HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN"

Transkript

1 HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN První písemné zprávy o existenci špitálu v Jičíně jsou již z 2.poloviny 15.století. V roce 1460 se mluví o domu malomocných, který stával pod zámkem, o dvoru špitálském, o odkazech na pozemcích a domech. Těžko se však dá zjistit, kde v nejstarších dobách špitál skutečně býval. Konkrétnější zmínky o jeho existenci jsou z doby Valdštejnova zájmu o Jičín z první poloviny 17. století. Tehdy, v širokém programu organizace Frýdlantského knížectví, nezapomněl Valdštejn, velkolepý organizátor, ani na řešení sociálních otázek, jako byla péče o nemocné a staré lidi, či osoby již práce neschopné. Ve zprávě jezuitů Coronia a Argentea z roku 1622 je patrné, že kníže má v úmyslu zřídit v Jičíně špitál. To potvrdil sám Valdštejn v dopise ze 7.července 1623 Coroniovi. Koncem prosince 1624 zve pátera Coronia do Prahy k projednání podrobností. Zakládající listinu pro jičínský špitál vydal vévoda Frýdlantský v Jičíně My, Albrecht, z boží milosti atd. všem ve spolek a každému zvlášť známo činíme, že jsme již dávno a mnoho let přemýšleli, jak bychom nalezli nějaký prostředek k podpoře života některých ubohých a nuzných našich poddaných a tímto způsobem i sobě připravili pohodlnější cestu k věčné blaženosti modlitbami těchto chudáků a též prokázali se vděčnějšími Bohu nejdobrotivějšímu, nejvyššímu štědrému dárci všeho dobra. Rozhodli jsme se založiti špitál pro 25 chudých mužů a tolikéž žen z poddaných pokročilého věku, kdo si nemohou vydělávati živobytí, a vybaviti tento špitál pevnými důchody. Do špitálu nesmí býti nikdo přijat, kdo by nebyl z vévodství, aby též byl před příjetím každý bedlivě vyšetřen, není-li stižen nakažlivými nemocemi. Nejsme však proti tomu, aby do tohoto špitálu neměli přístup ti, kdo nejsou katolického vyznání. Kdyby však i přes všecko poučování otců jezuitů z jičínské koleje nechtěli přijmouti katolickou víru, nechť jsou propuštěni, právě tak, jako ti, kdo by sváry, spory a hádky mezi spolubydlícími rozsévali. Kdo by sám chtěl špitál opustiti, může, ale bez věcí, které do špitálu sám nepřinesl. 1

2 Na vydržování 50 osob ročně pak bylo vyměřěno: 1250 měřic pšenice na chléb, 6 velkých beček soli, 12 beček kaprů, 4 bečky štik, 2 sudy slabého piva týdně, 1/2 sudu dobrého piva týdně, 4 hroudy másla, 40 měřic hrachu, 80 pražských měřic ječmene na kaši, 6 měřic prosa, 1000 rýnských zlatých na maso, udržování budov, na kuchyňské nádobí, na prádlo a roucha z libereckého modrého sukna s červenou podšívkou. 100 sáhů dříví z lesů hruboskalských, jež budou povinni poddaní ze vsi Kněžnic do špitálu dovézt. Se stavbou špitálu se, dle zápisu historie jičínské koleje, začalo v roce Dostavěn byl kolem roku 1650, ovšem ve značně omezeném rozsahu. Valdštejnovo gesto se rozplynulo vniveč po jeho zavraždění v Chebu. Jeho dekrety byly suspendovány císařským rozhodnutím a špitál byl odkázán hlavně na almužnu. Špitálníci obtěžovali žebrotou a ani čistota a zdravotní dohled nebyly valné. Tak se stalo, že v době moru roku 1680, kdy bylo hraběnkou ze Štemberka zakázáno vpouštět cizince dovnitř města, zůstal na předměstí jakýsi muž stižený morem. Ten se úplatou dostal do špitálu, kde zemřel. Zakrátko nato bylo morem zachváceno více špitálníků, a odtud, nejspíše šatstvem a ložním prádlem, jež si příbuzní zemřelých nechávali, se mor rychle rozšířil po městě. V Jičíně zemřelo tenkrát 40 lidí, hraběnka odjíždí narychlo z města a špitál byl uzavřen. Koncem zimy 1701 byl učiněn první legát ve prospěch špitálu. Zemřel totiž jičínský rodák doktor medicíny Albrecht Chrastský z Adlersfeldu a učinil universálním dědicem Jičínský špitál. Roku 1717 byla přistavěna k jezuitskému semináři nová nemocnice s lékárnou. Po zrušení řádu byl seminář s nemocnicí vydražen roku 1781 soukromníkům. Prostorově špitál nikdy nevyhovoval. V roce 1776 se jednalo o jeho zvětšení. Nedošlo však k tomu a stal se zbytečným v roce 1815 zřízením chorobince. KUKULOVA SOUKROMÁ NEMOCNICE Zvláštností Jičína byla soukromá nemocnice, tenkrát jediný chirurgický ústav na venkově. V roce 1823 ji založil v malém domku na Novém městě MUDr. František Kukula, od r krajský ranhojič. Roku 1827 koupil hospodářské stavení se zahradou na Valdickém předměstí č.23 (v Lipové, nyní Havlíčkově ulici, starý Okresní dům) a přenesl sem, do dřevěneho domku, svou nemocnici o 15 lůžkách. Nemocnice dobře prospívala, přijímala zdarma chudé, a tak získala r právo veřejnosti až do r. 1871, kdy Dr Kukula zemřel. Toho roku převzal ústav jeho syn MUDr. Gustav Kukula. Obec jičínská, která sama vydržovala svou veřejnou nemocnici (na Novém městě), se přičinila, že bylo Kukulově ústavu odňato právo veřejnosti. Podle výkazu od do bylo v nemocnici ošetřeno 1472 nemocných, provedeno 767 velkých operací a poskytnuta péče 164 nemocným za 2046 zlatých. 2

