Pharma Flash. Obsah. Červen Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pharma Flash. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. S úctou,"

Transkript

1 Největší právnická fi rma v České republice Obsah Představení partnera a týmu 2 Úhrady zdravotnických prostředků z veřejného pojištění by se měly zásadně změnit 3 Exkurz do role číselníků v oblasti úhrad zdravotnických prostředků 5 Budoucnost reklamy na zdravotnické prostředky 7 Přímé dodávky léčivých přípravků: soutěžně-právní pohled 9 Novela zákona o potravinách 13 Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 15 Červen 2014 Vážení klienti a obchodní přátelé, dovolujeme si Vás oslovit s druhým číslem našich novinek z oblasti práva zdravotnictví a farmacie v tomto roce. Rádi bychom jejich prostřednictvím shrnuli několik významných (ať již přijatých nebo plánovaných) změn v oblasti legislativy. Hlavním tématem těchto právní novinek jsou plánované změny v regulaci zdravotnických prostředků, kterými se zabýváme hned ve třech případech, konkrétně zamýšlenými změnami jejich úhrad, rozsahem faktické působnosti VZP vydáváním tzv. číselníků a při regulaci reklamy. Navrhovaná změna, která již byla dvakrát stažena z legislativního procesu, by měla změnit kritizovanou netransparentnost zařazování zdravotnických prostředků do číselníků a nemožnost obrany správní cestou. Nově by měl limity pro jednotlivé úhradové skupiny stanovit přímo zákon a zařazení konkrétního zdravotnického prostředku by mělo být věcí opatření obecné povahy vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Regulace reklamy na zdravotnické prostředky bude mít do budoucna pravděpodobně přísnější pravidla. Vůči široké veřejnosti bude možné propagovat jen zdravotnický prostředek, jehož použití mimo jiné nevyžaduje odborný dohled lékaře. Dále se zabýváme jedním z aktuálních trendů na farmaceutickém trhu, kterým je přechod výrobců léčiv na přímé dodávky. Tento krok obnáší často ukončení nebo omezení spolupráce s dosavadními dodavateli a v případě, kdy daný výrobce zaujímá na trhu dominantní postavení, může vést k negativním účinkům na hospodářskou soutěž. Pro Slovensko informujeme o novele zákona o potravinách, jejímž účelem je především uložit povinnosti obchodním řetězcům. Závěrem informujeme o nejnovějším počinu Nejvyššího soudu, který vydal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, jež by se měla stát pomocným materiálem při rozhodování soudů o těchto nárocích. Ačkoliv se nejedná o právně závazný materiál, Nejvyšší soud vyzývá k jeho zohlednění při rozhodování. Věřím, že se naše novinky setkají s Vaším ohlasem a zájmem, a přeji Vám příjemné čtení. S úctou, Klienty nejlépe hodnocená právnická fi rma v České republice Právnická fi rma roku v České republice místo v počtu realizovaných fúzí a akvizic v České republice místo mezi domácími právnickými fi rmami 2012 Pharma Flash Václav Audes, partner Právnická fi rma roku v kategorii Fúze a akvizice v České republice Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství

2 Václav Audes partner Představení partnera a týmu Václav Audes je vedoucím týmu zabývajícího se farmaceutickým a medicínským právem. Ve své praxi se Václav zaměřuje zejména na farmaceutickou regulaci (zahrnující jak léčivé přípravky, tak i zdravotnické prostředky a potravinové doplňky), medicínské právo v oblasti poskytování zdravotnických služeb a provozování zdravotnických zařízení, a dále na cenovou regulaci, regulaci reklamy a zastupování klientů při vyjednávání úhradových ujednání se zdravotními pojišťovnami. Václav se rovněž zaměřuje na právní poradenství v souvislosti s investicemi a transakcemi v oblasti Life Sciences, kde vedl například akvizice sítě lékáren, koupi předního distributora dentálních prostředků nebo narovnání vztahů mezi společníky jednoho z nejvýznamnějších privátních poskytovatelů zdravotní péče v CEE. Jeho specializací je dále řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Před příchodem do kanceláře Havel, Holásek & Partners pracoval delší dobu v tehdy největší francouzské advokátní kanceláři Gide Loyrette Nouel. Náš tým farmaceutických a zdravotnických specialistů je jedním z nejzkušenějších a největších v České republice a na Slovensku. Farmaceutickému a medicínskému právu se dlouhodobě věnuje více než 9 právníků. EU týkajících se vnitřního trhu a o dalších oblastech práva EU, a mohou tak klienty bezpečně provést množstvím právních předpisů vztahujících se na jednotlivé segmenty farmacie a zdravotnictví. Víme, jak uvažují Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL i VZP. Naši právníci mají též dokonalý přehled o právních předpisech Využíváme také znalostí a praktických zkušeností spolupracujících právních fi rem z Bruselu, Paříže a Mnichova. Praxe

