má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození."

Transkript

1 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Po napínavém souboji s opozičními i vlastními zákonodárci se před několika týdny podařilo vládní koalici v poslanecké sněmovně prosadit tzv. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů. Tento zákon mění k velkou řadu jiných zákonů a jeho dopady zejména na daňové předpisy budou značné. Nach spannendem Kampf mit den Gesetzgebern aus den eigenen Reihen und aus den Reihen der Opposition ist es vor mehreren Wochen der Regierungskoalition in der Abgeordnetenkammer gelungen, das sog. Gesetz über die Stabilisierung der öffentlichen Haushalte durchzusetzen. Dieses Gesetz ändert zum eine ganze Reihe von anderen Gesetzen, und seine Auswirkungen insbesondere auf die Steuervorschriften werden erheblich sein. Novela k obsahuje celou řadu terminologických upřesnění bez vlivu na daňové zatížení daňových subjektů. Většina změn znamená z pohledu daňového poplatníka pozitivní posun. Ze změn, které budou mít vliv na většinu poplatníků, bychom rádi upozornili na následující: Die Novelle zum enthält eine ganze Reihe an terminologischen Präzisierungen ohne Einfluss auf die steuerliche Belastung der Steuersubjekte. Die Mehrzahl der Änderungen bedeutet aus Sicht des Steuerpflichtigen einen positiven Schritt. Von den Änderungen, die die Mehrzahl der Steuerpflichtigen betreffen, möchten wir gerne auf nachstehende eingehen: 1. daň z příjmů fyzických osob Novela zužuje osvobození od daně v případě převodu cenných papírů ze strany fyzických osob. K dosavadnímu osvobození od daně z příjmů při prodeji cenných papírů byla doplněna podmínka držby maximálně 5% na základním kapitálu po dobu 24 měsíců před prodejem. Nesplnění této podmínky 1. Einkommensteuer Die Novelle engt die Befreiung von der Steuer bei der Übertragung von Wertpapieren seitens natürlicher Personen ein. Zur bisherigen Befreiung von der Einkommensteuer beim Verkauf von Wertpapieren wurde die Bedingung des Besitzes von maximal 5% am Grundkapital über 24 Monate vor dem Verkaufszeitpunkt

2 má za následek přeřazení do kategorie prodeje podílů na ostatních obchodních společnostech, tzn. 5ti-letá lhůta pro osvobození. ergänzt. Die Nichterfüllung dieser Bedingung hat eine Umstufung in die Kategorie des Verkaufs von Anteilen an sonstigen Handelsgesellschaften zur Folge, d.h. eine 5-jährige Frist zur Befreiung. Osvobození od daně z příjmů z hypotéčních zástavních listů bylo zrušeno. Die Befreiung von der Einkommensteuer für Zinsen aus Hypothekenpfandbriefen wurde aufgehoben. Pro fyzické osoby podnikatele byla zrušena minimální daň. Für natürliche Personen Unternehmer wurde die Mindeststeuer aufgehoben. Sazba daně z příjmů fyzických osob byla snížena (z doposud progresivní sazby 12%-32%) na jednotných 15% a pro rok 2009 na jednotných 12,5%. Vzhledem ke skutečnosti, že základem pro výpočet daně bude tzv. superhrubá mzda, bude efektivní sazba daně pro zaměstnance pro rok 2008 činit cca. 23,1% a pro rok 2009 potom cca. 19,3% Der Einkommensteuersatz wurde (vom bislang progressiven Satz von 12% - 32%) auf einheitliche 15% und für das Jahr 2009 auf einheitliche 12,5% herabgesetzt. Da Grundlage für die Berechnung der Steuer der sog. Superbruttolohn sein wird, wird der effektive Steuersatz für Arbeitnehmer für das Jahr 2008 ca. 23,1% und für das Jahr 2009 und danach ca. 19,3% betragen. Pro zaměstnance i OSVČ již nebude tedy platba sociálního a zdravotního pojištění daňově uznatelným nákladem, u zaměstnance bude částka na pojištění zaplacená zaměstnavatelem zvyšovat základ daně. Für Arbeitnehmer und selbstständig erwerbstätige Personen werden somit die Sozial- und Krankenversicherungsabgaben bereits kein steuerwirksamer Aufwand mehr sein, bei Arbeitnehmern werden die vom Arbeitgeber gezahlten Versicherungsbeiträge die Steuergrundlage erhöhen. Z důvodu zavedení jednotné sazby daně bylo zrušeno společné zdanění manželů. Aufgrund der Einführung eines einheitlichen Steuersatzes wurde das Ehegattensplitting aufgehoben. K dojde ke značnému nárůstu částek snižujících daň - Zum kommt es zu einem erheblichen Anstieg der

