ze zasedani zasruprrelsrva obce SrEpAruovtce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ze zasedani zasruprrelsrva obce SrEpAruovtce"

Transkript

1 ZAPIS ze zasedani zasruprrelsrva obce SrEpAruovtce rorunruexo DNE c.5 Piitomni : viz Drezenani listina OvEiovatel6 zdpisu: p. Halka Novotnd, p. Milan Bambule zased6nizastupitelstva bylo svol6no ve smyslu z6kona o obcich i. 128/2000 sb. zastupiteld i obian6 byli ve stanoven6m terminu informov6ni o jeho kondni. Prezence piitomnvch zastupitel0 tvofipfilohu 26pisu a s ohledem na piitomnostje jedndni usn6seni schopn6. Navrien,i program : 1. Zah6jeni 2, Urieni oveiovatel! 26pisu, zapisovatele 3. Schv5leni programu jedndni zo 4. Kontrola Dln6ni usneseni ze zased5ni Zo dne smlouva o poskytnuti podpory ze SFZP -Zatepleni Zi a M5 6. Aktualni stav investitnich akci a piiprava na dalli obdobi 7. Stav zadini,,zmeny a. 1 LiP StEp6novice" 8. zmena naiirenavlsdy i,37/2003 o odm nd.h ileni zastupitelstva 9. Rizn6 1. zahijeni Zasediini zahiljil starosta obce In8. V6clav Kopaika, kteni piivital viechny piitomn6 a omluvilnepiitomn6 Bc. Pavla Stoika a p. Miroslava Adamce. 2. urieni ov iovatel0 a zadisovatele OvEiovateli byli urienipanihalka Novotni a pan Milan Bambule, pr0beh jedniini zachyti a zdpis zajisti starosta obce. 3, schvdleni programu Starosta navrhl projednat vbod6,,rizn6" projednat prodej hrobky na mistnim hibitove, zmenu osoby ndjemce v zaiizeni v sokolovne a vecnvch biemen Eon. Pot6 nechal hlasovat o programu, kdyi nebyly dalsinivrhy na dopln6ni. Schvileno viemi piitomn'imi. 4. Kontrola plndni usneseni t iedn6ni zo ze dne Starosta obce zrekapituloval plndni usneseni z minul6ho zastupitelstva; pln6ni hlavnich investianich akci je samostatnvm bodem programu, rovndi tak je na programu Zmdna i. 1 UP obce StEpdnovice, vvsledky inventur k ,4 byly projedndny a jsou uzavieny,

2 jako doplndni projednini roini uietni ziverky obce k3i.].2.2ol4 pfedlo:ila z5 a Ms St6odnovice roani Uietni ziv6rku ktomuto datu ke schvdleni. zastupitelstvo po projedn6ni schvaluje iietni zdvdrku zs a MS st penovice za rok 2014 sestavenou k rozvahov6mu dni viz Piiloha a' 1, na zikladd podan6 stiinosti lng. Bldhy na odbor iivotniho prostiedi ve v6ci materidlu na mist6 bvvalvch siliiinich jam podal starosta obce dne vysvetleni; po dohode bvl odborem ZP stanoven termin k uvedeni pozemku do odpovidajiciho stavu - z6pis viz Piiloha i. 2, ostatni DlnEno pr0b6:nd schvcleno v3emi piitomntmi. Usneseni i /15 5. smlouva o poskytnuti podpory ze SFZP -zatepleni zs a M5 Dle Dodminek SFZP a ustanoveni I 41 z6kona 128/2000 Sb o obcich projednalo a schvdlilo zastupitelstvobce,,smlouvu i o poskytnuti podpory ze Stdtniho fondu iivotniho prostiedi ar v r6mci Operainiho programu Zivotni prostiedi" ze dne veetn6 piiloh. schvdleno vsemi piatomnimi, Usneseni i /15 Zastupitelstvo souiasnd poveiuje starostu obce podpisem,,smlouvy". Aktudlni stav investiinich akci a pfiprava na dalli obdobi Rozhodujici akce v roce 2015 z0st6vaji,,rekonstrukce ulice Novd ve St6pdnovicich" a,,zatepleniz5 a v5 3t6pinovice". Dne bylo dodavateli spol. STRABAG piedino stavenilte ulice Novit, probihaji prdce fdze - od transform6toru po kiiiovatku pfed Mikesi, dalsi fdze od sokolovny po transform6tor a od Babki na silnici l/34 budou ndsledovat. K zajilt6ni profinancovini akce z prostiedk0 obce pied vytiatovdnim a inkasem pfislibend dotace RoP je nutn6 uzaviit smlouvu s KB k piijeti pfeklenovaciho (v6ru ai do vie 4,5 mil. Ki; tato fistka odpovidd odek6van6 dotaci a pieklenovaci iver bude splacen ihned po inkasu dotace. Akce zatepleni 25 a MS bude zah6jena v prvni polovin6 tervna, v poslednim tvdnu mesice dubna provede spol. EURoVIA poloieni novdho povrchu na komunikaci StEpdnovice - Vlkovice, souiasnd stim provedeme napojeni a odvodn6ni mistni komunikace,,k Vvhonu". Dalii akce byly projedniiny na minuhich jedndnich a jejich piiprava probihi v duchu tohoto projedndni a schvdleni. schvileno v5emi plitomnimi. Usneseni t. 13/03/15 7. stav zadrni,,zminy i. 1 Ue StEpinovice" Pii projedniini materidli pro,,zm6nu i. 1 0e St6piinovice" jsme zjistili objektivni potfebu doplndnijeit6 ndkolika zmdn a upiesn6ni UP nasi obce - viz Piiloha i. 3. Po projedn6ni se zpracovatelem 0P tng. Daikem bude o tyto potiebn6 body dopln6no zadini,,zm ny i.1 UP StEpiinovice" vietne projedn6ni s dotien\imi orginy a n6sledn6 zpracov6vdna tato,,zm6na i. 1" jako ucelenv materiil. Toto ieseni je jak tasove, tak finanin6 optim6lndjii nei pfip. feseniv blizk6 budoucnosti cestou,,zmlny t.2" - schvdleno viemi piitomn'imi. Usneseni i /15