3 Úhrady zdravotnických prostředků z veřejného pojištění by se měly zásadně změnit V souvislosti s chystanou změnou právní úpravy zdravotnických prostředků by VZP měla přijít o pravomoc určovat maximální výši úhrady z veřejného zdravotního pojištění formou číselníku. Nově by měl limity pro jednotlivé úhradové skupiny stanovit přímo zákon a zařazení konkrétního zdravotnického prostředku by mělo být věcí opatření obecné povahy vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Počátkem roku byly poslancům rozeslány vládní návrhy nového zákona o zdravotnických prostředcích (sněmovní tisk č. 87) a zákona o změně souvisejících zákonů (sněmovní tisk č. 88). Zatímco první si klade za cíl komplexně právně upravit problematiku široké skupiny výrobků, které je možné kvalifi kovat jako zdravotnické prostředky, druhý refl ektuje související změny v oblasti právní úpravy reklamy, daní a správních poplatků a v neposlední řadě také veřejného zdravotního pojištění. Právě změna systému úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění přitom může být pro výrobce a distributory zdravotnických prostředků naprosto klíčová. Jedná se již o druhý pokus přijetí nové právní úpravy v oblasti zdravotnických prostředků. Téměř identické návrhy byly (jako sněmovní tisky č a č. 1106) poslancům předloženy již v létě minulého roku. Rozpuštěním Poslanecké sněmovny v minulém volebním období byl však legislativní proces ukončen a zdá se, že ani tentokrát nebude cesta změny právní úpravy úhrad zdravotnických prostředků jednoduchá. Necelý měsíc po předložení obou návrhů byl totiž sněmovní tisk č. 88 upravující změnu úhrad z veřejného zdravotního pojištění vzat navrhovatelem zpět, aby mohly být některé otázky ještě dodatečně ujasněny, a to zejména se zdravotními pojišťovnami, které Ministerstvo zdravotnictví označuje za hlavní subjekty dotčené plánovanou změnou. S ohledem na některé již prováděné změny v organizaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen Ústav ), který by nově měl mít celou agendu zdravotnických prostředků na starosti, lze však usuzovat, že přinejmenším základní myšlenky návrhu by měly zůstat beze změny a jejich stručné představení by tak už nyní nemělo být předčasné. V současnosti je maximální výše úhrady poskytované zdravotní pojišťovnou stanovena číselníky vydávanými Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Přestože jde o mimoprávní seznam a zdravotní pojišťovna by měla pojištěnci poskytnout úhradu také na zdravotnické prostředky, které sice nejsou v číselníku uvedeny, ale jsou druhově uvedeny v zákoně o veřejném zdravotním pojištění, v praxi je často pro pacienty obtížné se takové úhrady domoci. Poskytovatelé zdravotních služeb tak obvykle raději předepisují výhradně zdravotnické prostředky

