Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004"

Transkript

1 Zápis ZM Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 23. června 2004 Přítomni: Mgr. Baborák Zdeněk, Bednář Milan, Ing. Bernášek Bohumil, PaedDr. Borkovcová Marie, Mgr. Dvořáček Pavel (příchod v hod.), Flugr Miloš, Mgr. Joza Martin, Karlík Jaroslav, Ing. Košťál Martin, MUDr. Krejčová Milada, Majetič Josef, Ing. Minář Milan, Obrová Lenka, RNDr. Sitová Lada, Mgr. Strnad Oldřich, Střecha Jan, Ing. Šebrle Jan, Mgr. Švarcová Stanislava (příchod v hod.), Vacek Pavel, Ing. Verner Ladislav. Omluveni: Doc. Ing. Maixner Ladislav, CSc. 1. Zahájení Pan starosta zahájil dnešní jednání ZM a sdělil, ţe veřejnost byla o svolání zasedání informována vyvěšením oznámení na úřední desce, svolání bylo plakátováno a bylo zveřejněno v Listech Lanškrounska. Všichni členové zastupitelstva obdrţeli písemné pozvání. Podle údajů z prezence je přítomno 18 členů zastupitelstva a tedy podle 92, odst. 3 zákona o obcích je schopno se usnášet. Z posledního jednání Zastupitelstva města dne 14. dubna 2004 byl pořízen zápis, podle 95 zákona o obcích který je uloţen na Městském úřadě Lanškroun a do dnešního dne k němu nebyly podány ţádné námitky. Kopie zápisu je k nahlédnutí dnes u prezence. Zapisovatelkou jednání jmenoval pan starosta slečnu Kateřinu Lochmanovou. Ověřovatele zápisu určil pan starosta Mgr. Martina Jozu a p. Josefa Majetiče. Hlasy budou sčítat: pí. Petra Juřinová a Ing. Pavel Martinec. Navrhl, aby se dnešní jednání řídilo tímto programem: 1. Zahájení, schválení programu 2. Dotazy občanů 3. Finanční záleţitosti 4. Investiční záleţitosti 5. Zřizovatelské funkce města 6. Nakládání s majetkem města 7. Různé, diskuse zastupitelů 8. Rekapitulace přijatých usnesení 9. Závěr K navrţenému programu nebyly vzneseny ţádné doplňující návrhy ani připomínky, proto nechal pan starosta hlasovat o návrhu programu jednání ZM. pro: 18, nepř.: 2 (Švarcová, Dvořáček) 2. Vstupy občanů Pan starosta vyzval přítomné občany, aby přednesli své dotazy a připomínky. Pan Urban poděkoval za písemnou odpověď zaslanou Ing. Janem Šebrlem. Odpověď se týkala připomínky pan Urbana přednesené na minulém jednání ZM, ve které kritizoval současný stav chodníku na ul. Dobrovského. Doporučil prodlouţit opravu předmětného chodníku a to směrem k lesnímu závodu. Nesouhlasil také s umístěním veřejného osvětlení na nově vybudované komunikaci Za Střelnicí, U Stadionu. Tyto lampy veřejného osvětlení jsou umístěny uprostřed chodníku. V této souvislosti upozornil také na nedaleký zelený pás. Zajímalo by jej, kdo je za toto umístění veř. osvětlení zodpovědný. Poslední dotaz vznesl na výběrové řízení na dodání stavby ve Veřejné obchodní soutěţi Víceúčelová hala

2 Zápis ZM s umělou ledovou plochou (dále jen VSHLP). Doslechl se, ţe nabídka vybrané firmy byla zhruba o 10. mil. Kč draţší neţ nabídka jiné firmy. Uvedl, ţe podle něj se jedná o nějaký korupční systém. Ing. Šebrle upřesnil, ţe projekt chodníku směrem ke hřbitovu byl zadán směrem od křiţovatky z ul. Na Slovanech aţ po zhruba 30m za vyústění komunikace, která vede směrem k ul. Českých Bratří.V současné době je zpracován projekt včetně kanalizace, včetně rekonstrukce povrchu. Poţádal Ing. Urbana, vedoucího investičního odboru MěÚ o uvedení přesné finanční částky. Ing. Urban doplnil, ţe délka chodníku je 208m, dalších 124m kanalizace o průměru 200mm včetně zaústění. Povrch chodníku je navrţen z dvoubarevné zámkové dlaţby včetně vchodů do domů. Cena dle projektu se pohybuje okolo 1,2 mil. Kč včetně DPH. Ing. Šebrle doplnil, ţe v letošním roce na tuto opravu nemá město peníze. Na dotaz týkající se veřejného osvětlení uvedl, ţe město se obrátilo na projektanta, který sdělil, ţe takto zní prostorová norma pro umístění veř. osvětlení.uvedl, ţe v jiných městech jsou veřejná osvětlení umístěna stejně tak. Na dotaz - Výběr dodavatelské firmy odpověděl, ţe je třeba uvést, ţe peníze nejsou úplně všechno. Hlavním kritériem při výběru a posouzení dodavatele je ve smyslu referencí a kvality práce. Firma s nejniţší cenovou nabídkou neměla doposud ţádné zkušenosti týkající výstavby stejné, nebo alespoň podobné stavby. Ing. Verner uvedl, ţe byl členem komise pro posuzování a hodnocení nabídek. Uvedl, ţe pokud vybraná firma dostojí všem svým nasmlouvaným věcem, bude pak její nabídka nejvýhodnější. Pan starosta upřesnil, ţe projekt chodníku na ul. Dobrovského byl zadán opravdu aţ od křiţovatky, směrem k lesní správě chodník není zcela dobře upraven. Dal moţnost dalším občanům na vznesení dotazů. Pan Chládek se domnívá, ţe někdo by měl nést zodpovědnost za instalaci předmětného veřejného osvětlení. Dále poukázal na výši úvěru který má město v úmyslu si vzít, nesouhlasí s únosností zadluţenosti města. Domnívá, ţe město by mělo znát konkrétnější podmínky ohledně budoucího vyuţívání VSHLP. Obává se toho, ţe město bude mít novou VSHLP, ta nebude dostatečně vyuţívaná a navíc se kvůli její výstavbě město velmi zadluţí. Pan starosta odpověděl, ţe výši úvěru a celého projektu VSHLP schválilo ZM. Na otázku kdo by měl být postiţen za instalaci veřejného osvětlení odpověděl, ţe důvody proč byly tyto lampy postaveny tak jak jsou jmenoval Ing. Šebrle. On sám nezná osobu, která by měla být za toto postiţena, projektant nic nezanedbal. Pan Chládek vznesl dotaz, zda byla získaná dotace na VSHLP, v jaké výši a kolik dotací bude získáno na její výstavbu. Pan starosta odpověděl, ţe město při získávání dotací je velmi aktivní. Dopředu však není nikdy známo kolik dotací bude poskytnuto a v jaké výši. Doplnil, ţe město zaţádalo o úhradu 33%výše celkových nákladů včetně 19% DPH. Pan Chládek poděkoval ZM za ochotu města při pořádání dětského dne konaného dne Akce byla velmi úspěšná, v této souvislosti vznesl dotaz zda by se akce tohoto typu mohly opakovat i v dalších letech. Pan starosta také poděkoval všem, kteří se na akci podíleli, souhlasil s konáním podobných akcí. Akce byla velmi zdařilá.

3 Zápis ZM Pan Karlík vznesl dotaz za pí. Kamínkovou, která před malou chvílí musela opustit jednání ZM. Pí. Kamínková prodává čerstvou zeleninu v prostorách městské trţnice. Ona, ale i p. Karlík nesouhlasí se systémem pouţívaným na městské trţnici. Trţnice je celkem prázdná z důvodu vyššího nájemného a před trţnicí prodávají tzv. překupníci, nikoliv prodejci s vlastními výpěstky. Doporučil lépe ošetřit stávající situaci. Pan starosta upřesnil, ţe poplatky byly schváleny ZM ve vyhláškách a záleţí tedy pouze na ZM zda poplatky sníţí či nikoliv. Podivil se tvrzení, ţe trţnice je prázdná a před trţnicí jsou prodejci, protoţe podle schválených pravidel není toto přípustné. Mgr. Baborák uvedl, ţe prodej před trţnicí osobně prověří společně s městskou policií a podají zprávu od správce trţnice. Jiný dotaz nikdo z přítomných občanů ani zastupitelů neměl, proto pan starosta přešel k projednávání finančních záleţitostí. 3. Finanční záležitosti Rozpočtová opatření Ing. Novotná, vedoucí finančního odboru uvedla, ţe je třeba začlenit do rozpočtu města dotace poskytnuté z krajského úřadu. Příjmová i výdajová část je ve stejné výši. Jednotlivě okomentovala poloţky rozpočtových opatření. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2 v poloţkách 1-04 aţ pro: 18, nepř.: 2 (Dvořáček, Švarcová) Závěrečný účet města za rok 2003 Ing. Novotná doplnila, ţe závěrečný účet města byl zveřejněn na úřední desce MěÚ po dobu 15 dnů. RNDr. Sitová upozornila, ţe neobdrţela materiál týkající se závěrečného účtu města. Pan starosta poţádal tajemníka o zajištění potřebných podkladů a doporučil projednat body následující. Na jednání ZM se dostavil Mgr. Dvořáček hod. Přezkoumání hospodaření obce auditorem za rok 2003 Ing. Novotná uvedla, ţe dopis auditora je adresovaný ZM a v příloze je vyjádření její a Ing. Urbana investiční odbor. Pan Karlík vznesl dotaz, jak je moţná chyba zaúčtování u částky 308. tis. Kč. Domnívá se, ţe komentář úředníků je nedostačující. Ing. Novotná upřesnila, ţe podklady jsou zpracovány tak, aby se chyby v příštím auditu neobjevily. V průběhu letošního roku budou chyby opraveny a v inventarizaci příštího roku se nevyskytnou. ZM bylo seznámeno s dopisem auditora adresovaného zastupitelstvu města k přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 a bere na vědomí vyjádření předloţené příslušnými pracovníky městského úřadu. pro: 17, zdrţ.: 2 (Dvořáček, Karlík), nepř.: 1 (Švarcová) Přijetí úvěru na koupi areálu Společenského domu Ing. Novotná uvedla, ţe do veřejné obchodní soutěţe se přihlásili celkem tři banky Česká spořitelna a.s.. Komerční banka a.s. a Volksbank CZ a.s. Komise doporučuje Českou spořitelnu a.s., která nabídla variabilní úrokovou sazbu ve výši pribor + 0,12%, coţ je v současné době 2,42%.

