Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní zpráva ředitele společnosti 1"

Transkript

1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura společnosti 7 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů 8 Zhodnocování dlouhodobého majetku společnosti od počátku činnosti 11 Výsledky hospodaření za rok Výkaz zisků a ztrát (zkráceně) 15 Rozvaha (zkráceně) 16 Přehled peněžních toků (zkráceně) 16 Analýza hospodářského výsledku 17 Hospodaření úseku CESTOVNÍ RUCH 21 Hospodaření střediska PARKING 21 Finanční situace 22 Ostatní informace 23 Zpráva dozorčí rady 24 Finanční část a zpráva auditora 25 Účetní závěrka 26 Příloha tvořící součást účetní závěrky 26 Přehled o peněžních tocích 33 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 37 Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami 38 Zpráva auditora o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 39 Účetní výkazy k

2

3 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již šestnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti, jejíž zakladatelem a jediným vlastníkem je Město Český Krumlov. Velmi nás potěší, jestliže se s společně s námi ohlédnete za uplynulým rokem a seznámíte se podrobněji s výsledky hospodaření společnosti za rok 2007, její činností a aktivitami, kterými jsme se snažili přispět k rozvoji našeho krásného města. Hlavní aktivitou hodnoceného roku byla realizace projektu Muzeum Fotoateliér Seidel. Do finální fáze se dostala ta část projektu, na kterou se podařilo získat významné prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a jejímž obsahem je záchrana fotografického díla, rekonstrukce a obnova hlavního objektu fotoateliéru včetně veškerého dochovaného movitého majetku. V rekonstruovaném objektu Linecká čp. 272 nalezne své zázemí kromě vlastní expozice (muzea) i badatelské pracoviště tzv. centrum česko-německo-rakouského porozumění. Po řadě jednání byl od soukromých vlastníků odkoupen i vedlejší objekt čp Ten bude po celkové rekonstrukci, která byla v loňském roce zahájena, využit jako nezbytné technické zázemí muzea (prodejna vstupenek, obchod, sociální zázemí atp.). Celý projekt bude dokončen v prvém pololetí 2008 a muzeum přivítá své první návštěvníky na počátku měsíce června. Z dalších připravovaných rozvojových projektů, bych si dovolil upozornit na projekt Muzeum hornictví, kde se nám podařilo po koupi majetku z konkurzní podstaty akciové společnosti Grafitový důl, a.s. v roce 2006 získat do vlastnictví od společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s. i soubor nemovitého majetku v dané lokalitě. Touto čtyřapůlmilionovou investicí se nám otevřel nejen prostor pro obnovení provozu prohlídkové expozice grafitového dolu, ale i pro zahájení konkrétních prací na realizaci projektu muzea a pro celkovou revitalizaci území. V oblasti oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku byla v rámci Muzeum Fotoateliér Seidel dokončena oprava střechy na objektu fotoateliéru za 373tis.Kč, probíhaly práce na celkové rekonstrukci tohoto domu spolufinancované z prostředků EU (celkem prostavěno 4,1mil.Kč), byla zahájena obnova vedlejšího objektu Linecká 260, na kterou bylo vynaloženo 1,8mil.Kč a konečně byla zahájena tzv. IV.etapa projektu zahrnující rekonstrukci dvou garáží, vybudování hygienického zázemí muzea, opravy tarasů a oplocení, která si zatím vyžádala finanční prostředky v objemu 518tis.Kč. Na obnovu svrchního pláště tohoto domu Linecká 260 se nám ovšem podařilo získat od Jihočeského kraje dotaci 400tis.Kč. Dále pokračovala postupná obnova komplexu budov bývalého kláštera klarisek (Latrán čp.67) zaměřená zejména na opravy krovů a střech. Celkem bylo do této nemovité kulturní památky vloženo v minulém roce 1,9mil.Kč. Na financování této akce uvolnilo ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví 400tis.Kč. Kromě toho jsme čerpali ještě dotační prostředky (280tis.Kč) z programu regenerace městské památkové rezervace, a to na opravu střechy objektu Latrán čp. 76, do které jsme vložili celkem 700tis.Kč. Zbývající část obnovy domu rekonstrukce spodního parteru - bude dokončena v roce Řízení a podpora rozvoje cestovního ruchu je druhou klíčovou oblastí činnosti společnosti. Vedle zajištění profesionálního managementu cestovního ruchu a kompletního turistického servisu pro návštěvníky města 365 dní v roce si z řady marketingových a propagačních aktivit dovolím telegraficky vyjmenovat jen ty nejvýznamnější, které se podařilo uskutečnit samostatně či ve spolupráci s partnery: Transformace Oficiálního informačního systému Český Krumlov (OIS I.G na OIS II.G), úprava grafické podoby a struktury vybraných aplikací Rozšíření ediční řady propagačních materiálů o nové tituly a nové jazykové mutace Pokračování platformy pro spolupráci a komunikaci s partnery a podpora při uskutečňování jejich podnikatelských záměrů - pořádání pravidelných Jour Fixů (poradní sbor cestovního ruchu), pořádání samostatných profesních setkání (1x setkání s gastronomy, 1x setkání s průvodci) 1

