ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Filip Janovič 2011

2

3 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Filip Janovič Kunovice 2011

4 Autoři: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Filip Janovič Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2011 Neprošlo jazykovou úpravou ISBN:

5 OBSAH ÚVOD PODNIK V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Cíle kapitoly Klíčová slova Podnik pod vlivem globalizace Podnik v informační společnosti Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test VÝZNAM INFORMACÍ V MANAŽERSKÉ PRAXI Cíle kapitoly Klíčová slova Úloha dat, informací a znalostí Správné informace snižují náklady a zvyšují příjmy Ochrana informací a informační odpad Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Cíle kapitoly Klíčová slova Vymezení pojmu Informační systém (IS) Modely podnikových informačních systémů (PIS) Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test JÁDRO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU Cíle kapitoly Klíčová slova Vývoj vedoucí k ERP řešení ERP v užším slova smyslu - vnitropodniková integrace ERP v širším slova smyslu rozšíření ERP Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY CRM) A DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE (SCM) Cíle kapitoly Získané dovednosti Klíčová slova Řízení vztahů se zákazníky (CRM) Řízení dodavatelského řetězce (SCM) Aplikační architektura IS/ICT Kontrolní otázky Samostatná práce studenta...38

6 5.9 Samodiagnostický test MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (MIS) Cíle kapitoly Klíčová slova Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test BUSINESS INTELLIGENCE Cíle kapitoly Klíčová slova Principy Business Intelligence Multidimenzionální databáze Hlavní komponenty v Business Intelligence Datová architektura metainformační systém Architektura úloh Datový sklad Získávání znalostí z datových zdrojů Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test ŘÍZENÍ PROVOZU A ROZVOJE IS Cíle kapitoly Klíčová slova Význam podnikové informatiky Zajištění provozu a rozvoje IS Outsourcing IS/ICT Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Cíle kapitoly Klíčová slova Fáze projektování Varianty řešení projektu IS Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Cíle kapitoly Klíčová slova Důvody pro zabezpečení informačních systémů Druhy a prostředky ochran Technické prostředky ochran Programové prostředky ochran Organizační (režimní) prostředky ochran Kombinace prostředků Kontrolní otázky Samostatná práce studenta... 80

7 10.7 Samodiagnostický test INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Cíle kapitoly Klíčová slova Státní správa Veřejná správa Rozvoj informačních systémů veřejné správy Kontrolní otázky Samodiagnostický test E-GOVERNMENT Cíle kapitoly Klíčová slova Prioritní programové oblasti e-governmentu Historie vývoje egovernmentu v České republice Strategické mezníky Základní registry veřejné správy Kontrolní otázky Samodiagnostický test INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY Cíle kapitoly Klíčová slova Portál veřejné správy Elektronický portál územních samospráv Informační systém eobec Czech Point Datové schránky Kontrolní otázky Samodiagnostický test NĚKTERÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MINISTERSTEV Cíle kapitoly Klíčová slova Jednotný informační systém životního prostředí Informační systémy v soudnictví Informační systémy uvnitř soudů Veřejné informační systémy Informační systémy Policie ČR Projekt ehealth Kontrolní otázky Samodiagnostický test DALŠÍ ROZVOJ IS VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ LITERATURA...115

