Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00"

Transkript

1 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení občanské sdružení SUTAP, o.s. území ČR, Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, Základní dokumenty SUTAP, o.s. jsou stanovy, organizační, jednací a volební řád.

2 2 Poslání Svazu 1, SUTAP, o.s. je odborným občanským sdružením a samostatnou právnickou osobou profesionálních učitelů společenského tance a společenské výchovy ( tanečních mistrů) a jejich spolupracovníků. 2, Svou činností vyvíjí a vykonává na základě usnesení valné hromady a členských schůzí. 3, Hlavním posláním SUTAP, o.s. je prostřednictvím svých členů pečovat o rozvoj společenského tance, společenské výchovy a zábavy. 4, SUTAP, o.s. rozvíjí svou činnost v rámci stanoveného základního úkolu v těchto směrech: a) vydává odborné publikace a další materiály pro činnost učitelů společenského tance a společenské výchovy, pro kluby a kroužky společenského tance; b) organizuje školení a odborné semináře pro své členy, ale i pro nečleny SUTAP, o.s., pečuje o jejich odborný růst a ověřuje jejich způsobilost k výkonu povolání, organizuje školení a odborné semináře pro kluby i kroužky společenského tance; c) vypracovává a doporučuje osnovy pro kurzy společenského tance a společenské výchovy; d) ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy doporučuje vydávání živnostenských listů a společně s ním i ověřuje způsobilost výkonu povolání; e) spolupracuje s národními, zahraničními i mezinárodními organizacemi, pro oznámení příslušným orgánům pořádá a organizuje národní i mezinárodní soutěže učitelů tance - profesionálů, amatérů, případně soutěže smíšené; f) pořádá plesy i jiné další formy společenských zábav; g) pořádá a organizuje taneční kurzy pro děti, mládež i dospělé; h) provádí hospodářskou činnost i různé formy činnosti podnikatelské; 2

3 j) vydává svazový zpravodaj, případně další periodické i neperiodické tiskoviny; i) hájí oprávněné zájmy svých členů v umělecké i sociální oblasti. 5, SUTAP, o.s. spolupracuje při své činnosti s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v těchže příbuzných oborech, a to na základě písemných dvoustranných či vícestranných dohod. 3 Členství v SUTAP, o.s. 1, Formy členství v SUTAP, o.s.: a) řádné b) čestné c) mimořádné ad a) Řádným členem se může stát každý kvalifikovaný učitel či učitelka společenského tance a společenské výchovy. Podmínkou řádného členství je aktivní účast členy SUTAP, o.s. na úseku společenského tance, společenské výchovy, event. na úseku organizátorské práce v orgánech Svazu; má právo navrhovat i hlasovat. ad b) Za čestného člena může být prohlášen řádný člen SUTAP, o.s. za mimořádné zásluhy při rozvoji SUTAP, o.s.; je osvobozen od placení příspěvků. ad c) Mimořádným členem se může stát každý občan, který souhlasí s posláním a úkoly SUTAP, o.s. a bude dodržovat jeho stanovy, jednací a organizační řád. Mimořádným členem může být i osoba, jejíž práce svazové činnosti pomáhá a je záslužná. Nemá hlasovací právo - jen hlas poradní. Členství navrhuje předsednictvo SUTAP, o.s. a schvaluje členská schůze. Podle formy členství se upravují členská práva a povinnosti. 2, Řádné i mimořádné členy přijímá členská schůze SUTAP, o.s. 3