4 Zápis ZM Pan starosta doplnil, ţe Česká spořitelna nabídla nejniţší cenu za úvěr, nejmenší úvěrové procento. Česká spořitelna měla nejniţší nabídku i po přičtení všech poplatků s tímto spojených (vedení účtu,...). RNDr. Sitová podotkla, ţe poplatky za vedení účtu jsou u spořitelny celkem vysoké. Vznesla dotaz, kolik tento poplatek činí v procentech. Ing. Novotná upřesnila, ţe toto je jiná neţ standardní situace, poplatek činí 300,- Kč/měsíc, za celých 10. let činí poplatek za vedení ,- Kč. Pan Karlík vznesl dotaz, zda je vyřešena smlouva na koupi Společenského domu. Pan starosta odpověděl, ţe smlouva mezi městem a Společenským domem není, připravuje se, právníci jsou v kontaktu. RNDr. Sitová připomněla, ţe aţ bude zpracovávána smlouva mezi městem a nájemcem (spol. Gurman) měl by v ní být řádně ošetřen výhodný pronájem sálu pro město, stejně tak i pro příspěvkové organizace zřízené městem. Navrhuje stanovit fixní částku, která bude podstatně niţší neţ pro ostatní subjekty. Pan starosta doplnil, ţe město ţádalo o reţijní cenu pronájmu, avšak byl upozorněn, ţe i reţijní cena je značně vysoká. Podotknul také, ţe jakýkoliv nájemce musí na něčem vydělat. V této souvislosti upřesnil, ţe např. ZUŠ není příspěvková organizace města. Jiné dotazy členové ZM neměli, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat: ZM souhlasí s přijetím úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 15. mil. Kč s variabilní úrokovou sazbou a dobou splatnosti 10 let za účelem koupě areálu Společenského domu. pro: 19, nepř.: 1 (Švarcová) Mezitím obdrţeli členové ZM závěrečný účet města. Diskuse k tomuto bodu nebyla, pan starosta nechal hlasovat o předloţeném návrhu usnesení: ZM schvaluje podle 43 a podle 84 odst.2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích závěrečný účet města za rok 2003 a souhlasí s hospodařením roku 2003 bez výhrad. pro: 17, zdrţ.:1 (Karlík), nepř.: 2 (Švarcová, Strnad) Úvěr na krytí podílu města na investičních akcích Pan Střecha upřesnil, ţe se jedná o přijetí úvěru na krytí některých akcí, jedná se o akce výstavba VSHLP, Domov důchodců, IS Pivovar, bytová výstavba z prostředků SFRB (Sokolská, Pivovar) vše v celkové výši max. 90. mil. Kč s tím, ţe konkrétní výše bude stanovena po vyhodnocení veřejné zakázky na sluţby dle zákona 40/2004 Sb. Některé akce, které byly dlouholetými tuţbami města se kumulují do období asi dvou aţ tří let. Ţádné z vyjmenovaných akcí se nechce město vzdát a navíc jejich příprava je v takové fázi, ţe náklady za jejich neuskutečnění by byly velmi vysoké a v budoucnu by nebyly hodnoceny kladně. Podstatou všech akcí je určitá participace státních dotací. Finanční výbor tuto otázku projednával a zrekapituloval náklady na předmětné akce. Uvedl, ţe vysoutěţená cena na VSHLP je 97. mil. včetně DPH, celá tato částka nebude placena v letošním roce. Na tuto akci je očekávána dotace ve výši 30. mil. Kč. Dotace je přislíbena, není však 100%. Část projektu je hotová, jedná se o komunikace. Proti rozpočtované ceně byly komunikace vysoutěţena podstatně levněji. Domov důchodců byl připravován uţ v předchozím volebním období. U všech akcí jsou náklady zvýšeny v souvislosti se změnou sazby DPH. Projekt na Domov důchodců byl původně vysoutěţen za 117. mil. Kč. Za dobu neţ byla přislíbena dotace se čekalo a mezi tím došlo ke zvýšení sazeb DPH, proto konečná částka je 126,5. mil. Kč, z toho podíl města je jedna čtvrtina, tj. 32. mil. Kč. Tuto částku musí město uhradit během tří let. Podotknul, ţe pouze čtyři města v ČR dostala dotaci na podobnou akci. Podobné dotace budou v budoucnu těţko získatelné. Bytové domy v lokalitě Sokolská byla vysoutěţena částka 55. mil. Kč, na město připadá podíl 25. mil. Kč i přesto, ţe se jedná o sníţení ceny na základě zjednodušení technického provedení stavby. V lokalitě Pivovaru byla vysoutěţena částka 29. mil. Kč, na město by pak připadnul podíl 15. mil. Kč. I zde se ještě jedná o sníţení částky. Dotace jsou přislíbeny a přípravné práce jsou provedeny. Bude zde určitý finanční

5 Zápis ZM výnos, kdy nájemníci budou platit nájemné, které bude pouţito ke krytí (splácení) části úvěru. Předpokládá se dokončení v roce Poslední výdaje budou pouţity na zasítění v lokalitě Pivovaru, bez tohoto kroku zde nelze nic podnikat. Uvedl, ţe bude vyuţit dotační program Phare 2003 o dotaci. Tři čtvrtiny jsou dotační peníze a zbytek musí zafinancovat město. Toto všechno jsou akce, které město bude realizovat. Při propočítání došel finanční výbor k závěru, ţe nejkritičtějším rokem bude hlavně rok V roce 2007 by se město mělo dostat do běţného finančního reţimu. Odmítnutí těchto akcí nedoporučuje, město by tak ztratilo cca 183,5 mil. Kč, coţ jsou přislíbené dotace. Z tohoto důvodu doporučuje podpořit všechny tyto záměry města. V souvislosti se vstupem do EU se objeví nové dotační programy, jejichţ podmínky nebudou aţ tak výhodné jako nyní. Město si úvěr dovolit můţe a v případě nouzového vývoje bude sjednán odklad splátky úvěru. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jaká je současná dluhová sluţba města a jaká bude v případě splácení úvěru. Ing. Novotná odpověděla, ţe v loňském roce byla dluhová sluţba města 2,7% kdy povolená hranice byla 15%, nyní je povolena dluhová sluţba aţ do výše 30%. Pokud si město vezme úvěr, bude se dluhová sluţba města pohybovat okolo 10%, včetně úvěru na koupi Společenského domu. Pan Střecha upřesnil, ţe limit dluhové sluţba byl zvýšen, takţe v tomto směru by v ţádném případě neměla městu hrozit ţádná kritická finanční situace. Splátky úvěru za Společenský dům by měly být plně kryty splátkami od nájemce. Existují také mimořádné příjmy města, např. z prodeje bytů na sídlišti U Papíren (při 80% prodeji všech bytů by město získalo cca 20. mil. Kč), dále také z rozprodeje objektů a pozemků v areálu Pivovaru,... Uvedl, ţe výše úvěru je navrhována tak, aby se město nedostalo do finanční tísně. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jaká zbude částka na drobné výdaje města. Pan Střecha objasnil, v letošním roce jsou vyčerpané prostředky na investice jinými akcemi. V příštím roce uţ tyto prostředky nebudou, peníze vytvořené z rozpočtu města budou muset být pouţity na výstavbu těchto velkých akcí. Město si tedy nebude moci dovolit ţádné rekonstrukce škol, školek apod. Na drobné akce peníze samozřejmě budou. Ing. Bernášek vznesl dotaz, kde se bude v příštích dvou letech šetřit. Pan starosta odpověděl ţe vše zaznělo z úst p. Střechy, šetřit se bude všude, nejvíce na investičních akcích. Pan Střecha přečetl akce, které nebudou moci býti realizovány z důvodu nedostatku finančních prostředků. Je moţné ţe akce plánované na letošek nebudou plněny letos, přejdou do příštího roku. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, který se týká poskytnutí dotace ve výši 30. mil. Kč na VSHLP. Pan starosta uvedl, ţe město poţádalo o dotaci MF z programu Podpora regionální infrastruktury měst a obcí. Osobně jednal na MF, kde tato moţnost poskytnutí dotace byla ústně přislíbena. Zítra jede opět osobně jednat na MF, více nebude zatím prozrazovat. Dotace by měly být poskytnuty ještě letos. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jaká je situace s výstavbou VSHLP v souvislosti s odvoláním jedné z oslovených firem. Pan starosta upřesnil, ţe firma která byla vybraná jako druhá ve veřejné obchodní soutěţi podala námitku, coţ se stává často. Pan starosta na námitku odpověděl v tom smyslu, ţe jimi uvedené námitky neshledává jako porušení zákona. Dnes zaslala firma dopis ve kterém akceptuje starostovo vyjádření a bere jej na vědomí. Firma se nebude dále odvolávat.

6 Zápis ZM Mgr. Dvořáček vznesl dotaz týkající se domova důchodců, jak a z čeho jsou poskytovány dotace na provoz. Ing. Šebrle vysvětlil, ţe stát přispívá částkou 65. tis. Kč na jedno lůţko ročně, plus nájem stálých nájemců, část je povinný podíl města. Přesně však neví. Na jednání ZM se dostavila Mgr. Švarcová hod. Jiné dotazy ani připomínky ZM nemělo, pan starosta přednesl návrh usnesení a nechal o něm hlasovat: ZM schvaluje přijetí úvěru ke krytí podílu města na investičních akcích výstavba Víceúčelové sportovní haly s ledovou plochou, Domov důchodců, IS Pivovar bytová výstavba z prostředků SFRB (Sokolská, Pivovar) v celkové výši maximálně 90. mil. Kč s tím, ţe konkrétní výše úvěru bude stanovena po vyhodnocení veřejné zakázky na sluţby dle zák. 40/2004 Sb. pro: 19, zdrţ.: 1 (Flugr) Zápis z jednání finančního výboru Pan starosta uvedl, ţe o zápise finančního výboru bylo jednáno v souvislosti s předchozím bodem. ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne pro: Investiční záležitosti Vyčlenění fin. prostředků z rozpočtu města Ing. Urban uvedl, ţe pro vybudování areálu Pivovaru město ţádá o dotaci z EU, ţádost je velmi komplikovaná tím, ţe ani samo ministerstvo nezná, co by měla ţádost o dotaci obsahovat, proto se doplňuje postupně. K ţádosti je třeba doloţit několik dokumentů a veškeré přílohy se tvoří tzv. za pochodu. Město má sjednanou dohodu s firmou Raven Consulting s.r.o., která zajišťuje to, aby ţádost byla podána správně, v řádném termínu. Uvedl, ţe návrh usnesení musí být schválen v přesném znění jak je uvedeno, neboť jiné znění ministerstvo nepřipouští. Celý projekt je rozdělen na uznatelné a neuznatelné náklady. Firma Raven Consulting, s.r.o. sdělila, ţe finanční podíl města se odhaduje okolo10 mil. Kč. Situace je komplikovaná tím, ţe město musí sloţit předmětnou část financí + DPH a to na zvláštním účtu (část DPH se poté městu vrátí). Realizace projektu se předpokládaná v roce , dříve to není moţné. RNDr. Sitová uvedla, ţe spojení revitalizovaný brownfield je pro obyčejného občana neznámý pojem a měl by být vysvětlen. Poţádala o písemné vysvětlení pojmu od Ing. Urbana. Pan starosta vysvětlil, ţe tento pojem stanovilo MMR. Uvedl, ţe se jedná o nevyuţívanou, průmyslovou plochu. Nikdo z přítomných neměl doplňují návrhy, pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM souhlasí s tím, ţe vyčlení v letech 2004 aţ 2006 potřebné finanční prostředky z rozpočtu města na financování projektu Přístupová komunikace k revitalizovanému brownfield v Lanškrouně v rámci programu PHARE 2003 část II. aţ do maximální výše 10. mil. Kč. V této částce je zahrnuta částka finanční spoluúčasti obce 5. mil. Kč, která zároveň bude činit minimálně 25 % celkových oprávněných (uznatelných) nákladů projektu podle pravidel programu PHARE 2003 část II. pro: 19, zdrţ.: 1 (Dvořáček) 5. Zřizovatelské funkce města Změna zřizovací listiny Městská knihovna JUDr. Vágnerová přečetla návrh usnesení, uvedla, ţe jsou prováděny kontroly ČTÚ a je nutno ji mít ve zřizovatelské listině. Jedná se v podstatě o doplnění zřizovací listiny, kdy sama ředitelka poţádala o toto doplnění. RNDr. Sitová upřesnila, ţe navrhovaný článek č.10 je téměř totoţný s jiţ pouţívaným článkem č. 4.

