HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN"

Transkript

1 HISTORIE NEMOCNICE JIČÍN První písemné zprávy o existenci špitálu v Jičíně jsou již z 2.poloviny 15.století. V roce 1460 se mluví o domu malomocných, který stával pod zámkem, o dvoru špitálském, o odkazech na pozemcích a domech. Těžko se však dá zjistit, kde v nejstarších dobách špitál skutečně býval. Konkrétnější zmínky o jeho existenci jsou z doby Valdštejnova zájmu o Jičín z první poloviny 17. století. Tehdy, v širokém programu organizace Frýdlantského knížectví, nezapomněl Valdštejn, velkolepý organizátor, ani na řešení sociálních otázek, jako byla péče o nemocné a staré lidi, či osoby již práce neschopné. Ve zprávě jezuitů Coronia a Argentea z roku 1622 je patrné, že kníže má v úmyslu zřídit v Jičíně špitál. To potvrdil sám Valdštejn v dopise ze 7.července 1623 Coroniovi. Koncem prosince 1624 zve pátera Coronia do Prahy k projednání podrobností. Zakládající listinu pro jičínský špitál vydal vévoda Frýdlantský v Jičíně My, Albrecht, z boží milosti atd. všem ve spolek a každému zvlášť známo činíme, že jsme již dávno a mnoho let přemýšleli, jak bychom nalezli nějaký prostředek k podpoře života některých ubohých a nuzných našich poddaných a tímto způsobem i sobě připravili pohodlnější cestu k věčné blaženosti modlitbami těchto chudáků a též prokázali se vděčnějšími Bohu nejdobrotivějšímu, nejvyššímu štědrému dárci všeho dobra. Rozhodli jsme se založiti špitál pro 25 chudých mužů a tolikéž žen z poddaných pokročilého věku, kdo si nemohou vydělávati živobytí, a vybaviti tento špitál pevnými důchody. Do špitálu nesmí býti nikdo přijat, kdo by nebyl z vévodství, aby též byl před příjetím každý bedlivě vyšetřen, není-li stižen nakažlivými nemocemi. Nejsme však proti tomu, aby do tohoto špitálu neměli přístup ti, kdo nejsou katolického vyznání. Kdyby však i přes všecko poučování otců jezuitů z jičínské koleje nechtěli přijmouti katolickou víru, nechť jsou propuštěni, právě tak, jako ti, kdo by sváry, spory a hádky mezi spolubydlícími rozsévali. Kdo by sám chtěl špitál opustiti, může, ale bez věcí, které do špitálu sám nepřinesl. 1

2 Na vydržování 50 osob ročně pak bylo vyměřěno: 1250 měřic pšenice na chléb, 6 velkých beček soli, 12 beček kaprů, 4 bečky štik, 2 sudy slabého piva týdně, 1/2 sudu dobrého piva týdně, 4 hroudy másla, 40 měřic hrachu, 80 pražských měřic ječmene na kaši, 6 měřic prosa, 1000 rýnských zlatých na maso, udržování budov, na kuchyňské nádobí, na prádlo a roucha z libereckého modrého sukna s červenou podšívkou. 100 sáhů dříví z lesů hruboskalských, jež budou povinni poddaní ze vsi Kněžnic do špitálu dovézt. Se stavbou špitálu se, dle zápisu historie jičínské koleje, začalo v roce Dostavěn byl kolem roku 1650, ovšem ve značně omezeném rozsahu. Valdštejnovo gesto se rozplynulo vniveč po jeho zavraždění v Chebu. Jeho dekrety byly suspendovány císařským rozhodnutím a špitál byl odkázán hlavně na almužnu. Špitálníci obtěžovali žebrotou a ani čistota a zdravotní dohled nebyly valné. Tak se stalo, že v době moru roku 1680, kdy bylo hraběnkou ze Štemberka zakázáno vpouštět cizince dovnitř města, zůstal na předměstí jakýsi muž stižený morem. Ten se úplatou dostal do špitálu, kde zemřel. Zakrátko nato bylo morem zachváceno více špitálníků, a odtud, nejspíše šatstvem a ložním prádlem, jež si příbuzní zemřelých nechávali, se mor rychle rozšířil po městě. V Jičíně zemřelo tenkrát 40 lidí, hraběnka odjíždí narychlo z města a špitál byl uzavřen. Koncem zimy 1701 byl učiněn první legát ve prospěch špitálu. Zemřel totiž jičínský rodák doktor medicíny Albrecht Chrastský z Adlersfeldu a učinil universálním dědicem Jičínský špitál. Roku 1717 byla přistavěna k jezuitskému semináři nová nemocnice s lékárnou. Po zrušení řádu byl seminář s nemocnicí vydražen roku 1781 soukromníkům. Prostorově špitál nikdy nevyhovoval. V roce 1776 se jednalo o jeho zvětšení. Nedošlo však k tomu a stal se zbytečným v roce 1815 zřízením chorobince. KUKULOVA SOUKROMÁ NEMOCNICE Zvláštností Jičína byla soukromá nemocnice, tenkrát jediný chirurgický ústav na venkově. V roce 1823 ji založil v malém domku na Novém městě MUDr. František Kukula, od r krajský ranhojič. Roku 1827 koupil hospodářské stavení se zahradou na Valdickém předměstí č.23 (v Lipové, nyní Havlíčkově ulici, starý Okresní dům) a přenesl sem, do dřevěneho domku, svou nemocnici o 15 lůžkách. Nemocnice dobře prospívala, přijímala zdarma chudé, a tak získala r právo veřejnosti až do r. 1871, kdy Dr Kukula zemřel. Toho roku převzal ústav jeho syn MUDr. Gustav Kukula. Obec jičínská, která sama vydržovala svou veřejnou nemocnici (na Novém městě), se přičinila, že bylo Kukulově ústavu odňato právo veřejnosti. Podle výkazu od do bylo v nemocnici ošetřeno 1472 nemocných, provedeno 767 velkých operací a poskytnuta péče 164 nemocným za 2046 zlatých. 2

