VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, Senohraby Tel: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1

2 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělání c) personální zabezpečení činnosti školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení škol do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 2

3 a) základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ Sídlo: Školní 27, Senohraby Zřizovatel školy: obec Senohraby Statutární zástupce: ředitelka školy Mgr. Miluše Staňková Internetové stránky: 3

4 Údaje o Školské radě: Dne byla zřízena Školská rada. Zřizovatel školy (obec Senohraby) stanovil počet jejích členů na 3 (zástupce OÚ, zákonných zástupců a zástupce z pedagogického sboru) a vydal volební řád. Složení ŠR (2012/2013): Předsedkyně Jana Vrbová, zástupce zákonných zástupců Jan Beneš, zástupce OÚ Mgr. Monika Přibíková, zástupce pedagogického sboru. Charakteristika školy: ZŠ a MŠ Senohraby, příspěvková organizace zřízená obcí Senohraby, je právním subjektem složeným ze čtyř částí základní školy (ZŠ), mateřské školy (MŠ), školní jídelny (ŠJ) a školní družiny (ŠD). ZŠ je umístěna v původní starší budově, kde byla během letních prázdnin 2010 dokončena II. etapa rekonstrukce. Byla dokončena půdní přestavba, kde vznikla krásná prostorná třída, kuchyňka pro děti, učitelský kabinet, místnost na pomůcky a učebnice, WC pro dívky a chlapce, úklidová komora a skladovací prostor. Škola je celá vybavena požárními hlásiči a novými protipožárními dveřmi splňujícími stávající normy ČSN Dále byla škola opatřena zateplovacím systémem a nově omítnuta. Před školou byl rozšířen prostor na hru a sport dětí koloběžky, malé hřiště na vybíjenou, koš na streetball, trampolína a panák na skákání. Ve škole je nyní 6 tříd. (5 učeben 2 z nich sloužily odpoledne jako školní družina, 1 odborná učebna počítačová pracovna), dále je v provozu dětská kuchyňka a keramická dílna. V počítačové pracovně je po prázdninové rekonstrukci nyní 20 nových počítačů, notebook pro potřeby multimediální výchovy, velké stahovací plátno a dataprojektor. Dále je pracovna vybavena tiskárnou a vizualizérem. Všechny školní PC disponují následující výbavou: klávesnice, myš, LCD obrazovka, připojení na síťovou tiskárnu, připojení do školní sítě, Internet, softwarové vybavení: Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007, Esset NOD 32 antivirus. Sada multimediálních programů pro výuku 23 (např. český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, logické testy, Vím, co čtu, Náprava dyslexie, interaktivní Hv a další). V počítačové pracovně kromě výuky probíhají kroužky pro děti. V tomto školním roce jsme zakoupili interaktivní tabuli do poslední třídy, nyní jsou všechny třídy vybaveny dvěma počítači a interaktivní tabulí s pevně zabudovaným projektorem s ultrakrátkou projekcí. K interaktivním tabulím nakupujeme interaktivní učebnice nakladatelství Fraus a Nová škola. 4

