Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Miroslav Kluc Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Miroslav Kluc

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mé práce Ing. Aloisovi Rousovi, CSc. za cenné rady, přednášky, odborné připomínky a za celkovou pomoc při řešení problémů vzniklých při vypracovávání této bakalářské práce a dále Bc. Ing. Karině Muţákové, Ph.D. za cenné přednášky a materiály v předmětu Bankopojištění a finanční sluţby.

4 Anotace Ve své práci jsem se snaţil popsat, jak funguje bankopojištění v ČR a kde se s ním můţeme setkat. S bankopojištěním se setkáváme u většiny bank kde menší banky nemají spolupráci tolik rozvinutou a zaměřují se hlavně na produkty k platebním kartám, velké banky rozvijí nejen pojištění k platebním kartám, ale zaměřují se i na samostatné produkty jako je ţivotní pojištění a pojištění nemovitostí. Převáţná část finančních institucí upřednostňuje distribuční spolupráci tj. jednoduchou formu spolupráce samostatných bank a pojišťoven na bázi výběrového řízení a podepsání smlouvy o propojení produktů. Na trhu v ČR jsou pouze dvě bankopojišťovny. Odborná literatura k tomuto tématu prakticky neexistuje, proto jsem většinu informací čerpal z internetu a z interních materiálů pojišťovny, ve které pracuji. Klíčová slova pojištění, pojistné produkty, bankopojištění, pojišťovna, banka, platební karta Annotation In my work, I have attempted to describe the meaning of bankassurance in the Czech Republic and where we can come across of it. We come across of bankassurance with most of the banks where smaller banks don t have a developed cooperation with an insurance company and they focus mainly on products linked to debit and credit cards, larger banks develop not only insurance for debit and credit cards but also separate products, such as life insurance and home insurance. Most of financial institution prefer a distributed cooperation, ie. a simple way of cooperation of separate banks with insurance companies based on written contract to join their own products together. There are only two bank-insurance companies on the market in the Czech Republic. There is practically no professional literature for this subject, I searched most of the information on the Internet and I looked up the rest of the information in the internal documents of the insurance company I work for. Key words insurance, insurance products, bankassurance, insurance company, bank, debit card

5 Obsah Úvod Bankopojištění Význam pojmu bankopojištění Historie bankopojištění Vývoj bankopojištění Etapy vývoje bankopojištění Výhody a nevýhody bankopojištění Výhody z pohledu banky Výhody z pohledu pojišťovny Výhody z pohledu klienta Analýza majetkového bankopojištění Formy propojení Situace na finančním trhu v ČR Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Česká pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s ING Ţivotní pojišťovna N.V ČSOB pojišťovna, a.s Komerční pojišťovna, a.s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s UNIQA pojišťovna, a. s Analýza bankopojistných produktů Produkty nabízené samostatně Ţivotní pojištění Pojištění nemovitosti a domácnosti Pojištění provázané s bankovními produkty - platební kartou Zneuţití platební karty Cestovní pojištění k platební kartě Doplňková pojištění platebních karet Pojištění provázané s bankovními produkty - spotřebitelským úvěrem Pojištění schopnosti splácet Srovnání pojištění v daných institucích Pojištění v Raiffeisenbank navázané na bankovní produkt

6 4.1.1 Zneuţití platební karty Pojištění ke spotřebitelským úvěrům Schopnost splácet kreditní kartu Pojištění vyčerpané částky Balíček pojištění KOMFORT ke kreditní kartě Úrazové pojištění PROTECT a PROTECT Cestovní pojištění k platebním kartám Pojištění v GE Money Bank navázané na bankovní produkt Pojištění platebních karet a osobních věcí Pojištění vyčerpané částky Pojištění splátek a výdajů Pojištění asistenčních sluţeb Complete Comfort Cestovní pojištění k platebním kartám Pojištění ke spotřebitelským úvěrům Srovnání ceny a komplexnosti produktů Srovnání podle komplexnosti Srovnání podle ceny Závěr Seznam pouţité literatury... 48

