Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Komparace bankopojištění u vybraných pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Miroslav Kluc Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc. Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Miroslav Kluc

3 Poděkování Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu mé práce Ing. Aloisovi Rousovi, CSc. za cenné rady, přednášky, odborné připomínky a za celkovou pomoc při řešení problémů vzniklých při vypracovávání této bakalářské práce a dále Bc. Ing. Karině Muţákové, Ph.D. za cenné přednášky a materiály v předmětu Bankopojištění a finanční sluţby.

4 Anotace Ve své práci jsem se snaţil popsat, jak funguje bankopojištění v ČR a kde se s ním můţeme setkat. S bankopojištěním se setkáváme u většiny bank kde menší banky nemají spolupráci tolik rozvinutou a zaměřují se hlavně na produkty k platebním kartám, velké banky rozvijí nejen pojištění k platebním kartám, ale zaměřují se i na samostatné produkty jako je ţivotní pojištění a pojištění nemovitostí. Převáţná část finančních institucí upřednostňuje distribuční spolupráci tj. jednoduchou formu spolupráce samostatných bank a pojišťoven na bázi výběrového řízení a podepsání smlouvy o propojení produktů. Na trhu v ČR jsou pouze dvě bankopojišťovny. Odborná literatura k tomuto tématu prakticky neexistuje, proto jsem většinu informací čerpal z internetu a z interních materiálů pojišťovny, ve které pracuji. Klíčová slova pojištění, pojistné produkty, bankopojištění, pojišťovna, banka, platební karta Annotation In my work, I have attempted to describe the meaning of bankassurance in the Czech Republic and where we can come across of it. We come across of bankassurance with most of the banks where smaller banks don t have a developed cooperation with an insurance company and they focus mainly on products linked to debit and credit cards, larger banks develop not only insurance for debit and credit cards but also separate products, such as life insurance and home insurance. Most of financial institution prefer a distributed cooperation, ie. a simple way of cooperation of separate banks with insurance companies based on written contract to join their own products together. There are only two bank-insurance companies on the market in the Czech Republic. There is practically no professional literature for this subject, I searched most of the information on the Internet and I looked up the rest of the information in the internal documents of the insurance company I work for. Key words insurance, insurance products, bankassurance, insurance company, bank, debit card

5 Obsah Úvod Bankopojištění Význam pojmu bankopojištění Historie bankopojištění Vývoj bankopojištění Etapy vývoje bankopojištění Výhody a nevýhody bankopojištění Výhody z pohledu banky Výhody z pohledu pojišťovny Výhody z pohledu klienta Analýza majetkového bankopojištění Formy propojení Situace na finančním trhu v ČR Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Allianz pojišťovna, a.s Česká pojišťovna, a.s Generali Pojišťovna, a.s ING Ţivotní pojišťovna N.V ČSOB pojišťovna, a.s Komerční pojišťovna, a.s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s UNIQA pojišťovna, a. s Analýza bankopojistných produktů Produkty nabízené samostatně Ţivotní pojištění Pojištění nemovitosti a domácnosti Pojištění provázané s bankovními produkty - platební kartou Zneuţití platební karty Cestovní pojištění k platební kartě Doplňková pojištění platebních karet Pojištění provázané s bankovními produkty - spotřebitelským úvěrem Pojištění schopnosti splácet Srovnání pojištění v daných institucích Pojištění v Raiffeisenbank navázané na bankovní produkt

6 4.1.1 Zneuţití platební karty Pojištění ke spotřebitelským úvěrům Schopnost splácet kreditní kartu Pojištění vyčerpané částky Balíček pojištění KOMFORT ke kreditní kartě Úrazové pojištění PROTECT a PROTECT Cestovní pojištění k platebním kartám Pojištění v GE Money Bank navázané na bankovní produkt Pojištění platebních karet a osobních věcí Pojištění vyčerpané částky Pojištění splátek a výdajů Pojištění asistenčních sluţeb Complete Comfort Cestovní pojištění k platebním kartám Pojištění ke spotřebitelským úvěrům Srovnání ceny a komplexnosti produktů Srovnání podle komplexnosti Srovnání podle ceny Závěr Seznam pouţité literatury... 48