7 Zápis ZM Ing. Šebrle uvedl, ţe se články se nepatrně liší. Nevidí problém ve hlasování. ZM schvaluje změnu zřizovací listiny ze dne příspěvkové organizace Městská knihovna Lanškroun, IČO , se sídlem Lanškroun, nám. A. Jiráska čp. 142 takto: V čl. 2. Předmět činnosti zřízené organizace se doplňuje další bod: 10. Knihovna zajišťuje přístup k informacím, zpřístupňuje uţivatelům knihovnické a další informační zdroje, včetně zdrojů přístupných prostřednictvím sítě Internet. pro: 18, zdrţ.: 1 (Sitová), nepř.: 1 (Verner) 6. Nakládání s majetkem města Výstavba bytů v lokalitě Pivovaru nabídka firmy Eube, a.s. Pan starosta uvedl, ţe město bylo osloveno developerskou firmou Eube, a.s. Tato firma má zájem o výstavbu nájemních bytů včetně přízemních komerčních prostor, bez podílu města a bez státních dotací. Předal slovo p. Malinskému, zástupci společnosti Eube, a.s., aby krátce přednesl svůj záměr. Pan Malinský uvedl, ţe firma se zaměřuje na výstavbu nájemních bytů. Společnost má rozestavěno cca 800 bytů na různých místech ČR. Firma nedosahuje na dotace. Výstavba by byla rozdělena na jednotlivé etapy. Uvedl, kde všude firma provozuje svou činnost, především Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Praha,... V obou lokalitách (Pivovar, ul. T.G.M.) by měla firma začít stavět příští rok (červenec). Firma má zkušenosti s výstavbou jak nájemních bytů, tak s výstavbou komerčních objektů. Konečná fáze by byla v roce Firma nerealizuje projekty, které nejsou 100% finančně pokryté, od nájemníků nebo zájemců poţaduje 10% pokrytí celkové ceny bytu v podobě zálohy a reservačního poplatku. Zbývající částka je hrazena aţ po předání bytu. V současné době provádí firma veřejný průzkum města, zda má vůbec město Lanškroun zájem či nikoliv o takovéto byty. Na obě lokality má firma několik moţných variant projektů. Harmonogram je navrţený tak, ţe lhůta k výstavbě bude sjednána na 30 měsíců. Je spousta moţností jak postupovat, např. město daruje pozemky, firma přenechá několik bytů zdarma městu. Předal slovo kolegovi, Arch. Sladkému. Arch. Sladký doplnil, ţe firma má zpracován projekt, který čítá cca 90 aţ 95 bytů a část komerce. Jednalo by se o byty o velikostech 1+1 aţ 4+1 a to v obou lokalitách. Vyloţil orientaci bytů, veřejná prezentace bude doplněna o 3D obrázky. Při zpracování byl v kontaktu s MgA. Kokešem, který s navrţeným projektem souhlasí. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda ztráta parcel naproti Pivovaru, která byla určena pro výstavbu řadových domků, neovlivní nijak původní záměr městského architekta. Zajímala by ji přibliţná cena 1m 2 bytu. MgA. Kokeš uvedl, ţe ztráta řadových domků je kompenzována lokalitou na Výsluní. Navíc o řadové domy není ve městě příliš velká poptávka. Arch. Sladký odpověděl ţe bytů 4+1 je plánováno celkem 17, podotknul, ţe o velké byty není přílišný zájem. Přesnou výši cenu m 2 neuvedl. Pan Malinský nechce říkat cenu bytu do doby, dokud neproběhne prezentace výstavby bytů. MgA. Kokeš doplnil, ţe sklepní prostory v areálu Pivovaru by byly vyuţity i jako garáţová stání, coţ je výhodné. Vše je v souladu s urbanistickou studií. Pan starosta upřesnil, ţe RM nechce darovat pozemky, nechce participovat na výstavbě, nechce byty, ale chtělo by, aby firma zafinancovala infrastrukturu a poté by město tyto náklady vyrovnalo vzájemným zápočtem za pozemky. Tyto plány nejsou zatím v ţádné smlouvě, jedná se o představu města. Ing. Minář uvedl, ţe na všech čtyřech objektech je plánovaná rovná střecha, vznesl dotaz, zda je to správné vzhledem k povětrnostním podmínkám ve městě.

8 Zápis ZM MgA. Kokeš upřesnil, ţe v současné době, při výběru různých technologií vůbec nezáleţí na sklonu, nebo rovnosti střechy. Dřívější technologie pouţívané např. na panelových domech je zastaralá a dnes nevyhovující. Současná technologie je i levnější, střechy budou zatravněny, jako příklad uvedl rodinný domek Ing. Ondriška. Arch. Sladký doplnil, ţe v zástavbě s obchodními centry se přímo doporučuje rovná střecha, která je i snadnější na údrţbu. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jaká silná je vrstva hlíny na střeše - v návrhu jsou malovány stromy. Arch. Sladký upřesnil, ţe jedná se o keře, nikoliv o stromy. ZM projednalo materiály společnosti EUBE, a.s. s nabídkou realizace projektu bytové výstavby bytů v lokalitách Pivovar a Podměstí v Lanškrouně na pozemcích v k.ú. Lanškroun: a) část pozemku p.p.č. 492 a pozemek st.p.č. 178/3 b) pozemky p.p.č. 482/3, p.p.č. 482/5 a p.p.č c) části st.p.č. 867 na pozemku se nachází stavba bez č.p. a rozhodlo nabídku přijmout s tím, ţe poţadované nemovitosti budou prodány jednotlivě a obvyklým způsobem smlouvami o budoucích kupních smlouvách v nichţ budou ujednání o sankcích za nedodrţení navrţeného harmonogramu s tím, ţe lhůta k výstavbě bude sjednána na 30 měsíců. pro: 17, nepř.: 3 (Strnad, Krejčová, Minář) Prodej bytových jednotek z majetku města Mgr. Urban, právník MěÚ uvedl, ţe na základě Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor z majetku města a usnesení ZM č. 29/2004 ze dne byly v průběhu května rozeslány nájemníkům smlouvy na převod bytových jednotek v rámci prvního kola. Do dnešního dne reagovalo na nabídku deset nájemců. Nájemníci mají tedy zájem o koupi bytů a většina má zájem o zaplacení kupní ceny do tří měsíců po podpisu smlouvy. Tzn., ţe během tří měsíců bude rozpočet města vyšší o cca 1,75. mil. Kč. Mgr. Baborák poţádal o vyloučení z projednávání, on sám je jedním ze zájemců o koupi bytu střet zájmů. Pan starosta souhlasil a přednesl návrh usnesení: ZM schvaluje podle ust. 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, prodej níţe uvedených bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů ke společným částem bytových domů a k pozemkům, na nichţ jsou tyto bytové domy postaveny z vlastnictví Města Lanškroun do vlastnictví dosavadních nájemců. a) bytová jednotka č. 458/14 v bytovém domě čp. 458 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Pavlu a Blance Kováčovým; b) bytová jednotka č. 466/10 v bytovém domě čp. 465 a čp. 466 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Mgr. Zdeňkovi a Libuši Baborákovým; c) bytová jednotka č. 466/11 v bytovém domě čp. 465 a čp. 466 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává MUDr. Gabriele Milotové; d) bytová jednotka č. 465/11 v bytovém domě čp. 465 a čp. 466 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Květoslavu Jánešovi; e) bytová jednotka č. 457/2 v bytovém domě čp. 457 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Petrovi a Ireně Glabazňovým; f) bytová jednotka č. 457/16 v bytovém domě čp. 457 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Františkovi a Anně Tručkovým; g) bytová jednotka č. 465/2 v bytovém domě čp. 465 a čp. 466 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Michalovi a Olze Klimešovým; h) bytová jednotka č. 466/1 v bytovém domě čp. 465 a čp. 466 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Milanovi a Janě Valúškovým; i) bytová jednotka č. 457/11 v bytovém domě čp. 457 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává Janu Krejčímu;