3 Po smrti Dr.Gustava Kukuly nemocnice zanikla, majetek zdědily děti. Roku 1896 prodaly dům okresnímu zastupitelstvu, které zde zřídilo Okresní dům. JIČÍNSKÁ VEŘEJNÁ NEMOCNICE Teprve v roce 1841 byl v Jičíně založen výbor, který si vytkl za úkol zřídit světnici, ve které by cizinci, onemocnělí ve městě, nalezli lékařskou pomoc. Z tohoto důvodu se sbíraly dobrovolné příspěvky z různých akademií, divadelních představení, plesů, dále pak i prodejem některých k tomu účelu věnovaných literárních a hudebních děl. Čistý výnos byl věnován tomuto dobrovolnému podnikání. Z částky peněz, která se sešla byl vytvořen fond nemocnice, který byl spravován u tehdejšího c.k. krajského úřadu. Roku 1852 na žádost c.k. vlády postoupil pan Fe.Cecinkar, rytíř Bürnický, majitel Poličan 100 zl., původně určených ke zřízení opatrovny pro dítka, na vystavění jičínské nemocnice. Dne 24. prosince 1853 byl zakoupen domek o jednom poschodí na Novém městě za 2858 zlatých (bývalý hostinec na Veselce č.118). V roce 1854 byly konány další sbírky peněz, prádla a nářadí a teprve roku 1855 byl domek přestavěn a upraven pro 25 nemocných. Výnosem c.k. místodržitelství z a c.k. ministerstva vnitra z byla tato nemocnice prohlášena za veřejnou. Již 5 let poté se ukázalo, že nemocnice je příliš malá. Proto se pomýšlelo na zakoupení většího domu a na ustanovení ještě jednoho lékaře. Byl zakoupen nový dům č.136 při silnici proti novoměstskému kostelu za 5500 zlatých. Přízemní budova byla zvýšena o dvě patra, upravena pro 70 postelí a vysvěcena 20. listopadu Počet nemocných ale tak rychle rostl, že bylo rozhodnuto vystavět novou velkou nemocnici. Byla přikoupena část sousední zahrady a roku 1868 se počalo se stavbou. V zimě r.1869 bylo již obsazeno nemocnými několik světnic. Stavba dvoupatrové nemocnice si vyžádala nákladu zlatých, nový nábytek přes 4000 zlatých. Nemocnice byla zařízena pro 144 postelí, největší pokoj měl 12 postelí, nejmenší 2. Vytápělo se kachlovými kamny zvenčí. Tato jičínská nemocnice byla veřejným ústavem pod správou obce a zvláštního odboru, sestávajícího ze 7 členů, které volil obecní výbor vždy na 3 roky. Obecní výbor také rozhodoval a volil prvního i druhého lékaře a správce nemocnice. Až do roku 1868 neměli lékaři stálý plat, proto museli každoročně žádat o nějakou renumeraci. Teprve od tohoto roku dostávali z fondu nemocnice stálý roční plat, ustanovený obecním výborem a to: první lékař 300 zl., druhý lékař 200 zl. ročně. Taxa za ošetřování činila 42 kr. denně. Jičín měl ještě vojenskou nemocnici, která byla počátkem roku 1870 zrušena a nemocní vojíni byli umístěni v městské nemocnici. V roce 1879 bylo při nemocnici přistavěno křídlo, v němž byla umístěna pitevna, skladiště a dřevníky nákladem 6000 zl., které si obec vypůjčila u Obecní spořitelny. Kmenové jmění ústav neměl. Jedinou nadaci založila Aloisie Weinertová, která ústavu odkázala ve své závěti v prosinci 1859 obligaci národní půjčky v ceně 500 zl. k.m. s ustanovením, aby úroků se použilo na přilepšení chudých a těžce nemocných. Roku 1887 se v městském zastupitelstvu uvažovalo, neměl-li by býti v přední budově umístěn chorobinec a starý špitál rozbourán. Než byla vystavěna nová kasárna, přední část nemocnice se pronajala eráru pro 3

4 ubytování zemské obrany. Roku 1906 Obecní spořitelna darovala nemocnici rentgen za 3000 K. V témže roce byla vrchní správou nemocnice zakoupena další parcela č.p. 82 na Novém městě o výměře 1253 sáhů za 8600 K, tento pozemek měl být přidělen k ústavu jako zahrada pro nemocné. V roce 1907 usnesením zemského výboru byla nemocnice povýšena do I. platové třídy. Bylo zakoupeno další instrumentarium a dvou pokojů nový železný nábytek. S mnoha obtížemi se setkávalo úsilí o zmodernizování nemocnice. Teprve v roce 1908 bylo zřízeno ústřední topení, rozvod teplé a studené vody, koupelna, nová prádelna a infekční oddělení. Na tyto opravy bylo povoleno K. Když bylo skoro vše hotovo a nemocnice se měla otevřít, vypukl dne 14. listopadu 1908 o šesté hodině večerní v budově požár. Budovu, která nebyla vhodná pro nemocnici, by snad ani nikdo nelitoval, ale byla obava o nemocné, kterých tu bylo 120. Většina jich byla ihned přenesena do administrativní budovy. Oheň uhasili hasiči a vojenská pohotovost jen zdánlivě, neboť po 10. hodině bylo město opět vzrušeno poplachem, to již nemocnice hořela celá a lehla popelem. O hasičích se tenkrát mluvilo, že měli příslovečnou smůlu a vytýkalo se jim, že po prvním požáru nezanechali na místě bezpečnostní hlídku. Vznik požáru se přičítal nově instalovanému ústřednímu topení, prováděnému firmou Štětka, z čehož následovalo i soudní řízení. Firma pojištěna nebyla, nemocnice jen na K. Hned po požáru byla nemocnice přestěhována do jičínského okresního chorobince, který byl právě postaven a ještě neobsazen. Pro infekční nemoci byla určena přední zachovalá budova nemocnice na Novém městě. Ihned také bylo zahájeno jednání, aby jičínský okres převzal nemocnici do své správy. Usnesením okresního zastupitelstva na schůzi 11. března 1909 bylo rozhodnuto, že okres nemocnici převezme do své správy dnem 1. dubna 1909 a že se má stavět nemocnice nová, pro kterou byl také povolen náklad K. Dne 12. června 1909 se konala společná komise zástupců okresu, zemského výboru a c.k. okresního hejtmanství, aby vyhledala vhodné místo pro nemocnici. Byla zakoupená parcela č.682 na jižním obvodu Nového města, měřící celkem 9 jiter a 1596 sáhů, za K. Zemský výbor vypracoval projekt, a když dne 21. června 1911 došly plány nové moderní pavilonové nemocnice se 120 lůžky s celkovým rozpočtem K, okresní zastupitelstvo na schůzi 6. července 1911 tento náklad ochotně přijalo. V dalším postupu se však vyskytly překážky. Začalo dlouhé jednání mezi c. k. okresním hejtmanstvím a městem o přeložení tržnice ze zamýšleného stanoviště nemocnice. Také umístění nemocnice v nové budově chorobince oddalovalo vlastní stavbu. V okresním zastupitelstvu opadala nálada, a aby se věc oddálila, bylo usneseno, že nemocnice o 120 lůžkách je pro okres velká, a že by okres byl ochoten vystavět nemocnici o 80 postelích. Zemský výbor vypracoval ochotně nové plány, ale v té době strana proti stavbě nabyla většiny. Pak přišla světová válka, celá záležitost byla pohřbena na několik let a zájem o stavbu okresní nemocnice se obnovil až v roce