4 Přijetí každého člena je podchyceno v evidenčním seznamu SUTAP, o.s. a je mu vydán příslušný členský průkaz. 3, Členství zaniká úmrtím, podáním písemné odhlášky nebo vyloučením. K návrhu vyloučení může dojít: a) pro neplnění členských povinností b) za hrubé porušení společenské etiky. Návrh předkládá předsednictvo SUTAP, o.s. a rozhoduje o něm členská schůze 2/3 většinou zúčastněných členů s hlasovacím právem. 4, Členství končí eventuálním zánikem SUTAP, o.s. 4 Práva a povinnosti členů SUTAP, o.s. 1, Každý řádný a čestný člen má právo: a) volit a být volen do orgánu Svazu; b) zúčastňovat se aktivně valných hromad, členských schůzí, členských podniků a projednávání dalších svazových otázek; c) podávat připomínky,náměty a stížnosti, návrhy na zlepšení činnosti a hospodaření Svazu; d) být zván na valné hromady, členské schůze a na jakékoliv další svazové akce; e) být informován o rozhodnutích a činnosti předsednictva a správního výboru SUTAP, o.s.; f) obdržet jeden výtisk stanov a jednacího a organizačního řádu Svazu a jeden výtisk volebního řádu; g) vlastnit členský průkaz, h) obdržet zápisy z členských schůzí, ze schůzí správního výboru i předsednictva. 4

5 2, Každý člen SUTAP, o.s. má povinnost: a) dodržovat stanovy Svazu, jednací, organizační i volební řád SUTAP, o.s.; b) zabezpečovat a plnit usnesení orgánů SUTAP, o.s.; c) platit v předepsaných termínech členské příspěvky, či zápisné; d) aktivně podporovat akce organizované SUTAP, o.s.; e) hlásit eventuální změny, týkající se jeho osoby ve vztahu k SUTAP, o.s. 5 Organizační členění SUTAP, o.s. 1, Hlavní a řídící orgány a jejich svolávání: a) valná hromada 1, řádná (1 x za 3 roky) 2, mimořádná (dle naléhavé potřeby); b) členská schůze 1, řádná ( 1 x ročně) 2, mimořádná (dle naléhavé potřeby); c) správní výbor (1 x za 3 měsíce); d) předsednictvo správního výboru (1 x měsíčně); e) kontrolně revizní komise ( 1x za 6 měsíců či dle naléhavých potřeb). 2, Nižšími organizačními složkami mohou být kluby zřizované SUTAP, o.s. Jejich ustavení schvaluje správní výbor. Činnost a hospodaření klubů správní výbor SUTAP, o.s. sleduje, hodnotí a kontroluje i ovlivňuje. Hmotné a finanční prostředky, které získaly kluby svojí činností, darem či odkazem zůstávají majetkem SUTAP, o.s. a podléhají jeho finančnímu řádu. 3, Všechny orgány SUTAP, o.s. jsou voleny pro rámec své působnosti dle schválených stanov SUTAP, o.s. na základě jednacího, organizačního a volebního řádu. 5

6 6 Valná hromada SUTAP, o.s. 1, Valná hromada je vrcholným orgánem SUTAP, o.s. Je řádná nebo mimořádná. Mimořádnou je povinen svolat správní výbor tehdy vyzve-li jej k tomu nejméně třetina členů SUTAP, o.s. nebo nastane-li nutná a naléhavá potřeba. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové SUTAP, o.s. Je svolávána řádnou písemnou pozvánkou s určeným programem v měsíčním předstihu jejího konání. 2, Valná hromada je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné třetiny členů Svazu. Nesejde-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů, koná se valná hromada o jednu hodinu později při jakékoliv účasti. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů s výjimkou otázek, kde stanovy určují jinak. 3,Volby do orgánů Svazu jsou tajné, rozhoduje prostá většina hlasů. O organizačních otázkách, jednacích problémech a změně stanov se hlasuje veřejně s tím, že rozhoduje prostá většina přítomných. 4, Valná hromada plní následující funkce: a) projednává otázky uvedené v předem ohlášeném programu; b)schvaluje stanovy SUTAP, o.s. a jejich změny; c) volí 9 členů správního výboru SUTAP, o.s. a 3 členy ústřední kontrolně revizní komise SUTAP, o.s.; d) rozhoduje o dalších či nových návrzích členů SUTAP, o.s.; e) hodnotí a schvaluje činnost a hospodaření za uplynulé funkční období; f) určuje hlavní směry činnosti SUTAP, o.s. na další období; g) může ukončit činnost SUTAP, o.s. a určit majetková vyrovnání. 6