7 Úvod Ve své práci se budu věnovat komparaci bankopojištění u vybraných pojišťoven v České republice. Bankopojištění má v dnešní době významné místo v prodeji finančních produktů a je velmi důleţité jak pro danou bankovní instituci, tak pro pojišťovnu. Bankopojištění původně vznikalo z iniciativy bank, aby rozšířily své portfolio o další produkty a mohly svému klientovi nabídnout komplexní sluţby pod jednou střechou a zároveň si vytvořily další zdroj příjmů. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. V první části se budu věnovat významu bankopojištění obecně, jeho historii, současnému stavu na českém trhu, výhod a nevýhod pro pojišťovnu a banku a dále výhody a nevýhody pro klienta. V druhé části se budu věnovat analýze majetkového bankopojištění tj. na jakém základě banky a pojišťovny spolupracují ve smyslu majetkového propojení v České republice nebo v zahraničí případně zda spolupracují jen na základě smlouvy a zda daná banka spolupracuje jen s jednou nebo s více pojišťovnami. Ve třetí části se budu věnovat analýze bankopojistných produktů u vybraných bank a pojišťoven. V praktické části se budu věnovat srovnání bankopojistných produktů u vybraných bank a pojišťoven z pohledu pojistného krytí a dále z pohledu ceny oproti konkurenci. V současné době pracuji v pojišťovně UNIQA, a.s. na pozici specialisty podpory prodeje bankopojištění a zodpovídám za školení a výsledky prodeje našich pojistných produktů v Raiffeisenbank, a.s.. Budu tedy popisovat hlavně produkty těchto dvou institucí a srovnávat s konkurenční GE Money Bank, která vyuţívá pojistné produkty ţivotního pojištění od ING Ţivotní pojišťovny a produkty neţivotního pojištění od BNP Paribas Cardif Pojišťovny a pojišťovny Generali. Cílem práce bude tedy srovnání institucionálního a produktového bankopojištění na českém pojistném trhu. 1

8 1. Bankopojištění 1.1 Význam pojmu bankopojištění Bankopojištění můţeme definovat jako kombinaci finančních produktů banky a pojištění, přičemţ cílem těchto produktů je uspokojovat poţadavky a potřeby klientů. 1 V České republice jiţ nepatří bankopojištění pouze do oblasti teorie. Všichni se dnes mohou setkat s některou z jeho forem v běţné praxi, především prostřednictvím produktové nabídky bank a pojišťoven. Vzájemných vazeb mezi bankovní sférou a sektorem pojišťoven, které opravňují pouţití termínu bankopojišťovna či bankopojištění, je však mnohem více. V souvislosti s bankopojištěním je důleţité zmínit pojmy bankassurance, assurfinance a allfinance. Bankassurance je prodej pojistných produktů na pobočkách bank. Jedná se nejčastěji o prodej ţivotního pojištění buď jako samostatného produktu nebo jako zajištění úvěru a v druhé fázi prodej neţivotního pojištění, které je navázáno na bankovní produkty jako jsou například platební karty a spotřebitelské úvěry. Assurfinance je prodej bankovních produktů pomocí pobočkové sítě pojišťoven. Tento způsob není tak rozšířený jako bankassurance. Vyuţívá se při prodeji hypotečních úvěrů a jednodušších bankovních produktů. Allfinance je poskytování komplexních sluţeb klientům ze strany bank, kde je důleţitý dlouhodobý vztah s klientem a klient je schopen všechny své potřeby (produkty bankovní, pojistné a kapitálového trhu) vyřešit na jednom místě na pobočce banky. Bankopojištění v sobě zahrnuje výhody obou sektorů, jak sektoru bankovních produktu, tak i sektoru pojištění. Na straně jedné dává mateřská banka pojišťovně k dispozici svou sít poboček, a na straně druhé pojišťovna nabízí komerční bance rozšíření nabídky produktů. 1 POLOUČEK, S. a kol.: Bankovnictví, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 716 s., ISBN

9 1.2 Historie bankopojištění Stopy vedou aţ do starověké Mezopotámie. Přibliţně před čtyřmi a půl tisíci lety si tamější obchodnicí zvykli půjčovat peníze na nákup zboţí u bohatých babylonských investorů. Neţ se ale drahocenný náklad dostal aţ na trţiště, čekalo ho dlouhé a strastiplné putování na velbloudím hřbetě a, podobně jako v Číně, nebezpeční piráti. Bylo zde riziko přepadení příliš velké. Aby investoři minimalizovali riziko nesplacení půjčky v případě, ţe byla karavana přepadena a obchodník o vše přišel, rozhodli se po kupcích, jejichţ náklad dorazil nedotčen, poţadovat zvláštní příplatek. Proč se ho kupci rozhodli platit? Protoţe pokud měli dostatek štěstí a přeţili útok beduínů, nemuseli se po návratu do města obávat rozčtvrcení, předhození krokodýlům nebo jiné nepříjemně bolestivé smrti, protoţe nedostáli svým závazkům. Půjčka jim byla odpuštěna. Náklady na ni pokryly úroky z půjček těm, kteří se vrátili i se zboţím. Tato praktika se později stala součástí slavného Chammurapiho zákoníku. 2 V 19. století dochází k rozvoji bankopojištění, kdy se banky a pojišťovny začaly formovat do dnes běţných akciových společností. Zároveň spolupracovaly, i kdyţ kvůli právnímu prostředí pouze omezeně. Tento sektor pořád ale nebyl stabilní na jedné straně bylo zakládáno velké mnoţství finančních společností, na druhé straně jich však také velké mnoţství krachovalo. Bankopojištění v té podobě, ve které ho známe dnes, vznikalo jiţ v druhé polovině 20. století. V roce 1965 ve Velké Británii banka Barclays zakládá dceřinou ţivotní pojišťovnu Barclays Life bohuţel však ne s příliš velkým úspěchem u britských klientů. Proto se za zakladatele moderního bankopojištění povaţuje více Francie, kde na počátku 70. let zaloţila banka Bank Credit Mutuel dceřinou pojišťovnu Assurances du Credit Mutuel Vie et IARD Dceřiná pojišťovna dostala oprávnění k pojišťovací činnosti a začala nabízet úvěrové pojištění pro zákazníky své mateřské banky. 2 FINMAG.CZ. Dějiny pojištění: Od hrdlořezů k sázení na smrt [online] Dostupné z: 3