8

9 ÚVOD Předkládané učební texty Základy informačních systémů podniků a informačních systémů státní správy a samosprávy slouží studentům prezenční i kombinované formy studia oboru Ekonomická informatika na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. v Kunovicích. V průběhu studia si student ověří informace z tohoto textu jednak v průběhu svého studia ve svém malém studijním týmu, ale také v průběhu praxí a při vypracování bakalářské práce. Pro absolventy může být tento studijní text denním pomocníkem v běžných pracovních situacích. Studenti kombinované formy studia mohou informace z tohoto textu průběžně aplikovat ve své práci u svého zaměstnavatele. Učební texty jsou členěna do 14 ti kapitol, přičemž prvních deset pojednává o problematice informačních systémů podniků, zatímco další kapitoly jsou zaměřeny na informační systémy státní správy a samosprávy. První kapitola je zaměřena na postavení podniku v informační společnosti. Jezde proveden výčet celé řady ekonomických výhod pramenících z globalizace a ze vstupu podniku do mezinárodního ekonomického prostoru. Kapitola druhá je věnovaná významu informací v manažerské praxi. Teorie a praxe moderního managementu posledních let prokazuje, že manažeři a jimi řízené organizace mohou získávat výraznou konkurenční výhody právě prostřednictvím kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi. Třetí kapitola se zabývá významem informačního systému pro podnik. Dochází k vymezení pojmu informační systém. Uvádí se různé modely podnikových informačních systémů a v návaznosti na to pak se uvádí, jak se pracovníci na různých úrovních podniku odlišují potřebou různých informací. Ve čtvrté kapitole dochází k popisu postupného zavádění výpočetní techniky do podniků a to do výrobní sféry. Postupně se počítače uplatňují i v ekonomické oblasti podniku, dochází k vnitropodnikové integraci a vznikají informační systémy podniku - systémy ERP s plným využitím nemodernějších ICT technologií. Pátá kapitola uvádí, jak na jádro ERP pak mohou navazovat moduly CRM, SCM a další. Při podnikovém řízení je kladen rostoucí důraz na řízení externích vztahů - tj. vztahů k zákazníkům, k dodavatelům, dceřinným společnostem atd. Za tím účelem se plně využívá ICT technologií, jsou zaváděny integrované aplikační programové balíky pokrývající všechny oblasti podnikového řízení řízení ekonomiky, řízení obchodu, řízení výroby a provozu a řízení kapacit a zdrojů a další. V šesté kapitole je rozebrán význam a principy manažerských informačních systémů, vysvětlen význam OLTP systémů primárně určených pro pořizování dat, a následně pak postavení systémů OLAP, určených primárně pro podporu vrcholového řízení V kapitole sedmé je proveden výklad principů, postavení a významu business inteligence v podnikových informačních systémech. Kapitola je zamřena na objasnění potřeby jednotlivých komponent BI, na vysvětlení principů datové - 7 -

10 architektury metainformačního systému, na datové sklady a na získávání informací z datových zdrojů (data mining). Osmá kapitola je věnována otázkám souvisejícím s řízením provozu a rozvoje IS. Je rozebrána role podnikové informatiky, jakož i výhody a nevýhody outsourcingu IS/ICT. Kapitola devátá je zaměřena na projektování informačních systémů. Projektování závisí na velikosti podniku, velikosti projektu, dosavadním IS, informační strategii, úrovni informatiků v podniku, finančním zázemí, a mnoha dalších aspektech apod. Kapitola desátá se zabývá zajištěním bezpečného chodu informačního systému podniku. Měla by pokrýt všechny zdroje v organizaci (hardware, software, data, personál atd.). Jsou rozebrány možnosti zajištění ochrany dat jak technickými, tak i programovými prostředky. Jedenáctá kapitola uvádí důvody zavádění ICT technologií, zvláště pak informačních systémů do státní správy a samosprávy. Navazuje na předešlé poznatky z oblasti zavádění informačních systémů v podnikové sféře. Na rozdíl od podnikových informačních systémů, kde veškerá filosofie IS je orientována na podporu zisku podniku, IS státní správy a samosprávy jsou určeny pro zajištění kvalitní služby (informovanost) pro občana. Kapitola dvanáctá je zaměřena na informační systémy veřejné správy. Postupné zavádění informačních systémů je ilustrováno na historických krocích souvisejících s e-governmentem; jsou vymezeny strategické mezníky e-governmentu. V dalším je diskutován význam centrálních registrů pro zefektivnění činnosti IS ve státní správě a samosprávě. Ve třinácté kapitole je popisován elektronický portál územních samospráv epusa, služby poskytované Czeh Point a datové schránky. Kapitola čtrnáctá ilustruje některé příklady konkrétních informačních systémů ministerstev. Jde o IS soudnictví, ministerstva životního prostředí, Policie ČR a projektu e-health. Vysoký společenský význam zavádění ICT technologií a informačních systémů do státní správy a samosprávy ilustruje poslední čtrnáctá kapitola. Je zaměřena na konferenci ISSS (informační systémy ve státní správě a samosprávě) každoročně organizovanou za účasti nejvyšších představitelů našeho státu (premiér, ministři a další), aktivních uživatelů IS na všech stupních státní správy, jakož i představitelů významných firem dodávajících špičkové ICT technologie. Studijní text je součástí ucelené technologie (teorie, cvičení, samodiagnostické testy, studijní texty, podpůrné materiály studenta, praxe, řešení bakalářské práce), cílem této technologie je u studenta vybudovat následující znalosti, dovednosti a kompetence: Znalosti: Student bude umět metody a postupy integrace ERP systému od vhodného výběru dodavatele, až po zavedení informačního systému do podniku. Student bude schopen aktivně pracovat s ICT technologiemi, které bude schopen aplikovat ve firemním - 8 -