9 Zápis ZM j) bytová jednotka č. 465/18 v bytovém domě čp. 465 a čp. 466 včetně příslušných spoluvlastnických podílů se prodává manţelům Jaroslavu a Aleně Hrdinovým; Převáděné bytové jednotky se nachází na ulici Vančurova a Seifertova v části obce Ostrovské Předměstí v k.ú. Lanškroun a jsou převáděny podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor podle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro tvorbu ceny při prodeji bytů schválených usnesením zastupitelstva města č. 29/2004 z pro: 16, nepř.: 3 (Krejčová, Bednář, Minář), vyloučen: 1 (Baborák) Ţádost manţelů Skálových prodej pozemků v lokalitě Na Výsluní JUDr. Vágnerová uvedla, ţe město obdrţelo ţádosti manţelů Skálových, ţádost Ing.Vernera a manţelů Pirklových. Ţádosti byly předloţeny RM s tím, ţe RM doporučuje prodat uvedené nemovitosti jako celek. Po zveřejnění úmyslu města se přihlásila další zájemkyně pí. Chládková, která však svou ţádost vzápětí stáhla. RM tedy doporučuje prodej v souladu s urbanistickou studií lokality Na Výsluní a doporučuje prodej celku manţelům Skálovým, záměrem je výstavba rodinného domu. Ostatním zájemcům budou nabídnuty jiné, nadstandardní parcely v téţe lokalitě. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda je jiţ známa cena nemovitostí jako celku. Pan starosta uvedl, ţe manţelé Skálovi navrhují cenu vyšší neţ je cena znaleckého posudku. Navrhují částku ,- Kč. Pan Flugr vznesl dotaz o kolik m 2 se jedná a jaká je cena objektu býv. porodnice. Pan starosta uvedl, ţe pozemek čítá něco přes m 2. Pan Švarc k objektu býv. porodnice uvedl, ţe dle znaleckého posudku zpracovaném Ing. Pětníkem se jedná o částku ,- Kč, včetně zděné kolony. Jiné dotazy ani připomínky nikdo z přítomných neměl, proto pan starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: ZM projednalo ţádosti manţelů Ing. Jiřího Skály a Ing. Jiřiny Skálové (ţádost č.j /2003/PRA ze dne , ţádost ze dne a ţádost č.j /2004/PRA ze dne ) a rozhodlo v souladu s urbanistickou studií lokality Na Výsluní a s usnesením RM č. 288/2004 ze dne ţádosti vyhovět a prodat výše uvedeným ţadatelům budovu čp. 681 na st.p.č Ţichlínské Předměstí (objekt bývalé porodnice), pozemek st.p.č. 1384, pozemek p.p.č. 2137/1 zahradu, část pozemku p.p.č. 2212/3 ostatní plocha a část pozemku p.p.č parcela zjednodušené evidence - grafický příděl, vše v k. ú. Lanškroun s tím, ţe ohledně budovy čp. 681, st.p.č. 1384, p.p.č. 2137/1 a části p.p.č. 2212/3 bude uzavřena kupní smlouva a ohledně části p.p.č (GP) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní (pozemek se prodává za účelem výstavby RD). Jedná se o mimořádný prodej ve smyslu čl Postupu při koupi stavebních parcel schválený usnesením ZM č. 34/2003 ze dne pro: 19, nepř.: 1 (Bednář) Ţádost manţelů Duškových Pan Švarc okomentoval situaci ţadatelů, kteří při výkupu parcel zapomněli na určité parcely. Prodej byl zveřejněn na úřední desce. Pan Majetič vznesl dotaz, z jakého důvodu nebyla ţadatelů podána nabídka prodeje za 150,-Kč/m 2 jako jediným. Pan Švarc upřesnil, ţe nebyly naplněny podmínky pravidel - Mimořádná nabídka pozemků a parcel k prodeji, proto se pozemky prodávají za obvyklou cenu, tedy 300,-Kč/m 2.

10 Zápis ZM ZM projednalo ţádost Aleše a Milady Duškových, Lanškroun (č.j /03/Pra-252/Po. ze dne ) o odkoupení pozemků st.p.č. 938/1, p.p.č. 2035/37 a 2035/36 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedené pozemky ţadatelům prodat za obvyklých podmínek, tj. za 300 Kč za m 2. pro: 14, zdrţ.: 3 (Minář, Bednář, Verner), nepř.: 3 (Košťál, Bernášek, Střecha) Ţádost p. Josefa Bureše Jedná se o zbytkovou parcelu o ploše 64m 2 přiléhající k parcele p. Bureše. Záloha 5.000,- Kč byla zaplacena, úmysl města byl zveřejněn. ZM projednalo ţádost pana Josefa Bureše (č.j. 2213/04/Pra-34/Po ze dne ), Dolní Třešňovec o koupi pozemku p.p.č. 1319/2 v k.ú. Dolní Třešňovec a rozhodlo uvedenou parcelu ţadateli prodat. pro: 17, nepř.: 3 (Bernášek, Joza, Střecha) Ţádosti spol. Exvalos s.r.o., manţelů Kuncových a p. Milana Kunerta JUDr. Vágnerová uvedla, ţe pozemek byl zveřejněn k prodeji. Jedná se o pozemek po manţelích Kűršnerových. Spol. Exvalos má zájem vyuţít pouze parcelu, nikoli základovou desku. Další dva zájemci mají zájem o stavbu rodinného domu na základové desce. Cena za m 2 je 300,-Kč, cena základové desky je cca ,-Kč. ZM projednalo ţádosti společnosti EXVALOS s.r.o., Lanškroun (č.j /2003/Pra-329/Po ze dne ), manţelů Karla a Evy Kuncových, Lanškroun (č.j. 7154/2004/PRA-95/Sv ze dne ) a Milana Kunerta, Lanškroun (č.j. 8841/2004/PRA-119/Sv ze dne ) o koupi pozemku p.p.č. 3158/36 v k.ú. Lanškroun včetně vybudované základové desky a rozhodlo prodat parcelu ţadateli s výhodnější cenovou nabídkou obálkovou metodou. pro: 17, nepř.: 3 (Bernášek, Joza, Střecha) Ţádost Stanislava a Romana Krejbichových Pan Švarc uvedl, ţe po zaměření a vyhodnocení geometrického plánu ul. Lázeňské doporučuje RM výkup od Krejbichových. Jedná se o velmi malé parcely. ZM schvaluje výkup pozemků p.p.č a p.p.č v k.ú. Lanškroun od Stanislava a Romana Krejbichových, Lanškroun v souvislosti s nově vybudovanou komunikací v Lázeňské ulici. pro: 17, nepř.: 3 (Bernášek, Joza, Střecha) Ţádost manţelů Minářových směna pozemku Při dokončení komunikace na ul. Lázeňské došlo k malému záboru pozemku manţelů Minářových. Jedná se cca o 4m 2. Ing. Minář poţádal o vyloučení z projednávání. Pan starosta vyhověl a přednesl návrh usnesení, neboť ţádné připomínky ani dotazy nebyly. ZM projednalo ţádost (č.j. MP/241/2001 ze dne ) manţelů Hany a Milana Minářových, Lanškroun o směnu pozemku p.p.č. 3675/33 v majetku města za pozemek p.p.č v majetku manţelů Minářových s cenovým vyrovnáním a rozhodlo směnu schválit. pro: 18, nepř.: 1 (Strnad), vyloučen: 1 (Minář) Prodej p.p.č. 3675/12 v k.ú. Lanškroun Krátce okomentoval p. Švarc. Mgr. Baborák byl vyloučen z projednávání. Pan starosta souhlasil se ţádostí Mgr. Baboráka a přednesl návrh usnesení: ZM projednalo ţádost (č.j. MP 246/2001 ze dne ) Libora Baboráka, Lanškroun o odkoupení pozemku p.p.č. 3675/12 a ţádost manţelů Jaroslava a Eugenie Dajčových, Lanškroun (č.j. Práv/540/ MPO ze dne ) o odkoupení části pozemku p.p.č. 3675/12 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo prodat pozemek p.p.č.3675/12 v k.ú. Lanškroun manţelům Baborákovým. pro: 17, nepř.: 1 (Střecha), zdrţ.: 1 (Flugr), vyloučen: 1 (Baborák)

11 Zápis ZM Ţádost Zdeňka Růţičky koupě objektů v Pivovaru se slevou Pan Švarc uvedl, ţe ţádost byla projednána jak majetkoprávní komisí, tak komisí pro pivovar. Pan Růţička byl přizván na jednání komisí i RM. V návrhu smlouvy jsou řešeny i pokuty při nedodrţení podmínek stanovených městem a jeho záměr je v souladu s urbanistickou studií a architektonickým řešení lokality Pivovaru. Sleva činí cca ,- Kč, podrobnosti uvádí ve své ţádosti. Pan Bednář vznesl dotaz jaký je záměr ţadatele. Pan starosta odpověděl, ţe ţadatel má zájem o vybudování tančírny (nikoli provoz diskoték), bowĺingových a squaschových prostor, pin-pongové herny, restaurace, veřejnosti přístupné pasáţe a sídlo firmy (kanceláře). RNDr. Sitová vznesla dotaz v tom smyslu, ţe ţadatel je jednotlivec a jakou má tedy město jistotu. Pan starosta odpověděl, ţe získával reference u starosty Dolní Čermné, který pro něj neměl jiná slova neţ ţe se jedná o velmi schopnou, seriózní a přímou osobu. Další jistotou jsou smluvní ošetření uvedená v návrhu smlouvy. Ing. Bernášek upozornil na provoz tančírny rušení nočního klidu a tím vznik problémů v dané lokalitě. Pan Vacek vznesl dotaz, v čem ţadatel podniká. Pan starosta nezná odpověď, v objektu hodlá umístit pouze kancelářské prostory. ZM projednalo ţádost (č.j. 7115/2004/PRA 92/Sv ze dne ) Zdeňka Růţičky, Dolní Čermná o koupi objektů v Pivovaru označených v urbanistické studii MgA. Kokeše jako J.I, J.II, J.III na části pozemku st.p.č. 178/1, a pozemky J.X a J. XI. na částech pozemku p.p.č. 493/ 1 vše v k.ú. Lanškroun a rozhodlo uvedené nemovitosti prodat ţadateli smlouvou o budoucí kupní smlouvě dle předloţeného návrhu. pro: 15, zdrţ.: 4 (Vacek, Bednář, Flugr, Bernášek), nepř.: 1 (Karlík) Ţádosti spol. Seven s.r.o. Lanškroun a FK a spol. s r.o. Lanškroun koupě pozemku Jedná o parcelu před vchodem do vinotéky. Záloha 5.000,- Kč byla sloţena, úmysl města byl zveřejněn. ZM projednalo ţádosti společností SEVEN Lanškroun, s.r.o., (č.j. 8715/2004/Pra-117/Sv ze dne ) a FK a spol. s r. o. Lanškroun (č.j. 5990/2004/Pra-81/Sv ze dne ) o koupi pozemku st.p.č. 514/2 v k.ú. Lanškroun a rozhodlo prodat uvedený pozemek společnosti FK spol. s r. o., protoţe uvedená parcela tvoří přístup k domu, jehoţ je FK spol. s r. o. majitelem. pro: 13, zdrţ.: 7 (Bednář, Karlík, Bernášek, Vacek, Flugr, Majetič, Dvořáček) Ţádost investičního odboru MěÚ Je třeba provést výkup pozemků pro vybudování zastávky v Dolním Třešňovci. Jedná se opět o menší parcelu p.p.č. 278/1 v k.ú. Dolní Třešňovec. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra-165/Sv ze dne ) investičního odboru Městského úřadu Lanškroun o výkup části pozemku p.p.č. 278/1 v k.ú. Dolní Třešňovec v souvislosti s přemístěním autobusové zastávky a rozhodlo předmětný pozemek nabýt do majetku města a ukládá odboru právnímu, přestupků a správy majetku města nabytí pozemku zajistit. pro: 20 Pan starosta vyhlásil 15. min. přestávku členům ZM. Ţádost manţelů Markových Pan Švarc uvedl, ţe se jedná o narovnání majetkových vztahů. Ţadatelé poţadují odkup 1m 2 pod jejich garáţí na ul. Jugmannova. ZM projednalo ţádost (č.j /2004/Pra- 170/Sv ze dne ) manţelů Dagmar a Milana Markových, Lanškroun a rozhodlo prodat ţadatelům pozemek st.p.č v k.ú. Lanškroun o výměře