10 V 80. letech přišly na trh další banky, které podle Bank Credit Mutuel začaly zakládat své dceřiné společnosti, převáţně pojišťovny, které se věnovaly ţivotnímu pojištění. V roce 1980 to byla banka Natio Vie, dceřiná společnost Banque Nationale de Paris. Následovala banka Société Générale a její dceřiná společnost Sogecap. 1.3 Vývoj bankopojištění Etapy vývoje bankopojištění 3 V roce 1995 vznikla analýza vývoje bankopojištění kde je bankopojištění členěno do tří etap. I. Etapa (před rokem 1980) Jednalo se převáţně o doplňkovou činnost banky, kde banka slouţí jako zprostředkovatel pojištění a nabízí převáţně jednoduché pojistné produkty aby rozšířily své sluţby klientům jako je například cestovní pojištění. II. Etapa (od roku 1980 do roku 1990) V tomto období dochází k výraznému vývoji produktů kde banky a pojišťovny začínají výrazně spolupracovat na tvorbě produktů. Příkladem můţe být ţivotní pojištění, kde klient je pojištěn a pojistné plnění můţe být vinkulováno ve prospěch dané banky pro případ úmrtí klienta, ale zároveň můţe slouţit jako spořící produkt, kde bude na konci klientovi vyplacena naspořená částka. III. Etapa ( od roku 1990) Třetí období je z pohledu vývoje bankopojištění nejinovativnější jelikoţ banky a pojišťovny spolupracují na vývoji produktů více neţ kdy předtím. Banky inovují jak jednodušší produkty tak i ty kombinované podle potřeb svých klientů. Je objeven a naplno vyuţíván synergický efekt vyplývající ze spojení banky a pojišťovny a dochází ke společné distribuci a prodeji pojistných produktů. Typické produkty pro tuto fázi jsou například pojištění k platebním kartám a pojištění ke spotřebitelským úvěrům. Na základě těchto změn v obou odvětvích vznikl nový druh podnikání, a to bankopojištění, jehoţ podstatou je propojování bankovních a pojišťovacích aktivit. 3 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo. Bratislava: SPRINT, ISBN

11 1.4 Výhody a nevýhody bankopojištění Níţe budu popisovat výhody bankopojištění z pohledu zákazníka, z pohledu banky i z pohledu pojišťovny. Na bankopojištění je moţné se však dívat i jako na celek a v tomto případě je moţné výhody a nevýhody bankopojištění popsat i obecně. Výhody bankopojištění: Synergie finanční skupiny Sníţení provozních nákladů Komplexní sluţby pro klienta Společné informační systémy Lépe prodejné produkty v kombinaci pojišťovny a banky Finance na jednom místě Nevýhody bankopojištění: Stejná cena produktů pro klienta Nutná kvalifikace pracovníků banky Krátkodobý růst nákladů z důvodu kvalifikace pracovníků banky Jednoduché pojistné produkty Výhody z pohledu banky Na počátku 90. let 20. století došlo u bank se sniţování ziskových marţí. V této situaci byly banky nuceny hledat další zdroje svých příjmů. Jeden z neopomenutelných zdrojů byla diverzifikace vlastních obchodních aktivit, kde se nabízí zvýšit své příjmy pomocí prodeje pojistných produktů. Kombinace bankovních i pojistných produktů přivede bance nové potencionální klienty. Výhodou je tedy zajištění finančních sluţeb pod jednou střechou. Pokud klient přijde na pobočku banky je jednodušší varianta nabídnout klientovi i pojistný produkt a zároveň varianta časově méně náročná, jelikoţ veškeré sluţby jsou klientovi prodány na jedné schůzce. Díky úspoře času banka šetří i náklady na své pracovníky. 5