5 Dalšími místnostmi jsou: sborovna, ředitelna, dva učitelské kabinety, kabinet na učební pomůcky, dvě šatny, místnost s technickým zázemím pro výpočetní techniku a kotelna. Ve sborovně je výkonný počítač pro učitele vybaven programem Bakaláři a v ředitelně je počítač pro vedení školy, oba počítače mohou tisknout na kopírce a barevné tiskárně, která je umístěna ve sborovně. V ředitelně je také telefonní centrála se čtyřmi připojenými telefony (ředitelna, sborovna, MŠ, ŠJ). TV a video jsou v učebně ve 2. patře, ve školní družině je DVD přehrávač s LCD monitorem. Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, při inventarizaci budou některé zastaralé pomůcky vyřazeny, během celého roku byly nakupovány nové moderní pomůcky a encyklopedie. Chodby i třídy jsou vyzdobeny výtvarnými a projektovými pracemi žáků a květinami. Šatna pro děti byla doplněna novým šatnovým nábytkem. U školy je velká zahrada s hřištěm, které bylo během jara zrekonstruováno hřiště je multifunkční, dá se využít na kopanou, volejbal, přehazovanou, vybíjenou, tenis, basketbal, florbal a je zde také prostor pro skok daleký. Zahrada a hřiště jsou využívány pro tělesnou výchovu, školní družinu, velkou přestávku a rekreaci žáků. MŠ je umístěna v budově, která je se ZŠ spojena chodbou. Součástí MŠ v suterénu budovy je školní jídelna pro žáky ZŠ a kuchyně společná pro obě zařízení. V 1. patře MŠ je třída určená pro starší děti a k odpolednímu odpočinku. Ve 2. patře mají třídu mladší děti. Obě třídy jsou uspořádány do tematicky zaměřených koutků pro námětové hry i další výchovnou a zájmovou činnost dětí. MŠ je dobře vybavena hračkami a dalšími pomůckami, které jsou během roku průběžně obměňovány a doplňovány o didaktické a výukové pomůcky. V tomto roce například o didaktickou sadu Dvanáctero vědomostí 2 díly, dále byla zakoupena nová televize s DVD přehrávačem a nový CD přehrávač, který nahradil přehrávač již nefunkční a neopravitelný. V první třídě byly na stropní okna namontovány protisluneční vnitřní žaluzie. V koupelnách obou tříd byla instalována nová zrcadla a odstraněny nefunkční dávkovače mýdel, které byly nahrazeny nádobkami s mýdlem přímo na umyvadlech. Zakoupeny byly nové prošívané deky. Dál byl zakoupen nový vysavač. Celé přízemí budovy bylo nově vymalováno. V budově MŠ byla opět provedena oprava zabezpečovacího zařízení, které bylo poškozeno úderem blesku. Na školní zahradě proběhly údržbářské práce, doplnění písku na dopadové plochy, výměna písku v pískovišti, výměna velkých dřevěných aut a podzimní úklid zahrady za pomoci rodičů. Děti MŠ se stravují ve třídách, jídlo do obou pater je dopravováno z kuchyně výtahem. Drobné závady výtahu byly odstraněny svépomocí a odbornou firmou. 5

6 ŠD byla ve školním roce 2012/2013 umístěna ve dvou třídách. Je dobře vybavena pomůckami a hračkami, které se průběžně vyměňují a doplňují. Opět byly zakoupeny nové hry, hračky, sportovní potřeby a knihy. ŠJ je umístěna v přízemí budovy MŠ. V roce 2012/13 se ve ŠJ stravovalo 45 dětí MŠ, 94 dětí ZŠ, 15 zaměstnanců a 9 důchodců. V souvislosti se zvýšením počtu strávníků bylo nutné opět doplnit dostatečný počet nádobí: skleničky, talíře, tácy a příbory. Nerezové lžičky byly nahrazeny jednorázovými lžičkami z PVC. Do varny bylo pořízeno další nerezové nádobí a pracovní stoly byly doplněny o odkládací nerezové police. Do konvektomatu byly dokoupeny speciální nádoby na přípravu pokrmů. Byly provedeny drobné opravy malby v kuchyni a drobné opravy kuchyňských spotřebičů. Zakoupeny byly dva ventilátory. V budově ZŠ je plynová kotelna, společná pro všechna zařízení (MŠ, ZŠ, ŠJ), po rekonstrukci s automatickou regulací teploty. Odborným dohledem nad PO + BOZP je pověřena firma BEZPO Benešov. Čtvrtletně probíhají pod jejím vedením kontroly. Provedeny byly plánované revize hasicích přístrojů, plynové kotelny, komínů, výtahu v MŠ a veškerých elektrických spotřebičů. ZŠ b) přehled oborů vzdělání: Školní rok 2012/2013 byl v ZŠ zahájen s 96 žáky vyučovanými v 5 třídách, byla navýšena kapacita školy na 120 dětí. Třída Počet žáků Třídní učitelka I. třída (1. ročník) 28 Jitka Tichovská, AP- Eva Markgráfová II. třída (2. ročník) 22 Mgr. Marcela Dvořáková, AP- Pavlína Kočovská III. třída (3. ročník) 20 Mgr. Monika Přibíková IV. třída (4. ročník) 13 Mgr. Edita Svobodová V. třída (5. ročník) 13 Mgr. Alena Jílková V 1. třídě, která má nejvíc žáků byla celý školní rok p. učitelce k dispozici pomocnice pedagoga (část její mzdy refundoval pracovní úřad a sponzorské dary rodičů), která pomáhala ve výuce podle potřeby všem dětem. Ve 2. třídě pracuje asistentka pedagoga s integrovanou žákyní. Školu navštěvovali i žáci z okolních obcí Mirošovice, Hrusice, Čerčany, Pětihosty, Zaječice, Ondřejov- Zvánovice, Kaliště, Čtyřkoly, Pyšely. 6