4 Výše úhrady zdravotnického prostředku z veřejného zdravotního pojištění by po přijetí navrhovaných změn již neměla být stanovována kritizovanými číselníky VZP. Zdravotnický prostředek by nově měl být zařazen do jedné z kategorií vymezených přímo v zákoně, a to opatřením obecné povahy Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které podléhá přezkumu. Stanovení výše úhrady jednotlivých zdravotních prostředků by tak mělo být transparentnější. Václav Audes partner Dagmar Bicková advokátka Eva Ostruszka Klusová koncipientka v číselníku uvedené. Neuvedení zdravotnického prostředku v číselníku je pro výrobce či distributora tedy zcela zásadní překážkou, nicméně na zařazení zdravotnického prostředku do číselníku a stanovení určité výše úhrady není právní nárok a výrobce či distributor nespokojený s rozhodnutím VZP v zásadě nemá k dispozici žádné legální prostředky, kterými by se mohl nápravy domáhat. Návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění obsahoval vymezení kategorizačního stromu (kategorie, podkategorie, typ, úhradová skupina) s tím, že u asi osmi set úhradových skupin by byla přímo v zákoně uvedena konkrétní maximální výše úhrady ze zdravotního pojištění. V souvislosti s přijetím nového zákona o zdravotnických prostředcích by pak měl být zřízen zvláštní registr zdravotnických prostředků, jehož prostřednictvím by měli výrobci, zplnomocnění zástupci či poskytovatelé souvisejících služeb možnost podat žádost o zařazení jejich zdravotnického prostředku do určité úhradové skupiny. Ústav by pak měl ověřit správnost zařazení zdravotnických prostředků do kategorizačního stromu v podaných návrzích a dvakrát ročně vydat opatření obecné povahy, ve kterém bude uveden seznam zdravotnických prostředků, které zařadil do jednotlivých úhradových skupin, včetně konkrétních podmínek jejich úhrady odpovídajících zákonnému omezení. Návrh novely počítal i s případem, že předmětný zdravotnický prostředek nebude možné podřadit pod jakoukoli úroveň kategorizačního stromu. Bude-li to ve veřejném zájmu, takový zdravotnický prostředek by mohl být (opět na základě opatření obecné povahy vydaného Ústavem) hrazen z veřejného zdravotního pojištění ve výši 75 % z konečné ceny. K tomu bude ale již Ústav potřebovat souhlas všech zdravotních pojišťoven. S ohledem na formu rozhodnutí v podobě opatření obecné povahy by pak nespokojený žadatel měl možnost domáhat se zrušení tohoto opatření nebo jeho části prostřednictvím správní žaloby, což by oproti současnému stavu mělo zvýšit transparentnost zařazování jednotlivých zdravotnických prostředků do systému úhrad z pojištění. Dalším zajímavým aspektem je, že výše úhrady pro jednotlivé úhradové skupiny je v mnoha případech v návrhu zákona stanovena níže, než je tomu v aktuálně platném číselníku VZP. Vzhledem k tomu, že v současnosti distributoři často stanovují cenu zdravotnických prostředků přesně dle maximální výše úhrady z pojištění tak, aby nemuseli od pacientů vybírat žádné doplatky a zachovali si konkurenceschopnost, je na zváženou, zda toto snížení maximálních výší úhrad nepovede v některých případech k tomu, že takto stanovené ceny přestanou být pro distributory rentabilní a distributoři budou nuceni hromadně změnit marketingové strategie a přikročit k vyžadování části úplaty za zdravotnické prostředky od pacientů. Navrhovaná změna zákona o veřejném zdravotním pojištění by tak mohla mít dopad nejen na systematiku stanovování úhrad zdravotnických prostředků, ale výsledně by mohla mít také regulatorní účinky v oblasti jejich cen pro konečné spotřebitele. Návrhy obou zákonů počítaly s účinností od 1. července 2014 s tím, že první opatření obecné povahy mělo být Ústavem vydáno s účinností k 1. lednu 2016 tak, aby zde byl dostatečný prostor pro registraci zdravotnických prostředků v novém registru. Vzhledem k dosavadnímu vývoji je však zřejmé, že cíl nebude naplněn. Zatímco druhý z návrhů byl prozatímně vzat zpět, samotný návrh zákona o zdravotnických prostředcích je v současné době teprve ve fázi projednávání před výbory.

