EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník"

Transkript

1 EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník

2 Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu Kamarád s pøírodou. Mise jsou vytvoøené tak, že je mùžeš snadno plnit, jak ve škole s uèitelem a ostatními spolužáky, tak i doma s rodièi èi sourozenci. Vìøíme, že splnìní vybraných misí tì obohatí o nové zkušenosti, vìdomosti a zážitky, které budeš sdílet se spolužáky i doma s ostatními èleny rodiny. Základní pravidlo pro všechny mise zní: Pokud nìèemu nerozumím, zeptám se! Na nic neèekej a ptej se hned, jakmile ti není nìco jasné..hodně štěstí!

3 Ekologičtější prostředí kolem nás Promìnit svou tøídu, domov nebo napøíklad okolí bytu èi domu, tak aby bylo ekologiètìjší, není nic složitého. Prohlédni si všechny mise a hlasuj, které budeš plnit. Aktivitì se meze nekladou, zvládnout mùžeš všechny. Podmínkou však je, splnit alespoò pìt misí. Projdi si jednotlivé úkoly i s rodièi doma. Pokud si s nimi vybereš tytéž jako ve škole, nevadí. Postup je stejný. Mísí, které by mìly být vyplnìny, je pìt. Nenechte se zbytečně zdržovat a pusťte se společně do toho!

4 1. Třiď odpad! imise Dnes je tøídìní odpadu bìžná èinnost, takže vám na tom možná nepøijde nic zvláštního. Pøemýšleli jste ale nad tím, co všechno lze dnes tøídit? TØÍDA: Pokud ve vaší tøídì nemáte oddìlené koše na tøídìný odpad, vyrobte si je sami. Postaèí vám napøíklad papírové krabice, které si sami mùžete pomalovat. Rozhodnìte, kolik jich potøebujete. Urèitì si vyrobte alespoò krabici na papír a na plasty, kterou je dobré vyložit igelitem, aby se nerozmoèila. Až budou plné, odneste odpad do tøídících popelnic v okolí. DOMOV: Zapoj se i doma do procesu tøídìní. Pokud doma odpad netøídíte, navrhni to rodièùm. Jedním z mnoha dùvodù, proè bychom odpad mìli tøídit je, že z nìj lze vyrobit ještì mnoho dalších užiteèných vìcí. Nebyla by škoda pohøbít recyklovatelné odpadky na skládce èi ve spalovnì, když mohou být znovu zpracovány? 2. Zredukuj odpad! Pokud jste se rozhodli plnit misi èíslo jedna, skvìle ji doplòuje druhá. Snažte se zredukovat množství odpadkù, které produkujete. TØÍDA: Papír, který už nepotøebujete, ale je potištìný pouze z jedné strany, mùžete ještì použít, napøíklad na kreslení nebo hraní piškvorek. DOMOV: Kupují rodièe balenou pitnou vodu? Pokud je vìtšinou neperlivá a bez pøíchutì, zkus si místo toho natoèit vodu z kohoutku. V Praze je voda stoprocentnì zdravotnì nezávadná a navíc èerstvá. Do školy a ven si mùžeš nosit láhev s pitím, kterou lze snadno doplòovat. Na svaèiny zkus použít omyvatelné krabièky.