7 Ve školním roce 2012/2013 se všechny ročníky vyučovaly podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu (RVP) s názvem Škola, ve které máme na děti čas. viz webové stránky školy. V souladu s tímto programem si učitelky zpracovávaly tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty. Učební plán ŠVP Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Celkem oblasti obory předměty roč. roč. roč. roč. roč. Jazyk a Český Český jazyk jazyková komunikace jazyk a literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika a její Matematika aplikace Informační a Informatika komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda, Vlastivěda Umění a Hudební Hudební kultura výchova výchova Výtvarná Výtvarná výchova výchova Člověk a Tělesná Tělesná zdraví výchova výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Celkem V 1. třídě byla 1 hodina českého jazyka a 1 hodina anglického jazyka rozdělena na dvě skupiny. Ve 3. až 5. ročníku se vyučovaly 3 hodiny anglického jazyka a v 1. a 2. ročníku 1 hodina týdně. Anglický jazyk se učí ve všech ročnících samostatně, p. učitelky absolvovaly speciální kurzy Aj. Všechny děti mají možnost navštěvovat i kroužky Aj. Zvýšená pozornost byla věnována žákům s poruchami učení. Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, SPC speciálně 7

8 pedagogickým centrem Praha 8 i s dalšími psychology. Na individuální žádosti rodičů docházela do školy školní psycholožka. Velká pozornost je věnována nadaným žákům individuální přístup, projekty, samostatné a skupinové práce, soutěže školní, meziškolní, krajské a celostátní. Ve škole byla využívána logopedická poradna, kterou vede naše paní učitelka. Celý školní rok probíhala úzká spolupráce mezi ZŠ a MŠ především při přípravě předškoláků, pořádání různých akcí, v oblasti grafomotoriky a logopedie. I ve školním roce 2012/13 se realizovalo mnoho projektů celoškolních, mezitřídních nebo třídních: Celoškolní projekty: Adopce na dálku pokračování projektu z minulého školního roku, který navazoval na projekt Děti v nesnázích: Sledování filmů s tématikou života dětí zemí třetího světa, diskusní kroužky, komunitní kruh, získání peněz, výtvarné a literární zpracování knihy pro sponzorovanou dívku z Indie Grace, společné čtení dopisů od Grace. Peníze na další školní rok jsme získali z výtěžku sběru a kulturních akcí (koncerty a akademie) Nejsme na to sami - Cílem projektu bylo stmelení kolektivu, podpora vzájemného pomáhání si a tolerance, podpora integrace žáků, včetně žáků se SVP a jiným znevýhodněním, prevence rizikového chování a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků. Vánoční dílny celodenní rukodělná činnost, výzdoba tříd, výroba dárečků, vytvoření vánoční atmosféry. Zdravá pětka - unikátní celorepublikový vzdělávací program Zdravá Pětka. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Cílem programu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy. Dny Země téma Chránění a ohrožení živočichové v našem okolí, děti pracovaly v 10 - ti skupinách napříč ročníky každá skupina se zaměřila na určitý druh zvířat, vytvářela o nich prezentace a dramatizaci. Hráli jsme hry s tématikou zvířata, navštívili nás odborníci. Součást týdne byl tradiční úklid okolí školy a Senohrab. Přemyslovci středověk - historičtí šermíři nám předvedli úryvky z dějin Přemyslovců. Všichni jsme byli ve středověkých kostýmech a pracovali jsme ve středověkých dílnách. 8

