EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník"

Transkript

1 EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník

2 Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu Kamarád s pøírodou. Mise jsou vytvoøené tak, že je mùžeš snadno plnit, jak ve škole s uèitelem a ostatními spolužáky, tak i doma s rodièi èi sourozenci. Vìøíme, že splnìní vybraných misí tì obohatí o nové zkušenosti, vìdomosti a zážitky, které budeš sdílet se spolužáky i doma s ostatními èleny rodiny. Základní pravidlo pro všechny mise zní: Pokud nìèemu nerozumím, zeptám se! Na nic neèekej a ptej se hned, jakmile ti není nìco jasné..hodně štěstí!

3 Ekologičtější prostředí kolem nás Promìnit svou tøídu, domov nebo napøíklad okolí bytu èi domu, tak aby bylo ekologiètìjší, není nic složitého. Prohlédni si všechny mise a hlasuj, které budeš plnit. Aktivitì se meze nekladou, zvládnout mùžeš všechny. Podmínkou však je, splnit alespoò pìt misí. Projdi si jednotlivé úkoly i s rodièi doma. Pokud si s nimi vybereš tytéž jako ve škole, nevadí. Postup je stejný. Mísí, které by mìly být vyplnìny, je pìt. Nenechte se zbytečně zdržovat a pusťte se společně do toho!

4 1. Třiď odpad! imise Dnes je tøídìní odpadu bìžná èinnost, takže vám na tom možná nepøijde nic zvláštního. Pøemýšleli jste ale nad tím, co všechno lze dnes tøídit? TØÍDA: Pokud ve vaší tøídì nemáte oddìlené koše na tøídìný odpad, vyrobte si je sami. Postaèí vám napøíklad papírové krabice, které si sami mùžete pomalovat. Rozhodnìte, kolik jich potøebujete. Urèitì si vyrobte alespoò krabici na papír a na plasty, kterou je dobré vyložit igelitem, aby se nerozmoèila. Až budou plné, odneste odpad do tøídících popelnic v okolí. DOMOV: Zapoj se i doma do procesu tøídìní. Pokud doma odpad netøídíte, navrhni to rodièùm. Jedním z mnoha dùvodù, proè bychom odpad mìli tøídit je, že z nìj lze vyrobit ještì mnoho dalších užiteèných vìcí. Nebyla by škoda pohøbít recyklovatelné odpadky na skládce èi ve spalovnì, když mohou být znovu zpracovány? 2. Zredukuj odpad! Pokud jste se rozhodli plnit misi èíslo jedna, skvìle ji doplòuje druhá. Snažte se zredukovat množství odpadkù, které produkujete. TØÍDA: Papír, který už nepotøebujete, ale je potištìný pouze z jedné strany, mùžete ještì použít, napøíklad na kreslení nebo hraní piškvorek. DOMOV: Kupují rodièe balenou pitnou vodu? Pokud je vìtšinou neperlivá a bez pøíchutì, zkus si místo toho natoèit vodu z kohoutku. V Praze je voda stoprocentnì zdravotnì nezávadná a navíc èerstvá. Do školy a ven si mùžeš nosit láhev s pitím, kterou lze snadno doplòovat. Na svaèiny zkus použít omyvatelné krabièky.