3 Po smrti Dr.Gustava Kukuly nemocnice zanikla, majetek zdědily děti. Roku 1896 prodaly dům okresnímu zastupitelstvu, které zde zřídilo Okresní dům. JIČÍNSKÁ VEŘEJNÁ NEMOCNICE Teprve v roce 1841 byl v Jičíně založen výbor, který si vytkl za úkol zřídit světnici, ve které by cizinci, onemocnělí ve městě, nalezli lékařskou pomoc. Z tohoto důvodu se sbíraly dobrovolné příspěvky z různých akademií, divadelních představení, plesů, dále pak i prodejem některých k tomu účelu věnovaných literárních a hudebních děl. Čistý výnos byl věnován tomuto dobrovolnému podnikání. Z částky peněz, která se sešla byl vytvořen fond nemocnice, který byl spravován u tehdejšího c.k. krajského úřadu. Roku 1852 na žádost c.k. vlády postoupil pan Fe.Cecinkar, rytíř Bürnický, majitel Poličan 100 zl., původně určených ke zřízení opatrovny pro dítka, na vystavění jičínské nemocnice. Dne 24. prosince 1853 byl zakoupen domek o jednom poschodí na Novém městě za 2858 zlatých (bývalý hostinec na Veselce č.118). V roce 1854 byly konány další sbírky peněz, prádla a nářadí a teprve roku 1855 byl domek přestavěn a upraven pro 25 nemocných. Výnosem c.k. místodržitelství z a c.k. ministerstva vnitra z byla tato nemocnice prohlášena za veřejnou. Již 5 let poté se ukázalo, že nemocnice je příliš malá. Proto se pomýšlelo na zakoupení většího domu a na ustanovení ještě jednoho lékaře. Byl zakoupen nový dům č.136 při silnici proti novoměstskému kostelu za 5500 zlatých. Přízemní budova byla zvýšena o dvě patra, upravena pro 70 postelí a vysvěcena 20. listopadu Počet nemocných ale tak rychle rostl, že bylo rozhodnuto vystavět novou velkou nemocnici. Byla přikoupena část sousední zahrady a roku 1868 se počalo se stavbou. V zimě r.1869 bylo již obsazeno nemocnými několik světnic. Stavba dvoupatrové nemocnice si vyžádala nákladu zlatých, nový nábytek přes 4000 zlatých. Nemocnice byla zařízena pro 144 postelí, největší pokoj měl 12 postelí, nejmenší 2. Vytápělo se kachlovými kamny zvenčí. Tato jičínská nemocnice byla veřejným ústavem pod správou obce a zvláštního odboru, sestávajícího ze 7 členů, které volil obecní výbor vždy na 3 roky. Obecní výbor také rozhodoval a volil prvního i druhého lékaře a správce nemocnice. Až do roku 1868 neměli lékaři stálý plat, proto museli každoročně žádat o nějakou renumeraci. Teprve od tohoto roku dostávali z fondu nemocnice stálý roční plat, ustanovený obecním výborem a to: první lékař 300 zl., druhý lékař 200 zl. ročně. Taxa za ošetřování činila 42 kr. denně. Jičín měl ještě vojenskou nemocnici, která byla počátkem roku 1870 zrušena a nemocní vojíni byli umístěni v městské nemocnici. V roce 1879 bylo při nemocnici přistavěno křídlo, v němž byla umístěna pitevna, skladiště a dřevníky nákladem 6000 zl., které si obec vypůjčila u Obecní spořitelny. Kmenové jmění ústav neměl. Jedinou nadaci založila Aloisie Weinertová, která ústavu odkázala ve své závěti v prosinci 1859 obligaci národní půjčky v ceně 500 zl. k.m. s ustanovením, aby úroků se použilo na přilepšení chudých a těžce nemocných. Roku 1887 se v městském zastupitelstvu uvažovalo, neměl-li by býti v přední budově umístěn chorobinec a starý špitál rozbourán. Než byla vystavěna nová kasárna, přední část nemocnice se pronajala eráru pro 3

4 ubytování zemské obrany. Roku 1906 Obecní spořitelna darovala nemocnici rentgen za 3000 K. V témže roce byla vrchní správou nemocnice zakoupena další parcela č.p. 82 na Novém městě o výměře 1253 sáhů za 8600 K, tento pozemek měl být přidělen k ústavu jako zahrada pro nemocné. V roce 1907 usnesením zemského výboru byla nemocnice povýšena do I. platové třídy. Bylo zakoupeno další instrumentarium a dvou pokojů nový železný nábytek. S mnoha obtížemi se setkávalo úsilí o zmodernizování nemocnice. Teprve v roce 1908 bylo zřízeno ústřední topení, rozvod teplé a studené vody, koupelna, nová prádelna a infekční oddělení. Na tyto opravy bylo povoleno K. Když bylo skoro vše hotovo a nemocnice se měla otevřít, vypukl dne 14. listopadu 1908 o šesté hodině večerní v budově požár. Budovu, která nebyla vhodná pro nemocnici, by snad ani nikdo nelitoval, ale byla obava o nemocné, kterých tu bylo 120. Většina jich byla ihned přenesena do administrativní budovy. Oheň uhasili hasiči a vojenská pohotovost jen zdánlivě, neboť po 10. hodině bylo město opět vzrušeno poplachem, to již nemocnice hořela celá a lehla popelem. O hasičích se tenkrát mluvilo, že měli příslovečnou smůlu a vytýkalo se jim, že po prvním požáru nezanechali na místě bezpečnostní hlídku. Vznik požáru se přičítal nově instalovanému ústřednímu topení, prováděnému firmou Štětka, z čehož následovalo i soudní řízení. Firma pojištěna nebyla, nemocnice jen na K. Hned po požáru byla nemocnice přestěhována do jičínského okresního chorobince, který byl právě postaven a ještě neobsazen. Pro infekční nemoci byla určena přední zachovalá budova nemocnice na Novém městě. Ihned také bylo zahájeno jednání, aby jičínský okres převzal nemocnici do své správy. Usnesením okresního zastupitelstva na schůzi 11. března 1909 bylo rozhodnuto, že okres nemocnici převezme do své správy dnem 1. dubna 1909 a že se má stavět nemocnice nová, pro kterou byl také povolen náklad K. Dne 12. června 1909 se konala společná komise zástupců okresu, zemského výboru a c.k. okresního hejtmanství, aby vyhledala vhodné místo pro nemocnici. Byla zakoupená parcela č.682 na jižním obvodu Nového města, měřící celkem 9 jiter a 1596 sáhů, za K. Zemský výbor vypracoval projekt, a když dne 21. června 1911 došly plány nové moderní pavilonové nemocnice se 120 lůžky s celkovým rozpočtem K, okresní zastupitelstvo na schůzi 6. července 1911 tento náklad ochotně přijalo. V dalším postupu se však vyskytly překážky. Začalo dlouhé jednání mezi c. k. okresním hejtmanstvím a městem o přeložení tržnice ze zamýšleného stanoviště nemocnice. Také umístění nemocnice v nové budově chorobince oddalovalo vlastní stavbu. V okresním zastupitelstvu opadala nálada, a aby se věc oddálila, bylo usneseno, že nemocnice o 120 lůžkách je pro okres velká, a že by okres byl ochoten vystavět nemocnici o 80 postelích. Zemský výbor vypracoval ochotně nové plány, ale v té době strana proti stavbě nabyla většiny. Pak přišla světová válka, celá záležitost byla pohřbena na několik let a zájem o stavbu okresní nemocnice se obnovil až v roce