9 Mezitřídní projekty Týden finanční gramotnosti žáci 4. a 5 ročníku si prohlubovali své znalosti, seznámili se s pojmy - banka, hypotéka, úvěr, rozpočet, druhy plateb, platební karta, pin, bankovky, měna, dobírka, reklamace, atd a učili se řešit různé situace ze života a na závěr v získaných vědomostech soutěžili. Hrajeme si na architekty - žáci 4. a 5 ročníku navrhovali a realizovali modely staveb a různých objektů. Masopust mezitřídní projekt, 2., 4. a 5. ročník. Lidské tělo mezitřídní projekt, 3., 4. a 5. ročník. Vyjmenovaná slova mezitřídní projekt, 3. a 5. ročník. Třídní projekty: 5. tř. - Voda, Jací jsme, Pravěk. 4..tř. - Voda, Jací jsme, Pravěk. 3.tř.: - Pravěk, Senohraby třídní časopis, Karel IV, Záhonek. 2. tř. - Voda, Jací jsme, Pravěk. 1. tř. Podzim, Domácí mazlíčci, Velikonoce, Les. ŠD Kapacita školní družiny je 55 žáků. Ve školním roce 2012/2013 pracovaly 2 oddělení. 1. oddělení navštěvovalo 28 žáků 1. a 3. ročníku a 2. oddělení 27 žáků 2. a 3. ročníku. Provoz obou oddělení byl od do 15.00, dále do bylo otevřeno jedno oddělení. ŠD pracovala podle celoročního plánu, v němž byly zahrnuty různé vzdělávací a výchovné činnosti (výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné.), projekty a akce. Děti navštěvující ŠD mají možnost plně využívat přilehlou školní zahradu a hřiště, často používají koloběžky učí se chování na silnici a připravují se formou her na dopravní situace. Při procházkách do přírody poznávají naši obec a její okolí. 9

10 MŠ Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu zpracovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní zařízení. Program s názvem Hrajeme si od jara do zimy byl upraven do podmínek školního roku 2012/2013 a v srpnu 2012 aktualizován pro nadcházející školní rok, doplněn byl o projekt Naše vesnice, byl schválen pedagogickou radou a rozpracován do třídních programů. V MŠ bylo ve 2 třídách zapsáno 45 dětí: Třída Počet žáků I. třída (věk 3 4,5 let) 20 II. třída (věk 4,5 6 let) 25 Celkem 45 žáků ZŠ + ŠD c) personální zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci 8 / přepočteno na úvazky 7, 6 Z toho odborně a ped. způsobilých 6 / 6,0 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci 3 / 1,56 MŠ Pedagogičtí pracovníci 3 / 2,99 Z toho odborně a ped. způsobilých 3 / 2,99 Ostatní pracovníci správní zaměstnanci 2/ 1,20 ŠJ Vedoucí ŠJ 1 / 0,40 Kuchařky 3/ 2,20 10

11 d) údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V únoru 2013 se k zápisu do 1. třídy dostavilo celkem 35 uchazečů, z toho 4 zákonní zástupci požádali o odklad povinné školní docházky, k základnímu vzdělávání vzhledem k celkové kapacitě školy a naplněnosti 1. třídy bylo přijato 24 žáků a nepřijato 7 žáků. e) údaje o výsledcích a průběhu vzdělávání žáků Ve školním roce 2012/2013 prospělo 97 žáků, z čehož 84 s vyznamenáním. Učivo bylo probráno podle plánu, který byl zpracován podle Školního vzdělávacího programu. Výuka byla obohacována o různé projekty, programy a akce. Do tematických plánů zpracovaných učiteli byly zabudovány očekávané výstupy a přibližné časové rozvržení. Vyučující počítali s určitou ztrátou hodin, proto nedošlo během školního roku k vážnějšímu narušení výuky a zbyl i čas na opakování. Žáci zvládli požadavky ŠVP velmi dobře, během školního roku nenastaly žádné závažné problémy. Žáci splnili očekávané výstupy podle svých schopností a možností. Ve školním roce 2012/13 jsme velkou pozornost věnovali čtenářské a matematické gramotnosti, etické a dopravní výchově. V tomto školním roce jsme naplno realizovali projekt, který jsme nazvali Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU). Vzhledem k podmínkám naší školy a prioritám našeho ŠVP jsme se v projektu zaměřili na tyto oblasti (klíčové aktivity) - čtenářská a informační gramotnosti v českém jazyce, prvouce,vlastivědě a přírodovědě, na oblast cizích jazyků, matematiky a oblast práce s počítači a informacemi. Cíle projektu jsme naplňovali jak individualizací výuky v těchto oblastech, tak i vytvářením inovovaných materiálů pro výuku. Doplňkem byly kurzy DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). Projekt má přímý vliv na většinu žáků školy a jeho jednotlivé části budou probíhat v různých ročnících. Zvýšená pozornost byla věnována žákům s poruchami učení na začátku školního roku bylo ve škole 6 žáků s diagnostikovanými poruchami učení, 4 z nich se na žádost rodičů vzdělávali podle individuálního plánu. Škola spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou poradnou Středočeského kraje, SPC (speciální pedagogické centrum) Praha 8 i s dalšími psychology. Na individuální žádosti rodičů docházela do školy školní psycholožka. Velká pozornost byla věnována nadaným žákům individuální přístup, projekty, samostatné a skupinové práce, soutěže školní, okresní, krajské a celostátní. Chování žáků bylo v celém školním roce bez vážnějších kázeňských problémů, drobná nekázeň byla řešena domluvou nebo s rodiči. 11

