EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník"

Transkript

1 EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník

2 Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu Kamarád s pøírodou. Mise jsou vytvoøené tak, že je mùžeš snadno plnit, jak ve škole s uèitelem a ostatními spolužáky, tak i doma s rodièi èi sourozenci. Vìøíme, že splnìní vybraných misí tì obohatí o nové zkušenosti, vìdomosti a zážitky, které budeš sdílet se spolužáky i doma s ostatními èleny rodiny. Základní pravidlo pro všechny mise zní: Pokud nìèemu nerozumím, zeptám se! Na nic neèekej a ptej se hned, jakmile ti není nìco jasné..hodně štěstí!

3 Ekologičtější prostředí kolem nás Promìnit svou tøídu, domov nebo napøíklad okolí bytu èi domu, tak aby bylo ekologiètìjší, není nic složitého. Prohlédni si všechny mise a hlasuj, které budeš plnit. Aktivitì se meze nekladou, zvládnout mùžeš všechny. Podmínkou však je, splnit alespoò pìt misí. Projdi si jednotlivé úkoly i s rodièi doma. Pokud si s nimi vybereš tytéž jako ve škole, nevadí. Postup je stejný. Mísí, které by mìly být vyplnìny, je pìt. Nenechte se zbytečně zdržovat a pusťte se společně do toho!

4 1. Třiď odpad! imise Dnes je tøídìní odpadu bìžná èinnost, takže vám na tom možná nepøijde nic zvláštního. Pøemýšleli jste ale nad tím, co všechno lze dnes tøídit? TØÍDA: Pokud ve vaší tøídì nemáte oddìlené koše na tøídìný odpad, vyrobte si je sami. Postaèí vám napøíklad papírové krabice, které si sami mùžete pomalovat. Rozhodnìte, kolik jich potøebujete. Urèitì si vyrobte alespoò krabici na papír a na plasty, kterou je dobré vyložit igelitem, aby se nerozmoèila. Až budou plné, odneste odpad do tøídících popelnic v okolí. DOMOV: Zapoj se i doma do procesu tøídìní. Pokud doma odpad netøídíte, navrhni to rodièùm. Jedním z mnoha dùvodù, proè bychom odpad mìli tøídit je, že z nìj lze vyrobit ještì mnoho dalších užiteèných vìcí. Nebyla by škoda pohøbít recyklovatelné odpadky na skládce èi ve spalovnì, když mohou být znovu zpracovány? 2. Zredukuj odpad! Pokud jste se rozhodli plnit misi èíslo jedna, skvìle ji doplòuje druhá. Snažte se zredukovat množství odpadkù, které produkujete. TØÍDA: Papír, který už nepotøebujete, ale je potištìný pouze z jedné strany, mùžete ještì použít, napøíklad na kreslení nebo hraní piškvorek. DOMOV: Kupují rodièe balenou pitnou vodu? Pokud je vìtšinou neperlivá a bez pøíchutì, zkus si místo toho natoèit vodu z kohoutku. V Praze je voda stoprocentnì zdravotnì nezávadná a navíc èerstvá. Do školy a ven si mùžeš nosit láhev s pitím, kterou lze snadno doplòovat. Na svaèiny zkus použít omyvatelné krabièky.

