Pharma Flash. Obsah. Červen Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pharma Flash. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou,"

Transkript

1 Největší právnická fi rma v České republice Obsah Představení partnera a týmu 2 Úhrady zdravotnických prostředků z veřejného pojištění by se měly zásadně změnit 3 Exkurz do role číselníků v oblasti úhrad zdravotnických prostředků 5 Budoucnost reklamy na zdravotnické prostředky 7 Přímé dodávky léčivých přípravků: soutěžně-právní pohled 9 Novela zákona o potravinách 13 Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 15 Červen 2014 Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s druhým číslem našich novinek z oblasti práva zdravotnictví a farmacie v tomto roce. Rádi bychom jejich prostřednictvím shrnuli několik významných (ať již přijatých nebo plánovaných) změn v oblasti legislativy. Hlavním tématem těchto právní novinek jsou plánované změny v regulaci zdravotnických prostředků, kterými se zabýváme hned ve třech případech, konkrétně zamýšlenými změnami jejich úhrad, rozsahem faktické působnosti VZP vydáváním tzv. číselníků a při regulaci reklamy. Navrhovaná změna, která již byla dvakrát stažena z legislativního procesu, by měla změnit kritizovanou netransparentnost zařazování zdravotnických prostředků do číselníků a nemožnost obrany správní cestou. Nově by měl limity pro jednotlivé úhradové skupiny stanovit přímo zákon a zařazení konkrétního zdravotnického prostředku by mělo být věcí opatření obecné povahy vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Regulace reklamy na zdravotnické prostředky bude mít do budoucna pravděpodobně přísnější pravidla. Vůči široké veřejnosti bude možné propagovat jen zdravotnický prostředek, jehož použití mimo jiné nevyžaduje odborný dohled lékaře. Dále se zabýváme jedním z aktuálních trendů na farmaceutickém trhu, kterým je přechod výrobců léčiv na přímé dodávky. Tento krok obnáší často ukončení nebo omezení spolupráce s dosavadními dodavateli a v případě, kdy daný výrobce zaujímá na trhu dominantní postavení, může vést k negativním účinkům na hospodářskou soutěž. Pro Slovensko informujeme o novele zákona o potravinách, jejímž účelem je především uložit povinnosti obchodním řetězcům. Závěrem informujeme o nejnovějším počinu Nejvyššího soudu, který vydal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, jež by se měla stát pomocným materiálem při rozhodování soudů o těchto nárocích. Ačkoliv se nejedná o právně závazný materiál, Nejvyšší soud vyzývá k jeho zohlednění při rozhodování. Věřím, že se naše novinky setkají s Vaším ohlasem a zájmem, a přeji Vám příjemné čtení. S úctou, Klienty nejlépe hodnocená právnická fi rma v České republice Právnická fi rma roku v České republice místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice místo mezi domácími právnickými fi rmami 2012 Pharma Flash Václav Audes, partner Právnická fi rma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Václav Audes partner Představení partnera a týmu Václav Audes je vedoucím týmu zabývajícího se farmaceutickým a medicínským právem. Ve své praxi se Václav zaměřuje zejména na farmaceutickou regulaci (zahrnující jak léčivé přípravky, tak i zdravotnické prostředky a potravinové doplňky), medicínské právo v oblasti poskytování zdravotnických služeb a provozování zdravotnických zařízení, a dále na cenovou regulaci, regulaci reklamy a zastupování klientů při vyjednávání úhradových ujednání se zdravotními pojišťovnami. Václav se rovněž zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s investicemi a transakcemi v oblasti Life Sciences, kde vedl například akvizice sítě lékáren, koupi předního distributora dentálních prostředků nebo narovnání vztahů mezi společníky jednoho z nejvýznamnějších privátních poskytovatelů zdravotní péče v CEE. Jeho specializací je dále řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Před příchodem do kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval delší dobu v tehdy největší francouzské advokátní kanceláři Gide Loyrette Nouel. Náš tým farmaceutických a zdravotnických specialistů je jedním z nejzkušenějších a největších v České republice a na Slovensku. Farmaceutickému a medicínskému právu se dlouhodobě věnuje více než 9 právníků. EU týkajících se vnitřního trhu a o dalších oblastech práva EU, a mohou tak klienty bezpečně provést množstvím právních předpisů vztahujících se na jednotlivé segmenty farmacie a zdravotnictví. Víme, jak uvažují Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL i VZP. Naši právníci mají též dokonalý přehled o právních předpisech Využíváme také znalostí a praktických zkušeností spolupracujících právních fi rem z Bruselu, Paříže a Mnichova. Praxe

3 Úhrady zdravotnických prostředků z veřejného pojištění by se měly zásadně změnit V souvislosti s chystanou změnou právní úpravy zdravotnických prostředků by VZP měla přijít o pravomoc určovat maximální výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění formou číselníku. Nově by měl limity pro jednotlivé úhradové skupiny stanovit přímo zákon a zařazení konkrétního zdravotnického prostředku by mělo být věcí opatření obecné povahy vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Počátkem roku byly poslancům rozeslány vládní návrhy nového zákona o zdravotnických prostředcích (sněmovní tisk č. 87) a zákona o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 88). Zatímco první si klade za cíl komplexně právně upravit problematiku široké skupiny výrobků, které je možné kvalifi kovat jako zdravotnické prostředky, druhý refl ektuje související změny v oblasti právní úpravy reklamy, daní a správních poplatků a v neposlední řadě také veřejného zdravotního pojištění. Právě změna systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění přitom může být pro výrobce a distributory zdravotnických prostředků naprosto klíčová. Jedná se již o druhý pokus přijetí nové právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků. Téměř identické návrhy byly (jako sněmovní tisky č a č. 1106) poslancům předloženy již v létě minulého roku. Rozpuštěním Poslanecké sněmovny v minulém volebním období byl však legislativní proces ukončen a zdá se, že ani tentokrát nebude cesta změny právní úpravy úhrad zdravotnických prostředků jednoduchá. Necelý měsíc po předložení obou návrhů byl totiž sněmovní tisk č. 88 upravující změnu úhrad z veřejného zdravotního pojištění vzat navrhovatelem zpět, aby mohly být některé otázky ještě dodatečně ujasněny, a to zejména se zdravotními pojišťovnami, které Ministerstvo zdravotnictví označuje za hlavní subjekty dotčené plánovanou změnou. S ohledem na některé již prováděné změny v organizaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav ), který by nově měl mít celou agendu zdravotnických prostředků na starosti, lze však usuzovat, že přinejmenším základní myšlenky návrhu by měly zůstat beze změny a jejich stručné představení by tak už nyní nemělo být předčasné. V současnosti je maximální výše úhrady poskytované zdravotní pojišťovnou stanovena číselníky vydávanými Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Přestože jde o mimoprávní seznam a zdravotní pojišťovna by měla pojištěnci poskytnout úhradu také na zdravotnické prostředky, které sice nejsou v číselníku uvedeny, ale jsou druhově uvedeny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, v praxi je často pro pacienty obtížné se takové úhrady domoci. Poskytovatelé zdravotních služeb tak obvykle raději předepisují výhradně zdravotnické prostředky