5 Exkurz do role číselníků v oblasti úhrad zdravotnických prostředků Úhradové katalogy zdravotních pojišťoven, tzv. číselníky, jsou interními dokumenty, na jejichž základě je stanovena výše úhrady z veřejného zdravotního pojištění za konkrétní zdravotnické prostředky poskytované při ambulantní zdravotní péči. Stanovování výše a podmínek úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění je jedním z palčivých témat současného zdravotnictví. Nemalou roli zde hrají číselníky vydávané Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ( VZP ), často kritizované pro jejich netransparentnost a nemožnost správního či soudního přezkumu. Zařazením zdravotnického prostředku do číselníku však VZP výrazně ovlivňuje jeho obchodovatelnost. Úvodem je vhodné vymezit rozdíl mezi cenovou a úhradovou regulací v oblasti zdravotnických prostředků. Zatímco cenová regulace stanoví maximální cenu, za kterou je možné zdravotnický prostředek prodávat konečnému spotřebiteli, cílem úhradové regulace je stanovení výše a podmínek úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Níže se zabýváme pouze úhradovou regulací. Konkrétní výše úhrad zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění není stanovena žádným právním předpisem. K jejich stanovení nedochází ani na základě vydání individuálního správního aktu. Zákon o veřejném zdravotním pojištění obsahuje pouze seznam druhů zdravotnických prostředků, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vůbec, seznam zdravotnických prostředků hrazených v určité maximální výši a dále návod obecného postupu pro určení výše úhrady zdravotnických prostředků neuvedených v těchto seznamech. Jelikož na trhu existuje celá řada zdravotnických prostředků a právní předpisy nestanoví postup jejich zařazení do konkrétní úhradové skupiny, začala VZP již v minulosti vytvářet úhradové katalogy zdravotnických prostředků, tzv. číselníky. Do nich na základě vlastního uvážení zařadí ty prostředky, při jejichž poskytování vzniká nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění za splnění obecných zákonných podmínek. Zajímavý je v tomto ohledu závěr Nejvyššího správního soudu ČR 1, podle něhož musí zdravotní pojišťovna uhradit každý zdravotnický prostředek, který splňuje obecné podmínky úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění (tj. podmínku potřebnosti, bezpečnosti, účinnosti a postupu lege artis), pokud to zákon o veřejném zdravotním pojištění výslovně nevylučuje, a to i tehdy, pokud by nebyl zapsán v číselníku Svazu zdravotních pojišťoven ČR nebo VZP. Ústavní soud navíc již několikrát potvrdil závěr, že podzákonný předpis nemůže vymezovat podmínky úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. 2 Navzdory uvedenému je však v praxi zařazení zdravotnického prostředku v číselníku 1. Viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne sp. zn. 4 Ads 74/ Viz nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 35/95, nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 14/02 nebo nález Ústavního soudu ze dne , sp. zn. Pl. ÚS 36/11.

6 Ačkoliv vydávání číselníků pojišťoven nemá oporu v zákoně či podzákonném právním předpise, jedná se o více jak dvacetiletou praxi. Pojišťovny se tak staví do určité role regulátora bez konkrétního zákonného zmocnění. Navrhovaná změna, která již byla dvakrát stažena z legislativního procesu, by měla změnit kritizovanou netransparentnost zařazování zdravotnických prostředků do číselníků a nemožnost obrany správní cestou. základním předpokladem pro úhradu zdravotnického prostředku ze zdravotního pojištění, a tím i předpokladem konkurenceschopnosti takového zdravotnického prostředku na trhu. Poskytovatelé zdravotních služeb jsou číselníky vázáni obvykle s ohledem na standardní ujednání, které zdravotní pojišťovny prosazují ve smlouvách o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, jež s poskytovateli uzavírají. Číselníky VZP se navíc staly vodítkem pro ostatní zdravotní pojišťovny, které je ve své úhradové praxi také hojně využívají. VZP je tak fakticky schopna velmi výrazně ovlivňovat trh zdravotnických prostředků, aniž by ji k tomu opravňovalo jakékoli zákonné zmocnění. Neméně důležitým je i fakt, že proti nezařazení zdravotnického prostředku do číselníku neexistuje žádná obrana cestou odvolání či podání správní žaloby. Nejvyšší správní soud ČR k této otázce uvedl, že podle současné právní úpravy nedochází ke stanovení výše úhrady zdravotnických prostředků v režimu správního řízení. Rozhodnutí zdravotní pojišťovny o zařazení či nezařazení zdravotnického prostředku do číselníku tak nemá charakter správního rozhodnutí, jehož přezkum by byl zákonem zaručen. Dalším často kritizovaným aspektem úhradové regulace ze strany VZP je v zásadě libovolné stanovování termínů, ve kterých je možné o zařazení zdravotního prostředku do číselníku zažádat. Tím může být výrazně omezeno právo jednotlivých výrobců vstoupit s novým výrobkem na trh v konkrétní preferovanou dobu. Odstranění výše nastíněných nedostatků v úhradové regulaci zdravotnických prostředků si klade za cíl nový zákon o zdravotnických prostředcích společně se změnou zákona o veřejném zdravotním pojištění. Nahrazením číselníků kategorizačními stromy a registrem zdravotnických prostředků má VZP přijít o svůj dosavadní monopol v určování výše úhrad zdravotnických prostředků. Naopak výrazně posílí postavení Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který rozšíří svou působnost o nové agendy. Bude mezi ně patřit např. zařazování zdravotnických prostředků do úhradových skupin, rozhodování o hraničních výrobcích, kontrola dodržování regulace reklamy, dozor nad trhem zdravotnických prostředků aj. Konkrétní podoba výše nastíněné změny zákona o veřejném zdravotním pojištění je nicméně prozatím nejistá, neboť došlo k jejímu stažení z Poslanecké sněmovny za účelem jejího dalšího dopracování. Role VZP a dalších zdravotních pojišťoven v budoucím systému stanovování úhrad zůstává tedy nadále otázkou. Václav Audes partner Dagmar Bicková advokátka Veronika Filipová koncipientka