5 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ OKRESNÍ NEMOCNICE Vleklé jednání dostalo spád, když se předsedou správní komise stal JUDr.Josef Kubánek. Ten 21. září 1921 předkládá nový projekt nemocnice na bývalém vojenském cvičišti za chorobincem, systému pavilonového, vypracovaného ing.arch.čeňkem Musilem. 19.června 1922 jsou schváleny plány nemocnice, 15.prosince 1922 uděluje okresní politická správa povolení ke stavbě pavilonu chirurgického a dvou menších. V lednu 1923 byla stavba zadána firmě V.Nekvasil v Praze s rozpočtem: budova chirurgického dvoupatrového pavilonu 1, Kč budova desinfekčního pavilonu Kč pitevna a márnice Kč oplocení nemocnice Kč Se stavbou je započato 8.dubna 1923 pod vedením ing. Platila a stavitele Kulhánka. Dne 23.dubna je položen k severovýchodnímu rohu staveniště základní kámen s nápisem: AEGROTI SALUS SUPREMA LEX ESTO (Blaho nemocného budiž nejvyšším příkazem) V září roku 1924 je stavba ukončena, v listopadu 1924 pak slavnostně odevzdána svému účelu. Tím je dokončena I.etapa. Podle plánu má se během dvou let začít s II.etapou. V roce 1926 jsou schváleny plány II. etapy na výstavbu infekčního pavilonu. Práce byly zadány ing. Frant.Holečkovi za Kč. Se stavbou je započato na jaře 1927 a koncem léta je stavba dokončena. 1.března 1928 byl infekční pavilon slavnostně předán k užívání. 5

6 Na návrh zemského výboru se v prosinci 1926 usnesla okresní správní komise na systemizaci samostatného primariátu pro nemoci interní. Dnem 1.května 1927 je nemocnice rozdělena na dva samostatné primariáty. Primářem interního oddělení je zvolen MUDr. Břetislav Augustin a dosavadní primář chirurgického oddělení MUDr. František Pelikán je pověřen řízením celého ústavu s titulem ředitele-lékaře. Na podzim 1928 zadala okresní správní komise firmě arch. Michalec, Praha-Vinohrady stavbu interního pavilonu za 1, Kč, hospodářského za Kč. Se stavbou se započalo ihned 11. září Plány projektoval jičínský architekt ing. Čeněk Musil po dohodě s primáři. Dozor na stavbu měl ing. K.Vorel stavitel v Jičíně. Vrchní dozor nad nemocnicí má zemský úřad v Praze. V roce 1930 je tato poslední etapa šťastně dobudována a v červnu odevzdána svému účelu. Dne 19. října 1930 byla všeobecná veřejná nemocnice slavnostně celá otevřena. Nemocnice s parkem zaujímá plochu 4 ha 14,55 m2. U hlavního vchodu na straně JZ o dvojích vratech stojí vrátnice a telefonní centrála. Osvětlení je elektrické, voda z městského vodovodu a kanalizace je svedena do městské sítě. Vlevo od hlavního vchodu stojí jednopatrový pavilon pro nemoci interní. Pokoje pro nemocné o 80 lůžkách jsou okny obráceny k JZ. Ve středu přízemí je oddělení hydro-a elektro therapeutické, v 1.poschodí ve středu je laboratoř, röntgen, místnost pro elektrokardiograf a pokoj therapeutický. V podkroví jsou byty pro sekundáře a ošetřovatelstvo. Východní strana pavilonu je rozšířena o přístavbu kanceláří, nad nimiž je upravena zasklená veranda. Proti hlavnímu vchodu na straně SV je dvoupatrový pavilon chirurgický o 90 lůžkách. Uprostřed budovy jsou nad sebou tři operační síně s vedlejšími místnostmi. Chirurgie je bohatě vybavena nástroji, i röntgenem pro diagnostiku a therapii, horským sluncem, diathermií, pantostatem apod. Pavilon pro nemoci infekční při straně západní je přízemní, o třech 6

7 samostatných odděleních má 28 lůžek. Pavilon desinfekční v SZ rohu je přízemní budova s desinfekční stanicí, se sprchovými lázněmi. Pavilon pitevní, hned vedle stojící, přízemní, obsahuje: místnost pro ukládání mrtvol, pitevnu, výkropnu a muzeum chirurgických preparátů. Pavilon hospodářský stojí v SV koutě, je jednopatrový. Obsahuje kuchyň, prádelnu, byty pro služebnictvo, kotelnu nemocnice. Zařízení kuchyně dodala firma Kaliba, Praha-Pankrác. Má 2 sporáky, 4 niklové kotle na vaření parou, v přilehlé místnosti jsou stroje na mytí a škrabání brambor, lednička, v druhé: pec a elektrický stroj na mísení těsta. Prádelna, sušárna, mandl a žehlírna jsou elektricky poháněny. Při prádelně je sklad prádla. Vzadu za pavilonem je samostatná kotelna s dvěma nízkotlakými kotli pro ústřední topení ve všech budovách. Je tu i místnost s velkou nouzovou akumulátorovou baterií o kapacitě 600amp/h. Ústřední topení je dvojí: teplou vodou (pro chirurgii, internu a vrátnici), parou redukovanou (pro budovu hospodářskou, infekční a desinfekční). Ve středu rozsáhlého anglického parku, na mohutném pískovcovém podstavci tvaru nepravidelného šestibokého hranolu podle návrhu arch. Dufka, profesora hořické sochařské školy, je umístěno sousoší Charity (Láska k trpícím), podle modelu zhotoveného v roce 1911 prof. hořické školy Antonínem Márou. 7

8 NEUSKUTEČNĚNÝ PLÁN Z LET 1940 V letech 1940 se ukazovalo, že nemocnice je nedostačující, obzvláště v nové nemocniční organizaci. Panoval názor, že nemocnice je nevhodně umístěna, neboť se nalézá uprostřed města, a izolované pavilony jsou velkou nevýhodou. Proto se uvažovalo o jejím přebudování. Ideový plán, monumentální architektonicky i účelově, vypracovaný ing. arch.vítem Obertelem, byl již schválen příslušnými nadřízenými úřady. Mohutná pětipatrová budova s podzemím měla spojit pavilon chirurgický a interní. Počítalo se s nákladem asi 20, Kč. Jičínská nemocnice se měla stát Okrskovou nemocnici se všemi odděleními: chirurgií, internou, gynekologií, dětským oddělením, ušním, nosním, krčním, prosekturou a serologickým ústavem. ZDRAVOTNÍ PÉČE PO ROCE 1950 V roce 1950, tedy krátce před zákonem o sjednoceném zdravotnictví, byla lůžková složka na stejné úrovni co do rozsahu jako před druhou světovou válkou. Měla interní oddělení s infekčním pavilonem a chirurgické oddělení. Na počátku roku 1950 se otevřelo další nové oddělení, a to gynekologickoporodnické, pro které je uvolněno celé druhé poschodí chirurgického pavilonu se samostatným operačním a porodním sálem. Do doby zřízení tohoto samostatného oddělení gynekologické operace a složitější porody provádělo chirurgické oddělení. Jinak se převážná většina porodů prováděla doma. OKRESNÍ ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ OÚNZ Byl zřízen v roce 1951 na základě zákona č. 103/1951, kterým převzal stát úlohu garanta léčebné a preventivní péče o obyvatelstvo. V roce 1952 je v přízemí na západní straně chirurgického pavilonu založen samostatný ORL primariát, nejprve s 18, později s 35 lůžky. V roce 1953 dochází k rekonstrukci budovy bývalého chorobince, kam je z chirurgického oddělení přestěhováno a otevřeno samostatné gynekologicko-porodnické oddělení se dvěma operačními sály, jedním v přízemí pro menší výkony a druhým v levé části I. patra. V pravé části I. poschodí je porodnice a novorozenecké oddělení. Současně v přízemí pravé části budovy je zřízeno dětské oddělení, pro které je ustaven nový primariát. 8