4 Výše úhrady zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění by po přijetí navrhovaných změn již neměla být stanovována kritizovanými číselníky VZP. Zdravotnický prostředek by nově měl být zařazen do jedné z kategorií vymezených přímo v zákoně, a to opatřením obecné povahy Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které podléhá přezkumu. Stanovení výše úhrady jednotlivých zdravotních prostředků by tak mělo být transparentnější. Václav Audes partner Dagmar Bicková advokátka Eva Ostruszka Klusová koncipientka v číselníku uvedené. Neuvedení zdravotnického prostředku v číselníku je pro výrobce či distributora tedy zcela zásadní překážkou, nicméně na zařazení zdravotnického prostředku do číselníku a stanovení určité výše úhrady není právní nárok a výrobce či distributor nespokojený s rozhodnutím VZP v zásadě nemá k dispozici žádné legální prostředky, kterými by se mohl nápravy domáhat. Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahoval vymezení kategorizačního stromu (kategorie, podkategorie, typ, úhradová skupina) s tím, že u asi osmi set úhradových skupin by byla přímo v zákoně uvedena konkrétní maximální výše úhrady ze zdravotního pojištění. V souvislosti s přijetím nového zákona o zdravotnických prostředcích by pak měl být zřízen zvláštní registr zdravotnických prostředků, jehož prostřednictvím by měli výrobci, zplnomocnění zástupci či poskytovatelé souvisejících služeb možnost podat žádost o zařazení jejich zdravotnického prostředku do určité úhradové skupiny. Ústav by pak měl ověřit správnost zařazení zdravotnických prostředků do kategorizačního stromu v podaných návrzích a dvakrát ročně vydat opatření obecné povahy, ve kterém bude uveden seznam zdravotnických prostředků, které zařadil do jednotlivých úhradových skupin, včetně konkrétních podmínek jejich úhrady odpovídajících zákonnému omezení. Návrh novely počítal i s případem, že předmětný zdravotnický prostředek nebude možné podřadit pod jakoukoli úroveň kategorizačního stromu. Bude-li to ve veřejném zájmu, takový zdravotnický prostředek by mohl být (opět na základě opatření obecné povahy vydaného Ústavem) hrazen z veřejného zdravotního pojištění ve výši 75 % z konečné ceny. K tomu bude ale již Ústav potřebovat souhlas všech zdravotních pojišťoven. S ohledem na formu rozhodnutí v podobě opatření obecné povahy by pak nespokojený žadatel měl možnost domáhat se zrušení tohoto opatření nebo jeho části prostřednictvím správní žaloby, což by oproti současnému stavu mělo zvýšit transparentnost zařazování jednotlivých zdravotnických prostředků do systému úhrad z pojištění. Dalším zajímavým aspektem je, že výše úhrady pro jednotlivé úhradové skupiny je v mnoha případech v návrhu zákona stanovena níže, než je tomu v aktuálně platném číselníku VZP. Vzhledem k tomu, že v současnosti distributoři často stanovují cenu zdravotnických prostředků přesně dle maximální výše úhrady z pojištění tak, aby nemuseli od pacientů vybírat žádné doplatky a zachovali si konkurenceschopnost, je na zváženou, zda toto snížení maximálních výší úhrad nepovede v některých případech k tomu, že takto stanovené ceny přestanou být pro distributory rentabilní a distributoři budou nuceni hromadně změnit marketingové strategie a přikročit k vyžadování části úplaty za zdravotnické prostředky od pacientů. Navrhovaná změna zákona o veřejném zdravotním pojištění by tak mohla mít dopad nejen na systematiku stanovování úhrad zdravotnických prostředků, ale výsledně by mohla mít také regulatorní účinky v oblasti jejich cen pro konečné spotřebitele. Návrhy obou zákonů počítaly s účinností od 1. července 2014 s tím, že první opatření obecné povahy mělo být Ústavem vydáno s účinností k 1. lednu 2016 tak, aby zde byl dostatečný prostor pro registraci zdravotnických prostředků v novém registru. Vzhledem k dosavadnímu vývoji je však zřejmé, že cíl nebude naplněn. Zatímco druhý z návrhů byl prozatímně vzat zpět, samotný návrh zákona o zdravotnických prostředcích je v současné době teprve ve fázi projednávání před výbory.

5 Exkurz do role číselníků v oblasti úhrad zdravotnických prostředků Úhradové katalogy zdravotních pojišťoven, tzv. číselníky, jsou interními dokumenty, na jejichž základě je stanovena výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za konkrétní zdravotnické prostředky poskytované při ambulantní zdravotní péči. Stanovování výše a podmínek úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění je jedním z palčivých témat současného zdravotnictví. Nemalou roli zde hrají číselníky vydávané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ( VZP ), často kritizované pro jejich netransparentnost a nemožnost správního či soudního přezkumu. Zařazením zdravotnického prostředku do číselníku však VZP výrazně ovlivňuje jeho obchodovatelnost. Úvodem je vhodné vymezit rozdíl mezi cenovou a úhradovou regulací v oblasti zdravotnických prostředků. Zatímco cenová regulace stanoví maximální cenu, za kterou je možné zdravotnický prostředek prodávat konečnému spotřebiteli, cílem úhradové regulace je stanovení výše a podmínek úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Níže se zabýváme pouze úhradovou regulací. Konkrétní výše úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění není stanovena žádným právním předpisem. K jejich stanovení nedochází ani na základě vydání individuálního správního aktu. Zákon o veřejném zdravotním pojištění obsahuje pouze seznam druhů zdravotnických prostředků, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vůbec, seznam zdravotnických prostředků hrazených v určité maximální výši a dále návod obecného postupu pro určení výše úhrady zdravotnických prostředků neuvedených v těchto seznamech. Jelikož na trhu existuje celá řada zdravotnických prostředků a právní předpisy nestanoví postup jejich zařazení do konkrétní úhradové skupiny, začala VZP již v minulosti vytvářet úhradové katalogy zdravotnických prostředků, tzv. číselníky. Do nich na základě vlastního uvážení zařadí ty prostředky, při jejichž poskytování vzniká nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění za splnění obecných zákonných podmínek. Zajímavý je v tomto ohledu závěr Nejvyššího správního soudu ČR 1, podle něhož musí zdravotní pojišťovna uhradit každý zdravotnický prostředek, který splňuje obecné podmínky úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění (tj. podmínku potřebnosti, bezpečnosti, účinnosti a postupu lege artis), pokud to zákon o veřejném zdravotním pojištění výslovně nevylučuje, a to i tehdy, pokud by nebyl zapsán v číselníku Svazu zdravotních pojišťoven ČR nebo VZP. Ústavní soud navíc již několikrát potvrdil závěr, že podzákonný předpis nemůže vymezovat podmínky úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. 2 Navzdory uvedenému je však v praxi zařazení zdravotnického prostředku v číselníku 1. Viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne sp. zn. 4 Ads 74/ Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 35/95, nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 14/02 nebo nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 36/11.

