VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Novokhatskaya Organizační struktura motelu s certifikací třídy tři hvězdy s kapacitou do 100 lůžek a poskytováním služeb pro motoristy Bakalářská práce 2014

2 Organizační struktura motelu s certifikací třídy *** s kapacitou do 100 lůžek a poskytováním služeb pro motoristy Bakalářská práce Anastasia Novokhatskaya Vysoká škola hotelová v Praze 8,spol.s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Jiran Datum odevzdání bakalářské práce: 2014 Datum obhajoby bakalářské práce: leden Praha 2014

3 Bachelor's Dissertation Organizational structure and providing services for motorists of motel with a three-star-classcertification and limited capacity up to 100 beds. Anastasia Novokhatskaya The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Jan Jiran Date of Submission: 2014 Date of Thesis Defense: January Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma:,,organizační struktura motelu s certifikací třídy ***s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databází Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne Anastasia Novokhatskaya

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Jiranovi za pomoc při vedení mé bakalářské práce, za jeho cenné rady a připomínky. Dále bych ráda poděkovala za poskytnuté materiály a čas strávený konzultacemi.

6 Abstrakt Novokhatskaya Anastasia. Organizační struktura motelu s certifikací třídy *** s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., Praha: stran. Tématem bakalářské práce je organizační struktura motelu s certifikací třídy *** s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy. Cílem práce je komparace organizačních struktur a nabídky sluţeb několika motelů. Pro naplnění cílů jsou zanalyzovány tři tříhvězdičkové motely v České republice (Jetel Králův Dvůr, Dačice, Kobero) a čtyři v Ruské federaci (Nika, Karina, Maximum, Alexander). Výsledkem práce je analýza silných a slabých stránek, organizačních struktur a celkové hodnocení kvality sluţeb ve vybraných motelech. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je teoretická a obsahuje informace o typech organizačních struktur, o ubytovacích zařízeních, jejich kategorizaci, o třídách ubytovacích zařízení. V druhé analytické části je uvedena charakteristika vybraných motelů, provedena jejich SWOT analýza, porovnání jejich organizačních struktur a poskytovaných sluţeb, analýza hodnocení sluţeb motelů hosty. Třetí kapitola práce je návrhová, která se zabývá krátkými a stručnými návrhy v oblasti organizačních struktur a zlepšení sluţeb motelů. Klíčová slova: motel, motoristi, sluţby, ubytovací, stravovací, doplňkové, organizační struktura, typy.

7 Abstract Novokhatskaya, Anastasia. Organizational structure and providing services for motorists of motel with a three-star-class certification and limited capacity up to 100 beds. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The topic of the thesis is the organizational structure of the motel certified *** class with a capacity up to 100 beds and services for motorists. The aim of the work is the comparation of organizational structures and services offers several motels. To fulfill the objectives is analyzed in three three-star motels in the Czech Republic (Jetel Kraluv Dvur, Dačice, Kobero) and four in the Russian Federation (Nika, Karina, Maximum, Alexander). The result is an analysis of strengths and weaknesses, organizational structures and the overall evaluation of service quality in selected motels. The thesis is divided into three parts. The first chapter is theoretical and provides information about the types of organizational structures on accommodation establishments, their categorization of classes of accommodation. In the second analytical part, there are characteristics of selected motels, made their SWOT analysis, comparing their organizational structures and services, analysis of assessment services motels guests. The third part is the design part which deals with short and concise proposals of organizational structures and improve motel services. Keywords: motel, motorists, services, accommodation, catering, additional, organizational structure, types.

8 Obsah Úvod Teoretická část Cestovní ruch Předpoklady cestovního ruchu. Doprava Ubytovací zařízení Krátká historie motelů ve světě Organizovaní v managementu Liniové (lineární) organizační struktury Štábní organizační struktury Liniově štábní organizační struktury Funkcionální organizační struktura Maticová organizační struktura Analýza SWOT Analytická část Stručná analýza motelů v České Republice Stručná charakteristika vybraných motelů Motely v České republice Motely v Rusku Porovnání sluţeb motelů Ubytovací sluţby Stravovací sluţby Doplňkové sluţby Analýza organizačních struktur motelů Porovnání organizačních struktur motelů SWOT analýza motelů Návrhová část Návrhy organizačních struktur motelů Návrhy pro zlepšení sluţeb motelů Závěr Pouţita literatura Přílohy... 82

9 Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam rychlostních silnic a dálnic České republiky Příloha č. 2 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie (tříhvězdičkové hotely, motely, botely) Příloha č. 3 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (hotely, motely, botely *** hvězdy) Příloha č. 4. První motel, Motel Inn Příloha 4 B Motel Inn Příloha č. 5 Motel Jetel Králův Dvůr Příloha č. 5 B MotelJetel Králův Dvůr Příloha č. 6 Motel Nika Příloha číslo 6B. Motel Nika Příloha č. 7 Motel Dačice Příloha č. 7B Motel Dačice Příloha č. 8 Motel Karina Příloha č. 8B Motel Karina Příloha č. 9 Motel Maximum Příloha číslo 9B. Motel Maximum Příloha č. 10 Motel Kobero Příloha č. 10B Motel Kobero... 91

