Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo"

Transkript

1 Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán V.A (návrh), V.B (koncept). Schválení tìchto zmìn navrhla rada mìsta na svém zasedání dne 13. listopadu 2006.

2 Slovo na úvod Milé Úvalaèky, milí Úvaláci! Po delší pauze se Vám opìt dostává do rukou nové vydání èasopisu Otevøené Úvaly, a to první v roce Pøi této pøíležitosti mi dovolte jménem celého sdružení popøát Vám do nového roku 2007 pevné zdraví, osobní i pracovní úspìchy a hlavnì spokojené a pøíjemné bydlení v našem mìstì. Èasopis Otevøené Úvaly, který jste obdrželi, je dùkazem toho, že naši práci, kterou jsme zahájili pøed volbami, rozhodnì nepovažujeme za ukonèenou. Naopak! Jsem jedinì rád, že mohu øíci, že celý tým, který pøipravoval naši úèast ve volbách, funguje i nadále. Do sdružení Otevøených Úval se hlásí noví zájemci s cílem podílet se na spoleèné práci a správì mìsta, což nás utvrzuje v tom, že naše poèínání není marné a bezvýznamné. A co vlastnì tøi mìsíce, které uplynuly od voleb, pøinesly? Novou vládní koalici (ODS + Nová šance + zastupitelza Volbu pro Úvaly) v našem mìstì. Organizaèní zmìny na úøadì vèetnì výpovìdí ze strany nìkolika zamìstnancù Schválení zcela zásadní zmìny územního plánu, která bude mít zøejmì velké dopady na rozvoj našeho mìsta. Podaøilo se splnit první body z našeho volebního programu. Pøipravili jsme nové webové stránky našeho sdružení. O tom všem a ještì o mnohém dalším si pøeètìte v tomto èísle. P.S. A mimochodem: èasopis, který právì držíte v ruce, byl zaregistrován jako oficiální èasopis našeho sdružení, takže bude vycházet pravidelnì (zatím poèítáme zhruba 3 vydání do roka). Proto máte-li zájem podìlit se s námi a s ostatními spoluobèany o své názory, mùžete nám zasílat svoje pøíspìvky, rádi je uvítáme. Kdo jsou Vaši zastupitelé zvolení za Otevøené Úvaly? A jak je zkontaktovat? Vaše hlasy ve volbách urèily, že v tomto volebním období jsou Vašimi zastupiteli za Otevøené Úvaly: Zastupiteli jsme se stali proto, abychom hájili zájmy obèanù Úval a prosazovali program, pro který jste hlasovali. Proto nás neváhejte kontaktovat, pokud máte nìjaký problém nebo námìt, kterým bychom se mìli zabývat, a o kterém tøeba zatím ani nevíme. Chcete-li se s námi setkat osobnì, je to možné vždy bìhem našeho zastupitelského dne, který se bude konat každé první pondìlí v mìsíci, poèínaje dnem od 18:00 v zastupitelské kanceláøi na mìstském úøadì (bývalá kanceláø místostarostky mìsta), v ostatní dny je to samozøejmì možné také, ale po pøedchozí dohodì. Uvítáme Vaši zpìtnou vazbu, co dìláme dobøe nebo naopak špatnì! Naše názory, informace o tom, co jsme napsali nebo o tom, jak jsme hlasovali v zastupitelstvu naleznete na webových stránkách našeho sdružení. Vaše pøipomínky, námìty nebo jiné záležitosti mùžete pochopitelnì vyøídit i s kterýmkoli jiným èlenem sdružení Otevøené Úvaly k nám se urèitì tato informace dostane a možná to pro Vás bude i pohodlnìjší. Možná právì Váš kamarád/ka nebo soused/ka je èlenem sdružení Otevøené Úvaly Bude z Úval další satelit? Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení

3 zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán V.A (návrh), V.B (koncept). Schválení tìchto zmìn navrhla rada mìsta na svém zasedání dne 13. listopadu Zmìna V.B (Slovany) Aèkoli shora uvedené vypadá nezáživnì a nedùležitì, pravý opak je pravdou... Ve skuteènosti se jedná o nejrozsáhlejší zmìny územního plánu v Úvalech za nìkolik posledních let! Schválením tìchto zmìn se otevøela cesta pro to, aby 2 cca m orné pùdy a nelesních spoleèenství (v podstatì rozptýlená zeleò) bylo urèeno k budoucí zástavbì obytnou zónou, zónou smíšenou (toto napø. využila ESSA...) a zónou nerušící výroby. Abyste si mohli udìlat pøehled, jak by to mìlo fakticky vypadat, podívejte se na obrázky uvedené níže Zmìna V.A (Radlická ètvr ) Navrhované zmìny jsou vyznaèeny oranžovì. V návrhu V.A jde o zmìny èíslo 67, 69 a 82. Ve zmìnì koncept V.B jde o zmìnu è. 79. Výše uvedené zmìny jsou navrhovány na žádost soukromých vlastníkù pozemkù, ve prospìch kterých by tyto zmìny mìly být provedeny. Zmìna V.A (Slovany) Èlenové zastupitelstva, kteøí byli zastupitelé i v minulém volebním období (paní Novosádová, pan Èerný) tvrdili, že veøejnost se mìla možnost vyjádøit, ale obèanùm to bylo jedno. Veøejné projednávání se konalo dne od 17:00 hodin v sálku DPS. Z vìcného hlediska a z hlediska zákona mají pravdu, ale. napadlo by Vás, že pod oznámením, že se budou projednávat zmìny územního plánu V.A, V.B a VII, že se jedná o takto závažný rozsah zmìn? Skuteènì není možné, aby mìsto prostøednictvím Života Úval neuveøejnilo informaci typu Budeme projednávat klíèové zmìny územního plánu, obèané, pøijïte se vyjádøit? Když jsme se dozvìdìli o tom, jaký návrh zmìn územního plánu pøekládá rada mìsta ke schválení zastupitelstvu, ptali jsme se na následující otázky: 1. Co tyto zmìny pøinesou pozitivního pro Úvaly? Kdo na tìchto zmìnách vydìlá? 2. Proè se tyto zmìny neprojednají s veøejností srozumitelnì tak, aby obèané chápali o jak rozsáhlé území jde? 3. Proè se tyto zmìny schvalují podle souèasného stavebního zákona? Není to náhodou proto, že nový stavební zákon, platný od ledna, vyžaduje posouzení tìchto zmìn z hlediska jejich dopadu jak na životní prostøedí tak na udržitelný rozvoj území?