4 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Spolupráce při organizaci akcí v rámci oslav 15. let zápisu města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO (program pro odbornou veřejnost) Organizace jednání marketingových odborníků V4 (ČR, SR, Polsko, Maďarsko) v Českém Krumlově - ve spolupráci s agenturou CzechTourism Marketingová a PR podpora projektu Museum Fotoateliér Seidel Rozšíření turistické nabídky města Český Krumlov v produktu PassauCard-all-inclusive Prezentace města na veletrzích, výstavách a workshopech CR v ČR i zahraničí O úrovni místního cestovního ruchu a potřebnosti jeho profesionálního managementu svědčí nepochybně i cena, kterou město získalo za rok Město Český Krumlov obsadilo třetí místo v soutěži o Nejatraktivnější místo v České republice. Rozhodli o tom čtenáři časopisu Travel in the Czech Republic z vydavatelství Mladé fronty, které soutěž vyhlásilo. Na anketních lístcích se objevilo celkem 328 obcí. Český Krumlov si polepšil oproti loňskému prvnímu ročníku, kdy obsadil šesté místo. V oblasti správy městského parkovacího systému jsme naše investiční aktivity nasměrovali zejména na Parkoviště P3-Městský park, na kterém byla v rámci projektu celkové revitalizace tohoto území realizována výstavba bloku šesti garáží určených k výměně za samostatně stojící garáže na P3 v privátním vlastnictví, které budou následně v rámci rekonstrukce parkoviště odstraněny. V souvislosti s touto investicí byly provedeny i veškeré úpravy okolí garážového bloku (příjezdová komunikace, zpevněná parkovací plocha, zeleň, atp.), které byly převedeny za cenu pořízení (0,75mil.Kč) do majetku města. V rámci této akce byl realizován i náhradní vjezd na parkoviště pro držitele rezidentních a abonentních parkovacích karet společně s instalací vjezdového stojanu. Tím byly vyřešeny oprávněné požadavky držitelů karet, kteří ve špičkách nemohli vjíždět na parkoviště a museli se zařazovat do front návštěvníků města. Hospodaření společnosti v roce 2007 skončilo se ziskem ve výši 1,6mil. Kč. Tržby společnosti z běžné hospodářské činnosti, tj. tržby za prodej zboží a služeb, překročily celkovou výši 40 mil.kč. Největší, zhruba padesátiprocentní podíl na jejich tvorbě měly tržby z pronájmu nebytových prostor a bytů a dále tržby z parkovacích služeb, které se podílely na celkových tržbách téměř třiceti procenty. Zbývající podíl připadá na tržby za prodej zboží a služeb cestovního ruchu. Do majetku společnosti bylo v uplynulém roce neinvestováno formou pořízení nových aktiv, rekonstrukcí a oprav nemovitostí více než 16mil.Kč. V závěru mého úvodního slova mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že všechny údaje a informace, které v této formě předkládáme veřejnosti, poskytnou dostatečný a objektivní obraz o činnosti společnosti a jejím hospodaření v roce 200 a že budou příznivě přijaty všemi našimi věřiteli a obchodními partnery a rovněž i jediného společníkem Městem Český Krumlov a jeho občany. Ing. Miroslav Reitinger ŘEDITEL SPOLEČNOSTI 2