9 Zásluhou tohoto oddělení se výrazně zlepšila perinatální i postnatální péče o kojence. V 60. letech byly zřízeny ještě primariáty infekční, radiodiagnostický, radiologický, bylo zřízeno rehabilitační oddělení v suterénu pod oddělením dětským. Koncem 60 let pak byl ustaven nový primariát oddělení klinické biochemie. Laboratoř byla umístěna v přízemí interního odd., byla velmi špatně přístrojově vybavena. Protože nebylo možno sehnat devizy na nákup kvalitních přístrojů, prováděla se jen základní vyšetření. Díky pochopení n.p. Agrostroj se podařilo zakoupit přístroj na vyšetřování acidobasické rovnováhy, čímž se toto oddělení stalo dokonce prvním v kraji. K 1.lednu 1970 je na interním oddělení vybudována jednotka intenzivní péče za 1 mil. Kčs, která významně přispěla ke zlepšení péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční na okrese. V roce 1974 je dokončena v akci Z výstavba nové centrální lékárny v Jičíně, Tylově ul. č. 812 za tis. Kčs, kam byla přestěhována stávající lékárna z Husovy třídy. V roce 1983 je zřízeno oddělení klinické mikrobiologie při OHS Jičín, která je součástí OÚNZ, vybudované nákladem 2 mil. korun.v nové budově v Bolzanově ul. č.p. 36 jsou, kromě mikrobiologických laboratoří umístěných v I. poschodí, v přízemí i laboratoře hygienické. Některé provozy pro OKM a OHS byly společné, jako příjem materiálu, umyvárna, sterilizace, varna půd, ale i šatna a odpočinková místnost. Mikrobiologické laboratoře se až postupně dovybavovaly nábytkem, přístroji a laboratorními pomůckami. V roce 1983 vzniká samostatné oddělení ARO. Sídlem oddělení byla nejprve stavební buňka. V roce 1985 je oddělení přemístěno do bývalého sterilizačního pavilonu vedle márnice, teprve později je přestěhováno do sdruženého objektu nad dopravní zdravotní službou. V letech dochází k rozsáhlé rekonstrukci infekčního oddělení v hodnotě ,-Kčs. Mimo rozšíření prostor oddělení, včetně zřízení ambulance, do které je z polikliniky přestěhována hepatální poradna, je z nevyužitých půdních prostor vybudováno zázemí pro lékaře a zasedací místnost pro personál. V době rekonstrukce jsou pacienti v případě potřeby převáženi do Hořic, kde pro ně byla vyčleněna lůžka na interním oddělení. 9

10 DIAGNOSTICKÉ A OPERAČNÍ CENTRUM Od roku 1985 je veškerá operativní péče okresu po pracovní době a ve dnech pracovního klidu soustředěna do Jičína. Ambulantní péče o chirurgicky nemocné občany z Hořic v Hořicích zůstavá zajištěna nepřetržitě. Léčba chirurgicky nemocných dětí a všechny operace na močovém ústrojí jsou rovněž soustředěny na jičínské chirurgické oddělení. V Jičíně je postupně vytvořeno diagnostické a operační centrum, které je vybaveno ultrazvukovou diagnostikou pro onemocnění srdce, zažívacího ústrojí, úrazy břicha, některá dětská onemocnění, sledování plodu těhotných a pod.. Je zavedeno přímé vyšetřování žaludku a tlustého střeva nákupem gastroskopu a kolonoskopu. Prohloubena diagnostika na oddělení nukleární medicíny pomocí nejmodernějšího diagnostického přístroje použitím radioizotopů, zejména pro onemocnění jater, ledvin, mozku, plic atd.. Je zavedena nepřetržitá transfúzní služba, možnost statimových laboratorních vyšetření apod.. V letech je v nemocnici zřízena, nejprve pro oblast Jičína a Nové Paky, rychlá zdravotnická pomoc. V letech se ve službě vždy po 1 měsíci střídají i řidiči DZS. Rovněž se střídají lékaři z celé nemocnice. Až v roce 1985 se vytvořila trvalá skupina řidičů a lékařskou službu zajišťovali lékaři ARO. V roce 1986 je zavedena i samostatná rychlá zdravotnická pomoc se stanovištěm v Hořicích s vazbou na nemocnici v Jičíně. V roce 1988 nemocnice nakupuje pro RZP v Jičíně nové vozidlo Latvia (do té doby Škoda 1203) a v roce 1989 dostává od státu vůz Renault-Master. OKRESNÍ NEMOCNICE JIČÍN Dnem zaniká Okresní ústav národního zdraví. Podle ust. 19 písm. b/ zák. č.425/1990 Sb. o okresních úřadech a podle ust. 1 odst.1 vyhl.č.242/1991 Sb. o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi, vydává přednosta Okresního úřadu v Jičíně zřizovací listinu Okresní nemocnice v Jičíně, která nabyla účinnost 1. ledna

11 V roce 1992 bylo v I. patře budovy staré chirurgie otevřeno samostatné lůžkové anesteziologickoresuscitační oddělení se čtyřmi lůžky. Dnem 1. března 1996 vzniká v nemocnici Okresní operační středisko, jehož součástí je záchranná zdravotnická služba nemocnice Jičín. Středisko má za úkol centrálně sdružovat všechna telefonická tísňová volání z celého okresu na jedno místo, kde takový hovor přijímá erudovaná dispečerka - zdravotní sestra. Výzvu z pracuje a zařídí podle potřeby pomoc buď na úrovni lékařské služby první pomoci, nebo převozem RZP. V únoru 1994 je při interním oddělení zahájen provoz hemodialyzačního střediska, které bylo vybudováno rekonstrukcí v I.poschodí budovy bývalé Zemědělské správy s kapacitou 6 lůžek. Postupně byl zvyšován počet výkonů a směn. Středisko přebralo pacienty ze svého spádu, nyní pracuje na tři směny. V případě potřeby se stará i o nemocné s akutním selháním ledvin a otravami, je schopno zabezpečit léčbu hemoperfuzí u vybraných druhů otrav ve spolupráci s lůžkovým anesteziologicko-resuscitačním oddělením. V dubnu 1998 je na hemodialyzačním středisku zavedena nová metoda léčby selhání ledvin, peritoneální dialýza. Středisko je zapojeno do celostátního transplantačního programu. VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ Hlavním důvodem záměru pro výstavbu pavilonu operačních oborů bylo nutné zajištění standardních a provozních podmínek operačních sálů a jednotlivých oddělení v souladu s hygienickými předpisy a odpovídající konci dvacátého století. Myšlenka na umístění výstavby vznikla v dubnu Po schválení záměru byla vypracována upřesňující studie a v březnu roku 1996 byla vypsána veřejná obchodní soutěž, ve které byla vybrána vybrána firma BAK z Trutnova. Smlouva s generálním dodavatelem je uzavřena V prostorách parku mezi kuchyní a pavilonem RTG byl v červnu roku 1996 na cihlovém podstavci položen z pískovce základní kámen s nápisem: Základní kámen pavilonu operačních oborů Nemocnice Jičín L P 1996 V červenci 1999 je po čtyřech letech dokončena výstavba I. etapy pavilonu operačních oborů. Dnem 28. června 1999 je zahájeno kolaudační řízení části A, které pro svoji rozsáhlost probíhá několik týdnů. V 11