5 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ OKRESNÍ NEMOCNICE Vleklé jednání dostalo spád, když se předsedou správní komise stal JUDr.Josef Kubánek. Ten 21. září 1921 předkládá nový projekt nemocnice na bývalém vojenském cvičišti za chorobincem, systému pavilonového, vypracovaného ing.arch.čeňkem Musilem. 19.června 1922 jsou schváleny plány nemocnice, 15.prosince 1922 uděluje okresní politická správa povolení ke stavbě pavilonu chirurgického a dvou menších. V lednu 1923 byla stavba zadána firmě V.Nekvasil v Praze s rozpočtem: budova chirurgického dvoupatrového pavilonu 1, Kč budova desinfekčního pavilonu Kč pitevna a márnice Kč oplocení nemocnice Kč Se stavbou je započato 8.dubna 1923 pod vedením ing. Platila a stavitele Kulhánka. Dne 23.dubna je položen k severovýchodnímu rohu staveniště základní kámen s nápisem: AEGROTI SALUS SUPREMA LEX ESTO (Blaho nemocného budiž nejvyšším příkazem) V září roku 1924 je stavba ukončena, v listopadu 1924 pak slavnostně odevzdána svému účelu. Tím je dokončena I.etapa. Podle plánu má se během dvou let začít s II.etapou. V roce 1926 jsou schváleny plány II. etapy na výstavbu infekčního pavilonu. Práce byly zadány ing. Frant.Holečkovi za Kč. Se stavbou je započato na jaře 1927 a koncem léta je stavba dokončena. 1.března 1928 byl infekční pavilon slavnostně předán k užívání. 5

6 Na návrh zemského výboru se v prosinci 1926 usnesla okresní správní komise na systemizaci samostatného primariátu pro nemoci interní. Dnem 1.května 1927 je nemocnice rozdělena na dva samostatné primariáty. Primářem interního oddělení je zvolen MUDr. Břetislav Augustin a dosavadní primář chirurgického oddělení MUDr. František Pelikán je pověřen řízením celého ústavu s titulem ředitele-lékaře. Na podzim 1928 zadala okresní správní komise firmě arch. Michalec, Praha-Vinohrady stavbu interního pavilonu za 1, Kč, hospodářského za Kč. Se stavbou se započalo ihned 11. září Plány projektoval jičínský architekt ing. Čeněk Musil po dohodě s primáři. Dozor na stavbu měl ing. K.Vorel stavitel v Jičíně. Vrchní dozor nad nemocnicí má zemský úřad v Praze. V roce 1930 je tato poslední etapa šťastně dobudována a v červnu odevzdána svému účelu. Dne 19. října 1930 byla všeobecná veřejná nemocnice slavnostně celá otevřena. Nemocnice s parkem zaujímá plochu 4 ha 14,55 m2. U hlavního vchodu na straně JZ o dvojích vratech stojí vrátnice a telefonní centrála. Osvětlení je elektrické, voda z městského vodovodu a kanalizace je svedena do městské sítě. Vlevo od hlavního vchodu stojí jednopatrový pavilon pro nemoci interní. Pokoje pro nemocné o 80 lůžkách jsou okny obráceny k JZ. Ve středu přízemí je oddělení hydro-a elektro therapeutické, v 1.poschodí ve středu je laboratoř, röntgen, místnost pro elektrokardiograf a pokoj therapeutický. V podkroví jsou byty pro sekundáře a ošetřovatelstvo. Východní strana pavilonu je rozšířena o přístavbu kanceláří, nad nimiž je upravena zasklená veranda. Proti hlavnímu vchodu na straně SV je dvoupatrový pavilon chirurgický o 90 lůžkách. Uprostřed budovy jsou nad sebou tři operační síně s vedlejšími místnostmi. Chirurgie je bohatě vybavena nástroji, i röntgenem pro diagnostiku a therapii, horským sluncem, diathermií, pantostatem apod. Pavilon pro nemoci infekční při straně západní je přízemní, o třech 6

7 samostatných odděleních má 28 lůžek. Pavilon desinfekční v SZ rohu je přízemní budova s desinfekční stanicí, se sprchovými lázněmi. Pavilon pitevní, hned vedle stojící, přízemní, obsahuje: místnost pro ukládání mrtvol, pitevnu, výkropnu a muzeum chirurgických preparátů. Pavilon hospodářský stojí v SV koutě, je jednopatrový. Obsahuje kuchyň, prádelnu, byty pro služebnictvo, kotelnu nemocnice. Zařízení kuchyně dodala firma Kaliba, Praha-Pankrác. Má 2 sporáky, 4 niklové kotle na vaření parou, v přilehlé místnosti jsou stroje na mytí a škrabání brambor, lednička, v druhé: pec a elektrický stroj na mísení těsta. Prádelna, sušárna, mandl a žehlírna jsou elektricky poháněny. Při prádelně je sklad prádla. Vzadu za pavilonem je samostatná kotelna s dvěma nízkotlakými kotli pro ústřední topení ve všech budovách. Je tu i místnost s velkou nouzovou akumulátorovou baterií o kapacitě 600amp/h. Ústřední topení je dvojí: teplou vodou (pro chirurgii, internu a vrátnici), parou redukovanou (pro budovu hospodářskou, infekční a desinfekční). Ve středu rozsáhlého anglického parku, na mohutném pískovcovém podstavci tvaru nepravidelného šestibokého hranolu podle návrhu arch. Dufka, profesora hořické sochařské školy, je umístěno sousoší Charity (Láska k trpícím), podle modelu zhotoveného v roce 1911 prof. hořické školy Antonínem Márou. 7

