ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Filip Janovič 2011

2

3 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Filip Janovič Kunovice 2011

4 Autoři: prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Filip Janovič Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2011 Neprošlo jazykovou úpravou ISBN:

5 OBSAH ÚVOD PODNIK V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Cíle kapitoly Klíčová slova Podnik pod vlivem globalizace Podnik v informační společnosti Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test VÝZNAM INFORMACÍ V MANAŽERSKÉ PRAXI Cíle kapitoly Klíčová slova Úloha dat, informací a znalostí Správné informace snižují náklady a zvyšují příjmy Ochrana informací a informační odpad Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test INFORMAČNÍ SYSTÉM PODNIKU Cíle kapitoly Klíčová slova Vymezení pojmu Informační systém (IS) Modely podnikových informačních systémů (PIS) Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test JÁDRO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PODNIKU Cíle kapitoly Klíčová slova Vývoj vedoucí k ERP řešení ERP v užším slova smyslu - vnitropodniková integrace ERP v širším slova smyslu rozšíření ERP Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY CRM) A DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE (SCM) Cíle kapitoly Získané dovednosti Klíčová slova Řízení vztahů se zákazníky (CRM) Řízení dodavatelského řetězce (SCM) Aplikační architektura IS/ICT Kontrolní otázky Samostatná práce studenta...38

6 5.9 Samodiagnostický test MANAŽERSKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY (MIS) Cíle kapitoly Klíčová slova Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test BUSINESS INTELLIGENCE Cíle kapitoly Klíčová slova Principy Business Intelligence Multidimenzionální databáze Hlavní komponenty v Business Intelligence Datová architektura metainformační systém Architektura úloh Datový sklad Získávání znalostí z datových zdrojů Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test ŘÍZENÍ PROVOZU A ROZVOJE IS Cíle kapitoly Klíčová slova Význam podnikové informatiky Zajištění provozu a rozvoje IS Outsourcing IS/ICT Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test PROJEKTOVÁNÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Cíle kapitoly Klíčová slova Fáze projektování Varianty řešení projektu IS Kontrolní otázky Samostatná práce studenta Samodiagnostický test BEZPEČNOST INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ Cíle kapitoly Klíčová slova Důvody pro zabezpečení informačních systémů Druhy a prostředky ochran Technické prostředky ochran Programové prostředky ochran Organizační (režimní) prostředky ochran Kombinace prostředků Kontrolní otázky Samostatná práce studenta... 80

7 10.7 Samodiagnostický test INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Cíle kapitoly Klíčová slova Státní správa Veřejná správa Rozvoj informačních systémů veřejné správy Kontrolní otázky Samodiagnostický test E-GOVERNMENT Cíle kapitoly Klíčová slova Prioritní programové oblasti e-governmentu Historie vývoje egovernmentu v České republice Strategické mezníky Základní registry veřejné správy Kontrolní otázky Samodiagnostický test INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY Cíle kapitoly Klíčová slova Portál veřejné správy Elektronický portál územních samospráv Informační systém eobec Czech Point Datové schránky Kontrolní otázky Samodiagnostický test NĚKTERÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MINISTERSTEV Cíle kapitoly Klíčová slova Jednotný informační systém životního prostředí Informační systémy v soudnictví Informační systémy uvnitř soudů Veřejné informační systémy Informační systémy Policie ČR Projekt ehealth Kontrolní otázky Samodiagnostický test DALŠÍ ROZVOJ IS VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ LITERATURA...115