7 Budoucnost reklamy na zdravotnické prostředky V lednu 2014 předložila Vláda Poslanecké sněmovně již podruhé návrh novely zákona o regulaci reklamy, která by měla zavést přísnější regulaci reklamy na zdravotnické prostředky. Ani tentokrát nebyl legislativní proces dokončen a návrh novely byl v únoru 2014 vzat zpět. Přesto je velice pravděpodobné, že se v budoucnu této přísnější regulaci nevyhneme. Z tohoto důvodu uvádíme již nyní stručný přehled toho, jaké jsou vládní tendence úpravy reklamy na zdravotnické prostředky. Obecně bude platit, že propagovat bude možné pouze zdravotnický prostředek, u kterého bylo vydáno prohlášení o shodě a který byl opatřen označením CE. Zcela zakázaná bude reklama ve formě soutěže, loterie nebo jiné podobné hry spočívající v množství předepsaných, vydaných nebo použitých zdravotnických prostředků, a to u zdravotnických prostředků hrazených plně nebo částečně z veřejného zdravotního pojištění. Regulace reklamy na zdravotnické prostředky bude velice podobná té, kterou známe již nyní v souvislosti s léčivými přípravky. Za reklamu na zdravotnické prostředky bude považována jakákoli forma podpory předepisování, výdeje, prodeje nebo používání zdravotnických prostředků, včetně průzkumů a (fi nančních či jiných) pobídek. Reklamou tak bude zejména poskytnutí vzorku zdravotnického prostředku, poskytnutí fi nančního daru či věcné odměny. Také sponzorování různých setkání zdravotnických pracovníků bude považováno za reklamu. Stejně jako u léčivých přípravků se bude také u zdravotnických prostředků rozlišovat mezi reklamou zaměřenou na širokou veřejnost a reklamou zaměřenou na odbornou veřejnost (zejm. lékaře). Vůči široké veřejnosti bude možné propagovat pouze takový zdravotnický prostředek, jehož použití nevyžaduje odborný dohled lékaře a jehož výdej není vázán pouze na poukaz. Mezi povinné náležitosti reklamy bude patřit mimo jiné informace o tom, že je daný výrobek zdravotnickým prostředkem a jaký je jeho účel použití. Nedílnou součástí reklamy bude muset být také výzva k pečlivému

8 na zdravotnické prostředky bude Regulace reklamy mít do budoucna pravděpodobně přísnější pravidla. Vůči široké veřejnosti bude možné propagovat jen zdravotnický prostředek, jehož použití nevyžaduje odborný dohled lékaře a jehož výdej není vázán pouze na poukaz. Reklama bude mít stanovené také povinné náležitosti a odborníkům bude možné v souvislosti s reklamou poskytnout pouze dar nepatrné hodnoty se vztahem k vykonávané odborné činnosti. pročtení návodu k použití a informace k bezpečnému používání zdravotnického prostředku. Naopak zcela zakázanou bude reklama vůči široké veřejnosti zaměřená výhradně na osoby mladší 15 let, nebo například reklama, která bude naznačovat, že klinická účinnost zdravotnického prostředku je zaručená, je lepší nebo rovnocenná s účinností jiné léčby nebo jiného zdravotnického prostředku nebo že použití zdravotnického prostředku není spojeno s riziky. Zakázané bude také doporučení zdravotnického prostředku vědci, zdravotnickými pracovníky, nebo osobami, které by z pozice svého společenského postavení mohly používání zdravotnického prostředku podpořit. Pokud bychom hledali analogii v regulaci reklamy na léky, tak v té nesmí dle příslušného pokynu Státního ústavu pro kontrolu léčiv vystupovat nejen lékaři, uznávaní odborníci, prezidenti odborných komor či zástupci odborných společností, ale ani např. umělci, herci, moderátoři, sportovci, zpěváci či politici. V případě reklamy určené odborné veřejnosti bude kladen důraz na to, aby byly odborníkům předkládané dostatečné, doložitelné a objektivní údaje, které jim umožní vytvořit si vlastní názor. Dále bude stanoveno, že taková reklama může být šířena pouze prostřednictvím komunikačních prostředků určených odborné veřejnosti, tedy zejména v odborných publikacích, odborném tisku či odborných audiovizuálních pořadech. V souvislosti s reklamou na zdravotnický prostředek bude zakázáno odborné veřejnosti nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch, ledaže jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti. Pokud se budeme také v tomto případě inspirovat lékovou reklamou a zejména tedy výkladem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak se nepatrnou hodnotou bude rozumět částka ve výši do Kč na rok a odborníka. Obdobně se budeme moci nechat inspirovat také výkladem toho, jaký dar má či nemá vztah k vykonávané odborné činnosti (kniha, elektronika, triko, apod.). V rámci pohostinství při setkání odborné veřejnosti na vědeckých kongresech a obdobných akcích bude možné poskytnout těmto osobám dopravu nebo úhradu cestovních nákladů, ubytování, stravu a úhradu registračního poplatku. Takové setkání bude muset být navíc předem oznámeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, který jej zveřejní na svých internetových stránkách po dobu 5 let. Oznamovací povinnost se bude týkat také odborníků, a to ohledně veškerého plnění, které jim bylo v souvislosti s reklamou poskytnuto. Jak již bylo výše naznačeno, bude v případě reklamy na zdravotnické prostředky kontrolním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vzhledem k tomu, že je kontrolním orgánem také v případě obdobné lékové reklamy, lze očekávat, že se výklad jednotlivých zákonných ustanovení ustálí v poměrně krátké době. Václav Audes partner Dagmar Bicková advokátka Veronika Filipová koncipientka