12 V případě pojištění úvěrů banka zvýší svůj zisk prodejem pojištění a zároveň sníţí své podnikatelské riziko, jelikoţ v případě nenadále události převezme zaplacení úvěru pojišťovna. Zisk z prodeje bankovních produktů na pobočkách pojišťovny a vyuţití jejich klientské základny. Pro banku je pojišťovna klient číslo jedna a tomu odpovídá i předcházení si pojišťovny., jak to ukazuje praxe. Pojistné a pojistné plnění jde do tisíců bankovních transakcí měsíčně a pojišťovna má velké mnoţství relativně volných prostředků a banka po nich touţí Výhody z pohledu pojišťovny Největší výhoda pro pojišťovnu je v rozšíření klientské základny o klienty banky. Pojišťovna tímto získává další distribuční kanál a zároveň se dostane ke klientům, kteří pro ni jsou ve většině případů nedosaţitelní. Díky dalšímu distribučnímu kanálu pojišťovna diverzifikuje své riziko závislosti na jiném distribučním kanálu kde pro dnešní pojišťovnu je nejdůleţitější distribuční kanál makléřských společností. Důvěryhodnost banky je několikanásobně větší neţ důvěryhodnost pojišťovny. Lidé obecně povaţují banky za odpovědnější oproti pojišťovnám a z tohoto pohledu je prodej pojištění v bance snaţší. Sníţení distribučních nákladů. Bankopojištění sniţuji distribuční náklady oproti ostatním distribučním kanálům jako je např. vlastní síť zprostředkovatelů nebo makléři. Kvalita informací o klientech. Banka má o svých klientech veškeré informace o jejich finančních moţnostech a bonitě, tudíţ je předpoklad ţe pojistný produkt je ušitý přímo na míru danému klientovi a je předpoklad ţe klient bude za svou pojistnou ochranu řádně platit pojistné 6

13 Pojišťovna bez banky nemůţe existovat kvůli platebnímu styku. Uţ při svém zaloţení si pojišťovna musí vybrat konkrétní banku Výhody z pohledu klienta Komplexní nabídka finančních sluţeb. Jak uţ bylo řečeno klient při návštěvě pobočky banky můţe vyuţívat nejen servis v oblasti bankovních produktů ale i servis v oblasti pojištění. Levnější pojistné produkty. Jelikoţ pojišťovna má při prodeji pojistných produktů niţší distribuční náklady neţ u vlastní prodejní sítě, můţe pojistný produkt prodávaný přes banku nabídnout klientovi levněji. Tato výhoda se však ne vţdy musí přímo u klienta projevit, jelikoţ v současné době banka rozdíl oproti standartnímu pojistnému raději vyuţije pro zvýšení svých marţí. Převod finančních prostředků. Jedná se o snaţší převod platby pojistného jelikoţ platba probíhá z účtu klienta který je veden u banky kde si sjednává pojištění a ve většině případů má u stejné banky i bankovní účet pojišťovna. 2. Analýza majetkového bankopojištění 2.1 Formy propojení 4 V dnešní době se nejedná o propojení jen produktů pojišťovny a banky, ale dochází i k majetkovému propojení obou společností. Moţné formy propojení můţeme rozdělit do 5 základních skupin. Distribuční spolupráce Strategická aliance Joint Venture Fúze a akvizice Plná integrace Distribuční spolupráce Jedná se o nejjednodušší formu spolupráce mezi bankou a pojišťovnou. Banka u této formy 4 MUŢÁKOVÁ, K. Výuková prezentace k předmětu Bankopojištění a finanční sluţby I

14 specifikuje segment klientů, u kterého se chystá pojištění prodávat a dále hledá vhodného partnera pro prodej produktů formou Výběrového řízení. Výběr partnera je závislý na kvalitě pojistných produktů, systémového řešení v podobě prodejní aplikace a následného reportování, podpoře od pojišťovny při řešení problémů a soustavného školení bankovních poradců, výše provize, sdílení klientských databází a vzájemné reciprocitě při prodeji bankovních produktů v pojišťovně, např. hypotečních úvěrů. Spolupráce funguje po uzavření smlouvy o spolupráci. Výhodou je, ţe ke spolupráci dochází v krátké době a zároveň obě instituce ušetří vysoké náklady spojené s investicemi oproti rozvinutějším podobám spolupráce. Nevýhodou však můţe být komplikovanější spolupráce při tvorbě nových produktů, jelikoţ obě společnosti mohou mít méně či více rozdílnou podnikovou strategii. Distribuční spolupráce je nejvíce rozšířená ve Velké Británii, Německu, Spojených státech, Japonsku a Jiţní Korei. Strategická aliance Převáţně nová forma spolupráce na podnikové úrovni, která je hodně podobná distribuční spolupráci ale tvoří ji dva nebo více strategických partnerů, kteří spolu vzájemně spolupracují. Firmy mají předem jasně specifikovaný účel a firmy vzájemně spojí pouze vybrané aktivity. Nejčastěji je tvoří podniky, které jsou velké a kapitálově velmi silné. Strategická aliance je nejvíce rozšířená v asijských zemích. Joint Venture V překladu společný podnik. Jedná se o právnickou osobu, která jedná na vlastní účet a vystupuje pod svým jménem. Obě společnosti, které se na zaloţení dohodly vloţí společné finanční prostředky a vzájemně se podílí na řízení společnosti. Míra vlivu záleţí na výši vkladu dané společnosti. Takto zaloţená společnost se zabývá prodejem bankopojistných produktů a díky synchronizaci obchodních procesů vyuţívají vzájemné know-how a vzájemné klientské databáze. Produkty jsou nabízeny přes vlastní distribuční cesty. Nespornou výhodou této společnosti je převedení odborné kvalifikace obou společností do společného podniku. Nevýhodou je však z dlouhodobého pohledu náročnost na řízení a management. Joint Venture je nejvíce rozšířená v Portugalsku, Itálii, Španělsku a Jiţní Korei. Fúze a akvizice V případě akvizic se obecně jedná o převzetí slabší společnosti silnější. Tzv. silnější společnost koupí většinový balík akcií aby mohla danou slabší společnost kontrolovat. Typickým příkladem u nás byly instituce ČSOB a pojišťovna IPB. V případě fúze se jedná o sloučení dvou nebo více samostatných bank nebo pojišťoven, kdy se přímo spojují jejich 8