12 srpnu 1999 je kolaudace ukončena. Přízemí budovy je technicky řešeno pro akutní příjmy pacientů v I.patře jsou tři moderní aseptické operační sály, pětilůžková pooperační jednotka intenzivní péče (JIP) a pětilůžkové anesteziologickoresuscitační oddělení (ARO). Celé oddělení je vybaveno moderním technickým zařízením a tomu odpovídajícím zázemím. V dalších dvou patrech je porodnice, gynekologie se 48 lůžky, se 2 porodními sály a 1 sekčním sálem a dětské oddělení s 38 lůžky. V přízemí je lůžkové oddělení ORL, do kterého se stěhuje část lůžek chirurgického oddělení do doby ukončení II. etapy výstavby. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zázemím, nad všemi lůžky jsou rampy nejen s osvětlením, ale i s dorozumívacím zařízením a rozvodem medicinálních plynů. Některé pokoje jsou vybaveny nadstandardně televizí, telefonem, ledničkou apod., na dětském oddělení jsou pak pokoje umožňující hospitalizaci rodiče spolu s nemocným dítětem. Všechna podlaží nové budovy, jejichž půdorys tvoří písmeno L, jsou členěná téměř stejně. Zvlášť je část administrativní a část lůžková, která začíná návštěvní místností, jídelnou a čajovou kuchyňkou, sesterna je vždy uprostřed. Jednotlivá podlaží se liší barvou zárubní a dveřních klik, dětské oddělení má navíc stropy vymalované hezkými obrázky. Ve čtvrtém podlaží se nachází zasedací místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením. Z druhého patra je přístup na zatravněnou terasu. V srpnu 1999, v těsné blízkosti nově postaveného pavilonu A, byly pro uvolnění prostoru druhé části výstavby, pavilonu B,pokáceny poslední vzrostlé stromy. Po odkrytí osmdesáti centimetrů zeminy byl zahájen archeologický průzkum. Po jeho ukončení byla výstavba zahájena. V souladu s projektem se nejprve jedná o demolici původního okresního chorobince, který by se 31. října 2002 dožil 94 let. Podle projektu a.s. Helika, byla na tomto místě vystavěna nová budova, část B, která má vyhovovat požadavkům třetího tisíciletí. Památkáři vznesli požadavek, aby i nová budova byla v původním historickém půdorysu, původní výšce a tvaru. Uchovány byly i některé kamenické součásti ze staré budovy i prvky secesní renesance, které se na fasádě nové budovy opět objevily. Koncem června 2002 byla část B zkolaudována a 26. června 2002 slavnostně otevřena. Od 1. července 2002 zde ve dvou patrech zahájilo provoz 57 lůžek chirurgického oddělení, v přízemí jsou pak ambulance chirurgického, ORL a dětského oddělení. Nový objekt je bezbariérově propojen tzv. krčky s dokončenou částí A a s radiodiagnostickým pavilonem. VZNIK KRAJŮ TRANSFORMACE NA AKCIOVOU SPOLEČNOST V souvislosti s rušením Okresních úřadů je od zřizovatelem Královéhradecký kraj, nemocnice se tak stává nestátním zdravotnickým zařízením. Na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje se od mění název Okresní nemocnice Jičín na OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN. Od začala poskytovat veškerou zdravotní péči, kterou poskytovala Oblastní nemocnice Jičín (příspěvková organizace), nově založená "Oblastní nemocnice Jičín a.s.", jejímž jediným akcionářem je královéhradecký kraj. 12

13 V dubnu 2004 byl byl v Jičíně zprovozněn rekonstruovaný stravovací pavilon, který výrazně zvýšil komfort stravování jak pro pacienty ( tabletový systém ), tak pro zaměstnance. FŮZE S NOVOBYDŽOVSKOU NEMOCNICÍ K došlo k fúzi s Novobydžovskou nemocnicí a.s.. PŘEDÁNÍ AREÁLU NEMOCNICE NOVÁ PAKA KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI V červnu 2004 byl předán nemocniční areál v Nové Pace vlastníkovi nemovitosti Královéhradeckému kraji. ZDRAVOTNICKÝ HOLDING KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. 7/338/2005 ze dne schválilo převod akcií společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s. na základě posudku znalce do vlastnictví Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za předpokladu jejich vložení do základního kapitálu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Krajským soudem jmenovaný znalec Česká znalecká a.s., znalecký ústav, stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu částkou tis. Kč. Dne byla podepsána Smlouva o upsání akcií mezi Královéhradeckým krajem, jako upisovatelem a Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. a zároveň dne byla stejnými stranami podepsána Smlouva o vložení nepeněžitého vkladu. Jediným akcionářem k je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.. Na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 6/235/2005 v lednu 2006 obdržela Oblastní nemocnice Jičín a. s. od Královéhradeckého kraje Darovací smlouvou movitý majetek v hodnotě ,- Kč. V témže období byla podepsána Smlouva o výpůjčce, podle níž může společnost od nakládat s movitým majetkem Královéhradeckého kraje pořízeného z dotací ze SR v hodnotě ,- Kč. Výpůjčku movitých věcí pořízených z dotací státního rozpočtu schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. 5/224/2006. V březnu 2006 z důvodů rekonstrukce budovy bývalé chirurgie došlo k přemístění oddělení LDN s 20 lůžky do areálu v Novém Bydžově. REKONSTRUKCE BÝVALÉHO PAVILONU CHIRURGIE NA PAVILON INTERNÍCH OBORŮ 13