6 Ačkoliv vydávání číselníků pojišťoven nemá oporu v zákoně či podzákonném právním předpise, jedná se o více jak dvacetiletou praxi. Pojišťovny se tak staví do určité role regulátora bez konkrétního zákonného zmocnění. Navrhovaná změna, která již byla dvakrát stažena z legislativního procesu, by měla změnit kritizovanou netransparentnost zařazování zdravotnických prostředků do číselníků a nemožnost obrany správní cestou. základním předpokladem pro úhradu zdravotnického prostředku ze zdravotního pojištění, a tím i předpokladem konkurenceschopnosti takového zdravotnického prostředku na trhu. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou číselníky vázáni obvykle s ohledem na standardní ujednání, které zdravotní pojišťovny prosazují ve smlouvách o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, jež s poskytovateli uzavírají. Číselníky VZP se navíc staly vodítkem pro ostatní zdravotní pojišťovny, které je ve své úhradové praxi také hojně využívají. VZP je tak fakticky schopna velmi výrazně ovlivňovat trh zdravotnických prostředků, aniž by ji k tomu opravňovalo jakékoli zákonné zmocnění. Neméně důležitým je i fakt, že proti nezařazení zdravotnického prostředku do číselníku neexistuje žádná obrana cestou odvolání či podání správní žaloby. Nejvyšší správní soud ČR k této otázce uvedl, že podle současné právní úpravy nedochází ke stanovení výše úhrady zdravotnických prostředků v režimu správního řízení. Rozhodnutí zdravotní pojišťovny o zařazení či nezařazení zdravotnického prostředku do číselníku tak nemá charakter správního rozhodnutí, jehož přezkum by byl zákonem zaručen. Dalším často kritizovaným aspektem úhradové regulace ze strany VZP je v zásadě libovolné stanovování termínů, ve kterých je možné o zařazení zdravotního prostředku do číselníku zažádat. Tím může být výrazně omezeno právo jednotlivých výrobců vstoupit s novým výrobkem na trh v konkrétní preferovanou dobu. Odstranění výše nastíněných nedostatků v úhradové regulaci zdravotnických prostředků si klade za cíl nový zákon o zdravotnických prostředcích společně se změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nahrazením číselníků kategorizačními stromy a registrem zdravotnických prostředků má VZP přijít o svůj dosavadní monopol v určování výše úhrad zdravotnických prostředků. Naopak výrazně posílí postavení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který rozšíří svou působnost o nové agendy. Bude mezi ně patřit např. zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin, rozhodování o hraničních výrobcích, kontrola dodržování regulace reklamy, dozor nad trhem zdravotnických prostředků aj. Konkrétní podoba výše nastíněné změny zákona o veřejném zdravotním pojištění je nicméně prozatím nejistá, neboť došlo k jejímu stažení z Poslanecké sněmovny za účelem jejího dalšího dopracování. Role VZP a dalších zdravotních pojišťoven v budoucím systému stanovování úhrad zůstává tedy nadále otázkou. Václav Audes partner Dagmar Bicková advokátka Veronika Filipová koncipientka

7 Budoucnost reklamy na zdravotnické prostředky V lednu 2014 předložila Vláda Poslanecké sněmovně již podruhé návrh novely zákona o regulaci reklamy, která by měla zavést přísnější regulaci reklamy na zdravotnické prostředky. Ani tentokrát nebyl legislativní proces dokončen a návrh novely byl v únoru 2014 vzat zpět. Přesto je velice pravděpodobné, že se v budoucnu této přísnější regulaci nevyhneme. Z tohoto důvodu uvádíme již nyní stručný přehled toho, jaké jsou vládní tendence úpravy reklamy na zdravotnické prostředky. Obecně bude platit, že propagovat bude možné pouze zdravotnický prostředek, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě a který byl opatřen označením CE. Zcela zakázaná bude reklama ve formě soutěže, loterie nebo jiné podobné hry spočívající v množství předepsaných, vydaných nebo použitých zdravotnických prostředků, a to u zdravotnických prostředků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. Regulace reklamy na zdravotnické prostředky bude velice podobná té, kterou známe již nyní v souvislosti s léčivými přípravky. Za reklamu na zdravotnické prostředky bude považována jakákoli forma podpory předepisování, výdeje, prodeje nebo používání zdravotnických prostředků, včetně průzkumů a (fi nančních či jiných) pobídek. Reklamou tak bude zejména poskytnutí vzorku zdravotnického prostředku, poskytnutí fi nančního daru či věcné odměny. Také sponzorování různých setkání zdravotnických pracovníků bude považováno za reklamu. Stejně jako u léčivých přípravků se bude také u zdravotnických prostředků rozlišovat mezi reklamou zaměřenou na širokou veřejnost a reklamou zaměřenou na odbornou veřejnost (zejm. lékaře). Vůči široké veřejnosti bude možné propagovat pouze takový zdravotnický prostředek, jehož použití nevyžaduje odborný dohled lékaře a jehož výdej není vázán pouze na poukaz. Mezi povinné náležitosti reklamy bude patřit mimo jiné informace o tom, že je daný výrobek zdravotnickým prostředkem a jaký je jeho účel použití. Nedílnou součástí reklamy bude muset být také výzva k pečlivému