12 Zápis ZM m². pro: 18, nepř.: 2 (Sitová, Borkovcová) Ţádost p. Miroslava Bárty a pí. Hany Obergriesové JUDr. Vágnerová upřesnila, ţe se jedná o dvorek pod budovou prodejny látek na nám. J. M. Marků. Město obdrţelo dvě ţádosti spoluvlastníku tohoto domu. Na základě ţádosti. RM doporučila prodej pozemku smlouvou o smlouvě budoucí. Nyní je smlouva předloţena v úplném znění ke schválení. ZM projednalo společné ţádosti Miroslava Bárty, Letohrad a Hany Obergriesové, Lanškroun (č.j. 16/762/2003/PRA 299/Po ze dne a č.j. 3588/2004/PRA-48/Sv ze dne ) a rozhodlo prodat jmenovaným stavební parcelu č. 112/2 v k. ú. Lanškroun do podílového spoluvlastnictví rovným dílem a uzavřít s nimi smlouvu o budoucí kupní smlouvě s podmínkami dle předloţeného návrhu a dále s podmínkou, ţe starosta podepíše předmětnou smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy aţ po nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu realizovanou na sousední p.p.č. 3984/1 v k.ú. Lanškroun. pro: 13, nepř.: 1 (Šebrle), zdrţ.: 6 (Vacek, Bednář, Karlík, Flugr, Joza, Verner) Ţádosti p. Pavla Šilara, p. Františka Noska a p. Martina Kozla Jedná se o provozování bývalé restaurace v pivovaru. V materiálech zaslaných členům ZM je přiloţen i záměr ţadatelů. Vše bylo předjednáno v komisi pro realizaci urbanistické studie pivovaru a podměstí a ta také doporučuje prodej obálkovou metodou ZM projednalo ţádosti Pavla Šilara a Františka Noska (č.j. 9085/2004/Pra-Sv ze dne ) a Martina Kozla (č.j.17556/2003/sek ze dne ) a rozhodlo ţe budova bez č.p. - bývalá restaurace na st.p.č. 3175, v k.ú. Lanškroun v areálu pivovaru bude prodána obálkovou metodou zájemcům, kteří podali podnikatelský záměr v souladu s urbanistickou studií tak, ţe objekt bude odprodán smlouvou o budoucí smlouvě kupní zájemci s nejvyšší nabídkou. pro: 19, nepř.: 1 (Šebrle) Ţádost manţelů Štaincových prodlouţení termínu JUDr. Vágnerová uvedla, ţe manţelé Štaincovi opětovně ţádají o prodlouţení termínu k vybudování tenisových kurtů. Termín prodlouţení je do a stavební práce se realizují. Pan Karlík upozornil na to, ţe zhruba před rokem přijalo ZM usnesení ve kterém se hovořilo o konečném a jiţ neprodluţujícím se termínu. JUDr. Vágnerová upřesnila, ţe nikoliv, v usnesení se nehovořilo o tom, ţe termín je konečný. Jedná se o dva měsíce prodlouţení. ZM projednalo ţádost manţelů Ladislava a Anny Štaincových (č.j /2004/SEK ze dne ) o prodlouţení termínu k dokončení stavby tenisových dvorců na p.p.č. 972/56, 972/72, 972/73, 972/74, 972/75, 972/76, 974/7, 974/12, 974/13 v k. ú. Lanškroun a rozhodlo ţádosti vyhovět a termín k dokončení stavby prodlouţit do pro: 17, nepř.: 1 (Šebrle), zdrţ.: 2 (Karlík, Flugr) Nabídka PF ČR úplatný převod pozemku Jedná se o výkup parcel od PF ČR, pozemek je potřebný k úpravám okolo Dělnického domu v Lanškrouně. ZM posoudilo nabídku PF ČR k přednostnímu úplatnému převodu pozemku p.p.č. 89/4 v k.ú. Lanškroun pozemek přiléhající k Dělnickému domu a rozhodlo nabýt předmětný pozemek do majetku města vzhledem k zajišťování oprav a údrţby Dělnického domu. pro: 19, nepř.: 1 (Šebrle) Změna a doplnění usnesení ZM č. 67/2000 JUDr. Vágnerová uvedla, ţe se jedná pouze o formalitu. Předchozí usnesení neobsahovalo čp. nemovitostí a nyní je třeba jej doplnit. ZM mění a doplňuje usnesení městského zastupitelstva č. 67/2000 ze dne následovně:

13 Zápis ZM "ZM podle ust. 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. - o obcích, ve znění pozd. předpisů, rozhodlo nabýt do vlastnictví města Společenský dům s příslušnými pozemky, tj. - objekt občanské vybavenosti čp. 335 na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcelu č zast. pl., - průmyslový objekt bez čísla popisného na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcelu č zast. pl., - objekt občanské vybavenosti bez čísla popisného na stavební parcele č zast. pl. v části obce Ţichlínské Předměstí a stavební parcelu č zast. pl., - pozemkovou parcelu č. 1839/1 - ost. pl., pozemkovou parcelu č. 1839/3 - ost. pl., pozemkovou parcelu č. 1839/4 - ost. pl., pozemkovou parcelu č. 1839/5 - ost. pl., - pozemkovou parcelu č. 1839/6 - ost. pl., pozemkovou parcelu č. 1839/7 - ost. pl., vše v k. ú. Lanškroun." pro: 20 Prodej Zámečku u Rudoltic JUDr. Vágnerová uvedla, ţe prodej nemovitosti byl zveřejněn, mimo obvyklého postupu i tisku,. O koupi nemovitosti projevilo zájem celkem šest zájemců: MgA. Kokeš, Obec Rudoltice, p. Matějka, p. Prokopec, firma Gropo IAC a p. Ruman. Poslední dva jmenovaní byly při projednání v RM vyloučeni (Gropo IAC komunikovala pouze elektronicky a firma nebyla nalezena v obchodním rejstříku. V případě p. Rumana bylo zaráţející to, ţe korespondence byla přejímána vězeňskou sluţbou v Kuřimi). Do uţšího kola postoupili zájemci: MgA. Kokeš, p. Matějka a Obec Rudoltice. Zájemci byli přizváni do RM dne a RM stanovila pořadí zájemců: 1. MgA. Kokeš, 2. Obec Rudoltice, 3. Matějka Tomáš. Z těchto zájemců RM doporučuje prodej MgA. Kokešovi. Doplnila, ţe smlouva bude doplněna o ujednání po dobu trvání předkupního práva nesmí kupující pouţít tyto nemovitosti jako zástavu. V této souvislosti bude ujednána smluvní pokuta pro případ porušení tohoto závazku. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jakým způsobem bude zájemce připojen do všech sítí vedoucí přes pozemky obce. MgA. Kokeš odpověděl, ţe elektřina čítající 400V je do objektu přivedena, navýšení jističe není problém. V objektu je studna a kanalizaci by řešil čističkou odpadních vod s trativodem. Příjezd k nemovitosti je po veřejné komunikaci. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda čistička odpadních vod s trativodem bude dostačují i pro provoz restaurace. MgA. Kokeš odpověděl ţe ano, objekt je umístěn na kopci a problém ve vybudování trativodu není. Mgr. Dvořáček vznesl dotaz, jakou cenu nabídla Obec Rudoltice. Pan starosta odpověděl, ţe obec nenabídla ţádnou částku. Ing. Minář uvedl, ţe dnes byl Obcí Rudoltice předloţen určitý návrh a doporučil, aby se k němu ZM vyjádřilo. Pan Flugr souhlasil a také doporučil projednat předloţený dopis Obce Rudoltice. Pan starosta uvedl, ţe on není předkladatelem návrhu, předloţený dopis nemá číslo jednací, ani neprošel podatelnou MěÚ (RNDr. Kolomý, starosta Obce Rudoltice vykřikl: To je leţ, podatelnou prošel! Tento fakt však pan starosta Košťál nemohl vědět, dokument předloţený členům ZM na stůl nemá čj.). Pokud však členové ZM budou chtít předloţený dopis projednat, nebrání se tomu. Ing. Verner podotknul, ţe nestraní ani jednomu ze zájemců, pouze by rád znal jejich stanoviska.