5 PROFIL SPOLEČNOSTI Historie a poslání společnosti Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví Města Český Krumlov, které na počátku do jejího majetku bezúplatně vložilo zhruba pět desítek vybraných nemovitostí domů, budov a pozemků v historickém centru města. Smyslem založení společnosti bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto úkoly a cíle: Zajistit kvalitní opravu historicky cenných objektů při zachování jejich kulturněhistorické hodnoty. Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města. Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Přitáhnout do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory. Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001. Hlavní oblasti podnikání Základ podnikatelská činnosti společnosti tvoří v současnosti následující čtyři hlavní oblasti podnikání: 1. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI 2. ŘÍZENÍ A PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 3. PROVOZOVÁNÍ A ROZVOJ PARKOVACÍHO SYSTÉMU MĚSTA 4. PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ 1. Oblast správy nemovitého majetku Správa nemovitého majetku zahrnuje velmi široký okruh činností od zajišťování běžných provozních záležitostí vlastníka nemovitosti, přes přípravu a realizaci oprav a rekonstrukcí jednotlivých objektů, bytových a nebytových prostor, až po vlastní podnikání s nemovitostmi převážně formou pronájmu. Do této oblasti patří i velmi specifická činnost blízká realitní činnosti spočívající v přípravě vybraného nemovitého majetku objektů a pozemků k prodeji a vyhledávání vhodných investorů. Na konci roku 2007 tvořilo portfolio nemovitostí v majetku společnosti více než tři desítky domů a budov, převážně v historickém centru města, dále dva významné rozvojové pozemky a 16 bytových jednotek. Od r se podařilo kompletně zrekonstruovat celkem 19 objektů ve velmi špatném technickém stavu, na dalších zhruba 10ti objektech byly provedeny částečné rekonstrukce zaměřené na zprovoznění nebytových a bytových prostor. V roce 2005 byly dále dokončeny revitalizace dvou zahrad v centru města. Do nemovitého majetku bylo prostřednictvím oprav a rekonstrukcí vloženo zhruba 300mil.Kč. Na konci roku 2007 společnost pronajímala více než sedmdesát nebytových prostor a osm desítek bytů. V dalším období bude činnost společnosti v této oblasti zaměřena na obnovu zbývajících, dosud nerekonstruovaných nemovitostí (postupná oprava komplexu nemovitostí bývalého kláštera klarisek /Latrán 67/, obnova dosud nerekonstruovaných solitérních domů v centru města: Latrán 20 a 16, dokončení rekonstrukcí objektů Latrán 76, Široká 78/79 /II.etapa-byty a Latrán 76 aj.). 3