8 na zdravotnické prostředky bude Regulace reklamy mít do budoucna pravděpodobně přísnější pravidla. Vůči široké veřejnosti bude možné propagovat jen zdravotnický prostředek, jehož použití nevyžaduje odborný dohled lékaře a jehož výdej není vázán pouze na poukaz. Reklama bude mít stanovené také povinné náležitosti a odborníkům bude možné v souvislosti s reklamou poskytnout pouze dar nepatrné hodnoty se vztahem k vykonávané odborné činnosti. pročtení návodu k použití a informace k bezpečnému používání zdravotnického prostředku. Naopak zcela zakázanou bude reklama vůči široké veřejnosti zaměřená výhradně na osoby mladší 15 let, nebo například reklama, která bude naznačovat, že klinická účinnost zdravotnického prostředku je zaručená, je lepší nebo rovnocenná s účinností jiné léčby nebo jiného zdravotnického prostředku nebo že použití zdravotnického prostředku není spojeno s riziky. Zakázané bude také doporučení zdravotnického prostředku vědci, zdravotnickými pracovníky, nebo osobami, které by z pozice svého společenského postavení mohly používání zdravotnického prostředku podpořit. Pokud bychom hledali analogii v regulaci reklamy na léky, tak v té nesmí dle příslušného pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vystupovat nejen lékaři, uznávaní odborníci, prezidenti odborných komor či zástupci odborných společností, ale ani např. umělci, herci, moderátoři, sportovci, zpěváci či politici. V případě reklamy určené odborné veřejnosti bude kladen důraz na to, aby byly odborníkům předkládané dostatečné, doložitelné a objektivní údaje, které jim umožní vytvořit si vlastní názor. Dále bude stanoveno, že taková reklama může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených odborné veřejnosti, tedy zejména v odborných publikacích, odborném tisku či odborných audiovizuálních pořadech. V souvislosti s reklamou na zdravotnický prostředek bude zakázáno odborné veřejnosti nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Pokud se budeme také v tomto případě inspirovat lékovou reklamou a zejména tedy výkladem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak se nepatrnou hodnotou bude rozumět částka ve výši do Kč na rok a odborníka. Obdobně se budeme moci nechat inspirovat také výkladem toho, jaký dar má či nemá vztah k vykonávané odborné činnosti (kniha, elektronika, triko, apod.). V rámci pohostinství při setkání odborné veřejnosti na vědeckých kongresech a obdobných akcích bude možné poskytnout těmto osobám dopravu nebo úhradu cestovních nákladů, ubytování, stravu a úhradu registračního poplatku. Takové setkání bude muset být navíc předem oznámeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který jej zveřejní na svých internetových stránkách po dobu 5 let. Oznamovací povinnost se bude týkat také odborníků, a to ohledně veškerého plnění, které jim bylo v souvislosti s reklamou poskytnuto. Jak již bylo výše naznačeno, bude v případě reklamy na zdravotnické prostředky kontrolním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vzhledem k tomu, že je kontrolním orgánem také v případě obdobné lékové reklamy, lze očekávat, že se výklad jednotlivých zákonných ustanovení ustálí v poměrně krátké době. Václav Audes partner Dagmar Bicková advokátka Veronika Filipová koncipientka

9 Přímé dodávky léčivých přípravků: soutěžně-právní pohled V posledních letech řada farmaceutických společností začíná uplatňovat nový distribuční model spočívající v přímých dodávkách léčivých přípravků. V případě, kdy výrobce farmaceutik zaujímá na trhu dominantní postavení, se tímto opatřením může dostat do rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže. Evropská komise ani ÚOHS zatím neměly příležitost se k tomuto modelu vyjádřit a definovat podmínky jeho přípustnosti. O to více nabývá na významu potřeba pečlivé soutěžní analýzy, která by měla zavedení tohoto modelu v jednotlivých případech předcházet. 1. Úvod Jedním z aktuálních trendů na farmaceutickém trhu je narůstající počet případů, v nichž farmaceutické společnosti přecházejí či zvažují přechod na nový distribuční model spočívající v přímých dodávkách léčivých přípravků do nemocničních zařízení a lékáren (tzv. Direct-to-Pharmacy model). Farmaceutické fi rmy ukončí dosavadní spolupráci s distributory a začnou dodávat léčivé přípravky do lékáren a zdravotnických zařízení samy, popř. prostřednictvím poskytovatele logistických služeb, resp. prostřednictvím omezeného počtu distributorů či distributora výhradního. Distribuční společnosti se této politice brání, neboť v jejím důsledku přicházejí mnohdy o významné obchodní příležitosti. V této souvislosti často uvádějí, že přechod na přímé dodávky má za cíl omezení paralelního vývozu léčivých přípravků. Tato obchodní praktika je přitom právem EU chráněna coby prostředek integrace vnitřního trhu s tím, že aktivity cílené na její omezení jsou z hlediska soutěžního práva považovány za vysoce rizikové. Přímé dodávky do lékáren jsou farmaceutickými fi rmami využívány stále hojněji, avšak soutěžní úřady (Evropská komise a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; ÚOHS ) se k tomuto modelu zatím nevyjádřily. Ačkoli mohou být přímé dodávky ospravedlněny řadou důvodů, nelze vyloučit, že soutěžní úřady mohou přechod na tento model v řadě případů považovat za protisoutěžní. Vzhledem k tomu je třeba, aby farmaceutické společnosti přechod na přímé dodávky vždy pečlivě posoudily z relevantních soutěžně-právních hledisek. 2. Přechod na přímé dodávky: základní hlediska Přechod na přímé dodávky v sobě zahrnuje částečné či dokonce úplné ukončení spolupráce s distribučními společnostmi. Toto jednání

