U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 2. schůze rady města konané dne 19. ledna 2016 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o Vyhlášení typů požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2017 a o možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815 poskytované Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a záměr realizace investiční akce rekonstrukce hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815 s přispěním účelové dotace obcím pro rok 2017 poskytované Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a p o v ě ř u j e primátorku statutárního města Děčín podpisem žádosti o poskytnutí účelové dotace na rekonstrukci hasičského vozidla CAS 32 Tatra 815 pro rok 2017 Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a všech dokumentů souvisejících se získáním dotace. Usnesení č. RM Rada města b e r e n a v ě d o m í obecnou informaci o výsledcích kontrol provedených v roce 2015 s o u h l a s í v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), se zveřejněním obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2015 způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění dle přílohy tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města

2 návrh plánu veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Děčín a rámcový rozsah veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory na rok 2016 dle přílohy tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh změny Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín, ve znění dle přílohy tohoto usnesení, a to s účinností od Usnesení č. RM Rada města projednala zvýšení počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města Děčín o 4 zaměstnance ve skenovacím centru na odboru provozním a organizačním k zajištění činností souvisejících s digitalizací materiálů (archiválií) předaných do centrální spisovny. Dále o 1 zaměstnance na odboru školství a kultury ke zpracování podkladů a následné realizaci projektu Inkluze do škol a realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín a 1. o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města Děčín o 4 zaměstnance na odboru provozním a organizačním od , 2. o navýšení celkového počtu zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města Děčín o 1 zaměstnance na odboru školství a kultury na dobu určitou po dobu přípravy a realizace projektu Inkluze do škol a realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín od a s t a n o v u j e celkový počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města Děčín k na 258, kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců, kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva, člena rady a náměstka primátorky. Dále projednala návrh na odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady a návrh na peněžité plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a 2

3 zastupitelstvu města dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády: 1. stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva a člena rady v maximální výši a v souhrnu odměn a příplatků podle počtu obyvatel za jednotlivé funkce ode dne , 2. stanovit měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce náměstka primátorky ve výši 40 % maximální částky a v součtu odměn, tj. 40 % z pevné složky a 40 % z příplatku podle počtu obyvatel ode dne , 3. stanovit odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.200,00 Kč a předsedy komise rady ve výši 500,00 Kč za zasedání výboru zastupitelstva či komise rady ode dne , 4. stanovit odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva za výkon funkce člena výboru zastupitelstva ve výši 1.000,00 Kč a člena komise rady ve výši 300,00 Kč za zasedání výboru zastupitelstva či komise rady ode dne , 5. rozhodnout o výši peněžního plnění za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města ve výši 1.200,00 Kč za zasedání výboru zastupitelstva a člena výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města ve výši 1.000,00 Kč za zasedání výboru zastupitelstva ode dne , 6. rozhodnout, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka primátorky, předsedy výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady, bude odměna resp. peněžité plnění náležet ode dne zvolení do této funkce. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na stanovení cen za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích a ceník za stání silničního motorového vozidla na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích ve znění, které je navrženo v příloze materiálu a jeho účinnost od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Směrnice č Provoz autodopravy a Směrnici č Provoz autodopravy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2015 a rozpočtová opatření č. RO 249/2015 č. RO 260/2015 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2015 o tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2015 o tis. Kč a snížení financování roku 2015 o tis. Kč. 3