6 PROFIL SPOLEČNOSTI 2. Oblast řízení a podpory rozvoje cestovního ruchu Základem této oblasti podnikání je činnost informačního centra, pracoviště destinačního managementu a od roku 2004 i činnost pracoviště oficiálního informačního systému města (OIS) zajišťujícího internetovou prezentaci destinace. INFOCENTRUM ČESKÝ KRUMLOV (IC) zahájilo svoji činnost v roce 1993, od té doby poskytuje škálu služeb na úrovni evropského standardu. Do základní nabídky patří poskytování turistických informací, zprostředkování ubytování, ubytování ve vlastních penzionech U Slunce a Thallerův dům, zajištění průvodcovských služeb, prodej a zprostředkování turistických služeb ve městě, vstupenkové centrum, směnárna, veřejný internet, apod. Otvírací doba: 365 dní v roce (18.00, 19.00, 20.00) hodin. IC je držitelem titulu Nejlepší turistické informační centrum v České republice za rok V roce 2006 získalo Infocentrum v téže soutěži druhou příčku. DESTINAČNÍ MANAGEMENT ČESKÝ KRUMLOV (DM) od roku 2001 spoluvytváří a garantuje oficiální marketingovou a komunikační strategii destinace Český Krumlov, vytváří platformy spolupráce s domácími i zahraničními partnery, je spolutvůrcem public relations a image města. Provádí statistická šetření a výzkum návštěvníků. Věnuje se intenzivní propagaci a podpoře prodeje destinace, zastupuje město na vybraných veletrzích cestovního ruchu. Ve spolupráci se státní agenturou CzechTourism a dalšími partnery organizuje pro zástupce cestovních kanceláří, agentur, touroperátorů a médií speciální poznávací pobyty. Zabývá se vlastní ediční činností - vydávání propagačních materiálů města. Komunikuje se zástupci tuzemských i zahraničních médií. DM aktivně spolupracuje i se zahraničními partnery a organizacemi. Je nositelem titulu Czech Tourism Prize 2003 v kategorii Destinační management. OFICIÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM ČESKÝ KRUMLOV (OIS) existuje od roku 1997 v rámci Sdružení OIS Český Krumlov, v majetku města Český Krumlov a ve správě společnosti je od roku Pracoviště OIS spravuje kompletní databázi systému včetně technického servisu a v úzké spolupráci s Infocentrem Český Krumlov a Destinačním managementem Český Krumlov vytváří nové moderní aplikace virtuálního marketingu formou katalogů produktů a služeb, objednávkových systémů a fulltextového vyhledávání, vše ve třech jazykových verzích ČJ, NJ, AJ. Aktuální a přehledné informace o dění v Českém Krumlově umožňuje služba Aktuality a Mailfórum. V současné době představuje OIS více než stran textu, fotografií a obrázků, 75 panoramatických sekvencí a 30 senzitivních map. Od roku 1998, kdy byl OIS uveden do provozu, bylo zasláno systémem více než 61 mil stran do více než 160 zemí světa, jen za rok 2007 bylo zasláno přibližně 20mil. stran ( a OIS je nositelem Zlatého erbu za nejlepší internetovou prezentaci municipality a regionu za rok Vedle zaměření se na další zlepšování kvality námi poskytovaných produktů a služeb, která je základním předpokladem spokojenosti návštěvníků města, bude prioritami managementu cestovního ruchu v následujícím období i zkvalitnění cílené a systémové informovanosti jak návštěvníků, tak subjektů působících v oblasti cestovního ruchu ve městě, dále vybudování profesionálního public relations s akcentem na internetovou prezentaci. Pro další zdravý rozvoj cestovního ruchu v destinaci bude nezbytná detailní znalost trhu, přání a potřeb potenciálních zákazníků. Základem by se měl stát pravidelný marketingový výzkum. 3. Provozování a rozvoj parkovacího systému města Provozování městského parkovacího systému je nejmladší oblastí podnikání. Datuje se rokem 2002, kdy společnost převzala provoz městských odstavných parkovišť a zahájila společně s městem práce na Projektu parking, jehož cílem bylo vytvoření zcela nového systému parkování ve městě. O dva roky později se uskutečnila zásadní modernizaci parkovacího systému, která přišla zhruba na 40 milionů korun. V současnosti jsou hlavní odstavná parkoviště pro osobní vozidla vybavena moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení parkovného v Kč i EUR včetně placení prostřednictvím magnetických parkovacích karet, parkoviště jsou osazena bezpečnostními kamerami, obsazování jednotlivých parkovišť zajišťuje elektronický systém navádění vozidel a celý systém je monitorován a obsluhován z centrálního dispečinku 24 hodin denně. V rámci uvedeného projektu bylo otevřeno nové centrálního parkoviště autobusů návštěvníků města v bývalém areálu ČSAD na Chvalšinské silnici, který za tímto účelem společnost odkoupila. Centrální parkoviště autobusů má kapacitu 34 parkovacích míst, je celoročně otevřeno 24 hodin denně a nabízí dopravcům a jejich řidičům celou řadu doprovodných služeb myčku a opravnu autobusů, pneuservis, čerpací stanici pohonných hmot, odpočinkovou místnost pro řidiče s příslušným sociálním zázemím. Poslední společně s městem realizovanou součástí projektu bylo pořízení 4