5 3. Ukliď to! Èasto platí pravidlo, že tam kde je uklizeno, se nepoøádek hromadí mnohem pomaleji. Vyzkoušejte, jestli toto pravidlo platí i v okolí vaší školy èi domù. Pozorujte, za jak dlouho po úklidu, se opìt zaène nepoøádek hromadit. TØÍDA: Udìlejte si chvilku, vyjdìte pøed školu a zkuste uklidit odpadky, které nìkdo pohodil, nebo je tam navál vítr. Opìt se snažte tøídit zvlášť plasty a papír. Tentokrát se zde mùže objevit i sklo, ale to sbírejte vždy jen za dozoru uèitele. Nezapomeòte na ochranné rukavice pøeci jen jde o odpadky. DOMOV: Zkus to samé udìlat i v okolí svého domu. Mùžeš se na úklid vrhnout s rodièi, nebo kamarády, kteøí bydlí vedle tebe. 4. Pěstuj! V této misi si vyzkoušíte roli zahradníka. Pokud s nìèím podobným nemáte zkušenosti, urèitì to není dùvod, kvùli kterému byste mìli úkol pøeskoèit. Rozhodnìte se, jestli budete pìstovat okrasnou rostlinku, nebo takovou, na které si budete moci pochutnat. TØÍDA: Zasaïte si se spolužáky nìjaká semínka a spoleènì mùžete pozorovat, jak rostou. Tak se o nì alespoò nezapomenete starat a na konci roku si tu svou odneseš domù. Snaž se o svou rostlinku peèovat i pøes prázdniny. Pokud bude tvá rostlina po prázdninách zpìt ve tøídì a v dobrém stavu, odvedl/a jsi skvìlou zahradnickou práci. DOMOV: Tuto misi lze velmi jednoduše splnit i doma. Pokud sis pøedpìstoval/a rostlinu ve škole a odnesl/a domù, je jasné, že se o ní musíš starat i nadále. A to tak, že ji napøíklad pøesadíš do vìtšího kvìtináèe nebo ven a dodáš jí potøebné živiny. V pøípadì, že jste si jako tøída tuto misi nevybrali, ale tebe zaujala, vyzkoušej si s pomocí nìkoho z rodiny vysadit nìkolik bylinek, které mùžeš pozdìji využít tøeba pøi vaøení. Dnes prodávají základní bylinky jako je tymián, bazalka nebo rozmarýn i v bìžném supermarketu. Pokud máte zahradu, je pro tebe tato mise jako stvoøená. Mùžeš se s pomocí rodiny klidnì pustit i do pìstování zeleniny nebo ovoce. a

6 5. Hurá ven! Pøíroda je všude kolem nás, a to i když žijeme ve mìstì. Nauète se poznávat pøírodu prozkoumáváním blízkého i vzdálenìjšího okolí. TØÍDA: Najdìte si se spolužáky a vyuèujícím chvilku a vyrazte na malý prùzkum okolí. Zkuste se zamìøit na nìco, co je spojené s pøírodou. Všímejte si napøíklad stop, které po sobì zanechávají zvíøata. Po návratu nakreslete to, co vás nejvíce zaujalo, a vyzdobte si obrázky tøídu. DOMOV: Vydej se s rodièi nebo prarodièi na výlet, ale tentokrát nechte auto doma a jeïte vlakem, nebo klidnì na kole. Po návratu opìt zkus nakreslit nìjakou zajímavost, na kterou jste bìhem výletu narazili. 6. Přines to! Máte doma nìco, co již nevyužíváte, ale stále by se to dalo použít? Možná by to udìlalo radost nìkomu dalšímu. Pøi domácí verzi této mise zkus vytøídit nìkteré výrobky, které nepatøí do bìžného odpadkového koše. TØÍDA: Zkuste zorganizovat celotøídní akci. Domluvte se se spolužáky na konkrétní den a poraï se doma s rodièi, co bys mohl/a pøinést. Organizace je zcela na vás. Mùžete se rozhodnout, zda pùjde pouze o výmìnu nebo jestli za pøinesené vìci budete vybírat peníze. Za utržené peníze byste pak mohli jet spoleènì na výlet, nebo je vìnovat nìkomu, kdo je potøebuje. DOMOV: Máte doma nepoužívaný nebo nefunkèní mobilní telefon èi vybité baterie? Tyto výrobky by nemìly pøijít do normálního odpadkového koše. Odnést je mùžeš do sbìrných dvorù, prodejen s elektro spotøebièi, nebo nìkterých prodejen mobilních operátorù. Osmdesát procent materiálu lze znovu využít!

7 7. Bav se! V této misi se držte hesla: Škola hrou! Máte zcela volnou ruku. Je jen na vás, zda nìco nakreslíte, vymodelujete nebo vyrobíte. Jedinou podmínkou je, aby výsledek vaší práce mìl pøírodní motiv a zbyteènì nezatìžoval životní prostøedí. TØÍDA: Vyzdobte si spoleènì tøídu tak, aby bylo vidìt, že myslíte na ochranu životního prostøedí. Využijte u toho co nejvíce již nepoužívaného materiálu - starý papír, plast, nebo staré látky. Zkuste napøíklad spoleènì vytvoøit koláž s pøírodní tématikou. Tato mise je velmi kreativní, záleží jen na vaší fantazii. Nezapomeòte váš výtvor vyfotit! DOMOV: Vytvoø nìco s pomocí rodièù. Snaž se využít co nejvíce recyklovatelného a pøírodního materiálu. Napøíklad vìtrník z PET lahve, plastický obrázek s použitím listù, skoøápek od oøechù nebo od vajíèek, které pak pøilepíš na papír. Venku mùžeš také nasbírat spadlé listí, doma ho nabarvit vodovkami a obtisknout na papír. Nic tìžkého také není ruènì vyrobený šperk, který udìlá radost nejen mamince. Mùžeš použít nìjaký zajímavý kamínek, obmotat ho provázkem èi drátkem a pøipevnit na jiný provázek. Možností je nepøeberné množství, dej prostor své fantazii! Podívej se také na