12 Žáci 3. a 5. ročníku se v rámci projektu Kalibro zúčastnili testů: 3. ročník z českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědného základu a anglického jazyka. 5. ročník z českého jazyka, matematiky, přírodovědného a humanitního základu a anglického jazyka. Dosažené výsledky v porovnání s celorepublikovým průměrem: Čj - český jazyk, M matematika, Hu humanitní základ, Př přírodovědný základ, Aj anglický jazyk, Prv - prvouka 5. třída Č. j, M Hu Př Aj Vesnice 65,9 47,0 67,3 63,0 64,5 Malá města 67,1 48,2 67,1 62,1 64,9 Velká města 69,1 53, ,2 69,7 Celorepublikový průměr 67,3 49,2 68,2 63,1 65,9 ZŠ Senohraby 73,3 80,8 72,9 64,3 69,2 3.třída Čj M Prv Př Aj Vesnice 69,6 57,0 67,0 58,1 66,6 Malá města 70,0 59,7 69,8 58,9 63,7 Velká města 75,2 65,8 73,9 68,8 73,0 Celorepublikový průměr 71,1 60,2 69,3 60,5 66,6 ZŠ Senohraby 72,3 69,8 77,6 66,1 67,9 12

13 Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd jaro 2013 Testy byly vyplňovány na počítači pomocí speciální aplikace. Pokud žák vyplnil několik prvních odpovědí základní varianty správně, postoupil v následující části testu do těžší varianty. Výsledky 5. ročník: český jazyk matematika anglický jazyk základní těžší základní těžší základní těžší počet žáků průměr Senohraby republikový průměr 79% 87% 78% 81% 77% 77% 68% 82% 50% 65% 78% 65% Český jazyk Lehčí varianta 13

14 Těžší varianta: Matematika Lehčí varianta: Těžší varianta: 14

15 Anglický jazyk Lehčí varianta: Těžší varianta: 15

16 Z 5. ročníku odešlo 13 žáků: 3 žáci na osmileté gymnázium v Benešově, 1 žákyně na osmileté gymnázium v Říčanech, 3 žáci do matematické třídy1.zš v Říčanech, 4 žáci do sportovní ZŠ Dukelská v Benešově z toho 2 žáci do sportovní třídy, 2 žáci do ZŠ Bezručova v Říčanech se zaměřením na humanitní předměty a Hv. Žáci byli ve školním roce 2012/2013 úspěšní v různých soutěžích: Matematická olympiáda: - v kategorii ZŠ (5. třída) okresní kolo (okres Praha východ): Vojtěch Kos 7. místo Jana Kumstová 9. místo Kateřina Vrbová 9. místo Richard Dvořák 18. místo žák 4. ročníku Matematická soutěž Klokan okresní kolo - kategorie Cvrček (2. a 3. roč.), 1630 účastníků. Adéla Benešová 5. místo Jakub Kos 7. místo - kategorie Klokánek (4. a 5. roč.), 1537 účastníků Jana Kumstová 3. místo 16