7 PROFIL SPOLEČNOSTI a spuštění provozu šesti parkovacích automatů v tzv. zónách placeného stání na místních komunikacích umožňujících krátkodobé placené stání v lokalitách extrémně navštěvovaných nejširší veřejností. V následujícím období budou aktivity společnosti v této oblasti zaměřeny na zefektivnění a zkvalitnění provozu a nabídky služeb parkovacího systému ve všech jeho částech, tj. parkování osobních vozidel na odstavných parkovištích a v zónách placeného stání a parkování autobusů návštěvníků a dále na další modernizaci prostředí parkovišť pro osobní vozy, a to zejména parkovišť Městský park a Pod poštou. 4. Oblast rozvojových projektů V oblasti rozvojových projektů se společnost věnuje vyhledávání, podpoře vzniku, případně i vlastní realizaci projektů s přínosem pro rozvoj města. Aktuálně se jedná o následující významnější projekty a záměry: Dokončení Projektu Muzeum Fotoateliér Seidel se zapojením objektu českokrumlovské synagogy Projekt Rekonstrukce Parkoviště P-3 Městský park a Rozšíření Parkoviště Pr-Jelenka 2 Projekt Sportovně-relaxační centrum Chvalšinská (společně s městem) Projekt využití území bývalého grafitového dolu v Č.Krumlově Muzeum hornictví Projekt Dětská hřiště v centru města Projekt revitalizace tzv. třetího meandru vč. zapojení synagogy a Schieleho domku (společně s městem) Projekt Využití kasárna Vyšný (společně s městem) 5

8 PROFIL SPOLEČNOSTI Základní údaje Název společnosti Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o. Sídlo Masná 131, Český Krumlov IČO Vznik Zakladatel Město Český Krumlov Vlastník Město Český Krumlov (100 %) Auditor Ing. Radovan RŮŽIČKA Aktiva (majetek) celkem Kč Základní kapitál Kč Vlastní kapitál Kč Zaměstnanci (prům. přepoč. počet 2007) 36 Orgány společnosti (stav k ) Jediný společník - působnost valné hromady vykonává rada města ve složení: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV Ing. Luboš JEDLIČKA Ing. Jitka ZIKMUNDOVÁ Antonín PRINC Ing. Jan VONDROUŠ Zbyněk TOMAN Mgr. Roman KNEIFEL Ing. Josef HERMANN Dozorčí rada Zbyněk MÁCA - předseda Josef ŠMEJKAL Ing. Michal SIROVÝ Jednatelé Ing. Luboš JEDLIČKA Bc. Jitka ZIKMUNDOVÁ Ing. Miroslav REITINGER - ředitel 6

9 PROFIL SPOLEČNOSTI Organizační struktura společnosti VALNÁ HROMADA rada města DOZORČÍ RADA JEDNATELÉ starosta-místostarosta-ředitel ASISTENTKA ŘEDITEL SPOLEČNOSTI FOTOATELIÉR ŘEDITELE SEIDEL EKONOMICKÝ PROVOZNÍ INVESTIČNÍ ÚSEK ÚSEK ÚSEK ÚSEK CESTOVNÍHO RUCHU STŘEDISKO PARKING DESTINAČNÍ MANAGEMENT STŘEDISKO INFOCENTRUM OIS ČESKÝ KRUMLOV 7

10 PROFIL SPOLEČNOSTI Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů v tis. Kč Výkony Přidaná hodnota Odpisy majetku v tis. Kč Tržby za pronájem nebytových prostor Tržby za pronájem bytů

11 PROFIL SPOLEČNOSTI Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů v tis. Kč Tržby za služby CR - INFOCENTRUM Tržby za prodej zboží - INFOCENTRUM OBCHODNÍ MARŽE v tis. Kč Tržby z parkovacích služeb Výnosy z provozu PA

12 PROFIL SPOLEČNOSTI Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů v tis. Kč Provozní HV HV z finančních operací HV za běžnou činnost Mimořádný HV HV za účetní období v tis. Kč * Zisk/ztráta z prodeje nemovitostí * Náklady na opravy nemovitostí Modifikovaný provozní HV Modifikovaný HV za účetní období Modifikovaný HV = HV "očištěný" o vlivy * 10