10 je z pohledu soutěžního práva nahlíženo jako tzv. odmítnutí dodávek (refusal to deal). Odmítnutí dodávek distribučním společnostem může vést k protiprávnímu omezování hospodářské soutěže v případech, kdy farmaceutická společnost, jež se tohoto jednání dopouští, zaujímá na trhu dominantní postavení. 2.1 Vymezení relevantního trhu Obecně platí, že dominantní postavení na trhu má soutěžitel, kterému jeho tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Není-li prokázán opak, má se za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel, který ve zkoumaném období dosáhl na trhu menší než 40% tržní podíl. Klíčovým předpokladem pro zjištění, zda farmaceutická společnost zaujímá na trhu dominantní postavení, je vymezení příslušného relevantního trhu. Při vymezování relevantních trhů s humánními léčivy vychází ÚOHS obecně z členění léčiv podle anatomicko-terapeutickochemické klasifi kace (ATC). Tuto klasifi kaci jako východisko pro vymezení relevantních trhů používá i Evropská komise, k jejíž rozhodovací činnosti Úřad podpůrně přihlíží. Pro účely vymezování relevantních trhů je obecně používána klasifi kace ATC-3. V některých případech však tomu tak být nemusí a soutěžní orgány provádějí analýzu na úrovni klasifi kace ATC-4 či popřípadě relevantní trh vymezují podle přípravků založených na stejné účinné látce (active pharmaceutical ingredient (API); tzv. molekulová úroveň). 1 Tento trend lze vypozorovat v přístupu Evropské komise, která ve své novější rozhodovací praxi tenduje k užšímu vymezování relevantních trhů s tím, že považuje léčivé přípravky založené na účinných látkách, jež jsou nezastupitelné, za samostatné produktové trhy. 2 Ve prospěch užšího vymezení relevantního trhu potenciálně hovoří též specifi cká povaha vztahů mezi výrobci farmaceutik a distributory. O tom, který konkrétní léčivý přípravek bude pacientovi předepsán, a který tak bude následně u distributora poptáván, rozhodují lékaři (v omezené míře pak též pracovníci lékáren), a nikoli distributoři. Toto rozhodnutí distributor nemůže ovlivnit a musí dodávat toliko poptávané přípravky, které nemůže nahradit přípravky jinými. Tato skutečnost tudíž podle některých názorů může hovořit ve prospěch závěru, že z hlediska potřeb distributorů a jejich povinnosti zajistit dostatečný objem léčivých přípravků na trhu je vhodné považovat určité léčivé přípravky za samostatné produktové trhy, a to dokonce bez ohledu na případnou terapeutickou zastupitelnost. Adekvátní vymezení relevantního trhu má klíčový význam. Zcela odlišně může být hodnocena situace, pokud se přechod na přímou distribuci uskuteční na trhu, kde spolu vzájemně soupeří léčivé přípravky založené na stejné účinné látce (tedy přípravky, jež jsou zastupitelné), a situace, kdy se přechod na přímé dodávky bude týkat léčivého přípravku, který 1. Tento přístup se začíná prosazovat v praxi Evropské komise v posledních několika letech v rámci posuzování spojení soutěžitelů. Viz např. její rozhodnutí č. COMP/M.5295 TEVA / BARR ze dne , popř. rozhodnutí č. COMP/M SANOFI-AVENTIS/ ZENTIVA ze dne Viz č. COMP/M.5295 TEVA / BARR ze dne , odst

11 je zcela nezastupitelný a který tak na trhu zaujímá monopolní postavení. Jinými slovy řečeno, to, jak bude relevantní trh vymezen, může v řadě případů předurčit či výrazně ovlivnit konečné právní posouzení věci. 2.2 Přechod na přímé dodávky a omezování paralelních vývozů Jak již bylo naznačeno, častým protiargumentem distributorů je, že skutečným účelem přechodu na přímé dodávky je zamezení paralelního obchodu s léčivy. Tento protiargument je velmi závažný, neboť omezování paralelních vývozů léčiv je z pohledu práva EU považováno za nežádoucí, neboť je v rozporu s principem jednotného trhu a volného pohybu zboží. K otázce, za jakých okolností může farmaceutická společnost s dominantním postavením odmítnout objednávky distribučních společností, aby tak zamezila paralelnímu vývozu svých přípravků, se vyjádřil Soudní dvůr EU v případu Sot. Lélos. 3 Soudní dvůr připustil, že cenová regulace léčivých přípravků může vytvářet stimuly pro paralelní obchod, nicméně konstatoval, že ani regulační zásahy státu nemohou omezování paralelního obchodu ospravedlnit. Současně však konstatoval, že pravidla soutěžního práva nemohou být vykládána tak, aby farmaceutickým společnostem hodlajícím chránit své obchodní zájmy nezbyla jiná možnost, než přestat dodávat své léčivé přípravky do zemí s nižší cenou. Soudní dvůr proto uznal, že farmaceutické společnosti v dominantním postavení musejí mít možnost přijmout opatření, která jsou důvodná a přiměřená vzhledem k potřebě chránit vlastní obchodní zájmy. Výrobce farmaceutik tak v rámci ochrany svých zájmů může odmítnout objednávky, ovšem pouze takové, které mají neobvyklý charakter vzhledem k předchozím obchodním vztahům, jež tento výrobce udržoval s dotčenými distribučními společnostmi, nebo které mají neobvyklý charakter vzhledem k rozsahu objednávek ve vztahu k potřebám trhu dotčeného členského státu. Pokud však výrobce farmaceutik s dominantním postavením na trhu ve snaze zabránit paralelním vývozům odmítne vyhovět objednávkám, jejichž charakter je obvyklý, dopouští se zneužití svého dominantního postavení ve smyslu článku 102 Smlouvy o fungování EU. 2.3 Přechod na přímé dodávky a odmítnutí obchodovat Z rozsudku Sot. Lélos vyplývá, že pokud farmaceutická společnost hodlá ukončit spolupráci s distributorem a přejít na přímé dodávky, potom by se nemělo jednat o přípravek, který je předmětem paralelního vývozu. Pokud o takový přípravek jde, potom musí být schopna prokázat, že důvodem jejího opatření není omezení paralelního vývozu, ale jiná (legitimní) okolnost. Netřeba dodávat, že prokázání takového tvrzení bude velmi obtížné. 3. Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Sot. Lélos kai Sia EE a další proti GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton ve spojených věcech C468/06 až C478/06 ze dne 16. září 2008 (Syfait II).