5 3. Ukliď to! Èasto platí pravidlo, že tam kde je uklizeno, se nepoøádek hromadí mnohem pomaleji. Vyzkoušejte, jestli toto pravidlo platí i v okolí vaší školy èi domù. Pozorujte, za jak dlouho po úklidu, se opìt zaène nepoøádek hromadit. TØÍDA: Udìlejte si chvilku, vyjdìte pøed školu a zkuste uklidit odpadky, které nìkdo pohodil, nebo je tam navál vítr. Opìt se snažte tøídit zvlášť plasty a papír. Tentokrát se zde mùže objevit i sklo, ale to sbírejte vždy jen za dozoru uèitele. Nezapomeòte na ochranné rukavice pøeci jen jde o odpadky. DOMOV: Zkus to samé udìlat i v okolí svého domu. Mùžeš se na úklid vrhnout s rodièi, nebo kamarády, kteøí bydlí vedle tebe. 4. Pěstuj! V této misi si vyzkoušíte roli zahradníka. Pokud s nìèím podobným nemáte zkušenosti, urèitì to není dùvod, kvùli kterému byste mìli úkol pøeskoèit. Rozhodnìte se, jestli budete pìstovat okrasnou rostlinku, nebo takovou, na které si budete moci pochutnat. TØÍDA: Zasaïte si se spolužáky nìjaká semínka a spoleènì mùžete pozorovat, jak rostou. Tak se o nì alespoò nezapomenete starat a na konci roku si tu svou odneseš domù. Snaž se o svou rostlinku peèovat i pøes prázdniny. Pokud bude tvá rostlina po prázdninách zpìt ve tøídì a v dobrém stavu, odvedl/a jsi skvìlou zahradnickou práci. DOMOV: Tuto misi lze velmi jednoduše splnit i doma. Pokud sis pøedpìstoval/a rostlinu ve škole a odnesl/a domù, je jasné, že se o ní musíš starat i nadále. A to tak, že ji napøíklad pøesadíš do vìtšího kvìtináèe nebo ven a dodáš jí potøebné živiny. V pøípadì, že jste si jako tøída tuto misi nevybrali, ale tebe zaujala, vyzkoušej si s pomocí nìkoho z rodiny vysadit nìkolik bylinek, které mùžeš pozdìji využít tøeba pøi vaøení. Dnes prodávají základní bylinky jako je tymián, bazalka nebo rozmarýn i v bìžném supermarketu. Pokud máte zahradu, je pro tebe tato mise jako stvoøená. Mùžeš se s pomocí rodiny klidnì pustit i do pìstování zeleniny nebo ovoce. a

6 5. Hurá ven! Pøíroda je všude kolem nás, a to i když žijeme ve mìstì. Nauète se poznávat pøírodu prozkoumáváním blízkého i vzdálenìjšího okolí. TØÍDA: Najdìte si se spolužáky a vyuèujícím chvilku a vyrazte na malý prùzkum okolí. Zkuste se zamìøit na nìco, co je spojené s pøírodou. Všímejte si napøíklad stop, které po sobì zanechávají zvíøata. Po návratu nakreslete to, co vás nejvíce zaujalo, a vyzdobte si obrázky tøídu. DOMOV: Vydej se s rodièi nebo prarodièi na výlet, ale tentokrát nechte auto doma a jeïte vlakem, nebo klidnì na kole. Po návratu opìt zkus nakreslit nìjakou zajímavost, na kterou jste bìhem výletu narazili. 6. Přines to! Máte doma nìco, co již nevyužíváte, ale stále by se to dalo použít? Možná by to udìlalo radost nìkomu dalšímu. Pøi domácí verzi této mise zkus vytøídit nìkteré výrobky, které nepatøí do bìžného odpadkového koše. TØÍDA: Zkuste zorganizovat celotøídní akci. Domluvte se se spolužáky na konkrétní den a poraï se doma s rodièi, co bys mohl/a pøinést. Organizace je zcela na vás. Mùžete se rozhodnout, zda pùjde pouze o výmìnu nebo jestli za pøinesené vìci budete vybírat peníze. Za utržené peníze byste pak mohli jet spoleènì na výlet, nebo je vìnovat nìkomu, kdo je potøebuje. DOMOV: Máte doma nepoužívaný nebo nefunkèní mobilní telefon èi vybité baterie? Tyto výrobky by nemìly pøijít do normálního odpadkového koše. Odnést je mùžeš do sbìrných dvorù, prodejen s elektro spotøebièi, nebo nìkterých prodejen mobilních operátorù. Osmdesát procent materiálu lze znovu využít!

7 7. Bav se! V této misi se držte hesla: Škola hrou! Máte zcela volnou ruku. Je jen na vás, zda nìco nakreslíte, vymodelujete nebo vyrobíte. Jedinou podmínkou je, aby výsledek vaší práce mìl pøírodní motiv a zbyteènì nezatìžoval životní prostøedí. TØÍDA: Vyzdobte si spoleènì tøídu tak, aby bylo vidìt, že myslíte na ochranu životního prostøedí. Využijte u toho co nejvíce již nepoužívaného materiálu - starý papír, plast, nebo staré látky. Zkuste napøíklad spoleènì vytvoøit koláž s pøírodní tématikou. Tato mise je velmi kreativní, záleží jen na vaší fantazii. Nezapomeòte váš výtvor vyfotit! DOMOV: Vytvoø nìco s pomocí rodièù. Snaž se využít co nejvíce recyklovatelného a pøírodního materiálu. Napøíklad vìtrník z PET lahve, plastický obrázek s použitím listù, skoøápek od oøechù nebo od vajíèek, které pak pøilepíš na papír. Venku mùžeš také nasbírat spadlé listí, doma ho nabarvit vodovkami a obtisknout na papír. Nic tìžkého také není ruènì vyrobený šperk, který udìlá radost nejen mamince. Mùžeš použít nìjaký zajímavý kamínek, obmotat ho provázkem èi drátkem a pøipevnit na jiný provázek. Možností je nepøeberné množství, dej prostor své fantazii! Podívej se také na

