VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Novokhatskaya Organizační struktura motelu s certifikací třídy tři hvězdy s kapacitou do 100 lůžek a poskytováním služeb pro motoristy Bakalářská práce 2014

2 Organizační struktura motelu s certifikací třídy *** s kapacitou do 100 lůžek a poskytováním služeb pro motoristy Bakalářská práce Anastasia Novokhatskaya Vysoká škola hotelová v Praze 8,spol.s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Jiran Datum odevzdání bakalářské práce: 2014 Datum obhajoby bakalářské práce: leden Praha 2014

3 Bachelor's Dissertation Organizational structure and providing services for motorists of motel with a three-star-classcertification and limited capacity up to 100 beds. Anastasia Novokhatskaya The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hotel management Major: Hotel Management Thesis Advisor: Ing. Jan Jiran Date of Submission: 2014 Date of Thesis Defense: January Prague 2014

4 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma:,,organizační struktura motelu s certifikací třídy ***s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy zpracovala samostatně a veškerou pouţitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem pouţila, uvádím v seznamu pouţitých zdrojů a ţe svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databází Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s.r.o. V Praze dne Anastasia Novokhatskaya

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Jiranovi za pomoc při vedení mé bakalářské práce, za jeho cenné rady a připomínky. Dále bych ráda poděkovala za poskytnuté materiály a čas strávený konzultacemi.

6 Abstrakt Novokhatskaya Anastasia. Organizační struktura motelu s certifikací třídy *** s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o., Praha: stran. Tématem bakalářské práce je organizační struktura motelu s certifikací třídy *** s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy. Cílem práce je komparace organizačních struktur a nabídky sluţeb několika motelů. Pro naplnění cílů jsou zanalyzovány tři tříhvězdičkové motely v České republice (Jetel Králův Dvůr, Dačice, Kobero) a čtyři v Ruské federaci (Nika, Karina, Maximum, Alexander). Výsledkem práce je analýza silných a slabých stránek, organizačních struktur a celkové hodnocení kvality sluţeb ve vybraných motelech. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je teoretická a obsahuje informace o typech organizačních struktur, o ubytovacích zařízeních, jejich kategorizaci, o třídách ubytovacích zařízení. V druhé analytické části je uvedena charakteristika vybraných motelů, provedena jejich SWOT analýza, porovnání jejich organizačních struktur a poskytovaných sluţeb, analýza hodnocení sluţeb motelů hosty. Třetí kapitola práce je návrhová, která se zabývá krátkými a stručnými návrhy v oblasti organizačních struktur a zlepšení sluţeb motelů. Klíčová slova: motel, motoristi, sluţby, ubytovací, stravovací, doplňkové, organizační struktura, typy.

7 Abstract Novokhatskaya, Anastasia. Organizational structure and providing services for motorists of motel with a three-star-class certification and limited capacity up to 100 beds. [Bachelor s Dissertation] The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Prague: pages. The topic of the thesis is the organizational structure of the motel certified *** class with a capacity up to 100 beds and services for motorists. The aim of the work is the comparation of organizational structures and services offers several motels. To fulfill the objectives is analyzed in three three-star motels in the Czech Republic (Jetel Kraluv Dvur, Dačice, Kobero) and four in the Russian Federation (Nika, Karina, Maximum, Alexander). The result is an analysis of strengths and weaknesses, organizational structures and the overall evaluation of service quality in selected motels. The thesis is divided into three parts. The first chapter is theoretical and provides information about the types of organizational structures on accommodation establishments, their categorization of classes of accommodation. In the second analytical part, there are characteristics of selected motels, made their SWOT analysis, comparing their organizational structures and services, analysis of assessment services motels guests. The third part is the design part which deals with short and concise proposals of organizational structures and improve motel services. Keywords: motel, motorists, services, accommodation, catering, additional, organizational structure, types.

8 Obsah Úvod Teoretická část Cestovní ruch Předpoklady cestovního ruchu. Doprava Ubytovací zařízení Krátká historie motelů ve světě Organizovaní v managementu Liniové (lineární) organizační struktury Štábní organizační struktury Liniově štábní organizační struktury Funkcionální organizační struktura Maticová organizační struktura Analýza SWOT Analytická část Stručná analýza motelů v České Republice Stručná charakteristika vybraných motelů Motely v České republice Motely v Rusku Porovnání sluţeb motelů Ubytovací sluţby Stravovací sluţby Doplňkové sluţby Analýza organizačních struktur motelů Porovnání organizačních struktur motelů SWOT analýza motelů Návrhová část Návrhy organizačních struktur motelů Návrhy pro zlepšení sluţeb motelů Závěr Pouţita literatura Přílohy... 82