8 NEUSKUTEČNĚNÝ PLÁN Z LET 1940 V letech 1940 se ukazovalo, že nemocnice je nedostačující, obzvláště v nové nemocniční organizaci. Panoval názor, že nemocnice je nevhodně umístěna, neboť se nalézá uprostřed města, a izolované pavilony jsou velkou nevýhodou. Proto se uvažovalo o jejím přebudování. Ideový plán, monumentální architektonicky i účelově, vypracovaný ing. arch.vítem Obertelem, byl již schválen příslušnými nadřízenými úřady. Mohutná pětipatrová budova s podzemím měla spojit pavilon chirurgický a interní. Počítalo se s nákladem asi 20, Kč. Jičínská nemocnice se měla stát Okrskovou nemocnici se všemi odděleními: chirurgií, internou, gynekologií, dětským oddělením, ušním, nosním, krčním, prosekturou a serologickým ústavem. ZDRAVOTNÍ PÉČE PO ROCE 1950 V roce 1950, tedy krátce před zákonem o sjednoceném zdravotnictví, byla lůžková složka na stejné úrovni co do rozsahu jako před druhou světovou válkou. Měla interní oddělení s infekčním pavilonem a chirurgické oddělení. Na počátku roku 1950 se otevřelo další nové oddělení, a to gynekologickoporodnické, pro které je uvolněno celé druhé poschodí chirurgického pavilonu se samostatným operačním a porodním sálem. Do doby zřízení tohoto samostatného oddělení gynekologické operace a složitější porody provádělo chirurgické oddělení. Jinak se převážná většina porodů prováděla doma. OKRESNÍ ÚSTAV NÁRODNÍHO ZDRAVÍ OÚNZ Byl zřízen v roce 1951 na základě zákona č. 103/1951, kterým převzal stát úlohu garanta léčebné a preventivní péče o obyvatelstvo. V roce 1952 je v přízemí na západní straně chirurgického pavilonu založen samostatný ORL primariát, nejprve s 18, později s 35 lůžky. V roce 1953 dochází k rekonstrukci budovy bývalého chorobince, kam je z chirurgického oddělení přestěhováno a otevřeno samostatné gynekologicko-porodnické oddělení se dvěma operačními sály, jedním v přízemí pro menší výkony a druhým v levé části I. patra. V pravé části I. poschodí je porodnice a novorozenecké oddělení. Současně v přízemí pravé části budovy je zřízeno dětské oddělení, pro které je ustaven nový primariát. 8

9 Zásluhou tohoto oddělení se výrazně zlepšila perinatální i postnatální péče o kojence. V 60. letech byly zřízeny ještě primariáty infekční, radiodiagnostický, radiologický, bylo zřízeno rehabilitační oddělení v suterénu pod oddělením dětským. Koncem 60 let pak byl ustaven nový primariát oddělení klinické biochemie. Laboratoř byla umístěna v přízemí interního odd., byla velmi špatně přístrojově vybavena. Protože nebylo možno sehnat devizy na nákup kvalitních přístrojů, prováděla se jen základní vyšetření. Díky pochopení n.p. Agrostroj se podařilo zakoupit přístroj na vyšetřování acidobasické rovnováhy, čímž se toto oddělení stalo dokonce prvním v kraji. K 1.lednu 1970 je na interním oddělení vybudována jednotka intenzivní péče za 1 mil. Kčs, která významně přispěla ke zlepšení péče o nemocné s ischemickou chorobou srdeční na okrese. V roce 1974 je dokončena v akci Z výstavba nové centrální lékárny v Jičíně, Tylově ul. č. 812 za tis. Kčs, kam byla přestěhována stávající lékárna z Husovy třídy. V roce 1983 je zřízeno oddělení klinické mikrobiologie při OHS Jičín, která je součástí OÚNZ, vybudované nákladem 2 mil. korun.v nové budově v Bolzanově ul. č.p. 36 jsou, kromě mikrobiologických laboratoří umístěných v I. poschodí, v přízemí i laboratoře hygienické. Některé provozy pro OKM a OHS byly společné, jako příjem materiálu, umyvárna, sterilizace, varna půd, ale i šatna a odpočinková místnost. Mikrobiologické laboratoře se až postupně dovybavovaly nábytkem, přístroji a laboratorními pomůckami. V roce 1983 vzniká samostatné oddělení ARO. Sídlem oddělení byla nejprve stavební buňka. V roce 1985 je oddělení přemístěno do bývalého sterilizačního pavilonu vedle márnice, teprve později je přestěhováno do sdruženého objektu nad dopravní zdravotní službou. V letech dochází k rozsáhlé rekonstrukci infekčního oddělení v hodnotě ,-Kčs. Mimo rozšíření prostor oddělení, včetně zřízení ambulance, do které je z polikliniky přestěhována hepatální poradna, je z nevyužitých půdních prostor vybudováno zázemí pro lékaře a zasedací místnost pro personál. V době rekonstrukce jsou pacienti v případě potřeby převáženi do Hořic, kde pro ně byla vyčleněna lůžka na interním oddělení. 9

10 DIAGNOSTICKÉ A OPERAČNÍ CENTRUM Od roku 1985 je veškerá operativní péče okresu po pracovní době a ve dnech pracovního klidu soustředěna do Jičína. Ambulantní péče o chirurgicky nemocné občany z Hořic v Hořicích zůstavá zajištěna nepřetržitě. Léčba chirurgicky nemocných dětí a všechny operace na močovém ústrojí jsou rovněž soustředěny na jičínské chirurgické oddělení. V Jičíně je postupně vytvořeno diagnostické a operační centrum, které je vybaveno ultrazvukovou diagnostikou pro onemocnění srdce, zažívacího ústrojí, úrazy břicha, některá dětská onemocnění, sledování plodu těhotných a pod.. Je zavedeno přímé vyšetřování žaludku a tlustého střeva nákupem gastroskopu a kolonoskopu. Prohloubena diagnostika na oddělení nukleární medicíny pomocí nejmodernějšího diagnostického přístroje použitím radioizotopů, zejména pro onemocnění jater, ledvin, mozku, plic atd.. Je zavedena nepřetržitá transfúzní služba, možnost statimových laboratorních vyšetření apod.. V letech je v nemocnici zřízena, nejprve pro oblast Jičína a Nové Paky, rychlá zdravotnická pomoc. V letech se ve službě vždy po 1 měsíci střídají i řidiči DZS. Rovněž se střídají lékaři z celé nemocnice. Až v roce 1985 se vytvořila trvalá skupina řidičů a lékařskou službu zajišťovali lékaři ARO. V roce 1986 je zavedena i samostatná rychlá zdravotnická pomoc se stanovištěm v Hořicích s vazbou na nemocnici v Jičíně. V roce 1988 nemocnice nakupuje pro RZP v Jičíně nové vozidlo Latvia (do té doby Škoda 1203) a v roce 1989 dostává od státu vůz Renault-Master. OKRESNÍ NEMOCNICE JIČÍN Dnem zaniká Okresní ústav národního zdraví. Podle ust. 19 písm. b/ zák. č.425/1990 Sb. o okresních úřadech a podle ust. 1 odst.1 vyhl.č.242/1991 Sb. o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi, vydává přednosta Okresního úřadu v Jičíně zřizovací listinu Okresní nemocnice v Jičíně, která nabyla účinnost 1. ledna