8 8. Vynech jeden den maso! Ve tvém vìku je maso dùležitou souèástí jídelníèku, avšak jeden den v týdnu bez masa nikomu neublíží. Maso se dlouho tráví, takže se tvé tìlo alespoò vyèistí. Navíc dnes je pøevážná èást zemìdìlské pùdy využívána ke krmení dobytka, tedy více než pro pìstování plodin, které jsou urèené k lidské konzumaci. TØÍDA: Hlasujte pro jeden den v týdnu, kdy se budete snažit jíst pouze bezmasé pokrmy. Napøíklad i šunka v obložené housce patøí mezi masité potraviny. Pokud chodíte na obìdy do školní jídelny, urèitì tam bude na výbìr i bezmasá varianta hlavního jídla. Pokud ne, je to zajímavý tip, který mùžete prodiskutovat s vedením školy. DOMOV: Domácí verze této mise je stejná. Stanov si jeden den, který bude doma vyhovovat, a snaž se vynechat všechny masité potraviny. Pokus se do mise zapojit i ostatní èleny rodiny. 9. Kupuj domácí výrobky! Podpoøte zboží a produkty, které se vyrábìjí na území naší republiky. TØÍDA: Zkuste ve tøídì sepsat seznam míst, kde lze zakoupit produkty vypìstované èi vyrobené v Èesku. DOMOV: Musíš obèas chodit s rodièi na nákup do supermarketu, ale vùbec tì to nebaví? Požádej je, zda byste nemohli nìkdy spoleènì vyrazit na nìkterý z farmáøských trhù. Tamní farmáøi prodávají pøevážnì výrobky, které pocházejí z jejich produkce. Jelikož se jedná o menší výrobce, dávají si na svém zboží více záležet, takže se vìtšinou jedná o velmi kvalitní výrobky.

9 10. Zmapuj okolí! Víte, kde se ve vašem okolí vyskytuje místo, kam lidé i pøes zákaz vyhazují odpad? Zamìøte se v této misi také na místa, která jsou naopak vhodná k procházkám a rùzným venkovním aktivitám. TØÍDA: Zkuste sehnat slepou mapu mìstské èásti, kde se nachází vaše škola a poté do ní zakreslete místa, kde lze koupit lokální a bio produkty. Dále do ní èervenì zakreslete místa, která jsou zneèištìná a nevhodná k procházce. Víte napøíklad o nìjakém místì, kde lidé vyhazují odpad i pøesto, že je to zakázané? Zakreslete do ní také místa, která jsou naopak pro vycházku do pøírody vhodná, napøíklad park, les nebo oboru. Tento úkol skvìle doplòuje pøedchozí misi. DOMOV: Pokud si tvoje tøída tuto misi nevybrala, mùžeš mapu vyplnit spoleènì s rodièi. Jestli už máš místa zakreslená ze školy, jdi se na vyznaèená stanovištì podívat. Zdokumentuj místa fotografií, obrázkem èi zakoupeným výrobkem.

10 Kontrolní otázky Zkus si otestovat své znalosti, abys vìdìl/a, co ses z vybraných misí nauèil/a. Pokus se odpovìdìt na všechny otázky i v pøípadì, že jste si zrovna danou misi jako tøída èi u vás doma nevybrali. Pro správné odpovědi klikni na a jdi do sekce Pro děti a rodiče Otázky a odpovědi. Na stránkách nalezneš i mnoho dalších zajímavých informací. Otázky k misi č. 1: Třiď odpad! Co nepatøí do koše urèenému na plasty? Slupka od banánu PET lahev Igelitový pytlík Jakou barvu má kontejner urèený na papír? Rùžovou Modrou Fialovou Tvoje poznámky:

11 Otázky k misi č. 2: Zredukuj odpad! Co udìláš s PET lahví, než ji hodíš do pøíslušného koše? Nic Sešlapu ji, aby se zmenšila. Naplním ji vodou. Co udìláš, abys omezil plýtvání materiálu? Budu používat materiály, které lze opakovanì použít. Každý den si koupím novou balenou vodu. Tvoje poznámky: Papír vyhodím, jakmile už ho nepotøebuji, nevadí, že by šel ještì použít. Otázky k misi č. 3: Ukliď to! Který z následujících pøedmìtù necháte ležet na zemi? Papírek od bonbónù Spadlý list ze stromu Igelitový pytlík Co se v pøírodì po krátké dobì rozloží? Papírový kapesník Sklenìná lahev Igelitový pytlík Tvoje poznámky: Otázky k misi č. 4: Pěstuj! Jak èasto se obvykle zalévají rostliny? Rostliny se zalévat nemusí, samy se dokáží zavlažit. Bìžnì jedenkrát za mìsíc Bìžnì jedenkrát za týden Tvoje poznámky: Který strom nepatøí mezi listnaté druhy? Dub Smrk Lípa

12 Otázky k misi č. 5: Hurá ven! Jak bychom se mìli správnì chovat v pøírodní rezervaci? Odhazovat odpadky na zem Chodit po vyznaèených cestách Být co možná nejhluènìjší, abychom vyplašili co nejvíce zvíøat. Co bychom nemìli zapomenout, když jdeme do pøírody? Na správné obleèení Hrací karty Fotbalový míè Tvoje poznámky: Otázky k misi č. 6: Přines to! Co bys mìl/a udìlat s nefunkèním èi nepoužívaným mobilním telefonem? Vystavit si ho do polièky Odnést ho na místo kde ho dokáží recyklovat. Vyhodit ho doma do koše Kam s obleèením, ze kterého už jsi vyrostl, ale stále se dá nosit? Odnesu ho do charity nebo sbìrných kontejnerù. Nechám si ho, tøeba se bude ještì nìkdy hodit. Vyhodím ho do popelnice. Tvoje poznámky: Otázky k misi č.7: Bav se! Co by se na koláži, která vystihuje ochranu pøírody, nemìlo vyskytovat? Dopravní zácpa, plná kouøících aut Les Jízda na kole Tvoje poznámky: Na co je tøeba dávat pozor, když se snažíte zkrášlit vaší tøídu, èi vyrobit nìjaký ruèní výrobek? Na nic Na to, aby práce netrvala pøíliš dlouho. Na to, abychom nezranili sebe ani ostatní.

13 Otázky k misi č. 8: Vynech 1 den maso! Pokud se rozhodneš pro jeden bezmasý den v týdnu, co by se ve tvém jídelníèku nemìlo objevit? Buchty s mákem Kuøecí øízek Bramboráky Tvoje poznámky: Co se nevyskytuje na jídelníèku býložravcù? Tráva Maso Vojtìška Otázky k misi č. 9: Kupuj domácí výrobky! Která z následujících plodin není bìžnì pìstovaná na území Èeské republiky? Hruška Banán Rajèe Tvoje poznámky: Proè je dobré kupovat èeské produkty? Koupì èeských produktù není dobrý nápad. Protože do Èeska necestují pøes pùl svìta. Protože jsou dražší. A to co je dražší, je i kvalitnìjší. Otázky k misi č 10: Zmapuj okolí! Co to je vlastnì zemìpisná mapa? Plánek urèitého území Zajímavý seznam historek o zemìpisu Rozvrh hodin zemìpisu Tvoje poznámky: Co mùže zpùsobit èerná skládka? Nebezpeèné látky mohou prosakovat do spodních vod. Stromy v okolí se zabarví do èerna. Nic nehrozí, odpad mùžeme vyhazovat kdekoliv.

14 hodnocení Doplò ještì nakonec k misím, pro které jsi se rozhodl/a obrázek nebo fotku. Popiš, co ti na misi pøišlo zajímavé, nebo co by si naopak udìlal/a jinak. Klidnì požádej o pomoc pøi sepisování dojmù i rodièe. Ke každé splnìné misi ještì pøipiš odpovídající poèet hvìzdièek. Mise mì vùbec nezaujala. Mise mì trochu zaujala. Mise byla velice zajímavá a zábavná.

