Ochrana bankovek proti padlání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana bankovek proti padlání"

Transkript

1 Ochrana bankovek proti padlání Protection paper money against forgery Bc. Vlastimil MIKA Diplomová práce 2009

2

3

4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ABSTRAKT Denn se ve svém pracovním a volném ase setkáváme s penzi. Je to pi placení v obchodech, restauracích nebo napíklad pi výbrech z bankomat. I pesto všechno vtšina z nás neví, co je na bankovkách vyobrazeno a už vbec netuší, na co se podívat, abychom zjistili zda je bankovka pravá. Každý den jsou v naší republice zadrženy desítky nekvalitních padlk, které z vtší ásti pochází z tržeb supermarket a jiných prodejen. Proto jsem se rozhodl v této diplomové práci popsat historii papírových penz, eských bankovek a eurobankovek a seznámit tenáe s jejich výrobou, ochrannými prvky a na závr poradit, jak poznat padlanou bankovku od pravé. Klíová slova: Státovka. Bankovka. Padlek. Eurobankovka. Ochranné prvky. Technika tisku. ABSTRACT Every day in his working and free time see around with money. Is that a at paying in businesses, restaurants or for example at selections from cash dispenser. A people nevertheless everything however most of us doesn't know, what them to a paper money depict and already at all doesn't know what have a look, so that found out whether is genuine. Every day are in ours republic retained tens of poor quality forgeriesthat the for the most part originate from from incomes supermarkets et al. salesrooms. Therefore am arbitrated in those diploma work work describe story paper money, Czech paper money and euro-paper money and acquaint reader with their production, protective elements and lastly advise st. to how recognize counterfeit bank - note from genuine. Keywords: Treasury - note. Bank - note. Forgery. EURO. Protective elements. Printing technology.

5 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Touto cestou chci podkovat vedoucímu diplomové práce JUDr. Vladimíru Štefkovi za to, že mi umožnil napsat práci o zabezpeení penz a problematice padlání a dále RNDr. Miloslavu Musilovi za cenné rady, pipomínky a poskytnuté materiály, které jsem s jeho laskavým souhlasem v této práci použil. Prohlašuji, že jsem na diplomové práci pracoval samostatn a použitou literaturu jsem citoval. V pípad publikace výsledk, je-li to uvolnno na základ licenní smlouvy, budu uveden jako spoluautor. Ve Zlín. Podpis diplomanta

6 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, OBSAH ÚVOD HISTORIE VZNIKU BANKOVEK V ESKOSLOVENSKU ESKOSLOVENSKÉ BANKOVKY eskoslovenské bankovky po roce eské bankovky od rozdlení republiky v roce HISTORIE PADLÁNÍ BANKOVEK TRESTNÍ POSTIHY ZA PADLÁNÍ A POZMOVÁNÍ PENZ VÝROBA BANKOVEK TECHNIKY TISKU Ochranné prvky bankovek EUROBANKOVKY EUROBANKOVKY NÁRODNÍ VARIACE OCHRANNÉ PRVKY EUROBANKOVEK...55 ZÁVR...65 ZÁVR V ANGLITIN...66 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...67 SEZNAM OBRÁZK...68 SEZNAM TABULEK...69 SEZNAM PÍLOH PÍLOHA P I: OBŽNÉ BANKOVKY A MINCE PÍLOHA P II : POTY ZADRŽENÝCH PADLK V R V LETECH A JEJICH PEDLOŽITELÉ PÍLOHA P III. - POET ZADRŽENÝCH PADLK PED A PO ZAVEDENÍ EURA NA SLOVENSKU....76

7 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, ÚVOD Svt bez papírových penz si dnes dovedeme pedstavit jen obtížn. Vznik bankovek je spojen s nejstaršími písemnými záznamy o innosti lidí. Podíváme-li se však do historie, zjistíme, že už na poátku lidské civilizace byla provádna smna rzného zboží a služeb. Šlo o tzv. barterový obchod, tj. výmna zboží nebo služeb, za jiné zboží nebo služby. Z praktického hlediska byl však tento smnný obchod neefektivní, protože dotyná osoba musela vždy najít toho, kdo nabízel zboží o které mla zájem a zárove byl ochoten pijmout její nabízené zboží nebo služby. Jako peníze se zaaly používat vci, které byly ve spolenosti vysoce cenné, nap. kže, koení, plátno, dobytek atd. Pozdji se jednalo o drahé kovy zlato a stíbro. První zmínka o papírových penzích je z roku 650 n.l., kdy v ín byly používány k platb kovové mince, které byly tak tžké, že si je lidé nechávali u obchodník a jako potvrzení, že si u nich peníze uložili, dostávali papírky (stvrzenky), které pak zptn užívali pi placení v obchod. Tento systém byl v 11. století pevzatý státem a ten zaal tyto stvrzenky vydávat v pevn stanovených hodnotách. V Evrop se objevily první bankovky až roku 1661, kdy kvli nedostatku stíbrných mincí zaala papírové peníze vydávat švédská banka. Na území dnešní R, zavedla papírové peníze v tehdejším Rakousku dekretem císaovna Marie Terezie v roce 1762 a vydáváním papírových zlatek zvaných bankocetle, byla zmocnna Vídeská mstská banka. 1] Soubžn s rozvojem a užíváním penz, se zaalo rozvíjet i padlatelství. Vždy se našel nkdo, kdo se snažil výrobou padlaných penz obohatit sám sebe nebo ohrozit finanní hospodáství a ekonomiku celého státu. Pitom padlatelství bylo už v dávných dobách považováno za tžký zloin. V rzných státech bylo trestáno nap. usekáváním rukou, házením za živa do vroucí vody i oleje nebo popravou. U nás bylo padlatelství považováno za trestný in už v 11. století, i když neexistovali základní právní normy. První takovou normou se stalo snmovní usnesení z roku 1453, kde bylo zaazeno padlání k podvodu. Trestem bylo upálení, zabavení majetku, škrcení nebo smýkání. 2] Žádné tresty však nedokázaly odradit padlatele od výroby falešných penz. Zánikem Rakouska-Uherska a vznikem eskoslovenska se zaala psát historie nové korunové mny. První korunová mna byla zavedena ješt v Rakousku-Uhersku v roce Dv koruny se rovnaly jednomu 1] Platební prostedky, jejich ochrana a padlání, Mgr. J.BROŽ. JUDr. M. HRADECKÝ 2] PRÁVO magazín z , l. Vní padlatelé,