11 V roce 1992 bylo v I. patře budovy staré chirurgie otevřeno samostatné lůžkové anesteziologickoresuscitační oddělení se čtyřmi lůžky. Dnem 1. března 1996 vzniká v nemocnici Okresní operační středisko, jehož součástí je záchranná zdravotnická služba nemocnice Jičín. Středisko má za úkol centrálně sdružovat všechna telefonická tísňová volání z celého okresu na jedno místo, kde takový hovor přijímá erudovaná dispečerka - zdravotní sestra. Výzvu z pracuje a zařídí podle potřeby pomoc buď na úrovni lékařské služby první pomoci, nebo převozem RZP. V únoru 1994 je při interním oddělení zahájen provoz hemodialyzačního střediska, které bylo vybudováno rekonstrukcí v I.poschodí budovy bývalé Zemědělské správy s kapacitou 6 lůžek. Postupně byl zvyšován počet výkonů a směn. Středisko přebralo pacienty ze svého spádu, nyní pracuje na tři směny. V případě potřeby se stará i o nemocné s akutním selháním ledvin a otravami, je schopno zabezpečit léčbu hemoperfuzí u vybraných druhů otrav ve spolupráci s lůžkovým anesteziologicko-resuscitačním oddělením. V dubnu 1998 je na hemodialyzačním středisku zavedena nová metoda léčby selhání ledvin, peritoneální dialýza. Středisko je zapojeno do celostátního transplantačního programu. VÝSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH OBORŮ Hlavním důvodem záměru pro výstavbu pavilonu operačních oborů bylo nutné zajištění standardních a provozních podmínek operačních sálů a jednotlivých oddělení v souladu s hygienickými předpisy a odpovídající konci dvacátého století. Myšlenka na umístění výstavby vznikla v dubnu Po schválení záměru byla vypracována upřesňující studie a v březnu roku 1996 byla vypsána veřejná obchodní soutěž, ve které byla vybrána vybrána firma BAK z Trutnova. Smlouva s generálním dodavatelem je uzavřena V prostorách parku mezi kuchyní a pavilonem RTG byl v červnu roku 1996 na cihlovém podstavci položen z pískovce základní kámen s nápisem: Základní kámen pavilonu operačních oborů Nemocnice Jičín L P 1996 V červenci 1999 je po čtyřech letech dokončena výstavba I. etapy pavilonu operačních oborů. Dnem 28. června 1999 je zahájeno kolaudační řízení části A, které pro svoji rozsáhlost probíhá několik týdnů. V 11

12 srpnu 1999 je kolaudace ukončena. Přízemí budovy je technicky řešeno pro akutní příjmy pacientů v I.patře jsou tři moderní aseptické operační sály, pětilůžková pooperační jednotka intenzivní péče (JIP) a pětilůžkové anesteziologickoresuscitační oddělení (ARO). Celé oddělení je vybaveno moderním technickým zařízením a tomu odpovídajícím zázemím. V dalších dvou patrech je porodnice, gynekologie se 48 lůžky, se 2 porodními sály a 1 sekčním sálem a dětské oddělení s 38 lůžky. V přízemí je lůžkové oddělení ORL, do kterého se stěhuje část lůžek chirurgického oddělení do doby ukončení II. etapy výstavby. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zázemím, nad všemi lůžky jsou rampy nejen s osvětlením, ale i s dorozumívacím zařízením a rozvodem medicinálních plynů. Některé pokoje jsou vybaveny nadstandardně televizí, telefonem, ledničkou apod., na dětském oddělení jsou pak pokoje umožňující hospitalizaci rodiče spolu s nemocným dítětem. Všechna podlaží nové budovy, jejichž půdorys tvoří písmeno L, jsou členěná téměř stejně. Zvlášť je část administrativní a část lůžková, která začíná návštěvní místností, jídelnou a čajovou kuchyňkou, sesterna je vždy uprostřed. Jednotlivá podlaží se liší barvou zárubní a dveřních klik, dětské oddělení má navíc stropy vymalované hezkými obrázky. Ve čtvrtém podlaží se nachází zasedací místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením. Z druhého patra je přístup na zatravněnou terasu. V srpnu 1999, v těsné blízkosti nově postaveného pavilonu A, byly pro uvolnění prostoru druhé části výstavby, pavilonu B,pokáceny poslední vzrostlé stromy. Po odkrytí osmdesáti centimetrů zeminy byl zahájen archeologický průzkum. Po jeho ukončení byla výstavba zahájena. V souladu s projektem se nejprve jedná o demolici původního okresního chorobince, který by se 31. října 2002 dožil 94 let. Podle projektu a.s. Helika, byla na tomto místě vystavěna nová budova, část B, která má vyhovovat požadavkům třetího tisíciletí. Památkáři vznesli požadavek, aby i nová budova byla v původním historickém půdorysu, původní výšce a tvaru. Uchovány byly i některé kamenické součásti ze staré budovy i prvky secesní renesance, které se na fasádě nové budovy opět objevily. Koncem června 2002 byla část B zkolaudována a 26. června 2002 slavnostně otevřena. Od 1. července 2002 zde ve dvou patrech zahájilo provoz 57 lůžek chirurgického oddělení, v přízemí jsou pak ambulance chirurgického, ORL a dětského oddělení. Nový objekt je bezbariérově propojen tzv. krčky s dokončenou částí A a s radiodiagnostickým pavilonem. VZNIK KRAJŮ TRANSFORMACE NA AKCIOVOU SPOLEČNOST V souvislosti s rušením Okresních úřadů je od zřizovatelem Královéhradecký kraj, nemocnice se tak stává nestátním zdravotnickým zařízením. Na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje se od mění název Okresní nemocnice Jičín na OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN. Od začala poskytovat veškerou zdravotní péči, kterou poskytovala Oblastní nemocnice Jičín (příspěvková organizace), nově založená "Oblastní nemocnice Jičín a.s.", jejímž jediným akcionářem je královéhradecký kraj. 12

13 V dubnu 2004 byl byl v Jičíně zprovozněn rekonstruovaný stravovací pavilon, který výrazně zvýšil komfort stravování jak pro pacienty ( tabletový systém ), tak pro zaměstnance. FŮZE S NOVOBYDŽOVSKOU NEMOCNICÍ K došlo k fúzi s Novobydžovskou nemocnicí a.s.. PŘEDÁNÍ AREÁLU NEMOCNICE NOVÁ PAKA KRÁLOVÉHRADECKÉMU KRAJI V červnu 2004 byl předán nemocniční areál v Nové Pace vlastníkovi nemovitosti Královéhradeckému kraji. ZDRAVOTNICKÝ HOLDING KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje usnesením č. 7/338/2005 ze dne schválilo převod akcií společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s. na základě posudku znalce do vlastnictví Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. za předpokladu jejich vložení do základního kapitálu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Krajským soudem jmenovaný znalec Česká znalecká a.s., znalecký ústav, stanovila hodnotu nepeněžitého vkladu částkou tis. Kč. Dne byla podepsána Smlouva o upsání akcií mezi Královéhradeckým krajem, jako upisovatelem a Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. a zároveň dne byla stejnými stranami podepsána Smlouva o vložení nepeněžitého vkladu. Jediným akcionářem k je Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.. Na základě usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 6/235/2005 v lednu 2006 obdržela Oblastní nemocnice Jičín a. s. od Královéhradeckého kraje Darovací smlouvou movitý majetek v hodnotě ,- Kč. V témže období byla podepsána Smlouva o výpůjčce, podle níž může společnost od nakládat s movitým majetkem Královéhradeckého kraje pořízeného z dotací ze SR v hodnotě ,- Kč. Výpůjčku movitých věcí pořízených z dotací státního rozpočtu schválila Rada Královéhradeckého kraje usnesením č. 5/224/2006. V březnu 2006 z důvodů rekonstrukce budovy bývalé chirurgie došlo k přemístění oddělení LDN s 20 lůžky do areálu v Novém Bydžově. REKONSTRUKCE BÝVALÉHO PAVILONU CHIRURGIE NA PAVILON INTERNÍCH OBORŮ 13