4 Podle našeho názoru bylo v zastupitelstvu schváleno o mne, tak já jsem profesí mikrobiolog, do Psár jsem se rozhodnutí, aniž se domýšlely jeho dlouhodobé dùsledky. pøistìhoval v roce V letech jsem byl Aèkoli prakticky všechny kandidující strany a sdružení neuvolnìným starostou obce za sdružení Èistá obec, v Úvalech ve svých volebních programech zdùrazòovaly které jsem spoluzakládal. Komunální volby loni na nezbytnost rozvojového plánování, toto o nìm nesvìdèí. podzim jsme opìt vyhráli, ale já jsem se rozhodl pokraèo- vat ve vìdecké práci a štafetový kolík po mnì pøevzala kolegynì z našeho sdružení. Tentokrát máme v èele Pøesto, že výše uvedené zmìny územního plánu byly obce již osobu uvolnìnou pro výkon funkce. Pøíjemné je v již schváleny, budeme i nadále hledat cesty, jak co nejvíce naší obci i to, že si v jejím vedení nehrajeme na jednotlivé ochránit zájmy mìsta a jeho obèanù zejména pøi strany a nezávislé iniciativy, ale navzájem spolupracujeprosazování regulativù výstavby. Že to nebude lehký boj me. To je pro obec velmi dùležité. pøi souèasném rozložení sil v zastupitelstvu je zøejmé, nicménì od toho tady jsme. Velký kus práce mùžete Zmínil jste, že v Psárech pøevládají novousedlíci nad pùvodními obyvateli obce. To svìdèí o velkém rozvoji udìlat i Vy ptejte se svých zastupitelù, které jste volili. Psár, ostatnì staèí sledovat nabídky stavebních firem a Jak zastupitelstvo hlasovalo o zmìnách územního realitních kanceláøí. plánu? To mohu potvrdit. Psáry mìly v roce 1991 cca PRO: Jan Š astný (ODS), Helena Váòová, Josef Štìpáhlášených, dalších 700 obyvatel v Psárech bydlí, ale obyvatel, nyní jich mají již zmínìných oficiálnì novský (ODS), Milan Turan (ODS), Ivan Èerný (Volba pro bydlištì si u nás nepøihlásilo. V územním plánu máme Úvaly), Radek Netušil (Volba pro Úvaly), Karel Linhart rezervu na dalších obyvatel. Tato situace ale není (Volba pro Úvaly), Helena Novosádová (Nová šance), specifická jen pro Psáry. Naše obec spadá do oblasti, Jana Horová (Nová šance) která se mohutnì rozrùstá (napø. Jesenice mìla obyvatel a nyní jich má témìø 5.000). PROTI: Michal Breda (OÚ), Monika Petržílková (OÚ), Milan Švejnoha (OÚ), Petr Borecký (OÚ), Jaromír Jaké byly Vaše zaèátky ve funkci starosty? Stemberg (Nová šance), Ladislav Morávek (KSÈM) Musím øíci, že skuteènost pøedèila má nejhorší oèekávání. Den poté, co se novì zvolené zastupitelstvo jménem sdružení Otevøené Úvaly Vaši zastupitelé: v roce 2002 ujalo správy obce, jsme dostali platební výmìry na 76 milionù Kè od finanèního úøadu. Jednalo se o navracení dotací a pùjèek. Dluhy obce celkem dosahovaly Kè, pøitom celková výše rozpoètu obce byla v roce 2002 jen 20 mil. Kè. Pøedchozí starosta absolutnì podcenil administrativní vìci, jako jsou vyúètování dotací, dokladování nákladù. Uzavíral naprosto nevýhodné smlouvy s developerskými spoleènostmi (napøíklad spoleèností Central Group). Vyhnìte se pøekotnému rozvoji mìsta! Co mají spoleèného Psáry, obec ležící v okrese Praha-západ, s Úvaly? Dìlí je bezmála 30 kilometrù, jejich situace je však obdobná. Vìtšina obyvatel dojíždí za prací do Prahy. V Praze nakupují, v Praze se baví. Situace Psár je specifická v tom, že nových obyvatel je více než starousedlíkù. Psáry si tedy již prošly rozvojovým boomem, kterému se Úvaly doposud vyhýbaly, ale pravdìpodobnì je èeká. Bývalého starosty a souèasného radního Psár, pana Janaty, jsme se zeptali, jaké jsou jeho zkušenosti. Pane Janato, mohl byste na úvod našeho rozhovoru ètenáøùm našeho èasopisu øíci nìco o Vás a o obci Psáry? Obec Psáry leží jihovýchodnì od Prahy mezi Jesenicí a Jílovým u Prahy. Máme oficiálnì obyvatel. Zajímavé je, že v souèasné dobì již novousedlíci poètem pøevyšují starousedlíky. Velkou devizou naší obce je okolní pøíroda. Psáry mají moc hezkou polohu na úpatí vrchù Posázaví, ostatnì pøijeïte se podívat. Pokud jde S tìmito problémy jsme se potýkali v podstatì celé uplynulé volební období. Smutné na tom bylo, že ze strany pøedchozího pana starosty se nejednalo o žádné úmyslné jednání, v podstatì ho využili. Z lidského hlediska musím øíci, že s ním mám dnes soucit, a použil bych zde frázi cesta do pekel bývá dláždìna nejlepšími úmysly. Z hlediska obce bylo pùsobení pøedchozího vedení katastrofa, jejíž následky (zejména na tváøi obce) již nepùjdou ani nikdy zcela odstranit. Vra me se k zadlužení obce. Jak je zøejmé, bylo obrovské. V jaké situaci jsou Psáry dnes? Obec dosáhla bìhem dvou let to, že jí stát odpustil cca 60 mil. Kè, zbytek dluhu ve výši 16 mil. Kè jsme museli uhradit. Jednorázovì jsme uhradili cca 11 mil. Kè z prodeje obecních bytù, zbytek hradíme dodnes ve splátkách. Pokud se týká závazkù vùèi developerùm, tady byla a je situace podstatnì složitìjší. Pokud bych to mìl øíci struènì a natvrdo: Developeøi obec v podstatì vypumpovali. Zdánlivì do obce pøinesli peníze. Tyto peníze se však vzápìtí rozpustily ve zvýšených nákladech v provozu obce, které s sebou rozsáhlá výstavba pøinesla a zejména si je mnohonásobnì vybrali ve vynucených nákladech na rozšíøování nedostaèující obecní infrastruktury. Mnoho z penìz od investorù bylo vázáno