9 Seznam příloh Příloha č. 1 Seznam rychlostních silnic a dálnic České republiky Příloha č. 2 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie (tříhvězdičkové hotely, motely, botely) Příloha č. 3 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení (hotely, motely, botely *** hvězdy) Příloha č. 4. První motel, Motel Inn Příloha 4 B Motel Inn Příloha č. 5 Motel Jetel Králův Dvůr Příloha č. 5 B MotelJetel Králův Dvůr Příloha č. 6 Motel Nika Příloha číslo 6B. Motel Nika Příloha č. 7 Motel Dačice Příloha č. 7B Motel Dačice Příloha č. 8 Motel Karina Příloha č. 8B Motel Karina Příloha č. 9 Motel Maximum Příloha číslo 9B. Motel Maximum Příloha č. 10 Motel Kobero Příloha č. 10B Motel Kobero... 91

10 Seznam obrázků Obrázek č. 1 Dálnice a rychlostní silnice na území České republiky stav z roku Obrázek č. 2 Liniová organizační struktura Obrázek č. 3 Liniově-štábní organizační struktura Obrázek č. 4 Více liniová štábní organizační struktura Obrázek č. 5 Funkcionální organizační struktura Obrázek č. 6 Maticová organizační struktura Obrázek č. 7 Plán organizační struktury motelu Jetel Králův Dvůr Obrázek č. 8 Plán organizační struktury motelu Dačice Obrázek č. 9 Organizační struktura motelu Kobero Obrázek č. 10 Organizační struktura motelu Nika Obrázek č. 11 Organizační struktura motelu Karina Obrázek č. 12 rganizační struktura motelu Maximum Obrázek č. 13 Organizační struktura motelu Alexandr Obrázek č návrh: liniová organizační struktura Obrázek č návrh: funkční organizační struktura Obrázek č návrh: liniově-štábní organizační struktura... 71

11 Seznam tabulek Tabulka č. 1 Porovnání ubytování ve vybraných motelech Tabulka č. 2 Porovnání hodnocení ubytovacích sluţeb hosty Tabulka č. 3 Porovnání doplňkových sluţeb motelů Tabulka č. 4 Porovnání organizačních struktur motelů Tabulka č. 5 SWOT analýza motelů... 64

12 Úvod Rozsah a intenzita cestovního ruchu ve vyspělých zemích, a to včetně České republiky, neustále stoupá. Tento trend souvisí především s růstem ţivotní úrovně a také s rozšiřováním moţností trávení volného času. Turisté se soustřeďují do významných středisek, oblastí a zemí, kde tráví svůj volný čas a unikají od kaţdodenního stereotypu nebo stresu do míst rekreace a odpočinku. Pro cestovní ruch jsou důleţité dostupnost sluţeb a dopravní infrastruktura. Turisté mohou rozhodnout, jaký druh dopravy vyuţijí pro své cestování. Česká republika má hustou a poměrně kvalitní silniční síť, proto je ve většině případů pouţití automobilové dopravy výhodné. Cestující mohou vyuţít sluţeb motelů během cesty, přenocovat a odpočinout si. Hotely a motely, které podnikají v trţním prostředí 21. století, jsou vystaveny podmínkám, jeţ se důsledkem rychlé globalizace a vysoce turbulentnímu prostředí mění v podstatě ze dne na den. Navíc konkurence nabývá také zcela nových rozměrů a nutí hotely a motely k rychlým reakcím na právě vznikající hrozby. Pro kaţdý podnik, jehoţ cílem je dlouhodobě se udrţet na trhu a být na něm také úspěšný, je tedy nezbytné, aby při svém podnikání vyuţíval strategické řízení a rovněţ aby si ujasnil, čeho chce vlastně dosáhnout. V oboru hotelnictví, zejména u menších hotelů, je bohuţel strategické řízení velmi podceňováno, byť je zde moţné vysledovat určité náznaky zlepšení. Motely také věnují těmto činnostem málo času, přitom by mělo být strategické řízení důleţitou součástí jejich podnikání. U malých a středních motelů je situace nelichotivá a je zde moţné pozorovat značné nedostatky. Podnikatelé se zaměřují spíše na přítomnost a strategickým činnostem věnují minimum času, neboť je povaţují za něco druhotného a zbytečného. To je také důvodem, proč jde některým malým motelům v podstatě o přeţití. Ale i motel s menším počtem zaměstnanců by měl umět plánovat a řídit. Podnikatelé by si měli uvědomit, ţe strategické řízení můţe jejich motelu zvýšit zisk a obrat a pomoci udrţet své zákazníky ve stále sílícím konkurenčním prostředí. Ke strategickým činnostem patří také uvědomění si organizační struktury organizace a efektivního řízení v rámci ní. Tématem této práce je,,organizační struktura motelu s certifikací třídy 3 hvězdy s kapacitou do 100 lůţek a poskytováním sluţeb pro motoristy. Vybrala jsem si toto téma, 12