17 Logická olympiáda: Žáci 4. a 5. ročníku Richard Dvořák a Vojtěch Kos úspěšně reprezentovali školu v krajském kole Logické olympiády. Vojtěch Kos reprezentoval školu v celostátním finále, které se konalo v Míčovně pražského hradu. Pythagoriáda pro 5. ročník okresní kolo: Do okresního kola postoupili tito žáci - Vojtěch Kos, Jana Kumstová, Kateřina Vrbová a Richard Dvořák (4. ročník), Vojtěch Kos a Jana Kumstová se umístili na 2. místě Genius Logicus mezinárodní matematicko-logická soutěž, (soutěž A, soutěž B) Žáci soutěžili ve třech kategoriích Benjaminkové(1. a 2. třída), Nejmladší žáci(3. a 4. třída), Mladší žáci(5. a 6. třída). V obou soutěžích ve všech kategoriích se naši žáci umístili v národním i mezinárodním srovnání velmi dobře. Nejlepší národní výsledky: Soutěž A - korespondenční bez měření času: B -100% úspěšnost 12 dětí z ČR Martin Vrba a Jonáš Horad Nž 13. Ingrid Jobertová,18. Jakub Kos Mž Kateřina Vrbová Soutěž B - s měřením času: B 1. Martin Vrba, 2. Leopold Novák, 3. Lucas Všetula Nž - 8. Adéla Benešová, 12. Eliška Bůzková Mž 27. Vojtěch Kos Atletická soutěž o pohár tří škol (Senohraby, Mnichovice, Mirošovice): 4. ročník 1. místo Senohraby f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů V souladu se strategií prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže MŠMT a v návaznosti na Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (Č.j. MŠMT / ), Metodický pokyn MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních (Č.j. MSMT /2013-1) a Národní strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období je na naší škole realizován "Minimální preventivní program", který je každý školní rok podle potřeby upravován. 17

18 Základní škola Senohraby je venkovská škola, kterou ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo 97 žáků ročníku, v pěti třídách, děti jsou takřka v rodinném prostředí. Základem našeho pedagogického působení je vést děti k ohleduplnosti, vzájemné spolupráci a schopnosti vyjádřit adekvátně svůj názor. Z těchto důvodů na škole ke zjevnému rizikovému chování (šikaně) nedochází, tuto problematiku však nepodceňujeme, problémy, které v tomto ohledu vyvstanou, jsme připraveni včas rozpoznat a okamžitě řešit. Naším cílem je však především preventivní působení na žáky, to znamená předcházení všem těmto problémům. Problematika kouření a konzumace alkoholu je ovšem složitější. Nemůžeme se tvářit, že se to netýká i našich dětí, zejména 5. ročníku. Víme, že s nástupem puberty přichází revolta (potřeba dělat něco zakázaného) a snaha podobat se vzorům. Někdy má bohužel neblahý dopad tolerance těchto jevů v rodině. U žádného dítěte se neprojevila závislost na nikotinu či alkoholu. Doufáme, že jde pravděpodobně o malou frekvenci pokusů, pokud k nim vůbec dochází. Usuzujeme tak, protože se většina dětí věnuje sportu a jiným mimoškolním aktivitám v oddílech a kroužcích. Minimum dětí pobíhá zcela bez dozoru venku a vliv má i vesnické prostředí, ve kterém se nesnadno cokoli utají. Děti jsou také z hodin předmětu Prvouka a Přírodověda s riziky kouření a pití alkoholu (i požívání jiných drog) obeznámeny. Tuto problematiku také řešíme na mezitřídních a školních komunitních kruzích. Jsme si však vědomi potenciálního nebezpečí, které hrozí, dostanou-li se tyto děti k dalším nebezpečným drogám a to zejména po přechodu na jinou školu (druhý stupeň, případně gymnázium). Zde má ovšem také nezastupitelnou úlohu výchova v rodině. Ve škole se uskutečnil celoškolní projekt Nejsme na to sami v 5-ti dvouhodinových třídních sezeních a školení učitelů hrazené z EU zaměřené na vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči a na prevenci před stresem a konfliktním jednáním. g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ se dále vzdělávali podle rámcového plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků DVPP, projednaného na pedagogické radě v září Finanční prostředky na tato školení byly čerpány z prostředků poskytovaných MŠMT v rámci ONIV nebo z dotací EU. Ve školním roce 2012/2013 pedagogičtí pracovníci absolvovali následující školení, semináře a kurzy: Pedagog Školení Termíny Cena splněno Přibíková Násobilka a dělení EU ano v oboru násobilek Svobodová Specifika práce s žáky ;5.11. Zdarma -EU ano se SVP- metody a formy aktivit 6.12.; Tichovská Specifika práce s žáky ;5.11. Zdarma -EU ano se SVP- metody a formy aktivit ;