5 4. Proè náklady na zpracování tìchto zmìn (nìkolik set tisíc Kè) platilo mìsto, pøesto, že se jednalo o zmìny navrhované vlastníkem tìchto pozemkù a mìstu tato zmìna nepøinese žádný zisk? 5. Proè se nejdøíve nezpracuje strategický plán rozvoje Úval a pak dle jeho výsledkù se neuèiní finální rozhodnutí? 6. Spoèítal nìkdo dopady nové výstavby na infrastruk turu mìsta (kapacita kanalizace, školek, školy, náklady na údržbu nových komunikací)? Rozvoj podnikání v okrajových èástech Úval pøinese nové pracovní pøíležitosti. Zároveò Úvaly v budoucnu, pokud se zmìní rozpoètové urèení daní, mohou získat pøíjmy z daní firem, které v Úvalech budou podnikat. S tím se dá také souhlasit. A je dobøe, pokud budou pracovní pøíležitosti v Úvalech pøibývat. Otázka zní jinak. Jaké ty pracovní pøíležitosti budou? Bude se jednat o manuální, nekvalifikovanou práci ve skladových areálech (které budou v ÈR i nadále pøibývat) nebo se bude jednat o práci ve firmách poskytujících služby s pøidanou hodnotou? Mimochodem, pokud se týká pøíjmù z daní firem, je zde jedno úskalí - bude dùležité, jak tento podíl bude urèen. Jestli bude urèen podle sídla firmy, tak Úvaly z daní tìchto firem, pokud budou mít sídlo v Praze (zatím pøevažující pøípad), neuvidí ani korunu... Zvýšení poètu obyvatel mìsta nebude znamenat dramatický nárùst tlaku na jeho infrastrukturu (kapacita centrálního øadu kanalizace je dimenzována na ekvivalentních obyvatel, pokud se týká tlaku na mateøské školy a ZŠ, tak jejich kapacita je témìø naplnìna již nyní,tlak dìtí probíhá ve vlnách. Nyní jsme na vrcholu vlny, která v dalších letech opadne. Pokud neopadne, dá se dát výstavba další MŠ do podmínek investorovi). Kromì tìchto otázek pøinášíme i nìkteré argumenty, které padly pøi diskusi se zastánci další výstavby a tedy i zmìn územního plánu, a to vèetnì našeho komentáøe (je odlišen zeleným polem): Rùst obyvatel samozøejmì nárùst tlaku na infrastrukturu a rozpoèet mìsta samozøejmì vyvolá - i pokud bychom pøijali argument týkající se kapacity školek a školy a kanalizace, poøád zùstávají náklady jako jsou - odvoz a likvidace odpadù., údržba veøejných prostranství, dopravní obslužnost (autobusy), veøejné osvìtlení atd. Lze souhlasit s argumentem, že èást tìchto nákladù bude pokryta zvýšeným pøíspìvkem od státu za nové obyvatele. Opìt se dostáváme, podobnì jako výše k otázce rozpoètového urèení daní. To je v souèasnosti takové jaké je - ale v krátké budoucnosti se mùže zmìnit. Tøeba hned po pøíštích volbách. Zabraná pøíroda a zastavìné pozemky však v Úvalech zùstanou po desetiletí. Developeøi pøinesou do mìsta nìkolik desítek milionù korun na insvesticích (sám pan Holzknecht hovoøil o pøipravenosti investovat do rozšíøení kapacity úvalské èistièky odpadních vod.) Území, na kterém jsou zmìny navrhovány protne budoucí obchvat a z hlediska ochrany pøírody se nejedná o nijak hodnotné území. Budoucí obchvat v podstatì ohranièí mìsto do budoucna, èili nehrozí jeho další nekontrolované rozrùstání. Tady je tøeba být velmi opatrný a nemít velké oèi, jako mìli v napøíklad v Hostivicích, Psárech a dalších obcí v okolí Prahy. Pokud se týká spoleènosti PRAGIMEX, zkuste si na internetu vyhledat, na jakých projektech se podílela... Co øíkáte výsledku? Možná i to svìdèí o relevanci velkorysých investièních slibù. Vcelku se dá souhlasit s tím, že kolem dálnièního obchvatu nezùstane nìjak zvláš cenná pøírodní oblast. Co je však cenné, je zachovalý pohled na pøírodní panoráma, které sice dálnice naruší, ale v porovnání se skladišti nebo logistickými areály výraznì ménì. Argument, že obchvat ohranièí mìsto je zcela lichý. Znáte snad dálnici, která má zástavbu jen z jedné strany? Smíšené území a prùmyslová zóna na jihovýchodì Úval v návaznosti na obchvat odvede tìžkou dopravu z Úval a zejména ze Slovan. Doufejme, že obchvat tuto dopravu skuteènì odvede. Tu by však odvedl buï jak buï. Naopak, v pøípadì rùstu prùmyslové zóny na jihovýchodì mìsta lze èekat, že intenzita dopravy se zvýší. Úvaly potøebují prostor pro další rozvoj a jižní èást Úval je v podstatì jedna z mála vhodných lokalit. Úvaly bezpochyby další rozvoj potøebují. V tom se asi shodneme. Otázkou zùstává, jaká má být podoba tohoto rozvoje. Je skuteènì to, co Úvaly potøebují další nárùst jejich obyvatel a plošné rozlohy? Vždy již v souèasnosti mají Úvaly pøes 30 km ulic. Není rozumnìjší spíše Úvaly scelovat než extenzivnì rozšiøovat do krajiny? Napøíklad již v souèasnosti jsou v intravilánu Úval rezervy 2 pro výstavbu v rozsahu pøes m. Pan Holzknecht upozornil, že on i jeho firma jsou pøipraveni být vùèi Úvalùm velmi vstøícní, a to i v pøípadì budoucí výstavby obchvatu - pøeložky I/12. V pøípadì neschválení plánovaných zmìn územního plánu je možné èekat problémy ze strany vlastníkù pøi budoucí výstavbì obchvatu. Toto prohlášení považujeme za nátlakové jednání. I kdyby však mìsto vyšlo panu Hozknechtovi a jeho firmì vstøíc, kde je záruka, že obchvat nebude blokovat nìkdo jiný? Vždy v plánované trase budoucího obchvatu má pozemky pøes 400 vlastníkù a nìkteøí již avizovali svùj nesouhlas s výstavbou obchvatu.