15 aktiva. V praxi se nejčastěji jedná o spojení dvou silných společností coţ je protiklad akvizice. Fúze a akvizice patří mezi nejrozšířenější způsoby vzniku bankopojištění a jsou nedílnou součástí restrukturalizace firem. Hlavním důvodem fúzí a akvizic je vytvořit větší celek, který bude mít větší trţní podíl a tudíţ větší konkurenceschopnost neţ menší samostatné společnosti. Mezí další výhody patří rozšíření portfolia produktů, diverzifikace rizik a expaze i v mezinárodním měřítku. Mezi nejvýznamnější fúze a akvizice v minulých letech patří například kdyţ Allianz koupila krachující Dresdner Bank v roce 2001 za 22,3 mld. EUR, nebo ING Group koupila banku BBL v roce 1997 za 4,1 mld. EUR. Plná integrace Plná integrace se někdy označuje také jako holdingová společnost současně s vytvořením nové dceřiné společnosti. Holding spojuje výhody velkých podniků (např. ekonomickou sílu, kapacitní moţnosti, významnější postavení na trhu) s výhodami podniků menších jednotek holdingu (např. pruţnost). K výhodám holdingového uspořádání zpravidla patří i diverzifikace činnosti uvnitř seskupení; holding má také předpoklady tvořit silnější rezervní fondy. 5 Většinou právě mateřské společnosti tvoří banky, které pro vznik bankopojištění zakládají vlastní pojišťovny. Tato integrace je nejvíce rozšířená ve Španělsku, Francii, Belgii, Velké Británii a Irsku. 2.2 Situace na finančním trhu v ČR Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group Jedním z velmi silných partnerů v oblasti pojišťovnictví je stoprocentně také Pojišťovna České spořitelny. Jedná se o společnost, jejíţ hlavní náplní práce je poskytování bankopojištění. Pojišťovna České spořitelny je logicky velmi spjata právě s Českou spořitelnou. Na pobočkách České spořitelny se uskutečňuje veškeré uzavírání smluv. Pojišťovna České spořitelny nabízí širokou škálu pojišťovacích produktů. Česká spořitelna je v podstatě jakýmsi strategickým partnerem této pojišťovny. I díky tomuto faktu má Pojišťovna České spořitelny na trhu s pojišťovacími produkty neotřesitelnou pozici. 5 WIKIPEDIA.CZ. Holding [online] Dostupné z: 9

16 Pojišťovna České spořitelny byla českým soukromým kapitálem zaloţena v roce V lednu 1993 zahájila svoji pojišťovací činnost pod názvem Ţivnostenská pojišťovna. Jejím cílem bylo poskytovat pojišťovací sluţby především pro nastupující podnikatelskou sféru. S rozvojem pojišťovací činnosti se začala rozšiřovat také nabídka pojistných programů pro občanskou veřejnost. Důleţitým mezníkem v historii pojišťovny byl v roce 1995 kapitálový vstup České spořitelny, který přinesl kromě potřebného kapitálu zázemí nejsilnější finanční skupiny v České republice. Za dobu její existence se stihla vypracovat na jednu z nejsilnějších pojišťoven na tuzemském trhu s pojišťovacími produkty. Její úspěšnost podtrhne i fakt, ţe pojištění, které sjednala tato pojišťovna v roce 2009, mělo výši pojistného celkem 6,96 miliardy korun. 6 Kapitálově je Pojišťovna České spořitelny také velmi dobře vybavena, jelikoţ její základní kapitál činí 1,12 miliardy korun. Důleţitým mezníkem v historii této společnosti se stal rok 2008, kdy se Pojišťovna České spořitelny stala jedním z plnohodnotných členů velké pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Česká spořitelna si nechala podíl 5%. Ta se řadí k nejsilnějším skupinám v oblasti pojištění vůbec. Vznikla jiţ v 19. století a v současné době pojímá ještě další velké pojišťovací společnosti, mezi které patří kromě Pojišťovny České spořitelny třeba ještě Kooperativa pojišťovna a.s. anebo Česká podnikatelská pojišťovna. Zároveň byla uzavřena distribuční smlouva na dobu 15 let a stává se základem pro úzkou spolupráci mezi Erste Bank a VIG v oblasti distribuce. Obě strany se touto smlouvou zavazují, ţe budou přednostně distribuovat produkty svého partnera prostřednictvím vlastní distribuční sítě. Pojišťovna České spořitelny si z produktů zakládá zejména na poskytování ţivotního pojištění, které nabízí pod hlavičkou Flexi ţivotní pojištění. Dalšími produkty jsou například úvěrové ţivotní pojištění s názvem Kapitál anebo flexibilní pojištění junior, které je určeno mladým. Jinak tato společnost také poskytuje pojištění určené k úvěrům, které si lidé berou u České spořitelny. Zapomenout nelze ani na pojištění, které je součástí penzijního připojištění v Penzijním fondu České spořitelny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 7 Je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla zaloţena v roce 1991 jako první 6 BANKY.CZ. Pojišťovna České spořitelny. [online] Dostupné z: 7 KOOPERATIVA. O nás. [online] Dostupné z: 10