8 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, bývalému zlatému. První Rakousko-Uherská papírová 20 Koruna byla z jedné strany nmecká s ženským portrétem Austrie a rakouským znakem a z druhé ma arská s ženským portrétem Hungarie a uherským znakem. Pouze na rakouské stran bylo slovní oznaení bankovek uvedeno v dalších osmi jazycích. 3] eskoslovensko vznikem samostatné eskoslovenské mny provedlo poátkem roku 1919 mnovou odluku s tím, že stávající rakousko-uherské obživo bylo okolkováno eskoslovenskými kolky. Následn eskoslovensko vydává nové státovky a v Kremnici se zaínají razit eskoslovenské mince. eskoslovensko pi svém vzniku pijalo proti padlání penz normy rakousko-uherské. Pozdji byly zavedeny nkteré normy vlastní. Mezitím se však padlání penz stalo postupn mezinárodním problémem, proto v roce 1929 byla v Ženev ve Švýcarsku uzavena Úmluva o potírání penzokazectví, která byla v SR ratifikována v roce 1931, vydána ve Sbírce zákon a je pln platná i v dnešní dob. Významným mezníkem pro padlání penz a organizovaný zloin se stalo pijetí jednotné evropské mny EURA. V roce 2002 pijalo tuto mnu 12 státu, k je EURO používáno v 16 státech a další státy EU ho budou postupn zavádt. V Evrop tak vznikla jednotná mna, jejíž bankovky platí na velkém teritoriu a jsou stejné pro všechny zem. Pro padlatele to znamená úsporu náklad pi jejich výrob, kdy tyto ušetené prostedky mohou investovat do zlepšení kvality padlaných eurovek. Navíc vznikem tzv. schengenského prostoru, v jehož rámci nejsou na spolených státních hranicích vykonávány kontroly a hranice lze pekraovat kdykoliv a na kterémkoliv míst, lze padlky EURO bez problém distribuovat po celém evropském území. Z tohoto dvodu je v souasné dob padlání jednotné evropské mny považováno za jeden z nejvtších problém EU a Evropská národní banka mu vnuje velkou pozornost. 4] 3] Peníze v eských zemích do roku 1919, kapitola Papírové peníze - JUDr. L.SURGA 4] Kriminalistika 2/2008 lánek trestné iny proti mn

9 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, HISTORIE VZNIKU BANKOVEK V ESKOSLOVENSKU Jak jsem uvedl již v úvodu, na vzniku prvních eskoslovenských bankovek se velkou mrou podílela Rakousko-uherská mna. I když mnový vývoj Rakouska-Uherska je spjat pedevším s mincemi, nebo rozhodující pro kupní sílu bylo množství drahého kovu obsažené v mnové jednotce. Papírové peníze byly delší dobu považovány za doplující k mincím. Proti jiným evropským zemím, nap. Švédsku, kde byla první emise papírových penz zavedena roku 1661 nebo v Anglii v roce 1693, zavedlo Rakousko papírové peníze pomrn pozd. První papírové peníze vydala Vídeská banka v roce 1762 na základ patentu císaovny Marie Terezie. Šlo o tzv. bankocetle a byly vydány v hodnotách 5, 10,25,50 a 100 zlatých. Protože to nebyly klasické bankovky uvádlo se v patentu, že soukromé osoby nemají povinnost je pijímat. Tuto povinnost však mly veejné pokladny. Po pijetí dál již neobíhaly, byly znieny a vydávaly se znova. Bankocetle byly dvoubarevné, vytištné knihtiskem na papíru bez ochranných prvk. Jako ochranné prvky, byly použity tzv. suché peeti msta Vídn. Bankocetle byly run íslovány s vlastnoruním podpisem jednoho z vídeských mstských radních, starosty a dvou dalších funkcioná msta. V roce 1771 byla na základ dobrých zkušeností vytištna druhá emise bankocetlí. Tato byla rozšíena o hodnoty 500 a 1000 zlatých a došlo k nkterým technickým zmnám. Emise byla vytištna na papíru s vodoznakem a dva nejvyšší nominály byly vytištny ve tvercovém formátu, ne na výšku jako ostatní. Tato druhá emise byla jednobarevná, vytištna ernou barvou. Bankocetlí bylo vytištno ješt nkolik emisí, nejzajímavjší je však poslední emise z roku Jsou to první oboustrann tištné rakouské peníze, u kterých byl u vyšších hodnot použit na lícní stran dvoubarevný tisk. V papíru s vodoznakem jsou použita i vlákna a oproti pvodním, které mly pouze nmecký text, je na bankocetlích této poslední emise vytištna hodnota i esky, polsky, ma arsky a italsky. Založením Rakouské národní banky v roce 1816 vznikla akciová spolenost ízená akcionái, která nebyla závislá na státu a mla právo vydávat bankovky, které byly smnitelné za mince z drahých kov. Rakouská národní banka uvedla roku 1816 do obhu první emise v hodnotách 5,10,25,50,100,500 a 1000 zlatých. Bankovky mly obdélníkový tvar, tištny knihtiskem ernou barvou, na papíe s vodoznakem. íslování bankovek bylo poád runí, na bankovkách byly gilošové obrazce, kdy v kulatém byla uvedena íselná nominální hodnota a v obdélníkovém nominální hodnota v nmin vyjádená slovy. V ervenci 1816 zaala banka vymovat bankovky nové mny. Za 140 zlatých staré vídeské mny se vydávalo 40 zlatých v bankovkách konvenní mny. V roce 1825 vydala Rakouská národní banka druhou emisi bankovek. Tyto bankovky byly po