7 Úvod Ve své práci se budu věnovat komparaci bankopojištění u vybraných pojišťoven v České republice. Bankopojištění má v dnešní době významné místo v prodeji finančních produktů a je velmi důleţité jak pro danou bankovní instituci, tak pro pojišťovnu. Bankopojištění původně vznikalo z iniciativy bank, aby rozšířily své portfolio o další produkty a mohly svému klientovi nabídnout komplexní sluţby pod jednou střechou a zároveň si vytvořily další zdroj příjmů. Teoretická část práce je rozdělena na tři části. V první části se budu věnovat významu bankopojištění obecně, jeho historii, současnému stavu na českém trhu, výhod a nevýhod pro pojišťovnu a banku a dále výhody a nevýhody pro klienta. V druhé části se budu věnovat analýze majetkového bankopojištění tj. na jakém základě banky a pojišťovny spolupracují ve smyslu majetkového propojení v České republice nebo v zahraničí případně zda spolupracují jen na základě smlouvy a zda daná banka spolupracuje jen s jednou nebo s více pojišťovnami. Ve třetí části se budu věnovat analýze bankopojistných produktů u vybraných bank a pojišťoven. V praktické části se budu věnovat srovnání bankopojistných produktů u vybraných bank a pojišťoven z pohledu pojistného krytí a dále z pohledu ceny oproti konkurenci. V současné době pracuji v pojišťovně UNIQA, a.s. na pozici specialisty podpory prodeje bankopojištění a zodpovídám za školení a výsledky prodeje našich pojistných produktů v Raiffeisenbank, a.s.. Budu tedy popisovat hlavně produkty těchto dvou institucí a srovnávat s konkurenční GE Money Bank, která vyuţívá pojistné produkty ţivotního pojištění od ING Ţivotní pojišťovny a produkty neţivotního pojištění od BNP Paribas Cardif Pojišťovny a pojišťovny Generali. Cílem práce bude tedy srovnání institucionálního a produktového bankopojištění na českém pojistném trhu. 1

8 1. Bankopojištění 1.1 Význam pojmu bankopojištění Bankopojištění můţeme definovat jako kombinaci finančních produktů banky a pojištění, přičemţ cílem těchto produktů je uspokojovat poţadavky a potřeby klientů. 1 V České republice jiţ nepatří bankopojištění pouze do oblasti teorie. Všichni se dnes mohou setkat s některou z jeho forem v běţné praxi, především prostřednictvím produktové nabídky bank a pojišťoven. Vzájemných vazeb mezi bankovní sférou a sektorem pojišťoven, které opravňují pouţití termínu bankopojišťovna či bankopojištění, je však mnohem více. V souvislosti s bankopojištěním je důleţité zmínit pojmy bankassurance, assurfinance a allfinance. Bankassurance je prodej pojistných produktů na pobočkách bank. Jedná se nejčastěji o prodej ţivotního pojištění buď jako samostatného produktu nebo jako zajištění úvěru a v druhé fázi prodej neţivotního pojištění, které je navázáno na bankovní produkty jako jsou například platební karty a spotřebitelské úvěry. Assurfinance je prodej bankovních produktů pomocí pobočkové sítě pojišťoven. Tento způsob není tak rozšířený jako bankassurance. Vyuţívá se při prodeji hypotečních úvěrů a jednodušších bankovních produktů. Allfinance je poskytování komplexních sluţeb klientům ze strany bank, kde je důleţitý dlouhodobý vztah s klientem a klient je schopen všechny své potřeby (produkty bankovní, pojistné a kapitálového trhu) vyřešit na jednom místě na pobočce banky. Bankopojištění v sobě zahrnuje výhody obou sektorů, jak sektoru bankovních produktu, tak i sektoru pojištění. Na straně jedné dává mateřská banka pojišťovně k dispozici svou sít poboček, a na straně druhé pojišťovna nabízí komerční bance rozšíření nabídky produktů. 1 POLOUČEK, S. a kol.: Bankovnictví, 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, 716 s., ISBN

9 1.2 Historie bankopojištění Stopy vedou aţ do starověké Mezopotámie. Přibliţně před čtyřmi a půl tisíci lety si tamější obchodnicí zvykli půjčovat peníze na nákup zboţí u bohatých babylonských investorů. Neţ se ale drahocenný náklad dostal aţ na trţiště, čekalo ho dlouhé a strastiplné putování na velbloudím hřbetě a, podobně jako v Číně, nebezpeční piráti. Bylo zde riziko přepadení příliš velké. Aby investoři minimalizovali riziko nesplacení půjčky v případě, ţe byla karavana přepadena a obchodník o vše přišel, rozhodli se po kupcích, jejichţ náklad dorazil nedotčen, poţadovat zvláštní příplatek. Proč se ho kupci rozhodli platit? Protoţe pokud měli dostatek štěstí a přeţili útok beduínů, nemuseli se po návratu do města obávat rozčtvrcení, předhození krokodýlům nebo jiné nepříjemně bolestivé smrti, protoţe nedostáli svým závazkům. Půjčka jim byla odpuštěna. Náklady na ni pokryly úroky z půjček těm, kteří se vrátili i se zboţím. Tato praktika se později stala součástí slavného Chammurapiho zákoníku. 2 V 19. století dochází k rozvoji bankopojištění, kdy se banky a pojišťovny začaly formovat do dnes běţných akciových společností. Zároveň spolupracovaly, i kdyţ kvůli právnímu prostředí pouze omezeně. Tento sektor pořád ale nebyl stabilní na jedné straně bylo zakládáno velké mnoţství finančních společností, na druhé straně jich však také velké mnoţství krachovalo. Bankopojištění v té podobě, ve které ho známe dnes, vznikalo jiţ v druhé polovině 20. století. V roce 1965 ve Velké Británii banka Barclays zakládá dceřinou ţivotní pojišťovnu Barclays Life bohuţel však ne s příliš velkým úspěchem u britských klientů. Proto se za zakladatele moderního bankopojištění povaţuje více Francie, kde na počátku 70. let zaloţila banka Bank Credit Mutuel dceřinou pojišťovnu Assurances du Credit Mutuel Vie et IARD Dceřiná pojišťovna dostala oprávnění k pojišťovací činnosti a začala nabízet úvěrové pojištění pro zákazníky své mateřské banky. 2 FINMAG.CZ. Dějiny pojištění: Od hrdlořezů k sázení na smrt [online] Dostupné z: 3