8 8. Vynech jeden den maso! Ve tvém vìku je maso dùležitou souèástí jídelníèku, avšak jeden den v týdnu bez masa nikomu neublíží. Maso se dlouho tráví, takže se tvé tìlo alespoò vyèistí. Navíc dnes je pøevážná èást zemìdìlské pùdy využívána ke krmení dobytka, tedy více než pro pìstování plodin, které jsou urèené k lidské konzumaci. TØÍDA: Hlasujte pro jeden den v týdnu, kdy se budete snažit jíst pouze bezmasé pokrmy. Napøíklad i šunka v obložené housce patøí mezi masité potraviny. Pokud chodíte na obìdy do školní jídelny, urèitì tam bude na výbìr i bezmasá varianta hlavního jídla. Pokud ne, je to zajímavý tip, který mùžete prodiskutovat s vedením školy. DOMOV: Domácí verze této mise je stejná. Stanov si jeden den, který bude doma vyhovovat, a snaž se vynechat všechny masité potraviny. Pokus se do mise zapojit i ostatní èleny rodiny. 9. Kupuj domácí výrobky! Podpoøte zboží a produkty, které se vyrábìjí na území naší republiky. TØÍDA: Zkuste ve tøídì sepsat seznam míst, kde lze zakoupit produkty vypìstované èi vyrobené v Èesku. DOMOV: Musíš obèas chodit s rodièi na nákup do supermarketu, ale vùbec tì to nebaví? Požádej je, zda byste nemohli nìkdy spoleènì vyrazit na nìkterý z farmáøských trhù. Tamní farmáøi prodávají pøevážnì výrobky, které pocházejí z jejich produkce. Jelikož se jedná o menší výrobce, dávají si na svém zboží více záležet, takže se vìtšinou jedná o velmi kvalitní výrobky.

9 10. Zmapuj okolí! Víte, kde se ve vašem okolí vyskytuje místo, kam lidé i pøes zákaz vyhazují odpad? Zamìøte se v této misi také na místa, která jsou naopak vhodná k procházkám a rùzným venkovním aktivitám. TØÍDA: Zkuste sehnat slepou mapu mìstské èásti, kde se nachází vaše škola a poté do ní zakreslete místa, kde lze koupit lokální a bio produkty. Dále do ní èervenì zakreslete místa, která jsou zneèištìná a nevhodná k procházce. Víte napøíklad o nìjakém místì, kde lidé vyhazují odpad i pøesto, že je to zakázané? Zakreslete do ní také místa, která jsou naopak pro vycházku do pøírody vhodná, napøíklad park, les nebo oboru. Tento úkol skvìle doplòuje pøedchozí misi. DOMOV: Pokud si tvoje tøída tuto misi nevybrala, mùžeš mapu vyplnit spoleènì s rodièi. Jestli už máš místa zakreslená ze školy, jdi se na vyznaèená stanovištì podívat. Zdokumentuj místa fotografií, obrázkem èi zakoupeným výrobkem.