13 protoţe mě zajímalo, jak vypadá organizační struktura v motelech, a protoţe je to málo prozkoumaná část ubytovacích zařízení v České republice. Cílem práce je komparace organizačních struktur a nabídky sluţeb několika motelů. Pro naplnění cílů jsou zanalyzovány tři tříhvězdičkové motely v České republice (Jetel Králův Dvůr, Dačice, Kobero) a čtyři v Ruské federaci (Nika, Karina, Maximum, Alexander). Výsledkem práce je analýza silných a slabých stránek, organizačních struktur a celkové hodnocení kvality sluţeb ve vybraných motelech. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První kapitola je teoretická a obsahuje informace o cestovním ruchu, o jeho typech, o organizování, o typech organizačních struktur, o dopravních sluţbách a druzích dopravy, o dálnicích a silnicích v České republice. Popisuje také ubytovací zařízení, kategorie ubytovacích zařízení podle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v České republice na léta , třídy ubytovacích zařízení, přiřazování hvězdiček u ubytovacích zařízení a analýze SWOT. V druhé analytické části je uvedena charakteristika vybraných motelů, provedená jejich SWOT analýza, porovnání jejich organizačních struktur a poskytovaných sluţeb. Třetí kapitola práce je návrhová, bude se tedy zabývat krátkými a stručnými návrhy v oblasti organizačních struktur a budou tam také návrhy na zlepšení sluţeb motelů. Jako analytické metody práce jsem zvolila osobní rozhovor se zaměstnanci motelů Jetel Králův Dvůr, Motel Nika, Motel Alexandr; komunikace přes internet s ostáními motely. Dále jsem vyuţívala tyto metody: studium sekundárních zdrojů, pozorování, analýza, syntéza, komparace. Pro tuto práci jsem zvolila několik hypotéz: 1. České a ruské motely mají podobné organizační struktury, jejich typ je vyhovující vzhledem k jejich velikosti, ale vyţadují důkladnější rozpracování a kvalitnější personální řízení. 2. Kvalita a počet sluţeb českých motelů se neliší od kvality a počtu sluţeb motelů v Rusku. 13

14 Nejdůleţitějším informačním zdrojem k napsání této bakalářské práce je dostupná odborná literatura, která se zabývá problematikou personálního řízení, hotelových sluţeb, motelů. Obrátila jsem se také na vedoucí pracovníky a zaměstnance motelů se ţádostí o poskytnutí bliţších informací (statistik, plánů, strategií, finančních výkazů apod.). Bohuţel, mě bylo poskytnuto velmi málo informací s odkazem na jejich důvěrnost. Je také velmi málo statistických dat, tykajících se sféry sluţeb motelů, jejich návštěvnosti apod. Pouţila jsem data z Českého statistického úřadu, informace z CzechTourismu, odborná periodika a literaturu, uvedenou ve zdrojích této práce. 14

15 1 Teoretická část V rámci této kapitoly práce je pojednáno o cestovním ruchu, o jeho typech, organizování, typech organizačních struktur, dopravních sluţbách a druzích dopravy, o dálnicích a silnicích v České republice. Informuje rovněţ o ubytovacích zařízeních, o kategoriích ubytovacích zařízení podle oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení v České republice na léta , o motelech, o třídách ubytovacích zařízení, o přiřazování hvězdiček u ubytovacích zařízení a o analýze SWOT. 1.1 Cestovní ruch Cestovní ruch je definován podle autora Vystoupila jako souhrn vztahů a jevů, které vyplývají z cestování a pobytu osob, přičemţ místo pobytu není hlavním ani trvalým místem bydlení a zaměstnání 1. H. Poser hovoří o tom, ţe cestovním ruchem se rozumí lokální nebo územní nahromadění cizinců s přechodným pobytem, které podmiňuje vznik vzájemných vztahů mezi cizinci na jedné straně a domácím obyvatelstvem, městem a jeho územím na straně druhé. 2 Mariot vymezuje jinou definici, která pojímá cestovní ruch jako společenskou aktivitu, která podmiňuje přemísťování obyvatelstva do částí krajinné sféry, charakterizovaných interakcemi krajinných prvků, schopnými vyvolat dočasnou změnu místa pobytu. 3 1 VYSTOUPIL, J. a kol.: Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s POSER H In VYSTOUPIL, J. Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s MARIOT P In VYSTOUPIL, J. Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006.ISBN s

16 Z ekonomického hlediska cestovní ruch představuje formu uspokojování potřeb reprodukce fyzických a duševních sil člověka, a to mimo kaţdodenní ţivotní prostředí a obvykle ve volném čase, jako i potřeb společnosti mimo kaţdodenní ţivotní prostředí. 4 UNWTO 5 definuje CR jako: činnost lidí spočívající v cestování a pobytu mimo místo jejich obvyklého pobytu do doby kratší jednoho uceleného roku za účelem vyuţití volného času, obchodu a za jinými účely. 6 Klasifikace cestovního ruchu Rozlišujícím aspektem, podle nějţ lze dělit cestovní ruch, je především motiv účasti na cestovním ruchu. Základní druhy cestovního ruchu představují: 7 profesionálně orientovaný, rekreační, sportovní, nákupní, turistický, kulturní, společensky zaměřený atd. Je ovšem třeba říci, ţe s jednotlivými druhy se málokdy lze setkat v tzv. čisté podobě, většinou se v praxi prolínají. Umoţňují tak účastníkům proţít záţitky z různých sfér a oţivit si tak svou dovolenou Předpoklady cestovního ruchu. Doprava Cestovní ruch je moţně realizovat pouze za určitých předpokladů. Realizační předpoklady totiţ vytvářejí určité spojení mezi místy zájmu o rekreaci (např. velká města) a místy, kde se lidé chtějí rekreovat (horské, historické, kulturní, lázeňské či jiné oblasti). Tyto předpoklady umoţňují uskutečnit nároky jednotlivých rekreantů v místech, kde se nacházejí příznivé lokalizační podmínky. Účastníci cestovního ruchu se tak mohou do těchto míst dopravit a vyuţívat je pro účely svého pobytu a trávení volného času. Tyto předpoklady jsou dvojí materiálně-technické předpoklady a dopravní předpoklady. 9 4 KOPŠO, E. GÚČIK, M. In VYSTOUPIL, J. Základy cestovního ruchu. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, ISBN s Světová organizace cestovního ruchu 6 POUROVÁ, M. Marketing a management venkovského cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu a terciárních studií, ISBN s. 6 7 POUROVÁ, M. Marketing a management venkovského cestovního ruchu. Praha: Vysoká škola cestovního ruchu a terciárních studií, ISBN s. 6. s HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2005.ISBN DROBNÁ, D., MORÁVKOVÁ, E.: Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost, 1.vyd., Fortuna, Praha, 2004.ISBN