14 Dne byla zahájena rekonstrukce objektu bývalé chirurgie na Pavilón interních oborů. Akce byla financována z finančních prostředků Královéhradeckého kraje. Předpokládané náklady činily 196 mil. Kč. Dne byla podepsána Ovládací smlouva mezi řídící osobou Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a řízenou osobou Oblastní nemocnice Jičín a.s Dnem byla do Obchodního věstníku pod zn /06 zveřejněna listina notářského zápisu Ovládací smlouvy. S účinností od začal platit nový zákoník práce, který zásadně změnil přístup k pohotovostním službám, zrušil institut pohotovost na pracovišti a ponechal pouze pracovní pohotovost mimo pracoviště, dále snížil práci přesčas na 8 hodin týdně. Tyto zásadní změny byly příčinou výrazného nárůstu mzdových prostředků a tím i průměrných mezd, zejména u lékařů. Nemocnice v průběhu roku 2007 získala akreditace na vzdělávání lékařů pro obory: anesteziologie a resuscitace, lékařská mikrobiologie, otorinolaryngologie, nefrologie, klinická biochemie, vnitřní lékařství a rehabilitační a fyzikální medicína. V roce 2007 začala implementace procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA. Od zajišťuje nemocnice lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro dospělé místo ZZS KHK. ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ Od společnost realizovala výběr regulačních poplatků podle zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Regulační poplatek za návštěvu je vybírán prostřednictvím poukázek nebo hotovostí, ostatní regulační poplatky jsou hrazeny v pokladně nemocnice nebo převodem na účet. Výběr poplatků byl zajištěn vlastními kapacitami bez použití automatů a bez nárůstu pracovních sil. Začátkem roku 2008 společnost obdržela finanční podporu z Programu CZ 0037 financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckého kraje s názvem Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji ve výši 1.664,05 tis. Kč na nákup 60 ks polohovacích lůžek pro pacienty LDN. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ISO V dubnu 2008 společnost podepsala smlouvu o zavádění integrovaného systému řízení (ISŘ), která upravuje podmínky směřující k zavedení ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu jakost, ČSN EN ISO 14001:2005 systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 ochrana zdraví a bezpečnosti při práci 14

15 Připravovaný projekt fúze podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev předpokládal fúzi sloučením společností Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s. s tím, že nástupnickou společností bude Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a zanikajícími společnostmi budou Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s. Očekávala se změna názvu nástupnické společnosti na Královéhradeckou krajskou nemocnici a.s. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. červenec 2008, z tohoto důvodu byla sestavena mimořádná účetní závěrka k datu 30. června Projekt fúze se neuskutečnil V průběhu roku 2008 byla provedena analýza a následná kastomizace v rámci implementace procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA v Novém Bydžově, systém MPA v Novém Bydžově je koncem roku 2008 připraven ke spuštění, jemuž bude ještě předcházet školení zaměstnanců uživatelů. V průběhu roku 2008 pokračovala rekonstrukce budovy bývalé chirurgie na Pavilón interních oborů, byla započata výstavba spojovacích mostů a změna vstupu do pavilonu RDG. Investiční akce byla kompletně ukončena v závěru listopadu 2008 a byla plně financovaná z prostředků Královéhradeckého kraje stavební část v hodnotě ,25 tis. Kč, přístrojové investice v hodnotě ,34 tis. Kč. Společnost dne slavnostně převzala certifikát Baby Friendly Hospital, který byl udělen novorozeneckému oddělení splňujícímu kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací na podporu kojení. Do akreditačního procesu se intenzivně zapojili zaměstnanci dětského oddělení ve spolupráci s gynekologií a porodnicí. V prosinci byl ve společnosti zahájen finanční audit let auditorskou společností Spica Audit s.r.o. Praha 2. V březnu 2009 došlo k přesunu rehabilitační ambulance z POO do objektu RDG z důvodu plánovaného přesunu gastroenterologické ambulance z budovy staré interny. Prostory prošly stavebními úpravami a byly přizpůsobeny pro činnost gastroenterologické ambulance. V květnu byla na MPSV ČR podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financované z ESF v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč, jejímž cílem je zvýšení kvality zdravotnické péče a adaptability zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Ve druhé polovině roku 2009 došlo k výraznému nárůstu mezd sester, na kterém se podílely zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven určené pouze pro tento účel a dále pak provozní dotace od Královéhradeckého kraje k částečnému dorovnání rozdílu průměrné mzdy SZP na republikovou úroveň. Průměrná mzda SZP za rok 2009 stoupla o téměř 15%. 15

16 NOVÝ SKIASKOPICKÝ SKIAGRAFICKÝ KOMPLET NA RDG ODDĚLENÍ Na RDG byl slavnostně zahájen provoz skiaskopicko-skiagrafického kompletu. Nový přístroj byl pořízen z finančních zdrojů kraje v rámci programu digitalizace za cenu 19 mil Kč. Jedná se o víceúčelové zařízení, které zdokonalí diagnostiku a umožní provádět další vyšetření, např. zažívacího traktu, páteřního kanálu, cév atd., a to s nižší radiační zátěží. Využívání přístroje lékařům na jednotlivých odděleních zlepší přístup k obrazové dokumentaci pomoci přenosu a archivace obrazu (PACS). Tento přístroj je jediný v okrese Jičín a bude sloužit spádové oblasti 80 tis obyvatel. Ke konci roku 2009 byla ukončena implementace procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA ve společnosti, čímž došlo ke sjednocení NIS v areálech v Jičíně a Novém Bydžově. DOTACE EU O. P. LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Začátkem roku 2010 společnost obdržela od MPSV ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financované z ESF v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč, jejímž cílem je zvýšení kvality zdravotnické péče a adaptability zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Vzdělávací projekt Vzdělání cesta ke kvalitě byl zahájen dne Ve volbách člena dozorčí rady za zaměstnance ve dnech byl zvolen MUDr. Lubomír Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení, který nahradí člena DR MUDr. Tomáše Mlčocha, jemuž skončilo volební období. Na základě Dohody o ukončení a zrušení smlouvy o spolupráci v oblasti hrazení regulačních poplatků s účinností ke dni přestal Královéhradecký kraj hradit formou darovacích smluv regulační poplatky za občany, kterým byla poskytnuta zdravotní péče, s níž je spojena povinnost hradit regulační poplatky. ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ISO V červenci 2010 společnost získala Certifikát integrovaného systému řízení pro poskytování zdravotních služeb v oblasti léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče, jenž byl shledán shodným s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. 16

17 OCENĚNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s. Oddělení klinické biochemie v říjnu 2010 získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I a Osvědčení o registraci NASKL Registr klinických laboratoří od České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Společnost za rok 2010 získala 1. místo v Královéhradeckém kraji v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů v anketě Nemocnice očima pacientů. K byla zrušena Ovládací smlouva ze dne 7. srpna 2006 podpisem Dohody o ukončení ovládací smlouvy. Pro zvýšení kvality ošetřovatelské péče na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) společnost od ledna 2011 zavedla canisterapii (terapii za asistence psů), začala pravidelná ergoterapie, na oddělení dochází dobrovolníci a je podporováno poskytování spirituální péče. PROTESTNÍ AKCE DĚKUJEME-ODCHÁZÍME 42 nemocničních lékařů naší společnosti se přidalo k výzvě ČLK a LOK Děkujeme, odcházíme a podalo k výpověď z pracovního poměru. Cílem celostátní protestní akce byla především úprava platových poměrů lékařů ve zdravotnictví. MZ ČR přistoupilo ke zvýšení mezd lékařů od o 5-8 tisíc Kč měsíčně a zdroje na tyto náklady zakotvilo v novele úhradové vyhlášky č. 46/2011 Sb.. Vedení společnosti rozhodlo o využití institutu ustanovení 93a ZP o další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví od při řešení ústavních pohotovostních služeb. Tyto již nebudou řešeny dohodami o pracovní činnosti, nýbrž zejména přesčasovou prací, která zajistí nepřekročení maximálního počtu odpracovaných hodin lékaři, který je stanoven zákoníkem práce došlo k ukončení protestní akce lékařů Děkujeme odcházíme stažením výpovědí z pracovních poměrů a došlo k úpravě mzdových poměrů lékařů ve zdravotnictví. MZ ČR přistoupilo ke zvýšení mezd lékařů od o 5-8 tisíc Kč měsíčně s tím, že zdroje na tyto náklady zakotvilo v novele úhradové vyhlášky č. 46/2011 Sb.. V březnu 2011 začalo občanské sdružení Zdravotní klaun podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí na dětském lůžkovém oddělení a oddělení otorinolaryngologickém. Každý měsíc navštěvuje malé pacienty sehraná klaunská dvojice, která se je snaží zaujmout hrou, zapojit je do ní a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To pomáhá v uzdravení. 17