10 Kontrolní otázky Zkus si otestovat své znalosti, abys vìdìl/a, co ses z vybraných misí nauèil/a. Pokus se odpovìdìt na všechny otázky i v pøípadì, že jste si zrovna danou misi jako tøída èi u vás doma nevybrali. Pro správné odpovědi klikni na a jdi do sekce Pro děti a rodiče Otázky a odpovědi. Na stránkách nalezneš i mnoho dalších zajímavých informací. Otázky k misi č. 1: Třiď odpad! Co nepatøí do koše urèenému na plasty? Slupka od banánu PET lahev Igelitový pytlík Jakou barvu má kontejner urèený na papír? Rùžovou Modrou Fialovou Tvoje poznámky:

11 Otázky k misi č. 2: Zredukuj odpad! Co udìláš s PET lahví, než ji hodíš do pøíslušného koše? Nic Sešlapu ji, aby se zmenšila. Naplním ji vodou. Co udìláš, abys omezil plýtvání materiálu? Budu používat materiály, které lze opakovanì použít. Každý den si koupím novou balenou vodu. Tvoje poznámky: Papír vyhodím, jakmile už ho nepotøebuji, nevadí, že by šel ještì použít. Otázky k misi č. 3: Ukliď to! Který z následujících pøedmìtù necháte ležet na zemi? Papírek od bonbónù Spadlý list ze stromu Igelitový pytlík Co se v pøírodì po krátké dobì rozloží? Papírový kapesník Sklenìná lahev Igelitový pytlík Tvoje poznámky: Otázky k misi č. 4: Pěstuj! Jak èasto se obvykle zalévají rostliny? Rostliny se zalévat nemusí, samy se dokáží zavlažit. Bìžnì jedenkrát za mìsíc Bìžnì jedenkrát za týden Tvoje poznámky: Který strom nepatøí mezi listnaté druhy? Dub Smrk Lípa

12 Otázky k misi č. 5: Hurá ven! Jak bychom se mìli správnì chovat v pøírodní rezervaci? Odhazovat odpadky na zem Chodit po vyznaèených cestách Být co možná nejhluènìjší, abychom vyplašili co nejvíce zvíøat. Co bychom nemìli zapomenout, když jdeme do pøírody? Na správné obleèení Hrací karty Fotbalový míè Tvoje poznámky: Otázky k misi č. 6: Přines to! Co bys mìl/a udìlat s nefunkèním èi nepoužívaným mobilním telefonem? Vystavit si ho do polièky Odnést ho na místo kde ho dokáží recyklovat. Vyhodit ho doma do koše Kam s obleèením, ze kterého už jsi vyrostl, ale stále se dá nosit? Odnesu ho do charity nebo sbìrných kontejnerù. Nechám si ho, tøeba se bude ještì nìkdy hodit. Vyhodím ho do popelnice. Tvoje poznámky: Otázky k misi č.7: Bav se! Co by se na koláži, která vystihuje ochranu pøírody, nemìlo vyskytovat? Dopravní zácpa, plná kouøících aut Les Jízda na kole Tvoje poznámky: Na co je tøeba dávat pozor, když se snažíte zkrášlit vaší tøídu, èi vyrobit nìjaký ruèní výrobek? Na nic Na to, aby práce netrvala pøíliš dlouho. Na to, abychom nezranili sebe ani ostatní.

13 Otázky k misi č. 8: Vynech 1 den maso! Pokud se rozhodneš pro jeden bezmasý den v týdnu, co by se ve tvém jídelníèku nemìlo objevit? Buchty s mákem Kuøecí øízek Bramboráky Tvoje poznámky: Co se nevyskytuje na jídelníèku býložravcù? Tráva Maso Vojtìška Otázky k misi č. 9: Kupuj domácí výrobky! Která z následujících plodin není bìžnì pìstovaná na území Èeské republiky? Hruška Banán Rajèe Tvoje poznámky: Proè je dobré kupovat èeské produkty? Koupì èeských produktù není dobrý nápad. Protože do Èeska necestují pøes pùl svìta. Protože jsou dražší. A to co je dražší, je i kvalitnìjší. Otázky k misi č 10: Zmapuj okolí! Co to je vlastnì zemìpisná mapa? Plánek urèitého území Zajímavý seznam historek o zemìpisu Rozvrh hodin zemìpisu Tvoje poznámky: Co mùže zpùsobit èerná skládka? Nebezpeèné látky mohou prosakovat do spodních vod. Stromy v okolí se zabarví do èerna. Nic nehrozí, odpad mùžeme vyhazovat kdekoliv.

14 hodnocení Doplò ještì nakonec k misím, pro které jsi se rozhodl/a obrázek nebo fotku. Popiš, co ti na misi pøišlo zajímavé, nebo co by si naopak udìlal/a jinak. Klidnì požádej o pomoc pøi sepisování dojmù i rodièe. Ke každé splnìné misi ještì pøipiš odpovídající poèet hvìzdièek. Mise mì vùbec nezaujala. Mise mì trochu zaujala. Mise byla velice zajímavá a zábavná.