10 V 80. letech přišly na trh další banky, které podle Bank Credit Mutuel začaly zakládat své dceřiné společnosti, převáţně pojišťovny, které se věnovaly ţivotnímu pojištění. V roce 1980 to byla banka Natio Vie, dceřiná společnost Banque Nationale de Paris. Následovala banka Société Générale a její dceřiná společnost Sogecap. 1.3 Vývoj bankopojištění Etapy vývoje bankopojištění 3 V roce 1995 vznikla analýza vývoje bankopojištění kde je bankopojištění členěno do tří etap. I. Etapa (před rokem 1980) Jednalo se převáţně o doplňkovou činnost banky, kde banka slouţí jako zprostředkovatel pojištění a nabízí převáţně jednoduché pojistné produkty aby rozšířily své sluţby klientům jako je například cestovní pojištění. II. Etapa (od roku 1980 do roku 1990) V tomto období dochází k výraznému vývoji produktů kde banky a pojišťovny začínají výrazně spolupracovat na tvorbě produktů. Příkladem můţe být ţivotní pojištění, kde klient je pojištěn a pojistné plnění můţe být vinkulováno ve prospěch dané banky pro případ úmrtí klienta, ale zároveň můţe slouţit jako spořící produkt, kde bude na konci klientovi vyplacena naspořená částka. III. Etapa ( od roku 1990) Třetí období je z pohledu vývoje bankopojištění nejinovativnější jelikoţ banky a pojišťovny spolupracují na vývoji produktů více neţ kdy předtím. Banky inovují jak jednodušší produkty tak i ty kombinované podle potřeb svých klientů. Je objeven a naplno vyuţíván synergický efekt vyplývající ze spojení banky a pojišťovny a dochází ke společné distribuci a prodeji pojistných produktů. Typické produkty pro tuto fázi jsou například pojištění k platebním kartám a pojištění ke spotřebitelským úvěrům. Na základě těchto změn v obou odvětvích vznikl nový druh podnikání, a to bankopojištění, jehoţ podstatou je propojování bankovních a pojišťovacích aktivit. 3 KORAUŠ, A. Bankopoisťovníctvo. Bratislava: SPRINT, ISBN

11 1.4 Výhody a nevýhody bankopojištění Níţe budu popisovat výhody bankopojištění z pohledu zákazníka, z pohledu banky i z pohledu pojišťovny. Na bankopojištění je moţné se však dívat i jako na celek a v tomto případě je moţné výhody a nevýhody bankopojištění popsat i obecně. Výhody bankopojištění: Synergie finanční skupiny Sníţení provozních nákladů Komplexní sluţby pro klienta Společné informační systémy Lépe prodejné produkty v kombinaci pojišťovny a banky Finance na jednom místě Nevýhody bankopojištění: Stejná cena produktů pro klienta Nutná kvalifikace pracovníků banky Krátkodobý růst nákladů z důvodu kvalifikace pracovníků banky Jednoduché pojistné produkty Výhody z pohledu banky Na počátku 90. let 20. století došlo u bank se sniţování ziskových marţí. V této situaci byly banky nuceny hledat další zdroje svých příjmů. Jeden z neopomenutelných zdrojů byla diverzifikace vlastních obchodních aktivit, kde se nabízí zvýšit své příjmy pomocí prodeje pojistných produktů. Kombinace bankovních i pojistných produktů přivede bance nové potencionální klienty. Výhodou je tedy zajištění finančních sluţeb pod jednou střechou. Pokud klient přijde na pobočku banky je jednodušší varianta nabídnout klientovi i pojistný produkt a zároveň varianta časově méně náročná, jelikoţ veškeré sluţby jsou klientovi prodány na jedné schůzce. Díky úspoře času banka šetří i náklady na své pracovníky. 5