18 Společnost získala i v roce místo v Královéhradeckém kraji v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů v anketě Nemocnice ČR očima pacientů. V žebříčku českých nemocnic, které dostaly v hodnocení 5 hvězdiček se umístila na 17. místě. Nemocniční anketa Kvalita očima pacientů, která probíhá pravidelně od roku 2008, poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě naší práce. Výsledky ankety vykazují pozitivní trend hodnocení. Zpětnou vazbu nám poskytuje i anketa zaměřená na spokojenost ambulantních pacientů. Na základě vyhodnocení výsledků anket přijímáme opatření k dalšímu zlepšování a zvyšování kvality poskytované péče. V dubnu proběhla anketa spokojenosti zaměstnanců. Z porovnání výsledků ankety spokojenosti zaměstnanců v roce 2007 a 2011 vyplývá, že došlo k celkovému zlepšení komunikace a vztahů v celé Oblastní nemocnici Jičín a.s. Na základě získaných výsledků bylo uspořádáno referendum o začátku pracovní doby, od ledna 2012 budou zavedeny kurzy resuscitace pro všechny zaměstnance, je a bude postupně doplňováno technické vybavení, bude přihlédnuto k připomínkám zaměstnanců ke stravovacímu provozu a k dalším provozním připomínkám. Problematické je vyhovět požadavkům, které jsou finančně náročné, ale i ty byly zařazeny do plánu investic a postupně budou naplňovány. V květnu 2011 Oblastní nemocnice Jičín a.s. úspěšně absolvovala 1. dozorový audit integrovaného systému řízení pro poskytování zdravotních služeb v oblasti léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče, jenž byl shledán shodným s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. Došlo ke zlepšení spolehlivosti interních auditů z 68,75 % na 80,6 %, což představuje velmi dobrou spolehlivost. V květnu 2011 začal v Oblastní nemocnici Jičín a.s. na oddělení radioterapeutickém, dialyzačním a psychiatrickém projekt Koš plný humoru. Jedná se o dárkové balíčky obsahující nejrůznější humorné knihy, DVD či společenské hry, které pro pacienty v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život připravila společnost B. Braun. RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU V květnu proběhlo významné jednání se zástupci společnosti, VZP a ZH KHK o restrukturalizaci lůžkového fondu ve společnosti. Na základě závěrů jednání společnost k snížila počet akutních lůžek na RTO o 8 a od pak o dalších 20 lůžek v akutní péči v různých odbornostech na celkový počet lůžek 513. Koncem května 2011 započal projekt Unie zaměstnaneckých svazů ČR financovaný z prostředků ESF Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích a následný vznik regionálního zásahového týmu ( ) 18

19 Dne byla udělena gynekologicko porodnickému oddělení akreditace pro přípravu porodních asistentek. K skončil projekt v hodnotě 4.282,60 tis. Kč financovaný z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělání cesta ke kvalitě, jehož cílem bylo dosažení vyšší úrovně komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky, posílení uvědomění, že základem úspěšné komunikace je vztah. Dalším cílem bylo zkvalitnění manažerské práce vedoucích pracovníků, zaměření na měkké manažerské dovednosti jako je empatie, schopnost sebereflexe, sebekritiky, schopnost vést tým, řešit problémy, správný postoj, svědomitost, zdvořilost, koncepční myšlení, pozitivní pracovní etika, touha vzdělávat se a rozvíjet praktické dovednosti. Součástí projektu bylo i zlepšení týmové spolupráce mezi jednotlivými odděleními nemocnice a zefektivnění vnitřních procesů nemocnice. Projektu účastnilo 529 (98,33 %) zaměstnanců. Celkový přínos projektu je a bude vyhodnocován pomocí dotazníků spokojenosti pacientů (Kvalita očima pacientů, Nejlepší nemocnice) a zaměstnanců a diskuze s pacienty. Výsledkem školení proklientské komunikace bylo i zlepšení umístění v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů v anketě Nemocnice ČR očima pacientů za rok 2010 a 2011, kdy nemocnice získala 1. místo v Královéhradeckém kraji. V září 2011 ( ) byl zahájen vzdělávací projekt MMM Academie, jedná se o projekt MZ ČR s využitím finančních zdrojů ESF pro střední management nelékařských pracovníků Laboratoře se účastnily externího hodnocení kvality firmou SEKK s.r.o. (Akreditovaný poskytovatel programů zkoušení způsobilosti, Správná laboratorní práce) a Národní referenční laboratoře (Akreditační pracoviště Centra epidemiologie a mikrobiologie), které se zaměřuje na certifikaci srovnatelnosti výsledků laboratoří. Oddělení transfúzní a hematologické je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví a získalo v září roku 2011 od NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při ČLS JEP) Osvědčení o splnění podmínek pro Audit I. V září 2011 byla na náklady Královéhradeckého kraje vybudována nízkotlaká kotelna v objektu TRN Nový Bydžov a tím došlo k odpojení od centrálního zdroje tepla. Oblastní nemocnice Jičín a.s. participovala na velkém projektu Evropské unie Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe (DUQuE). Tento projekt se věnoval vlivu nástrojů řízení kvality a bezpečí v evropských nemocnicích. Jeho výsledky budou používány jako podklady pro Evropskou komisi a budou poskytnuty jednotlivých zúčastněným nemocnicím ve formě uceleného doporučujícího manuálu pro řízení kvality a bezpečí zdravotní péče. K došlo k významným změnám v představenstvu společnosti. EKOLOGIZACE ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ V rámci investiční akce financované Královéhradeckým krajem Ekologizace zdroje vytápění došlo k podpisu smluv o dílo s dodavateli a zároveň zahájení prací na realizační projektové dokumentaci - pro Jičín smlouva podepsaná v srpnu 2011 s firmou Metrostav Praha a pro Nový Bydžov smlouva podepsaná v listopadu 2011 s firmou Erding Brno. 19