7 7 Členské schůze SUTAP, o.s. A, řádné ( 1x ročně) B, mimořádné ( svolávané dle potřeby) 1, Je orgánem s právem rozhodujícím. Projednává podobné otázky jako valná hromada, mimo voleb nových orgánů a schvalování stanov či jejich změn. 2, Program členské schůze a její organizační zajištění zabezpečuje správní výbor SUTAP, o.s. a oznamuje jí všem členům řádnou písemnou pozvánkou, nejméně v měsíčním předstihu. 3, Členské schůze se může zúčastnit každý člen SUTAP, o.s., podávat zde své náměty, návrhy a připomínky. Správní výbor SUTAP, o.s. je povinen zabezpečit schválená usnesení členských schůzí a o jejich plnění informovat členy vždy na nejbližší členské schůzi. 4, Členská schůze má právo v odůvodněných případech odvolávat zvolené funkcionáře a provést doplňovací volby. 8 Správní výbor SUTAP, o.s. Správní výbor SUTAP, o.s. je složen z devíti členů zvolených na valné hromadě. Funkční období jsou 3 roky. K platnému usnášení je třeba přítomnost nadpoloviční většiny členů. K platnosti přijatých usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů správního výboru. Schůze správního výboru svolává předsednictvo SUTAP, o.s.,a to nejméně 4x za rok. 7

8 Práva a povinnosti členů správního výboru: a) volí z řad valnou hromadou zvolených členů předsedu, místopředsedu, jednatele, hospodáře a další funkcionáře; b) řídí veškerou činnost SUTAP, o.s. v období mezi valnými hromadami a členskými schůzemi; c) svolává vanou hromadu a členské schůze SUTAP, o.s.; d) schvaluje jednací, organizační a volební řád SUTAP, o.s.; e) řeší spory mezi členy; f) schvaluje návrhy na čestná vyznamenání SUTAP, o.s.; g) doporučuje ke schválení čestné členy SUTAP, o.s.; h) schvaluje ustavení nižších organizačních složek SUTAP, o.s., sleduje jejich činnost a hospodaření; j) zřizuje centrální odborné komise a řídí jejich činnost. Správní výbor SUTAP, o.s. vede centrální evidenci všech členů. Navrhuje a doporučuje příslušným úřadům vydávání pověření licencí a živnostenských listů k vyučování pro učitele tance. Specifická práva a povinnosti členů správního výboru určuje organizační a jednací řád SUTAP, o.s.. Správní výbor SUTAP, o.s. může zřídit hospodářské zařízení či akciovou společnost. 9 Předsednictvo správního výboru SUTAP,o.s. 1, Je složeno z předsedy, jednatele a hospodáře. 2, Řídí činnost mezi zasedáními správního výboru SUTAP, o.s. v souladu s jeho usnesením 8

9 a o své činnosti ho pravidelně informuje. 3, Připravuje podklady pro jednání správního výboru. 4, Při jednání navenek zastupuje SUTAP, o.s. předsednictvo správního výboru nebo další pověření členové správního výboru. 5, Schází se nejméně 1x měsíčně. 10 Kontrolně revizní komise SUTAP, o.s. 1, Je volena valnou hromadou SUTAP, o.s., složena ze 3 členů, kteří ze svého středu volí předsedu. Je nejvyšším kontrolním a revizním orgánem SUTAP, o.s.. 2, Kontroluje činnost a hospodaření Svazu a podává zprávu členské schůzi SUTAP, o.s., průběžně podává zprávy správnímu výboru a předsednictvu SUTAP, o.s.. Závěrečnou zprávu za funkční období přednese a podává ke schválení valné hromadě. Má právo žádat o svolání předsednictva, správního výboru, případně členskou schůzi pro výjimečně důležité okolnosti nutné ke zvláštnímu projednání. 3, Za celou svoji činnost odpovídá valné hromadě SUTAP, o.s. a členským schůzím. 4, Řádné schůze komise svolává předseda nejméně 2x ročně, mimořádné dle potřeby. 5, Člen KRK nemůže zastávat v SUTAP, o.s. žádnou jinou funkci. 9