12 V případě pojištění úvěrů banka zvýší svůj zisk prodejem pojištění a zároveň sníţí své podnikatelské riziko, jelikoţ v případě nenadále události převezme zaplacení úvěru pojišťovna. Zisk z prodeje bankovních produktů na pobočkách pojišťovny a vyuţití jejich klientské základny. Pro banku je pojišťovna klient číslo jedna a tomu odpovídá i předcházení si pojišťovny., jak to ukazuje praxe. Pojistné a pojistné plnění jde do tisíců bankovních transakcí měsíčně a pojišťovna má velké mnoţství relativně volných prostředků a banka po nich touţí Výhody z pohledu pojišťovny Největší výhoda pro pojišťovnu je v rozšíření klientské základny o klienty banky. Pojišťovna tímto získává další distribuční kanál a zároveň se dostane ke klientům, kteří pro ni jsou ve většině případů nedosaţitelní. Díky dalšímu distribučnímu kanálu pojišťovna diverzifikuje své riziko závislosti na jiném distribučním kanálu kde pro dnešní pojišťovnu je nejdůleţitější distribuční kanál makléřských společností. Důvěryhodnost banky je několikanásobně větší neţ důvěryhodnost pojišťovny. Lidé obecně povaţují banky za odpovědnější oproti pojišťovnám a z tohoto pohledu je prodej pojištění v bance snaţší. Sníţení distribučních nákladů. Bankopojištění sniţuji distribuční náklady oproti ostatním distribučním kanálům jako je např. vlastní síť zprostředkovatelů nebo makléři. Kvalita informací o klientech. Banka má o svých klientech veškeré informace o jejich finančních moţnostech a bonitě, tudíţ je předpoklad ţe pojistný produkt je ušitý přímo na míru danému klientovi a je předpoklad ţe klient bude za svou pojistnou ochranu řádně platit pojistné 6

13 Pojišťovna bez banky nemůţe existovat kvůli platebnímu styku. Uţ při svém zaloţení si pojišťovna musí vybrat konkrétní banku Výhody z pohledu klienta Komplexní nabídka finančních sluţeb. Jak uţ bylo řečeno klient při návštěvě pobočky banky můţe vyuţívat nejen servis v oblasti bankovních produktů ale i servis v oblasti pojištění. Levnější pojistné produkty. Jelikoţ pojišťovna má při prodeji pojistných produktů niţší distribuční náklady neţ u vlastní prodejní sítě, můţe pojistný produkt prodávaný přes banku nabídnout klientovi levněji. Tato výhoda se však ne vţdy musí přímo u klienta projevit, jelikoţ v současné době banka rozdíl oproti standartnímu pojistnému raději vyuţije pro zvýšení svých marţí. Převod finančních prostředků. Jedná se o snaţší převod platby pojistného jelikoţ platba probíhá z účtu klienta který je veden u banky kde si sjednává pojištění a ve většině případů má u stejné banky i bankovní účet pojišťovna. 2. Analýza majetkového bankopojištění 2.1 Formy propojení 4 V dnešní době se nejedná o propojení jen produktů pojišťovny a banky, ale dochází i k majetkovému propojení obou společností. Moţné formy propojení můţeme rozdělit do 5 základních skupin. Distribuční spolupráce Strategická aliance Joint Venture Fúze a akvizice Plná integrace Distribuční spolupráce Jedná se o nejjednodušší formu spolupráce mezi bankou a pojišťovnou. Banka u této formy 4 MUŢÁKOVÁ, K. Výuková prezentace k předmětu Bankopojištění a finanční sluţby I

14 specifikuje segment klientů, u kterého se chystá pojištění prodávat a dále hledá vhodného partnera pro prodej produktů formou Výběrového řízení. Výběr partnera je závislý na kvalitě pojistných produktů, systémového řešení v podobě prodejní aplikace a následného reportování, podpoře od pojišťovny při řešení problémů a soustavného školení bankovních poradců, výše provize, sdílení klientských databází a vzájemné reciprocitě při prodeji bankovních produktů v pojišťovně, např. hypotečních úvěrů. Spolupráce funguje po uzavření smlouvy o spolupráci. Výhodou je, ţe ke spolupráci dochází v krátké době a zároveň obě instituce ušetří vysoké náklady spojené s investicemi oproti rozvinutějším podobám spolupráce. Nevýhodou však můţe být komplikovanější spolupráce při tvorbě nových produktů, jelikoţ obě společnosti mohou mít méně či více rozdílnou podnikovou strategii. Distribuční spolupráce je nejvíce rozšířená ve Velké Británii, Německu, Spojených státech, Japonsku a Jiţní Korei. Strategická aliance Převáţně nová forma spolupráce na podnikové úrovni, která je hodně podobná distribuční spolupráci ale tvoří ji dva nebo více strategických partnerů, kteří spolu vzájemně spolupracují. Firmy mají předem jasně specifikovaný účel a firmy vzájemně spojí pouze vybrané aktivity. Nejčastěji je tvoří podniky, které jsou velké a kapitálově velmi silné. Strategická aliance je nejvíce rozšířená v asijských zemích. Joint Venture V překladu společný podnik. Jedná se o právnickou osobu, která jedná na vlastní účet a vystupuje pod svým jménem. Obě společnosti, které se na zaloţení dohodly vloţí společné finanční prostředky a vzájemně se podílí na řízení společnosti. Míra vlivu záleţí na výši vkladu dané společnosti. Takto zaloţená společnost se zabývá prodejem bankopojistných produktů a díky synchronizaci obchodních procesů vyuţívají vzájemné know-how a vzájemné klientské databáze. Produkty jsou nabízeny přes vlastní distribuční cesty. Nespornou výhodou této společnosti je převedení odborné kvalifikace obou společností do společného podniku. Nevýhodou je však z dlouhodobého pohledu náročnost na řízení a management. Joint Venture je nejvíce rozšířená v Portugalsku, Itálii, Španělsku a Jiţní Korei. Fúze a akvizice V případě akvizic se obecně jedná o převzetí slabší společnosti silnější. Tzv. silnější společnost koupí většinový balík akcií aby mohla danou slabší společnost kontrolovat. Typickým příkladem u nás byly instituce ČSOB a pojišťovna IPB. V případě fúze se jedná o sloučení dvou nebo více samostatných bank nebo pojišťoven, kdy se přímo spojují jejich 8