17 komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,5 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů aţ po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG). Na začátku roku 2004 byla uzavřena dohoda o strategickém partnerství mezi Kooperativou a Českou spořitelnou stejně jako u Pojišťovny České spořitelny. Jednalo se o distribuční smlouvu na 15 let mezi Erste bank a VIG. Cílem bylo zlepšit sluţby a servis klientům tak, aby si pojistné a finanční produkty mohli uzavřít pod jednou střechou, byli profesionálně obslouţeni a z této strategické spolupráce profitovali. Propojením obchodních aktivit a vzájemným prodejem produktů Kooperativy a České spořitelny se výrazně rozšířila dostupnost nabízených finančních a pojistných produktů pro naše klienty v rámci celé České republiky. Obchodní zástupci Kooperativy tak mají kromě pojistných produktů ve svém portfoliu všechny důleţité finanční produkty České spořitelny a mohou klientům profesionálně poradit se stavebním spořením a úvěry ze stavebního spoření, s penzijním připojištěním, hypotečními úvěry nebo s tzv. americkou hypotékou. Na základě přání klienta mohou vytvořit konkrétní rodinnou finanční analýzu, ze které jsou patrné všechny finanční potřeby klienta. Cílem je dlouhodobý vztah s klientem, jeho důvěra a spokojenost. Kooperativa připravila ve spolupráci s Českou spořitelnou sluţbu e-faktura. Klienti mají rovněţ moţnost platit pojistné prostřednictvím bankomatů ČS. Na pobočkách České spořitelny se v současnosti prodává pojištění nemovitosti, domácnosti a pojištění odpovědnosti Allianz pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh vstoupila v roce 1993 a postupně se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. V počátku svého působení Allianz pojišťovna nabízela pouze ţivotní pojištění. Postupně rozšiřovala portfolio svých produktů, které dnes představuje komplexní nabídku pro jednotlivce i společnosti, od jiţ zmiňovaného ţivotního pojištění přes pojištění soukromého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, cestovní pojištění, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových 11

18 rizik aţ po komplexní pojištění vozidel. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, a. s., zaloţeného v roce Do roku 2009 spolupracovala Allianz významně s Komerční bankou formou smluvní spolupráce, kde se zaměřovala na neţivotní pojištění. V dubnu 2010 zahájila Allianz pojišťovna spolupráci s UniCredit Bank, která svým klientům nabízí ve svých pobočkách privátní majetkové pojištění Allianz. Vzájemná spolupráce se ještě více rozvinula v červenci, kdy Allianz pojišťovna začala nabízet hypoteční úvěry UniCredit Bank. Obě společnosti budou usilovat o další rozvoj vzájemné spolupráce. Od října byl spuštěn prodej pojistných produktů Allianz také v LBBW Bank. Na všech svých pobočkách nabízí LBBW Bank produkty ţivotního a neţivotního pojištění Allianz a klienti mají navíc moţnost uzavírat i smlouvy penzijního připojištění Allianz. Ve velkoobchodních střediscích řetězce Makro C&C nabízí Allianz pojišťovna naprosto nově produkt prodlouţená záruka, který si klienti mohou sjednat prostřednictvím M-servisu. Produkt je zajímavým doplňkem pro obchodní klientelu společnosti Makro. 8 Allianz pojišťovna zároveň nabízí hypoteční úvěry a spolupracuje s Komerční bankou, LBBW, Raiffeisenbank, UniCredit bank, Sberbank a s Modrou Pyramidou. Veškerá tato spolupráce je smluvní Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou s více neţ 185letou tradicí. Jako univerzální pojišťovna poskytuje celé spektrum sluţeb pokrývající jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik a také zemědělství. Skupina ČP je strukturována tak, aby optimálně pokrývala spektrum sluţeb spojených s poskytováním soukromého pojištění, důchodového spoření a investování (v rámci daného legislativního rámce). V maximální moţné míře vyuţívá výhod plynoucích z takového uspořádání a současně toho, ţe Česká pojišťovna a její dceřiné společnosti jsou od roku 2008 součástí skupiny Generali Group, respektive Generali PPF Holding, B.V 9. kde vlastnili 51% akcií. V lednu 2013 prodala finanční skupina PPF italské Generali Group část svého podílu (25 %) ve společném podniku Generali PPF Holding, jehoţ je Česká pojišťovna součástí. 8 ALLIANZ. Výroční zprávy Allianz pojišťovny, a.s., [online] Dostupné z: 12