4 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2016 a rozpočtové opatření č. RO 2/2016 dle důvodové zprávy s tím, že nedochází ke změně celkových příjmů a výdajů. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost paní V. M. o prominutí příslušenství pohledávky za nájemné z bytu včetně vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky města za paní V. M. za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu Vilsnická 143/65, Děčín VII ve výši ,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 5.409,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 201_0046, ke které dojde v rámci akce Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.dc-004p a uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL 201_0046. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku veřejné zakázky Zateplení objektu ZŠ a MŠ, č. p. 330, 331, Děčín IX Bynov, ulice Na Pěšině zpracování projektové dokumentace a provedení projekčních prací varianty odstranění azbestu ze skladby obvodového pláště s orientačními náklady na stavební práce ,00 Kč bez DPH, ,26 Kč včetně DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala projekt restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech a zastupitelstvu města schválit: 1. podání žádosti o dotaci na projekt "Restaurování kamenných prvků kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech" v rámci vyhlášeného dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2016 a 2. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané min. výši ,00 Kč vč. DPH. 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o změně termínu pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín a b e r e n a v ě d o m í prodloužení termínu pro podání nabídek do 15:00 hodin, dne z důvodu dodatečných informací. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem Údržba veřejného osvětlení a dopravní světelné signalizace v předpokládané hodnotě 39 mil. Kč bez DPH včetně opce, a 1. Délku plnění smlouvy 5 let; 2. Složení jistoty ve výši ,00 Kč; 3. Stanovení opce v max. hodnotách daných Zákonem 3 roky a 30 % z předpokládané hodnoty VZ to je 9 mil. Kč; 4. Typ řízení nadlimitní otevřené; 5. Hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena a po úpravě j m e n u j e komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, ve složení: Ing. M. Weiss (náhr. J. Hrouda) - ANO, Ing. V. Grešík (náhr. H. Plachý) - VPM, F. Pelant (náhr. P. Sinko) - ČSSD, Mgr. M. Rosenkranc (náhr. M. Tesařová) - TOP09, Ing. V. Raška (náhr. Mgr. V. Lešanovský) - koalice ODSaPSZ, L. Hadrovský (náhr. D. Trojanová) - KSČM, Ing. J. Aster (náhr. J. Štajner) - OHK Děčín, R. Kuruczová (náhr. Ing. P. Mička) - MM Děčín OMH, P. Šivrová (náhr. J. Jarošová) - MM Děčín OR, Ing. V. Havlová (Mgr. P. Kužel) - MM Děčín OR. Usnesení č. RM Rada města projednala informace o projektu "Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny" a částečnou revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v bodech: 3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech v předpokládané výši 18,8 mil. Kč vč. DPH (15,5 mil. Kč bez DPH), 4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech v předpokládané min. výši 14,8 mil. Kč a a) zastupitelstvu města částečně revokovat usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne v bodech: 3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech v předpokládané výši 18,8 mil. Kč vč. DPH (15,5 mil. Kč bez DPH), 5

6 4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech v předpokládané min. výši 14,8 mil. Kč a b) zastupitelstvu města schválit body: 3. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech v předpokládané výši 29,5 Kč vč. DPH (24,5 mil. Kč bez DPH), 4. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v letech v předpokládané min. výši 25,5 mil. Kč vč. DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala změny ve složení komise jmenované usnesením rady města č. RM k veřejné zakázce Úklid pracovišť Magistrátu města Děčín, provoz a správa veřejných WC ve statutárním městě Děčín a částečnou revokaci usnesení ve smyslu změny člena komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a pro hodnocení nabídek dle Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Takto: - za klub KSČM jmenuje pana Romana Rožce (původně paní Daniela Trojanová). Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne prostřednictvím elektronické aukce k veřejné zakázce s názvem Sběrný dvůr a zadání této veřejné zakázky firmě Marius Pedersen a.s., IČO se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, Hradec Králové. Usnesení č. RM Rada města projednala protokol z jednání komise jmenované k veřejné zakázce s názvem Údržba zeleně a o vyloučení uchazeče, který podal nabídku s pořadovým číslem 3 - firma COMWELL s.r.o., IČO se sídlem Teplická 18A, Děčín pro nesplnění technických kvalifikačních předpokladů. Usnesení č. RM Rada města projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne prostřednictvím elektronické aukce k veřejné zakázce s názvem Nakládání s odpady a zadání této veřejné zakázky firmě Marius Pedersen a.s., IČO se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, Hradec Králové. 6