15 aktiva. V praxi se nejčastěji jedná o spojení dvou silných společností coţ je protiklad akvizice. Fúze a akvizice patří mezi nejrozšířenější způsoby vzniku bankopojištění a jsou nedílnou součástí restrukturalizace firem. Hlavním důvodem fúzí a akvizic je vytvořit větší celek, který bude mít větší trţní podíl a tudíţ větší konkurenceschopnost neţ menší samostatné společnosti. Mezí další výhody patří rozšíření portfolia produktů, diverzifikace rizik a expaze i v mezinárodním měřítku. Mezi nejvýznamnější fúze a akvizice v minulých letech patří například kdyţ Allianz koupila krachující Dresdner Bank v roce 2001 za 22,3 mld. EUR, nebo ING Group koupila banku BBL v roce 1997 za 4,1 mld. EUR. Plná integrace Plná integrace se někdy označuje také jako holdingová společnost současně s vytvořením nové dceřiné společnosti. Holding spojuje výhody velkých podniků (např. ekonomickou sílu, kapacitní moţnosti, významnější postavení na trhu) s výhodami podniků menších jednotek holdingu (např. pruţnost). K výhodám holdingového uspořádání zpravidla patří i diverzifikace činnosti uvnitř seskupení; holding má také předpoklady tvořit silnější rezervní fondy. 5 Většinou právě mateřské společnosti tvoří banky, které pro vznik bankopojištění zakládají vlastní pojišťovny. Tato integrace je nejvíce rozšířená ve Španělsku, Francii, Belgii, Velké Británii a Irsku. 2.2 Situace na finančním trhu v ČR Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group Jedním z velmi silných partnerů v oblasti pojišťovnictví je stoprocentně také Pojišťovna České spořitelny. Jedná se o společnost, jejíţ hlavní náplní práce je poskytování bankopojištění. Pojišťovna České spořitelny je logicky velmi spjata právě s Českou spořitelnou. Na pobočkách České spořitelny se uskutečňuje veškeré uzavírání smluv. Pojišťovna České spořitelny nabízí širokou škálu pojišťovacích produktů. Česká spořitelna je v podstatě jakýmsi strategickým partnerem této pojišťovny. I díky tomuto faktu má Pojišťovna České spořitelny na trhu s pojišťovacími produkty neotřesitelnou pozici. 5 WIKIPEDIA.CZ. Holding [online] Dostupné z: 9