13 PROFIL SPOLEČNOSTI Zhodnocování dlouhodobého majetku společnosti od počátku činnosti Následující číselné údaje nastiňují rámcový přehled o investicích společnosti do jejího majetku od roku 1993 v podobě realizovaných oprav a rekonstrukcí nemovitého majetku a nově pořízeného investičního majetku ( investice nad 500tis.Kč). v tis. Kč rok rekonstrukce nové opravy celkem 1993 Egon Schiele centrum Zákl. umělecká škola Hotel Růže-koupelny Latrán Kájovská Široká Masná Egon Schiele centrum Hotel Růže - kotelna Latrán Latrán Latrán Latrán Hotel Růže-plyn.kotelna Centrum Egona Schiele Latrán Latrán Latrán Kájovská Horní Latrán Egon Schiele centrum Latrán Latrán Latrán Latrán Klášter Kájovská Horní Masná Latrán Latrán Latrán Latrán Horní Kájovská Široká Nám. Svornosti Rek. Za nádražím 241-byty Chata s rozhlednou - Kleť pozemky Chvalšinská

14 PROFIL SPOLEČNOSTI v tis. Kč rok rekonstrukce nové opravy celkem 1999 Latrán Latrán Latrán Náměstí Svornosti Horní Široká Široká Latrán Kostelní Radniční Náměstí Areál U Trojice Vybavení Infocentra Na Fortně - zádlažba Radniční Na Fortně - zádlažba-ii.et Hradební 61(katovna) Radniční Latrán Nám. Svornosti 1 - sklepy Linecká Latrán Koupě bytů od města Porákův dům (H.Brána 511) Areál ZZN Plešivec Kostelní 161/2 (ZUŠ) Latrán 67 - blok Tramín Latrán Koupě bytů od města Areál býv.čsad (záloha) Parking technologie (záloha) Široká 78/ Zahradnické centrum Trojice Koupě bytů od města WC - PJelenka a Městský park Masná Radniční Latrán 16 - byty Latrán 13 (povodňové opravy) Areál býv.čsad (záloha) Parking technologie Koupě bytů od města WC - PJelenka a Městský park Areál Chvalšinská Latrán Hradební ul. - zádlažba Latrán 54 (čajovna) Latrán 13 (pekárna) Široká 78/ Kájovská 60 (kavárna)

15 PROFIL SPOLEČNOSTI v tis. Kč rok rekonstrukce nové opravy celkem 2005 Linecká 272 -Fotoateliér Seidel Parking technologie Latrán Široká 78/ Dětské hřiště - Hradební Seminární zahrada Lin FASeidel (střecha FA) Linecká Fotoateliér Seidel "Schieleho dům" se zahradami Latrán Lin FA Seidel (rek.domu) Lin FA Seidel (střecha) Latrán 15 a 54 (střechy) Linecká 260 (koupě) - FA Seidel Lin FA Seidel (rek.domu) Lin FA Seidel (střecha) FA Seidel (vybavení muzea) Lin.260 -FA Seidel (obn.domu) FA Seidel (rek.garáží) Náhr. garáže - ParkovištěP Pozemky Chvalš. (muzeum) Byt Urbinská 153/ Latrán Latrán Latrán 7/ Jak ukazuje souhrnná tabulka na závěr, celkově bylo v uplynulých patnácti letech existence společnosti do hmotného majetku společnosti nainvestováno zhruba 396 mil.kč. Výrazně nadprůměrné investice v letech souvisely s reinvestováním příjmů z prodejů hotelových zařízení (Hotel Růže a Hotel Krumlov), investice 2004 zase s realizací projektu parking. v tis. Kč * opravy * investice CELKEM v tis. Kč * opravy * investice CELKEM

16 14

17 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Výkaz zisků a ztrát (zkráceně) v tis. Kč ukazatel I.+II. Výkony a prodej zboží I. z toho: tržby za prodej zboží A.+B. Výkon.spotřeba a náklady na prodej zboží B. z toho: náklady na prodané zboží PŘIDANÁ HODNOTA C. Osobní náklady E. Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku III.+IV.+V. Jiné provozní výnosy III. z toho:tržby z prodeje inv.majetku a mat F.+G.+H.+I. Jiné provozní náklady F. z toho:zůst.cena prod.inv.majetku a mat PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VI. až XII. Jiné finanční výnosy J. až P. Jiné finanční náklady FINANČNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Q. Daň z příjmů za běžn. činnost - splatná 0 0 VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