15 1. Třiď odpad! Máš už pøehled o tom, který odpad kam patøí? Zkus popsat, èi nakreslit, co ti pøišlo na této misi zajímavé a co ses nauèil/a. Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 2. Zredukuj odpad! Povedlo se ti ve škole i doma snížit množství odpadu? Vyzkoušel/a jsi pít vodu z vodovodu? Nebo už vodu z kohoutku bìžnì piješ? Pøišli jste ve škole nebo doma na nìjaký zajímavý tip, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

16 3. Ukliď to! Byl kolem školy èi vašeho domu velký nepoøádek? Co se na uklízeném místì vyskytovalo nejèastìji? Za jak dlouho se tam odpadky zaèaly opìt objevovat? Víš, zda je pohodili lidé, nebo je tam spíš zavál vítr? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 4. Pěstuj! Pro jaké rostliny jsi se rozhodl/a? Pìstovali jste ve tøídì všichni stejné nebo jste mìli více možností? Starali jste se pouze o vzrostlé rostliny nebo jste je i sázeli? Jak dlouho si se o nì staral/a, a jak jsi s nimi naložil/a potom? Pìstoval/a si i jedlé rostliny napøíklad bylinky? Budeš v tom i nadále pokraèovat? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

17 5. Hurá ven! Co jsi venku vidìl/a zajímavého? Pokud jsi se pro úkol rozhodl/a i doma, kam a s kým jsi na výlet vyrazil/a? Mìli jste pøi procházce hezké poèasí a užili jste si to? Plánujete, že si to zopakujete? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 6. Přines to! Podìl se o dojmy ze školní akce. Bylo nároèné nìco takového zorganizovat? Pro jakou verzi mise jste se se spolužáky rozhodli? Vybírali jste za vìci peníze nebo jste je jen vymìòovali? Pokud jste vybrali peníze, jak jste s nimi naložili? Rozhodli jste se pro domácí verzi této mise? Co jste doma našli nepotøebného? Kam jste to odnesli? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

18 7. Bav se! Vybrali jste si se spolužáky tuto misi? Jak jste tøídu vyzdobili? Rozhodli jste se i pro výrobu pøírodní koláže? Nechal/a jsi se inspirovat pøi domácí verzi této mise, nebo jsi vytvoøil/a nìco podle sebe? Co jsi vyrobil/a? Potøeboval/a si pomoc nebo jsi to zvládl/a sám/sama. Pamatuj, že na pomoci není nic špatného. Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 8. Vynech jeden den maso! Pokud jste si tuto misi vybrali jako tøída, nebyl to pro nìkteré z vás problém? Pøipravují ve vaší jídelnì nìkdy i bezmasé pokrmy? Jak se ti vykonával tento úkol? Jíš maso bìžnì každý den? Jaké je tvé nejoblíbenìjší? Mùžeš se podìlit o nìjaký zajímavý recept na jídlo bez masa? Budeš jeden bezmasý den dodržovat i nadále? Který den jsi si zvolil/a? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

19 9. Kupuj domácí výrobky! Kolik je ve vašem okolí obchodù èi trhù s možností koupì místních dobrot? Bylo to pro tebe nové zjištìní nebo si o tomto místì vìdìl/a. Byli jste spoleènì s rodièi na farmáøských trzích? Bylo to poprvé nebo chodíte na podobná místa pravidelnì? Mìl/a jsi možnost dozvìdìt se nìco zajímavého od místního farmáøe? Jak ti tam zakoupený výrobek zachutnal? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 10. Zmapuj okolí! Kolik se u vás našlo obchodù a stánkù s domácími a bio produkty? Kolik zneèištìných míst a kolik naopak vhodných k procházce jsi objevil/a? Byli jste se na nìkterém z míst podívat s tøídou nebo rodièi? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: Podívej se s rodiči na další zajímavé tipy, jak zmírnit lidský dopad na životní prostředí. Klikněte na a v sekci Pro děti a rodiče naleznete mimo jiné i spoustu zajímavých ekologických tipů.