16 Pojišťovna České spořitelny byla českým soukromým kapitálem zaloţena v roce V lednu 1993 zahájila svoji pojišťovací činnost pod názvem Ţivnostenská pojišťovna. Jejím cílem bylo poskytovat pojišťovací sluţby především pro nastupující podnikatelskou sféru. S rozvojem pojišťovací činnosti se začala rozšiřovat také nabídka pojistných programů pro občanskou veřejnost. Důleţitým mezníkem v historii pojišťovny byl v roce 1995 kapitálový vstup České spořitelny, který přinesl kromě potřebného kapitálu zázemí nejsilnější finanční skupiny v České republice. Za dobu její existence se stihla vypracovat na jednu z nejsilnějších pojišťoven na tuzemském trhu s pojišťovacími produkty. Její úspěšnost podtrhne i fakt, ţe pojištění, které sjednala tato pojišťovna v roce 2009, mělo výši pojistného celkem 6,96 miliardy korun. 6 Kapitálově je Pojišťovna České spořitelny také velmi dobře vybavena, jelikoţ její základní kapitál činí 1,12 miliardy korun. Důleţitým mezníkem v historii této společnosti se stal rok 2008, kdy se Pojišťovna České spořitelny stala jedním z plnohodnotných členů velké pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Česká spořitelna si nechala podíl 5%. Ta se řadí k nejsilnějším skupinám v oblasti pojištění vůbec. Vznikla jiţ v 19. století a v současné době pojímá ještě další velké pojišťovací společnosti, mezi které patří kromě Pojišťovny České spořitelny třeba ještě Kooperativa pojišťovna a.s. anebo Česká podnikatelská pojišťovna. Zároveň byla uzavřena distribuční smlouva na dobu 15 let a stává se základem pro úzkou spolupráci mezi Erste Bank a VIG v oblasti distribuce. Obě strany se touto smlouvou zavazují, ţe budou přednostně distribuovat produkty svého partnera prostřednictvím vlastní distribuční sítě. Pojišťovna České spořitelny si z produktů zakládá zejména na poskytování ţivotního pojištění, které nabízí pod hlavičkou Flexi ţivotní pojištění. Dalšími produkty jsou například úvěrové ţivotní pojištění s názvem Kapitál anebo flexibilní pojištění junior, které je určeno mladým. Jinak tato společnost také poskytuje pojištění určené k úvěrům, které si lidé berou u České spořitelny. Zapomenout nelze ani na pojištění, které je součástí penzijního připojištění v Penzijním fondu České spořitelny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 7 Je druhou největší pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla zaloţena v roce 1991 jako první 6 BANKY.CZ. Pojišťovna České spořitelny. [online] Dostupné z: 7 KOOPERATIVA. O nás. [online] Dostupné z: 10

17 komerční pojišťovna na území bývalého Československa. Její podíl na celkovém předepsaném pojistném v ČR je 20,5 %. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty z řad firem od drobných podnikatelů aţ po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG). Na začátku roku 2004 byla uzavřena dohoda o strategickém partnerství mezi Kooperativou a Českou spořitelnou stejně jako u Pojišťovny České spořitelny. Jednalo se o distribuční smlouvu na 15 let mezi Erste bank a VIG. Cílem bylo zlepšit sluţby a servis klientům tak, aby si pojistné a finanční produkty mohli uzavřít pod jednou střechou, byli profesionálně obslouţeni a z této strategické spolupráce profitovali. Propojením obchodních aktivit a vzájemným prodejem produktů Kooperativy a České spořitelny se výrazně rozšířila dostupnost nabízených finančních a pojistných produktů pro naše klienty v rámci celé České republiky. Obchodní zástupci Kooperativy tak mají kromě pojistných produktů ve svém portfoliu všechny důleţité finanční produkty České spořitelny a mohou klientům profesionálně poradit se stavebním spořením a úvěry ze stavebního spoření, s penzijním připojištěním, hypotečními úvěry nebo s tzv. americkou hypotékou. Na základě přání klienta mohou vytvořit konkrétní rodinnou finanční analýzu, ze které jsou patrné všechny finanční potřeby klienta. Cílem je dlouhodobý vztah s klientem, jeho důvěra a spokojenost. Kooperativa připravila ve spolupráci s Českou spořitelnou sluţbu e-faktura. Klienti mají rovněţ moţnost platit pojistné prostřednictvím bankomatů ČS. Na pobočkách České spořitelny se v současnosti prodává pojištění nemovitosti, domácnosti a pojištění odpovědnosti Allianz pojišťovna, a.s. Allianz pojišťovna je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH a součástí přední světové pojišťovací skupiny Allianz. Na český trh vstoupila v roce 1993 a postupně se vypracovala mezi tři největší české pojišťovny. V počátku svého působení Allianz pojišťovna nabízela pouze ţivotní pojištění. Postupně rozšiřovala portfolio svých produktů, které dnes představuje komplexní nabídku pro jednotlivce i společnosti, od jiţ zmiňovaného ţivotního pojištění přes pojištění soukromého majetku a pojištění odpovědnosti za škodu, cestovní pojištění, majetkové pojištění pro podnikatele a pojištění průmyslových 11