5 3. Ukliď to! Èasto platí pravidlo, že tam kde je uklizeno, se nepoøádek hromadí mnohem pomaleji. Vyzkoušejte, jestli toto pravidlo platí i v okolí vaší školy èi domù. Pozorujte, za jak dlouho po úklidu, se opìt zaène nepoøádek hromadit. TØÍDA: Udìlejte si chvilku, vyjdìte pøed školu a zkuste uklidit odpadky, které nìkdo pohodil, nebo je tam navál vítr. Opìt se snažte tøídit zvlášť plasty a papír. Tentokrát se zde mùže objevit i sklo, ale to sbírejte vždy jen za dozoru uèitele. Nezapomeòte na ochranné rukavice pøeci jen jde o odpadky. DOMOV: Zkus to samé udìlat i v okolí svého domu. Mùžeš se na úklid vrhnout s rodièi, nebo kamarády, kteøí bydlí vedle tebe. 4. Pěstuj! V této misi si vyzkoušíte roli zahradníka. Pokud s nìèím podobným nemáte zkušenosti, urèitì to není dùvod, kvùli kterému byste mìli úkol pøeskoèit. Rozhodnìte se, jestli budete pìstovat okrasnou rostlinku, nebo takovou, na které si budete moci pochutnat. TØÍDA: Zasaïte si se spolužáky nìjaká semínka a spoleènì mùžete pozorovat, jak rostou. Tak se o nì alespoò nezapomenete starat a na konci roku si tu svou odneseš domù. Snaž se o svou rostlinku peèovat i pøes prázdniny. Pokud bude tvá rostlina po prázdninách zpìt ve tøídì a v dobrém stavu, odvedl/a jsi skvìlou zahradnickou práci. DOMOV: Tuto misi lze velmi jednoduše splnit i doma. Pokud sis pøedpìstoval/a rostlinu ve škole a odnesl/a domù, je jasné, že se o ní musíš starat i nadále. A to tak, že ji napøíklad pøesadíš do vìtšího kvìtináèe nebo ven a dodáš jí potøebné živiny. V pøípadì, že jste si jako tøída tuto misi nevybrali, ale tebe zaujala, vyzkoušej si s pomocí nìkoho z rodiny vysadit nìkolik bylinek, které mùžeš pozdìji využít tøeba pøi vaøení. Dnes prodávají základní bylinky jako je tymián, bazalka nebo rozmarýn i v bìžném supermarketu. Pokud máte zahradu, je pro tebe tato mise jako stvoøená. Mùžeš se s pomocí rodiny klidnì pustit i do pìstování zeleniny nebo ovoce. a

6 5. Hurá ven! Pøíroda je všude kolem nás, a to i když žijeme ve mìstì. Nauète se poznávat pøírodu prozkoumáváním blízkého i vzdálenìjšího okolí. TØÍDA: Najdìte si se spolužáky a vyuèujícím chvilku a vyrazte na malý prùzkum okolí. Zkuste se zamìøit na nìco, co je spojené s pøírodou. Všímejte si napøíklad stop, které po sobì zanechávají zvíøata. Po návratu nakreslete to, co vás nejvíce zaujalo, a vyzdobte si obrázky tøídu. DOMOV: Vydej se s rodièi nebo prarodièi na výlet, ale tentokrát nechte auto doma a jeïte vlakem, nebo klidnì na kole. Po návratu opìt zkus nakreslit nìjakou zajímavost, na kterou jste bìhem výletu narazili. 6. Přines to! Máte doma nìco, co již nevyužíváte, ale stále by se to dalo použít? Možná by to udìlalo radost nìkomu dalšímu. Pøi domácí verzi této mise zkus vytøídit nìkteré výrobky, které nepatøí do bìžného odpadkového koše. TØÍDA: Zkuste zorganizovat celotøídní akci. Domluvte se se spolužáky na konkrétní den a poraï se doma s rodièi, co bys mohl/a pøinést. Organizace je zcela na vás. Mùžete se rozhodnout, zda pùjde pouze o výmìnu nebo jestli za pøinesené vìci budete vybírat peníze. Za utržené peníze byste pak mohli jet spoleènì na výlet, nebo je vìnovat nìkomu, kdo je potøebuje. DOMOV: Máte doma nepoužívaný nebo nefunkèní mobilní telefon èi vybité baterie? Tyto výrobky by nemìly pøijít do normálního odpadkového koše. Odnést je mùžeš do sbìrných dvorù, prodejen s elektro spotøebièi, nebo nìkterých prodejen mobilních operátorù. Osmdesát procent materiálu lze znovu využít!

7 7. Bav se! V této misi se držte hesla: Škola hrou! Máte zcela volnou ruku. Je jen na vás, zda nìco nakreslíte, vymodelujete nebo vyrobíte. Jedinou podmínkou je, aby výsledek vaší práce mìl pøírodní motiv a zbyteènì nezatìžoval životní prostøedí. TØÍDA: Vyzdobte si spoleènì tøídu tak, aby bylo vidìt, že myslíte na ochranu životního prostøedí. Využijte u toho co nejvíce již nepoužívaného materiálu - starý papír, plast, nebo staré látky. Zkuste napøíklad spoleènì vytvoøit koláž s pøírodní tématikou. Tato mise je velmi kreativní, záleží jen na vaší fantazii. Nezapomeòte váš výtvor vyfotit! DOMOV: Vytvoø nìco s pomocí rodièù. Snaž se využít co nejvíce recyklovatelného a pøírodního materiálu. Napøíklad vìtrník z PET lahve, plastický obrázek s použitím listù, skoøápek od oøechù nebo od vajíèek, které pak pøilepíš na papír. Venku mùžeš také nasbírat spadlé listí, doma ho nabarvit vodovkami a obtisknout na papír. Nic tìžkého také není ruènì vyrobený šperk, který udìlá radost nejen mamince. Mùžeš použít nìjaký zajímavý kamínek, obmotat ho provázkem èi drátkem a pøipevnit na jiný provázek. Možností je nepøeberné množství, dej prostor své fantazii! Podívej se také na