14 Zápis ZM Pan Karlík poţádal RNDr. Kolomého o komentář k předloţenému dopisu. RNDr. Kolomý: Děkuji za slovo, promiňte ţe jsem před chvíli vykřikl, ale funkci starosty zastávám tak dlouho, ţe kdyţ někdo lţe, tak to musím říct nahlas a je mi jedno jestli to je ministr, nebo podkoní. Dopis máte před sebou, ten nápad jak to udělat vzešel skutečně pod vlivem časovej nouze, protoţe vidím, ţe ten zámeček by se začal zase opravovat a pak by to skončilo špatně, čili vím, ţe jsou patriotický hlasy z jednej a druhej strany a to co máte před sebou, tak si myslím, ţe by to mohlo uspokojit ty hlasy, který říkají musí to být Lanškrouna a druhý říkají musí to být Rudoltic. V dopise je dána moţnost jednej i druhej straně pro případ toho ţe by chtěla být aktivní, nebo i třetí straně, kdyby se přihlásil nějakej subjekt, aby do toho vstoupil. My jako Obec Rudoltice tam na druhej straně deklarujeme, ţe prostě do toho půjdeme. Proč do toho jdeme aţ teď? Já si myslím, ţe to je úplně jasný. Já si vzpomínám, ţe ještě za starostování pana Maixnera, prostě ten přišel a povídá: udělejme tam golfový hřiště za 100. mil. Kč. V tej době jsme ještě neměli jasný ty byty. Dneska uţ jsme to rozjeli jak vidíte, dneska prostě kdyţ hovoříme vo tom, ţe to dáme do pořádku, tak víme o čem hovoříme a máme k tomu úplně jiný předpoklady a prostředky, neţ jsme měli. A toto bych chtěl ještě zdůraznit tím, ţe prostě další byty se tam budou stavět, kromě těch, který se tam uţ stavěj. Jako z tohodle toho plyne prostě to přesvědčení obce, ţe je schopno a vochotno do toho jít. Abych to shrnul stručně, to co máte před sebou na stole. Aby nebylo hádání, aby nebylo dohadování mezi Lanškrounem a Rudolticema, tak vobě strany do toho vloţej prostě ideální polovinu a ta ideální polovina nastane tak, ţe Lanškroun prodá polovičku zámečku Rudolticím, my prodáme Lanškrounu polovičku alejí a Lanškroun prodá Rudolticím polovičku pozemků který kolem toho má a obě strany na 50% budou mít ideální polovinu. Vznikne společnost s r.o., která bude jako celej komplex nemovitosti a bude ji spravovat, vošetřovat. Do s.r.o. se to dostane tak, ţe se převede do základního jmění. To bude muset bejt převedený s nějakou odhadní cenou. Tím vznikne zcela přirozeným způsobem padesát na padesát kapitál, kterej v tom s.r.o. je a kterej vlastně bude tvořit základní jmění tej společnosti a v podstatě i rozhodovací práva. Aby jako tajhleten prodej byl bezbolestnej tak tam navrhuju za korunu, prostě symbolickou částku aby tam při prodeji těch pozemků a nemovitost, aby tam něco bylo. Za korunu to prodá jeda strana druhej. Čili tím by vznikla společnost která by jako vlastně měla ten zámeček v tom základním jmění a mohla by rozjet opravu. Obec Rudoltice kromě toho navrhuje a současně nezakazuje aktivitu druhej straně, ţe nastane dílo opravy, dílo rekonstrukce. My navrhujeme to, ţe po vydání stavebního povolení do třech let tam bude v provozu hospoda. Taková lhůta je proto, ţe vydání stavebního povolení nelze dopředu odhadnout a to hlavně po zkušenostech, který s touhle lokalitou mám. Stavební povolení můţe být za tři měsíce, nebo taky za deset let. Protoţe ten úředník je mocnější, neţ my všichni co tady sedíme. Bohuţel jsme to museli řešit kokotskými připomínkami, který se nám vyskytly a je to neuvěřitelný. Ale bohuţel taková je realita, proto to tam je takhle uvedený. Na druhej straně bych chtěl k tomu přidat ještě jeden důleţitej bod a ten je, ţe vznikne společnost, bude mít kapitál, budou rozděleny úlohy a kaţdej do toho bude mít moţnost investovat a vkládat podle svej potřeby, my nabízíme ţe to zainvestujem celý, ale je tam napsaná klauzole v tom dopise, ţe třetí strana můţe bejt i soukromej subjekt, nebo soukromý subjekty můţe do toho vstoupit i do toho vloţit deset milionů, patnáct, dvacet a můţe nastat prudký oţivení celýho toho záměru. A mám tam napsaný, ţe toto by muselo být napsaný v tej společenskej smlouvě při zakládání toho s.r.o., prostě aby to tam bylo ošetřený oběma zakládajícími subjekty, to znamená městem a obcí, aby to bylo mimo další pochyby. Takţe to co máte před sebou jsou jasný pravidla vo podílu, vo penězích, vo tom jak by se to v nejbliţších letech vyvíjelo. Já si myslím, ţe na úvod jsem toho řekl dost, budu čekat na dotazy z vaší strany. Ing. Verner uvedl, ţe vztahy mezi městem a obcí nejsou v současné době příliš dobré. Rozhodně nedoporučuje dva vlastníky jedné nemovitosti. Uvedl příklad dědictví po rodičích majetek je zanedbaný, stav vede k devastaci majetku. Připomenul také protiprávní umístění závory Obcí Rudoltice do aleje k zámečku. Předloţený materiál je podle něj nedůvěryhodný a nevěří tomu, ţe pokud by město přistoupilo na podmínky obce, ţe by se vztahy mezi obcí a městem zlepšily. Vznesl dotaz na MgA. Kokeše, jaký je jeho přesnější záměr s nemovitostí. MgA. Kokeš odpověděl, ţe objekt není příliš veliký, jedná se o půdorys 12,5 x 14m a uvnitř budovy jsou místnosti které mají 7 x 7m a jsou čtyři nad sebou. V nemovitosti je také kruhové schodiště a nad sebou

15 Zápis ZM čtyři místnosti, které mají 2 x 4m. Jedná se celkem o 250m 2 vyuţitelné plochy. Střecha se rovná velikosti střechy na rodinném domě. Podzemní prostory čítají zhruba 1250m 2, které mají výšku od 4,5 do 8,5m a v podstatě se jedná o podzemní sály. Je důleţité podotknout, ţe pozemek který je součástí objektu je nad těmito sály. V těchto sklepích má záměr vybudovat koncertní sál pro alternativní hudbu a lapidárium architektonických detailů z širokého lanškrounského okolí. Sklepy bude časem třeba sanovat. Všeobecně by se pak jednalo o turistické cíle. Ing. Verner vznesl dotaz, zda nemovitost bude pouze v jeho majetku, či hodlá prodat část svého podílu a stát se tak spoluvlastníkem nemovitosti. MgA. Kokeš odpověděl, ţe v současné době bude vlastníkem nemovitosti on sám. Uvedl, ţe JUDr. Macek zpracoval pouze návrh kupní smlouvy, pan Vávra přislíbil získání moţných dotací a Ing. Nešetřil se zabývá kamenickými a restaurátorskými prácemi,... Ing. Verner vznesl osobní dotaz na MgA. Kokeše a to, na jaké úrovni je komunikace mezi ním a Obcí Rudoltice, podotknul, ţe MgA. Kokeš nemusí odpovídat. MgA. Kokeš odpověděl, ţe proběhlo několik jednání, ve kterých RNDr. Kolomý uvedl, ţe pokud Obec Rudoltice nebude vlastníkem, nikdo nebude mít moţnost vést sítě přes pozemky, které jsou v majetku obce. Ing. Minář vznesl dotaz, jaké jsou plochy parcel. JUDr. Vágnerová odpověděla, ţe se jedná o cca 1.200m 2. Ing. Verner podotknul, ţe při správě majetku nejsou vţdy prioritou peníze, ale schopnosti majitele, který s majetkem hospodaří. Záleţí také na hodnotách a schopnostech majitele. RNDr. Sitová vznesla dotaz na RNDr. Kolomého, z jakého důvodu by vadilo Obci Rudoltice, vedení inţenýrských sítí MgA. Kokešem k nemovitosti. Dále vznesla dotaz na oba zájemce, jaké bude finanční krytí oprav nemovitosti. RNDr. Kolomý uvedl, ţe zámeček je v k.ú. Rudoltice z toho důvodu bude obec bránit vedením sítí. Odjakţiva patřila nemovitost Rudolticím, nikoliv městu a on sám nevidí jediný důvod proč by se nemovitosti měla obec dobrovolně vzdát. Jsem povinej obhájit zájmy občanů obce, kterej starostuju uţ patnáctej rok, nemůţu to prostě udělat. Na druhou otázku odpověděl, ţe obec má mnoho známých, mnoho firem a nabídek. Upozornil na vlastní stavební firmu, která má ověřený certifikát ISO 9001 největší jakosti. Konkrétní odpověď však neuvedl. RNDr. Sitová vznesla dotaz, jak se bude obec chovat k MgA. Kokešovi v případě, ţe ZM schválí prodej jemu, nikoliv Obci Rudoltice. RNDr. Kolomý odpověděl: Normálně, jako ke kaţdýmu sousedovi. V ţádném případě však neumoţní připojení a vedení sítí přes pozemky obce. Upozornil také na spolupráci s městským úřadem, konkrétně odbor ţivotního prostředí, který obci dělal problémy při vydání různých povolení. MgA. Kokeš uvedl, ţe primární je oprava střechy a oken. Tyto investice nebudou však klíčové pro budovu. Opravu střechy má oceněnou na ,- Kč a financování celého objektu bude řešeno za pomoci úvěru, finanční pomoci investorů, státní dotace. Poopravil slova RNDr. Kolomého, nemovitost nikdy nebyla Rudoltic ani města Lanškroun, patřila Lichtenstainům. Pan Střecha uvedl, ţe v tuto chvíli se nejedná o prestiţ čí bude zámeček. Předmětem probíraného bodu je, ţe město hodlá nemovitost privatizovat s tím, ţe město doporučuje prodej MgA. Kokešovi za splnění

16 Zápis ZM určitých podmínek. Neporozuměl tomu, proč by obec měla bránit připojení sítí. Objekt bude v budoucnu slouţit jak občanům města, tak občanům obce. Podotknul, ţe město se nechová vůči obci nevstřícně, protoţe nedávno byl schválený plynovod obci na pozemcích města a to za standardních podmínek. Ing. Verner vznesl dotaz, kdy bude objekt fungovat. Uvedl, ţe spor obce je podobný rozvodovému řízení, kdy ze strany města chybí důvěryhodnost k Obci Rudoltice. Důvěryhodnost projektu Obce Rudoltice je zpochybněna úrovní vztahů. RNDr. Kolomý uvedl, ţe přirovnání Ing. Vernera není vhodné. Uvedl, ţe přítomní členové ZM nebyli ve funkci v době, kdy ţádal bývalého starostu p. Špičáka, aby byla zaloţena nadace na údrţbu zámečku. Upozornil, ţe získání stavebního povolení není jednoduché a můţe trvat několik let. Důvěryhodnost je veliká.rndr. Kolomý má mnoho známých a přátel a podle nich je důvěryhodnou osobou. Ing. Šebrle upřesnil, ţe nadace na záchranu zámečku, jako právní subjekt vznikla pouze proto, aby fungoval nějaký subjekt na který by bylo moţné převést zámeček v případě, ţe by nebyl jiný subjekt na který by bylo moţno jej získat. Jen z tohoto důvodu tato nadace vznikla. Vzhledem k tomu, ţe město vyhrálo soudní spory o nemovitost byla nadace zrušena. Upozornil RNDr. Kolomého, ţe pokud někoho označí za lháře a posléze zjistí ţe se mýlil, bylo by vhodné a slušné se dotyčnému omluvit. Z dopisu předloţeného na dnešní jednání ZM není zřejmé, ţe dopis prošel podatelnou. Zastal se starosty města a uvedl, ţe nelhal. Pan Karlík navrhl, aby byl objekt přenechán obci Rudoltice za 1,- Kč. K tomuto názoru jej přivedl výklad RNDr. Kolomého týkající se záměru a financování. Domnívá se, ţe obec snázeji dosáhne na státní dotace. Ing. Minář vznesl dotaz na RNDr. Kolomého, zda by obec byla ochotna koupit nemovitost za stejných podmínek daných pro MgA. Kokeše. Druhý dotaz směřoval k MgA. Kokešovi, zda by byl ochoten koupit nemovitost bez okolních pozemků. RNDr. Kolomý odpověděl ţe nikoliv a to z toho důvodu, ţe si není jist vydáním stavební povolení. MgA. Kokeš odpověděl, ţe nad otázkou nepřemýšlel, otázka je sloţitá, nicméně zřejmě by nekupoval dům bez pozemku. Nemůţe tedy jednoznačně říct ano, či ne. Ing. Bernášek vznesl dotaz, zda je záměr MgA. Kokeše realizovatelný, zda jemu bude stavební povolení vydáno. MgA. Kokeš odpověděl ano, jedná se o rekonstrukci objektu. Jediný problém můţe nastat pouze ze strany Rudoltic, kdy obec se bude muset vyjádřit jakoţto majitel sousedních parcel. Ing. Bernášek navrhl ukončit diskusi, návrh vrátit k projednání RM, která zajistí a posoudí právní výklady stavebního zákona. RNDr. Sitová vznesla dotaz, zda bude Obec Rudoltice souhlasit, či nikoliv při vyjadřování ke staveb. povolení. RNDr. Kolomý odpověděl, ţe nikdy nedá ţádný souhlas při vyjádřeních ať uţ stavebnímu úřadu, nebo komukoliv jinému a to z toho důvodu, ţe obec poţaduje navrácení nemovitosti. Ing. Verner vznesl dotaz, zda se RNDr. Kolomý domnívá, ţe na světě nejsou jiní, lepší lidé neţ je on sám. Pokud tedy nebude prosazen záměr obce jak to ţádá RNDr. Kolomý, bude znepříjemňovat záměry ostatních, coţ dle jeho názoru není správné.