10 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Dálnice a rychlostní silnice na území České republiky stav z roku Obrázek č. 2 Liniová organizační struktura Obrázek č. 3 Liniově-štábní organizační struktura Obrázek č. 4 Více liniová štábní organizační struktura Obrázek č. 5 Funkcionální organizační struktura Obrázek č. 6 Maticová organizační struktura Obrázek č. 7 Plán organizační struktury motelu Jetel Králův Dvůr Obrázek č. 8 Plán organizační struktury motelu Dačice Obrázek č. 9 Organizační struktura motelu Kobero Obrázek č. 10 Organizační struktura motelu Nika Obrázek č. 11 Organizační struktura motelu Karina Obrázek č. 12 rganizační struktura motelu Maximum Obrázek č. 13 Organizační struktura motelu Alexandr Obrázek č návrh: liniová organizační struktura Obrázek č návrh: funkční organizační struktura Obrázek č návrh: liniově-štábní organizační struktura... 71

11 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Porovnání ubytování ve vybraných motelech Tabulka č. 2 Porovnání hodnocení ubytovacích sluţeb hosty Tabulka č. 3 Porovnání doplňkových sluţeb motelů Tabulka č. 4 Porovnání organizačních struktur motelů Tabulka č. 5 SWOT analýza motelů... 64

12 Úvod Rozsah a intenzita cestovního ruchu ve vyspělých zemích, a to včetně České republiky, neustále stoupá. Tento trend souvisí především s růstem ţivotní úrovně a také s rozšiřováním moţností trávení volného času. Turisté se soustřeďují do významných středisek, oblastí a zemí, kde tráví svůj volný čas a unikají od kaţdodenního stereotypu nebo stresu do míst rekreace a odpočinku. Pro cestovní ruch jsou důleţité dostupnost sluţeb a dopravní infrastruktura. Turisté mohou rozhodnout, jaký druh dopravy vyuţijí pro své cestování. Česká republika má hustou a poměrně kvalitní silniční síť, proto je ve většině případů pouţití automobilové dopravy výhodné. Cestující mohou vyuţít sluţeb motelů během cesty, přenocovat a odpočinout si. Hotely a motely, které podnikají v trţním prostředí 21. století, jsou vystaveny podmínkám, jeţ se důsledkem rychlé globalizace a vysoce turbulentnímu prostředí mění v podstatě ze dne na den. Navíc konkurence nabývá také zcela nových rozměrů a nutí hotely a motely k rychlým reakcím na právě vznikající hrozby. Pro kaţdý podnik, jehoţ cílem je dlouhodobě se udrţet na trhu a být na něm také úspěšný, je tedy nezbytné, aby při svém podnikání vyuţíval strategické řízení a rovněţ aby si ujasnil, čeho chce vlastně dosáhnout. V oboru hotelnictví, zejména u menších hotelů, je bohuţel strategické řízení velmi podceňováno, byť je zde moţné vysledovat určité náznaky zlepšení. Motely také věnují těmto činnostem málo času, přitom by mělo být strategické řízení důleţitou součástí jejich podnikání. U malých a středních motelů je situace nelichotivá a je zde moţné pozorovat značné nedostatky. Podnikatelé se zaměřují spíše na přítomnost a strategickým činnostem věnují minimum času, neboť je povaţují za něco druhotného a zbytečného. To je také důvodem, proč jde některým malým motelům v podstatě o přeţití. Ale i motel s menším počtem zaměstnanců by měl umět plánovat a řídit. Podnikatelé by si měli uvědomit, ţe strategické řízení můţe jejich motelu zvýšit zisk a obrat a pomoci udrţet své zákazníky ve stále sílícím konkurenčním prostředí. Ke strategickým činnostem patří také uvědomění si organizační struktury organizace a efektivního řízení v rámci ní. Tématem této práce je,,organizační struktura motelu s certifikací třídy 3 hvězdy s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy. Vybrala jsem si toto téma, 12