19 Jílková Dvořáková Dvořáková Staňková Jílková Dvořáková Staňková, Jílková, Přibíková, Tichovská,Kočovská, Svobodová Specifika práce s žáky se SVP- metody a formy aktivit Specifika práce s žáky se SVP- metody a formy aktivit Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost- Zábavné vyučování na 1.- stupni Smart interakt tabule AV Media Nová škola-tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ Nová škola-tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v třídách ZŠ Klíčový rok.zážitková pedagika v rozvoji klíčových kompetencí ; , ; Zdarma -EU Zdarma -EU ano ano 7.12., EU ano zdarma ano zdarma ano zdarma ano Zdarma - EU Čermáková Kreativní tvoření v ŠD ano Tichovská Metody výuky matematiky podle profesora Hajného náslech u zkušené p. uč zdarma Podaná,Smutná, Pangrácová Miluše Staňková Edita Svobodová Svět malého průzkumníka experimentální zábavy v oblasti chemie a fyziky pro děti předškolního věku. Výjezdní seminář pro ředitele škol a školských zařízeni Jazykový kurz angličtiny pro pedagogické pracovníky v úrovni B2 ano zdarma ano ano EU ano Další vzdělávání je v současné době nabízeno mnoha institucemi. Velký počet zařízení, stále doplňovaná a tedy nepřehledná nabídka má za následek časté rušení akcí pro malý počet přihlášených. Největším problémem je nedostatek finančních prostředků (ONIV) a nákladnost akcí. Pedagogičtí pracovníci průběžně studují

20 dostupnou literaturu, odborné časopisy a metodické příručky. Poznatky z tohoto studia a z absolvovaných školení si navzájem předávají. ZŠ: h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Podle Plánu environmentální výchovy (EVVO) pro rok 2012/13 jsme uspořádali a zúčastnili se mnoha akcí viz projekty, dále provozujeme tyto aktivity: třídění plastů a papíru v rámci tříd, péče o zvířátka ve škole (zebřičky, rybičky), zapojili jsme se do projektu Recyklohraní, v rámci kterého plníme různé úkoly: jsme zapojeni v projektu Těžíme hliník z domácností - dlouhodobě hliník ve škole shromažďujeme a organizujeme jeho odvoz, ve výtvarné výchově a pracovních činnostech hodně využíváme přírodních motivů i přírodních materiálů, citlivou výzdobou školy se snažíme v dětech prohlubovat estetické cítění a vztah k nemateriálním hodnotám, pokračovali jsme ve spolupráci s ekologickými sdruženími EKO Votice, Ekocentrum Říčany, Tereza a Toulcův dvůr, 2x byl uspořádán sběr starého papíru a sběr víček od PET lahví, výtěžek byl použit na financování adopce indické holčičky a školní pomůcky. podporujeme psí útulek v Maršovicích. Ve škole pracuje Školní parlament složený ze zástupců jednotlivých tříd, schází se svými připomínkami, podněty a problémy 1x měsíčně s ředitelkou školy a zástupcem učitelů. Přibližně 1x za dva měsíce (podle aktuální potřeby, nebo k významné příležitosti) se schází mezitřídní a 1x za pololetí (nebo podle potřeby) celoškolní komunitní kruh. V rámci komunitních setkání v průběhu školního roku povzbuzujeme děti k ohleduplnému, citlivému a zodpovědnému chování. Děti mají možnost své názory otevřeně říci, mohou vyjádřit poděkování kamarádovi, ohodnotit situaci ve škole. Často zde řešíme i otázky šetrného přístupu ke svému prostředí a připomínáme si významné události. Na podzim a na jaře proběhla v ZŠ Senohraby sbírka hraček, dětského oblečení a knih pro dobročinný bazárek Domova Sue Ryder. Pravidelně se zúčastňujeme veřejné sbírky obecně prospěšné společnosti FOND SIDUS tomto školním roce jsme pro tuto sbírku utržili 2 570,- Kč 20