18 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Rozvaha (zkráceně) v tis. Kč ukazatel brutto korekce netto Aktiva celkem B. Dlouhodobý majetek B.I. dlouhodobý nehmotný majetek B.II. dlouhodobý hmotný majetek B.III. dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C.I. zásoby C.II. dlouhodobé pohledávky C.III. krátkodobé pohledávky C.IV. krátkodobý finanční majetek D.I Časové rozlišení D.I.1. náklady příštích období D.I.1. komplexní náklady příštích obd D.I.3. příjmy příštích období Pasiva celkem A. Vlastní kapitál A.I. základní kapitál A.II. kapitálové fondy A.III. rezervní fond, fondy ze zisku A.IV. výsledek hospodaření min.let A.V. výsledek hospodaření běž.obd B. Cizí zdroje B.I. rezervy 0 0 B.II. dlouhodobé závazky B.III. krátkodobé závazky B.IV. bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení Přehled o peněžních tocích (zkráceně) v tis. Kč ukazatel Hotovost na začátku roku Peněžní tok z provozní činnosti Peněžní tok z investiční činnosti Peněžní tok z finanční činnosti Hotovost na konci roku

19 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Analýza hospodářského výsledku tab. 1 - a v tis. Kč %srov. Rozdíl účet / / I. TRŽBY ZA PRODEJ ZBOŽÍ ,3% A. NÁKLADY NA PRODEJ ZBOŽÍ ,3% O B C H O D N Í M A R Ž E ,9% 43 II. V Ý K O N Y ,2% Tržby za prod.vl.výr.a služeb ,3% 101 byty ,4% 248 nebytové prostory ,9% -530 služby cestovního ruchu ,2% -162 parkovací služby ,7% 535 ostatní ,0% 10 61ka 2. Změna st. vnitrop.zás. vl.výroby #DIV/0! ka 3. Aktivace 0 0 #DIV/0! 0 B. VÝKONOVÁ SPOTŘEBA ,8% až Spotřeba materiálu a energie ,4% -302 PHM ,8% 11 DHM do 1000Kč ,9% -64 DHM do Kč ,8% -171 kancel. a propag. mat ,4% -298 ostatní materiál ,8% -49 el.energie ,2% 62 plyn ,2% 40 dodávky tepla (Chvalš. 242) ,3% 109 voda ,3% 8 ostatní ,0% 50 51ka 2. Služby ,0% -203 opravy do ,8% 482 opravy nad ,7% -13 opravy zařízení, ost.opravy ,0% 6 stočné ,0% -8 cestovné ,8% -97 reprezentace ,4% 53 telefon ,7% 32 internet ,8% -2 poštovné ,6% -3 reklama, propagace, inzerce ,6% -14 nájemné ,3% -41 leasing ,6% -239 služby výpoč.techniky ,4% -3 servis parkovacích automatů ,5% 139 zprostředkovatelské služby IC ,8% -57 průvodcovské služby IC ,1% 564 zprostředkov. služby DM pro město ,1% -700 nakupované právní a notářské sl ,6% 57 nakupované služby - SMČK sro ,3% -14 úklidové služby ,1% 7 ostatní nakupované služby ,5% -73 nakupované služby OIS ,6% -238 dr.kr.nehm.maj, DDNM 1-30tis ,5% -27 ostatní ,6% -14 PŘIDANÁ HODNOTA ,6%