11 prostředí a pro konkrétní řešení praxe bude schopen navrhnout řešení pro zvýšení úrovně komunikace a rozhodování. Dovednosti: Student je schopen se orientovat v široké nabídce různých ERP systémů v našich podmínkách. Je obeznámen využitím ICT technologií na všech úrovních řízení. Dokáže posoudit vhodnost řešení IS pro dané aplikační podmínky. Dovede zvolit mezi podnikovou informatikou a nabízeným outsourcingem. Student je obeznámen s aktuální problematikou zavádění ICT technologií do všech oblastí státní správy a samosprávy. Je schopen v praxi prosazovat nástroje ICT v souladu s legislativními normami řídicími informatizace společnosti. Umí navrhnout taková řešení, která využitím PC a komunikačních technologií výrazně zvýší úroveň manažerských rozhodování. Cílové kompetence: Student po prostudování skript bude schopen: Pracovat v týmu pro návrh a implementaci informačního systému podniku. Určovat požadavky na ICT technologie na všech stupních řízení firmy. Díky znalostem ERP systémů doplňovat nebo modifikovat stávající moduly informačního systému. Podílet se na zavádění informačních systémů ve státní správě a samosprávě. Uplatňovat filosofii business inteligence, využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a dolování dat. Podporovat všechny formy elektronického obchodování a elektronického bankovnictví a dalších forem uplatnění ICT technologií a IS/IT. Témata cvičení: Téma č. 1 Vypracujte hrubou strukturu informačního systému Vašeho podniku (zvoleného podniku Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 2 Proveďte rozbor funkcí jednotlivých modulů ERP (CRM, SCM, event. další) Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 3 Diskutujte náročnost informačního systému na ICT a komunikační technologie. Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 4. Přehled rezortních informačních systémů, ve státní správě a samosprávě Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 5. Zavádění internetu a digitalizace do IS veřejné správy; egoverment, elearning, CzechPoint, GIS systémy a další Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 6. Systémy pro plánování a řízení výroby; úroveň technického a programového vybavení Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře

12 Při řešení Samostatné práce studenta a Kontrolních otázek úzce spolupracujte s profesionálními partnery z podniku v němž vykonáváte praxi nebo v němž pracujete. V případě potíží při studium využijte dokument Podpůrný materiál studenta nebo se poraďte s přednášejícím předmětu management. Po prostudování textu, absolvování přednášek a cvičení, zvládnutí samodiagnostických testů, vypracování semestrálního projektu a aplikací teorie do praxe si překontrolujte, zda jste dosáhli výše uvedené plánované znalosti, dovednosti a kompetence