20 EkoPrùzkumníka pro tebe pøipravil SANG o.s. Kamarád s prírodou ˇ

PRACOVNÍ LIST. Byliny

PRACOVNÍ LIST. Byliny R IVP 4. 1/6 ZNÁŠ BYLINY? Pokus se vypsat co nejvíce druhù bylin do zavaøovací sklenice. Pokud si vzpomeneš na nìjakou bylinku a nevíš její název, mùžeš se jí pokusit ji i nakreslit. A BYLINY A JEJICH

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Ahoj mladý odvážlivèe. Já jsem divoké prasátko Karel a tohle je mùj kamarád lev Pepa. Místní lidé nás oba zvolili do znaku mìsta. Jsme moc

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

ChatBot - Povídací robot

ChatBot - Povídací robot Scratch 1 ChatBot - Povídací robot Všechny Kódovací kluby - Code Clubs musí být registrovány. Tím, že zaregistrujete váš klub, můžeme měřit náš dosah, a můžeme tak pokračovat s poskytováním zdrojů pro

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat.

Pokusy a objevy s vodou. Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat. Datum: 13.března 2015 Jméno:.. Třída:. Připravila: Mgr. Lenka Skrovná 1.POKUS: JAK VODA VYPADÁ? Pokusy a objevy s vodou Budeme zkoumat, jaký má voda tvar, jak se dá přelévat. Připravte si co nejvíce nádob.

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI

KATEGORIE 05 - NEJMLADŠÍ ŽÁCI SOUVISLOST - body Vyhledej všechny souvislosti skryté v obrazci a urèi, jaké èíslo se skrývá za otazníkem. OKNA - body Devìt oken v domì není uspoøádáno náhodnì. Okno v pravém dolním rohu je zakresleno

Více

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let

Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Základní - první stupeň Typická věková skupina 7 10 let Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Mgr. Anna Šálková Datum 17. 6. 2014 Ročník 2. Vzdělávací oblast* Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor* Český jazyk

Více

Jména členů mého týmu: Lenka Bajužíková, Lenka Ausficírová, Kristýna Adamcová, Jakub Stuchlík, Petr Kolařík

Jména členů mého týmu: Lenka Bajužíková, Lenka Ausficírová, Kristýna Adamcová, Jakub Stuchlík, Petr Kolařík AUDIT MOJÍ TŘÍDY pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit OBJEKT AUDITU: ZŠ B. Němcové Opava, V. B INFORMACE O TÝMU, KTERÝ AUDIT PROVEDE Moje jméno: Lenka Doležalová Jména členů mého týmu:

Více

Chráněná území našeho regionu

Chráněná území našeho regionu Autor: Mgr. Zdeňka Kolbábková I. stupeň Pracovní list 1A Tvoje jméno: Chráněná území našeho regionu 1. Poznáš tyto živočichy? Pod obrázek dopiš jejich jméno a udělej křížek k tomu, který je na území České

Více

Těžíme hliník z našich domácností

Těžíme hliník z našich domácností Mateřské školy Těžíme hliník z našich domácností PRACOVNÍ LISTY + METODIKA PRO UČITELE Vydala: Ochrana fauny ČR o.p.s. v roce 2014 za finančního přispění Středočeského kraje Autoři: Mgr. Marie Tvrdoňová

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-16. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 4. Anotace Tyto dva pracovní listy volně navazují

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Není vzduch jako vzduch

Není vzduch jako vzduch Není vzduch jako vzduch Úvod Vítáme vás u nových, tentokrát obalově-vzdušných recyklohrátek! Společně se v Recyklohraní už dlouho zabýváme vším, co se týká třídění a recyklace odpadů. Víme, jak sbírat

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc.

Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Podìkování všem nadšencùm z klubu kardiakù a Nordic Walking Clubu Olomouc. Knihu autorky vìnují svému sportovnímu vzoru doc. MUDr. Pavlu Stejskalovi, CSc. Kniha vyšla díky laskavé podpoøe firmy NADAÈNÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

www.survio.com A GREEN FUTURE FOR EUROPE

www.survio.com A GREEN FUTURE FOR EUROPE www.survio.com A GREEN FUTURE FOR EUROPE Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 8 4 Přehled odpovědí 9 1. Třídíte odpad?...................................................

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2?

Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2? Mrkni na stránku vlevo a zamysli se které cestě do školy bys dal nebo dala přednost? Té na obrázku 1 nebo té na obrázku 2? A dokážeš vysvětlit proč? Zkus to napsat nebo nakreslit sem Každé město má svá

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min)

4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) M 4. lekce: LESNÍ STUDÁNKY (45 min) Poznámka: hodina je upravena podle pracovních listů Les a voda, Sdružení TEREZA, 2004. Žák prozkoumá lesní studánky z různých úhlů pohledu (bude si je představovat,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7

5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5. Bukovité, bøízovité, vrbovité a lískovité 1/7 5.1 Napiš k jednotlivým kresbám vìtvièek stromù jejich správný název a název èeledi, do níž daný strom patøí. dub letní - bukovité... buk lesní - bukovité...

Více

VYTVÁŘÍME HERBÁŘ PĚSTITELSTVÍ I, II

VYTVÁŘÍME HERBÁŘ PĚSTITELSTVÍ I, II VYTVÁŘÍME HERBÁŘ 1. PĚSTITELSTVÍ I, II Vytvořila Mgr.D.Hůlová Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Úvod V tomto herbáři se zaměříme

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o pomoc při práci na školním projektu Bezpečné cesty do školy, který v tomto školním roce pořádáme za pomoci společnosti

Více

Skartovací stroj WALLNER C860

Skartovací stroj WALLNER C860 Skartovací stroj WALLNER C860 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C860. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tento typ skartovacího stroje je vhodný do malých

Více

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky:

Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Téma: Odpady Ročník: 5. Počet vyučovacích hodin: 4-5 Aktivita - název Popis aktivity: Pomůcky: Úvodní rozhovor - Motivace Celý den je možný pojmout jako soutěž mezi skupinami bodujte, jak uznáte za vhodné.

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2

Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Výchova ke zdravému životnímu stylu 2 Pøíspìvek pøidal Administrator Tuesday, 15 January 2013 Aktualizováno Tuesday, 25 June 2013 ZS Purkynova Vyskov Osobní bezpeèí Nebezpeèné pøedmìty Návykové látky Závislosti

Více

Travian.cz fórum help návody, rady, tipy a cheaty

Travian.cz fórum help návody, rady, tipy a cheaty Vojenské Vojenské Budovy tvoøící infrastruktura Vaší vesnice Akademie Akademie je místo, kde se vyvíjejí nové typy vojákù (každý nový druh je nutné nejprve vyvinout v Akademii a teprve potom v Kasárnách

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní,

2. prosince Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku. Vážený pane/vážená paní, 2. prosince 2015 Celkové výsledky Minisčítání 2015 za Českou republiku Vážený pane/vážená paní, dovolte, abychom Vám poděkovali za účast Vašich pedagogů, žáků a studentů v projektu Minisčítání 2015. Od

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2005-2006 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Relace do školního rozhlasu Projekt Ekoškola trvá již čtyři

Více

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod

Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod Jak získat zlaté hodnocení Skutečně zdravé školky Kritéria a návod www.skutecnezdravaskola.cz Přehled kritérií pro dosažení zlatého certifikátu Angažovanost a kultura stravování Z1 Ve spolupráci s dodavateli

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Plán činností Ekoškoly na rok 2016

Plán činností Ekoškoly na rok 2016 Plán činností Ekoškoly na rok 2016 činnost termín realizace zodpovědnost hodnocení Průběžně aktualizovat informace na nástěnce pro děti, a rodiče I. Potyková Pořídit mikroskop, lupy do konce r. 2015, M.

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60

Čas: 2-3. Počet žáků 20-60 ODPAD Představu o slovu odpad má každý celkem jasnou. Odpad je věc, kterou již nechceme, a obtěžuje nás. Zabírá místo, které může nahradit nová věc. Předtím, než ale odpad vznikl, jednalo se o výrobek,

Více

Kryptomerie japonská

Kryptomerie japonská Pracovní listy pro žáky Název ekostezky nebo ekokoutku: Život stromu Škola:SOŠ Hamr - Litvínov Tvůrce pracovních listů: Fléglová Šárka, Mgr. 1 Pracovní list:1 Kryptomerie japonská 1. Co to je Kryptomerie

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Kreslící program. V této lekci se naučíš vytvořit si vlastní kreslící program! Následujte postupně tyto INSTRUKCE