10 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, technické stránce v té dob nejlepší ze všech papírových penz, které v Evrop obíhaly. Bankovky byly tištny dvoubarevn kombinací erné a ervené barvy, technikou tisku z výšky. Papír byl s vodoznakem, opaten gilošovými obrazci, bankovky byly poprvé íslovány strojov. V roce 1841 dochází ke zmn, jedná se o první emisi bankovek, která je tištna technikou hlubotisku z run rytých tiskových desek a bankovky jsou opateny i mikrotextem. Prusko-rakouskou válkou, byla jednotná rakouská íše rozdlena na Rakousko- Uhersko, tím zanikla Rakouská národní banka a 30. íjna 1878 vzniká Rakousko-uherská banka. První bankovky této banky v hodnot 10 zlatých byly tištny oboustrann, kdy na jedné stran byl nmecký text a na druhé text ma arský. V jiných státech monarchie byly proto bankovky petiskovány texty v dalších jazycích. V roce 1892 je v Rakousku-Uhersku zavedena zlatá korunová mna. Jednotkou je jedna koruna je rozdlena na sto halé a dv koruny se rovnaly jednomu zlatému. V roce 1900 byly vydány první bankovky korunové mny v nominální hodnot dvaceti korun. Na bankovkách byla jedna strana nmecká a druhá ma arská, na rakouské stran se však objevuje slovní oznaení nominální hodnoty v dalších jazycích eštin, polštin, ruštin, italštin, rumunštin, slovinštin, chorvatštin a srbštin. Jako další následovaly bankovky nominální hodnoty deset, padesát a sto korun a v roce 1903 tisícikorunová bankovka. V únoru a beznu roku 1919 od vzniku samostatné eskoslovenské mny platily tyto bankovky okolkované eskoslovenskými kolky jako první eskoslovenské státovky. Tímto se zaala psát historie nové mny a nových bankovek. 5] eskoslovenské bankovky 28.íjna 1918 byl vyhlášen samostatný eskoslovenský stát a i po odtržení od Rakouska- Uherska, zstala rakousko-uherská platidla nadále v obhu. eskoslovensko jako mladý stát mlo výjimené postavení, nebo bylo v té dob velmi hospodásky vysplým státem a pes poátení spekulace, nastoupilo politiku samostatné eskoslovenské mny. Byla provedena mnová odluka, tj. okolkování ásti rakousko-uherské mny, která byla na našem území v obhu a tímto se stala prvními eskoslovenskými papírovými penzi. Dále byla zákonem urena mnová jednotka státu a byly tak ukoneny diskuse jak novou mnu nazvat. Mezi lidmi panoval názor, že nemá být použita mnová jednotka Rakouska-Uherska, která byla eským národem tolik nenávidna a vyskytly se rzné návrhy pojmenování nové mnové 5] Peníze v eských zemích do roku 1919, kapitola Papírové peníze JUDr. L.SURGA

11 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, jednotky jako nap. sokol, lev, denár, groš, hivna, dolar, rašín a místo halé byly navrhovány stotiny nebo káata. Zákonem. 187/1919 Sb. z. byla stanovena mna eskoslovenského státu-koruna eskoslovenská, zkrácen K. Byl zízen Bankovní úad ministerstva financí a vydávání bankovek provádl pouze stát. První eskoslovenská platidla v hodnotách pt, deset, dvacet, padesát, sto, ptiset, tisíc a pt tisíc, byla vydána 15. dubna Na bankovkách hodnot jedna, padesát, sto a ptiset, jsou státní symboly zemských znak ech, Moravy Slezska a Slovenska a na hodnotách pt, deset, dvacet a pt tisíc je prozatímní eský státní znak-dvouocasý lev. Tisícikorunová bankovka byla tištna v USA a byla bez státního znaku a symbolu. Definitivní státní znaky na eských bankovkách stanovil až zákon. 252/1920 Sb.z. První bankovky nebyly po technické stránce píliš kvalitní, a proto byla pipravena do tisku nová vylepšená platidla. Bankovky nižších hodnot, jednalo se o bankovky do nominální hodnoty 50 K, byly tištny v tiskárnách v eskoslovensku, tiskárna cenin tehdy ješt nebyla. Nominální hodnoty od 100 K byly tištny v tiskárn v USA. Tyto bankovky byly dokonalejší nž bankovky první emise. V roce 1928 vznikla Tiskárna NB a bankovky se zaaly tisknout v tuzemsku. I pesto, že eskoslovenská koruna byla nová mna, její síla rostla, byla kryta zlatem a krytí bylo promnlivé. Rostoucí sílu koruny mžeme posoudit z následujících údaj: na konci roku 1919 inil obh 4,723 miliardy K, zásoba drahých kov 86,4 milionu K. Koncem roku 1925 inil obh již 8,408 miliardy K a zásoba drahých kov 1,023 miliardy K, což byl skoro dvanáctinásobek oproti roku 1919! Po druhé svtové válce byl s. zlatý poklad ukraden, podle vyíslení s. vlády to bylo 45,3 tuny zlata. Tripartitní komise po druhé svtové válce piznala naší republice pouze 44 tun, a protože se po válce našla pouze ást zlata ukradeného nacisty ve všech okupovaných zemí, vrátilo se do R pouze 24,5 tuny zlata. V roce 1942 schválila exilová vláda podobu nových korunových bankovek, které byly vytištny ve Velké Británii. Po válce byly dekretem prezidenta republiky dnem zavedeny nové eskoslovenské koruny. Tyto byly smnny za stávající bankovky v pomru 1:1 a kurz nové koruny byl stanoven podle USD, který byl v té dob 50 K. ást bankovek vytištných ve velké Británii ješt bhem války nebyla datována, proto po roce 1945 byly v obhu bankovky jedné nominální hodnoty ve více druzích. 6] 6] NUMISMATIKA Peníze v eských zemích J. NOL

