praha ENLS Leadership Skills for Shift Leaders Kč Brno Kč Praha ENTT Train the Trainer Kč Brno Kč Praha PRITEN1 Czech Law in IT Kč Brno Kč Praha PRITEN2 Licence and Copyright in IT Kč Brno Kč Praha Potápění Potápění OWD Open Water Scuba Diver potápění s dýchacím přístrojem Kč 5

8 S T A B IL IT A A Z K U Š E N O S T I S P O L E Č N O S T I N A T R H U V Z D Ě L Á V Á N Í S O F T S K IL L S S polečnost IC T P ro je na trhu od roku O rganizaci a realizaci IC T služeb a školení zajišťují p ro fesio n álo vé s m n o h aleto u p raxí a zku šen o stm i v tom to oboru. N áš tým během své existence zajistil a vyškolil stovky kurzů pro desetitisíce posluchačů z několika set firem. K O M P L E X N Í N A B ÍD K A S L U Ž E B Š IR O K É P O R T F O L IO S L U Ž E B IT. N osným oborem IC T P ro je k o n zultačn í a ško licí čin n o st. N abízím e počítačové kurzy pro u živatele, program átory, grafiky, správce sítí a systém ů a to až po špičkové IC T e xpe rty. Jedná se asi o 500 druhů školení M icrosoft, IB M, H P, C isco, V M w are, B lue C oat, R ad w are, O ra cle, C itrix, C h eck P oint, S U N, N ovell, S A P, A vaya, 3C O M, N ortel a dále pak Linu x / U nix, O pen V M S, T ru64 U nix, Internetw orking, be zpečnost IT, etický hacking, kom unikační a V oip technologie, IT IL, P rince, norm y IS O, grafika a D T P a C A D. IC T P ro také nabízí IT p o d p o ru, o u tso u rcin g IT p ro fesio n álů a sp rávu sítí různ ých platforem a operačn ích systém ů, dále pak tvo rb u ro zsáh lých w eb o v ých p ro je ktů a rovně ž služby v o blasti v ývo je n áro čn ých S W ap likací a v neposlední řadě i v oblasti H W a sp ráv y s íťo v ých p rvků. K V A L IT N Í L E K T O R S K Ý T Ý M C E R T IF IK A C E A K R E D IT Y P ro zajištění IC T služeb využívám e kvalitn ích p ro fesio n álů s b o h atým i zku šen o stm i z každ o d en n í p raxe se správou rozsáhlých sítí a systém ů, s vývojem náročných w eb ových a desktopových aplikací a rovn ěž osvě dčených z m noha r ealizova ných IC T školení. T ito naši špičkoví odborníci jsou navíc držiteli řady c ertifika cí a tech n ick ých titu lů klíčo v ých IT firem a svým i zkušenostm i, hloubkou svojí erudice i šíří svého odbo rné ho záb ěru tak garan tují nejen kvalitu a inten zitu poskytovan ých služe b a školení, ale i patřičný nadhled a efektivní řešení IC T problém ů v širokých souvislostech. F L E X IB IL IT A, P É Č E O Z Á K A Z N ÍK Y, Z Á R U K A Z ÍS K A N Ý C H Z N A L O S T Í Jsm e připraveni i v bě žných kurzech ko m u n iko vat o v ýb ěru tém at, p řizp ů so b o vat tem p o v ýu k y vstu pním znalostem V ašich pracovníků a pořá dat pro V ás w o rkshopy na vyb ran á tém ata za výhodné cen y. V případ ě potřeb y neb o zájm u našich klientů jsm e připrave ni naše kurzy re alizo vat v an g lickém jaz yce. Z áru ka získan ýc h zn alo stí um ožňuje všem účastníkům našich kurzů bezplatn ě si zopakovat již absolvovaný kurz. IC T P ro disponuje m o d ern í p o čítačo vo u a p ro jekčn í tech n iko u, stejně jako kvalitn ím zázem ím pro účastníky přednášek či školení. S o u č ás tí n aš e h o vyb a ve n í je i m o b iln í u č e b n a, s e k te ro u za jiš ťu jem e k om ple tn í p o č ítač o vo u výu k u i v te ré n u. V Y B R A N É R E F E R E N C E A B R A S o ftw a re a.s. A T & T G lo b a l N e tw o rk S e rv ic e s S lo v a kia, s.r.o. A v n e t s.r.o. B U L L s.r.o. C o rp u s S o lu tio n s a.s. E N V IN E T a.s. F o x c o n n T e c h n o lo g y C Z s.r.o. K a n c e lá řs k é s tro je s.r.o. IB M Č e s k á rep u b lik a, s p o l. s r.o. K o o p e ra tiv a p o jiš ť o v n a, a.s. R e d H a t C z e c h s.r.o. N A T E K s.r.o. S e z n am.c z a.s. T A T S U N O E U R O P E a.s. V e te rin á rn í a fa rm a c e u tic k á u n iv e rz ita B rn o X 9.cz s.r.o. 6

Obsah. 1...Microsoft Windows Str. 1... W8 / W7 / XP / Server 2012 / Server 2008 / Server 2003

Obsah. 1...Microsoft Windows Str. 1... W8 / W7 / XP / Server 2012 / Server 2008 / Server 2003 listopad - leden Obsah 1...Microsoft Windows Str. 1... W8 / W7 / XP / Server 2012 / Server 2008 / Server 2003 2...Microsoft Str. 1... Databáze Str. 2... Programování Str. 3... Sítě a komunikace / Dynamics