15 1. Třiď odpad! Máš už pøehled o tom, který odpad kam patøí? Zkus popsat, èi nakreslit, co ti pøišlo na této misi zajímavé a co ses nauèil/a. Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 2. Zredukuj odpad! Povedlo se ti ve škole i doma snížit množství odpadu? Vyzkoušel/a jsi pít vodu z vodovodu? Nebo už vodu z kohoutku bìžnì piješ? Pøišli jste ve škole nebo doma na nìjaký zajímavý tip, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

16 3. Ukliď to! Byl kolem školy èi vašeho domu velký nepoøádek? Co se na uklízeném místì vyskytovalo nejèastìji? Za jak dlouho se tam odpadky zaèaly opìt objevovat? Víš, zda je pohodili lidé, nebo je tam spíš zavál vítr? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 4. Pěstuj! Pro jaké rostliny jsi se rozhodl/a? Pìstovali jste ve tøídì všichni stejné nebo jste mìli více možností? Starali jste se pouze o vzrostlé rostliny nebo jste je i sázeli? Jak dlouho si se o nì staral/a, a jak jsi s nimi naložil/a potom? Pìstoval/a si i jedlé rostliny napøíklad bylinky? Budeš v tom i nadále pokraèovat? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

17 5. Hurá ven! Co jsi venku vidìl/a zajímavého? Pokud jsi se pro úkol rozhodl/a i doma, kam a s kým jsi na výlet vyrazil/a? Mìli jste pøi procházce hezké poèasí a užili jste si to? Plánujete, že si to zopakujete? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 6. Přines to! Podìl se o dojmy ze školní akce. Bylo nároèné nìco takového zorganizovat? Pro jakou verzi mise jste se se spolužáky rozhodli? Vybírali jste za vìci peníze nebo jste je jen vymìòovali? Pokud jste vybrali peníze, jak jste s nimi naložili? Rozhodli jste se pro domácí verzi této mise? Co jste doma našli nepotøebného? Kam jste to odnesli? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

18 7. Bav se! Vybrali jste si se spolužáky tuto misi? Jak jste tøídu vyzdobili? Rozhodli jste se i pro výrobu pøírodní koláže? Nechal/a jsi se inspirovat pøi domácí verzi této mise, nebo jsi vytvoøil/a nìco podle sebe? Co jsi vyrobil/a? Potøeboval/a si pomoc nebo jsi to zvládl/a sám/sama. Pamatuj, že na pomoci není nic špatného. Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 8. Vynech jeden den maso! Pokud jste si tuto misi vybrali jako tøída, nebyl to pro nìkteré z vás problém? Pøipravují ve vaší jídelnì nìkdy i bezmasé pokrmy? Jak se ti vykonával tento úkol? Jíš maso bìžnì každý den? Jaké je tvé nejoblíbenìjší? Mùžeš se podìlit o nìjaký zajímavý recept na jídlo bez masa? Budeš jeden bezmasý den dodržovat i nadále? Který den jsi si zvolil/a? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

19 9. Kupuj domácí výrobky! Kolik je ve vašem okolí obchodù èi trhù s možností koupì místních dobrot? Bylo to pro tebe nové zjištìní nebo si o tomto místì vìdìl/a. Byli jste spoleènì s rodièi na farmáøských trzích? Bylo to poprvé nebo chodíte na podobná místa pravidelnì? Mìl/a jsi možnost dozvìdìt se nìco zajímavého od místního farmáøe? Jak ti tam zakoupený výrobek zachutnal? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 10. Zmapuj okolí! Kolik se u vás našlo obchodù a stánkù s domácími a bio produkty? Kolik zneèištìných míst a kolik naopak vhodných k procházce jsi objevil/a? Byli jste se na nìkterém z míst podívat s tøídou nebo rodièi? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: Podívej se s rodiči na další zajímavé tipy, jak zmírnit lidský dopad na životní prostředí. Klikněte na a v sekci Pro děti a rodiče naleznete mimo jiné i spoustu zajímavých ekologických tipů.

20 EkoPrùzkumníka pro tebe pøipravil SANG o.s. Kamarád s prírodou ˇ

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZKONTROLUJ SVÉ BODY. Jídlo je fajn vychutnej si ho

ZKONTROLUJ SVÉ BODY. Jídlo je fajn vychutnej si ho g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww rg Pamatuješ si, jaké to bylo učit se jezdit na kole? Nejdůležitější bylo dosáhnout správné rovnováhy. Jakmile se ti podařilo

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 2 3 5 1 3 1 4 2 2 3 5 5 6 4 2 1 5 3 4 6 1 6 4 3 5 2 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5A 5 5B Zru ení výbìru, výbìr celého obrázku, vymazání výbìru KG2R Tyto volby bývají

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi.

Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi. 1 Tuto knihu vìnuji tìm, kteøí mne nauèili hrát si s vlèaty: Janu Zadražilovi Robinovi a Petru Hájkovi Balúovi. Tomáš Vodièka, 2000 ilustrace Hana Dubská, 2000 Junák svaz skautù a skautek ÈR, Tiskové a

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010

DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 DEN ZEMĚ 23. dubna 2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Rok: 2009/2010 ANKETA Třídění odpadů v našem městě Bystřice n. P. Věk: Pohlaví: žena muž Pohlaví průměrný věk 46 let 85 mužů 174

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné

Milý organizátore Akce Památky, Kontakt pro dotazy a jiné Milý organizátore Akce Památky, děkujeme ti, že jsi se rozhodl/a pořádat brontosauří víkendovku na pomoc památkám a že jsi ji zařadil/a pod program Akce Památky. Věříme, že naše spolupráce bude vzájemně

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník

Prvouka. Pracovní listy pro žáky ZŠ. 1.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 1.stupně ZŠ Prvouka Pracovní listy pro žáky ZŠ 1.ročník Tento výukový materiál je součástí metodiky a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli pro výuku prvouky

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH

Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 43 ze dne 16. 5. 2000 aneb veselé bloudìní pevností Akce DD Krátké

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 4 6 PhDr. František David

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU

DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU DÍTÌ A RODIÈ NEMOCNÝ RAKOVINOU Pøíruèka, která se vám dostává do rukou, je pøeložena z finského originálu, vydaného v rámci finského projektu Efektivní rodina. V Èeské republice podobný projekt zatím neexistuje.

Více

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s 49.06049 v 14.43311 1 Chata Stará Obora GPS s 49.08437 v 14.45508 3 Revír Stará Obora GPS s 49.09609 v 14.41983

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE???

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Kapitola 32. Stavíme dokonalý poèítaè

Kapitola 32. Stavíme dokonalý poèítaè 791 Kapitola 32 Stavíme dokonalý poèítaè 792 Stavíme dokonalý poèítaè Tak a je to tu. V této kapitole se pustíme do stavby dokonalého poèítaèe. Zní to dost vychloubavì, že? Dobrá, pøipouštím, že když zaènete

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám.

Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Knihu vìnuji všem lidem s autismem a jejich rodièùm, pøed kterými hluboce smekám. Perchta Kazi Pátá MÉ DÍTÌ MÁ AUTISMUS PØÍBÌH POKRAÈUJE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková

Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková 2010 Voda živá 5. etapa Vypracovali: Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Marie Novotná, Kateřina Lehká Pod vedením: Marie Novotné Gymnázium, Rýmařov, příspěvková organizace 30.11.2010 Obsah 1. Úvod...

Více

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách:

Vážení, Co je to ONI systém? 10 dùvodù, proè zvolit ONI systém. Pro koho je ONI systém urèen? ONI systém ve 3 variantách: Vážení, MONITORING VOZIDEL dostává se vám do rukou tøetí èíslo inovin. Tentokráte vám chceme pomoci s provozováním a správou vozového parku. Z vlastních zkušeností víme, že provozovat ve firmì vozový park

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně!

TVOŘIVÉ MYŠLENKY. Žijte odvážně! TVOŘIVÉ MYŠLENKY Žijte odvážně! Pardubice 2011 Postupy, které vás posunou dál Věnováno všem, kteří se nebojí žít. ÚVOD Žijeme ve společnosti, která si hraje na jistotu a zabezpečení. Uvěřili jsme, že neustálou

Více

Skautský kariérista (verze 1.1)

Skautský kariérista (verze 1.1) Skautský kariérista (verze 1.1) Hra s názvem Skautský kariérista vznikla původně pro potřeby zimního rádcovského kurzu Triangl (http://triangl.skauting.cz) a snaží se hravou formou přiblížit skautům a

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída

ČLOVĚK A JEHO SVĚT NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! třída ČLOVĚK A JEHO SVĚT 3. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax:

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Život na nikoho nečeká

Život na nikoho nečeká Život na nikoho nečeká Pardubice 2012 Nadechni se a skoč uvolni se a vychutnej si tu jedinečnou jízdu životem. Věnováno tobě, protože o nikoho jiného tu nejde. ÚVOD Tak, jako v mých jiných knihách, i zde

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více