3 8. zmena naiizenavlddy a.37/2003 o odmen5ch ileni zastupitelstva Nafizenim vl6dy i.52l2ol5 Sb. se od m6ni Naiizeni vlidy a sb. o odm6n6ch za Wkon funkce ilenom zastupitelstev - prakticky je promitnuto z\ i5eni odmen o 3,5 % obdobne jako v cele stdtni spr6v6, <kolstvi, Poljcii er a dal;ich realizovan6 vminul6m roce a k zastupitelstvo po projedndni schvdlilo siainnosti od zrn/leni odm6n neuvoln6nvm ilenim zastupitelstva obce StEpiinovice dle piilo;en6ho nivrhu {tabulky) - viz Piiloha i. 4, souaasne zastupitelstvodsouhlasilo zviieni m6siiniho piijmu stiilich zamestnanci oti StEpinovice s plnim pracovnim ivazkem rovn6: o 3,5 % od tdhoi data schveleno vsemi piitomnvmi. Usneseni i /15 9. Rizn Prodei hrobky t. 413 na mistnim hibitove Na zikladd;,dosti o odprodej hrobky i.413 na mistnim hibitov6 odsouhlasilo zastupitelstvo prodej za vyhl6senou cenu - viz Piiloha t. 5. schvdleno vsemi piitomnvmi. Usneseni i /15 9,2. zmdny osoby nijemce v zaiizeni v sokolovnd Po dohodd se od za stejnvch podminek m6ni n6jemce zaiizeniv mistni sokolovn6 - namisto sl. Mratkov6 se ndiemcem st6vd oan Marek Traka. schvcleno vgemi piitomnimi Vdcnd biemena pro spol. Eon zastupitelstvo projednalo a schv6lilo uzavieni smluv o ziizeni v6cn6ho biemene na parc. i. 438/7 pro stavbu,,st6pdnovice, K 438/10, Melmer - kabel NN" a stl piipojku na parc. i. 1184/10 pro pana st. Kandla - parc /1. schv6leno vsemi piitomnvmi. Usneseni i /15 starosta: Int. Vdclav Kopatka OvE;ovateld r Halka Novotni Milan Bambule Ve StEpdnovicich dne 01,04,2015

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll." SMLOUVA O D1LO i.

-.,-:rli. Zivazntj text smlouvy o dilo. E-mail: Telefon: 602 261827. ,,Rekonstrukce kulturniho zaiizeni ll. SMLOUVA O D1LO i. PROGRAM ROZ -.,-:rli Evropskf zemddelskf fond pro rozvoj venkova: investuie do ven oblasti Zivazntj text smlouvy o dilo k podlimitniveiejn6 zak zce na stavebniprdce zaddvan6 v otevien6m ifzeni podle 5

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

l) 2) Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. Zdrieli se I

l) 2) Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Viru Polanovou a 7ap isovatelku Lucii Knofl[ikovou. Zdrieli se I Zitpis ze zasedhni OZ 21.2.2014 Ustavujici zaseddni Zastupitelst!,a obce Hejn6 bylo zah6jeno v 19.00 hodin starostou obce Vlastimilem Satou. Starosta piivital piitomn6 a konstatoval, Ze zased6ni bylo i6dnd

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015. Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin. Přítomni: viz. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 16. 3. 2015 Zasedání bylo zahájeno v 17,00 hodin Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatel: pí. ing. Dana Hejtíková Ověřovatelé zápisu: p. Václav

Více

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013

Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 PARDUBICKY KRAJ Krajskf 0iad Finandni odbor Zprfva o visledku piezkoum6ni hospodaieni obce Veliny, lc: 00274542 za rok 2013 Piezkoumdni se uskuteinilo ve dnech: - t4.1.20t4-3.6.2014 nazfkladd zikona(,.42012004

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/

STANOVY. TOPOLKA, z. s. Tenisovdho klubu START PRAIIA - Tcnisovi klub. START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ STANOVY Tenisovdho klubu START PRAIIA - TOPOLKA, z. s. Tcnisovi klub START PRAHA-TOPOLt(A, z's NaTopolce l, 140 00 Prahf4\ lc: 6383I619,/ /d Obsah: I. Zdkladni ustanovenl Posldni a cile II. ln, flenstvi.

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s.

S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. S T A N O V Y občanského sdružení s názvem Popice Charlese Sealsfielda, o.s. Čl. 1. Název a sídlo Popice Charlese Sealsfielda, o.s. (d{le jen Sdružení). Popice č. 56, 669 02 Znojmo. Čl. 2 Charakter sdružení

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více