13 protoţe mě zajímalo, jak vypadá organizační struktura v motelech, a protoţe je to málo prozkoumaná část ubytovacích zařízení v České republice. Cílem práce je komparace organizačních struktur a nabídky sluţeb několika motelů. Pro naplnění cílů jsou zanalyzovány tři tříhvězdičkové motely v České republice (Jetel Králův Dvůr, Dačice, Kobero) a čtyři v Ruské federaci (Nika, Karina, Maximum, Alexander). Výsledkem práce je analýza silných a slabých stránek, organizačních struktur a celkové hodnocení kvality sluţeb ve vybraných motelech. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je teoretická a obsahuje informace o cestovním ruchu, o jeho typech, o organizování, o typech organizačních struktur, o dopravních sluţbách a druzích dopravy, o dálnicích a silnicích v České republice. Popisuje také ubytovací zařízení, kategorie ubytovacích zařízení podle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v České republice na léta , třídy ubytovacích zařízení, přiřazování hvězdiček u ubytovacích zařízení a analýze SWOT. V druhé analytické části je uvedena charakteristika vybraných motelů, provedená jejich SWOT analýza, porovnání jejich organizačních struktur a poskytovaných sluţeb. Třetí kapitola práce je návrhová, bude se tedy zabývat krátkými a stručnými návrhy v oblasti organizačních struktur a budou tam také návrhy na zlepšení sluţeb motelů. Jako analytické metody práce jsem zvolila osobní rozhovor se zaměstnanci motelů Jetel Králův Dvůr, Motel Nika, Motel Alexandr; komunikace přes internet s ostáními motely. Dále jsem vyuţívala tyto metody: studium sekundárních zdrojů, pozorování, analýza, syntéza, komparace. Pro tuto práci jsem zvolila několik hypotéz: 1. České a ruské motely mají podobné organizační struktury, jejich typ je vyhovující vzhledem k jejich velikosti, ale vyţadují důkladnější rozpracování a kvalitnější personální řízení. 2. Kvalita a počet sluţeb českých motelů se neliší od kvality a počtu sluţeb motelů v Rusku. 13

14 Nejdůleţitějším informačním zdrojem k napsání této bakalářské práce je dostupná odborná literatura, která se zabývá problematikou personálního řízení, hotelových sluţeb, motelů. Obrátila jsem se také na vedoucí pracovníky a zaměstnance motelů se ţádostí o poskytnutí bliţších informací (statistik, plánů, strategií, finančních výkazů apod.). Bohuţel, mě bylo poskytnuto velmi málo informací s odkazem na jejich důvěrnost. Je také velmi málo statistických dat, tykajících se sféry sluţeb motelů, jejich návštěvnosti apod. Pouţila jsem data z Českého statistického úřadu, informace z CzechTourismu, odborná periodika a literaturu, uvedenou ve zdrojích této práce. 14

15 1 Teoretická část V rámci této kapitoly práce je pojednáno o cestovním ruchu, o jeho typech, organizování, typech organizačních struktur, dopravních sluţbách a druzích dopravy, o dálnicích a silnicích v České republice. Informuje rovněţ o ubytovacích zařízeních, o kategoriích ubytovacích zařízení podle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v České republice na léta , o motelech, o třídách ubytovacích zařízení, o přiřazování hvězdiček u ubytovacích zařízení a o analýze SWOT. 1.1 Cestovní ruch Cestovní ruch je definován podle autora Vystoupila jako souhrn vztahů a jevů, které vyplývají z cestování a pobytu osob, přičemţ místo pobytu není hlavním ani trvalým místem bydlení a zaměstnání 1. H. Poser hovoří o tom, ţe cestovním ruchem se rozumí lokální nebo územní nahromadění cizinců s přechodným pobytem, které podmiňuje vznik vzájemných vztahů mezi cizinci na jedné straně a domácím obyvatelstvem, městem a jeho územím na straně druhé. 2 Mariot vymezuje jinou definici, která pojímá cestovní ruch jako společenskou aktivitu, která podmiňuje přemísťování obyvatelstva do částí krajinné sféry, charakterizovaných interakcemi krajinných prvků, schopnými vyvolat dočasnou změnu místa pobytu. 3 1 VYSTOUPIL, J. a kol.: Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s POSER H In VYSTOUPIL, J. Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s MARIOT P In VYSTOUPIL, J. Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006.ISBN s