17 Zápis ZM Ing. Verner vznesl dotaz, zda se RNDr. Kolomý domnívá, ţe na světě nejsou jiní, stejně schopní nebo lepší lidé neţ je on sám. Pokud tedy nebude prosazen záměr obce jak to ţádá RNDr. Kolomý, bude znepříjemňovat záměry ostatních, coţ dle jeho názoru není správné. MgA. Kokeš upřesnil, ţe v námitkách stavebního povolení musí být uvedeny důvody zamítnutí obce. Jan Kolomý, předseda majetkoprávní komise upřesnil, ţe co se týče nadace, byla to nadace na opravu zámečku a on byl ten kdo rušil tuto nadaci v době, kdy Město Lanškroun získalo tuto nemovitost do svého majetku (za jeho starostování). Ing. Minář vznesl dotaz na RNDr. Kolomého, zda má v úmyslu vejít do spolupráce s městem pouze kvůli získání stavebnímu povolení. RNDr. Kolomý uvedl, ţe předloţený návrh je alternativní. Toto je druhá varianta, kdy nedojde ke ztrátě majetku. Domnívá se, ţe veřejnost bude poţadovat vysvětlení ZM a zdůvodnění rozhodnutí. Mgr. Strnad doporučil podívat se na věc i z pozitivní strany nemovitost bude přístupná veřejnosti a tím tedy jak občanům obce, tak občanům města. Dejme šanci mládí. MgA. Kokeš vidí svou vizi optimisticky. Pan Střecha poţádal RNDr. Kolomého o věcné vysvětlení, proč bude obec dělat problémy fyzické osobě která můţe být majitelem nemovitosti. Proč obec bude znepříjemňovat záměry ostatních. RNDr. Kolomý odpověděl, ţe obec bojuje o získání zámečku a nebude tedy nikomu ustupovat. Pan Flugr uvedl, ţe předloţený návrh smlouvy je označen jako návrh č. 2 a v návrhu kupní smlouvy není uveden záměr MgA. Kokeše. JUDr. Vágnerová upřesnila, ţe návrh kupní smlouvy č. 1 byl předloţen RM, která měla určité připomínky a tyto připomínky byly po jednání RM zapracovány do návrhu kupní smlouvy. Z tohoto důvodu je návrh kupní smlouvy označen č. 2. Jan Kolomý uvedl, ţe nezná důvod prodeje nemovitosti MgA. Kokešovi. Domnívá se ţe i kdyţ MgA. Kokeš získá stavební povolení a do tří let bude zprovozněna restaurace (ve smlouvě uvedeno restaurace podle jeho názoru můţe jít o jakýsi bufet ), nebo-li, v tuto chvíli bude vymazáno věcné břemeno. V současném stavu je nemovitost tzv. neprofitující a v příštích letech také ne. Nachází se, podle něj, jediné řešení a to ţe nemovitost bude opravena jak je stanoveno ve smlouvě, bude zrušeno předkupní právo a nastane okamţik kdy můţe přijít někdo, kdo nabídne určitý finanční obnos, MgA. Kokeš zámeček prodá a nový majitel pak můţe zamezit přístupu veřejnosti k nemovitosti. Takto to vidí on sám. Domnívá se, ţe v obci má město záruku v tom, ţe zámeček bude veřejný všem občanům. Pan starosta upřesnil, ţe v návrhu kupní smlouvy není řečeno nic o vymazání předkupního práva pro Město Lanškroun po zprovoznění objektu. MgA. Kokeš se domnívá, ţe si Jan Kolomý sám protiřečí pokud někdo zaplatí několik milionů, určitě by objekt ponechal přístupný a profitoval z něj dál a proč by někdo cizí vůbec objekt kupoval, kdyţ podle připomínky p. Kolomého je objekt v takovém stavu, ţe bude profitující aţ za několik let. V uvedených připomínkách je tedy hned několik rozporů. Pan Flugr upřesnil, ţe oba ţadatelé něco dokázali a je třeba na ně pohlíţet stejně (viz. připomínka Ing. Vernera). Ing. Verner upřesnil, ţe poukazoval na vztahy mezi obcí a městem.

18 Zápis ZM Pan starosta podotknul, ţe pokud je někdo v soutěţi umístěn na druhém místě, neznamená to, ţe je nedůvěryhodný. RNDr. Kolomý uvedl, ţe kaţdý jedinec má svůj názor, situaci diskuse přirovnal k bavení se chlapů v hospodě v kladném slova smyslu. Pan Střecha upřesnil, ţe jiţ v minulosti byly mezi obcemi spory, nikdy nebyl ujednán nějaký kompromis. Poukázal také na dávno uzavřenou a nedodrţovanou deklaraci. Nechce však říkat kdo za co můţe či nikoliv. Upřesnil, ţe doposud nebyly obě obce schopny dodrţovat svá ujednání. RNDr. Kolomý vyloţil tehdejší problematiku. Deklarace byla podepsána a do dneška není zrušena. Přesně si vzpomíná jak to tehdy bylo s deklarací i se spoluprácí obou obcí. Kaţdý týden jezdili zástupci města na jednání do Rudoltic do doby, kdy přijel poslanec Radko Martínek, který uvedl, ţe obce se musejí samy dohodnout na tom, kam bude poslána dotace. Město zaujato stanovisko, ţe se nevzdá všech moţných dotací na byty a infrastruktury pro město kvůli obytné zóně Zámeček. Od tohoto okamţiku se město přestalo účastnit veškerých jednání. Pan Střecha podotknul, ţe by bylo lepší skoncovat s válečnou terminologií. Sám se účastnil tehdejších jednání, stejně jako RNDr. Kolomý má z těchto jednání zápisy a doporučil jednat na normální úrovni. Je pochopitelné, ţe město nesouhlasilo se všemi podmínkami obce, domnívá se, ţe obě strany se měly dohodnout na určitém kompromisu. K tomu však nedošlo. Doporučil zrušit deklaraci a jednat pak o další spolupráci. Pan starosta navrhl ukončit diskusi a vyzval k přítomné členy ZM k podání protinávrhů. Ing. Bernášek navrhl stahnout projednávaný bod z důvodu právních nedostatků, opět předloţit RM.. Důvodem je také právě předloţený návrh Obce Rudoltice. Pan starosta nechal hlasovat o protinávrhu Ing. Bernáška: pro: 9, zdrţ.: 8 (Vacek, Bednář, Košťál, Šebrle, Verner, Dvořáček, Švarcová, Joza), proti: 2 Borkovcová, Krejčová), nepř.: 1 (Strnad) Protinávrh nebyl přijat, pan starosta přednesl původní znění návrhu a nechal o něm hlasovat: ZM rozhodlo prodat nemovitost Zámeček u Rudoltic včetně sklepů a pozemků, tj. objekt čp. 159 na st.p.č. 227, st.p.č. 227 a p.p.č ost. ploch, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna MgA. Přemyslu Kokešovi, Lanškroun s podmínkami dle předloţeného návrhu Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva s připomínkami. pro: 11, zdrţ.: 6 (Vacek, Bernášek, Karlík, Majetič, Sitová, Obrová), proti: 2 (Flugr, Minář), nepř.: 1 (Strnad) Návrh byl přijat. PF ČR nabytí pozemku do vlastnictví města Pan starosta uvedl, ţe jednal se zástupcem zahraničního investora podporovaný i spol. Czech investem o odkup 3ha půdy v průmyslové zóně. Jednalo by se o firmu s německým kapitálem. Pozemek je ve vlastnictví PFČR, jedná se o koupi do vlastnictví města. Záleţitost byla projednávána i s ředitelem PF ČR, s panem Vávrou. Zatím by tento pozemek odkoupilo město (bezúplatný převod není moţný) a poté se město rozhodne komu tyto 3ha pozemku prodá. ZM rozhodlo nabýt do vlastnictví města od PF ČR pozemek p.p.č. 1424/33 v k.ú. Lanškroun. Parcela je dle územního plánu města umístěna v průmyslové zóně 11a. pro: 17, nepř.: 3 (Krejčová, Borkovcová, Minář)