13 1 Podnik v informační společnosti Obsah kapitoly 1.1 Cíle kapitoly 1.2 Klíčová slova 1.3 Podnik pod vlivem globalizace 1.4 Podnik v informační společnosti 1.5 Kontrolní otázky 1.6 Samostatná práce studenta 1.7 Samodiagnostický test 1.1 Cíle kapitoly Kapitola je koncipována tak, aby studentovi přiblížila specifika globalizace a hlavně její vliv na fungování soudobých podniků. Je proveden výčet celé řady ekonomických výhod pramenících z globalizace a ze vstupu podniku do mezinárodního ekonomického prostoru. Je podtržen význam znalosti trhu, převzetí konkurenčních výhod. Druhá část kapitoly je vyčleněna principům informační společnosti. V takové společnosti životní úroveň, typické způsoby práce i oddychu, systém výchovy a tržní ekonomiky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti informací a znalostí. Okolí podniku oproti minulosti sehrává odlišnou úlohu. Jeho význam se zvýšil o důležité vazby na peněžní ústavy, burzy, orgány státní správy a samosprávy. Podnik musí intenzivněji reagovat na změny vnějšího prostředí. Musí funkčně přizpůsobit změnu struktury podniku a jeho procesů. Takovou změnou je právě zavádění informačních systémů do podniků. Student získá přehled o informační společnosti a uvědomí si problematiku informatizace v podniku. 1.2 Klíčová slova globalizace, informační společnost, informační a komunikační technologie (ICT), výroba, prodej, znalosti, podnik, informační systémy, mezinárodní ekonomický prostor, ekonomické výhody, trh, konkurence, integrace firem, marketing. 1.3 Podnik pod vlivem globalizace Globalizace je reakcí na přesycenost domácích trhů, procesem hledání nových odbytišť, hledání a využívání nových či levnějších materiálních i lidských zdrojů, alokování kapitálu tam, kde přinese nejlepší zhodnocení. Pojem globalizace Globalizace je zavedení dělby práce v celosvětovém měřítku, monitorování a využívání komparativních výhod (na straně surovin, levné pracovní síly, schopných

14 lidí, koupěschopné poptávky atd.) v teritoriích, která nabízejí nejpříhodnější podmínky. Charakteristické rysy globalizace Fungování firmy v globálním prostředí Globalizační trendy byly v posledních desetiletích umocněny tendencemi, které omezují úlohu národních teritorií, nacionalismu, protekcionismu a směřují k světu bez hranic", a rozvojem logistických a komunikačních systémů, které výrazně zkrátily vzdálenosti". Globalizace je charakteristickým rysem soudobé epochy, který prolíná prakticky do všech sfér života společnosti - politiky, kultury, sportu, cestovního ruchu, kriminalistiky, ale i ekonomiky včetně finančnictví, ochrany životního prostředí atd. Globalizace podporuje: Volbu optimálního sídla firmy a vybraných (např. výzkumných) jednotek. Volba optimálního sídla pro vývoj a výzkum, pro výrobu a distribuci a prodej může přinést strategické výhody. Faktorem určujícím rozhodnutí o lokalizaci jednotek může být dostupnost kvalifikovaných pracovníků, infrastruktura, zvláště pak napojení na logistické trasy, ohled na obchodní zájmy apod. Určení ekonomických výhod pramenících z globalizace. Nelze zastřít, že vstup do mezinárodního ekonomického prostoru bude v prvních okamžicích spojen s vyššími (často masivními) finančními a dalšími nároky. Ty by měly být následně kompenzovány řadou přínosů, které lze spatřovat v různých oblastech: Jedno z typických očekávání souvisí se snižováním výrobních (provozních) nákladů v hostitelské zemi oproti dosahovaným nákladům v mateřské zemi. Úspory v oblasti fixních nákladů, spojené s rozpuštěním" nákladů v souvislosti s obsluhou více jednotek, vyšším objemem konečné produkce atd., se týkají zvláště výzkumu a vývoje, marketingové komunikace (univerzální podoba reklamních šotů umožňující jejich využití ve více zemích). Globálně aktivní podnik si může dovolit nakupovat hromadně ve větších objemech. Společný nákup využívající předností nákupních sítí umožňuje získání příznivých nákupních rabatů apod.. Snadnější opatřování kapitálu - organizace globální působností obvykle představují vyšší jistotu zhodnocení peněžních prostředků a mívají snazší přístup ke kapitálu. Minimalizace rizik - globálně aktivní organizace mohou minimalizovat rizika vyplývající třeba z měnových výkyvů tím, že výrobu rozdělí do několika produkčních center. Takový krok ovšem vyžaduje opravdu kvalitní manažerské rozhodování, protože snaha o minimalizování rizik touto cestou se může rychle změnit v pravý opak. Přizpůsobení se specifickým podmínkám trhu. Předpokladem úspěšného fungování firmy v globálním prostředí je především znalost místních poměrů a zvyklostí. Nelze se spokojit s představou, že organizace vystačí se znalostmi a dovednostmi, které jsou zvyklé uplatňovat v domácím prostředí. Především nelze opomíjet zásadu, že je nezbytné myslet globálně", avšak jednat lokálně". Pokud není globální aktivita podepřena znalostí trhu, vyhlídky na úspěch se dramaticky snižují. Přizpůsobení se místním zvyklostem umožňuje získání tří důležitých konkurenčních výhod: Zvýšení tržního podílu. Výrobci nabízející v zahraničí pouze standardní produkty se omezují jen na určitou skupinu zákazníků, jejichž specifické potřeby jsou uspokojovány právě takovými produkty. Výjimkou jsou značkové výrobky. V opačném pohledu přináší přizpůsobení se specifickým požadavkům trhu rozšíření cílové skupiny. Pružnější cenová politika. Produkty šité na míru" zákazníkům mají vyšší užitnou hodnotu, která opravňuje i vyšší cenu