18 rizik aţ po komplexní pojištění vozidel. Allianz pojišťovna, a. s., je jediným akcionářem Allianz penzijního fondu, a. s., zaloţeného v roce Do roku 2009 spolupracovala Allianz významně s Komerční bankou formou smluvní spolupráce, kde se zaměřovala na neţivotní pojištění. V dubnu 2010 zahájila Allianz pojišťovna spolupráci s UniCredit Bank, která svým klientům nabízí ve svých pobočkách privátní majetkové pojištění Allianz. Vzájemná spolupráce se ještě více rozvinula v červenci, kdy Allianz pojišťovna začala nabízet hypoteční úvěry UniCredit Bank. Obě společnosti budou usilovat o další rozvoj vzájemné spolupráce. Od října byl spuštěn prodej pojistných produktů Allianz také v LBBW Bank. Na všech svých pobočkách nabízí LBBW Bank produkty ţivotního a neţivotního pojištění Allianz a klienti mají navíc moţnost uzavírat i smlouvy penzijního připojištění Allianz. Ve velkoobchodních střediscích řetězce Makro C&C nabízí Allianz pojišťovna naprosto nově produkt prodlouţená záruka, který si klienti mohou sjednat prostřednictvím M-servisu. Produkt je zajímavým doplňkem pro obchodní klientelu společnosti Makro. 8 Allianz pojišťovna zároveň nabízí hypoteční úvěry a spolupracuje s Komerční bankou, LBBW, Raiffeisenbank, UniCredit bank, Sberbank a s Modrou Pyramidou. Veškerá tato spolupráce je smluvní Česká pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna je největší tuzemskou pojišťovnou s více neţ 185letou tradicí. Jako univerzální pojišťovna poskytuje celé spektrum sluţeb pokrývající jak individuální ţivotní a neţivotní pojištění, tak pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik a také zemědělství. Skupina ČP je strukturována tak, aby optimálně pokrývala spektrum sluţeb spojených s poskytováním soukromého pojištění, důchodového spoření a investování (v rámci daného legislativního rámce). V maximální moţné míře vyuţívá výhod plynoucích z takového uspořádání a současně toho, ţe Česká pojišťovna a její dceřiné společnosti jsou od roku 2008 součástí skupiny Generali Group, respektive Generali PPF Holding, B.V 9. kde vlastnili 51% akcií. V lednu 2013 prodala finanční skupina PPF italské Generali Group část svého podílu (25 %) ve společném podniku Generali PPF Holding, jehoţ je Česká pojišťovna součástí. 8 ALLIANZ. Výroční zprávy Allianz pojišťovny, a.s., [online] Dostupné z: 12

19 V této souvislosti se stal novým generálním ředitelem Generali PPF Holdingu Luciano Ciriná, který tak na této pozici vystřídal Ladislava Bartoníčka. Podíl PPF v holdingu s Generali Group v tuto chvíli činí 24 %. 9 Většina společností ze skupiny ČP tak vedle své primární obchodní činnosti poskytuje své sluţby i sesterským společnostem náleţejícím do skupiny Generali PPF Holding, a to jak formou sdílení kapacit, tak vzájemným poskytováním sluţeb na bázi trţně konformních vztahů. Česká pojišťovna a Komerční banka zahájila od 1. října 2009 spolupráci v oblasti vzájemné distribuce produktů. Na pobočkách Komerční banky mohou sjednat klienti majetková pojištění České pojišťovny. Česká pojišťovna naopak umoţňuje ve své distribuční síti sjednat hypoteční úvěry Komerční banky. V roce 2009 šlo o největší produktově strategickou alianci uzavřenou ve finančním sektoru v ČR. Spolupráce jedničky na trhu pojištění a jedničky v segmentu bankovních sluţeb podnikatelům přineslo řadu výhod také pro retailové klienty obou společností. Kromě významného zvýšení dostupnosti produktů díky rozšíření distribuční sítě zahrnuje spolupráce rozvoj kvalifikace zaměstnanců obou finančních institucí a spolupráci v oblasti vývoje nových produktů. Komerční banka nabídla na svých téměř 400 obchodních místech svým klientům např. pojištění majetku, povinné ručení, havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti, ale také pojištění finančních a zemědělských rizik poskytovaných Českou pojišťovnou. Česká pojišťovna pak na svých více neţ 380 obchodních místech a u sítě několika set speciálně proškolených pojišťovacích poradců nabídla svým zákazníkům hypotéky Komerční banky. S novou smlouvou o spolupráci představily Komerční banka a Česká pojišťovna také nový společný produkt pojištění fotovoltaických zdrojů Generali Pojišťovna, a.s. Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem. Je součástí Skupiny Generali, která patří mezi největší pojišťovny na světě a je největším evropským ţivotním pojistitelem. Je předním správcem finančních aktiv, jejichţ hodnota přesahuje 460 miliard Euro. Ve více neţ šedesáti zemích celého světa se stará o 65 milionů klientů. 9 ČESKÁ POJIŠTOVNA. Historie a vývoj ČP [online] Dostupné z: 10 KB. Česká pojišťovna a Komerční banka zahájily strategickou spolupráci a představily pojištění fotovoltaických zdrojů [online] Dostupné z: 13