19 Zápis ZM Ţádost Richarda a Stanislava Kytlíkových Pan Švarc uvedl, ţe ţadatelé poţádali o prodej objektu v pivovaře. Jedná se o změnu usnesení, kdy ţadatelé odstoupili od záměru koupi části expedice, ţádají pouze o koupi bývalé lahvárny. Mgr. Joza vznesl dotaz, zda ţadatelé souhlasí s podmínkou, ţe v době prodeje ukončí nájemní vztah v prostorách koupaliště. Pan Švarc odpověděl ano, ale s podmínkou města nejsou příliš nadšeni. ZM projednalo společnou ţádost Stanislava a Richarda Kytlíkových, Lanškroun (č.j /2004/PRA ze dne ) a rozhodlo změnit text usnesení č. 8/2004 takto: smlouvou o budoucí kupní smlouvě část objektu na st.p.č. 173/1, část st.p.č. 173/1 v k.ú. Lanškroun (PIVOVAR pouze objekt bývalé lahvárny ) dle přiloţeného náčrtu MgA. Kokeše po ukončení demolic sousedních objektů a za podmínky ţe, ke dni uzavření kupní smlouvy bude se ţadatelem ukončen nájem budovy a pozemků v prostorách koupaliště. pro: 16, nepř.: 4 (Dvořáček, Minář, Krejčová, Borkovcová) 7. Různé, diskuse zastupitelů Delegace zástupce města valné hromady spol. Ekola České Libchavy s.r.o. Pan starosta uvedl, ţe návrh je předkládán z důvodu zastupitelnosti zástupců města. Oba zástupci souhlasí se jmenováním. Nikdo neměl pozměňující návrh, ani připomínku. Pan starosta nechal hlasovat o návrzích usnesení: ZM podle 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění deleguje zástupce města na valné hromady společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. pana Ing. Josefa Mareše a jako jeho náhradníka pana Mgr. Zdeňka Baboráka. pro: 17, nepř.: 3 (Krejčová, Borkovcová, Minář) Delegace zástupce města valné hromady spol. VAK Jablonné nad Orlicí ZM podle 84 odst. 1 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění deleguje pana Ing. Jana Šebrleho za člena valné hromady obchodní společnosti Vodovody a kanalizace, a.s., Jablonné nad Orlicí a jako jeho náhradníka pana Mgr. Oldřicha Strnada. pro: 16, nepř.: 3 (Krejčová, Borkovcová, Minář), zdrţ.: 1 (Dvořáček) Pan starosta podotknul, ţe těmito body byly návrhy usnesení vyčerpány a otevřel diskusi zastupitelů. RNDr. Sitová vznesla dotaz k plnění rozpočtu města, kdy komise pro kulturu a cestovní ruch nemá přidělenou částku. Domnívá se, ţe došlo k administrativní chybě. Pan starosta upřesnil, ţe částka bude upravena, splnění tohoto úkolu zařídí pan tajemník prostřednictvím Ing. Novotné. Pan Střecha uvedl, ţe jednací řád kontrolního a finančního výboru ukládá, ţe z kaţdého výboru musí být vyhotoven zápis a usnesení spolu s prezenční listinou. Tyto dokumenty předá předseda výboru starostovi města a ten zabezpečí namnoţení materiálů pro členy ZM. Ale není zde zmínka o tom, ţe pokud pracovníci MěÚ provedou nějaká opatření, měl pak zpětně fungovat výstup pro členy ZM. Domnívá se, ţe pan tajemník by měl koordinovat spolupráci mezi výbory a ZM. Mgr. Joza upozornil Ing. Mareše, ředitele TS na čištění ulic, konkrétně čištění náměstíček v lokalitě Za Střelnicí. Zároveň poţádal o jejich vyčištění. Další připomínka se týkala úpravy parků. Domnívá se, ţe jediným upravovaný parkem v Lanškrouně je na nám. A. Jiráska, jinak nikde. Upozornil také na sekání trávy, tráva je příliš vysoká a pokud ji TS začnou sekat, činí tak pomocí traktorů, které povrch parku poničí. Domnívá se, ţe pokud TS na tyto práce nemají prostředky a lidi, mělo by město schválit nákup další, menší sekačky a TS sekat alespoň jedenkrát měsíčně. Podotknul také, ţe TS Svitavy nabízejí zakládání a údrţbu trávníků pro veřejnost.

20 Zápis ZM Ing. Mareš upřesnil, ţe loni byla zakoupena nová sekačka. Vše se odvíjí od financí a tím i počtu pracovníků. Mgr. Joza upozornil na porušení chodníků při najíţdění traktorů na trávník, rýhy v zemině,... Domnívá se, ţe TS by si úpravou trávníků mohly přivydělat. Ing. Minář uvedl, ţe při rekonstrukci ul. Lázeňská došlo k vybudování trávníků. Zemina si teprve sedá, ale co je podstatnější, trávníky jsou zarostlé. On sám je seče, ale zřejmě se trávník neujme. Ing. Mareš upřesnil, ţe vše se odvíjí od vyčlenění finančních prostředků a tím i pracovní síly. Mgr. Dvořáček souhlasil s Mgr. Jozou, on sám pochází ze Svitav a upřesnil, ţe tam je úplně jiný systém údrţby. Podotknul, ţe vysoké trávy znepříjemňují pobyt na čerstvém vzduch alergikům. Pan starosta upřesnil ţe připomínky bere na vědomí celá RM, která je valnou hromadou TS. RNDr. Sitová vznesla dotaz týkající se cyklostezky do Albrechtic, kde bylo schváleno vodorovné značení, doposud však není. Ing. Urban upřesnil ţe takto zněl pouze návrh, ale byly instalovány svislé dopravní značky a proto vodorovné značení není třeba. Bylo schváleno dotvoření krajnic, které je splněno. Ing. Šebrle upřesnil, ţe Policie ČR schválila dopravní značení které tam je s tím, ţe můţe být doplněno vodorovným značením. RNDr. Sitová vznesla dotaz týkající se parkoviště u nově otevřené prodejny Albert, zajímalo by jí, kdo je vlastníkem parkoviště. Domnívá se ţe plocha je města, zaráţí ji však fakt, ţe u zmrzlinového stánku je box na nákupní košíky. Ing. Šebrle odpověděl, ţe parkoviště je v majetku města, bylo pronajato p. Hejlovi a ten prodal svá práva spol. Ahold. Nájemní smlouva je uzavřena zhruba do roku Město dalo souhlas s umístěním boxu na nákupní vozíky z toho důvodu, ţe to byla podmínka bezpečnosti při přecházení vozovky, nebylo jiné místo, kde by mohl být umístěn. RNDr. Sitová dále uvedla, ţe spousta dotací EU se odvíjí od počtu obyvatel města. Lanškroun nemá celých obyvatel. Z toho důvodu ji zajímá, zda město neuvaţovalo o sloučení s některou obcí Lanškrounska. Pan starosta uvedl, ţe obce o sloučení zatím zájem nemají, ale vše bude podmíněno několika dalšími jednáními. Finanční odbor připravuje návrh kalkulace sdílení daní a město se chystá vypravit na jednání do jedné z obcí Lanškrounska. RNDr. Sitová uvedla, ţe proběhlo taneční vystoupení u fontány na nám. A. Jiráska, z vystoupení byl pořízen záznam a domnívá se, ţe tento záznam na CD by měl být bezplatně poskytnout investorovi, který poskytnul finanční prostředky na rekonstrukci náměstí, aby viděl jak je prostor na nám. A. Jiráska vyuţíván. Pan starosta s návrhem souhlasil, podotknul, ţe záznam nepořizovalo město, ale domnívá se, ţe ZUŠ by toto CD poskytla. RNDr. Sitová podala námět, kdy při výstavbě na ul. Sokolská je plánovaná výstavba nebytových prostor a tyto prostory doporučila vyuţít na provoz na denního stacionáře, který ve městě chybí.

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 Usnesení RM 14. 6. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 14. 6. 2004 470/2004 RM rozhodla na základě nabídkového řízení o nejvhodnější nabídce na dodávku a instalaci oken do Základní školy

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 22.04.2009 31/2009 Zastupitelstvo města Lanškroun projednalo podnět odboru právního ohledně výstavby garáţe v Rybniční ulici a rozhodlo odstoupit

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 11.02.2008 62/2008 Rada města Lanškroun doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření v poloţkách 1-19 (zpráva čj. 4618/2008/SEK ze dne 06.02.2008).

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod.

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké zasedací místnosti MěÚ Lanškroun, od 16:00 hod. Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0014075/2008/PBr/101 2.1- Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 12. května 2008 ve velké

Více

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 17645/2013 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 11 V Lanškrouně dne 10.06.2013 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 19.06.2013

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 13. prosince 2006 Přítomni: Mgr. Zdeněk Baborák, Milan Bednář, Ing. Bohumil Bernášek, PaedDr. Marie Borkovcová, Hynek Brýdl, Ing. Jan Hradil, Ladislav

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Čížov Datum konání: 1.dubna 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Zapisovatel: Blanka Chalupová Ověřovatelé zápisu: Jan Prokš Lubor Stránský Program: 1. Zápis

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 29. 8. 2005 529/2005 RM projednala ţádost č.j. 15173/2005/PRA ze dne 12. 7. 2005 o koupi pozemkové parcely č. 3073/109, k.ú. Lanškroun, lokalita Pod Penzionem

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 5/2011, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 5/2011 v 18.00 hod. Všechny

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna 2007 Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 13 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/0011183/2007/PBr/101 2.1-18.04.2007 zastupitelstvo Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 18. dubna

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012.

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012. Zápis a usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 26. 9. 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013

Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků. Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Stanovisko rady města k žádostem o odkup či prodej pozemků Podklad pro jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2013 Schváleno Radou města Proseč dne 21. 5. 2013 1. MĚSTO PROSEČ je vlastníkem pozemku označeného

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 03.12.2007 884/2007 Rada města Lanškroun projednala ústní ţádost TJ Lanškroun vodní sporty o povolení pokácení 3 vrb na břehu Dlouhého rybníka na pozemku ppč.

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu

7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu 7. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 19. 12. 2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Václav Pinc, Miroslav Horák, Martin Roušal Omluveni:

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013

USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 USNESENÍ (výpis ze zápisu) z XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zdíkov, konaného dne 26. 06. 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE ZDÍKOV: A. Projednalo: 1. Zahájení, schválení programu, ověřovatelů zápisu

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 25. února 2009 v sále lanškrounského zámku

Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 25. února 2009 v sále lanškrounského zámku Spisový znak: 101 2.1 Počet listů dokumentu: 11 Počet listů příloh: 1 Spisová značka: SEK/0000744/2009/KCh/101 2.1- Zápis z jednání Zastupitelstva města Lanškroun uskutečněného dne 25. února 2009 v sále

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 20. 12. 2010 * * * Přítomni členové ZO: Mgr. Honzáková (později), P. Blabla, A. Škuta, V. Pohludka, X. Starobová, Mgr. E. Bartečková,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004

U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 Usnesení RM 10. 3. 2004-1 - U S N E S E N Í Rady města Lanškroun dne 10. 3. 2004 173/2004 RM dle 50 odst. 1 písm. c) zák. 199/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozhodla přijmout nabídku (č.j. 3866/2004/sek

Více