12 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, eskoslovenské bankovky po roce 1953 V roce 1953 provedl tehdejší komunistický režim mnovou reformu, která mla zabránit šmelin a ernému prodeji. Toto se sice podailo, ale mnoho oban pišlo o své úspory, které za celý život poctiv stádaly. Všechny, v té dob platné bankovky a mince, byly prohlášeny za neplatné a byly zavedeny nové peníze, koruna eskoslovenská vzor Kurs byl stanoven vi rublu, 1rubl=1,80 Ks. Na základ nutnosti doplnní platidel vznikla v roce 1958 bankovka v hodnot 25 Ks. Na líci bankovky je hlava Jana Žižky z Trocnova. V roce 1960 byla vytištna bankovka 10 Ks. Na líci bankovky jsou dv dívky, na rubu pehrada na Orav. V roce 1964 byla vytištna bankovka 50 Ks. Na jejím líci je rudoarmjec s partyzánem, na rubu závod Slovnaft v Bratislav. V roce 1962 byla dána do obhu bankovka 100 Ks. U této bankovky je zajímavé to, že hlavním autorem je plk SLA. V roce 1971 je dána do obhu bankovka 20 Ks na které je vyobrazen Jan Žižka. Tato bankovka nahradila bankovku 25 Ks. U veejnosti tehdy vzbudila bankovka rozpaky, protože nemla okraje, tak jak bylo do té doby u eskoslovenských bankovek zvykem. Bankovkou nejvyšší hodnoty bylo 500 Ks z roku Na lícní stran byly dva rudoarmjci, na rubu hrad Dvín. Od roku 1985 do roku 1989 byla vydána série bankovek jejichž autorem byl Albín Brunovský. Bankovka 10 Ks mla na lícní stran portrét P.O.Hviezdoslava a 20 Ks mla na líci J.A.Komenského a na rubu strom vdní. Na 50 K byl vyobrazen udovít Štúr na líci a na rubu Bratislava. Bankovka 100 K byla v obhu pouze 15 msíc, poté byla stažena. Na líci byla podobizna Klementa Gottwalda, na rubu rzné ásti Prahy. Práv podobizna Gottwalda vzbudila mezi lidmi adu negativních reakcí. Nejvyšší nominální hodnotou bylo 1000 K. Na líci byl Bedich Smetana, na rubu Vyšehrad. Tato série již nebyla doplnna o bankovku 500 K vzhledem k vypuknutí tzv. sametové revoluce. Uvedená série bankovek platila až do rozdlení eskoslovenska. 7] eské bankovky od rozdlení republiky v roce 1993 Po rozdlení republiky byla v roce 1993 zízena Ústavou eské republiky eská národní banka (dále jen NB), která svou innost vyvíjí v souladu se zákonem. 6/1993 Sb., o eské národní bance a dalšími právními pedpisy. Je veejnoprávním subjektem a sídlí v Praze. Má kompetence 7] NUMISMATIKA Peníze v eských zemích J. NOL

13 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, správního úadu v rozsahu stanoveném zákonem. Hospodaí samostatn s majetkem, který jí byl sven státem. Do její innosti lze zasahovat pouze na základ zákona. Nejvyšším ídícím orgánem NB je bankovní rada, leny jsou guvernér, dva viceguvernéi a tyi vrchní editelé. Všechny leny bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období. 8] Po rozdlení eské a Slovenské republiky, se každý stát rozhodl vytvoit svou národní mnu. Aby se co nejrychleji oddlily mny obou stát, bylo provedeno okolkování dosavadní mny, pesnji v R šlo o bankovky hodnot 100, 500 a 1000 K, bankovky hodnot 10, 20 a 50 K zstaly neokolkované. Zákon o oddlení mny byl pijat Poslaneckou snmovnou v únoru 1993 a postupn došlo k vydávány nových bankovek, které nahradily staré okolkované a neokolkované. 9] Celkem bylo vydáno 8 nominálních hodnot nových eských bankovek. Bankovka hodnoty 10 K byla totiž nahrazena vydáním mince což se ukázalo výhodnjší. Tabulka [1.] Hodnota Líc bankovky Rub bankovky Barva bankovky 10 K Svatopluk Velká Morava Hndá 20 K Pemysl Otakar I. Zlatá bula sicilská Modrá 50 K Svatá Anežka Anežský klášter ervená 100 K Karel IV. Pee UK Zelená 200 K Jan Amos Komenský Motiv rukou Žlutooranžová 500 K Božena Nmcová Motiv z díla Hndoervená 1000 K František Palacký Kromíž Fialová 2000 K Ema Destinová Motiv hudby ervenohndá 5000 K T.G. Masaryk Pražský hrad Modroerná 8] webový portál NB, stránka o NB 9] NUMISMATIKA Peníze v eských zemích J. NOL

