OIKOS. Group s.r.o. Firemní profil.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OIKOS. Group s.r.o. Firemní profil. www.oikosgroup.cz"

Transkript

1 OIKOS Group s.r.o. Firemní profil

2 Seznamte se s námi 2

3 OIKOS OIKOS Oikos termín, který ve starověkem Řecku označoval dům, domov, hospodářství. Od tohoto termínu jsou odvozena slova ekologie a ekonomie. Název firmy vyjadřuje náš podnikatelský záměr zajistit klientům bezpečné pracoviště a zdravé životní prostředí, aby se jejich zaměstnanci cítili na pracovišti stejně bezpečně jako doma. Naším klientům poskytujeme komplexní zajištění služeb tří vzájemně se prolínajících oborů bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 3

4 Historie firmy Historie Naše podnikatelské aktivity začaly v roce 2006 poskytováním služeb v oblasti ochrany přírody (autorizovaná naturová hodnocení, biologické průzkumy, monitoring a management chráněných druhů atp.) a ekologii (výzkumná činnost, odborné publikace). Postupem času se naše služby rozšiřovaly o zajišťování podnikové ekologie, bezpečnosti práce a požární ochrany. Naše logo vyjadřuje nedělitelné spojení bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. kontroly pracovišť provozní řády odpady značení pracovišť voda dokumentace školení analýza rizik ochranné prostředky úrazy hygiena práce prevence havárií ovzduší obaly ekologická újma chemické látky 4

5 Současnost Současnost V roce 2013 jsme zřídili novou provozovnu v Železném Brodě, ve Svahové ulici čp Budova, jejíž historie sahá do poloviny minulého století, původně sloužila jako brusírna skla. Od začátku roku 2014 působí společnost na trhu jako OIKOS Group s. r. o. Jsme mladá a dynamicky se rozvíjející společnost, zaměstnávající mladé a nadšené lidi. Naši zaměstnanci jsou držiteli osvědčení umožňujících výkon nabízených služeb: osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (technik BOZP) požární technik (technik PO), osoba odborně způsobilá v požární ochraně osvědčení o kvalifikaci interního auditora se zaměřením na uplatňování požadavků normy ČSN EN ISO pro audit QMS, EMS, OHSAS osoba autorizovaná k provádění posouzení podle 45 i zákona č. 114/1992 (naturová hodnocení). 5

6 Naše služby Naše Nabízíme komplexní služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí. Pro ucelení nabídky zajišťujeme také poradenské služby v oblasti systémů řízení environmentu (ISO ) a bezpečnosti práce (OHSAS ) a havarijní připravenosti. ekologická újma 6

7 BOZP V oblasti BOZP zajišťujeme komplexní plnění všech povinností. Neprovádíme jen poradenskou činnost, ale také vykonáváme všechny úkony spojené s BOZP jako je např.: kontroly pracovišť, školení zaměstnanců, vyhledávání a hodnocení pracovních rizik, vyšetřování příčin vzniku úrazů, tvorba dokumentace, hygiena práce, provádění ročních prověrek, návrh umístění a instalace, bezpečnostních a výstražných tabulek, zastupování při jednáních s úřady atd. Zajistíme bezpečné pracoviště pro všechny zaměstnance zákazníka, ať už se jedná o malou výrobní firmu s několika zaměstnanci, administrativní společnost, nebo nadnárodní společnost s několika sty zaměstnanci. Zajišťujeme bezpečnost zaměstnancům při všech činnostech. - při výstavbě a provozu podnikových zařízení - bezpečné pracovní postupy - návrhy uspořádání a vybavení pracovišť - ověřování, zda výrobní a pracovní prostředky a zařízení při jejich přejímání a uvádění do provozu odpovídají požadavkům bezpečné práce - vyjádření k obsahu dohod při zadávání zakázek dodavatelům prací a služeb 7

8 Požární ochrana K bezpečnosti práce neodmyslitelně patří i požární ochrana. V oblasti požární ochrany zajišťujeme vypracování dokumentace, samozřejmostí je také její udržování a vedení v souladu s platnou legislativou a se skutečným stavem na pracovišti. Dále v oblasti požární ochrany provádíme: odbornou přípravu preventivních požárních hlídek a preventistů PO preventivní kontroly a interní audity dohled nad plněním stanovených povinností značení pracoviště bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny instalace značek účast při jednáních s úřady Provozujeme také eshop pro prodej bezpečnostních a výstražných tabulek a hasicích přístrojů. Zajistíme naším zákazníkům komplexní servis a tak i bezpečnost jejich zaměstnanců za každé situace. 8