8

9 ÚVOD Předkládané učební texty Základy informačních systémů podniků a informačních systémů státní správy a samosprávy slouží studentům prezenční i kombinované formy studia oboru Ekonomická informatika na Evropském polytechnickém institutu, s.r.o. v Kunovicích. V průběhu studia si student ověří informace z tohoto textu jednak v průběhu svého studia ve svém malém studijním týmu, ale také v průběhu praxí a při vypracování bakalářské práce. Pro absolventy může být tento studijní text denním pomocníkem v běžných pracovních situacích. Studenti kombinované formy studia mohou informace z tohoto textu průběžně aplikovat ve své práci u svého zaměstnavatele. Učební texty jsou členěna do 14 ti kapitol, přičemž prvních deset pojednává o problematice informačních systémů podniků, zatímco další kapitoly jsou zaměřeny na informační systémy státní správy a samosprávy. První kapitola je zaměřena na postavení podniku v informační společnosti. Jezde proveden výčet celé řady ekonomických výhod pramenících z globalizace a ze vstupu podniku do mezinárodního ekonomického prostoru. Kapitola druhá je věnovaná významu informací v manažerské praxi. Teorie a praxe moderního managementu posledních let prokazuje, že manažeři a jimi řízené organizace mohou získávat výraznou konkurenční výhody právě prostřednictvím kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi. Třetí kapitola se zabývá významem informačního systému pro podnik. Dochází k vymezení pojmu informační systém. Uvádí se různé modely podnikových informačních systémů a v návaznosti na to pak se uvádí, jak se pracovníci na různých úrovních podniku odlišují potřebou různých informací. Ve čtvrté kapitole dochází k popisu postupného zavádění výpočetní techniky do podniků a to do výrobní sféry. Postupně se počítače uplatňují i v ekonomické oblasti podniku, dochází k vnitropodnikové integraci a vznikají informační systémy podniku - systémy ERP s plným využitím nemodernějších ICT technologií. Pátá kapitola uvádí, jak na jádro ERP pak mohou navazovat moduly CRM, SCM a další. Při podnikovém řízení je kladen rostoucí důraz na řízení externích vztahů - tj. vztahů k zákazníkům, k dodavatelům, dceřinným společnostem atd. Za tím účelem se plně využívá ICT technologií, jsou zaváděny integrované aplikační programové balíky pokrývající všechny oblasti podnikového řízení řízení ekonomiky, řízení obchodu, řízení výroby a provozu a řízení kapacit a zdrojů a další. V šesté kapitole je rozebrán význam a principy manažerských informačních systémů, vysvětlen význam OLTP systémů primárně určených pro pořizování dat, a následně pak postavení systémů OLAP, určených primárně pro podporu vrcholového řízení V kapitole sedmé je proveden výklad principů, postavení a významu business inteligence v podnikových informačních systémech. Kapitola je zamřena na objasnění potřeby jednotlivých komponent BI, na vysvětlení principů datové - 7 -

10 architektury metainformačního systému, na datové sklady a na získávání informací z datových zdrojů (data mining). Osmá kapitola je věnována otázkám souvisejícím s řízením provozu a rozvoje IS. Je rozebrána role podnikové informatiky, jakož i výhody a nevýhody outsourcingu IS/ICT. Kapitola devátá je zaměřena na projektování informačních systémů. Projektování závisí na velikosti podniku, velikosti projektu, dosavadním IS, informační strategii, úrovni informatiků v podniku, finančním zázemí, a mnoha dalších aspektech apod. Kapitola desátá se zabývá zajištěním bezpečného chodu informačního systému podniku. Měla by pokrýt všechny zdroje v organizaci (hardware, software, data, personál atd.). Jsou rozebrány možnosti zajištění ochrany dat jak technickými, tak i programovými prostředky. Jedenáctá kapitola uvádí důvody zavádění ICT technologií, zvláště pak informačních systémů do státní správy a samosprávy. Navazuje na předešlé poznatky z oblasti zavádění informačních systémů v podnikové sféře. Na rozdíl od podnikových informačních systémů, kde veškerá filosofie IS je orientována na podporu zisku podniku, IS státní správy a samosprávy jsou určeny pro zajištění kvalitní služby (informovanost) pro občana. Kapitola dvanáctá je zaměřena na informační systémy veřejné správy. Postupné zavádění informačních systémů je ilustrováno na historických krocích souvisejících s e-governmentem; jsou vymezeny strategické mezníky e-governmentu. V dalším je diskutován význam centrálních registrů pro zefektivnění činnosti IS ve státní správě a samosprávě. Ve třinácté kapitole je popisován elektronický portál územních samospráv epusa, služby poskytované Czeh Point a datové schránky. Kapitola čtrnáctá ilustruje některé příklady konkrétních informačních systémů ministerstev. Jde o IS soudnictví, ministerstva životního prostředí, Policie ČR a projektu e-health. Vysoký společenský význam zavádění ICT technologií a informačních systémů do státní správy a samosprávy ilustruje poslední čtrnáctá kapitola. Je zaměřena na konferenci ISSS (informační systémy ve státní správě a samosprávě) každoročně organizovanou za účasti nejvyšších představitelů našeho státu (premiér, ministři a další), aktivních uživatelů IS na všech stupních státní správy, jakož i představitelů významných firem dodávajících špičkové ICT technologie. Studijní text je součástí ucelené technologie (teorie, cvičení, samodiagnostické testy, studijní texty, podpůrné materiály studenta, praxe, řešení bakalářské práce), cílem této technologie je u studenta vybudovat následující znalosti, dovednosti a kompetence: Znalosti: Student bude umět metody a postupy integrace ERP systému od vhodného výběru dodavatele, až po zavedení informačního systému do podniku. Student bude schopen aktivně pracovat s ICT technologiemi, které bude schopen aplikovat ve firemním - 8 -