15 Potlačení místní konkurence. Jednou z přirozených výhod místní konkurence je dokonalá znalost trhu spojená s možností rychlé reakce na případnou změnu podmínek. Organizace, která se dokáže přizpůsobit místním podmínkám, zasáhne své rivaly na nejcitlivějším místě. Maximalizace přenosu know-how. Každá část globálně aktivní organizace je okolnostmi nucena osvojovat si specifické znalosti. Ty mohou být cenné i pro zbývající části organizace. Kdo dokáže zajistit přenos takových poznatků, může získat řadu dalších výhod. Rychlý přenos poznatků snižuje nebezpečí, že konkurence bude rychlejší. To ovšem vyžaduje zavedení systému, který podpoří chuť předávat nové poznatky i dalším jednotkám globální organizace. A naopak, podřízené části musí přímo hořet touhou po získání poznatků z centra. Právě ve velkých podnicích však stále dochází k zadržování vědomostí ve víře, že exkluzivní znalosti zaručí udržení nadvlády. K takové situaci může přispět i boj o moc uvnitř podniku. Utváření optimální architektury podniku. Integrace firem do světové ekonomiky není často doprovázena adekvátní změnou jejich organizačních struktur. Je nesporné, že v celosvětovém měřítku je řada výrobních kapacit předimenzována, takže otázkou je, zda akvizice či fúze v určitých oblastech je nejvýhodnější cestou ke globalizaci. Z dosud uvedeného, že rozhodnutí o překročení národních hranic musí být doprovázeno řadou rozhodnutí, která překrývají tradiční úrovně a sféry řízení, nelze se rozhodovat pouze na základě marketingových dat, nestačí také pouze sledovat makroekonomická data v prostředí, do kterého hodláme vstoupit. Je nezbytné všímat si i takových faktorů, jakými jsou kultura a politický rámec, stupeň začlenění té které země do kontextu celosvětového vývoje, rozmachu organizace musí být přizpůsobena mimo jiné také její komunikace na všech úrovních. A především obvykle nelze kopírovat přístupy, které se osvědčily v dosavadním vývoji mateřské firmy, jak fungovaly v národním měřítku, nestačí dělat jen některé věci lépe, než je dělá konkurence. Skutečně úspěšný podnik se dokáže konkurenci vzdálit jedině tak, že vyvine a aplikuje zcela jinou strategii, účinnější organizaci než jeho rivalové. [3; 5; 7] 1.4 Podnik v informační společnosti Období označované jako informační společnost je chápáno jako vyústění technického, ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje, pro které je charakteristická zásadní změna významu a postavení informací. Informační společností, v souladu s W. J. Martinem, budeme rozumět společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití. V takové společnosti životní úroveň, typické způsoby práce i oddychu, systém výchovy a tržní ekonomiky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti informací a znalostí. Svědčí o tom rostoucí oblast informačně intenzivních výrobků a služeb, přenášených širokým spektrem prostředků, z nichž mnohé z nich jsou elektronické povahy 3. Důsledkem současných změn postupně klesá závislost rozvoje států na půdě, nerostných surovinách a průmyslovém potenciálu a roste význam znalostí a oblasti vzdělávání. Zatímco dříve se dovážely suroviny a technologie, dnes se více importují Definice informační společnosti WWW cz/archiv/inforum19 99/dohnal.htm