6 na rùzná protiplnìní obce, kterým však obec nemohla tel. Zákonný nástroj jak tyto peníze vymáhat neexistuje. dostát. Vedli jsme s developery nìkolik sporù ohlednì Takže i ty peníze z nových obyvatel na provoz obce jsou nevýhodných pùjèek. V souèasné dobì je obec témìø problematické. bez dluhù. To, co øíkáte, je pravda, ale pokud obec získá peníze Toto je velmi zajímavé. My jsme totiž v Úvalech od investorù pøedem, tak se tìmto problémùm mùže v situaci, kdy se stávají centrem pozornosti stavebních pøeci vyhnout. Souhlasíte? firem a lze oèekávat, že i u nás dojde k výraznému Ne tak úplnì. Spoèítali jste si dlouhodobé náklady rozšíøení mìsta. spojené s rozvojem obce, abyste vìdìli, o kolik penìz si Ze své zkušenosti (ale i zkušenosti mých kolegù máte øíct? Developeøi velmi èasto mávají velkými penìzi z Jesenice, Hostivic nebo Øíèan) øíkám: buïte velmi a sliby, ale je potøeba si uvìdomit, jaké budou celkové opatrní! Je dùležité si uvìdomit, že dopady zmìn náklady s výstavbou spojené. Uvìdomte si, že develoschválených v územním plánu se projeví až za nìkolik let perské firmy nejsou charita, ale podnikatelské subjekty. a pak už je èasto pozdì. Obec by mìla postupovat tak, že To není nic špatného, ale musíte chápat, že jejich a Vaše si nejprve øekne, kolik má mít obyvatel, jak se má rozvíjet zájmy (rozumìjte obce) se liší. Nemá-li na tom obec a pak se teprve rozšiøovat. V Psárech jsme to neudìlali a významnì prodìlat, musí být velmi dobøe pøipravena. s následky se potýkáme dodnes. Obcím v tom bohužel souèasné zákony a hlavnì jejich Já v tom s Vámi souhlasím, naše sdružení si myslí praktická realizace pøíliš nepomáhají. totéž, ale na druhou stranu existuje protiargument, že To je dost tristní výhled. Jaké jsou vùbec možnosti mìsto se musí rozvíjet, že noví obyvatelé znamenají obce v tìchto pøípadech? pøínos do obecní pokladny a nemalé peníze lze získat i Musíte si uvìdomit jednu vìc: tlak investorù na obce od samotných developerských firem. Jaký je Váš názor? v okolí Prahy stále poroste. A je iluzorní se domnívat, že Tak si to rozeberme. V Psárech jsme si spoèítali, jaké se mu v Úvalech stoprocentnì ubráníte. Bohužel náklady vlastnì generuje nová zástavba. Mluvím nyní možností pro obce zase tolik není. Pohybujeme se v o bytové výstavbì. Ten vzorec je pomìrnì složitý, ale kruhu zákona o rozpoètovém urèení daní, zákona o došli jsme k tomu, že každých m2 novì zastavìné místních poplatcích a stavebního zákona. Jediná velmi plochy znamená jednorázový náklad ve výši tis. úèinná páka, která na investory platí, je neschvalovat Kè. Každý nový obyvatel znamená vynucené investièní zmìny územního plánu do té doby, než je s investorem náklady zhruba Kè. Tak napøíklad u èistièky uzavøena písemná smlouva o spolupráci. Tam, kde byla odpadních vod každý nový obyvatel znamená ekviva- zmìna územního plánu již schválena, se dala vìc do lentní náklad cca Kè jen v investici na èistièku, další øešit stavební uzávìrou. Problém je, že náklady jsou na kapacitu pøívodného potrubí. pokud stavební uzávìru vyhlásíte od , musíte za ni platit náhrady a ty nejsou malé. Ale opìt se vracím A teï si vezmìte pøíjmy na obyvatele z hlediska na zaèátek, obec si musí nejdøíve ustanovit plán rozvoje. zákona o rozpoètovém urèení daní. Rozpoètové urèení Opaèný postup, jak jsem se sám pøesvìdèil v praxi, je daní je takové, že peníze staèí v podstatì jen na bìžný naprosto špatný. provoz a údržbu obce. Stagnující poèet obyvatel je totiž stav, který je v 95 % obcí a mìst, na jejich míru je Co by mìly takové smlouvy s investory obsahovat? Podívejte se, když investoøi nìco budují, tak v zásadì budují jen to, co nezbytnì potøebují pro svoji investici. A když už jsou ochotni nìco budovat, tak je lepší od nich získat pøímo peníze, než je nechat budovat. Peníze mùžete využít tam, kde obec potøebuje. Nám se navíc stávalo, že investor pøedložil projekt nìèeho, co vybuduje, pokud mu obec umožní realizaci jeho zámìrù, jenže tento projekt pak velmi èasto v podivné spolupráci s úøedníky stavebního úøadu dopadl úplnì jinak. Tøeba vznikla lokalita s dvojnásobným poètem bytových jednotek oproti pùvodnímu projektu, to znamená dvojnásobné zatížení obecní infrastruktury. Takže opìt opakuji: chtìjte peníze a chtìjte je pøedem, tohle není žádná hra, ale tvrdý byznys. Kámen úrazu èasto bývá, že velké firmy si umí zaplatit velmi dobré právníky, kteøí do smluv pøipraví úniková místa, aby své sliby nemuseli zákon šitý. Tyto peníze však nemohou staèit na rozvoj plnit. Proto musí být smlouvy dobøe formulovány. obcí, které potøebují dobudovat nedostaèující vybavenost. To je pøípad rostoucích satelitù v okolí velkých mìst. Co byste dále doporuèil kromì smluvních ujednání? Pøi velkém rùstu se stane to, že obec bude mít slušnì My v souèasné dobì hodnì diskutujeme otázku, jestli a vypadající okraje, ale centrum se rozvíjet nebude. Nová pøípadnì jakým zpùsobem bychom mìli v Úvalech výstavba totiž vzhledem k nastavení parametrù v zákonu regulovat samotnou výstavbu. o rozpoètovém urèení daní nevygeneruje žádné peníze Zpracování regulativù mohu jen doporuèit. Nejedná navíc. Zvýšené pøíjmy do obecního rozpoèu za nové se o levnou záležitost, ale obci se vyplatí. Napøíklad my obèany pokryjí totiž v nejlepším pøípadì zvýšený objem jsme v Psárech jsme zavedli regulaci minimální plošnosti služeb provádìných obcí, jako je tøeba údržba cest nebo pozemkù pøi nové zástavbì uvìdomte si, že tøeba provoz veøejného osvìtlení. Naopak dostupnost stávají- øadové rodinné domy znamenají daleko více obyvatel na cích služeb pro místní obyvatele (škola, školka, peèova- stejné ploše než u solitérní výstavby. Pak je potøeba být telská služba) se zhorší. také opatrný s pøebíráním nových ulic. Velmi èastý pøípad je, že investoøi po ukonèení výstavby velmi spìchají A je tady ještì jedna souvislost. Jak jsem Vám již øíkal, s pøedáním ulic obci, protože tím pøenášejí na obec k trvalému pobytu v obci se hlásí zhruba 60% novousednáklady na jejich údržbu. líkù, nicménì náklady máte na 100% pøíchozích obyva-