11 prostředí a pro konkrétní řešení praxe bude schopen navrhnout řešení pro zvýšení úrovně komunikace a rozhodování. Dovednosti: Student je schopen se orientovat v široké nabídce různých ERP systémů v našich podmínkách. Je obeznámen využitím ICT technologií na všech úrovních řízení. Dokáže posoudit vhodnost řešení IS pro dané aplikační podmínky. Dovede zvolit mezi podnikovou informatikou a nabízeným outsourcingem. Student je obeznámen s aktuální problematikou zavádění ICT technologií do všech oblastí státní správy a samosprávy. Je schopen v praxi prosazovat nástroje ICT v souladu s legislativními normami řídicími informatizace společnosti. Umí navrhnout taková řešení, která využitím PC a komunikačních technologií výrazně zvýší úroveň manažerských rozhodování. Cílové kompetence: Student po prostudování skript bude schopen: Pracovat v týmu pro návrh a implementaci informačního systému podniku. Určovat požadavky na ICT technologie na všech stupních řízení firmy. Díky znalostem ERP systémů doplňovat nebo modifikovat stávající moduly informačního systému. Podílet se na zavádění informačních systémů ve státní správě a samosprávě. Uplatňovat filosofii business inteligence, využití databázových systémů a dalších technologií souvisejících s efektivním ukládáním a dolování dat. Podporovat všechny formy elektronického obchodování a elektronického bankovnictví a dalších forem uplatnění ICT technologií a IS/IT. Témata cvičení: Téma č. 1 Vypracujte hrubou strukturu informačního systému Vašeho podniku (zvoleného podniku Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 2 Proveďte rozbor funkcí jednotlivých modulů ERP (CRM, SCM, event. další) Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 3 Diskutujte náročnost informačního systému na ICT a komunikační technologie. Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 4. Přehled rezortních informačních systémů, ve státní správě a samosprávě Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 5. Zavádění internetu a digitalizace do IS veřejné správy; egoverment, elearning, CzechPoint, GIS systémy a další Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře. Téma č. 6. Systémy pro plánování a řízení výroby; úroveň technického a programového vybavení Výstupem tohoto cvičení bude seminární práce v rozsahu 5 8 stran, kterou student uloží do svého adresáře

12 Při řešení Samostatné práce studenta a Kontrolních otázek úzce spolupracujte s profesionálními partnery z podniku v němž vykonáváte praxi nebo v němž pracujete. V případě potíží při studium využijte dokument Podpůrný materiál studenta nebo se poraďte s přednášejícím předmětu management. Po prostudování textu, absolvování přednášek a cvičení, zvládnutí samodiagnostických testů, vypracování semestrálního projektu a aplikací teorie do praxe si překontrolujte, zda jste dosáhli výše uvedené plánované znalosti, dovednosti a kompetence