20 Je předním správcem finančních aktiv, jejichţ hodnota přesahuje 460 miliard Euro. Ve více neţ šedesáti zemích celého světa se stará o 65 milionů klientů. Předpis pojistného překračuje hranici 69 miliard Euro. 11 Společnost Sberbank Europe a GPH, holdingová společnost Skupiny Generali pro střední a východní Evropu, podepsaly dohodu o strategické spolupráci v oblasti produktů pojištění, která se týká šesti zemí střední a východní Evropy. V centrále Sberbank Europe podepsali dohodu András Hámori, člen představenstva společnosti Sberbank Europe AG, a Luciano Cirinà, generální ředitel GPH. Pro společnosti GPH v zemích střední a východní Evropy je bankopojištění důleţitým distribučním kanálem. Přibliţně 10 procent z nově uzavřeného ţivotního pojištění v tomto regionu pochází z pojistných smluv uzavřených na pobočkách bank. Z globálního trţního pohledu se v nadcházejících pěti letech očekává růst bankopojištění ve všech hlavních ekonomikách včetně zemí střední a východní Evropy, kde v uplynulých letech zaznamenalo rychlý rozvoj s téměř šestiprocentním ročním tempem růstu. Generali i Sberbank se mohou zaměřit na poskytování těch nejlepších řešení a sluţeb svým klientům, mimo jiné i díky tomu, ţe jiţ působí v zemích střední a východní Evropy po mnoho let a mají rozsáhlé zkušenosti s bankopojištěním i výhodu znalosti místních trhů. Produkty nabízené v Srbsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, na Slovensku a v České republice budou přizpůsobeny poţadavkům klientů. Zaměří se zejména na oblast ţivotního pojištění a pojištění schopnosti splácet. 12 Dále v současné době pojišťovna Generali spolupracuje s GE Money Bank, kde nabízí své pojištění majetku primárně k hypotečním úvěrům. V ţivotním pojištění byla vyměněna za pojišťovnu ING ING Životní pojišťovna N.V. ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, ING pojišťovna, a.s. a ING Penzijní společnost, a.s. jsou součástí globální finanční skupiny ING. Tato instituce holandského původu nabízí stabilní a kvalitní sluţby v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv pro 85 milionů klientů ve více neţ 40 zemích světa. Na území České republiky získalo právě ING (ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, tehdy ještě 11 GENERALI. O Generali. [online] Dostupné z: 12 OPOJIŠTĚNÍ.CZ. Smlouva o spolupráci Sberbank a Generali. [online] Dostupné z: 14

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 společnost DataLife, s.r.o. Kopečná 940/14, Brno, 602 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Úvodní slovo... str. 2 Základní údaje... str. 3 Filozofie a zásady společnosti... str. 4 Obchodní

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit!

ING Commercial Banking Czech Republic 2010. 1 Media Kit! ING Commercial Banking Czech Republic 2010 1 Media Kit! Duben 2010 Obsah 1. Skupina ING 1 2. ING v České republice 1 3. ING Commercial Banking 2 4. Produkty a služby 2 5. Organizační struktura 3 6. Společenská

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Bankopojišťovnictví v Evropě a v České republice

Bankopojišťovnictví v Evropě a v České republice Bankopojišťovnictví v Evropě a v České republice Petra Růčková 1 Abstrakt Článek dokumentuje momentální situaci bankopojišťovnictví v Evropě a v České republice. Definuje pojem bankopojištění a jeho formy.

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy

Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Bankopojištění: současný stav a vývojové trendy Diplomová práce Autor: Bc. Zuzana Bubeníková Studijní obor: Finance, Specializace: Pojišťovnictví

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002

S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 S 173/02-3258/02 V Brně dne 17. září 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 173/02, zahájeném dne 23.8. 2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit

Volksbank CZ, a.s. součást Volksbank International AG. Press kit součást Volksbank International AG Press kit Duben 2011 OBSAH 1. Volksbank CZ profil banky 3 2. Nabídka produktů 4 2.1 Občané 4 2.2 Podnikatelé a živnostníci 5 2.3 Firmy 5 2.4 Veřejný sektor 6 2.5 Investování

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu

Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bankovní institut vysoká škola Katedra finančních obchodů Analýza zvolených produktů ţivotního pojištění na českém pojistném trhu Bakalářská práce Autor: Veronika Švábová, DiS. Bankovní management Vedoucí

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů

Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů 100 900 lidí hlasovalo v anketě o nejoblíbenější finanční produkt roku Účty zdarma jsou zlaté v Ceně veřejnosti i Ceně podnikatelů Praha, 21. května 2014 Běžný účet Equa bank zvítězil v Ceně veřejnosti

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Poradenství EU fondy 4. Komunální

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Vybrané programy podpory podnikání ČS Petr Laník Brno, 29.2.2008 ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FONDY EU 2007-2013 - FINANCOVÁNÍ

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst

Zaujalo nás. Říjen 07. Otevírací doba obchodních míst Informační bulletin společnosti Scott & Rose Říjen 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk nebo

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr

Obsah přednášky. Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Blanka Křížová Obsah přednášky Východiska a pozadí fungování islámských bank Jednotlivé techniky používané v IB Platební styk Poskytování úvěrů Závěr Islámské bankovnictví: východiska šaria = svatý zákon

Více