12 Jedním z aktuálních trendů na farmaceutickém trhu je přechod výrobců léčiv na přímé dodávky. Tento krok obnáší ukončení spolupráce s dosavadními dodavateli a v případě, kdy daný výrobce zaujímá na trhu dominantní postavení, může vést k negativním účinkům na hospodářskou soutěž. Soutěžní orgány se k tomuto systému zatím nevyjádřily, jeho implementace proto vyžaduje důslednou soutěžně-právní analýzu zaměřenou na identifikaci případných rizik Vašek Audes partner Roman Barinka advokát Přechod na přímé dodávky farmaceutickou společností s dominantním postavením na trhu však může být posouzen jako protisoutěžní i v situaci, kdy se nebude jednat o přípravek, který je předmětem paralelního vývozu. Obavy z narušení soutěže mohou vyvstat v případech, v nichž dominantní společnost vlastní či kontroluje určitý produkt, zároveň je aktivní na zdola navazujícím trhu jako prodejce tohoto produktu (či výrobku, jež v sobě předmětný produkt - vstup zahrnuje), přičemž zamezuje v přístupu k tomuto produktu svému zákazníkovi, který s ní na zdola navazujícím trhu prostřednictvím nabídky tohoto produktu soutěží. V důsledku takového kroku může být tento soutěžitel z navazujícího trhu vytlačen či na něm být marginalizován (tato situace se označuje jako uzavření trhu, market foreclosure). Posouzení, zda odmítnutí dodávek vede k protiprávnímu uzavření navazujícího trhu, je komplexní úlohou, v níž je třeba hodnotit celou řadu soutěžních parametrů. Pro ilustraci lze obecně uvést, že situace, kdy dominantní farmaceutická společnost v rámci přechodu na přímé dodávky ukončí distributorům dodávky přípravku, který je široce zastupitelný, by v zásadě neměla představovat soutěžně-právní riziko. Distributorům bude zachována možnost nabízet přípravky jiných výrobců založené na obdobné účinné látce a mající obdobnou terapeutickou indikaci. V momentu, kdy daná farmaceutická společnost začne svůj přípravek nabízet na trhu sama, tak bude ze strany distributorů vystavena účinné konkurenci. Pokud však dominantní farmaceutická fi rma v rámci přechodu na přímou distribuci ukončí dodávky přípravku, který je nezastupitelný, bude se jednat z hlediska soutěžního práva o velmi rizikový krok. V takové situaci totiž dojde k tomu, že na trhu bude tento přípravek nabízet jenom jeden subjekt (jeho výrobce), jemuž však distributoři nebudou s ohledem na terapeutickou nezastupitelnost tohoto přípravku schopni účinně konkurovat. Konkurenční prostředí tak bude zásadně narušeno. V dané situaci bude muset farmaceutická společnost prokázat, že přechod na přímé dodávky je ospravedlněn objektivními důvody, pročež se o zneužití dominance nejedná. Dodejme, že v rámci této obhajoby (objective necessity defence) je možno využít jen omezené spektrum důvodů (např. závadnou platební morálku dodavatele apod.), které v řadě případů nemusejí být soutěžními úřady shledány za dostatečné a relevantní. Závěr Účelem tohoto příspěvku bylo poukázat na některé soutěžně-právní aspekty nově se prosazujícího distribučního modelu léčivých přípravků, založeného na přímých dodávkách. Předmětem výkladu byl pouze stručný popis základních aspektů, které je třeba ze soutěžně-právního hlediska posuzovat. Z uvedeného textu je však i přesto patrné, že posouzení slučitelnosti zamýšleného přechodu na přímé dodávky je komplexním a náročným úkolem. V každém jednotlivém případě je třeba vycházet z jeho konkrétních okolností, pečlivě zhodnotit parametry soutěžního prostředí a porovnat je se situací, která by na trhu v důsledku přechodu na přímé dodávky pravděpodobně vznikla. Vzhledem k tomu, že ani Evropská komise, ani ÚOHS se k tomuto novému modelu zatím nevyjádřily, lze farmaceutickým společnostem doporučit uvážlivý přístup založený na důkladné analýze všech soutěžně-právních rizik.

13 Novela zákona o potravinách 1. března 2014 vstoupila na Slovensku v účinnost novela zákona o potravinách, připravená Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky. Účelem novely bylo především uložit povinnosti provozovatelům obchodních provozoven, kteří dosahují vysokých obratů z prodeje potravin konečnému spotřebiteli na Slovensku, tedy zejména obchodním řetězcům. Dne 1. března 2014 vstoupila na Slovensku v účinnost novela zákona o potravinách, připravená Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky (dále jen Ministerstvo ) (dále jen Novela ). Novela byla Národní radě Slovenské republiky předložena společně s návrhy dvou nových vyhlášek, a to vyhlášky o požadavcích na dobrovolné označování zemědělských výrobků a potravin podle jejich původu a vyhlášky o požadavcích na dobrovolné označování potravin obsahujících steviol-glykosidy, které jsou v současnosti v mezirezortním připomínkovém řízení (dále jen Vyhlášky ). Podle důvodové zprávy k Novele bylo cílem Novely zejména (1) stanovit zákonné meze pro vydání Vyhlášek o dobrovolném označování potravin a zemědělských produktů a (2) uložit informační povinnost provozovatelům, kteří dosahují vysokých obratů z prodeje potravin vyrobených na Slovensku konečným spotřebitelům. Povinnost poskytovat informace o procentuálním podílu prodeje potravin vyrobených na Slovensku Novela ukládá provozovatelům, kteří prodávají potraviny konečnému spotřebiteli a jejichž obrat z prodeje potravin konečnému spotřebiteli v předcházejícím kalendářním roce dosáhl alespoň EUR, povinnost: (i) předkládat Ministerstvu dvakrát ročně informace o procentuálním podílu obratu z prodeje potravin vyrobených na Slovensku na celkovém obratu z prodeje všech potravin za předchozí kalendářní pololetí, v členění podle výrobních oborů potravinářského průmyslu (tzv. pololetní výkaz ) a (ii) zveřejnit pololetní výkaz jak na svých internetových stránkách, tak čitelně na viditelném místě u vchodu určeného pro konečného spotřebitele do každé své provozovny určené pro konečného spotřebitele, a to alespoň ve formátu A3. Z této povinnosti mají výjimku provozovatelé s vlastními maloobchodními provozovnami, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba potravin, balírny potravin, výhradní dovozci potravin pro provozovatele a provozovatelé provozů veřejného stravování, jelikož účelem Novely bylo uložit povinnosti provozovatelům, kteří