13 1 Podnik v informační společnosti Obsah kapitoly 1.1 Cíle kapitoly 1.2 Klíčová slova 1.3 Podnik pod vlivem globalizace 1.4 Podnik v informační společnosti 1.5 Kontrolní otázky 1.6 Samostatná práce studenta 1.7 Samodiagnostický test 1.1 Cíle kapitoly Kapitola je koncipována tak, aby studentovi přiblížila specifika globalizace a hlavně její vliv na fungování soudobých podniků. Je proveden výčet celé řady ekonomických výhod pramenících z globalizace a ze vstupu podniku do mezinárodního ekonomického prostoru. Je podtržen význam znalosti trhu, převzetí konkurenčních výhod. Druhá část kapitoly je vyčleněna principům informační společnosti. V takové společnosti životní úroveň, typické způsoby práce i oddychu, systém výchovy a tržní ekonomiky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti informací a znalostí. Okolí podniku oproti minulosti sehrává odlišnou úlohu. Jeho význam se zvýšil o důležité vazby na peněžní ústavy, burzy, orgány státní správy a samosprávy. Podnik musí intenzivněji reagovat na změny vnějšího prostředí. Musí funkčně přizpůsobit změnu struktury podniku a jeho procesů. Takovou změnou je právě zavádění informačních systémů do podniků. Student získá přehled o informační společnosti a uvědomí si problematiku informatizace v podniku. 1.2 Klíčová slova globalizace, informační společnost, informační a komunikační technologie (ICT), výroba, prodej, znalosti, podnik, informační systémy, mezinárodní ekonomický prostor, ekonomické výhody, trh, konkurence, integrace firem, marketing. 1.3 Podnik pod vlivem globalizace Globalizace je reakcí na přesycenost domácích trhů, procesem hledání nových odbytišť, hledání a využívání nových či levnějších materiálních i lidských zdrojů, alokování kapitálu tam, kde přinese nejlepší zhodnocení. Pojem globalizace Globalizace je zavedení dělby práce v celosvětovém měřítku, monitorování a využívání komparativních výhod (na straně surovin, levné pracovní síly, schopných