14 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Banka nahradila i bankovku 20 K mincí, totéž se stalo i u bankovky 50 K. Tato je však ješt spolen s mincí stejné hodnoty v obhu. Protože NB mla velké množství mincí 20 a 50 K, rozhodla se nahradit bankovky tchto hodnot mincemi, což vyšlo levnji, než vytisknout nové bankovky. V souasné dob jsou v obhu bankovky hodnot 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 K, s tím, že nkteré bankovky již byly vydány ve více vzorech, protože NB provádí neustálé zlepšování ochrany proti padlání.

15 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, HISTORIE PADLÁNÍ BANKOVEK Padlání penz nebo-li penzokazectví, je nezákonná innost, pi které jsou vyrábny padlané peníze a to jak bankovky tak i mince, za úelem vlastního obohacení nebo narušení ekonomiky státu. Už z tohoto dvodu ohrožení finanního hospodáství a ekonomiky státu bylo padlání odjakživa tvrd postihováno. Pesto, že v mnoha státech bylo padlatelství považováno za tžký zloin, úspšn se rozvíjelo a padlatele neodradily ani velké tresty. Jak bylo napsáno v úvodu, v eských zemích bylo od 11. století považováno padlání za trestný in. Základní právní normou bylo snmovní usnesení z roku 1453, na které navázal mincovní ád krále Jiího z Podbrad. Trest za padlání bylo tehdy upálení. Dalšími tresty bylo vaení v oleji nebo nap. vypichování oí, useknutí ruky padlatele, škrcení a smýkání. Jistý Václav Mrkvika v 16. století skonil na hranici za to, že vyrábl falešné klíe, klešt, sekery a kolky pro mincování a kradl náadí v mincovn. Stejn dopadl kvli falešné minci i ková Vank z Ostetína. 10] Padlání papírových penz bylo podstatn lukrativnjší než padlání mincí, proto bylo také více rozšíené. Zájem padlatel urovala hlavn hospodáská situace a dále technické náležitosti bankovek, které mohly padlání ulehit nebo i ztížit. Protože v té dob nebyla k dispozici žádná kopírovací zaízení, vyskytovaly se dv skupiny padlatel. První skupina byla složena z odborník jako jsou fotografové, retušéi, litografové a zamstnanci tiskáren. Padlky této skupiny byly ve vtšin pípad zdailé, nejrozšíenjší technikou padlání byl tisk z výšky. 11] V srpnu roku 1921 nkolik žák nalezlo pi koupání ve Vltav balíek, ve kterém byly mdné desky s kresbami. Bylo zjištno, že to jsou leptané plotny pro tisk bankovek. Podrobnou prohlídkou behu Vltavy bylo v bahn nalezeno dalších 28 mdných ploten. Šlo o negativy rakousko-uherských bankovek, eskoslovenského kolku a eskoslovenské stokoruny. Po zjištní výrobce bylo firmou Max Levy Co z Filadelfie sdleno, že uvedené plotny dodala B. ernému, fotografovi z Mladé Boleslavi. erný byl zaten a piznal se, že v letech padlal bankovky a kolky. Toto dlal doma a rodin tvrdil, že pracuje na vynálezu proti padlání. Hrozil mu trest 10-ti let žaláe, byl ale osvobozen šikovným právníkem, který pesvdil porotu, že tím, že padlal nejvíce rakousko-uherskou mnu prokázal vlastenecký in odporu proti monarchii. Druhou skupinou byly padlky, jejichž autory byli malíi reklam, dekorací, pokoj a písmomalíi. Nejastjší technikou padlání byla runí kresba vytvoená podle originálu 10] PRÁVO magazín z , l. Vní padlatelé. 11] Peníze v eských zemích do roku 1919, Korunová mna Mgr. J. MORAVEC