7 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Křešice o umístění sídla a umístění sídla Pobočného spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Křešice, IČO: na adrese Klicperova č.p.231, Děčín XXXI-Křešice. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu nájemní smlouvy a změnu nájemní smlouvy č. 32/94/HS ze dne , uzavřenou mezi městem Děčín a Sborem dobrovolných hasičů Čech a Moravy, formou dodatku č.1 k nájemní smlouvě v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části budovy pro umístění reklamního zařízení a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části budovy pro umístění reklamního zařízení uzavřené mezi statutárním městem Děčín, Mírové náměstí 1175/5, , Děčín IV a 1. Děčínskou obchodní společností s.r.o., se sídlem Želenická 1540, , Děčín VI, IČO: , zastoupená panem Jiřím Prokešem v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu smlouvy a změnu Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 01/04/OSM uzavřenou mezi městem Děčín a FK JUNIOR Děčín ze dne , vč. dodatku č. 1 ze dne , vč. dodatku č. 2 ze dne , vč. dodatku č. 3 ze dne a dodatku č. 4 ze dne formou dodatku č. 5 v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu smlouvy a změnu Smlouvy o výpůjčce uzavřené dle ust. 659 a násl. Občanského zákoníku mezi městem Děčín a FK JUNIOR Děčín ze dne formou dodatku č. 1 v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu smlouvy a 7

8 změnu Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005 uzavřenou mezi městem Děčín a HC Děčín ze dne , vč. dodatku č. 1 ze dne , vč. dodatku č. 2 ze dne formou dodatku č. 3 v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bynov a 1. zatížit část pozemku p. č. 837/44 ost. pl. v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedený pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p. č. 837/44 ost. pl. v k. ú. Bynov věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedený pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Děčín a 1. zatížit části pozemků p. č a 673/1 oba ost. pl. v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č a 673/1 oba ost. pl. v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a 1. zatížit části pozemků p. č. 2935/1 a 3358 oba ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 8

9 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 2935/1 a 3358 oba ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a 1. zatížit části pozemků p. č. 3569/1 a 3710/1 oba ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 3569/1 a 3710/1 oba ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce plynárenského zařízení včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Bělá u Děčína a 1. zatížit části pozemků p. p. č. 432/4 ost. pl. a p. p. č. 394/5 les. p. oba v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. p. č. 432/4 ost. pl. a p. p. č. 394/5 les. p. oba v k. ú. Bělá u Děčína věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a 1. zatížit části pozemků p. č. 3453/77, 3453/123 a 3420/1 vše ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, 9

10 údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 3453/77, 3453/123 a 3420/1 vše ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a 1. zatížit části pozemků p. č. 558/1 a p. č. 558/2 vše ost. pl. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 558/1 a p. č. 558/2 vše ost. pl. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Podmokly a 1. zatížit části pozemků p. č. 2889/87, 2888/1, 3008/1, 3006/56, 3006/26, 3006/27, 3006/25, 3006/24 vše ost. pl. a p. č. 3009/1 zahrada vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení částí pozemků p. č. 2889/87, 2888/1, 3008/1, 3006/56, 3006/26, 3006/27, 3006/25, 3006/24 vše ost. pl. a p. č. 3009/1 zahrada vše v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení veřejné telekomunikační sítě včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k. ú. Vilsnice a 10

11 zatížit část pozemku p. č. 563/1 ost. pl. v k. ú. Vilsnice věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství přes výše uvedený pozemek a práva vstupu a vjezdu na výše uvedený pozemek za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku st. p. č. 265/2 v k. ú. Prostřední Žleb o výměře cca 30 m 2, za účelem parkování dvou osobních vozidel. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Podmokly a pronájem části pozemku p. č. 168/3 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Podmokly, pro manžele J. a E. B. na zahradu, za cenu 750 Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a pronájem pozemku p. p. č. 1481/6 o výměře 238 m 2 v k. ú. Horní Oldřichov pro pana A. N. na zahradu, za cenu 476 Kč/rok, na dobu neurčitou, od Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a pronájem části pozemku p. č. 877/28 o výměře cca 130 m 2 v k. ú. Boletice nad Labem za účelem vytvoření odstavných a parkovacích ploch a pro přístup k provozovně servisu - autodílny dle doložené studie dopravního řešení zpracované Ing. Miroslavem Ouzkým - č. zak , pro MKK Auto s.r.o., Košická 63/30, Praha 10 - Vršovice, zast. jednatelem Ladislavem Matějčkem, za cenu Kč/rok, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala majetkoprávní urovnání odpočívadel na stávající cyklotrase Labská stezka, jejichž investorem je Ústecký kraj a výpůjčku části pozemku p. č. 2408/2 v k. ú. Děčín o výměře cca 38 m 2 a části pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Dolní Žleb o výměře cca 18 m 2, pod odpočívkami s mobiliářem Labská stezka 11