7 A co pracovní místa? Není pøínos pro rozvoj obce alespoò v tomto? Pokud se týká pracovních míst, tak v okolí Prahy je ten argument zcela lichý. V naší oblasti (míním Psáry, Jesenice atd.) se budovaly pøedevším skladové a logistické areály, èasto též nákupní centra. Tyto stavby zabírají velké prostory, nicménì zamìstnávají pouze minimální množství zamìstnancù s nízkou kvalifikací. Pøevážná vìtšina našich obyvatel pracuje v Praze. Stejnì tak jsou v Praze registrována sídla firem, které tyto provozy budují obec z toho nemívá nic, jenom náklady a navíc tato zástavba hyzdí krajinu snad ještì více než živelná bytová výstavba. A i v pøípadì firem, které mají sídlo zde, je pøínos do obecní kasy mizivý vzhledem k nastavení koeficientù v zákonu o rozpoètovém urèení daní. Vždy adresnì jde do obce, kde firma sídlí, pouhých 1,5 % z vybraných daní, to je smìšná èástka i u velkých firem, jako je u nás napøíklad cihelna Tondach. U skladovacích hal je pøínos obci opravdu nulový. A pak je tu jeden výrazný problém, který se zaèal projevovat právì v posledních letech, se kterým naši pøedchùdci nepoèítali. Logistická centra a nová zástavba jsou obrovské plochy, které zásadním zpùsobem ovlivnily vodní bilanci celé oblasti. Prostì asfalt vodu nevsákne. V Psárech s tím máme zkušenost, máme èím dále èastìji záplavy v dolní èásti obce, kde bydlí starousedlíci. Každý vìtší letní pøívalový déš znamená riziko. Z kanalizace se potom stává soustava vodních fontán. Na závìr našeho rozhovoru se zkusme na vìc podívat i z jiné stránky. Co Psárùm pøinesla nová zástavba pozitivního? ( váhá ) Tìžko øíci. Psáry vyrostly strašnì rychle. Nových lidí je více než 50% a zatím se s obcí nesžili, jsou zvyklí na anonymní život ve mìstì, myslím, že mnozí neznají ani sousedy ve své ulici. Pozitivní je zcela urèitì to, že noví lidé jsou vzdìlaní a z vyšších pøíjmových skupin. Velmi èasto se stává, že právì noví pøistìhovalci vidí daleko ostøeji problémy obce a jsou schopni a ochotni je kvalifikovanì øešit. Nakonec i v obecním zastupitelstvu dnes tvoøí noví obyvatelé vìtšinu a projevuje se to tøeba vìtší obezøetností k živelnému rozvoji bytové i jiné výstavby v obci. kvalitní životní styl. Okolní lesy obklopují Úvaly z nìkolika stran. Klánovický lesopark, Škvorecká obora, Králièina, lesopark na Vinici vytváøí ochranný zelený pùloblouk kolem mìsta. Zdánlivì je vše na dobré cestì. Pouze však zdánlivì, kvalita ovzduší v Úvalech mùže být v budoucnu ohrožena hned z nìkolika stran. Jedním z nich je pøenos zneèištìní z Prahy. Na území Prahy posledních 5 let výraznì vzrùstají koncentrace jemného prachu a výfukových plynù z dopravy. Jemné prachové èástice lidé vdechují do hlubších èástí dýchacích cest, kde pùsobí zánìty. Na prachu jsou navíc nachytány nebezpeèné látky jako jsou tìžké kovy, aromatické uhlovodíky, které pronikají do tìla a pùsobí další nemoci. Lékaøi pozorují nárùst zánìtù prùdušek a plic, astma u dìtí i dospìlých, dospìlí jsou navíc zvýšenì ohroženi kardiovaskulárními chorobami, rakovinou ale i sterilitou. Jemný prach se lehce šíøí ovzduším, z Prahy ho pøevážnì západní vìtry pøenáší smìrem na východ do míst, kde leží i Úvaly. V loòském roce podle mìøení Èeského hydrometeorologického ústavu byly po vìtšinu zimní sezony pøekroèeny limity koncentrace prachu nejen v Praze, ale na území východnì od Prahy, tedy i v oblasti Úval. Èást Úval navíc leží v údolí, což situaci ještì zhoršuje. Zvláštì kritická je situace v zimì, umoc- nìna vytápìním uhlím v domácnostech. A váš vzkaz Úvalùm a jejich obyvatelùm? Nejvìtší iluzí je myslet si, že obec automaticky Dalším zdrojem zneèištìní ovzduší je výstavba zbohatne svým rùstem a rostoucím poètem obyvatel. rychlostní silnice R 11. Ta sice odvede dopravu ze stávající Naopak, neustále bude narùstat disproporce mezi silnice I. tøídy, která prochází Úvaly, ale zároveò do rostoucími potøebami obce na stranì jedné, a nedostaèuz aut a kamionù pøispìjí ke zhoršení ovzduší blízkosti Úval pøivede dopravu tranzitní. Výfukové plyny jící vybaveností obce i jejími finanèními možnostmi na stranì druhé. Tuto nerovnováhu se obce èasto snaží v Úvalech. Øešením by bylo dokonèit ochranný val kolem dohánìt dalšími penìzi od investorù. Jenže to nejsou Úval (napøíklad výsadbou zelenì) výsadbou lesoparku dary, další výstavba si totiž vynutí další a další zvyšování mezi plánovanou rychlostní komunikací a mìstem, který kapacity obecní vybavenosti. Já bych to pøirovnal zachytí alespoò èást zplodin z dopravy na této komunikaci. k pyramidové høe typu letadlo. Jedno je jisté. Tím, kdo v této høe vyhrává, témìø nikdy není obec a její obèané. Namísto zelenì však zastupitelé ODS, Volby pro Úvaly a Nové šance chtìjí u Slovan povolit další zástav- Dìkuji za rozhovor a pøeji mnoho úspìchù bu, která naopak další dopravu do mìsta pøivede. Na rozhovor vedl prosincovém zasedání zastupitelstva již schválili zmìnu územního plánu, která urèuje více než 35 ha zemìdìlské a lesní pùdy pro výstavbu rùzných objektù od rodinných domù, pøes sklady až po prùmyslovou výrobu. Zastupitelé za Otevøené Úvaly hlasovali proti zmìnì užití tìchto pozemkù. Prùmyslová zóna Úvaly od smogu neuchrání Úvaly mají neopakovatelnou možnost stát se mìstem zelenì, pohody a klidu, zkrátka ideálem pro zdravý a Za této situace by se Úvaly na místo prùmyslovými zónami mìly obklopovat lesem a rozšiøovat plochy zelenì, které prach i další zplodiny zachytí.