8 8. Vynech jeden den maso! Ve tvém vìku je maso dùležitou souèástí jídelníèku, avšak jeden den v týdnu bez masa nikomu neublíží. Maso se dlouho tráví, takže se tvé tìlo alespoò vyèistí. Navíc dnes je pøevážná èást zemìdìlské pùdy využívána ke krmení dobytka, tedy více než pro pìstování plodin, které jsou urèené k lidské konzumaci. TØÍDA: Hlasujte pro jeden den v týdnu, kdy se budete snažit jíst pouze bezmasé pokrmy. Napøíklad i šunka v obložené housce patøí mezi masité potraviny. Pokud chodíte na obìdy do školní jídelny, urèitì tam bude na výbìr i bezmasá varianta hlavního jídla. Pokud ne, je to zajímavý tip, který mùžete prodiskutovat s vedením školy. DOMOV: Domácí verze této mise je stejná. Stanov si jeden den, který bude doma vyhovovat, a snaž se vynechat všechny masité potraviny. Pokus se do mise zapojit i ostatní èleny rodiny. 9. Kupuj domácí výrobky! Podpoøte zboží a produkty, které se vyrábìjí na území naší republiky. TØÍDA: Zkuste ve tøídì sepsat seznam míst, kde lze zakoupit produkty vypìstované èi vyrobené v Èesku. DOMOV: Musíš obèas chodit s rodièi na nákup do supermarketu, ale vùbec tì to nebaví? Požádej je, zda byste nemohli nìkdy spoleènì vyrazit na nìkterý z farmáøských trhù. Tamní farmáøi prodávají pøevážnì výrobky, které pocházejí z jejich produkce. Jelikož se jedná o menší výrobce, dávají si na svém zboží více záležet, takže se vìtšinou jedná o velmi kvalitní výrobky.

9 10. Zmapuj okolí! Víte, kde se ve vašem okolí vyskytuje místo, kam lidé i pøes zákaz vyhazují odpad? Zamìøte se v této misi také na místa, která jsou naopak vhodná k procházkám a rùzným venkovním aktivitám. TØÍDA: Zkuste sehnat slepou mapu mìstské èásti, kde se nachází vaše škola a poté do ní zakreslete místa, kde lze koupit lokální a bio produkty. Dále do ní èervenì zakreslete místa, která jsou zneèištìná a nevhodná k procházce. Víte napøíklad o nìjakém místì, kde lidé vyhazují odpad i pøesto, že je to zakázané? Zakreslete do ní také místa, která jsou naopak pro vycházku do pøírody vhodná, napøíklad park, les nebo oboru. Tento úkol skvìle doplòuje pøedchozí misi. DOMOV: Pokud si tvoje tøída tuto misi nevybrala, mùžeš mapu vyplnit spoleènì s rodièi. Jestli už máš místa zakreslená ze školy, jdi se na vyznaèená stanovištì podívat. Zdokumentuj místa fotografií, obrázkem èi zakoupeným výrobkem.

10 Kontrolní otázky Zkus si otestovat své znalosti, abys vìdìl/a, co ses z vybraných misí nauèil/a. Pokus se odpovìdìt na všechny otázky i v pøípadì, že jste si zrovna danou misi jako tøída èi u vás doma nevybrali. Pro správné odpovědi klikni na a jdi do sekce Pro děti a rodiče Otázky a odpovědi. Na stránkách nalezneš i mnoho dalších zajímavých informací. Otázky k misi č. 1: Třiď odpad! Co nepatøí do koše urèenému na plasty? Slupka od banánu PET lahev Igelitový pytlík Jakou barvu má kontejner urèený na papír? Rùžovou Modrou Fialovou Tvoje poznámky:

11 Otázky k misi č. 2: Zredukuj odpad! Co udìláš s PET lahví, než ji hodíš do pøíslušného koše? Nic Sešlapu ji, aby se zmenšila. Naplním ji vodou. Co udìláš, abys omezil plýtvání materiálu? Budu používat materiály, které lze opakovanì použít. Každý den si koupím novou balenou vodu. Tvoje poznámky: Papír vyhodím, jakmile už ho nepotøebuji, nevadí, že by šel ještì použít. Otázky k misi č. 3: Ukliď to! Který z následujících pøedmìtù necháte ležet na zemi? Papírek od bonbónù Spadlý list ze stromu Igelitový pytlík Co se v pøírodì po krátké dobì rozloží? Papírový kapesník Sklenìná lahev Igelitový pytlík Tvoje poznámky: Otázky k misi č. 4: Pěstuj! Jak èasto se obvykle zalévají rostliny? Rostliny se zalévat nemusí, samy se dokáží zavlažit. Bìžnì jedenkrát za mìsíc Bìžnì jedenkrát za týden Tvoje poznámky: Který strom nepatøí mezi listnaté druhy? Dub Smrk Lípa

12 Otázky k misi č. 5: Hurá ven! Jak bychom se mìli správnì chovat v pøírodní rezervaci? Odhazovat odpadky na zem Chodit po vyznaèených cestách Být co možná nejhluènìjší, abychom vyplašili co nejvíce zvíøat. Co bychom nemìli zapomenout, když jdeme do pøírody? Na správné obleèení Hrací karty Fotbalový míè Tvoje poznámky: Otázky k misi č. 6: Přines to! Co bys mìl/a udìlat s nefunkèním èi nepoužívaným mobilním telefonem? Vystavit si ho do polièky Odnést ho na místo kde ho dokáží recyklovat. Vyhodit ho doma do koše Kam s obleèením, ze kterého už jsi vyrostl, ale stále se dá nosit? Odnesu ho do charity nebo sbìrných kontejnerù. Nechám si ho, tøeba se bude ještì nìkdy hodit. Vyhodím ho do popelnice. Tvoje poznámky: Otázky k misi č.7: Bav se! Co by se na koláži, která vystihuje ochranu pøírody, nemìlo vyskytovat? Dopravní zácpa, plná kouøících aut Les Jízda na kole Tvoje poznámky: Na co je tøeba dávat pozor, když se snažíte zkrášlit vaší tøídu, èi vyrobit nìjaký ruèní výrobek? Na nic Na to, aby práce netrvala pøíliš dlouho. Na to, abychom nezranili sebe ani ostatní.

13 Otázky k misi č. 8: Vynech 1 den maso! Pokud se rozhodneš pro jeden bezmasý den v týdnu, co by se ve tvém jídelníèku nemìlo objevit? Buchty s mákem Kuøecí øízek Bramboráky Tvoje poznámky: Co se nevyskytuje na jídelníèku býložravcù? Tráva Maso Vojtìška Otázky k misi č. 9: Kupuj domácí výrobky! Která z následujících plodin není bìžnì pìstovaná na území Èeské republiky? Hruška Banán Rajèe Tvoje poznámky: Proè je dobré kupovat èeské produkty? Koupì èeských produktù není dobrý nápad. Protože do Èeska necestují pøes pùl svìta. Protože jsou dražší. A to co je dražší, je i kvalitnìjší. Otázky k misi č 10: Zmapuj okolí! Co to je vlastnì zemìpisná mapa? Plánek urèitého území Zajímavý seznam historek o zemìpisu Rozvrh hodin zemìpisu Tvoje poznámky: Co mùže zpùsobit èerná skládka? Nebezpeèné látky mohou prosakovat do spodních vod. Stromy v okolí se zabarví do èerna. Nic nehrozí, odpad mùžeme vyhazovat kdekoliv.

14 hodnocení Doplò ještì nakonec k misím, pro které jsi se rozhodl/a obrázek nebo fotku. Popiš, co ti na misi pøišlo zajímavé, nebo co by si naopak udìlal/a jinak. Klidnì požádej o pomoc pøi sepisování dojmù i rodièe. Ke každé splnìné misi ještì pøipiš odpovídající poèet hvìzdièek. Mise mì vùbec nezaujala. Mise mì trochu zaujala. Mise byla velice zajímavá a zábavná.