20 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 Provozní výsledek hospodaření (tabulka 1 a,b) ve výši tis.Kč je základem celkového zisku společnosti za rok V porovnání s rokem 2006 sice došlo k jeho výraznému snížení o 13,5mil.Kč, ovšem zde je nutno poznamenat, že mimořádně vysokou hodnotu předloňského provozního výsledku (15,9mil.Kč) zásadním způsobem ovlivnil jednak zisk z prodeje nemovitého majetku (Široká čp. 77) proti roku 2007 vyšší o 7,75mil.Kč, a jednak závěrečné inkaso pojistného plnění z pojistné události povodně 2002 ve výši 6mil.Kč. Po odečtení těchto mimořádných vlivů, je dosažený provozní zisk zhruba na úrovni roku předchozího. tab. 1 - b v tis. Kč %srov. rozdíl účet / /2006 C. O S O B N Í N Á K L A D Y ,2% Mzdové náklady ,0% Odměny členům orgánů spol ,9% až Náklady na soc.zabezpečení ,3% Sociální náklady ,9% 10 53ka D. Daně a poplatky ,2% -233 daň z nem ,1% 39 daň z převodu nem ,5% -300 ostatní ,1% E. Odpisy dl.nehm. a hm.majetku ,3% 148 DHM ,1% 135 DNM ,4% III. Tržby z prodeje dl.maj. a mat ,5% F. Zůst.cena prod. dl.maj.a mat ,3% ,554-5 G. Změna st.rez.a opr.pol. v prov.obl ,3% ,46,48 VI. Ostatní provozní výnosy ,6% účelové dotace ,8% dotace na Muzeum FAS (INTERREG) #DIV/0! dotace města na cest.ruch (DM) ,4% 14 pojistné plnění ,1% odměna za provoz.park.automatů ,5% -81 ostatní ,1% ,48 H. Ostatní provozní náklady ,6% dary ,5% -112 odpis nedobyt.pohledávek ,5% 283 ost.provoz.nákl.-tz do 40tis ,1% 52 pojištění majetku ,9% -231 odpočet DPH ,3% 43 zúčtování NPO (Muzeum FAS) #DIV/0! ostatní ,7% 99 (-)697 V. Převod provozních výnosů 0 0 #DIV/0! 0 (-)597 I. Převod provozních nákladů 0 0 #DIV/0! 0 * PROVOZNÍ HV ,6% Celkové výkony ve výši 37,3 mil.kč zaznamenaly meziroční mírný nárůst o 1,2% (+457tis.Kč), který byl ovšem ovlivněn zaúčtováním vynaložených nákladů na technické zhodnocení pronajaté synagogy (projektové práce) do výkonové položky změna stavu zásob (356tis.Kč). Tržby z prodeje služeb zůstaly na úrovni minulého roku (+101tis.Kč, tj.+0,3%). Ve struktuře tržeb zaznamenaly největší meziroční nárůst o 4,7% tržby z parkovacích služeb (+535tis.Kč) a tržby z pronájmu bytů (+248tis.Kč deregulace nájemného). Velmi příznivě se vyvíjely i tržby z prodeje zboží v infocentru, které vzrostly o 12,3% (+386tis.Kč), při 5%ním zvýšení obchodní marže. Naopak k poklesu došlo u tržeb z pronájmu nebytových prostor (-530tis.Kč), který byl způsoben především ukončením podnájmu objektu Horní 151 (roční nájemné 511tis.Kč) a dále částečným omezením možnosti pronájmu některých prostor z důvodu jejich rekonstrukce (např. Latrán 20, 7/12). K mírnému poklesu o 2,8% došlo i u tržeb z prodeje služeb cestovního ruchu (-162tis.Kč) ovlivněném 18

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již čtrnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti,

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2011 DpmLJ, a. s., Mrštíkova 3 461 71 Liberec 3 Tel.: +420 485 344 111 KB, a. s., pobočka Liberec Č. účtu: 4306-461/0100 Fax: +420 485 105 426 IČO: 473 11 975 DIČ: CZ473 11 975 E-mail:

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.

Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. Úvodní slovo představenstva společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s. VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNOVÉ, VÁŽENÍ AKCIONÁŘI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, dovolte nám, seznámit Vás s Výroční zprávou společnosti TEPLOTECHNA Ostrava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV

PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV PROJEKT MLADOBOLESLAVSKO ČIŠTĚNÍ A ODKANALIZOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD REKONSTRUKCE ČOV I MLADÁ BOLESLAV Nádrže oběhové aktivace Odvětrání kolektory Vyhnívací nádrž s plynojemem, kotelna, provozní budova PROJEKT

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K MJM Litovel a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 4 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní

Více

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007

SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA. V Uherském Brodě červen 2007 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY akciová společnost Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 V Uherském Brodě červen 2007 Obsah: 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

výroční zpráva ELTODO EG, a.s.

výroční zpráva ELTODO EG, a.s. 2006 výroční zpráva ELTODO EG, a.s. ELTODO EG ELTODO PATNÁCTILETÁ CESTA K PROSPERITĚ ELTODO EG Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace o společnosti... 5 Organizační nastavení společnosti... 6 Zaměření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více