8 Povolební jednání aneb marná snaha pøi hledání partnerù Vyhráli jste volby, proè nevedete radnici? Jsme na Vás pìknì naštvaní, dali jsme Vám hlas a Vy jste utekli od zodpovìdnosti Jak jste mohli dopustit, aby byli ve vedení mìsta lidi, kteøí tam jsou? Toto jsou pomìrnì èasté reakce, se kterými se jako èlenové sdružení Otevøené Úvaly setkáváme pøi setkáních s obèany našeho mìsta. Zkusíme na nì odpovìdìt. Úvodem bychom chtìli ještì jednou podìkovat za dùvìru, kterou jste nám dali v takové míøe, že výše uvedené otázky mohly vzniknout. Je také naprosto zøejmé, že obèané se hlasováním v komunálních volbách vyjádøili pro zmìnu, èemuž odpovídaly 4 mandáty pro sdružení nezávislých kandidátù Otevøené Úvaly a 4 pro místní organizaci ODS tedy pro novì vzniklé sdružení a doposud opozièní stranu. Z této informace vycházely i naše první kroky. Jak to celé dopadlo, vidíte sami. I my jsme byli náhlým vznikem koalice pøekvapeni. Svùj podíl na tom, že jsme v opozici, pøesto, že jsme volby vyhráli asi neseme i my. Pøistupovali jsme k jednáním možná pøíliš otevøenì a pøímo, nedìlíme naše èleny podle toho k jaké stranì patøí èi nepatøí, chtìli jsme co nejvíce konkretizovat kroky, které bude nové vedení mìsta dìlat. Možná to byla chyba. Možná bylo pøíliš chtít, abychom v co nejkratší dobì pøipravili programové prohlášení nového vedení mìsta. Pøesto všechno, i napøíštì povedeme jednání otevøenì a s dùrazem na program a ne na osobní ambice jednotlivých zastupitelù. Jak mùžete posoudit i ze zápisù z jednání, které naleznete na našem webu, v našem povolebním jednání byla jasnì patrná snaha najít partnera z øad sdružení a stran Vámi obèany doporuèených. K tomu, aby rozložení zastupitelù v radì odpovídalo výsledku voleb obèanské sdružení Otevøené Úvaly udìlalo maximum. Pokud chcete znát dùvody proè k tomu nedošlo, zeptejte ostatních novì zvolených zastupitelù. Oslovili jsme tedy zástupce ODS a vyzvali je k jednání o koalièní spolupráci. Jako první bod byl øešen obecný návrh na zastoupení v radì a vedení mìsta. Následovala diskuse o programové shodì a zpùsobu, jakým budeme øešit jednotlivé odlišnosti. Vzhledem k tomu, že programovì byly naše postoje blízké, navrhli jsme následnì i Plníme náš konkrétní osoby do jednotlivých pozic v èele mìsta. Dále volební program jsme se shodli na nutnosti koalièní smlouvy, která bude veøejná a bude mimo jiné sloužit k jasnému vymezení úvalské zastupitelstvo pøijalo náš návrh etického stanovisek k dosud sporným bodùm. Následovala kodexu zastupitele dohoda, že programové prohlášení budoucího vedení zápisy z jednání zastupitelstva budou zveøejòovány mìsta bude pøedstaveno obèanùm s výzvou k jejich na webových stránkách mìsta vèetnì informací vyjádøení. Posledním bodem schùzky byla domluva na o hlasování jednotlivých zastupitelù následných krocích a vzájemném informování se o po na webových stránkách mìsta budou zveøejòovány postojích èlenské základny k závìrùm schùzky. i zápisy z rady S ohledem na skuteènost, že ODS si vzala ètyøi dny úvalské zastupitelstvo pøijalo náš návrh na zøízení na odpovìï a termín veøejného zasedání se rychle blížil, funkce hlavního architekta mìsta rozhodli jsme se jednat i s ostatními zastupiteli a nespoléhat se na jediného partnera. Podobným zpùsobem Pro sdružení Otevøené Úvaly není volební program byla následnì vedena prakticky všechna další jednání jenom cár papíru, ale program, jehož realizaci jsme s ostaními zástupci zvolených stran a sdružení. mysleli a myslíme i nadále vážnì. Je jasné, že plnìní V pøípadì KSÈM se jednalo o konzultaci programu bez toho, k èemu jsme se Vám ve volbách zavázali je odvislé našeho návrhu na koalièní spolupráci. od jednání a pøesvìdèování našich partnerù z ostatních stran a sdružení zastoupených v dnešním zastupitelstvu. Sdružení Volba pro Úvaly bývalého starosty nebylo Pøesto se však již nìkteré naše sliby podaøilo splnit. v dobì jednání jednotné ve jménech zastupitelù a avizovalo zmìny na kandidátce ještì pøed prvním Jedním z leitmotivù našeho volebního programu bylo zasedáním zastupitelstva. otevøení mìsta vùèi jeho obèanùm. Chtìli jsme a chceme, aby ti obèané, které dìní v našem mìstì zajímá, Zástupci sdružení Nová Šance bývalé místostarostky cítili jako nejvìtší problém možné spolupráce vyostøenou mohli snadno získávat informace o tom, co a jak se ve pøedvolební kampaò. Zejména jim vadilo, že jsme mìstì rozhoduje, co se chystá. Rovnìž jsme chtìli, aby zveøejnili kauzu navrácení dotace za DPS (pravdivost se novì zvolení zastupitelé pøihlásili k myšlence, že v této skuteènosti se následnì po volbách potvrdila). zastupitelstvu jsou proto, aby hájili zájmy mìsta a jeho Navrhovali jsme, pøestože na jejím zaèátku a konci obèanù a tyto zájmy nadøazovali zájmùm vlastním. nejvíce útokù smìøovalo právì na Otevøené Úvaly a jejich kandidáty, abychom tuto záležitost v zájmu Tato idea má dva aspekty. Za prvé, pøihlášení se budoucnosti mìsta uzavøeli, na stranì sdružení Nové k urèitým morálním principùm, za druhé zcela praktické Šance však chybìla potøebná vùle. kroky. Morální principy, ke kterým se novì zvolené