16 lidé přesněji jejich znalosti a schopnosti. Nejvíce jsou změny směrem k informační společnosti patrné v USA, kdy byl na počátku osmdesátých let podíl pracovních sil vázaný v nově vznikajícím informačním sektoru uváděn kolem 45 procent. Evropská komise například zvolila za základní metriku informační společnosti počet osobních počítačů v domácnostech, počet připojení k internetu v domácnostech, apod. Otázkou je, kdy vlastně nastává pomyslný okamžik vstupu dané komunity do této vývojové etapy. Pokud jde o současný podnik, ten je stále součástí společenské dělby práce se vztahy na další sociálně ekonomické systémy na základě partnerské spolupráce. Konkrétně jde o vazby na dodavatele materiálních položek a služeb, poskytovatele finančního kapitálu a know-how, odběratele výrobků či služeb, vazby na společenské okolí a přírodu. Nové vlivy okolí na činnost podniku Avšak toto okolí podniku oproti minulosti sehrává odlišnou úlohu. Jeho význam se zvýšil o důležité vazby na peněžní ústavy, burzy, orgány státní správy, samosprávy, kontrolní orgány, pojišťovací ústavy a veřejně právní orgány, jako jsou zdravotní a sociální pojišťovny. Podnik musí intenzivněji reagovat na změny vnějšího prostředí. Musí funkčně přizpůsobit změnu struktury podniku a jeho procesů. Takovou změnou je právě zavádění informačních systémů do podniků. [9; 20; 21] 1.5 Kontrolní otázky 1. Uveďte základní rysy globalizace. 2. Jaké jsou ekonomické výhody pramenící z globalizace? 3. Jaký je předpoklad kvalitního fungování firmy v globálním prostředí? 4. Co znamená přizpůsobit se specifickým podmínkám trhu? 5. Jaké jsou konkurenční výhody v důsledku přizpůsobení se místním zvyklostem? 6. Jak se dá charakterizovat informační společnost? 7. V čem spočívá rostoucí význam znalostí? 8. Jakou roli hraje okolí podniku na současný podnik? 1.6 Samostatná práce studenta 1. Globalizace se týká celého podniku. Prostudujte pasáž zaměřenou ke globalizaci na str. 15 až 16 v lit. BASL, J. Podnikové informační systémy. Praha : Grada, ISBN Vypracujte pojednání o různých aspektech dopadu globalizace na Vámi vybraný konkrétní podnik v ČR. 2. Informační společnost. Seznamte se s typickými charakteristikami informační společnosti (např. BÉBR- DOUCEK. Informační systémy pro podporu manažerské práce, str. 22 až 26 a z dalších dostupných pramenů.) Vypracujte materiál, ve kterém uvedete, které instituce, resp. sdružení v podmínkách ČR se zabývají problematikou informační společnosti