14 Dne byla zahájena rekonstrukce objektu bývalé chirurgie na Pavilón interních oborů. Akce byla financována z finančních prostředků Královéhradeckého kraje. Předpokládané náklady činily 196 mil. Kč. Dne byla podepsána Ovládací smlouva mezi řídící osobou Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. a řízenou osobou Oblastní nemocnice Jičín a.s Dnem byla do Obchodního věstníku pod zn /06 zveřejněna listina notářského zápisu Ovládací smlouvy. S účinností od začal platit nový zákoník práce, který zásadně změnil přístup k pohotovostním službám, zrušil institut pohotovost na pracovišti a ponechal pouze pracovní pohotovost mimo pracoviště, dále snížil práci přesčas na 8 hodin týdně. Tyto zásadní změny byly příčinou výrazného nárůstu mzdových prostředků a tím i průměrných mezd, zejména u lékařů. Nemocnice v průběhu roku 2007 získala akreditace na vzdělávání lékařů pro obory: anesteziologie a resuscitace, lékařská mikrobiologie, otorinolaryngologie, nefrologie, klinická biochemie, vnitřní lékařství a rehabilitační a fyzikální medicína. V roce 2007 začala implementace procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA. Od zajišťuje nemocnice lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro dospělé místo ZZS KHK. ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ Od společnost realizovala výběr regulačních poplatků podle zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Regulační poplatek za návštěvu je vybírán prostřednictvím poukázek nebo hotovostí, ostatní regulační poplatky jsou hrazeny v pokladně nemocnice nebo převodem na účet. Výběr poplatků byl zajištěn vlastními kapacitami bez použití automatů a bez nárůstu pracovních sil. Začátkem roku 2008 společnost obdržela finanční podporu z Programu CZ 0037 financovaného z FM EHP/Norska a Královéhradeckého kraje s názvem Posilování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb v Královéhradeckém kraji ve výši 1.664,05 tis. Kč na nákup 60 ks polohovacích lůžek pro pacienty LDN. INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ ISO V dubnu 2008 společnost podepsala smlouvu o zavádění integrovaného systému řízení (ISŘ), která upravuje podmínky směřující k zavedení ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu jakost, ČSN EN ISO 14001:2005 systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 ochrana zdraví a bezpečnosti při práci 14

15 Připravovaný projekt fúze podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev předpokládal fúzi sloučením společností Oblastní nemocnice Trutnov a.s., Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s. s tím, že nástupnickou společností bude Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a zanikajícími společnostmi budou Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s. Očekávala se změna názvu nástupnické společnosti na Královéhradeckou krajskou nemocnici a.s. Rozhodný den fúze byl stanoven na 1. červenec 2008, z tohoto důvodu byla sestavena mimořádná účetní závěrka k datu 30. června Projekt fúze se neuskutečnil V průběhu roku 2008 byla provedena analýza a následná kastomizace v rámci implementace procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA v Novém Bydžově, systém MPA v Novém Bydžově je koncem roku 2008 připraven ke spuštění, jemuž bude ještě předcházet školení zaměstnanců uživatelů. V průběhu roku 2008 pokračovala rekonstrukce budovy bývalé chirurgie na Pavilón interních oborů, byla započata výstavba spojovacích mostů a změna vstupu do pavilonu RDG. Investiční akce byla kompletně ukončena v závěru listopadu 2008 a byla plně financovaná z prostředků Královéhradeckého kraje stavební část v hodnotě ,25 tis. Kč, přístrojové investice v hodnotě ,34 tis. Kč. Společnost dne slavnostně převzala certifikát Baby Friendly Hospital, který byl udělen novorozeneckému oddělení splňujícímu kritéria stanovená Světovou zdravotnickou organizací na podporu kojení. Do akreditačního procesu se intenzivně zapojili zaměstnanci dětského oddělení ve spolupráci s gynekologií a porodnicí. V prosinci byl ve společnosti zahájen finanční audit let auditorskou společností Spica Audit s.r.o. Praha 2. V březnu 2009 došlo k přesunu rehabilitační ambulance z POO do objektu RDG z důvodu plánovaného přesunu gastroenterologické ambulance z budovy staré interny. Prostory prošly stavebními úpravami a byly přizpůsobeny pro činnost gastroenterologické ambulance. V květnu byla na MPSV ČR podána žádost o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financované z ESF v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč, jejímž cílem je zvýšení kvality zdravotnické péče a adaptability zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Ve druhé polovině roku 2009 došlo k výraznému nárůstu mezd sester, na kterém se podílely zvýšené úhrady od zdravotních pojišťoven určené pouze pro tento účel a dále pak provozní dotace od Královéhradeckého kraje k částečnému dorovnání rozdílu průměrné mzdy SZP na republikovou úroveň. Průměrná mzda SZP za rok 2009 stoupla o téměř 15%. 15