15 1. Třiď odpad! Máš už pøehled o tom, který odpad kam patøí? Zkus popsat, èi nakreslit, co ti pøišlo na této misi zajímavé a co ses nauèil/a. Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 2. Zredukuj odpad! Povedlo se ti ve škole i doma snížit množství odpadu? Vyzkoušel/a jsi pít vodu z vodovodu? Nebo už vodu z kohoutku bìžnì piješ? Pøišli jste ve škole nebo doma na nìjaký zajímavý tip, jak snížit množství vyprodukovaného odpadu? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

16 3. Ukliď to! Byl kolem školy èi vašeho domu velký nepoøádek? Co se na uklízeném místì vyskytovalo nejèastìji? Za jak dlouho se tam odpadky zaèaly opìt objevovat? Víš, zda je pohodili lidé, nebo je tam spíš zavál vítr? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 4. Pěstuj! Pro jaké rostliny jsi se rozhodl/a? Pìstovali jste ve tøídì všichni stejné nebo jste mìli více možností? Starali jste se pouze o vzrostlé rostliny nebo jste je i sázeli? Jak dlouho si se o nì staral/a, a jak jsi s nimi naložil/a potom? Pìstoval/a si i jedlé rostliny napøíklad bylinky? Budeš v tom i nadále pokraèovat? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

17 5. Hurá ven! Co jsi venku vidìl/a zajímavého? Pokud jsi se pro úkol rozhodl/a i doma, kam a s kým jsi na výlet vyrazil/a? Mìli jste pøi procházce hezké poèasí a užili jste si to? Plánujete, že si to zopakujete? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 6. Přines to! Podìl se o dojmy ze školní akce. Bylo nároèné nìco takového zorganizovat? Pro jakou verzi mise jste se se spolužáky rozhodli? Vybírali jste za vìci peníze nebo jste je jen vymìòovali? Pokud jste vybrali peníze, jak jste s nimi naložili? Rozhodli jste se pro domácí verzi této mise? Co jste doma našli nepotøebného? Kam jste to odnesli? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

18 7. Bav se! Vybrali jste si se spolužáky tuto misi? Jak jste tøídu vyzdobili? Rozhodli jste se i pro výrobu pøírodní koláže? Nechal/a jsi se inspirovat pøi domácí verzi této mise, nebo jsi vytvoøil/a nìco podle sebe? Co jsi vyrobil/a? Potøeboval/a si pomoc nebo jsi to zvládl/a sám/sama. Pamatuj, že na pomoci není nic špatného. Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 8. Vynech jeden den maso! Pokud jste si tuto misi vybrali jako tøída, nebyl to pro nìkteré z vás problém? Pøipravují ve vaší jídelnì nìkdy i bezmasé pokrmy? Jak se ti vykonával tento úkol? Jíš maso bìžnì každý den? Jaké je tvé nejoblíbenìjší? Mùžeš se podìlit o nìjaký zajímavý recept na jídlo bez masa? Budeš jeden bezmasý den dodržovat i nadále? Který den jsi si zvolil/a? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala:

19 9. Kupuj domácí výrobky! Kolik je ve vašem okolí obchodù èi trhù s možností koupì místních dobrot? Bylo to pro tebe nové zjištìní nebo si o tomto místì vìdìl/a. Byli jste spoleènì s rodièi na farmáøských trzích? Bylo to poprvé nebo chodíte na podobná místa pravidelnì? Mìl/a jsi možnost dozvìdìt se nìco zajímavého od místního farmáøe? Jak ti tam zakoupený výrobek zachutnal? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: 10. Zmapuj okolí! Kolik se u vás našlo obchodù a stánkù s domácími a bio produkty? Kolik zneèištìných míst a kolik naopak vhodných k procházce jsi objevil/a? Byli jste se na nìkterém z míst podívat s tøídou nebo rodièi? Poznámky/obrázek o tom jak tì mise zaujala: Podívej se s rodiči na další zajímavé tipy, jak zmírnit lidský dopad na životní prostředí. Klikněte na a v sekci Pro děti a rodiče naleznete mimo jiné i spoustu zajímavých ekologických tipů.