16 Z ekonomického hlediska cestovní ruch představuje formu uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil člověka, a to mimo kaţdodenní ţivotní prostředí a obvykle ve volném čase, jako i potřeb společnosti mimo kaţdodenní ţivotní prostředí. 4 UNWTO 5 definuje CR jako: činnost lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobytu do doby kratší jednoho uceleného roku za účelem vyuţití volného času, obchodu a za jinými účely. 6 Klasifikace cestovního ruchu Rozlišujícím aspektem, podle nějţ lze dělit cestovní ruch, je především motiv účasti na cestovním ruchu. Základní druhy cestovního ruchu představují: 7 profesionálně orientovaný, rekreační, sportovní, nákupní, turistický, kulturní, společensky zaměřený atd. Je ovšem třeba říci, ţe s jednotlivými druhy se málokdy lze setkat v tzv. čisté podobě, většinou se v praxi prolínají. Umoţňují tak účastníkům proţít záţitky z různých sfér a oţivit si tak svou dovolenou Předpoklady cestovního ruchu. Doprava Cestovní ruch je moţně realizovat pouze za určitých předpokladů. Realizační předpoklady totiţ vytvářejí určité spojení mezi místy zájmu o rekreaci (např. velká města) a místy, kde se lidé chtějí rekreovat (horské, historické, kulturní, lázeňské či jiné oblasti). Tyto předpoklady umoţňují uskutečnit nároky jednotlivých rekreantů v místech, kde se nacházejí příznivé lokalizační podmínky. Účastníci cestovního ruchu se tak mohou do těchto míst dopravit a vyuţívat je pro účely svého pobytu a trávení volného času. Tyto předpoklady jsou dvojí materiálně-technické předpoklady a dopravní předpoklady. 9 4 KOPŠO, E. GÚČIK, M. In VYSTOUPIL, J. Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s Světová organizace cestovního ruchu 6 POUROVÁ, M. Marketing a management venkovského cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu a terciárních studií, ISBN s. 6 7 POUROVÁ, M. Marketing a management venkovského cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu a terciárních studií, ISBN s. 6. s HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2005.ISBN DROBNÁ, D., MORÁVKOVÁ, E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost, 1.vyd., Fortuna, Praha, 2004.ISBN

17 Materiálně-technickými předpoklady jsou především zařízení, díky kterým je umoţněn a podporován rozvoj cestovního ruchu v konkrétní lokalitě. K těmto zařízením se řadí ubytovací a stravovací zařízení, sportovní, kulturní, zábavná, sportovně-rekreační a rovněţ dopravní zařízení (lanovky, vleky) slouţící pro účely rekreace. Dopravní předpoklady lze chápat jako dopravní síť a dopravní prostředky, jeţ se na dopravní síti pohybují. Tyto předpoklady patří k základním podmínkám pro rozvoj cestovního ruchu. Zde je důleţitá především kvalita a hustota dopravní sítě v konkrétní oblasti. Čím je dopravní dostupnost turistického cíle lepší, tím se pochopitelně zvyšuje jeho moţnost turistické prosperity. Dopravu lze povaţovat za základní realizační předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu. Dopravní sluţby zajišťují nejen dopravu turistů a jejich zavazadel z místa bydliště do cílové turistické destinace, ale poskytují také informace o dopravních spojeních, jejich rezervace či případné vyřizování reklamací. Lze říci, ţe v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu roste také význam dopravy pro jeho rozmístění a realizaci. 10 Modernizace dopravy totiţ umoţňuje sníţit přepravní náklady a zvýšit také rychlost, kapacitu a bezpečnost. Právě díky tomu pak můţe doprava zapojit do vnitrostátního i mezinárodního cestovního ruchu rozsáhlejší oblasti a tímto tak můţe napomoci jejich dalšímu rozvoji. Dopravu lze dle Francové klasifikovat dle následujících několika hledisek: Z hlediska druhu dopravy: - ţelezniční doprava - silniční automobilová, autobusová doprava - letecká doprava - vodní - ostatní druhy dopravy vertikální, městská Z teritoriálního hlediska se doprava člení na : - vnitrostátní, - mezinárodní 10 HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2005.ISBN

18 Z hlediska periodicity se doprava člení na: - pravidelnou dopravu - nepravidelnou dopravu. 11 Dále je třeba říci, ţe s rozvojem turismu je velmi blízce spojena dopravní dostupnost. Čím je totiţ v daném regionu lepší dopravní infrastruktura, tím je lepší také dopravní dostupnost jednotlivých míst, jeţ se v tomto regionu nacházejí. Značný význam při výběru turistické destinace, kterou lidé navštíví, má právě stupeň dopravní dostupnosti. Významnou roli hraje také to, jaké je pokrytí silniční sítí na území České republiky. Ředitelství silnic a dálnic České republiky uvádí, ţe v České republice zprovozněno 653 km dálnic a 365 km rychlostních silnic, tzn. celkem 1009 km dálnic a rychlostních komunikací. Na obrázku číslo 1 jsou uvedeny dálnice a rychlostní silnice na území České republiky. Obrázek č. 1 Dálnice a rychlostní silnice na území České republiky stav z roku 2012 Zdroj: Silnice a dálnice v České republice Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 11 FRANCOVÁ, E. Cestovní ruch, 1. vyd., Univerzita Palackého, Olomouc, 2003.ISBN

19 V České republice je nejdelší a také nejvytíţenější komunikací dálnice D1 vedoucí z Prahy na jiţní Moravu a do Ostravy. Druhou nejdelší je dálnice D5 z Prahy do Německa. Seznam dálnic a rychlostních komunikací České republiky přináší příloha číslo 1. 19