9 Podniková ekologie V rámci služeb externího ekologa zajišťujeme poradenství i kompletní servis v oblasti podnikové (průmyslové) ekologie, kdy přebíráme veškeré starosti o komplikovanou a mnohdy neoblíbenou oblast činností, která k podnikání taktéž patří. Pomáháme společnostem nejen s plněním legislativních požadavků, ale také se snižováním dopadů jejich činností na životní prostředí. Zajišťujeme veškeré úkoly v oblasti ochrany všech složek (voda, ovzduší, příroda, chemické látky) a snažíme se o minimalizaci produkce odpadů a obalů u našich zákazníků. Zabezpečujeme veškerá povolení, hlášení aj. legislativní požadavky, které jsou spjaty s jednotlivými prvky podnikové ekologie. Zajišťujeme tvorbu, udržování a vedení veškeré dokumentace k problematice podnikové ekologie. Provádíme ekologické audity a kontroly pracovišť. Důležitým úkolem, který jsme si vzali za cíl, je vzdělávání zaměstnanců v oblasti životního prostředí například formou školení o správném třídění odpadů. Zlepšování prostředí okolo nás začíná od jednotlivce. Odpovědný přístup k životnímu prostředí je nejen legislativní povinností, ale také součástí PR každé firmy. 9

10 Havarijní připravenost Veškeré havárie jsou mimořádné situace, při nichž mohou být ohroženy i lidské životy, což by žádná firma neměla připustit. Proto je třeba jim předcházet. Pokud je společnost dobře připravena a provádí preventivní opatření, sníží pravděpodobnost vzniku takovéto situace na minimum. Rádi pomáháme společnostem vyvarovat se havárií a zajistit tak jejich plynulý a nerušený provoz. Pro předcházení nebezpečných událostí, jako např.: požár, únik chemické látky do vnějšího prostředí (voda, ovzduší) jsou v ČR stanovena legislativní pravidla, která je nutno dodržovat a řídit se jimi. Zajišťujeme povinnosti dle zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a činnosti související a napomáháme v případě, že takováto situace nastane. Zastupujeme společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany životního prostředí. Odpovědným společnostem zajistíme simulace havarijní situace, kdy si všichni zaměstnanci ověří, zda jsou na havárii připraveni a zda předepsané postupy fungují. Při této simulaci si vyzkouší zaměstnanci nejen cvičný poplach a evakuaci, ale také zažijí zásah hasičského záchranného sboru a lékařské služby první pomoci, zasedání krizového štábu společnosti sestaveného z vedoucích zaměstnanců, ale také naplánování dalších kroků v udržení výroby, plnění závazků vůči dodavatelům a zákazníkům. V průběhu celé simulace zajišťujeme nezávislý dozor a zhodnocení průběhu celé akce. 10

11 Systémy řízení Nabízíme poradenství a kompletní servis v oblasti environmentálního managementu a managementu BOZP. Odpovědný přístup k životnímu prostředí a BOZP je nejen legislativní povinností, ale také podmínkou k získání certifikace systému EMS ISO a OHSAS Jako jedna z mála firem nabízíme poradenství při zavádění program Bezpečný podnik. Jedná se o méně známý národní program, který vychází z principu a zásad uplatňovaných systémovými normami ČSN ISO 9001 a ČSN ISO a je v souladu s požadavky stanovenými pro systémy řízení BOZP dokumentem ČSN OHSAS a příručkou ILOOSH V oblasti systémů řízení nabízíme: - Příprava na certifikační a zákaznické audity - Zpracování a udržování dokumentace - Školení zaměstnanců v dané oblasti ISO (jednorázové i průběžné) - Komunikace s certifikační společností, - Příprava a aktivní účast při certifikaci firmy - Poradenství při stanovení politiky a cílů - Implementace novinek do firmy - Provádění interních auditů nezaujatým auditorem - Příprava podkladů pro přezkoumání systému managementu vedením - Zastupování při certifikačních auditech - Sledování firemních procesů, analýza a zlepšování Zavedení těchto systémů řízení přináší našim zákazníkům: - efektivní systém BOZP a ŽP -zvýší se úroveň kultury práce, pracovní a sociální pohody -zvýšení odpovědnosti jednotlivce za plnění povinností -získá lepší image jako podnik, který dbá o své zaměstnance. -zvýší se důvěryhodnost pro investory, banky a pojišťovny -zvyšuje se konkurenceschopnost -zavede jednotnou formu komunikace - garantuje znalosti a kvalifikaci v oblasti BOZP a ŽP. 11

12 Vzdělávání Klientům nabízíme školení a semináře, v nichž se rádi podělíme o naše znalosti, dovednosti a zkušenosti. Školení a semináře jsou určeny každému, kdo má zájem o danou problematiku nebo nemá potřebné znalosti a chtěl by problematice porozumět. Pořádáme školení BOZP určené hlavně pro drobné podnikatele, kteří zaměstnávají několik zaměstnanců a chtěli by porozumět komplikované legislativě BOZP a zajišťovat si následně tuto oblast sami. Toto školení není určeno pouze jim, ale také těm, kteří se chtějí dozvědět novinky v legislativě a mít aktuální přehled o dění v oboru. Taktéž organizujeme školení podnikové ekologie, kde seznamujeme účastníky s problematikou nakládání s odpady, ochranou vod, ovzduší aj. Tato školení jsou zaměřená předání potřebných informací pro efektivní plnění povinnosti dle legislativy. Účastníci si během našich školení a seminářů vyzkouší plnění legislativních povinností dle probírané oblasti (žádosti, hlášení, hlášení do ISPOP, provozní evidence, kategorizace odpadů aj.). V rámci semináře necháváme vždy prostor pro diskuzi. Naší snahou je předat velké množství informací, které vyplývají z šířky problematiky, co možná nejpříjemnější formou tak, aby jim všichni účastní snadno porozuměli. 12