9 Přímé dodávky léčivých přípravků: soutěžně-právní pohled V posledních letech řada farmaceutických společností začíná uplatňovat nový distribuční model spočívající v přímých dodávkách léčivých přípravků. V případě, kdy výrobce farmaceutik zaujímá na trhu dominantní postavení, se tímto opatřením může dostat do rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže. Evropská komise ani ÚOHS zatím neměly příležitost se k tomuto modelu vyjádřit a definovat podmínky jeho přípustnosti. O to více nabývá na významu potřeba pečlivé soutěžní analýzy, která by měla zavedení tohoto modelu v jednotlivých případech předcházet. 1. Úvod Jedním z aktuálních trendů na farmaceutickém trhu je narůstající počet případů, v nichž farmaceutické společnosti přecházejí či zvažují přechod na nový distribuční model spočívající v přímých dodávkách léčivých přípravků do nemocničních zařízení a lékáren (tzv. Direct-to-Pharmacy model). Farmaceutické fi rmy ukončí dosavadní spolupráci s distributory a začnou dodávat léčivé přípravky do lékáren a zdravotnických zařízení samy, popř. prostřednictvím poskytovatele logistických služeb, resp. prostřednictvím omezeného počtu distributorů či distributora výhradního. Distribuční společnosti se této politice brání, neboť v jejím důsledku přicházejí mnohdy o významné obchodní příležitosti. V této souvislosti často uvádějí, že přechod na přímé dodávky má za cíl omezení paralelního vývozu léčivých přípravků. Tato obchodní praktika je přitom právem EU chráněna coby prostředek integrace vnitřního trhu s tím, že aktivity cílené na její omezení jsou z hlediska soutěžního práva považovány za vysoce rizikové. Přímé dodávky do lékáren jsou farmaceutickými fi rmami využívány stále hojněji, avšak soutěžní úřady (Evropská komise a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; ÚOHS ) se k tomuto modelu zatím nevyjádřily. Ačkoli mohou být přímé dodávky ospravedlněny řadou důvodů, nelze vyloučit, že soutěžní úřady mohou přechod na tento model v řadě případů považovat za protisoutěžní. Vzhledem k tomu je třeba, aby farmaceutické společnosti přechod na přímé dodávky vždy pečlivě posoudily z relevantních soutěžně-právních hledisek. 2. Přechod na přímé dodávky: základní hlediska Přechod na přímé dodávky v sobě zahrnuje částečné či dokonce úplné ukončení spolupráce s distribučními společnostmi. Toto jednání