20 1.3 Ubytovací zařízení V mnoha zemích je zavedena tzv. kategorizace ubytovacích zařízení, jeţ stanovuje zásady pro označování a zařazování jednotlivých ubytovacích zařízení dle jejich druhu do kategorií a pak dle jejich vybavení, úrovně a druhu poskytovaných sluţeb dále do tříd. 12 Klasifikace ubytovacích zařízení v České republice má svou tradici a v průběhu své historie prošla celkem sloţitým vývojem. Cílem jakékoliv klasifikace je zachování určitého standardu pro výstavbu a zřizování jednotlivých ubytovacích zařízení a dodrţování příslušné kvality poskytovaných ubytovacích a dalších sluţeb. 13 Kategorie ubytovacích zařízení Hotel jedná se o ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které jsou vybavené pro poskytování přechodného ubytování a sluţeb s tímto spojených (především stravovacích sluţeb). Hotely se člení se do pěti tříd. Hotel garni má vybavení pouze pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se dále do čtyř tříd. Motel jedná se o ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které poskytují přechodné ubytování a sluţby s tím spojené pro motoristy. Také motely se člení do čtyř tříd. Zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s moţností parkování. Recepce a restaurace můţe být mimo ubytovací část. Ubytovací zařízení jinak splňuje veškeré poţadavky pro kategorii Hotel 1* 4*. Penzion je to ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových sluţeb. Penziony se člení do čtyř tříd. Omezené sluţby stravování spočívají v absenci restaurace. Penzion však musí disponovat minimálně místností pro stravování, která zároveň můţe slouţit k dennímu odpočinku hostů. Botel je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. Botel se zařazuje nejvýše do čtyř hvězdiček. 12 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, ISBN MALÁ, V. a kol. Cestovní ruch a Evropská unie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN

21 Depandance - je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný rozsah sluţeb odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více neţ 500 m. Do ostatních ubytovacích zařízení spadají tyto: chatová osada, kemp (tábořiště), turistická ubytovna turistická ubytovna. 14 Třídy ubytovacích zařízení * TOURIST ** ECONOMY *** STANDARD **** FIRST CLASS ***** LUXURY. 15 Ubytovacím zařízením kategorie typu hotel garni, penzion, motel, botel a depandance mohou být přiděleny maximálně čtyři hvězdičky. Ta ubytovací zařízení, která splňují v rámci jednotlivých tříd klasifikace více neţ jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, mohou získat kromě označení hvězdičkami navíc ještě označení Superior. 16 Poskytované sluţby ubytovacích zařízení můţeme rozdělit na: - Ubytovací sluţby recepce, pokoj, - Stravovací sluţby restaurace, bar, - Doplňkové sluţby bazén, fitness, tenis, sauna, - Osobní sluţby etáţový servis, donáška zavazadel, čištění obuvi, praní prádla. 14 Asociace hotelů a restaurací České republiky: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice 15 GALVASOVÁ, I. a kol. Průmysl cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace hotelů a restaurací České republiky: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice 21

22 Tyto sluţby jsou všeobecně známé, ale uspokojují pouze část potřeb hotelového hosta. Host poţaduje nejenom teplou postel, dobré jídlo a pití, mezi jeho poţadavky patří také odpočinek, zotavení se ze stresu, přírodní a kulturní záţitky, navazování nových kontaktů, sportovní vyuţití a zábava BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. 4. vyd. Praha: MAG Consulting s.r.o., s. ISBN S

23 1.4 Krátká historie motelů ve světě Poprvé bylo slovo "motel" pouţilo v roce 1925 ve výkladových slovnících, a to jako spojení slov "motor" a "hotel". Byl to hotel pro motoristy. První motel byl zaloţen v roce 1925 v San Luis Obispo, Kalifornie. Jmenoval se Motel Inn a byl postaven architektem Arthurem Heinemanem. Cena za noc byla 1,25 dollaru. Heineman však neměl peníze na registraci obchodní značky, a proto název motel pouţívá od té doby konkurence bez jakýchkoliv problémů. 18 V příloze číslo 4 je vidět, jak vypadal první motel, který se jmenoval Motel Inn. Rozdíl motelů od hotelů je v tom, ţe motely jsou umístěny v blízkosti pozemních komunikací, a to především dálnic a silnic s moţností parkování. Dveře jejich pokojů zpravidla vedou na vnitřní chodby a motely dosahují třídy maximálně 4 hvězdy. V minulosti neměly motely parkoviště. Byly nízké ve srovnání s výškovými městskými hotely, které vyrostly kolem ţelezničních stanic. Motely jsou obvykle jednopodlaţní s pokoji, jejichţ dveře se otevírají přímo na parkoviště, takţe je snadné vyloţit kufry z vozidla. V některých motelech byl větší počet velkých pokojů a kaţdý pokoj obsahoval kuchyňský kout. Tyto pokoje byly pronajímány za vyšší cenu, protoţe jejich obyvatelé si mohli připravit jídlo sami, nemuseli jíst v restauracích a utrácet za to své vlastní peníze. Pokoje byly postaveny se spojovacími dveřmi, aby dva standardní pokoje mohly být kombinovány do jedné větší místnosti. Motely jsou často v soukromém vlastnictví, i kdyţ existují motelové řetězce. Největší motelové řetězce se vyskytují v krajinách, kde musí motoristé překonávat velké vzdálenosti, jako například v USA a Austrálii. 19 V těchto krajinách bývají vedle motelu, benzínového čerpadla i opravny aut. Nemusí být pokaţdé velké, ale jsou dostatečné na to, aby se porouchané auto mohlo opět vydat na cestu. Obzvlášť byly v USA motely populární v 60. a 70. letech, kdy se staly jakousi součástí tehdejší kultury. 20 Lidé více cestovali a bylo ţádoucí poskytnout všem pohodlí za rozumnou cenu. Část přilehlou k budovám tvoří parkoviště aut a první místností vedle parkoviště bývá recepce, kde lidé 18 JACKSON, Kristin. TheWorld'sFirst Motel RestsUponItsMemories. The Seattle Times [online]. 1993, č. 4 [cit ]. Dostupné z: 19 MARGOLIES, John.HomeAwayFromHome: Motels in America. BulfinchPress, Little Brown and Co.: s. ISBN JAKLE, John. The Motel in America. JHU Press. 156 s. TheJohnsHopkins University Press : ISBN