17 Materiálně-technickými předpoklady jsou především zařízení, díky kterým je umoţněn a podporován rozvoj cestovního ruchu v konkrétní lokalitě. K těmto zařízením se řadí ubytovací a stravovací zařízení, sportovní, kulturní, zábavná, sportovně-rekreační a rovněţ dopravní zařízení (lanovky, vleky) slouţící pro účely rekreace. Dopravní předpoklady lze chápat jako dopravní síť a dopravní prostředky, jeţ se na dopravní síti pohybují. Tyto předpoklady patří k základním podmínkám pro rozvoj cestovního ruchu. Zde je důleţitá především kvalita a hustota dopravní sítě v konkrétní oblasti. Čím je dopravní dostupnost turistického cíle lepší, tím se pochopitelně zvyšuje jeho moţnost turistické prosperity. Dopravu lze povaţovat za základní realizační předpoklad pro rozvoj cestovního ruchu. Dopravní sluţby zajišťují nejen dopravu turistů a jejich zavazadel z místa bydliště do cílové turistické destinace, ale poskytují také informace o dopravních spojeních, jejich rezervace či případné vyřizování reklamací. Lze říci, ţe v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu roste také význam dopravy pro jeho rozmístění a realizaci. 10 Modernizace dopravy totiţ umoţňuje sníţit přepravní náklady a zvýšit také rychlost, kapacitu a bezpečnost. Právě díky tomu pak můţe doprava zapojit do vnitrostátního i mezinárodního cestovního ruchu rozsáhlejší oblasti a tímto tak můţe napomoci jejich dalšímu rozvoji. Dopravu lze dle Francové klasifikovat dle následujících několika hledisek: Z hlediska druhu dopravy: - ţelezniční doprava - silniční automobilová, autobusová doprava - letecká doprava - vodní - ostatní druhy dopravy vertikální, městská Z teritoriálního hlediska se doprava člení na : - vnitrostátní, - mezinárodní 10 HRALA, V. Geografie cestovního ruchu. Praha: Oeconomica, 2005.ISBN

18 Z hlediska periodicity se doprava člení na: - pravidelnou dopravu - nepravidelnou dopravu. 11 Dále je třeba říci, ţe s rozvojem turismu je velmi blízce spojena dopravní dostupnost. Čím je totiţ v daném regionu lepší dopravní infrastruktura, tím je lepší také dopravní dostupnost jednotlivých míst, jeţ se v tomto regionu nacházejí. Značný význam při výběru turistické destinace, kterou lidé navštíví, má právě stupeň dopravní dostupnosti. Významnou roli hraje také to, jaké je pokrytí silniční sítí na území České republiky. Ředitelství silnic a dálnic České republiky uvádí, ţe v České republice zprovozněno 653 km dálnic a 365 km rychlostních silnic, tzn. celkem 1009 km dálnic a rychlostních komunikací. Na obrázku číslo 1 jsou uvedeny dálnice a rychlostní silnice na území České republiky. Obrázek č. 1 Dálnice a rychlostní silnice na území České republiky stav z roku 2012 Zdroj: Silnice a dálnice v České republice Ředitelství silnic a dálnic ČR [online] [cit ]. Dostupné z: 11 FRANCOVÁ, E. Cestovní ruch, 1. vyd., Univerzita Palackého, Olomouc, 2003.ISBN

19 V České republice je nejdelší a také nejvytíţenější komunikací dálnice D1 vedoucí z Prahy na jiţní Moravu a do Ostravy. Druhou nejdelší je dálnice D5 z Prahy do Německa. Seznam dálnic a rychlostních komunikací České republiky přináší příloha číslo 1. 19