12 č. 2, pro Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, na dobu neurčitou. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Prostřední Žleb a po úpravě zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 94/1 o výměře 651 m 2, p. č. 94/4 o výměře 119 m 2, p. č. 94/3 o výměře 424 m 2, p. č. 83/6 o výměře 211 m 2, p. č. 83/7 o výměře 252 m 2 a ne zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1136/2 (dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 1136/3 o výměře 185 m 2 ), vše v k. ú. Prostřední Žleb. Usnesení č. RM Rada města projednala majetkoprávní urovnání v rámci realizace akce Oprava PB zdi Ploučnice v Březinách u sádek - havárie a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 241 o výměře cca 62 m 2 v k. ú. Březiny u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala majetkoprávní urovnání v rámci realizace akce Oprava povodňových škod na Oldřichovském potoce, ulice Jelení, ř.km 0,240 0,340, k.ú. Horní Oldřichov a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města směnit: 1. z vlastnictví statutárního města Děčín pozemky p. č. 1401/3 o výměře 11 m 2, p. č. 1402/3 o výměře 4 m 2 a p. č. 1402/4 o výměře 4 m 2, vše v k. ú. Horní Oldřichov, 2. z vlastnictví Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, Chomutov pozemky p. č. 1299/5 o výměře 42 m 2 a p. č. 1299/6 o výměře 5 m 2 vše v k. ú. Horní Oldřichov s finančním vyrovnáním. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Boletice nad Labem a n e zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 971/11 v k. ú. Boletice nad Labem. 12

13 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k.ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č o výměře 212 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele R. a V. W. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3294/1 o výměře 190 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele D. a K. P. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 3288/1 o výměře 124 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana R. K. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3287/1 o výměře 129 m 2 v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro pana J. P. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady spojené s převodem. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 2425, dle geometrického plánu č /2015 nově ozn. jako p. p. č. 2425/2 o vým. 84 m 2, v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro P. G. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Krásný Studenec a 13

14 zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č o výměře 84 m 2 v k. ú. Krásný Studenec, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro p. S. L. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení věcného břemene práva umístění, užívání a údržby vrchního vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství, v rozsahu dle geometrického plánu č /2015, pro oprávněného, statutární město Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a výkup části pozemku v k. ú. Chrochvice a zastupitelstvu města schválit: 1. prodej části pozemku p. č. 3824/1, dle geometrického plánu č. 3829/ /2015 nově ozn. jako p. p. č. 3824/3 o výměře 49 m 2, v k. ú. Podmokly se všemi součástmi a příslušenstvím pro p. J. G. za cenu 9.800,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení věcného břemene práva umístění, užívání a údržby zemního vedení veřejného osvětlení vč. příslušenství pro oprávněného, statutární město Děčín a 2. výkup části pozemku p. č. 39, dle geometrického plánu č. 3829/ /2015 nově ozn. jako p. p. č. 39/2 o výměře 6 m 2, v k. ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku pana J. G. za cenu 1.200,00 Kč + ostatní náklady, po přidělení finančních prostředků. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku a zřízení věcného břemene v k. ú. Prostřední Žleb a zastupitelstvu města schválit: 1. prodej pozemku p. č. 720/2 o výměře 90 m 2, v k. ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro manžele A. a L. P. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady s podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky) na zatížení části pozemku p. č. 720/2 v k. ú. Prostřední Žleb v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín a 2. zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky) na zatížení části pozemku p. č. 719/2 v k. ú. Prostřední Žleb v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín od povinného, manželů A. a L. P. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady a 3. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky) na zatížení části pozemku p. č. 719/2 v k. ú. Prostřední Žleb v rozsahu dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, pro oprávněného, statutární město Děčín od povinného, manželů A. a L. P. za cenu ,00 Kč + ostatní náklady. Usnesení č. RM Rada města projednala nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemku v k. ú. Bynov do majetku města a 14