20 V rámci investiční akce Objekt centrálních laboratoří, řešící sloučení provozů všech laboratoří a umožňující jejich efektivnější provoz v budově bývalého interního oddělení, byly v listopadu 2011 dokončeny průzkumné práce jako zaměření objektů a stavebně technický průzkum na stavebních objektech. ZVÝŠENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ S účinností od v souladu se zákonem č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění došlo ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60,- Kč na 100,- Kč. K došlo k významným změnám členů dozorčí rady společnosti nejen co do obsazení těchto funkcí, ale především počtu ze 3 členů na 6 členů dozorčí rady. Koncem roku 2011 ve spolupráci s Unii zaměstnavatelských svazů ČR byla připravena nová metodika a dotazník měření spokojenosti zaměstnanců a také byla aktualizována metodika a dotazník hodnocení zaměstnanců. V průběhu měsíce prosince 2011 proběhlo již druhé kolo hodnocení zaměstnanců, které slouží nejen vedoucím pracovníkům k plnému využití potenciálu zaměstnanců, ale jeho cílem je především zajištění individuálního rozvoje a zdokonalování zaměstnanců a rozvoj celé nemocnice. Je součástí systému personální práce. DIGITALIZACE RDG ODDĚLENÍ NOVÝ KARDIOULTRAZVUK Koncem roku 2011 za přispění finančních prostředků kraje ve výši 2,2 mil. Kč bylo pořízeno čtecí zařízení k bezfilmovému zpracování rentgenových snímků s nepřímou digitalizací v rámci programu digitalizace v hodnotě 3,1 mil. Kč. Zároveň byl z investiční dotace kraje ve výši téměř 2 mil. Kč pořízen kardiologický ultrazvuk s jícnovou sondou. Provoz na obou zařízeních byl slavnostně zahájen VÝPOVĚDI SMLUV OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN K všechny zdravotní pojišťovny vypověděly společnosti Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče a vypověděly tak smluvní vztah k

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN

HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN První písemné zprávy o existenci špitálu v Jičíně jsou již z 2.poloviny 15.století. V roce 1460 se mluví o domu malomocných, který stával pod zámkem, o dvoru špitálském, o odkazech

Více

HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN

HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN První písemné zprávy o existenci špitálu v Jičíně jsou již z 2.poloviny 15.století. V roce 1460 se mluví o domu malomocných, který stával pod zámkem, o dvoru špitálském, o odkazech

Více

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů

Akreditace pracovišť pro přípravu lékařů KVALITA A BEZPEČÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY Jedním ze základních pilířů Oblastní nemocnice Jičín a.s. je kvalita zdravotní péče, bezpečnost jejího poskytování a snaha o předcházení možným rizikům. Sledováním nových

Více

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 1 Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, 506 01 Jičín, tel: 493 582 111, fax: 493 523 514 Výroční zpráva za rok 2009 2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Historické údaje 4 Přehled hlavních

Více

Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 1 Oblastní nemocnice Jičín a.s. Bolzanova 512, 506 01 Jičín, tel: 493 582 111, fax: 493 523 514 Výroční zpráva za rok 2010 2 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Historické údaje 4 Přehled hlavních

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19.

Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Historie, současnost a strategie zdravotnického Holdingu Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Skřivánek, MBA a kol. Pardubice INMED 19. Listopadu 2014 Historie krajského zdravotnictví - I. období (2003 2008)

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany

MUDr. Boris Hynek, MUDr. Jana Zajíčková, MUDr. Pavel Trpák. Mgr. Robert Černý, vedoucí oddělení prevence, rozvoje a sociálně právní ochrany Zápis z 28. jednání Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 03.06.2008. od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. N2.903 v budově RegioCentra Nový pivovar Přítomni

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.5.2003 29 Odborné léčebné ústavy v roce 2002 Koncem roku existovalo v ČR 169 odborných léčebných ústavů - léčebny

Více

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl Z á p i s z 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo dne 9. 6. 2014, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Kraj Vysočina MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 10 Komise pro zdravotnictví RAK ČR začátky fungování rozpačité, strukturu komise se podařilo stabilizovat

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 7 1.6.2004 Dětská a dorostová péče - činnost v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 18.11.2010 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 18.11.2010 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě

Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě Jak se mění m nemocnice Příspěvek k semináři o zdravotnictví z cyklu Dialogem reformě ing. Miroslav Petrík ředitel a předseda představenstva Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., Nemocnice Středočeského

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Veřejná zakázka Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka veřejné zakázky malého rozsahu za použití 6 a 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název: Externím hodnocení kvality

Více

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18

MAJETEK A INVESTICE. Ing. Libor Joukl náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství. Výroční zpráva 2013 18 4 Majetek a investice Působnost krajů je dána legislativou, v jejímž rámci zajišťuje Kraj Vysočina poměrně rozsáhlé spektrum úkolů a činností. Veřejnost jako klient požaduje fungující, kvalitní a zároveň

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH)

O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) O EKONOMICE HOSPICŮ (A VĚCECH PŘILEHLÝCH) Prof. MUDr. P. Fiala Konference o paliativní péči - Brno 26.10. 2006 Hospic je především o doprovázení na poslední cestě člověka,, o tišení bolestí, o ošetřování,

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 419 Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb.,

Více

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení

Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Přínosy sdílení zdravotnické dokumentace v reálném čase prostřednictvím regionálního klinického IS ve skupině zdravotnických zařízení Ing. Eva Chmelová Agenda Představení skupiny nemocnic Projekt vývoje

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Aktuálně nabízená pracovní místa:

Aktuálně nabízená pracovní místa: Aktuálně nabízená pracovní místa: Přijmeme: Lékaře na oddělení Radiační a klinické onkologie Jičín - specializovaná způsobilost v oboru radiační nebo klinická onkologie - možno i interní kmen nebo absolvent

Více

LŮŽKOVÉ PÉČE. Ing. Miloslava Šlajsová VZP ČR

LŮŽKOVÉ PÉČE. Ing. Miloslava Šlajsová VZP ČR KRITÉRIA RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉ PÉČE Ing. Miloslava Šlajsová VZP ČR 1 o restrukturalizaci a redukci lůžkového fondu nemocničních lůžek deklarace společných zájmů zdravotních pojišťoven všem lůžkovým

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 2 2 5 9 8 9 3 IČZ smluvního ZZ 5 9 2 5 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 U 5 9 K 0 1 2 Název IČO OKB Lab, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov

Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov Záměr projektu fúze KNL a Panochovy Nemocnice Turnov Zpracoval: Ing Jiří Veselka, MBA Ing. Tomáš Sláma Ing. Jan Šuma Liberec, Turnov Únor 2013 Obsah 1 Dnešní stav akcionářské struktury zúčastněných subjektů

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Název veřejné zakázky: Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010

Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF. Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 3. 11. 2010 Individuální projekty MZ Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů ISSN 1803-6082 (on line) Ročník: 2012 Číslo: 4 V Praze dne 21. září 2012 http: www.mfcr.cz http://www.denik.obce.cz OBSAH:

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Domova Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace Předkládá: Ing. Pavla Drabinová, ředitelka organizace 1 Název zařízení Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, příspěvková

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.11.2004 73 Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 Účelem této aktuální informace (AI) není

Více

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006

Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 Návrh resortního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 Zpracoval Odbor 64 V Praze dne 2. 8. 2005 Ministerstvo práce a sociálních věcí, v souladu s usnesením

Více