14 lidí, koupěschopné poptávky atd.) v teritoriích, která nabízejí nejpříhodnější podmínky. Charakteristické rysy globalizace Fungování firmy v globálním prostředí Globalizační trendy byly v posledních desetiletích umocněny tendencemi, které omezují úlohu národních teritorií, nacionalismu, protekcionismu a směřují k světu bez hranic", a rozvojem logistických a komunikačních systémů, které výrazně zkrátily vzdálenosti". Globalizace je charakteristickým rysem soudobé epochy, který prolíná prakticky do všech sfér života společnosti - politiky, kultury, sportu, cestovního ruchu, kriminalistiky, ale i ekonomiky včetně finančnictví, ochrany životního prostředí atd. Globalizace podporuje: Volbu optimálního sídla firmy a vybraných (např. výzkumných) jednotek. Volba optimálního sídla pro vývoj a výzkum, pro výrobu a distribuci a prodej může přinést strategické výhody. Faktorem určujícím rozhodnutí o lokalizaci jednotek může být dostupnost kvalifikovaných pracovníků, infrastruktura, zvláště pak napojení na logistické trasy, ohled na obchodní zájmy apod. Určení ekonomických výhod pramenících z globalizace. Nelze zastřít, že vstup do mezinárodního ekonomického prostoru bude v prvních okamžicích spojen s vyššími (často masivními) finančními a dalšími nároky. Ty by měly být následně kompenzovány řadou přínosů, které lze spatřovat v různých oblastech: Jedno z typických očekávání souvisí se snižováním výrobních (provozních) nákladů v hostitelské zemi oproti dosahovaným nákladům v mateřské zemi. Úspory v oblasti fixních nákladů, spojené s rozpuštěním" nákladů v souvislosti s obsluhou více jednotek, vyšším objemem konečné produkce atd., se týkají zvláště výzkumu a vývoje, marketingové komunikace (univerzální podoba reklamních šotů umožňující jejich využití ve více zemích). Globálně aktivní podnik si může dovolit nakupovat hromadně ve větších objemech. Společný nákup využívající předností nákupních sítí umožňuje získání příznivých nákupních rabatů apod.. Snadnější opatřování kapitálu - organizace globální působností obvykle představují vyšší jistotu zhodnocení peněžních prostředků a mívají snazší přístup ke kapitálu. Minimalizace rizik - globálně aktivní organizace mohou minimalizovat rizika vyplývající třeba z měnových výkyvů tím, že výrobu rozdělí do několika produkčních center. Takový krok ovšem vyžaduje opravdu kvalitní manažerské rozhodování, protože snaha o minimalizování rizik touto cestou se může rychle změnit v pravý opak. Přizpůsobení se specifickým podmínkám trhu. Předpokladem úspěšného fungování firmy v globálním prostředí je především znalost místních poměrů a zvyklostí. Nelze se spokojit s představou, že organizace vystačí se znalostmi a dovednostmi, které jsou zvyklé uplatňovat v domácím prostředí. Především nelze opomíjet zásadu, že je nezbytné myslet globálně", avšak jednat lokálně". Pokud není globální aktivita podepřena znalostí trhu, vyhlídky na úspěch se dramaticky snižují. Přizpůsobení se místním zvyklostem umožňuje získání tří důležitých konkurenčních výhod: Zvýšení tržního podílu. Výrobci nabízející v zahraničí pouze standardní produkty se omezují jen na určitou skupinu zákazníků, jejichž specifické potřeby jsou uspokojovány právě takovými produkty. Výjimkou jsou značkové výrobky. V opačném pohledu přináší přizpůsobení se specifickým požadavkům trhu rozšíření cílové skupiny. Pružnější cenová politika. Produkty šité na míru" zákazníkům mají vyšší užitnou hodnotu, která opravňuje i vyšší cenu

15 Potlačení místní konkurence. Jednou z přirozených výhod místní konkurence je dokonalá znalost trhu spojená s možností rychlé reakce na případnou změnu podmínek. Organizace, která se dokáže přizpůsobit místním podmínkám, zasáhne své rivaly na nejcitlivějším místě. Maximalizace přenosu know-how. Každá část globálně aktivní organizace je okolnostmi nucena osvojovat si specifické znalosti. Ty mohou být cenné i pro zbývající části organizace. Kdo dokáže zajistit přenos takových poznatků, může získat řadu dalších výhod. Rychlý přenos poznatků snižuje nebezpečí, že konkurence bude rychlejší. To ovšem vyžaduje zavedení systému, který podpoří chuť předávat nové poznatky i dalším jednotkám globální organizace. A naopak, podřízené části musí přímo hořet touhou po získání poznatků z centra. Právě ve velkých podnicích však stále dochází k zadržování vědomostí ve víře, že exkluzivní znalosti zaručí udržení nadvlády. K takové situaci může přispět i boj o moc uvnitř podniku. Utváření optimální architektury podniku. Integrace firem do světové ekonomiky není často doprovázena adekvátní změnou jejich organizačních struktur. Je nesporné, že v celosvětovém měřítku je řada výrobních kapacit předimenzována, takže otázkou je, zda akvizice či fúze v určitých oblastech je nejvýhodnější cestou ke globalizaci. Z dosud uvedeného, že rozhodnutí o překročení národních hranic musí být doprovázeno řadou rozhodnutí, která překrývají tradiční úrovně a sféry řízení, nelze se rozhodovat pouze na základě marketingových dat, nestačí také pouze sledovat makroekonomická data v prostředí, do kterého hodláme vstoupit. Je nezbytné všímat si i takových faktorů, jakými jsou kultura a politický rámec, stupeň začlenění té které země do kontextu celosvětového vývoje, rozmachu organizace musí být přizpůsobena mimo jiné také její komunikace na všech úrovních. A především obvykle nelze kopírovat přístupy, které se osvědčily v dosavadním vývoji mateřské firmy, jak fungovaly v národním měřítku, nestačí dělat jen některé věci lépe, než je dělá konkurence. Skutečně úspěšný podnik se dokáže konkurenci vzdálit jedině tak, že vyvine a aplikuje zcela jinou strategii, účinnější organizaci než jeho rivalové. [3; 5; 7] 1.4 Podnik v informační společnosti Období označované jako informační společnost je chápáno jako vyústění technického, ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje, pro které je charakteristická zásadní změna významu a postavení informací. Informační společností, v souladu s W. J. Martinem, budeme rozumět společnost, kde kvalita života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí na informacích a jejich využití. V takové společnosti životní úroveň, typické způsoby práce i oddychu, systém výchovy a tržní ekonomiky jsou výrazně ovlivněny pokrokem v oblasti informací a znalostí. Svědčí o tom rostoucí oblast informačně intenzivních výrobků a služeb, přenášených širokým spektrem prostředků, z nichž mnohé z nich jsou elektronické povahy 3. Důsledkem současných změn postupně klesá závislost rozvoje států na půdě, nerostných surovinách a průmyslovém potenciálu a roste význam znalostí a oblasti vzdělávání. Zatímco dříve se dovážely suroviny a technologie, dnes se více importují Definice informační společnosti WWW cz/archiv/inforum19 99/dohnal.htm