14 potravin konečnému spotřebiteli Účelem novely je především uložit povinnosti provozovatelům, kteří dosahují vysokých obratů z prodeje na Slovensku, tedy obchodním řetězcům. Václav Audes partner Kamila Turčanová advokátka dosahují vysokých obratů z prodeje potravin konečnému spotřebiteli na Slovensku, tedy maloobchodním řetězcům. Zveřejňování seznamu provozovatelů Novela nově zavádí povinnost Ministerstva zveřejňovat na svých internetových stránkách dvakrát ročně seznam provozovatelů, v němž uvede procentuální podíl obratu z prodeje potravin vyrobených na Slovensku na celkovém obratu z prodeje všech potravin, a to společně za jednotlivé provozovatele podle údajů z pololetních výkazů. Kontrolní činnost a sankce V souvislosti s nově zavedenými povinnostmi provozovatelů Novela rozšiřuje kompetence orgánu úřední kontroly potravin (dále jen Kontrolní orgán ) o výkon kontroly, v jehož rámci orgán kontroly ověřuje správnost, úplnost a pravdivost pololetního výkazu předkládaného provozovatelem. V případě porušení povinnosti je Kontrolní orgán oprávněn uložit provozovateli pokutu v rozpětí od 100 do EUR. Novela zpřísňuje i sankce, které může Kontrolní orgán uložit, přičemž platí, že pokud do jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o uložení pokuty dojde k opětovnému porušení povinností, za které byla pokuta uložena, uloží Kontrolní orgán pokutu až do dvojnásobku výše této pokuty. V případě, že do jednoho roku ode dne právní moci rozhodnutí o uložení opakované pokuty dojde k opakovanému porušení povinnosti, za které byla opakovaná pokuta uložena, uloží Kontrolní orgán pokutu až do dvojnásobku sazby uložené opakované pokuty. Označování potravin a zemědělských produktů dobrovolnými údaji Novela mimo jiné zavádí i možnost označovat potraviny a zemědělské produkty dobrovolnými údaji. Podrobnosti označování potravin a zemědělských produktů Ministerstvo navrhlo ve Vyhláškách, přičemž tyto se budou používat výhradně pro účely propagace a marketingu a pouze ve vztahu k potravinám a produktům vyráběným a uváděným na trh na Slovensku. Dobrovolné informace však musejí být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin, v platném znění. Dobrovolné označování potravin a zemědělských produktů podle jejich původu Návrh Vyhlášky upravuje podmínky označování zemědělských produktů a potravin uváděných na slovenský trh následujícím dobrovolným označením: (i) slovenský zemědělský produkt nebo slovenská potravina, (ii) potravina vyrobená na Slovensku, (iii) regionální zemědělský produkt, regionální potravina nebo regionální specialita, (iv) farmářský zemědělský produkt nebo farmářská potravina. Účelem takovéhoto dobrovolného označování původu je zlepšení informovanosti spotřebitele. Obě nově navrhované Vyhlášky, které doplní Novelu, jsou na základě informací z Ministerstva stále ještě v mezirezortním připomínkovém řízení, jehož dokončení se však očekává v nejbližší době.

15 Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví Nejvyšší soud vydal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která by se měla stát pomocným materiálem při rozhodování soudů o této problematice. Ačkoliv se nejedná o právně závazný materiál, Nejvyšší soud vyzývá k jeho zohlednění při rozhodování. V lednu tohoto roku jsme Vás informovali o změně pravidel pro určení výše odškodňování újmy na zdraví a ztížení společenského uplatnění a újmy způsobené úmrtím blízké osoby. Se vstupem zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen o. z. ) v účinnost zaniká dosavadní praxe upravená vyhláškou č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (dále jen Vyhláška ). O výši peněžitého odškodnění rozhodoval lékař udělením bodového ohodnocení v souladu s Vyhláškou, přičemž za každý bod náleželo poškozenému 120 Kč. V současné době není zaveden žádný jednotný systém, dle kterého by docházelo k určení výše náhrady a záleží tedy jen na posouzení soudů. Tento stav by mohla změnit právě Metodika Nejvyššího soudu. Povaha Metodiky Nově vydaná Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 1 nemá závazný charakter. Metodika je doporučujícím materiálem, na jehož základech, principech a metodách se shodla širší právnická veřejnost a jehož odborným podkladem byla komplexní medicínsky pojatá systematika zdravotních újem, vystihující proporce jednotlivých újem v rámci náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění. Půjde proto o naplnění zásad slušnosti ve smyslu 2958 o. z. a o jejich praktickou realizaci podloženou dostatečně širokým skutkovým zjištěním doplněným o odborné lékařské hodnocení tak, aby v soudní praxi mohly být nastaveny přiměřené poměry mezi jednotlivými poškozeními způsobem odpovídajícím požadavkům 13 o. z. Odškodnění bolesti Přestože Vyhláška byla jako celek zrušena, Metodika nadále zčásti využívá nastavený systém ve vztahu k odškodnění bolesti. Zde je totiž namístě komplexní přístup vycházející z klasifi kace bolestivých stavů podle postižení jednotlivých orgánů či částí těla a vyjadřující míru bolesti jako tělesného a duševního strádání v souvislosti se zásahy do zdraví. Smyslem náhrady za bolest je vedle samotného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou. Metodika ve své části B Přehled bolesti obsahuje rozsáhlý seznam 1.

16 Nová Václav Audes partner metodika stanoví výchozí výšku odškodnění újmy na zdraví. Částky mohou překročit i 10 milionů Kč. Martin Strnad advokát jednotlivých poškození zdraví, kdy ke každému poškození je přiřazen konkrétní počet bodů. Pro určení výše náhrady posuzující lékař vychází ze zdravotnické dokumentace a hodnotí samostatně každý bolestivý stav, ke kterému dle přehledu přiřadí příslušný počet bodů. Výsledný bodový součet se poté vynásobí částkou odpovídající hodnotě jednoho bodu, která činí 1 % z průměrné měsíční hrubé mzdy za předchozí rok. Průměrná měsíční mzda v minulém roce činila Kč, hodnota jednoho bodu pro rok 2014 tedy odpovídá 251,28 Kč. Ztížení společenského uplatnění U ztížení společenského uplatnění bylo přistoupeno k vytvoření zcela nového systému. Nové pojetí založené na stanovení rozsahu omezení (vyřazení) pomocí procentního vyjádření odstraňuje výkladové potíže, jimiž trpěla Vyhláška. Metodika vychází z Mezinárodní klasifi kace funkčních schopností, disability a zdraví (dále jen MKF ) 2, vypracované Světovou zdravotnickou organizací. Jedná se o celosvětově uznávanou a používanou systematiku trvalých zdravotních újem. Pro účely určení výše náhrady za ztížení společenského uplatnění využívá část MKF nazvanou Aktivity a participace, upravenou v některých položkách tak, aby mohla sloužit k vyjádření míry překážky (ztráty) lepší budoucnosti ve smyslu 2958 o. z. Při znaleckém hodnocení se uvede procentní vyjádření ztráty životních příležitostí (lepší budoucnosti) ve škále % pro jednotlivé položky v devíti oblastech společenského zapojení, což při vhodném matematickém zpracování (vážený průměr jednotlivých kapitol) umožňuje zjistit i výsledné procentní omezení poškozeného ve všech oblastech společenského uplatnění. S určitým zjednodušením lze říci, že za stoprocentní by bylo považováno plné vyřazení poškozeného ve všech sférách (tj. plná ztráta kognitivních a pohybových funkcí, spojená s plnou ztrátou sebeobsluhy a jakéhokoliv zapojení se do společenských aktivit), a všechny mírnější formy postižení jsou odstupňovány směrem dolů. Tento způsob určení výše náhrady se neobejde bez defi nování částky, která představuje pomyslnou hodnotu zmařeného (byť neskončeného) lidského života. Tvůrci metodiky dospěli k závěru, že tato výchozí rámcová částka pro náhradu by se měla pohybovat kolem 10 mil. Kč (čtyřsetnásobek průměrné hrubé měsíční mzdy za předchozí rok). Základní ohodnocení nemateriální újmy při trvalých zdravotních následcích tedy vyjadřuje percentuální podíl z rámcové částky pro náhradu. Tato náhrada není ovšem náhradou škody (majetkové újmy), která je hrazena zejména prostřednictvím ztráty na výdělku či nákladů péče o zdraví, osobu či domácnost poškozeného. Nezahrnuje ani odškodnění za bolest, které je určováno samostatně. Příklady vyčíslení odškodnění za bolest Uvedeme zde pár příkladů pro ilustraci, jaká výše náhrady odpovídá konkrétním zraněním dle nové Metodiky. Za zlomeninu loketní kosti činí náhrada Kč (60 bodů x 251,28 Kč). Podvrtnutí kotníku je ohodnoceno 30 body, náhrada tedy činí Kč. Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kolenního přísluší 45 bodů, tedy náhrada Kč. Zhmoždění prstu ruky s poškozením nehtu odpovídá 5 bodům a Kč. Traumatická amputace palce ruky 90 bodů a Kč. 2.