17 1.7 Samodiagnostický test Závěrem této kapitoly si studenti EPI, s.r.o. vypracují samodiagnostický test, který naleznete na sis.edukomple.cz. Pokud v některých otázkách neuspějete, prostudujte si znovu text kapitoly, nebo doporučenou literaturu pro tu oblast, v níž jste neuspěli. Pokud toto nepomůže hledejte pomoc u vašeho supervizora z praxe, nebo u vašeho vyučujícího. V takovém případě můžete využít nebo telefonní spojení

18 - 16 -

19 2 Význam informací v manažerské praxi Obsah kapitoly 2.1 Cíle kapitoly 2.2 Klíčová slova 2.3 Úloha dat, informací a znalostí 2.4 Správné informace snižují náklady a zvyšují příjmy 2.5 Ochrana informací a informační odpad 2.6 Kontrolní otázky 2.7 Samostatná práce studenta 2.8 Samodiagnostický test 2.1 Cíle kapitoly Cílem této kapitoly je podtrhnout skutečnost, že v současnosti je třeba zabezpečit pružné a kvalitní reagování podniku na rychlé změny odehrávající se na trhu. Být pružný neznamená jen pružnou výrobní technologii a podnikovou organizaci. Znamená též mít dostatek kvalitních informací, které jsou ve správný čas na správném místě k disposici správnému uživateli. V další části je kapitola zaměřena na přiblížení významu dat, informací a znalostí. Nejen teorie, ale zejména praxe moderního managementu posledních let prokazuje, že manažeři a jimi řízené organizace mohou získávat výraznou konkurenční výhody právě prostřednictvím kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi. V návaznosti na to je v kapitole uvedeno, jakým způsobem mohou správné informace snižovat náklady a zvyšovat příjmy. Samostatná podkapitola upozorňuje na nutnost ochrany informací. Ochrana informací se stává pro podnik strategickou záležitostí. Zneužití informací může přivodit nepříjemné ztráty zvláště pak u informací finanční povahy, výsledných ekonomických přehledech, údajů z výzkumu, strategických záměrů a dlouhodobých cílů podniku Student začne chápat problematiku informatizace společnosti. Získá schopnost rozlišovat jednotlivá data, které jsou nutná pro chod podniku. Zjistí které informace třeba zpracovávat. 2.2 Klíčová slova Informace, data, rozhodování, znalosti, databáze, informační technologie, elektronické transakce, internet, manažer, management, kvalitní informace, kvalifikovaná rozhodnutí. V současnosti je třeba ve větší míře než kdykoliv dříve zabezpečit pružné a kvalitní reagování podniku na rychlé změny odehrávající se na trhu. Být pružný neznamená jen pružnou výrobní technologii a podnikovou organizaci. Znamená též mít dostatek