21 Kulturní a poznávací aktivita v tomto školním roce jsme se zúčastnili například následujících akcí: Divadelních představení: muzikál Kapka medu pro Verunku, divadlo Minor Perníková chaloupka, Jeníček a Mařenka, divadlo GONG Dobrodružství Toma Sawyera Ve spolupráci s MŠ se uskutečnilo pro 1. a 2. třídu několik divadelních představení přímo ve školce. Návštěvy muzeí: Muzeum hl. města Prahy expozice Pravěk, Technické muzeum Praha, Muzeum Karla Zemana, Exkurze Přerov nad Labem skanzen Hudební pořad ve vile Grébovka Adam Michna z Otradovic Mikulášská nadílka žáků 5. ročníku, potěšila děti v MŠ i malé školáky, Společná vánoční besídka, organizovaná nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče s vánočními dílnami Vánoční koncert žáků školy v hotelu SEN. Vynášení Morany vycházka k Mnichovce spolupráce s ŠD Návštěva hrusického kostela téma sv. Václav Návštěva pražské ZOO Eko vláček Benešov Besedy: Kyberšikana, Sexuální výchova Poznávací výlety: Praha, Benešov Slavnostní oběd ve škole páťáci obsluhují ostatní spolužáky. Vycházky: Hrusice, Senohraby, les Senohrabské vajíčko školní recitační soutěž. Žáci potěšili svým vystoupením naše spoluobčany vystoupením na Vítání občánků. Natáčení absolventského filmu 5. ročník na závěr roku jsme uspořádali tradiční Školní akademii s vystoupením všech dětí školy i školky v hotelu S.E.N., ozdravné pobyty: 2., 4. a 5.třída Lávka Chocerady (program Pravěk); 1. a 3. ročník sportovní pobyts cyklistikou- Bejčkův mlýn -Slavonice Sportovní a pohybová aktivita: Využívali jsme ve zvýšené míře areál školní zahrady a hřiště. 4. ročník absolvoval kurz dopravní výchovy a jízdy na kole v Říčanech. Děti chodily cvičit do Sokola a navštěvovaly sportovní kroužky (Sokolínek, orientační běh, florbal, fotbal, sportovní hry). V zimě jsme bruslili na místním přírodním kluzišti. Celoročně jsme chodili plavat: MŠ a 1. ročník do bazénu v hotelu S.E.N. v Senohrabech, roč. do nově zrekonstruovaného bazénu v Benešově. V březnu proběhl vydařený ozdravný pobyt s výukou lyžování na Benecku. Zúčastnili jsme se krajského kola Poháru škol v orientačním běhu. Zúčastnili jsme se místních závodů v běhu, uspořádali jsme odpolední cyklistické vyjížďky po okolí, 21

22 uspořádali jsme atletický čtyřboj o Putovní pohár tří škol (Senohraby, Mirošovice a Mnichovice), kde jsme dosáhli výborných výsledků celkové první místo. Pravidelně jsme se zúčastňovali seriálu plavecko- běžeckých závodů v Praze, kde naši chlapci i děvčata dosahovali výborných výsledků. Zájmová činnost v tomto školním roce pracovalo mnoho zájmových kroužků: dramatický anglického jazyka španělského jazyka českého jazyka pohádka - netradičně počítače plavání keramika výtvarný sportovní hry orientační běh vaření šikovné ruce Sokolínek (všeobecná a sportovní gymnastika, Teamgym) florbal fotbal Písklata flétna hasičský kroužek Na mnoha akcích a projektech aktivně spolupracovala ŠD a MŠ. Akce a výlety byly nafoceny a zdokumentovány, ohlasy dětí zaznamenány a uveřejněny v místních časopisech Senohrabská hláska a na internetových stránkách školy: Rodiče školu štědře sponzorsky podporovali. Spolupráce školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Rodiče pomáhali škole s vedením a organizací kroužků, při různých projektech (plavecko-běžecké závody, finanční matematika, absolventský film.), s organizací atletických závodů o pohár tří škol a se zimním lyžařským pobytem na Benecku. Všech školních akcí se rádi a hojně zúčastňují. MŠ: mateřská škola se celoročně zúčastňovala předplaveckého výcviku v hotelu SEN v Senohrabech, do školky zavítalo několik divadelních souborů a také několik divadelních představení uspořádaly samy paní učitelky, v mateřské škole proběhlo i letos Vítání občánků ve spolupráci se ZŠ a OÚ Senohraby 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 4 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/2011 Osnova: 1) Základní údaje o škole 2) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více