Kreslící program. V této lekci se naučíš vytvořit si vlastní kreslící program! Následujte postupně tyto INSTRUKCE Scratch 1 Kreslící program Všechny Kódovací kluby - Code Clubs musí být registrovány. Tím, že zaregistrujete váš klub, můžeme měřit náš dosah, a můžeme tak pokračovat s poskytováním zdrojů pro výuku programování

Více

Jak nakládat s odpady 1. stupeň ZŠ

Jak nakládat s odpady 1. stupeň ZŠ Jak nakládat s odpady 1. stupeň ZŠ Pomůcky: zalaminované kartičky s obrázky odpadů ve 4 sadách, kartičky s otázkami pro 5 skupiny, 5 kartiček s názvy skupin (plastíci, skleničkovi, papírníci, nebezpečný

Více

ZKONTROLUJ SVÉ BODY. Jídlo je fajn vychutnej si ho

ZKONTROLUJ SVÉ BODY. Jídlo je fajn vychutnej si ho g olf or w. coo n lf o o d p l a et. g or co w w et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww rg Pamatuješ si, jaké to bylo učit se jezdit na kole? Nejdůležitější bylo dosáhnout správné rovnováhy. Jakmile se ti podařilo

Více

Internet a autorský zákon (pracovní list)

Internet a autorský zákon (pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Označení: EU-Inovace-Inf-7-04 Předmět: Informatika Cílová skupina: 7. třída Autor: Jana Čejková Časová dotace: 1 vyučovací

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA JÍDLO - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt zpracovává celkem

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme.

VY_32_INOVACE_ČSRL_VII-1-15. Šablona č. 7, sada č. 1. Vzdělávací oblast. Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor. Místo, kde žijeme. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Třídění odpadu Ročník 3. (4.) Anotace Prostřednictvím těchto pracovních

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě

Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Dlouhodobé pozorování rozkladu přírodních a cizorodých látek v půdě (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-10

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Ahoj kamarádi, Táborovou moudrost

Ahoj kamarádi, Táborovou moudrost Ahoj kamarádi, jsme moc rádi, že jste se rozhodli pobýt èást prázdnin s námi na táboøe. Abychom vám nástup do rodiny táborníkù ulehèili, pøipravili jsme pro Vás Táborovou moudrost. Táborová moudrost Není

Více

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci

Model: SE - 115 CH 2A. Návod k obsluze a instalaci Model: SE - 115 CH 2A Návod k obsluze a instalaci JAK INSTALOVAT Teplota Místnosti Chladnièky ve tøídì N jsou schopny provozu v prostøedí od 16 O C - 32 O C Vyvážení Pøední nožky vyšroubujte tak, aby spotøebiè

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

3. Ostatní dvoudìložné byliny II 1/5

3. Ostatní dvoudìložné byliny II 1/5 3. Ostatní dvoudìložné byliny II 1/5 3.1 Napiš k jednotlivým kresbám dvoudìložných rostlin jejich správný název................ 3.2 Utvoø správné dvojice. Spoj, co se k sobì hodí. bøeè an popínavý barvínek

Více

Jak správně třídit papír? Papír je velmi dobře recyklovatelná surovina. Proč tedy ničit lesy, abychom získali surovinu na výrobu papíru, když můžeme zužitkovat již vyrobený nepotřebný papír? Použitím jedné

Více

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE

AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE AUDIT HRAJ O ZEMI - TÉMA ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU - METODICKÝ ÚVOD PRO UČITELE Dostávají se Vám do ruky pracovní listy k soutěži o nejlepší ekologický audit, která je součástí projektu HRAJ O ZEMI. Projekt

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě

INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě 1 INFORMACE PRO ŽÁKY ZŠ Kostelec nad Černými lesy ke vzdělávací službě Strana 1 (celkem 8) http://www.pohadkovaskola.cz Pohádková škola je další pomůcka, která ti může pomoci s přípravou do školy. Obsahuje

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM?

VÝROBKY, KTERÉ VYHODÍME OBALY, KTERÉ VYHODÍME PROČ JE NETŘÍDÍM? 1. Průzkum Zjistěte, kolik výrobků, které běžně nakupujete, nakonec skončí ve směsném komunálním odpadu. Až přijdete domů z rodinného nákupu, a než nákup uklidíte, zamyslete se a zaznamenejte si výrobky,

Více