17 Náš tým 170 právníků 450 spolupracovníků Naši klienti 1000 klientů 70 největších světových společností z Fortune společností z Czech Top společností z Czech Top 10 Mezinárodní spolupráce Součást tří prestižních mezinárodních právnických sítí Know-how 30 tisíc právníků z celého světa Zastoupení ve více než 160 zemích světa PRAHA Na Florenci 2116/15, Recepce A Praha 1 Nové Město Tel.: Fax: offi BRNO Hilleho 1843/ Brno Tel.: Fax: offi OSTRAVA Poděbradova 2738/ Ostrava Tel.: Fax.: offi BRATISLAVA Apollo Business Center II, blok H Mlynské Nivy Bratislava 1 Tel.: Fax.: offi

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby REGISTRACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ - S LÉČIVÝMI PŘÍPRAVKY A LEGISLATIVA Efektivní právní služby 1 Historický exkurs k paralelním obchodům porovnání právní úpravy problematiky souběžného

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 50/2013-42 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku

Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku Náhrada škody na zdraví v novém občanském zákoníku - poznatky z V. kongresu medicínského práva 11/2013 Praha MUDr. Markéta Petrovová PhD. Typy náhrad u škody na zdraví majetková újma: ztráta na výdělku

Více

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu Pořadové číslo: 2/2011 Vydáno dne: 6. října 2011 Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu k postupu držitele licence při oznámení zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi

Více

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003

S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 S 98/03-2206/03 V Brně dne 24. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 98/03, zahájeném dne 30. května 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4.

I. LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, DOPLNĚK STRAVY, KOSMETIKA A ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY Termíny 22.3. a 10.4. Vážení přátelé, dovolujeme si tímto navázat na naši předchozí spolupráci a pozvat Vás na workshopy z cyklu Aktuální otázky farmaceutického práva. Připravili jsme pro Vás opět novinky v problematice farmaceutické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu

Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Aktuální otázky v právu cestovního ruchu Mgr. Ondřej Nejedlý Mgr. Marie Adamová, LL.M. 25. března 2015 Obsah Reklamace zájezdů I. III. 1. Tržní realita 2. Legislativa 3. Sleva z ceny 4. Náhrada škody 5.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

Základní právní rámec bydlení pro seniory

Základní právní rámec bydlení pro seniory Praha l Brno l Ostrava l Bratislava Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem Základní právní rámec bydlení pro seniory Květen 2010 Shrnutí prezentace Legislativní úprava dotací a příspěvků

Více

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně

Směrnice kvestora č. 1/2009 o zadávání veřejných zakázek na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 22.1.2009 č. j.: 30/90310/09 Za věcnou stránku odpovídá: Mgr. Josef Sobotka, Hana Blažková Za oblast účetnictví odpovídá: - Za oblast daní odpovídá: - Za oblast

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Doporučení Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Strana 1 (celkem 6) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Institute for State Control of Veterinary Biologicals and Medicines Hudcova 56a, Brno-Medlánky Postal Code: 621 00, Czech

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 25. 9. 2014

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 25. 9. 2014 1 2 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV KOMPETENCE, POLITIKA A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Červenec 2014 PharmDr. Zdeněk Blahuta 3 Státní ústav pro kontrolu léčiv SÚKL へ ようこそ 4 Státní ústav pro kontrolu léčiv Dohled

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003

S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 S 121/03-2889/03 V Brně dne 4. srpna 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 121/03, zahájeném dne 30. června 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106 ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA

MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA MĚSTO HOŘOVICE STAROSTA Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Vnitřní předpis č. 5 / 2014 Příloha č. 1 Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast.

Více

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002

S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 S 116/02-2125/02 V Brně dne 17. června 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 116/02, zahájeném dne 16.5.2002 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád),

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb.

ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. ZÁKON č. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ŠKOLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mgr. Iveta Farkačová 14. 4. 2015 Pohořelice Konferenční sál MěÚ Pohořelice PRAMENY Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2012 Sb.,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. č. j. 4 Ao 1/2007-43 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatele: N.

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003

S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 S 14/03-2248/03 V Brně dne 25. června 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 14/03, zahájeném dne 29. ledna 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR

Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Management veřejných zakázek, pozitivních listů a nákupu v přímo řízených nemocnicích ČR Michal Hojný Vedoucí lékárník ÚL IKEM 1 Největší specializované klinické a vědeckovýzkumné pracoviště v ČR 3 centra

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010

Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010 Aktuální novela ZVZ, protikorupční opatření a dopady na uchazeče 20.10.2010 Shrnutí prezentace 1. Malá novela ZVZ 2. Velká novela ZVZ 3. Připravovaná technická novela ZVZ 4. Úprava VZ v jiných oblastech

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000.

Jednotlivé Dluhopisy budou označeny pořadovým číslem 1 až 500 000 000. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ Zastupitelné dluhopisy v listinné podobě, ve formě na jméno, nesoucí pevný úrokový výnos ve výši 13 % p.a., vydávané společností HELVET HOLDING SE, se sídlem Praha 1, Nové Město,

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti

Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Cloud Computing Právní aspekty OUTSOURCING cesta ke zvyšování výkonnosti Mgr. Drahomír Tomašuk, advokát Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. 27. 2. 2013 Obsah prezentace 1. Co je to cloud computing

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ

123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ EVIDENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ 123/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 31. března 2006 o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 32 odst. 3 a 33 odst. 2 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových

Více