13 Ochrana přírody V ochraně přírody se také vyznáme. Investorům i dalším společnostem vypracujeme biologické průzkumy, navrhneme vhodná opatření pro kompenzaci či eliminaci negativních vlivů na chráněné a vzácné druhy rostlin i živočichů. Management ochranářsky významných druhů (sečení luk, vyřezávání či naopak výsadbu dřevin atp.), revitalizace či rekultivace umíme nejen navrhnout, ale i zrealizovat. Výsledky nápravných opatření nezávisle zdokumentujeme. V našem týmu máme osobu autorizovanou k provádění hodnocení dle 45i zákona č. 114/1992 Sb., díky čemuž nabízíme posouzení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (naturová hodnocení). Hodnoceními ani poradenstvím naše činnost nekončí. Zajišťujeme též výzkum v aplikované i teoretické ekologii. Výsledky našich výzkumů pravidelně publikujeme v domácích i zahraničních časopisech, včetně impaktovaných. Věda nás baví. 13

14 EIA V oblasti ochrany životního prostředí zajišťujeme také posuzování vlivu na životní prostředí tzv. EIA. Za touto zkratkou nalezneme komplikovaný a mnohdy velice časově náročný proces, kterým si projde před začátkem realizace záměru (stavby) povinně mnoho záměrů v ČR. 14

15 Proč si Proč vybrat si nás OIKOS vybrat? Group? Flexibilita v mimořádných situacích Nonstop poradenství 24/7 Školení zaměstnanců zábavnou formou s využitím prezentační techniky. Vstřícné a férové jednání Garance odbornosti našich zaměstnanců Pojištění odpovědnosti Flexibilita v mimořádných situacích Prodej bezpečnostních tabulek atd. 15

16 Vydejte se s námi bezpečnou cestou k úspěchu 16

17 Připojte se ke spokojeným Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. Podniková ekologie BOZP Požární ochrana Hollen s. r. o. BOZP Požární ochrana GET s. r. o. Ochrana životního prostředí Tower Automotive Czech s.r.o. Podniková ekologie BOZP Požární ochrana Systémy řízení Pierburg s. r. o. Podniková ekologie Systémy řízení TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou Ochrana životního prostředí Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. Ochrana životního prostředí Hotel Fit Fun Harrachov BOZP Požární ochrana Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana životního prostředí a další: Univerzita Karlova, 3ton s. r. o., Stavo Havel s. r. o., KOVO - Mazánek, s.r.o., IMUNO-ALERGO s.r.o. 17

18 Sídlo: Železný Brod 116, Provozovna: Svahová 830, Železný brod, Kontakty: tel.:

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2007

OBSAH Průvodce leden červen 2007 1 2 OBSAH Průvodce leden červen 2007 JAKOST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 MANAŽER JAKOSTI (EOQ) REKVALIFIKAČNÍ KURZ -----------------------------------------------------------4

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI VCES a.s. ZA ROK 2011 Obsah: strana 1. Úvod...2 2. Úvodní slovo generálního ředitele...4 3. Představení společnosti VCES...5 4. Organizační struktura...8 5. Integrovaná

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí

Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí 2014 1 Prohlášení společnosti Metrostav a.s. o vztahu k ochraně životního prostředí Prohlášení společnosti Metrostav a.s. (dále jen společnost)

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst

DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst DNV Akademie Naše zkušenosti pro Váš růst KATALOG KURZŮ 2014 Vítejte v DNV GL Akademii DNV GL Akademie Vám prostřednictvím široké nabídky kurzů pomáhá získat nové zkušenosti, poučit se z chyb jiných a

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. Duben 2012 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI V současné době je slovní spojení společenská odpovědnost firem skloňováno čím dál víc a neustále nabírá na významu. Pro Českou rafinérskou a velké množství jejích aktivit je však termín společenská odpovědnost

Více

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN

Draslík 1/2010. Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. Zpravodaj zaměstnanců LZD. Projekt EDN Vydání: srpen 2010 1/2010 Zpravodaj zaměstnanců LZD Draslík Lučební závody Draslovka a.s. Kolín Vážení spolupracovníci, kolegyně a kolegové! Je doba dovolených a nastal čas se ohlédnout za tím, co se nám

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o.

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ RELIMEX spol. s r.o. 2014 ZPRACOVÁNO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1221/2009 O PROGRAMU EMAS TATO VERZE ENVIRONMENTÁLNÍHO PROHLÁŠENÍ EMAS JE TŘETÍM

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014

NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT. Zpráva CSR r. 2014 NADPIS NADPIS TEXTXET TEXT TEXTXET TEXT Zpráva CSR r. 2014 ze dne 30. 4. 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 Zodpovídá: 1. JUDr. Matěj Bárta Generální manažer 2. Ing. Ivo Dostál Výkonný ředitel 3. Mgr. Stanislava Bártová

Více