16 NOVÝ SKIASKOPICKÝ SKIAGRAFICKÝ KOMPLET NA RDG ODDĚLENÍ Na RDG byl slavnostně zahájen provoz skiaskopicko-skiagrafického kompletu. Nový přístroj byl pořízen z finančních zdrojů kraje v rámci programu digitalizace za cenu 19 mil Kč. Jedná se o víceúčelové zařízení, které zdokonalí diagnostiku a umožní provádět další vyšetření, např. zažívacího traktu, páteřního kanálu, cév atd., a to s nižší radiační zátěží. Využívání přístroje lékařům na jednotlivých odděleních zlepší přístup k obrazové dokumentaci pomoci přenosu a archivace obrazu (PACS). Tento přístroj je jediný v okrese Jičín a bude sloužit spádové oblasti 80 tis obyvatel. Ke konci roku 2009 byla ukončena implementace procesně orientovaného nemocničního informačního systému MPA ve společnosti, čímž došlo ke sjednocení NIS v areálech v Jičíně a Novém Bydžově. DOTACE EU O. P. LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Začátkem roku 2010 společnost obdržela od MPSV ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financované z ESF v celkové hodnotě 4.979,42 tis. Kč, jejímž cílem je zvýšení kvality zdravotnické péče a adaptability zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Vzdělávací projekt Vzdělání cesta ke kvalitě byl zahájen dne Ve volbách člena dozorčí rady za zaměstnance ve dnech byl zvolen MUDr. Lubomír Voltr, primář gynekologicko porodnického oddělení, který nahradí člena DR MUDr. Tomáše Mlčocha, jemuž skončilo volební období. Na základě Dohody o ukončení a zrušení smlouvy o spolupráci v oblasti hrazení regulačních poplatků s účinností ke dni přestal Královéhradecký kraj hradit formou darovacích smluv regulační poplatky za občany, kterým byla poskytnuta zdravotní péče, s níž je spojena povinnost hradit regulační poplatky. ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTŮ ISO V červenci 2010 společnost získala Certifikát integrovaného systému řízení pro poskytování zdravotních služeb v oblasti léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče, jenž byl shledán shodným s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. 16

17 OCENĚNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN a.s. Oddělení klinické biochemie v říjnu 2010 získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I a Osvědčení o registraci NASKL Registr klinických laboratoří od České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Společnost za rok 2010 získala 1. místo v Královéhradeckém kraji v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů v anketě Nemocnice očima pacientů. K byla zrušena Ovládací smlouva ze dne 7. srpna 2006 podpisem Dohody o ukončení ovládací smlouvy. Pro zvýšení kvality ošetřovatelské péče na oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) společnost od ledna 2011 zavedla canisterapii (terapii za asistence psů), začala pravidelná ergoterapie, na oddělení dochází dobrovolníci a je podporováno poskytování spirituální péče. PROTESTNÍ AKCE DĚKUJEME-ODCHÁZÍME 42 nemocničních lékařů naší společnosti se přidalo k výzvě ČLK a LOK Děkujeme, odcházíme a podalo k výpověď z pracovního poměru. Cílem celostátní protestní akce byla především úprava platových poměrů lékařů ve zdravotnictví. MZ ČR přistoupilo ke zvýšení mezd lékařů od o 5-8 tisíc Kč měsíčně a zdroje na tyto náklady zakotvilo v novele úhradové vyhlášky č. 46/2011 Sb.. Vedení společnosti rozhodlo o využití institutu ustanovení 93a ZP o další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví od při řešení ústavních pohotovostních služeb. Tyto již nebudou řešeny dohodami o pracovní činnosti, nýbrž zejména přesčasovou prací, která zajistí nepřekročení maximálního počtu odpracovaných hodin lékaři, který je stanoven zákoníkem práce došlo k ukončení protestní akce lékařů Děkujeme odcházíme stažením výpovědí z pracovních poměrů a došlo k úpravě mzdových poměrů lékařů ve zdravotnictví. MZ ČR přistoupilo ke zvýšení mezd lékařů od o 5-8 tisíc Kč měsíčně s tím, že zdroje na tyto náklady zakotvilo v novele úhradové vyhlášky č. 46/2011 Sb.. V březnu 2011 začalo občanské sdružení Zdravotní klaun podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí na dětském lůžkovém oddělení a oddělení otorinolaryngologickém. Každý měsíc navštěvuje malé pacienty sehraná klaunská dvojice, která se je snaží zaujmout hrou, zapojit je do ní a vykouzlit tak na dětské tváři úsměv. To pomáhá v uzdravení. 17

18 Společnost získala i v roce místo v Královéhradeckém kraji v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů v anketě Nemocnice ČR očima pacientů. V žebříčku českých nemocnic, které dostaly v hodnocení 5 hvězdiček se umístila na 17. místě. Nemocniční anketa Kvalita očima pacientů, která probíhá pravidelně od roku 2008, poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě naší práce. Výsledky ankety vykazují pozitivní trend hodnocení. Zpětnou vazbu nám poskytuje i anketa zaměřená na spokojenost ambulantních pacientů. Na základě vyhodnocení výsledků anket přijímáme opatření k dalšímu zlepšování a zvyšování kvality poskytované péče. V dubnu proběhla anketa spokojenosti zaměstnanců. Z porovnání výsledků ankety spokojenosti zaměstnanců v roce 2007 a 2011 vyplývá, že došlo k celkovému zlepšení komunikace a vztahů v celé Oblastní nemocnici Jičín a.s. Na základě získaných výsledků bylo uspořádáno referendum o začátku pracovní doby, od ledna 2012 budou zavedeny kurzy resuscitace pro všechny zaměstnance, je a bude postupně doplňováno technické vybavení, bude přihlédnuto k připomínkám zaměstnanců ke stravovacímu provozu a k dalším provozním připomínkám. Problematické je vyhovět požadavkům, které jsou finančně náročné, ale i ty byly zařazeny do plánu investic a postupně budou naplňovány. V květnu 2011 Oblastní nemocnice Jičín a.s. úspěšně absolvovala 1. dozorový audit integrovaného systému řízení pro poskytování zdravotních služeb v oblasti léčebně-preventivní, diagnostické a ošetřovatelské péče, jenž byl shledán shodným s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009 systém managementu jakosti, ČSN EN ISO 14001:2005 systém ochrany životního prostředí a ČSN EN ISO OHSAS 18001:2008 ochrana zdraví a bezpečnosti při práci. Došlo ke zlepšení spolehlivosti interních auditů z 68,75 % na 80,6 %, což představuje velmi dobrou spolehlivost. V květnu 2011 začal v Oblastní nemocnici Jičín a.s. na oddělení radioterapeutickém, dialyzačním a psychiatrickém projekt Koš plný humoru. Jedná se o dárkové balíčky obsahující nejrůznější humorné knihy, DVD či společenské hry, které pro pacienty v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život připravila společnost B. Braun. RESTRUKTURALIZACE LŮŽKOVÉHO FONDU V květnu proběhlo významné jednání se zástupci společnosti, VZP a ZH KHK o restrukturalizaci lůžkového fondu ve společnosti. Na základě závěrů jednání společnost k snížila počet akutních lůžek na RTO o 8 a od pak o dalších 20 lůžek v akutní péči v různých odbornostech na celkový počet lůžek 513. Koncem května 2011 započal projekt Unie zaměstnaneckých svazů ČR financovaný z prostředků ESF Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích a následný vznik regionálního zásahového týmu ( ) 18