10 je z pohledu soutěžního práva nahlíženo jako tzv. odmítnutí dodávek (refusal to deal). Odmítnutí dodávek distribučním společnostem může vést k protiprávnímu omezování hospodářské soutěže v případech, kdy farmaceutická společnost, jež se tohoto jednání dopouští, zaujímá na trhu dominantní postavení. 2.1 Vymezení relevantního trhu Obecně platí, že dominantní postavení na trhu má soutěžitel, kterému jeho tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Není-li prokázán opak, má se za to, že dominantní postavení nezaujímá soutěžitel, který ve zkoumaném období dosáhl na trhu menší než 40% tržní podíl. Klíčovým předpokladem pro zjištění, zda farmaceutická společnost zaujímá na trhu dominantní postavení, je vymezení příslušného relevantního trhu. Při vymezování relevantních trhů s humánními léčivy vychází ÚOHS obecně z členění léčiv podle anatomicko-terapeutickochemické klasifi kace (ATC). Tuto klasifi kaci jako východisko pro vymezení relevantních trhů používá i Evropská komise, k jejíž rozhodovací činnosti Úřad podpůrně přihlíží. Pro účely vymezování relevantních trhů je obecně používána klasifi kace ATC-3. V některých případech však tomu tak být nemusí a soutěžní orgány provádějí analýzu na úrovni klasifi kace ATC-4 či popřípadě relevantní trh vymezují podle přípravků založených na stejné účinné látce (active pharmaceutical ingredient (API); tzv. molekulová úroveň). 1 Tento trend lze vypozorovat v přístupu Evropské komise, která ve své novější rozhodovací praxi tenduje k užšímu vymezování relevantních trhů s tím, že považuje léčivé přípravky založené na účinných látkách, jež jsou nezastupitelné, za samostatné produktové trhy. 2 Ve prospěch užšího vymezení relevantního trhu potenciálně hovoří též specifi cká povaha vztahů mezi výrobci farmaceutik a distributory. O tom, který konkrétní léčivý přípravek bude pacientovi předepsán, a který tak bude následně u distributora poptáván, rozhodují lékaři (v omezené míře pak též pracovníci lékáren), a nikoli distributoři. Toto rozhodnutí distributor nemůže ovlivnit a musí dodávat toliko poptávané přípravky, které nemůže nahradit přípravky jinými. Tato skutečnost tudíž podle některých názorů může hovořit ve prospěch závěru, že z hlediska potřeb distributorů a jejich povinnosti zajistit dostatečný objem léčivých přípravků na trhu je vhodné považovat určité léčivé přípravky za samostatné produktové trhy, a to dokonce bez ohledu na případnou terapeutickou zastupitelnost. Adekvátní vymezení relevantního trhu má klíčový význam. Zcela odlišně může být hodnocena situace, pokud se přechod na přímou distribuci uskuteční na trhu, kde spolu vzájemně soupeří léčivé přípravky založené na stejné účinné látce (tedy přípravky, jež jsou zastupitelné), a situace, kdy se přechod na přímé dodávky bude týkat léčivého přípravku, který 1. Tento přístup se začíná prosazovat v praxi Evropské komise v posledních několika letech v rámci posuzování spojení soutěžitelů. Viz např. její rozhodnutí č. COMP/M.5295 TEVA / BARR ze dne , popř. rozhodnutí č. COMP/M SANOFI-AVENTIS/ ZENTIVA ze dne Viz č. COMP/M.5295 TEVA / BARR ze dne , odst