19 V této souvislosti se stal novým generálním ředitelem Generali PPF Holdingu Luciano Ciriná, který tak na této pozici vystřídal Ladislava Bartoníčka. Podíl PPF v holdingu s Generali Group v tuto chvíli činí 24 %. 9 Většina společností ze skupiny ČP tak vedle své primární obchodní činnosti poskytuje své sluţby i sesterským společnostem náleţejícím do skupiny Generali PPF Holding, a to jak formou sdílení kapacit, tak vzájemným poskytováním sluţeb na bázi trţně konformních vztahů. Česká pojišťovna a Komerční banka zahájila od 1. října 2009 spolupráci v oblasti vzájemné distribuce produktů. Na pobočkách Komerční banky mohou sjednat klienti majetková pojištění České pojišťovny. Česká pojišťovna naopak umoţňuje ve své distribuční síti sjednat hypoteční úvěry Komerční banky. V roce 2009 šlo o největší produktově strategickou alianci uzavřenou ve finančním sektoru v ČR. Spolupráce jedničky na trhu pojištění a jedničky v segmentu bankovních sluţeb podnikatelům přineslo řadu výhod také pro retailové klienty obou společností. Kromě významného zvýšení dostupnosti produktů díky rozšíření distribuční sítě zahrnuje spolupráce rozvoj kvalifikace zaměstnanců obou finančních institucí a spolupráci v oblasti vývoje nových produktů. Komerční banka nabídla na svých téměř 400 obchodních místech svým klientům např. pojištění majetku, povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti, ale také pojištění finančních a zemědělských rizik poskytovaných Českou pojišťovnou. Česká pojišťovna pak na svých více neţ 380 obchodních místech a u sítě několika set speciálně proškolených pojišťovacích poradců nabídla svým zákazníkům hypotéky Komerční banky. S novou smlouvou o spolupráci představily Komerční banka a Česká pojišťovna také nový společný produkt pojištění fotovoltaických zdrojů Generali Pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem. Je součástí Skupiny Generali, která patří mezi největší pojišťovny na světě a je největším evropským ţivotním pojistitelem. Je předním správcem finančních aktiv, jejichţ hodnota přesahuje 460 miliard Euro. Ve více neţ šedesáti zemích celého světa se stará o 65 milionů klientů. 9 ČESKÁ POJIŠTOVNA. Historie a vývoj ČP [online] Dostupné z: 10 KB. Česká pojišťovna a Komerční banka zahájily strategickou spolupráci a představily pojištění fotovoltaických zdrojů [online] Dostupné z: 13

20 Je předním správcem finančních aktiv, jejichţ hodnota přesahuje 460 miliard Euro. Ve více neţ šedesáti zemích celého světa se stará o 65 milionů klientů. Předpis pojistného překračuje hranici 69 miliard Euro. 11 Společnost Sberbank Europe a GPH, holdingová společnost Skupiny Generali pro střední a východní Evropu, podepsaly dohodu o strategické spolupráci v oblasti produktů pojištění, která se týká šesti zemí střední a východní Evropy. V centrále Sberbank Europe podepsali dohodu András Hámori, člen představenstva společnosti Sberbank Europe AG, a Luciano Cirinà, generální ředitel GPH. Pro společnosti GPH v zemích střední a východní Evropy je bankopojištění důleţitým distribučním kanálem. Přibliţně 10 procent z nově uzavřeného ţivotního pojištění v tomto regionu pochází z pojistných smluv uzavřených na pobočkách bank. Z globálního trţního pohledu se v nadcházejících pěti letech očekává růst bankopojištění ve všech hlavních ekonomikách včetně zemí střední a východní Evropy, kde v uplynulých letech zaznamenalo rychlý rozvoj s téměř šestiprocentním ročním tempem růstu. Generali i Sberbank se mohou zaměřit na poskytování těch nejlepších řešení a sluţeb svým klientům, mimo jiné i díky tomu, ţe jiţ působí v zemích střední a východní Evropy po mnoho let a mají rozsáhlé zkušenosti s bankopojištěním i výhodu znalosti místních trhů. Produkty nabízené v Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice budou přizpůsobeny poţadavkům klientů. Zaměří se zejména na oblast ţivotního pojištění a pojištění schopnosti splácet. 12 Dále v současné době pojišťovna Generali spolupracuje s GE Money Bank, kde nabízí své pojištění majetku primárně k hypotečním úvěrům. V ţivotním pojištění byla vyměněna za pojišťovnu ING ING Životní pojišťovna N.V. ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, ING pojišťovna, a.s. a ING Penzijní společnost, a.s. jsou součástí globální finanční skupiny ING. Tato instituce holandského původu nabízí stabilní a kvalitní sluţby v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv pro 85 milionů klientů ve více neţ 40 zemích světa. Na území České republiky získalo právě ING (ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, tehdy ještě 11 GENERALI. O Generali. [online] Dostupné z: 12 OPOJIŠTĚNÍ.CZ. Smlouva o spolupráci Sberbank a Generali. [online] Dostupné z: 14