20 kvalitních informací, které jsou ve správný čas na správném místě k disposici správnému uživateli. Vliv kvalitních informací na kvalifikovaná rozhodnutí Dostatek kvalitních informací je v podnicích vyžadován k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí na nejrůznějších úrovních řízení. Informace pomáhají zvýšit hodnotu produktu a stávají se součástí produktů. Informace mají svůj význam pouze pro toho, kdo je schopen je nalézt a připraven vhodně použít. [45] 2.3 Úloha dat, informací a znalostí Moderní manažerské myšlení a jednání je dnes založeno především na umění práce s informacemi. Jádrem kvality práce manažera je jeho myšlení a jednání. Klíčem k jejímu zajištění a zlepšení jsou informační procesy. Pro pochopení potřebného informačního zajištění manažerské práce je nezbytné si vyjasnit (resp. zopakovat) úzce propojené pojmy data (údaje), informace a znalosti. Data Informace Pojem data chápeme jako zkratkové profesionální označení pro čísla, text, zvuk, obraz, popř. další. Z fyzikálního hlediska se data chápou jako určitá následnost znaků, resp. signálů. Data lze zpracovávat, uchovávat v pamětech počítačů a přenášet prostředky přenosu dat. Informací budeme rozumět data, kterým jejich uživatel v procesu interpretace přisuzuje určitý význam. Využití informací pro zajištění informační potřeb vyžaduje od uživatele určitou kvalifikaci. Ta spočívá v umění rozpoznat, že data mají potřebný informační obsah a v umění extrahovat ho z nich. Informace není pro jejich uživatele jen předmětem výběru či komunikace. Je zároveň výsledkem poznání a myšlení. Proto může iniciovat další myšlenkové procesy. V uvažovaném smyslu je informace zdrojem se specifickými vlastnostmi. Na rozdíl od většiny ostatních zdrojů (materiálů, surovin, kapacit strojů a zřízení) u nichž v jejich procesu použití dochází ke spotřebě, jde o zdroj obnovitelný, který odkrývá cestu k dalším informacím. Znalosti WWW logos/miscellany/sla pa103.pdf K identifikaci a interpretaci z dat využívají jejich uživatelé (manažeři) své individuální schopnosti a znalosti. Přitom znalosti chápeme jako proměnný systém se vzájemnou interakcí zkušeností, faktů, vztahů, hodnot, myšlenkových procesů a významů. Znalosti jsou především výsledkem aktivního učení se na základě vlastního poznání a zkušeností. Vytvářejí též systémový rámec pro vyhodnocování a integraci nových informací. Nejen teorie, ale zejména praxe moderního managementu posledních let prokazuje, že manažeři a jimi řízené organizace mohou získávat výraznou konkurenční výhody právě prostřednictvím kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi. Soubory různým způsobem účelově uspořádaných dat bývají obvykle označovány jako databáze. [11; 16]

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ

CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ CAD/CAM SYSTÉMY V ODĚVNÍ VÝROBĚ Podmínky úspěšného absolvování CAD získání zápočtu: odevzdání SP č.1 zkouška: písemná + ústní (SP č.2) Přednášky PIS jako podpora plánování a řízení podnikových procesů

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I

KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I KIS A JEJICH BEZPEČNOST-I INFORMAČNÍ SYSTÉMY POUŽÍVANÉ V MANAŽERSKÉ PRAXI pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.:

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Vladimíra Zádová, KIN, EF TUL - DBS DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Současné aplikace IS/ICT Informační systémy a databázové systémy Databázová technologie Informační systémy Aplikační architektura Vlastníci, management Business Intelligence, manažerské

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Řízení podniku a elektronické obchodování

Řízení podniku a elektronické obchodování Řízení podniku a elektronické obchodování Elektronické podnikání Všechny podnikové procesy ovlivněné internetem Elektronický obchod Řízení dodavatelských sítí Řízení zdrojů podniku Řízení vztahů se zákazníky

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Informace. v ceně života

Informace. v ceně života Informace STAPRO s.r.o. Pernštýnské nám. 51 530 02 Pardubice v ceně života www.stapro.cz STAPRO s. r. o. Významný dodavatel a poskytovatel: - informačních systémů - zdravotnické techniky - služeb v oblasti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A

SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A Bakalářský studijní program (B6209) SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Bakalářský studijní obor Informatika v ekonomice STUDIJNÍ OBOR SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA Nejstarší obor na VŠB-TUO ( od

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Produkt a jeho charakteristika

Produkt a jeho charakteristika Název školy Produkt a jeho charakteristika Ročník studia/třída Produkt a jeho charakteristika VY_32_INOVACE_11_01_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání.

Více

12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ

12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 12, díl 1, str. 1 12/4 PODNIKOVÉ ŘÍDÍCÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY JAKO ZÁKLAD MĚŘENÍ, ANALYZOVÁNÍ A ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ 12/4.1 Úloha a postavení informací v soudobém podniku 12/4.2

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Dopravní náklady a lokalizace dopravy

Dopravní náklady a lokalizace dopravy Dopravní náklady a lokalizace dopravy až do konce 60. let 20. století dopravní náklady považovány za zásadní faktor vysvětlující rozdíly ve využití území a za hlavní lokalizační faktor ekonomických aktivit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více