Více

Obsah. 1. Microsoft Windows - W8, W7, XP, Server 2012, Server 2008, Server 2003. 2. Microsoft - Databáze, Programování, Sítě a komunikace, Dynamics

Obsah. 1. Microsoft Windows - W8, W7, XP, Server 2012, Server 2008, Server 2003. 2. Microsoft - Databáze, Programování, Sítě a komunikace, Dynamics únor - duben Obsah 1. Microsoft Windows - W8, W7, XP, Server 2012, Server 2008, Server 2003 2. Microsoft - Databáze, Programování, Sítě a komunikace, Dynamics 3. Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint,

Více

2. Microsoft - Windows Server, Windows 8/7, Databáze, Programování, Sítě a komunikace, Dynamics

2. Microsoft - Windows Server, Windows 8/7, Databáze, Programování, Sítě a komunikace, Dynamics srpen - říjen Obsah 1. Unixové systémy - Linux, AIX, HP-UX, Solaris, Tru64 UNIX, FreeBSD 2. Microsoft - Windows Server, Windows 8/7, Databáze, Programování, Sítě a komunikace, Dynamics 3. Microsoft Office

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte

slevu profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 Proč Tutor? Pro firmy dostaneme vás na vrchol z vaší firmy a získejte profesní semináře praha a brno září prosinec 2010 dostaneme vás na vrchol Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny

Více

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9

www.petrotahal.cz VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 9 DNES V LISTU Informace o studiu MBA str. 2 až 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL,

Více

PRAHA ČERVENEC PROSINEC 2012

PRAHA ČERVENEC PROSINEC 2012 VÝROČÍ FÓRA Interní komunikace 4. 11 900 Kč Marketing Challenge Forum 11. 11 900 Kč Sales Excellence Forum 18. 11 900 Kč Training & Development Forum 1. 2. 14 900 Kč Manufacturing Management Forum 8. 9.

Více

Úspěšně realizované projekty naší společnosti

Úspěšně realizované projekty naší společnosti www.petrotahal.cz ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. 4 až 7 DNES V LISTU Vzdělávání očima odborníků str. 8 až

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, A. S. WWW.PETROTHL.CZ NDRGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVCÍHO PORDENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHL,. S. DNES V LISTU Informace o studiu MB str. a DNES V LISTU Kam poslat své spolupracovníky? str. až 7 DNES V LISTU Slovo odborníka

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O.

ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY SPOLEČNOSTI PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 5 DNES V LISTU Vybraní lektoři a

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5 ISSN 1803-4144 01/2010 WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. DNES V LISTU Tvrdý úder Vaší konkurenci str. 2 a 3 DNES V LISTU Kam poslat spolupracovníky? str. 4 a 5

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Inspirační katalog. Efektivní výroba

Inspirační katalog. Efektivní výroba Inspirační katalog Efektivní výroba www.toplektori.cz Spolehlivý partner pro interní vzdělávání. Dobrý den, připravili jsme pro Vás katalog, ve kterém naleznete vybraná témata z oblasti zvyšování efektivnosti

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE

MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE MANAŽERSKÁ KVALIFIKACE = EKONOMICKÉ ZNALOSTI + SOCIÁLNÍ KOMPETENCE Požadavky ekonomiky na jednotlivce neustále narůstají. Aby bylo možno těmto požadavkům plně vyhovět a úspěšně zdolat výzvy ekonomického

Více

OBSAH Průvodce září prosinec 2011

OBSAH Průvodce září prosinec 2011 2 OBSAH Průvodce září prosinec 2011 KVALITA 5 MANAŽER KVALITY (EOQ) 5 ZDOKONALOVACÍ KURZ PRO TECHNIKY A KONTROLORY KVALITY 5 ŠKOLENÍ MISTRŮ 6 PŘÍPRAVA AUDITORŮ QMS (EOQ) 7 ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE AUDITORŮ

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o.

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO

PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO PRŮVODCE NABÍDKOU SLUŽEB PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ INBOO VZK GROUP A JEJÍ SLUŽBY VZDĚLÁVÁNÍ Programy akreditované MV Programy akreditované MŠMT

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel.

Nabídka školení 2015. Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz. www.edost.cz Tel. Nabídka školení 2015 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. Revoluční 22 430 01 Chomutov e-mail: edost@edost.cz www.edost.cz Tel.: 474 628 347 Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o. působí na trhu od roku

Více

ALTUS Training Center. katalog kurzů

ALTUS Training Center. katalog kurzů ALTUS Training Center katalog kurzů 2015 Obsah Obsah... 2 Představení společnosti... 5 Proč si vybrat ALTUS Training Center?... 6 Učební prostory... 7 Foto... 8 Naše služby... 9 Certifikace... 11 Zaměstnanecké

Více

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví...

LEGENDA. Přehled kurzů...2. Demos Group...6. Demos-Pragoeduca... 11. Kurzy. HR management a personalistika... 13. Mzdové účetnictví... Kurzy Semináře Výcviky Učení se mění Někdy je obtížné odolat reklamám, které jsou spojeny s trendy ve výcviku a vzdělávání. Skupina Demos poskytuje jistotu, že je vždy zaměřena na posluchače a jejich výsledky.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti NetDirect, s.r.o. Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00924 Název projektu: Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více