16 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, pomocí tuše, barevných inkoust, barev a barevných tužek. Padlky byly neumlé až mén zdailé. Napíklad v roce 1935 byly na Kyjovsku objeveny dv stokoruny, na nichž místo textu Tato bankovka je vydaná podle zákona bylo napsáno Tato bankovka je poslední, víc už nedlám, je to otravná práce a má rozhodn vtší hodnotu než 100 K. V Kocourkov 30. února I v 60 letech 20 století byl zaznamenán podobný pípad. Jistá slena dostala za své služby v parku jako odmnu padesátikorunu. Protože se jí zdála divná, odnesla ji na služebnu Veejné bezpenosti a zde bylo zjištno, že byla namalována pastelkami a místo nápisu Státní banka eskoslovenská zde byl nápis Svaz pro podporu prostituce. 10] Asi nejvtší padlatelskou akcí všech dob, byla akce s krycím názvem BERNHARD nazvaná podle vedoucího oddlení výroby anglických liber píslušníka SS Bernharda Krügera. Vybraná skupina židovských vz v koncentraním táboe Sachsenhausenu padlala pod hrozbou smrti anglické libry, americké dolary, ruské ervonce, rzné doklady a poštovní známky. Šlo o písn utajovanou akci, o které vdla jen úzká skupina píslušník SS a celá akce mla hlavn narušit ekonomiku Velké Británie. Celý píbh popsal ve své knize pod názvem áblova dílna jediný doposud žijící bývalý vze Adolf Burger. Podle jeho vyprávní byl natoen i stejnojmenný film. S rozvojem poítaové techniky, zaali padlky bankovek vyrábt hlavn mladiství a to i proto, že si vbec neuvdomují trestní postih, který je za tuto innost eká. Peníze vyrábjí hlavn pro své obohacení s cílem získat prostedky na zábavu, automaty nebo drogy. Nejvíce bývají vyrábny bankovky nižších hodnot 100, 200 a 500 K, ale vyskytují se i bankovky vyšších hodnot 1000 a 2000 K. Takové padlky bývají vtšinou vytvoené pomocí inkoustových tiskáren. Od pravých bankovek se liší tím, že mají nedokonalé ochranné prvky a jiný je i barevný odstín. Jde o bankovky které jsou NB vtšinou zaazeny do stupn nebezpenosti 4 ) - mén zdailé. Stup nebezpenosti je celkem 5 a NB tím podle rzných kritérií uruje jak kvalitní je padlek. Zaazovat padlky do stup nebezpenosti zaala Rakousko-Uherská banka a NB tento systém dodnes používá. Rozdlení je následující : 1. stupe velmi nebezpený padlek dokonalý padlek zhotovený odborníky, tiskové techniky a ochranné prvky jsou stejné jako u originálu 2. stupe nebezpený padlek padlek zhotovený jinými tiskovými technikami než originál, ochranné prvky napodobeny ásten, velmi dobrý barevný vjem

17 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, stupe zdailý padlek padlek zhotovený jinými tiskovými technikami než originál, ochranné prvky jsou napodobeny nedokonale nebo chybí 4. stupe mén zdailý padlek padlek, který má tiskové techniky a ochranné prvky napodobeny velmi nedokonale, zpsobilý k oklamaná za zvláš nepíznivých podmínek 5. stupe neumlé padlky k oklamání zpsobilé jen ve výjimených pípadech, jde nap. o run kreslené padlky Mimo azení do stupn nebezpenosti, zaazuje NB padlky podle mny a nominálních hodnot do typ a podtyp. 12] Samotné padlatelství se ve 20 letech minulého století díky velkým padlatelským kauzám stalo mezinárodním problémem. Proto byla v roce 1929 v Ženev uzavena Úmluva o potírání penzokazectví, která byla ratifikována SR v roce 1931, vyhlášená ve Sbírce zákon.15/1932 a je planá i v dnešní dob. Podle l. 2 Úmluvy se slovem peníze rozumjí peníze papírové vetn bankovek a kovové mince. Na základ l. 3 Úmluvy se smluvní strany dohodly, že pro obecný trestný in bude potrestán : 1. kdo podvodn falešné peníze jakkoli zhotovuje nebo kdo porušuje peníze, nech k tomu použije jakéhokoli prostedku 2. kdo podvodn falešné peníze uvádí do obhu 3. kdo cokoliv podniká k tomu konci, aby falešné peníze uvedl do obhu, dovez do státu, pijal nebo opatil, vda že jsou falešné 4. kdo se o tyto trestné iny pokusí a kdo se jich úmysln zúastní 5. kdo podvodn zhotovuje, pijímá nebo si opatí nástroje neb jiné pedmty, které jsou podle své povahy ureny k výrob falešných penz nebo k porušení penz Souasn bylo stanoveno, že nelze init rozdílu mezi mnou vlastní a cizí a že falešné peníze, nástroje atd. se zabaví a prohlásí za propadlé, piemž se vždy musí uinit nezpsobilými k užití. 13] 12] Platební prostedky jejich ochrana a padlání Mgr. J. BROŽ, JUDr. M. Hradecký 13] Úmluva o potírání penzokazectví doslovný text

18 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Trestní postihy za padlání a pozmování penz V eské republice je v souasné dob platný trestní zákon. 140/1961 Sb. ve znní pozdjších pedpis, kde v oddíle tetím - trestné iny proti mn a trestné iny daové jsou níže uvedené skutkové podstaty : 140 Padlání a pozmování penz (1) Kdo sob nebo jinému opatí padlané nebo pozmnné peníze, nebo kdo takové peníze pechovává, bude potrestán odntím svobody na dv léta až osm let. (2) Kdo padlá nebo pozmní peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padlané nebo pozmnné peníze udá jako pravé, bude potrestán odntím svobody na pt až deset let. (3) Odntím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li in uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako len organizované skupiny, nebo b) spáchá-li takový in ve znaném rozsahu. 141 Udávání padlaných a pozmnných penz Kdo padlané nebo pozmnné peníze, jimiž mu bylo placeno jako pravými, udá jako pravé, bude potrestán odntím svobody až na dv léta nebo penžitým trestem nebo propadnutím vci. 142 Výroba a držení padlatelského náiní (1) Kdo vyrobí, sob nebo nkomu jinému opatí anebo pechovává nástroj nebo jiný pedmt urený k padlání nebo pozmování penz, bude potrestán odntím svobody až na dv léta. (2) Odntím svobody na jeden rok až pt let bude pachatel potrestán, spáchá-li in uvedený v odstavci 1 pi výkonu svého povolání.