9 zastupitelstvo na náš návrh pøihlásilo, jsou obsažené o totožnou osobu se souèasným zpracovatelem) v Etickém kodexu zastupitele. Jeho text naleznete na rekonstrukce centra mìsta a jednotlivých mìstských nebo v pøíloze zápisu ze zasedá- èástí (zpùsob øešení veøejných prostor, použité ní zastupitelstva ze dne 14. a , který bude materiály, funkèní a prostorová návaznost jednotli zveøejnìn na webových stránkách mìsta vých staveb a mobiliáøe) Tímto textem se Úvaly zaøadily k tìm progresív- regulace nové výstavby ním mìstùm, která se rozhodla øídit nadále principy konzultace pøi rozhodování stavebního úøadu otevøené, èestné a nekorupèní správy. Je na Vás, a investièního odboru. obèanech, abyste svým zastupitelùm, kteøí se k tìmto principùm pøihlásili, tyto zásady pøipomínali, pøípadnì Pokud bude hlavní architekt fungovat dobøe, nemìlo upozornili na zastupitele, který by se tìmto zásadám by už stát, že v jedné ulici budou chodníky z rùzných zpronevìøil. materiálù nebo, že se zahájí rekonstrukèní práce, aniž by byly jasné další návaznosti na ostatní architekturu Praktickou stránkou vìci je to, že se nám podaøilo mìsta. Vìøíme i tomu, že díky spolupráci s architektem prosadit návrh, že veškeré zápisy z jednání rady mìsta a se budou Úvaly postupnì promìòovat v úhledné a zastupitelstva budou uveøejòovány na webových spoøádané mìsteèko. stránkách mìsta, a to do 7 dnù ode dne konání (rada mìsta) resp. 10 dnù ode dne konání (zastupitelstvo). Na druhou stranu nemùže architekt mìsta nahrazo- V pøípadì zastupitelù si budete moci dokonce ovìøit jak vat èinnost nefunkèního odboru výstavby, který má za který zastupitel v dané vìci hlasoval. Spolu s tìmito úkol zejména realizovat zámìry v oblasti investic mìsta a zápisy budou zveøejòovány i veškeré pøílohy sloužící kontrolovat èinnost dodavatelských firem. jako podklad pro rozhodování, pokud se bude jednat o pøílohy zpracovatelné elektronicky. Vìøíme, že pak bude pro Vás, obèany mìsta, daleko jednodušší získávat informace o tom, co se ve mìstì dìje a chystá. Obzvláštì doporuèujeme sledovat zápisy z jednání rady mìsta, protože ta musí pøedkládat zásadní vìci (územní plán, rozpoèet, podpisy dùležitých smluv atd.) ke schválení zastupitelstvu. A pokud budete informováni o tom, co se pøipravuje, bude pro Vás daleko snažší úèastnit se jednání zastupitelstva a mít pøipravené dotazy k tomu, co Vás zajímá. Komise a výbory mìsta proè je dùležitá úèast obèanù Jak jste se dozvìdìli z prosincového èísla mìsíèníku Život Úval, zøídila Rada zastupitelstva mìsta jako své poradní a iniciativní orgány cca 15 odborných komisí. Mùžeme polemizovat o tom, zda poèet není zbyteènì vysoký nebo zda se oblasti pùsobení nedaly rozdìlit jinak, ale obecnì je tøeba souhlasit s panem starostou MUDr. Š astným, že komise mohou pøinést mnoho užitku pøi øízení mìsta, øešení odborných problémù a koncepèní práci do budoucna. Podmínkou je, aby v komisích pracovali lidé se zájmem o mìsto a pokud možno se vztahem k odborné problematice té dané komise. Naše sdružení navrhlo do tìchto komisí vìtšinu svých èlenù. Bohužel stále jsou komise, které jsou nedostateènì obsazené a jejich funkènost je tedy problematická. Chceme tímto vyzvat obèany, kteøí mají zájem pomoci pøi øízení a rozvoji mìsta, aby se ucházeli o èinnost v tìchto komisích. Dùležité je, že se podaøilo prosadit myšlenku, aby mìsto zøídilo funkci hlavního architekta mìsta. Co by takový architekt mìl mít na starosti a proè tuto funkci vùbec zøizovat? Mìsto Úvaly bude v pøíštích nìkolika letech procházet zásadní rekonstrukcí a úpravou. Máme-li zachovat urèitý charakter mìsta a základní urbanistické zásady pøi plánování jeho rozvoje, je vhodné, aby mìsto Úvaly mìly svého hlavního architek- ta. Pøedpokládáme, že tento architekt by nebyl zamìstnancem mìsta, jednalo by se o spolupracující osobu/a- telier. Hlavní architekt by mìl spolupracovat pøedevším v následujících oblastech: tvorba nového územního plánu Úval (nemìlo by jít Trochu jiné postavení než komise zøizované Radou mají výbory. Jedná se zejména o výbor finanèní a výbor kontrolní. Tyto výbory zøizuje podle Zákona o obcích zastupitelstvo jako své iniciativní a kontrolní orgány. Výbory plní zejména úkoly, kterými je povìøí zastupitelstvo mìsta a za svoji èinnost mu pøímo odpovídají. Rád bych se jako novì zvolený pøedseda kontrolního výboru pozastavil právì u jeho funkce.

10 Ze zákona 128/2000Sb o obcích (obecním zøízení), 119 Potøebujete peníze na obnovu kulturních památek, má kontrolní výbor tyto povinnosti: opravu farností èi restaurování historických skvostù? Je Vám snad bližší oblast sportu a volného èasu? Chcete (3) Kontrolní výbor zlepšit životní prostøedí? Dotace se poskytují i na a) kontroluje plnìní usnesení zastupitelstva obce a zlepšení prostøedí obecních knihoven, v nìmž dochází rady obce, je-li zøízena, k poskytování veøejných služeb a k celkovému zkvalitnìb) kontroluje dodržování právních pøedpisù ostatními ní technických podmínek pro tuto èinnost, tedy pøedevýbory a obecním úøadem na úseku samostatné vším na vybavení knihovny mobiliáøem, poøízení PC a pùsobnosti, softwaru a poøízení dalšího technického vybavení. c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej povìøilo Nechtìjí náhodou Úvaly svou knihovnu modernizovat a zastupitelstvo obce. pøestìhovat do areálu Multitec? Zkrátka dotace z veøejných rozpoètù jsou poskytovány v øadì oblastí; (4) O provedené kontrole výbor poøídí zápis, který jedná se zejména o: obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly >> programy zamìøené na èinnost podporující kulturní zjištìny a návrhy opatøení smìøující k odstranìní aktivity v oblasti movitého kulturního dìdictví, muzeí nedostatkù. Zápis podepisuje èlen výboru, který a galerií, provedl kontrolu, a zamìstnanec, jehož èinnosti se kontrola týkala. >> programy na podporu rozvoje náboženských a nábožensko -kulturních aktivit obèanských sdružení (5) Výbor pøedloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu (pøedmìtem projektù jsou aktivity obèanských sdružení, pøipojí vyjádøení orgánu, popøípadì zamìstnancù, které zvyšují informovanost a zájem o náboženskou jejichž èinnosti se kontrola týkala. oblast vymezenou èinností církví a náboženských spoleèností registrovaných v ÈR), Tolik tedy strohá øeè paragrafù. Jinak øeèeno, >> programy na podporu významných kulturních aktivit kontrolní výbor je jakýmsi dohlížitelem nad èinností církví a náboženských spoleèností, kulturní aktivity církví zastupitelstva, rady a mìstského úøadu. V této oblasti a náboženských spoleèností registrovaných v ÈR, mùže sehrát velmi významnou roli zejména jako prevens nadregionální a celostátní pùsobností (napø. ekumenicce nesprávných rozhodnutí nebo naopak opomenutí, ká setkání, semináøe, pøednášky, výstavy, oslavy která mohou mít pro mìsto fatální význam. významných výroèí, koncerty duchovní a souèasné køes anské hudby, výchovné akce pro dìti a mládež Už nyní vyplouvá na povrch nìkolik pøípadù, kterým apod.), mohla správná a dùsledná èinnosti kontrolního výboru a respektování závìrù jeho kontrol pøedejít (kauza vrácení >> programy na podporu rozvoje vzdìlávacích aktivit dotace DPS, problémy okolo koupì areálu Multitec, dìtí, mládeže i dospìlých, rozvoje nových metod a forem spory s investorem v Chorvatské atd..). To jsou také první mimoškolského vzdìlávání, problematika celoživotního úkoly pro nový kontrolní výbor. Proto znovu vyzývám vzdìlávání, kulturnì -vzdìlávací aktivity, zvláštì obèany, kteøí mají zájem na správném øízení mìsta a s tematikou etiky pøedevším se zamìøením na dìti a chtìjí pøispìt svými zkušenostmi: Pojïte se stát èleny mládež, pøípravy k partnerským vztahùm a rodinnému kontrolního výboru nebo nìkteré další odborné komise. životu, primární prevence proti alkoholismu, toxikomanii, kouøení, gamblerství, AIDS, kulturnì vzdìlávací aktivity pro nezamìstnané a rizikové skupiny obyvatel, Peníze leží na ulici zvednìte je! >> v oblasti mládeže zabezpeèení pravidelné èinnosti nestátních neziskových organizací pro organizovanou mládež, podpora vybraných forem práce s neorganizo- vanými dìtmi a mládeží, investièní rozvoj materiálnì Již v jednom z minulých èísel èasopisu Života Otevøených Úval jsem psala o možnostech získávání finanèních dotací ze státní správy, samosprávy a Evropské unie na rùzné aktivity. Podotýkám, že základní informace o dotaèních programech mùže získat každý, koho se daná problematika dotýká. Otevøené Úvaly jsou pøipraveny pomoci pøi získávání tìchto prostøedkù jak organizacím neziskového, tak podnikatelského sektoru. Dùležité je mít nápad a chu jej realizovat. Vše je ovšem nutno pøizpùsobit termínùm podání žádostí. Státní správa a samospráva vìtšinou vyhlašují svá výbìrová øízení v létì s uzávìrkou v podzimních mìsících daného roku. >> programy na podporu tradièní èeské hudebnosti, slovesných oborù, divadelní tvoøivosti, vèetnì inspirujících dílen a semináøù, neprofesionální tvorby výtvarné, fotografické, zvukové a amatérského filmu a videa, všech druhù taneèního umìní od folklóru až po scénický a moderní tanec, dìtských estetických aktivit s dùrazem na pøípravu a vzdìlávání vedoucích dìtských a mládežnických kolektivù, >> programy na podporu lokálních kulturních tradic, >> programy na podporu kulturních aktivit k významným výroèím mìst a obcí, k významným výroèím kulturnì historických událostí, >> v oblasti sportu sportovní centra mládeže, sportovní talent, sportovní tøídy, národní program sportu pro všechny, sport a škola, údržba a provoz sportovních a tìlovýchovných zaøízení,