11 je zcela nezastupitelný a který tak na trhu zaujímá monopolní postavení. Jinými slovy řečeno, to, jak bude relevantní trh vymezen, může v řadě případů předurčit či výrazně ovlivnit konečné právní posouzení věci. 2.2 Přechod na přímé dodávky a omezování paralelních vývozů Jak již bylo naznačeno, častým protiargumentem distributorů je, že skutečným účelem přechodu na přímé dodávky je zamezení paralelního obchodu s léčivy. Tento protiargument je velmi závažný, neboť omezování paralelních vývozů léčiv je z pohledu práva EU považováno za nežádoucí, neboť je v rozporu s principem jednotného trhu a volného pohybu zboží. K otázce, za jakých okolností může farmaceutická společnost s dominantním postavením odmítnout objednávky distribučních společností, aby tak zamezila paralelnímu vývozu svých přípravků, se vyjádřil Soudní dvůr EU v případu Sot. Lélos. 3 Soudní dvůr připustil, že cenová regulace léčivých přípravků může vytvářet stimuly pro paralelní obchod, nicméně konstatoval, že ani regulační zásahy státu nemohou omezování paralelního obchodu ospravedlnit. Současně však konstatoval, že pravidla soutěžního práva nemohou být vykládána tak, aby farmaceutickým společnostem hodlajícím chránit své obchodní zájmy nezbyla jiná možnost, než přestat dodávat své léčivé přípravky do zemí s nižší cenou. Soudní dvůr proto uznal, že farmaceutické společnosti v dominantním postavení musejí mít možnost přijmout opatření, která jsou důvodná a přiměřená vzhledem k potřebě chránit vlastní obchodní zájmy. Výrobce farmaceutik tak v rámci ochrany svých zájmů může odmítnout objednávky, ovšem pouze takové, které mají neobvyklý charakter vzhledem k předchozím obchodním vztahům, jež tento výrobce udržoval s dotčenými distribučními společnostmi, nebo které mají neobvyklý charakter vzhledem k rozsahu objednávek ve vztahu k potřebám trhu dotčeného členského státu. Pokud však výrobce farmaceutik s dominantním postavením na trhu ve snaze zabránit paralelním vývozům odmítne vyhovět objednávkám, jejichž charakter je obvyklý, dopouští se zneužití svého dominantního postavení ve smyslu článku 102 Smlouvy o fungování EU. 2.3 Přechod na přímé dodávky a odmítnutí obchodovat Z rozsudku Sot. Lélos vyplývá, že pokud farmaceutická společnost hodlá ukončit spolupráci s distributorem a přejít na přímé dodávky, potom by se nemělo jednat o přípravek, který je předmětem paralelního vývozu. Pokud o takový přípravek jde, potom musí být schopna prokázat, že důvodem jejího opatření není omezení paralelního vývozu, ale jiná (legitimní) okolnost. Netřeba dodávat, že prokázání takového tvrzení bude velmi obtížné. 3. Rozsudek Soudního dvora EU ve věci Sot. Lélos kai Sia EE a další proti GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton ve spojených věcech C468/06 až C478/06 ze dne 16. září 2008 (Syfait II).

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Minimální inzertní ceny pro internetový prodej 2 Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

EU Legal News 06/2015

EU Legal News 06/2015 PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Červen 2015 EU Legal News (nejen) v oblasti soutěže a regulace Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství Obsah Úvodem Tichá revoluce

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH. leden 2012. v oblasti zdravotnictví PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem leden 2012 v oblasti zdravotnictví OBSAH úvod 2 Zdravotnická zařízení čeká povinná přeregistrace 3 POSKYTOVÁNÍ BONUSŮ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní advokacie informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní advokacie OBSAH Alternativní řešení soutěžních problémů má význam............................. 3 Soutěžní

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

EU LEGAL NEWS OBSAH BŘEZEN 2011. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS BŘEZEN 2011 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, dovolte, abych Vám představil nové

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS K V Ě T E N 2 0 1 3 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, mám to potěšení Vás znovu

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Plénum Ústavního soudu složené z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vladimíra Kůrky,

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PR SLUŽBY Pro Asociaci Public Relations Agentur připravila advokátní kancelář ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Obsah 1. Úvod... 3 2. Předmět veřejné

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 12 - IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Ve vztahu k evidenční povinnosti daňových subjektů obsahuje současná právní úprava celou řadu norem, které ukládají povinným

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika

VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - obecná charakteristika Petra Šourková 2006/2007 Prohlašuji, že jsem

Více

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo financí ČR KONZULTAČNÍ MATERIÁL SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES O SMLOUVÁCH O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE RADY 87/102/EHS

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora...

Úvodní slovo předsedy... 3. Hospodářská soutěž... 5. Veřejné zakázky a koncese... 13. Významná tržní síla... 23. Veřejná podpora... OBSAH Úvodní slovo předsedy... 3 Hospodářská soutěž... 5 Veřejné zakázky a koncese... 13 Významná tržní síla... 23 Veřejná podpora... 25 Mezinárodní spolupráce... 29 Lidské zdroje a informační činnost...

Více

Využití licencí. Metodika IV

Využití licencí. Metodika IV Metodika IV Metodika IV Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití (EF-TRANS), který je jedním z Individuálních

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru.

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH SRPEN 2011. Havel, Holásek & Partners (2001 2011) 10 let na právním trhu. Děkujeme klientům a obchodním partnerům za důvěru. PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem SRPEN 2011 SOUTĚ Ž A EU OBSAH PŘEZKUM CERTIFIKÁTU AUTORIZOVANÉHO INSPEKTORA VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ A RIZIKA

Více