15 zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku p. č. 761/154 o výměře 3 m 2 v k. ú. Bynov bezúplatným převodem od ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení a 1. revokaci usnesení č. 44/97 městské rady ze dne v plném znění 2. realizaci běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním bytových jednotek, dle platných právních předpisů. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na výkup nemovitosti v k. ú. Podmokly a n e zastupitelstvu města schválit výkup nemovitosti čp. 630, ul. Teplická, Děčín IV, včetně pozemku p. č. 486 o výměře 124 m 2 vše v k. ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku paní K. T. P. za nabídkovou cenu ,00 Kč do majetku statutárního města Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na slevu z nájmu za užívání bytové jednotky a slevu nájemného ve výši 50 % za užívání bytové jednotky č. 45 pro paní M. a E. T. v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV za období od do doby odstranění závad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na pronájem objektu restaurace Pastýřská stěna a ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 01/OMH/2015 uzavřenou mezi statutárním městem Děčín a panem Jiřím Hommerem na pronájem objektu č. p. 236 (restaurace Pastýřská stěna), pozemku st. p. č. 424/1 o výměře m² a pozemku p. č. 424/2 o výměře 423 m² vše v k. ú. Podmokly dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o pronájem nebytového objektu Klicperova č. p. 219, Děčín XXXI-Křešice a po úpravě zveřejnění záměru města pronajmout část objektu Klicperova č.p. 219 na pozemku p. č. 495 v k. ú. Děčín Křešice o celkové ploše 825 m 2, za účelem ubytování žáků, za nájemné dle 15

16 Zásad + úhrada nákladů za služby a veškeré náklady spojené na zprovoznění objektu na dobu určitou od do Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o rozšíření Via Ferraty v masívu Pastýřské stěny v Děčíně o novou výstupovou cestu a 1. rozšíření Via Ferraty v masivu Pastýřské stěny v Děčíně o novou výstupovou trasu začínající v místě souběhu tras č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, procházející podél skalního žebra vpravo od souběhu tras a končící na horním výstupu skalního ostrohu, 2. přípravu a realizaci nové výstupní trasy v masivu Pastýřské stěny v Děčíně začínající v místě souběhu tras č. 1, 2, 3, 4, 5, 8, procházející podél skalního žebra vpravo od souběhu tras a končící na horním výstupu skalního ostrohu. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na ukončení Smlouvy o poskytnutí elektřiny pro napájení otočných hodin umístěných na pozemku p. č. 182/1 v k. ú. Děčín, ul. Tyršova a výpověď dle čl. IV. předmětné smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o odstranění havárie dešťové kanalizace v ul. V Sídlišti, Děčín XXXII a b e r e n a v ě d o m í postup při odstranění havárie dešťové kanalizace v ul. V Sídlišti, Děčín XXXII dle výjimky ze Směrnice č. 5 6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o realizaci přeložky vodovodu v délce 664 m v rámci akce Obnova místní komunikace Čertova Voda - Dolní Žleb a uzavření Smlouvy o přeložce vodovodu v délce 664 m v místní komunikaci Čertova Voda - Dolní Žleb se společností Severočeská vodárenská společnost a.s. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci společnosti CEO enovation s.r.o. o možnosti získání dotace a n e podání žádosti o dotaci na rekonstrukci chlazení čpavku v rozvodech v objektu zimního stadionu, dle důvodové zprávy. 16

17 Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku hospodaření Dopravního podniku města Děčína, a.s. a návrh smlouvy o dílo a 1. výjimku ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města čl. 5, odst. 1, bod e) směrnice, 2. uzavření smlouvy o dílo na posouzení hospodaření Dopravního podniku města Děčína, a.s. s Ing. Luďkem Tesařem IČ: v hodnotě díla ,00 Kč včetně DPH. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a rozpočtové opatření č. RO 3/2016, tj. snížení výdajů zimní údržba komunikací, čištění města o 214 tis. Kč a navýšení výdajů činnost místní správy - provoz (ostatní) o 214 tis. Kč na posouzení hospodaření Dopravního podniku města Děčína a.s. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na ukončení nájemního vztahu a odstoupení od Mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Děčín a Sportovním klubem Děčín, z.s. na provoz sportovní haly v ulici Práce 1966/17, Děčín V ze dne ve znění dodatků a u d ě l u j e plnou moc advokátní kanceláři Narcis Tomášek a partneři ve věci odstoupení od mandátní smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost HC Děčín o zajištění spoluúčasti k dotaci vyhlašované MŠMT ČR a návrh na revokaci části usnesení týkající se akce Reko kabin a regenerace II. etapa" a revokaci části usnesení rady města č. RM ze dne bod 1. a 2. z důvodu, že v roce 2014 nebyla uvedená akce realizována a zastupitelstvu města schválit revokaci části usnesení zastupitelstva města č. ZM ze dne bod 2. a 3. z důvodu, že v roce 2014 nebyla uvedená akce realizována. 17