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Diplomová práce Autor: Bc. Zuzana Bubeníková Studijní obor: Finance, Specializace: Pojišťovnictví

Více

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová

Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu. Jana Sedlářová Analýza kombinace bankovních a pojistných produktů na českém finančním trhu Jana Sedlářová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu kombinace bankovních a pojistných produktŧ

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění

Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční plán klienta a optimalizace produktů bankopojištění Diplomová práce Eva Fialová Duben 2012 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně

Více

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob

Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Analýza přístupu bank ke zřizování a vedení účtů fyzických osob Diplomová práce Autor: Bc. Jitka Zháňalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Vývoj kasko pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Autor: Josef Zelenka pojišťovnictví Vedoucí práce: doc.

Více

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty)

Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Možnosti financování pro fyzické osoby (bankovní domy a nebankovní subjekty) Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Jurčík Finance Vedoucí

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Finanční poradenství v ČR a ve světě

Finanční poradenství v ČR a ve světě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční poradenství v ČR a ve světě diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Musil Petr, Ph.D. Praha červen,

Více

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová

Analýza povinného ručení. Gabriela Balánová Analýza povinného ručení Gabriela Balánová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je poskytnout obraz současné situace na českém pojistném trhu týkající se povinného ručení. Teoretická

Více

Bankovní produkty pro studenty

Bankovní produkty pro studenty Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Lukáš Beier Bakalářská práce 2010 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava.

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera. Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zefektivnění prodeje finančních produktů na poště v regionu Severní Morava Adéla Gronychová Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Posouzení úrovně finančního poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Viktor Musílek, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Kapitálové životní pojištění

Kapitálové životní pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Kapitálové životní pojištění Bakalářská práce Autor: Michal Koutný Pojišťovnictví Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Flaška, CSc. Praha Duben,

Více

Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR

Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finanční obchody Analýza úvěrových příležitostí pro fyzické osoby, podnikatele a společnosti v ČR Bakalářská práce Autor: Zdeněk Jurčík Bankovní management Vedoucí

Více

Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR

Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Investiční a kapitálové ţivotní pojištění v ČR Bakalářská práce Autor: Veronika Beranová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Tomáš Prekop

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení

Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Analýza finančních produktů určených k financování bydlení Diplomová práce Autor: Bc. Bohumil Sláma Studijní obor: Finance Vedoucí práce:

Více

Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje

Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu Analýza současného trhu pojištění v ČR a trendy budoucího vývoje Bakalářská práce Autor: Martin Lípa Bankovní management Vedoucí práce: Ing, Helena

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Analýza bankopojištění finančních skupin Zpracovali: Tomáš Ciprovský Jan Ticháček Datum prezentace: 28.11.2005 v Brně dne 21.11.2005 1 Úvod Předkládaná práce

Více

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru

Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Posouzení uplatnění bankovních kritérií při poskytnutí hypotečního úvěru Diplomová práce Autor: Bc. Petra Vojtová Finance

Více

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor:

Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor: Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bankovní obchody Bakalářská práce Autor: Radka Veselá Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D Praha Duben,

Více

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi

Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Právní úprava spotřebitelských úvěrů a jejich využití v současné praxi Bakalářská práce Autor Michal Vykonal, DiS. Právní administrativa v podnikatelské

Více

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková

Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu. Šárka Pastyříková Analýza struktury a objemu poplatků u běžného klienta v závislosti na míře využití běžného účtu Šárka Pastyříková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT V teoretické části mé bakalářské práce se zaměřuji na

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Stanislav Beran, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček,

Více

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová

Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR. Darina Přikrylová Analýza trhu hypotečních úvěrů v ČR Darina Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku hypotečních úvěrů pro fyzické osoby. Hlavním cílem práce je provést

Více

Finanční poradenství v ČR

Finanční poradenství v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Finanční poradenství v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Petra Zvolská Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Musil, Ph.D. Praha duben,

Více