19 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Spolené ustanovení Ochrana podle 140 až 142 se poskytuje též penzm cizozemským, tuzemským a cizozemským bezhotovostním platebním prostedkm, jakož i tuzemským a cizozemským cenným papírm. 144 Ohrožování obhu tuzemských penz (1) Kdo neoprávnn vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských penz, nebo kdo takové náhražky neoprávnn dává do obhu, bude potrestán odntím svobody až na šest msíc nebo penžitým trestem. (2) Stejn bude potrestán, kdo a) bez zákonného dvodu odmítá tuzemské peníze, b) bez hospodáské poteby shromaž uje drobné tuzemské peníze, nebo c) poškozuje tuzemské peníze. K tomuto je nutno uvést, že v praxi se padláním rozumí úplné vyhotovení penz bez oprávnní (fotograficky, obkreslením, ražením, odléváním, tiskem) a dále sestavováním bankovek z jiných ástí pravých bankovek. 14] Také p estupkový zákon. 200/1990 Sb. ve znní pozdjších p edpis, pamatuje na postih za padlání v 27 P estupky na úseku financí a mny 1. Pestupku se dopustí ten, kdo neoprávnn zhotoví reprodukci nebo zamnitelnou napodobeninu bankovky, mince, šeku, cenného papíru nebo platební karty znjící na tuzemskou nebo cizí mnu anebo neoprávnn zhotoví pedmt úpravou napodobující bankovku, minci, šek, cenný papír nebo platební kartu. 2. Za pestupek podle odst. 1 lze uložit pokutu do 5000 K. Podstatou pestupku je neoprávnné zhotovení nebo napodobení platebních prostedk bez souhlasu NB nebo vydavatele platebního prostedku až na výjimku stanovenou píslušným normativním aktem. 14]

20 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, Další právní p edpis, který upravuje innost na úseku platebních prost edk je zákon. 6/1993 Sb. o eské národní bance. Zde je stanoveno kdo má právo vydávat bankovky, rozmry bankovek a hmotnost mincí, jak lze vyrábt reprodukce atd. Výatek ze zákona uvádí nkteré paragrafy týkající se bankovek a mincí: 12 eská národní banka má výhradní právo vydávat bankovky a mince, jakož i mince pamtní (dále jen "bankovky a mince"). 13 Penžní jednotkou v eské republice je koruna eská, zkratka názvu je "K". Koruna eská se dlí na sto halé. 14 eská národní banka spravuje zásoby bankovek a mincí a organizuje dodávky bankovek a mincí od výrobc v souladu s požadavky penžního obhu. 15 eská národní banka sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dozírá na ochranu a bezpenost do obhu nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a niení tiskových desek, razidel a neplatných a vyazených bankovek a mincí. 16 (1) Platné bankovky a mince vydané eskou národní bankou jsou zákonnými penzi ve své nominální hodnot pi všech platbách na území eské republiky. (2) Mince z drahých kov, pamtní mince a mince ve zvláštním provedení urené ke sbratelským úelm mohou být prodávány za ceny odlišné od jejich nominální hodnoty. 17 (1) eská národní banka vymuje na požádání poškozené bankovky a mince, které vydala, za bankovky a mince nepoškozené.

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny)

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) semestrální práce Zdeněk Čumpelík Martin Čížek V Praze

Více

Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONY VI/2 FINANČNÍ GRAMOTNOST č.

Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONY VI/2 FINANČNÍ GRAMOTNOST č. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 ŠABLONY VI/2 FINANČNÍ GRAMOTNOST č. materiálu: VY_62_INOVACE_0203 ANOTACE: Autor materiálu:

Více

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová

Ochranné prvky na bankovkách. Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky na bankovkách Bc. Alena Kozubová Ochranné prvky Každá emisní banka chrání své bankovky proti padělání. Od prvního zavedení peněz se padělatelé snaží bankovky napodobit a uvést do oběhu.

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 PADĚLKY 2012 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 26. února 2013 Padělky 2012 Počet padělků zadržených

Více

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Hotovostní platební styk. JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Hotovostní platební styk JUDr. Dana Šramková, Ph.D. Měna Tento pojem znamená: konkrétní formu nebo druh peněz, konkrétní soustavu peněz zavedenou v určitém státě a systematicky upravenou právním řádem

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2014

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2014 PADĚLKY 2014 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2014 doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 16. 3. 2015 Padělky 2014 Počet padělků zadržených

Více

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků:

Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: Platební karta slouží k bezhotovostnímu placení K výběru z bankomatu Každá platební karta se skládá z několika základních prvků: 1. Logo a název banky jedná se o firemní označení banky, která poskytuje

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

Úvod Bankovky Ostatní ceniny Tiskárny Techniky tisku Závěr Literatura Konec. Tisk cenin. Autor: Martin Čížek, Zdeněk Čumpelík Editor: Martin Nešpor

Úvod Bankovky Ostatní ceniny Tiskárny Techniky tisku Závěr Literatura Konec. Tisk cenin. Autor: Martin Čížek, Zdeněk Čumpelík Editor: Martin Nešpor Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk cenin Autor: Martin Čížek, Zdeněk Čumpelík Editor: Martin Nešpor Praha, duben 2012 Katedra mapování a kartografie Fakulta stavební