18 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost HC Děčín o zajištění spoluúčasti k dotaci vyhlašované MŠMT ČR a zastupitelstvu města schválit: 1. spolufinancování v roce 2016 na realizaci akce Reko kabin a regenerace II. etapa v objektu Zimního stadionu Děčín ze strany statutárního města Děčín ve výši max. 30 % nákladů, tj tis. Kč, 2. závazek statutárního města Děčín převzít veškerou odpovědnost v rámci poskytnuté dotace MŠMT na akci Reko kabin a regenerace II. etapa v objektu Zimního stadionu Děčín a vypořádání vztahů se státním rozpočtem v případě zániku nájemní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Děčín a HC Děčín a ukončení činnosti (zániku) HC Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na stanovení platu ředitelky Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace a plat PhDr. Janě Skalové, ředitelce Centra sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy, a to s účinností od Usnesení č. RM Rada města program Městských slavností Děčín 2016 dle důvodové zprávy a p o v ě ř u j e 1. Děčínskou sportovní, p. o. zajištěním koncertu dne na parkovišti před knihovnou v Děčíně I a Hudebního festivalu Labe dne v rámci Městských slavností Děčín 2016, 2. Zámek Děčín, p. o. zajištěním Historického trhu májového v rámci Městských slavností Děčín 2016 v termínu , 3. Dům dětí a mládeže, Teplická ul., p. o. zajištěním slavnostního průvodu před ohňostrojem dne a festivalu Mladé Labe dne v rámci Městských slavností Děčín 2016, 4. Městské divadlo Děčín, p. o. zajištěním Dne nejen pro seniory v termínu a Festivalu pouličního divadla dne v rámci Městských slavností Děčín 2016 a výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5 K pořizování služeb, materiálu a majetku města pro akci Ohňostroj dne dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala odpisové plány příspěvkových organizací statutárního města Děčín na rok 2016 a tyto 18

19 dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh na zmocnění příspěvkové organizace Zámek Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ k podání žádosti o dotaci na opravu Čajového pavilonu v rámci Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016 a s tímto s o u h l a s í a p o v ě ř u j e primátorku statutárního města Děčín Mgr. Marii Blažkovou uzavřít k předmětu zmocnění plnou moc mezi statutárním městem Děčín a příspěvkovou organizací Zámek Děčín. Mgr. Marie Blažková v. r. Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r. primátorka 2. náměstek primátorky 19

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007

U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19. června 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 12. schůze rady města konané dne 19.

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 4. 2006 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Usnesení č. ZM 06 04 01 01 Zastupitelstvo města v o l í návrhovou

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým

Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Zásady zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo města Děčín k věcem nemovitým Článek I Statutární město Děčín zřizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími platnými právními předpisy věcná

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015

7. Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí a stavu jejich vymáhání k 30. 6. 2015 Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 21. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 26. 8. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

90. VÝPIS Z USNESENÍ

90. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 90. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 15.01.2013 R/990/2013-90. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. důvody zrušení Dodatku č. 3 ke smlouvě

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 27. února 2013 U S N E S E N Í U S N E S E N Í Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město NS VŘ z 23. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č.

Usn.č. 15/02 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- - neinvestiční dotace na činnost knihovny o Kč 65 000,- Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM)

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 12/06R/2015. 2. Odbor správy majetku (OSM) Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013

ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 ze 109. schůze Rady města Rumburk, konané dne 28. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1674/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila program 109. schůze rady města. 2. Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013

Schválená usnesení 2. Rady HMP ze dne 15.1.2013 R- 08410A 22 15.1.2013 k návrhu na svolání mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika Holding a.s. R-08685 23 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012

Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Schválená usnesení 17. jednání Rady HMP dne 04.05.2012 Usnesení R-6524 514 4.5.2012 k návrhu na poskytnutí bezúročné půjčky městské části Praha - Troja z rozpočtu R-6560 515 4.5.2012 k vyhlášení 9. výzvy

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více