16 lidé přesněji jejich znalosti a schopnosti. Nejvíce jsou změny směrem k informační společnosti patrné v USA, kdy byl na počátku osmdesátých let podíl pracovních sil vázaný v nově vznikajícím informačním sektoru uváděn kolem 45 procent. Evropská komise například zvolila za základní metriku informační společnosti počet osobních počítačů v domácnostech, počet připojení k internetu v domácnostech, apod. Otázkou je, kdy vlastně nastává pomyslný okamžik vstupu dané komunity do této vývojové etapy. Pokud jde o současný podnik, ten je stále součástí společenské dělby práce se vztahy na další sociálně ekonomické systémy na základě partnerské spolupráce. Konkrétně jde o vazby na dodavatele materiálních položek a služeb, poskytovatele finančního kapitálu a know-how, odběratele výrobků či služeb, vazby na společenské okolí a přírodu. Nové vlivy okolí na činnost podniku Avšak toto okolí podniku oproti minulosti sehrává odlišnou úlohu. Jeho význam se zvýšil o důležité vazby na peněžní ústavy, burzy, orgány státní správy, samosprávy, kontrolní orgány, pojišťovací ústavy a veřejně právní orgány, jako jsou zdravotní a sociální pojišťovny. Podnik musí intenzivněji reagovat na změny vnějšího prostředí. Musí funkčně přizpůsobit změnu struktury podniku a jeho procesů. Takovou změnou je právě zavádění informačních systémů do podniků. [9; 20; 21] 1.5 Kontrolní otázky 1. Uveďte základní rysy globalizace. 2. Jaké jsou ekonomické výhody pramenící z globalizace? 3. Jaký je předpoklad kvalitního fungování firmy v globálním prostředí? 4. Co znamená přizpůsobit se specifickým podmínkám trhu? 5. Jaké jsou konkurenční výhody v důsledku přizpůsobení se místním zvyklostem? 6. Jak se dá charakterizovat informační společnost? 7. V čem spočívá rostoucí význam znalostí? 8. Jakou roli hraje okolí podniku na současný podnik? 1.6 Samostatná práce studenta 1. Globalizace se týká celého podniku. Prostudujte pasáž zaměřenou ke globalizaci na str. 15 až 16 v lit. BASL, J. Podnikové informační systémy. Praha : Grada, ISBN Vypracujte pojednání o různých aspektech dopadu globalizace na Vámi vybraný konkrétní podnik v ČR. 2. Informační společnost. Seznamte se s typickými charakteristikami informační společnosti (např. BÉBR- DOUCEK. Informační systémy pro podporu manažerské práce, str. 22 až 26 a z dalších dostupných pramenů.) Vypracujte materiál, ve kterém uvedete, které instituce, resp. sdružení v podmínkách ČR se zabývají problematikou informační společnosti