11 technické základny mimoškolních aktivit dìtí a mládeže, V tomto letáku jsme upozornili na skuteènost, že Úvalùm mimoøádné dotace, hrozí, že budou muset vrátit dotaci 22 milionù Kè použitou na výstavbu DPS. Jak se tedy celá kauza vyvíjí? >> v oblasti regionálního školství podpora èinnosti obèanských sdružení pùsobících v oblasti regionálního Dne 13. listopadu 2006 vydal finanèní úøad pro Prahu školství, programy na podporu aktivit v oblasti prevence východ vùèi Úvalùm platební výmìr è. 34/2006 na odvod rizikových forem chování u dìtí a mládeže, za porušení rozpoètové káznì ve výši 22,4 milionù Kè a platební výmìr è. 35/2006 penále za porušení >> v oblasti životního prostøedí koordinaèní programy rozpoètové káznì také ve výši, 22,4 milionù Kè. Celkem v oblasti ochrany pøírody a krajiny, ochrana pøírody a by tedy Úvaly mìly odvést 44,8 milionù Kè. Dopad krajiny, zapojování veøejnosti do rozhodování v oblasti odvodu takové èástky na budoucí rozvoj mìsta je asi životního prostøedí, udržitelný rozvoj na regionální úrovni zøejmý všem. a Místní agendy 21, poskytování environmentálních informací, environmentální vzdìlávání, výchova Je tøeba ocenit stávající vedení mìsta, že chápe, že a osvìta, v tomto pøípadì je jedno, kdo je z jaké strany nebo sdružení, ale že je potøeba tuto situaci vyøešit, protože se >> v oblasti prevence kriminality Ministerstva vnitra jedná o základní zájem mìsta. Nejde totiž jen o samotný program Partnerství. fakt vrácení dotace a udìleného penále. Jde totiž i o to, že mìsto je v tuto chvíli vedeno jako daòový dlužník s veškerým negativním dopadem na naši možnost získávat dotace. Mìsto Úvaly, zastoupené panem starostou, podniklo dva kroky. Za prvé byla podána tzv. žádost o poseèkání zde jde o to, aby Úvaly nemusely okamžitì odvádìt onìch témìø 45 milionù Kè. Za druhé byla podána žádost o prominutí odvodu dotace a sankce. První žádosti bylo vyhovìno s tím, že se termín prodlužuje do èervna letošního roku, druhá žádost je v dobì psaní tohoto èlánku v rozhodovacím procesu. Obrovskou škálu možností nabízejí i nadace a nadaèní fondy namátkou lze uvézt Nadaèní fond pro podporu hasièského hnutí v Èeské republice, Nadaci VIA, která podporuje èinnost neziskových organizací v regionech, Nadaci Partnerství, jejímž posláním je podporovat úèast obèanù a jejich sdružení na vìcech veøejných v oblasti ekologie. Objemovì nejzajímavìjší prostøedky lze pak získat ze strukturálních fondù EU. S ohledem na to, že pro nadcházející rozpoètové období ještì programy pro ÈR nebyly schváleny, nechme si toto téma napøíštì. Co nového v kauze DPS? Pan starosta a jeho spolupracovníci tuto dobu využívají pro jednání, jejichž cílem je dosáhnout co nejpøíznivìjšího rozhodnutí. Sdružení Otevøené Úvaly nabídlo stávajícímu vedení plnou podporu a pomoc. Tato podpora mìla a má dvì cesty: buï prostøednictvím advokátní kanceláøe, nebo formou neformálních vyjednávání prostøednictvím kontaktù našich èlenù. Je nutno zdùraznit, že i když jsme k vedení mìsta èasto kritiètí, v tomto pøípadì pozorujeme skuteènì snahu vìc øešit a nezametávat pod koberec. Dùkazem tohoto postupu je, že na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince bylo uloženo Kontrolnímu výboru, aby prošetøil postup všech odpovìdných osob v kauze DPS. Cílem není dìlat nìjaké hony na èarodìjnice, i když pojmenovat osoby odpovìdné za tuto situaci je nezbytné, ale zejména zajistit pøijetí takových opatøení, aby se situace tohoto charakteru již nemohla opakovat. Pro další informace o kauze DPS sledujte naše webové stránky na adrese Možná si ještì pamatujete, jaké emoce vzbudil náš pøedvolební leták Hrozí Úvalùm finanèní katastrofa?.

12

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

Kauza lyžaøských stop pokraèování

Kauza lyžaøských stop pokraèování Králický zpravodaj 03/2005-1 Bøezen 2005/èíslo 3 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Kauza lyžaøských stop pokraèování Zápisy do prvních tøíd základních škol Dne 11. 2. 2005 probìhly na základních školách

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM!

VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! ØÍJEN 2014 www.top09.cz Pražský kurýr VOLTE ŠTÍSTKO, PŘIJĎTE 10. A 11. ŘÍJNA K VOLBÁM! Jeden moudrý muž pravil, že všechny volby jsou lokální. Je to do valné míry pravda, neboť volièi se rozhodují podle

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù

PRAHA 1. Volební období konèí. UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010. VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù PRAHA 1 MÌSÍÈNÍK MÌSTSKÉ ÈÁSTI PRAHA 1 WWW.PRAHA1.CZ ØÍJEN 2010 Volební období konèí UDÁLOSTI 6 Malostranská beseda: Stavba roku 2010 VOLBY 28 29 Manuál pro volièe, mapa okrskù ZMÌNA 30 Finanèní výbor

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více