24 platí a obdrţí klíče od pokojů. I v České republice se tento méně často vyskytující druh ubytovacích zařízení nevymyká obecné představě o tom, jak motel vypadá a co poskytuje. 24

25 1.5 Organizovaní v managementu Organizování lze zařadit mezi základní manaţerské činnosti. První stopy organizování můţeme zaznamenat jiţ v nejstarších historických pramenech, a to dokonce také v bibli. Organizování lze charakterizovat jako shromáţdění a koordinaci lidských, finančních, fyzických, informačních a dalších zdrojů potřebných k dosaţení cílů organizace. 21 Organizování má určitou přímou návaznost na manaţerské plánování. Organizování by také mělo být optimálně vţdy v souladu se stanovenými vizemi, strategiemi a cíli dané firmy organizace. Toto se pak nejčastěji děje pomoci procesů dělby práce a specializace. Konečná podoba organizační struktury firmy či organizace pak ovlivňuje to, jakými komunikačními kanály budou řízeny jednotlivé činnosti organizace a naopak. Toto se týká všech fází manaţerského řídícího kruhu, tzn. plánování, rozhodování, realizace a kontrolování. 22 Kaţdá organizační struktura musí být vytvořena tak, aby bylo vţdy jasné, kdo má plnit jaké úkoly a kdo pak odpovídá za výsledky (kdo má jakou pravomoc a kolik odpovědnosti). Veber hovoří o tom, ţe výsledkem organizování je organizace, tedy vnitřní formalizované, zpravidla hierarchické uspořádání celku. 23 Vytvoření kaţdé organizační struktury vychází z těchto tří zásad: - určení činnosti a jejich souborů, které organizace potřebuje vykonat za účelem splnění svého cíle, - rozčlenění těchto činností do menších skupin tak, aby ke kaţdé činnosti mohl být přidělen jednotlivec nebo více osob, 21 URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBN s KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha : VictoriaPublishing, ISBN s VEBER, J., at al. Management. Praha : Management Press, ISBN s

26 - rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou činnosti a jejich celé soubory začleněny do organizace a kdo je bude řídit. Organizační struktury je moţné dělit z různých hledisek. Na základě jednoho z těchto hledisek se dělí organizační struktury na mechanickou a organickou strukturu. Z hlediska zobrazení činností se setkáváme s útvarovou strukturou a procesní strukturou. Z hlediska činností se rozlišuje jednoduchá struktura, funkční struktura, divizní struktura a hybridní struktura. Z hlediska dělby pravomocí se pak organizační struktura dělí na liniovou strukturu, funkcionální strukturu a liniově-štábní strukturu Liniové (lineární) organizační struktury Vznikly jako první vývojový typ útvarové struktury v malých organizacích, kde existoval jediný řídící stupeň nad provozem. Ve většině případů řídící stupeň nově vznikajícího podniku reprezentoval zpravidla vlastník podniku (řemeslník, obchodník, bankéř). S dalším vývojem organizací se vytvářelo i více stupňů řízení, avšak současně s tím začaly vznikat obtíţe. Pramenily zejména z nároků na odbornost vedení a na výkon určitých pomocných prací, například obsluţných, evidenčních i jiných. Tyto změny byly příčinou snah o strukturální úpravy a vedly k dalším typům organizačních struktur (například k liniově štábnímu nebo funkčnímu). Liniové struktury mají přímou (přikazovací) pravomoc. Vedoucí liniové skupiny vykonávají vertikální liniové řízení. Tvoří řídící osu struktury (např. ředitel závodu, vedoucí provozu). Linioví vedoucí mají nejvyšší pravomoci a odpovědnost. Jsou vţdy hlavními vazbami struktury ztělesňujícími základní mocenskou organizovanost systému. 25 Liniová organizační struktura je nejstarší podobou organizační struktury. Řídí se zcela principem jediného odpovědného vedoucího, jedná se tedy o absolutní hierarchickou strukturu, ve které existují pouze vertikální vztahy. Vzhledem k tendenci stále větších 24 URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBN CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN

27 organizací a vyšší náročnosti, můţeme liniovou strukturu nalézt uţ jen ve velmi malých a jednoduchých organizacích, pro jiné je nevyhovující. 26 Liniová struktura je typická pro stadium vývoje malého podniku asi do padesáti zaměstnanců. 27 Obrázek č. 2 Liniová organizační struktura Zdroj: VEBER, J., at al. Management. Praha: Management Press, ISBN S Štábní organizační struktury Štábní útvary, jak jiţ bylo předesláno, plní především poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových vedoucích a jejich útvarových jednotek. Štábní vazby se vyskytují mezi osobním štábem liniových vedoucích (to je jejich hlavní náplní) a liniovými vedoucími, popř. i mezi odbornými vedoucími či útvary a liniovými vedoucími. Štábní skupina je tvořena specialisty nejrůznějších oborů: například ekonomy, techniky, personalisty, účetními apod. Štábní skupinu lze rozčlenit na osobní štáb liniových vedoucích (například sekretářky, asistenti, poradci a osobní specialisté liniových vedoucích) a odborný či funkční štáb vykonávající nepřímé (odborné, funkční) řízení. Znalosti pracovníků těchto skupin jsou v příslušných odbornostech hluboké. Mají však zpravidla menší přehled o celku. 26 BLAŢEK, L.; LANDA, M. Ekonomika a řízení podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN

28 V této klasifikaci je myšleno, ţe štábní organizační struktura nemůţe existovat samostatně, ale vţdy v kombinaci s liniovou, funkční nebo jinou organizační strukturou. Štábní struktura slouţí pouze jako podpůrný stavební kámen při organizačním vývoji podniku Liniově štábní organizační struktury Tato struktura vznikla kombinací předchozích dvou. Z liniové struktury převzala jasné vymezení kompetencí, princip jediného odpovědného vedoucího a přehlednost, z funkcionální pak specializaci funkčních manaţerů. Struktura tedy obsahuje sloţku liniovou a štábní. V kompetenci liniové sloţky je komplexní management organizace a jejích útvarů. Vedoucí je tedy nadřízený všem útvarům včetně pracovníků štábu. Úkolem štábní sloţky je specializovat se na různé oblasti řízení, a tím managementu organizace odlehčit práci, při zachování principu jediného odpovědného vedoucího. Štáb se tedy podílí na vedení organizace pouze zprostředkovaně. S růstem organizace a zvyšující se dynamikou a sloţitostí okolního prostředí naráţí organizace na slabiny liniově-štábní struktury, těmi jsou především: nepruţnost a vůbec malá adaptabilita, limitovanou kapacitu při práci s informacemi a rostoucí nedorozumění se mezi liniovými vedoucími a štábními specialisty. Tyto slabiny lze částečně řešit zavedením moderních informačních systémů, přesto však roste potřeba pruţnějších struktur. 29 Obrázek č. 3 Liniově-štábní organizační struktura 28 CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2. přepracované vydání. Brno: VMU, s. Edice učebnic č ISBN Str

29 Zdroj: VEBER, J., at al. Management. Praha: Management Press, ISBN S. 127 Na obrázku č. 4 je znázorněná víceliniová štábní organizační struktura. Obrázek č. 4 Více liniová štábní organizační struktura Zdroj: CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN Funkcionální organizační struktura Je tvořena mnohostrannými funkčně-specializovanými vazbami. Princip jediného odpovědného vedoucího není respektován, kaţdý pracovník má více přímých nadřízených, 29

30 kteří jsou specializováni na konkrétní funkce. Problém nastává při stanovení odpovědností. 30 Obrázek č. 5 Funkcionální organizační struktura Zdroj: VEBER, J., at al. Management. Praha: Management Press, ISBN S Maticová organizační struktura Maticová organizační struktura je pokusem o kombinaci funkčního a předmětného principu dělby a koncentrace práce v organizaci. Efekty se očekávají z průniku kladů liniově štábní struktury a cílově programových principů řízení. Při maticovém uspořádání vznikají dvě skupiny útvarů. Skupina funkčních útvarů (specialistů), jako například výzkum, výroba, nákup, marketing. Druhou skupinu tvoří cílově (úkolově) orientované útvary, kterých můţe být teoreticky tolik, kolik je cílových programů v organizaci, například výzkumných a vývojových úkolů, výrobních programů apod. Jejich trvání je podmíněno dobou vyřízení daného úkolu. I funkce vedoucích projektů je přechodná. Členové týmu jsou v maticovém uspořádání podřízeni jak vedoucímu projektu, tak i svému funkčnímu vedoucímu. Není mezi nimi ţádný vztah nadřízenosti či podřízenosti. Schéma maticového uspořádání je na obrázku Maticová struktura VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2. přepracované vydání. Brno: VMU, s. Edice učebnic č ISBN S CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Organizační struktura motelu s certifikace třídy *** s kapacitou do 100 lůžek a poskytování služeb pro motoristy