17 1.7 Samodiagnostický test Závěrem této kapitoly si studenti EPI, s.r.o. vypracují samodiagnostický test, který naleznete na sis.edukomple.cz. Pokud v některých otázkách neuspějete, prostudujte si znovu text kapitoly, nebo doporučenou literaturu pro tu oblast, v níž jste neuspěli. Pokud toto nepomůže hledejte pomoc u vašeho supervizora z praxe, nebo u vašeho vyučujícího. V takovém případě můžete využít nebo telefonní spojení

18 - 16 -

19 2 Význam informací v manažerské praxi Obsah kapitoly 2.1 Cíle kapitoly 2.2 Klíčová slova 2.3 Úloha dat, informací a znalostí 2.4 Správné informace snižují náklady a zvyšují příjmy 2.5 Ochrana informací a informační odpad 2.6 Kontrolní otázky 2.7 Samostatná práce studenta 2.8 Samodiagnostický test 2.1 Cíle kapitoly Cílem této kapitoly je podtrhnout skutečnost, že v současnosti je třeba zabezpečit pružné a kvalitní reagování podniku na rychlé změny odehrávající se na trhu. Být pružný neznamená jen pružnou výrobní technologii a podnikovou organizaci. Znamená též mít dostatek kvalitních informací, které jsou ve správný čas na správném místě k disposici správnému uživateli. V další části je kapitola zaměřena na přiblížení významu dat, informací a znalostí. Nejen teorie, ale zejména praxe moderního managementu posledních let prokazuje, že manažeři a jimi řízené organizace mohou získávat výraznou konkurenční výhody právě prostřednictvím kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi. V návaznosti na to je v kapitole uvedeno, jakým způsobem mohou správné informace snižovat náklady a zvyšovat příjmy. Samostatná podkapitola upozorňuje na nutnost ochrany informací. Ochrana informací se stává pro podnik strategickou záležitostí. Zneužití informací může přivodit nepříjemné ztráty zvláště pak u informací finanční povahy, výsledných ekonomických přehledech, údajů z výzkumu, strategických záměrů a dlouhodobých cílů podniku Student začne chápat problematiku informatizace společnosti. Získá schopnost rozlišovat jednotlivá data, které jsou nutná pro chod podniku. Zjistí které informace třeba zpracovávat. 2.2 Klíčová slova Informace, data, rozhodování, znalosti, databáze, informační technologie, elektronické transakce, internet, manažer, management, kvalitní informace, kvalifikovaná rozhodnutí. V současnosti je třeba ve větší míře než kdykoliv dříve zabezpečit pružné a kvalitní reagování podniku na rychlé změny odehrávající se na trhu. Být pružný neznamená jen pružnou výrobní technologii a podnikovou organizaci. Znamená též mít dostatek