20 1.3 Ubytovací zařízení V mnoha zemích je zavedena tzv. kategorizace ubytovacích zařízení, jeţ stanovuje zásady pro označování a zařazování jednotlivých ubytovacích zařízení dle jejich druhu do kategorií a pak dle jejich vybavení, úrovně a druhu poskytovaných sluţeb dále do tříd. 12 Klasifikace ubytovacích zařízení v České republice má svou tradici a v průběhu své historie prošla celkem sloţitým vývojem. Cílem jakékoliv klasifikace je zachování určitého standardu pro výstavbu a zřizování jednotlivých ubytovacích zařízení a dodrţování příslušné kvality poskytovaných ubytovacích a dalších sluţeb. 13 Kategorie ubytovacích zařízení Hotel jedná se o ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které jsou vybavené pro poskytování přechodného ubytování a sluţeb s tímto spojených (především stravovacích sluţeb). Hotely se člení se do pěti tříd. Hotel garni má vybavení pouze pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně) a člení se dále do čtyř tříd. Motel jedná se o ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, které poskytují přechodné ubytování a sluţby s tím spojené pro motoristy. Také motely se člení do čtyř tříd. Zařízení se nachází v blízkosti pozemních komunikací s moţností parkování. Recepce a restaurace můţe být mimo ubytovací část. Ubytovací zařízení jinak splňuje veškeré poţadavky pro kategorii Hotel 1* 4*. Penzion je to ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových sluţeb. Penziony se člení do čtyř tříd. Omezené sluţby stravování spočívají v absenci restaurace. Penzion však musí disponovat minimálně místností pro stravování, která zároveň můţe slouţit k dennímu odpočinku hostů. Botel je ubytovací zařízení umístěné v trvale zakotvené osobní lodi. Botel se zařazuje nejvýše do čtyř hvězdiček. 12 ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, ISBN MALÁ, V. a kol. Cestovní ruch a Evropská unie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN

21 Depandance - je vedlejší budova ubytovacího zařízení bez vlastní recepce, organizačně související s hlavním ubytovacím zařízením, které pro depandance zajišťuje plný rozsah sluţeb odpovídající příslušné kategorii a třídě a není vzdáleno více neţ 500 m. Do ostatních ubytovacích zařízení spadají tyto: chatová osada, kemp (tábořiště), turistická ubytovna turistická ubytovna. 14 Třídy ubytovacích zařízení * TOURIST ** ECONOMY *** STANDARD **** FIRST CLASS ***** LUXURY. 15 Ubytovacím zařízením kategorie typu hotel garni, penzion, motel, botel a depandance mohou být přiděleny maximálně čtyři hvězdičky. Ta ubytovací zařízení, která splňují v rámci jednotlivých tříd klasifikace více neţ jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, mohou získat kromě označení hvězdičkami navíc ještě označení Superior. 16 Poskytované sluţby ubytovacích zařízení můţeme rozdělit na: - Ubytovací sluţby recepce, pokoj, - Stravovací sluţby restaurace, bar, - Doplňkové sluţby bazén, fitness, tenis, sauna, - Osobní sluţby etáţový servis, donáška zavazadel, čištění obuvi, praní prádla. 14 Asociace hotelů a restaurací České republiky: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice 15 GALVASOVÁ, I. a kol. Průmysl cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace hotelů a restaurací České republiky: Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v České republice 21

22 Tyto sluţby jsou všeobecně známé, ale uspokojují pouze část potřeb hotelového hosta. Host poţaduje nejenom teplou postel, dobré jídlo a pití, mezi jeho poţadavky patří také odpočinek, zotavení se ze stresu, přírodní a kulturní záţitky, navazování nových kontaktů, sportovní vyuţití a zábava BERÁNEK, J., KOTEK, P. Řízení hotelového provozu. 4. vyd. Praha: MAG Consulting s.r.o., s. ISBN S

23 1.4 Krátká historie motelů ve světě Poprvé bylo slovo "motel" pouţilo v roce 1925 ve výkladových slovnících, a to jako spojení slov "motor" a "hotel". Byl to hotel pro motoristy. První motel byl zaloţen v roce 1925 v San Luis Obispo, Kalifornie. Jmenoval se Motel Inn a byl postaven architektem Arthurem Heinemanem. Cena za noc byla 1,25 dollaru. Heineman však neměl peníze na registraci obchodní značky, a proto název motel pouţívá od té doby konkurence bez jakýchkoliv problémů. 18 V příloze číslo 4 je vidět, jak vypadal první motel, který se jmenoval Motel Inn. Rozdíl motelů od hotelů je v tom, ţe motely jsou umístěny v blízkosti pozemních komunikací, a to především dálnic a silnic s moţností parkování. Dveře jejich pokojů zpravidla vedou na vnitřní chodby a motely dosahují třídy maximálně 4 hvězdy. V minulosti neměly motely parkoviště. Byly nízké ve srovnání s výškovými městskými hotely, které vyrostly kolem ţelezničních stanic. Motely jsou obvykle jednopodlaţní s pokoji, jejichţ dveře se otevírají přímo na parkoviště, takţe je snadné vyloţit kufry z vozidla. V některých motelech byl větší počet velkých pokojů a kaţdý pokoj obsahoval kuchyňský kout. Tyto pokoje byly pronajímány za vyšší cenu, protoţe jejich obyvatelé si mohli připravit jídlo sami, nemuseli jíst v restauracích a utrácet za to své vlastní peníze. Pokoje byly postaveny se spojovacími dveřmi, aby dva standardní pokoje mohly být kombinovány do jedné větší místnosti. Motely jsou často v soukromém vlastnictví, i kdyţ existují motelové řetězce. Největší motelové řetězce se vyskytují v krajinách, kde musí motoristé překonávat velké vzdálenosti, jako například v USA a Austrálii. 19 V těchto krajinách bývají vedle motelu, benzínového čerpadla i opravny aut. Nemusí být pokaţdé velké, ale jsou dostatečné na to, aby se porouchané auto mohlo opět vydat na cestu. Obzvlášť byly v USA motely populární v 60. a 70. letech, kdy se staly jakousi součástí tehdejší kultury. 20 Lidé více cestovali a bylo ţádoucí poskytnout všem pohodlí za rozumnou cenu. Část přilehlou k budovám tvoří parkoviště aut a první místností vedle parkoviště bývá recepce, kde lidé 18 JACKSON, Kristin. TheWorld'sFirst Motel RestsUponItsMemories. The Seattle Times [online]. 1993, č. 4 [cit ]. Dostupné z: 19 MARGOLIES, John.HomeAwayFromHome: Motels in America. BulfinchPress, Little Brown and Co.: s. ISBN JAKLE, John. The Motel in America. JHU Press. 156 s. TheJohnsHopkins University Press : ISBN