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality

I. Smlouva o Ústav pro Evropu. 1. Protokol o úloze vnitrostátních parlament v Evropské unii. proporcionality Závrený akt obsahuje seznam závazných protokol a nezávazných prohlášení Závrený akt KONFERENCE ZÁSTUPC VLÁD LENSKÝCH STÁT svolaná do Bruselu dne 30. záí 2003 s cílem pijmout spolenou dohodou Smlouvu o

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2013

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2013 PADĚLKY 2013 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2013 doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 5. 3. 2014 Padělky 2013 Počet padělků zadržených v

Více

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál

EKONOMIKA Vývoj peněz, formy, funkce peněz výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Vývoj

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

a napodobeniny platidel v České republice v roce 2007

a napodobeniny platidel v České republice v roce 2007 Padělan laná a pozměněná platidla a napodobeniny platidel v České republice v roce 2007 Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 26. února 2008 Struktura prezentace 1 Peněž ěžní oběh

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_61_INOVACE_FG.2.06 Název školy Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Autor Tematická

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Finanční trh, cenné papíry praktické úlohy III/2 VY_32_INOVACE_22 2 Název školy Registrační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_245_ESP_03 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

BANKOVKA 500 Kč VZOR 2009 SPECIMEN SPECIMEN

BANKOVKA 500 Kč VZOR 2009 SPECIMEN SPECIMEN BANKOVKA 500 Kč VZOR 2009 Dne 1. dubna 2009 vydává Česká národní banka do peněžního oběhu novou bankovku nominální hodnoty 500 Kč vzoru 2009. Bankovky téže nominální hodnoty vzorů 1995 a 1997 zůstávají

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor VY_32_INOVACE_E18.02

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Padělky 2011. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB. 27. února 2012

Padělky 2011. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB. 27. února 2012 Padělky 2011 Padělan lané a pozměněné bankovky a mince na území České republiky Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 27. února 2012 Struktura prezentace 1 Peněž ěžní oběh 2

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO141

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce

Zadávací dokumentace k podlimitní veejné zakázce na stavební práce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 EDITELSTVÍ editel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IO: 652 697 05, DI: CZ65269705

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -2. modul Peníze

Finanční gramotnost pro SŠ -2. modul Peníze Modul č. 2 Ing. Miroslav Škvára O penězích Dnes začneme otázkou Která otázka ve vašem dětství souvisela s penězi? Možná to byla věta: Mami / tati, koupíš mi to? Chápali jste, že vám rodiče (asi) nemohou

Více

EURO IDENTIFIKACE NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU HMATEM NAKLONĚNÍM. NAŠE měna

EURO IDENTIFIKACE NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU HMATEM NAKLONĚNÍM. NAŠE měna EURO NAŠE měna IDENTIFIKACE HMATEM NAKLONĚNÍM NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU IDENTIFIKACE BANKOVEK 1. HMATEM Papír Plastický tisk 2. NASTAVENÍM PROTI SVĚTLU Vodoznak Soutisková značka Ochranný proužek Perforace

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny)

TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE TISK CENIN (ochranné prvky, tiskárny) semestrální práce Zdeněk Čumpelík Martin Čížek editoval

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi

Úloha. emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy. emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Úloha ČNB emisníčinnost, péče o peněžní oběh a platební systémy emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Slup

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

innost banky emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Tábor 14. května 2008 Ing.

innost banky emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Tábor 14. května 2008 Ing. Emisníčinnost innost České národní banky emisní den pamětní zlaté mince Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Tábor 14. května 2008

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel.

Eurozóna. je označen. ení pro ty státy ty Evropské. euro. obyvatel. Euro EUROZÓNA Eurozóna je označen ení pro ty státy ty Evropské unie, které přijaly společnou měnu m euro. V současn asné době používá euro nebo měnu, která je na něj n navázána, na, 44 států a 8 území

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE Základy pokladní služby - organizace pokladní služby, dotace

Více

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky )

PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE. o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) PODMÍNKY OBCHODNÍ VEEJNÉ SOUTŽE o nejvhodnjší návrh na uzavení smlouvy o úplatném pevodu akcií. (dále jen Podmínky ) FRUTA Podivín,a.s. se sídlem Podivín, Rybáe 156/157, PS: 69145, I: 49968556, zapsaná

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci

Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Legislativa pro obnovitelné zdroje energie pednáška pro mezinárodní konferenci Praktická využitelnost obnovitelných zdroj energie,konané v Dín 15.ervna 2005 Osnova pednášky : 1. Legislativní rámec a správní

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY?

JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY? JAK DOBŘE ZNÁŠ ČESKÉ BANKOVKY? Plán vyučovací hodiny (č. 1) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Jak dobře znáš české bankovky? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 1 2 vyučovací

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP

PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP Stránka 1 z 8 PEDPISY PRO PRAVIDELNÉ PERIODICKÉ KONTROLY (REVIZE) TEXTILNÍCH OOPP EN 354 Osobní ochranné prostedky proti pádm z výšky - spojovací prostedky EN 795 B Ochrana proti pádm z výšky - kotvicí

Více

ěživa a nové ochranné prvky bankovek

ěživa a nové ochranné prvky bankovek Emise oběž ěživa a nové ochranné prvky bankovek Inovovaná bankovka 500,- Kč Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 30. března 2009 Struktura prezentace Úvod Úloha ČNB 1 Peněž ěžní oběh

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ohlédnutí za technikou pro život

Ohlédnutí za technikou pro život Ohlédnutí za technikou pro život Program je uren pro studenty oboru technická a informaní výchova. Jeho absolvováním mžete získat nkteré poznatky o historii techniky, kterou bžn užíváte. Pedevším nám jde

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více