20 EkoPrùzkumníka pro tebe pøipravil SANG o.s. Kamarád s prírodou ˇ

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace

Støedoèeské Mrkvièky. Hlavní téma: Pokusy, experimenty, školní zahrada. Zpravodaj. Nápadník: Pokusy a experiemnty. Novinky, akce, informace Nápadník: Pokusy a experiemnty Zpravodaj 10. listopadu 2008 V pøírodì je pøeci prima Perníková "ledová chaloupka" Pokusy a experimenty V pøírodì je pøeci prima, Vyrobíme libovolný domeèek pøíp. ve všech

Více

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy

Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ.1.07/1.2.25/01.0058. Tak už jsme dospìlí. aneb Jak se postavit na vlastní nohy Projekt: ABECEDA aneb První kroky do života Registraèní èíslo: CZ..0/../0.008 Tak už jsme dospìlí aneb Jak se postavit na vlastní nohy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe

červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe červen 2013 I ročník 55 junák Zvaž, odměř, odlij Dýmovnice Družinová soutěž na tábory! Výprava dobrodružství na táboøe NATOČ VIDEO! www.eshop-piatnik.cz... A ZÍSKEJ PRO SVŮJ ODDÍL HRU PIATNIK ZDARMA! Stačí

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

Vánoèní kresba, Tomáš Jára

Vánoèní kresba, Tomáš Jára Dìtské názory na lásku... Pøišly e-mailem a pohladily naši duši. Možná jste je ještì neèetli. Nechte se pohladit také a inspirovat do vánoèního mìsíce roku.... na otázku CO JE LÁSKA? odpovídaly dìti ve

Více

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury)

Dáváme prostor všemu a všem (bez cenzury) ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis na tøineckém gymnáziu 7. èíslo (bøezen 2001) / 3. roèník cena: 2,- Kè Postøehy z uplynulého mìsíce aneb dìje se na této škole 13. únor v 6:30 ráno

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 4 - duben 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ Společníci Karel Karda a Jaroslav Vojtěch v hlubocké provozovně firmy MAUZ. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. MAUZ ocen ěn é h l u bocké řezn i

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

Milí ètenáøi, Kvìten 2006

Milí ètenáøi, Kvìten 2006 Milí ètenáøi, všechny dopisy, pøíbìhy, nápady a postøehy, které od Vás dostávám mnì dìlají velkou radost a jsem moc potìšen z Vašeho, èím dál tím vìtšího, zájmu o Zpravodaj. Myslím, že za poslední rok

Více

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004 U NÁS Kresba Jenda Hoa Phú jedna z výtìzných prací výtvarné soutìže 1 Čtyři Čtyři a půl kamaráda kamaráda a vá n oční oční spik spikn u t í Za bra n am i Sapy Sapy Křiž Křižo vatka vatka na silničním silničním

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ číslo 11 - listopad 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Novomanželská fotografie z archivu manželů Hoďánkových. Reprodukce: Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozhovor ŠEDESÁT PĚT LET MANŽELSTVÍ

Více

JAK HUBNOUT BEZ HLADU...

JAK HUBNOUT BEZ HLADU... JAK HUBNOUT BEZ HLADU... Hlad je jedním z našich nejsilnìjších pudù; zajiš uje jak naše osobní pøežití, tak pøežití lidské rasy jako takové. Máte-li snad nìjaké pochyby o intenzitì tohoto pudu, zkuste

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003

HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA OBÈANSKÉHO SDRUŽENÍ HUMANISTICKÉ CENTRUM NAROVINU ZA ROK 2003 STRUÈNÌ O NÁS Obèanské sdružení Humanistické centrum Narovinu bylo založeno roku 1995 z iniciativy èlenù mezinárodního Humanistického

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje

V tomto èísle: exklusivní rozhovory se Zdeòkem Izerem a Michalem Davidem!!! Pro fanoušky hokeje ! zprávy reportáže názory kultura zábava sport èasopis tøineckého gymnázia 8. èíslo/èerven 1999 cena: 2,- Kè Na tøineckém gymnáziu se maturovalo Všichni z vás, ví, že tento mìsíc probìhly maturity, kterým

Více

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA.

Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. Ka vá rn íci a resta u ra téři. díl prvý WWW.HLUBOKA. číslo 3 - březen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J Ka vá rn íci a resta u ra téři díl prvý Michal Macháček ve své restauraci Solidní šance. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ

Více