Organizační struktura motelu s certifikace třídy *** s kapacitou do 100 lůžek a poskytování služeb pro motoristy Organizační struktura motelu s certifikace třídy *** s kapacitou do 100 lůžek a poskytování služeb pro motoristy Bakalářská práce Anastasia Sheykina Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Gennady Brilyankov Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce 2015 Poptávka po nízkonákladových hotelech v Praze Bakalářská práce Gennady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ROZDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB DO TYPOLOGICKÝCH SKUPIN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ,

REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta Stavební REGIONÁLNÍ DISPARITY V DOSTUPNOSTI BYDLENÍ, JEJICH SOCIOEKONOMICKÉ DŮSLEDKY A NÁVRHY OPATŘENÍ NA SNÍŢENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Projekt

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 2 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. CHARAKTER PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU PRODUKTY CESTOVNÍHO RUCHU # Jsou to SLUŢBY, na trhu a v marketingu pro ně

Více

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU

PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PROJEKT SYSTÉMU ŘÍZENÍ PODNIKU PS 2015/2016 TRANSFORMACE PROCESNÍ STRUKTURY DO STRUKTURY ÚTVAROVÉ Ladislav Blaţek Dělba práce Rozpětí řízení Dělba pravomoci Faktory ovlivňující organizační strukturu 1

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie

Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Úloha a význam profesních sdružení pro rozvoj oboru hotelnictví a gastronomie Diplomová práce Bc. Lukáš Peřinka Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra Hotelnictví Studijní obor: Management

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Analýza dopravní obslužnosti

Analýza dopravní obslužnosti Analýza dopravní obslužnosti Část C1 dle zadávací dokumentace veřejné zakázky RAILHUC přestupní terminály a páteřní síť veřejné dopravy Kraje Vysočina Objednatel: Kraj Vysočina, Ţiţkova 57, 587 33 Jihlava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2

O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 O d b o r ú z e m n í h o p l á n o v á n í M M B a t e l i e r E R A l e d e n 2 0 1 2 ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST BRNĚNSKÁ PŘEHRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování 1 1. ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

REZERVACE UBYTOVÁNÍ Objednávku ubytování zašlete e-mailem na terezia.nemcova@fs.cvut.cz co nejdříve, pokud možno do 31. července 2012.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ Objednávku ubytování zašlete e-mailem na terezia.nemcova@fs.cvut.cz co nejdříve, pokud možno do 31. července 2012. ELEN 2012 Praha Česká republika, 11. 09. 12. 09. 2012 Místo konání: Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6 * REZERVACE UBYTOVÁNÍ Objednávku ubytování zašlete e-mailem na terezia.nemcova@fs.cvut.cz co nejdříve,

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz

KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz KNO, s.r.o. Bednářův statek Orlické hory Klášterec n.orlicí, Česká republika info@k-n-o.cz Popis a poloha Objekt rodinného domu Bednářův statek se nachází v katastru obce Klášterec nad Orlicí, na polosamotě

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Silniční, vodní, městská a vertikální doprava Téma

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika Vídeň, 17. září 2012 Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup Vážený pane Fajo, v příloze Vám zasílám Vámi vyžádané informace

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování zájezdu Téma Ročník Autor Technika

Více

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven

Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven Směrnice KČT HOSP. 6/2000 Pokyny k provádění certifikace turistických ubytoven listopad 2000 (aktualizace 2012) Certifikace turistických ubytoven Úvod Dne 14.7.1999 vzala vláda ČR na vědomí usnesením č.

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC

OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená HOTEL*** PYTLOUN LIBEREC OBLAST ČINNOSTI: Cestování a dovolená Hotely a penziony Pytloun -komfortní ubytování pro každého. Poskytujeme vysokou kvalitu služeb za cenu přístupnou širokým vrstvám z našich poboček si každý vybere

Více

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou -

Prodej rekreačních apartmánů v areálu. Marina Lipno. - Lipno nad Vltavou - Prodej rekreačních apartmánů v areálu Marina Lipno - Lipno nad Vltavou - Již více než 30 apartmánů si pořídili čeští občané I Vy zde můžete najít svůj vysněný apartmán Všeobecný popis Rekreační areál Marina

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více