24 platí a obdrţí klíče od pokojů. I v České republice se tento méně často vyskytující druh ubytovacích zařízení nevymyká obecné představě o tom, jak motel vypadá a co poskytuje. 24

25 1.5 Organizovaní v managementu Organizování lze zařadit mezi základní manaţerské činnosti. První stopy organizování můţeme zaznamenat jiţ v nejstarších historických pramenech, a to dokonce také v bibli. Organizování lze charakterizovat jako shromáţdění a koordinaci lidských, finančních, fyzických, informačních a dalších zdrojů potřebných k dosaţení cílů organizace. 21 Organizování má určitou přímou návaznost na manaţerské plánování. Organizování by také mělo být optimálně vţdy v souladu se stanovenými vizemi, strategiemi a cíli dané firmy organizace. Toto se pak nejčastěji děje pomoci procesů dělby práce a specializace. Konečná podoba organizační struktury firmy či organizace pak ovlivňuje to, jakými komunikačními kanály budou řízeny jednotlivé činnosti organizace a naopak. Toto se týká všech fází manaţerského řídícího kruhu, tzn. plánování, rozhodování, realizace a kontrolování. 22 Kaţdá organizační struktura musí být vytvořena tak, aby bylo vţdy jasné, kdo má plnit jaké úkoly a kdo pak odpovídá za výsledky (kdo má jakou pravomoc a kolik odpovědnosti). Veber hovoří o tom, ţe výsledkem organizování je organizace, tedy vnitřní formalizované, zpravidla hierarchické uspořádání celku. 23 Vytvoření kaţdé organizační struktury vychází z těchto tří zásad: - určení činnosti a jejich souborů, které organizace potřebuje vykonat za účelem splnění svého cíle, - rozčlenění těchto činností do menších skupin tak, aby ke kaţdé činnosti mohl být přidělen jednotlivec nebo více osob, 21 URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBN s KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha : VictoriaPublishing, ISBN s VEBER, J., at al. Management. Praha : Management Press, ISBN s

26 - rozhodnutí o tom, jakým způsobem budou činnosti a jejich celé soubory začleněny do organizace a kdo je bude řídit. Organizační struktury je moţné dělit z různých hledisek. Na základě jednoho z těchto hledisek se dělí organizační struktury na mechanickou a organickou strukturu. Z hlediska zobrazení činností se setkáváme s útvarovou strukturou a procesní strukturou. Z hlediska činností se rozlišuje jednoduchá struktura, funkční struktura, divizní struktura a hybridní struktura. Z hlediska dělby pravomocí se pak organizační struktura dělí na liniovou strukturu, funkcionální strukturu a liniově-štábní strukturu Liniové (lineární) organizační struktury Vznikly jako první vývojový typ útvarové struktury v malých organizacích, kde existoval jediný řídící stupeň nad provozem. Ve většině případů řídící stupeň nově vznikajícího podniku reprezentoval zpravidla vlastník podniku (řemeslník, obchodník, bankéř). S dalším vývojem organizací se vytvářelo i více stupňů řízení, avšak současně s tím začaly vznikat obtíţe. Pramenily zejména z nároků na odbornost vedení a na výkon určitých pomocných prací, například obsluţných, evidenčních i jiných. Tyto změny byly příčinou snah o strukturální úpravy a vedly k dalším typům organizačních struktur (například k liniově štábnímu nebo funkčnímu). Liniové struktury mají přímou (přikazovací) pravomoc. Vedoucí liniové skupiny vykonávají vertikální liniové řízení. Tvoří řídící osu struktury (např. ředitel závodu, vedoucí provozu). Linioví vedoucí mají nejvyšší pravomoci a odpovědnost. Jsou vţdy hlavními vazbami struktury ztělesňujícími základní mocenskou organizovanost systému. 25 Liniová organizační struktura je nejstarší podobou organizační struktury. Řídí se zcela principem jediného odpovědného vedoucího, jedná se tedy o absolutní hierarchickou strukturu, ve které existují pouze vertikální vztahy. Vzhledem k tendenci stále větších 24 URBAN, J. Tvorba a rozvoj organizačních systémů. 1. vyd. Praha: Management Press, ISBN CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN

27 organizací a vyšší náročnosti, můţeme liniovou strukturu nalézt uţ jen ve velmi malých a jednoduchých organizacích, pro jiné je nevyhovující. 26 Liniová struktura je typická pro stadium vývoje malého podniku asi do padesáti zaměstnanců. 27 Obrázek č. 2 Liniová organizační struktura Zdroj: VEBER, J., at al. Management. Praha: Management Press, ISBN S Štábní organizační struktury Štábní útvary, jak jiţ bylo předesláno, plní především poradní funkci k zabezpečení kvalifikovaného rozhodování liniových vedoucích a jejich útvarových jednotek. Štábní vazby se vyskytují mezi osobním štábem liniových vedoucích (to je jejich hlavní náplní) a liniovými vedoucími, popř. i mezi odbornými vedoucími či útvary a liniovými vedoucími. Štábní skupina je tvořena specialisty nejrůznějších oborů: například ekonomy, techniky, personalisty, účetními apod. Štábní skupinu lze rozčlenit na osobní štáb liniových vedoucích (například sekretářky, asistenti, poradci a osobní specialisté liniových vedoucích) a odborný či funkční štáb vykonávající nepřímé (odborné, funkční) řízení. Znalosti pracovníků těchto skupin jsou v příslušných odbornostech hluboké. Mají však zpravidla menší přehled o celku. 26 BLAŢEK, L.; LANDA, M. Ekonomika a řízení podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN s CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN

28 V této klasifikaci je myšleno, ţe štábní organizační struktura nemůţe existovat samostatně, ale vţdy v kombinaci s liniovou, funkční nebo jinou organizační strukturou. Štábní struktura slouţí pouze jako podpůrný stavební kámen při organizačním vývoji podniku Liniově štábní organizační struktury Tato struktura vznikla kombinací předchozích dvou. Z liniové struktury převzala jasné vymezení kompetencí, princip jediného odpovědného vedoucího a přehlednost, z funkcionální pak specializaci funkčních manaţerů. Struktura tedy obsahuje sloţku liniovou a štábní. V kompetenci liniové sloţky je komplexní management organizace a jejích útvarů. Vedoucí je tedy nadřízený všem útvarům včetně pracovníků štábu. Úkolem štábní sloţky je specializovat se na různé oblasti řízení, a tím managementu organizace odlehčit práci, při zachování principu jediného odpovědného vedoucího. Štáb se tedy podílí na vedení organizace pouze zprostředkovaně. S růstem organizace a zvyšující se dynamikou a sloţitostí okolního prostředí naráţí organizace na slabiny liniově-štábní struktury, těmi jsou především: nepruţnost a vůbec malá adaptabilita, limitovanou kapacitu při práci s informacemi a rostoucí nedorozumění se mezi liniovými vedoucími a štábními specialisty. Tyto slabiny lze částečně řešit zavedením moderních informačních systémů, přesto však roste potřeba pruţnějších struktur. 29 Obrázek č. 3 Liniově-štábní organizační struktura 28 CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2. přepracované vydání. Brno: VMU, s. Edice učebnic č ISBN Str

29 Zdroj: VEBER, J., at al. Management. Praha: Management Press, ISBN S. 127 Na obrázku č. 4 je znázorněná víceliniová štábní organizační struktura. Obrázek č. 4 Více liniová štábní organizační struktura Zdroj: CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN Funkcionální organizační struktura Je tvořena mnohostrannými funkčně-specializovanými vazbami. Princip jediného odpovědného vedoucího není respektován, kaţdý pracovník má více přímých nadřízených, 29

30 kteří jsou specializováni na konkrétní funkce. Problém nastává při stanovení odpovědností. 30 Obrázek č. 5 Funkcionální organizační struktura Zdroj: VEBER, J., at al. Management. Praha: Management Press, ISBN S Maticová organizační struktura Maticová organizační struktura je pokusem o kombinaci funkčního a předmětného principu dělby a koncentrace práce v organizaci. Efekty se očekávají z průniku kladů liniově štábní struktury a cílově programových principů řízení. Při maticovém uspořádání vznikají dvě skupiny útvarů. Skupina funkčních útvarů (specialistů), jako například výzkum, výroba, nákup, marketing. Druhou skupinu tvoří cílově (úkolově) orientované útvary, kterých můţe být teoreticky tolik, kolik je cílových programů v organizaci, například výzkumných a vývojových úkolů, výrobních programů apod. Jejich trvání je podmíněno dobou vyřízení daného úkolu. I funkce vedoucích projektů je přechodná. Členové týmu jsou v maticovém uspořádání podřízeni jak vedoucímu projektu, tak i svému funkčnímu vedoucímu. Není mezi nimi ţádný vztah nadřízenosti či podřízenosti. Schéma maticového uspořádání je na obrázku Maticová struktura VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2. přepracované vydání. Brno: VMU, s. Edice učebnic č ISBN S CEJTHAMR, V.; DĚDINA, J. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: GradaPublishing a.s., s. ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz

HOTEL. Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice GPS souřadnice hotelu: N 49 32 37.97 E 14 30 58.90 www.moninec.cz www.moninec-hotel.cz konference, školení, relaxační pobyty Relax hotel Monínec*** leží na Javorové skále 70 km na jih od Prahy na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje nedaleko města Sedlec-Prčice. Je nejvyšším bodem v

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky

KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky KVALITA SLUŽEB ve venkovském cestovním ruchu. Ubytovací služby. Ing. Petr Novák Svaz venkovské turistiky Proč podnikáme ve venkovském cestovním ruchu? - uplatnění svých schopností - využití vlastního majetku

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Letecká doprava Téma Ročník Autor Letecká doprava druhý

Více

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz

2. Přednáška. Materiálně technická základna CR. idava@mendelu.cz Management cestovního ruchu 2. Přednáška Materiálně technická základna CR Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. idava@mendelu.cz Materiálně technická základna CR stravovací služby ubytovací služby doprava Stravovací

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Vymezení základních pojmů

Vymezení základních pojmů OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení vznikla před více než dvěma lety z podnětu odborných sdružení, která zastupují

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Cestovní ruch Podklady do školy

Cestovní ruch Podklady do školy Cestovní ruch Podklady do školy 1 Politika cestovního ruchu v České republice 1.1 Přístupy k vymezení cestovního ruchu Lidé v průběhu celé své existence stále cestovali, hledali místa, která jim umožní

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE

MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE MERCURE OSTRAVA CENTER BIENVENUE WELCOME VÍTEJTE STANDARD Vybavení pokoje: Pokoj s 1 manželskou postelí nebo 2 oddělenými postelemi, individuálně nastavitelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem,

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŢIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA V Praze dne 24. 08. 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Základní definice cestovního ruchu... 4 2. Analýza stávajícího

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Fakulta bezpečnostně právní Organizační pokyny pro účastníky konference Aktuální otázky vězeňství Ubytování: V případě zájmu je možné pro Vás zajistit ubytování

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** a OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová

SYLABUS CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ MODULU AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. Lenka Švajdová SYLABUS MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity podnikání v cestovním ruchu Autoři: Lenka

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR

Český systém kvality služeb. Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Český systém kvality služeb Konference o cestovního ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech Kutná Hora 17. dubna 2013, MMR ČR Kvalita služeb, konkurenceschopnost ČR a odvětví cestovního ruchu

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 13 GEOGRAFIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+

Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ CK TURISTA Skala - Rachoni - Hotel Rachoni Bay ***+ 12 - denní zájezd Poloha: Pěkný dvoupatrový hotel, který se nachází ve středisku Rachoni, přímo u písčité pláže vedle hotelu Rachoni Beach ve vzdálenosti

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461

Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 CK TURISTA Korutany - Innerkrems, hotel Smileys s all inclusive a wellness, skipas v ceně / č.6461 4,5,7 - denní zájezd Děti skipas zdarma Rodinné lyžování v Alpách se službami all inclusive (bez alkoholických

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska

Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska Umístění Nový rezidenční projekt v srdci Švýcarska se nachází v jednom z nejkrásnějších regionů v Alpách Bernese Oberland v blízkosti Interlakenu, Brienz. Bernese

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu

Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma: Podnikání v cestovním ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Podnikání v cestovním ruchu Ročník: 3. Téma:

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup

SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika. Vídeň, 17. září 2012. Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup SK Strakonice Pan David Faja 386 01 Strakonice Česká republika Vídeň, 17. září 2012 Předmět: Vaše žádost o informace k turnaji Italy Cup Vážený pane Fajo, v příloze Vám zasílám Vámi vyžádané informace

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 6. TYPOLOGIE MALOOBCHODNÍCH JEDNOTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Albena - Hotel Flamingo Grand *****

Albena - Hotel Flamingo Grand ***** CK TURISTA Albena - Hotel Flamingo Grand ***** 8 - denní zájezd Poloha: Luxusní hotel e nachází přímo v centru střediska Albena a v blízkosti pláže. Pláž: Krásná písečná dlouhá pláž s pozvolným vstupem

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák*** Železná Ruda - Špičák Lokalita OREA Wellness Hotel Horizont *** & OREA Hotel Špičák *** se nacházejí na jižním svahu

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura

www.hustopece-city.cz ubytováníá í zajímavosti kultura www.hustopece-city.cz sport kultura ubytováníá í zajímavosti Hustopeèe ubytování, restaurace, sklípky 1 Město Hustopeče nabízí svým obyvatelům a návštěvníkům celou řadu vyžití: kulturního, společenského

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více