10 11 Hospodaření SUTAP, o.s. Majetek SUTAP, o.s. tvoří hmotné a finanční prostředky získané především: a) z podílu členských příspěvků členů SUTAP, o.s.; b) z výtěžku akcí pořádaných SUTAP, o.s.; c) z příspěvků, dotací, subvencí, darů a dědictví; d) z vlastní hospodářské činnosti či z činnosti institucí a podniků zřízených a podléhajících Svazu ve smyslu platných právních úprav v této oblasti. Jiné organizační složky založené SUTAP, o.s. hospodaří a vyvíjejí činnost podle svých rozpočtů a plánů,které byly předběžně schváleny a jsou pod stálou kontrolou správního výboru SUTAP, o.s.. Podrobnosti o hospodaření se svazovým majetkem může správní výbor SUTAP, o.s. upravit směrnicemi jen po schválení valné hromady či členské schůze. Podpisové právo pro disponování se svazovým majetkem má předseda SUTAP, o.s., místopředseda, jednatel a hospodář. Jakákoliv dispozice týkající se majetku musí být ověřena minimálně dvěma podpisy. Podpisové právo nesmí mít žádný člen kontrolně revizní komise. 12 Symbol SUTAP, o.s. Znakem Svazu učitelů tance Praha je symbolické upravení značky SUTAP, o.s. v lemovaném trojúhelníku. Tentýž symbol se nachází na kterémkoli kulatém i obdélníkovém razítku. Kulatá razítka vlastní předseda, obdélníková vlastní místopředseda, jednatel a hospodář. 10

11 13 Ukončení činnosti SUTAP, o.s. SUTAP, o.s. může ukončit svoji činnost usnesením valné hromady ( řádné či mimořádné), pokud jsou přítomny nejméně 3/4 členů, z nichž nejméně 2/3 tajným hlasováním rozhodnou o tomto návrhu a současně rozhodnou, komu připadne majetek SUTAP, o.s. O majetek vzniklých a podřízených institucí se rozhodne ve smyslu odpovídajících předpisů. Pro tuto záležitost, tj. ukončení činnosti SUTAP, o.s. platí ustanovení 6, odst. 1 a Závěrečná ustanovení Součástí stanov je jejich výklad rozpracovaný v základních dokumentech SUTAP, o.s., tj. v jednacím, organizačním a volebním řádu SUTAP, o.s. 11

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle

Základní ustanovení. 2 Programové zásady a cíle STANOVY KDU-ČSL je politická strana založená na dobrovolném společenství občanů, kteří se účastní společenského a politického života ve své obci, kraji a státě. Vychází z odkazu evropské kultury a z tradic

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná

JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná JEDNACÍ ŘÁD Okresní hospodářské komory Karviná Část první Úvodní ustanovení 1 Okresní hospodářská komora Karviná (dále jen OHKK ) je sdružení podnikatelů fyzických a právnických osob, které bylo zřízeno

Více

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

S T A N O V Y. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ S T A N O V Y Moravského rybářského svazu, o.s. Platné od 1.1.2012 Č Á S T P R V N Í VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení 1. Moravský rybářský svaz, o.s. (dále jen Svaz) je občanským sdružením podle

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku

STANOVY 1. (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku STANOVY 1 (dále jen Spolek 2 ) Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

N Á V R H. S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy N Á V R H S T ANOVY O DBOROVÉHO S V AZU pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POSLÁNÍ SVAZU Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti

Článek 1. Název, sídlo, povaha a obvod působnosti Článek 1 Název, sídlo, povaha a obvod působnosti 1. Název občanského sdružení : Sportovní klub OTAVA Katovice o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlo sdružení : Katovice, U hřiště 326, PSČ 387 11. 3. Sdružení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky

Stanovy Odborná společnost letecká České republiky Stanovy Odborná společnost letecká České republiky HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek l. 1. Odborná společnost letecká České republiky (dále jen společnost) byla založena dne 8. 5. 1990 jako dobrovolné,

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ. I. Preambule a transformační ustanovení

STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ. I. Preambule a transformační ustanovení STANOVY ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ I. Preambule a transformační ustanovení 1. Český svaz chovatelů je česká celostátní společenská organizace, která sdružuje chovatele drobného zvířectva a má rovněž bohatou

Více