20 kvalitních informací, které jsou ve správný čas na správném místě k disposici správnému uživateli. Vliv kvalitních informací na kvalifikovaná rozhodnutí Dostatek kvalitních informací je v podnicích vyžadován k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí na nejrůznějších úrovních řízení. Informace pomáhají zvýšit hodnotu produktu a stávají se součástí produktů. Informace mají svůj význam pouze pro toho, kdo je schopen je nalézt a připraven vhodně použít. [45] 2.3 Úloha dat, informací a znalostí Moderní manažerské myšlení a jednání je dnes založeno především na umění práce s informacemi. Jádrem kvality práce manažera je jeho myšlení a jednání. Klíčem k jejímu zajištění a zlepšení jsou informační procesy. Pro pochopení potřebného informačního zajištění manažerské práce je nezbytné si vyjasnit (resp. zopakovat) úzce propojené pojmy data (údaje), informace a znalosti. Data Informace Pojem data chápeme jako zkratkové profesionální označení pro čísla, text, zvuk, obraz, popř. další. Z fyzikálního hlediska se data chápou jako určitá následnost znaků, resp. signálů. Data lze zpracovávat, uchovávat v pamětech počítačů a přenášet prostředky přenosu dat. Informací budeme rozumět data, kterým jejich uživatel v procesu interpretace přisuzuje určitý význam. Využití informací pro zajištění informační potřeb vyžaduje od uživatele určitou kvalifikaci. Ta spočívá v umění rozpoznat, že data mají potřebný informační obsah a v umění extrahovat ho z nich. Informace není pro jejich uživatele jen předmětem výběru či komunikace. Je zároveň výsledkem poznání a myšlení. Proto může iniciovat další myšlenkové procesy. V uvažovaném smyslu je informace zdrojem se specifickými vlastnostmi. Na rozdíl od většiny ostatních zdrojů (materiálů, surovin, kapacit strojů a zřízení) u nichž v jejich procesu použití dochází ke spotřebě, jde o zdroj obnovitelný, který odkrývá cestu k dalším informacím. Znalosti WWW logos/miscellany/sla pa103.pdf K identifikaci a interpretaci z dat využívají jejich uživatelé (manažeři) své individuální schopnosti a znalosti. Přitom znalosti chápeme jako proměnný systém se vzájemnou interakcí zkušeností, faktů, vztahů, hodnot, myšlenkových procesů a významů. Znalosti jsou především výsledkem aktivního učení se na základě vlastního poznání a zkušeností. Vytvářejí též systémový rámec pro vyhodnocování a integraci nových informací. Nejen teorie, ale zejména praxe moderního managementu posledních let prokazuje, že manažeři a jimi řízené organizace mohou získávat výraznou konkurenční výhody právě prostřednictvím kvalitní práce s daty, informacemi a znalostmi. Soubory různým způsobem účelově uspořádaných dat bývají obvykle označovány jako databáze. [11; 16]

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS.

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, a.s. Bc. Michaela Pfefferová, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je návrh projektu

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 5 INFORMAČNÍ SYSTÉMY V MANAŽERSKÉ PRÁCI Ú V O D E M Moderní manažerské myšlení a jednání je

Více

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová

Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Projekt zlepšení využití informačního systému za účelem controllingu ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Andrea Kubínová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení využití

Více

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o.

PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU. Mag Consulting s.r.o. PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU Mag Consulting s.r.o. Praha 2008 Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Ústav informatiky doc. Ing. Petr Sodomka, Ph.D., MBA KONCEPCE VĚDECKÉ PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ THE CONCEPT OF SCIENTIFIC

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy

Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1 Otázky z předmětu Podnikové informační systémy 1. Jaké jsou hlavní vývojové etapy podnikových informačních systémů a zásady jejich členění? Automatizované systémy řízení (ASŘ) podpora všech stupňů řízení,

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Informatika Učební text 2006

Informatika Učební text 2006 Informatika Učební text 2006 2 1. INFORMACE, TECHNOLOGIE, SYSTÉMY 3 1.1 Informatika 4 1.2 Informace, data, znalosti 5 1.3 Vztah Informační systém (IS) a Informační technologie (IT) 7 1.3.1 Vymezení pojmu

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Informační systémy 1

Informační systémy 1 texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky a počítačů 2 OBSAH 1 INFORMATIKA, IT/IS TECHNOLOGIE A TRENDY...7 1.1

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Olga Haškovcová CRM systém České spořitelny, a. Analýza klientského modulu z pohledu uživatele

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Programové řešení informační systém podniku

Programové řešení informační systém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Programové řešení informační systém podniku Bakalářská práce Autor: Thomas Herzog Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Hana Svobodová Produkční a operační management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Produkční a operační management Operations Management (Production Control), v češtině

Více