19 Dne byla udělena gynekologicko porodnickému oddělení akreditace pro přípravu porodních asistentek. K skončil projekt v hodnotě 4.282,60 tis. Kč financovaný z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Vzdělání cesta ke kvalitě, jehož cílem bylo dosažení vyšší úrovně komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky, posílení uvědomění, že základem úspěšné komunikace je vztah. Dalším cílem bylo zkvalitnění manažerské práce vedoucích pracovníků, zaměření na měkké manažerské dovednosti jako je empatie, schopnost sebereflexe, sebekritiky, schopnost vést tým, řešit problémy, správný postoj, svědomitost, zdvořilost, koncepční myšlení, pozitivní pracovní etika, touha vzdělávat se a rozvíjet praktické dovednosti. Součástí projektu bylo i zlepšení týmové spolupráce mezi jednotlivými odděleními nemocnice a zefektivnění vnitřních procesů nemocnice. Projektu účastnilo 529 (98,33 %) zaměstnanců. Celkový přínos projektu je a bude vyhodnocován pomocí dotazníků spokojenosti pacientů (Kvalita očima pacientů, Nejlepší nemocnice) a zaměstnanců a diskuze s pacienty. Výsledkem školení proklientské komunikace bylo i zlepšení umístění v celostátním hodnocení spokojenosti pacientů v anketě Nemocnice ČR očima pacientů za rok 2010 a 2011, kdy nemocnice získala 1. místo v Královéhradeckém kraji. V září 2011 ( ) byl zahájen vzdělávací projekt MMM Academie, jedná se o projekt MZ ČR s využitím finančních zdrojů ESF pro střední management nelékařských pracovníků Laboratoře se účastnily externího hodnocení kvality firmou SEKK s.r.o. (Akreditovaný poskytovatel programů zkoušení způsobilosti, Správná laboratorní práce) a Národní referenční laboratoře (Akreditační pracoviště Centra epidemiologie a mikrobiologie), které se zaměřuje na certifikaci srovnatelnosti výsledků laboratoří. Oddělení transfúzní a hematologické je zapojeno do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví a získalo v září roku 2011 od NASKL (Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při ČLS JEP) Osvědčení o splnění podmínek pro Audit I. V září 2011 byla na náklady Královéhradeckého kraje vybudována nízkotlaká kotelna v objektu TRN Nový Bydžov a tím došlo k odpojení od centrálního zdroje tepla. Oblastní nemocnice Jičín a.s. participovala na velkém projektu Evropské unie Deepening our Understanding of Quality Improvement in Europe (DUQuE). Tento projekt se věnoval vlivu nástrojů řízení kvality a bezpečí v evropských nemocnicích. Jeho výsledky budou používány jako podklady pro Evropskou komisi a budou poskytnuty jednotlivých zúčastněným nemocnicím ve formě uceleného doporučujícího manuálu pro řízení kvality a bezpečí zdravotní péče. K došlo k významným změnám v představenstvu společnosti. EKOLOGIZACE ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ V rámci investiční akce financované Královéhradeckým krajem Ekologizace zdroje vytápění došlo k podpisu smluv o dílo s dodavateli a zároveň zahájení prací na realizační projektové dokumentaci - pro Jičín smlouva podepsaná v srpnu 2011 s firmou Metrostav Praha a pro Nový Bydžov smlouva podepsaná v listopadu 2011 s firmou Erding Brno. 19

20 V rámci investiční akce Objekt centrálních laboratoří, řešící sloučení provozů všech laboratoří a umožňující jejich efektivnější provoz v budově bývalého interního oddělení, byly v listopadu 2011 dokončeny průzkumné práce jako zaměření objektů a stavebně technický průzkum na stavebních objektech. ZVÝŠENÍ REGULAČNÍCH POPLATKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ S účinností od v souladu se zákonem č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění došlo ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60,- Kč na 100,- Kč. K došlo k významným změnám členů dozorčí rady společnosti nejen co do obsazení těchto funkcí, ale především počtu ze 3 členů na 6 členů dozorčí rady. Koncem roku 2011 ve spolupráci s Unii zaměstnavatelských svazů ČR byla připravena nová metodika a dotazník měření spokojenosti zaměstnanců a také byla aktualizována metodika a dotazník hodnocení zaměstnanců. V průběhu měsíce prosince 2011 proběhlo již druhé kolo hodnocení zaměstnanců, které slouží nejen vedoucím pracovníkům k plnému využití potenciálu zaměstnanců, ale jeho cílem je především zajištění individuálního rozvoje a zdokonalování zaměstnanců a rozvoj celé nemocnice. Je součástí systému personální práce. DIGITALIZACE RDG ODDĚLENÍ NOVÝ KARDIOULTRAZVUK Koncem roku 2011 za přispění finančních prostředků kraje ve výši 2,2 mil. Kč bylo pořízeno čtecí zařízení k bezfilmovému zpracování rentgenových snímků s nepřímou digitalizací v rámci programu digitalizace v hodnotě 3,1 mil. Kč. Zároveň byl z investiční dotace kraje ve výši téměř 2 mil. Kč pořízen kardiologický ultrazvuk s jícnovou sondou. Provoz na obou zařízeních byl slavnostně zahájen VÝPOVĚDI SMLUV OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN K všechny zdravotní pojišťovny vypověděly společnosti Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče a vypověděly tak smluvní vztah k

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 2001 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2001 Informace o nemocnici 2 Organizace MMN

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky.

Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Život je krátký, ale vždycky je dost času na dobré skutky. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, předkládám Vám publikaci, kterou jsme vydali u příležitosti 100 let pelhřimovské nemocnice. Naším záměrem bylo

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013

Zpráva o činnosti organizace. Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Domov pro seniory. Sokolnice dne 24. 2. 2013 1 Zpráva o činnosti organizace Domov pro seniory příspěvková organizace Sokolnice Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, za rok 2012 Sokolnice dne 24. 2. 2013 2 Obsah: I. Plnění úkolů v oblasti

Více

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu

KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice 2 / 2012. z obsahu 2 / 2012 KNTB informuje KNTB se specializovanou péčí často plní funkci fakultní nemocnice Vážení pacienti, občané a spolupracovníci, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. Jsou to především

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

Zastupitelstvo města Jilemnice

Zastupitelstvo města Jilemnice Výroční zpráva Masarykova městská nemocnice Jilemnice za rok 1999 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 1999 Organizace MMN Jilemnice 3 Vedení MMN Jilemnice

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2011 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel 1 Obsah výroční zprávy roku 2011 Informace o nemocnici... 3 Organizace

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2004 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2004 Informace o nemocnici... 2 Organizace

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2007 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok V Ostravě dne 19. 3. 2008 Ing. Tamara Šeligová ředitelka

Více