3 částky snižující daňovou roční povinnost se mění z 7.200,- na ,- na poplatníka, z 6.000,- na 10680,- na dítě atd. Steuerfreibeträge die die jährliche Steuerpflicht mindernden Beträge werden von CZK 7.200,- auf CZK ,- pro Steuerpflichtiger, von CZK 6.000,- auf CZK ,- pro Kind usw. erhöht. 2. daň z příjmů právnických osob prodej podílů na dceřiné společnosti bude osvobozen od daně z příjmů právnických osob, pokud se jedná o prodej dceřiné společnosti mateřskou společností ve smyslu směrnice EU. V případě prodeje dceřiné společnosti, která není daňovým rezidentem v EU, lze za splnění dalších podmínek (např. běžná DPPO této dceřiné společnosti musí činit alespoň 12%, musí existovat smlouva o zamezení dvojího zdanění s ČR atd.) prodej realizovat jako od daně osvobozený. Česká republika tedy konečně odstraňuje hlavní překážku ke vzniku holdingových struktur. 2. Körperschaftsteuer der Verkauf der Anteile an einer Tochtergesellschaft wird von der Körperschaftsteuer befreit, wenn es sich um den Verkauf einer Tochtergesellschaft durch eine Muttergesellschaft im Sinne der EU- Richtlinie handelt. Beim Verkauf einer Tochtergesellschaft, die nicht in der EU steueransässig ist, kann bei Erfüllung weiterer Bedingungen (z. B. muss die laufende Körperschaftsteuer dieser Tochtergesellschaft mindestens 12% betragen, mit der Tschechischen Republik muss ein Doppelbesteuerungsabkommen existieren usw.) ebenso steuerfrei realisiert werden. Die Tschechische Republik beseitigt somit endlich das Haupthindernis zur Entstehung von Holdingstrukturen. Sazba daně z příjmů právnických osob bude snížena z dnešních 24% na 21% v roce 2008 a dále na 20% v roce 2009 a 19% v roce Der Körperschaftsteuersatz fällt von heute 24% auf 21% im Jahr 2008, weiter auf 20% im Jahr 2009 und auf 19% im Jahr Zákon stanovuje, že promlčené závazky a neuhrazené závazky, které jsou více než 36 měsíců po splatnosti, budou přičteny k základu daně a musí být tedy zdaněny to platí v zásadě pro závazky, jejichž vznik byl spojen se vznikem nákladu u poplatníka Das Gesetz regelt, dass verjährte Verbindlichkeiten und nicht bezahlte Verbindlichkeiten, die älter als 36 Monate sind, zur Steuergrundlage hinzugerechnet werden und daher versteuert werden müssen dies gilt im Grunde für Verbindlichkeiten, deren Entstehung mit der Entstehung eines Aufwands beim Steuerpflichtigen verbunden war.

4 Novela zákona bude umožňovat, aby náklady vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků, byly daňově uznatelným nákladem. Novela zákona stanoví, že aby byl finanční leasing daňově uznatelný, musí doba nájmu odpovídat minimálně době pro odpisování, u nemovitostí explicitně 30 let. Novela rozšiřuje možnost za poplatek požádat správce daně o závazné stanovisko např. v případě částečného používání majetku pro podnikatelské a jiné účely, stanovení, zda se jedná o technické zhodnocení nebo běžný náklad, zařazení plnění do příslušné sazby DPH apod. Daňová uznatelnost úroků Podle dosavadního znění zákona podléhají testu daňové uznatelnosti pouze úroky od spojených osob, kritériem je 4 násobek vlastního kapitálu dlužníka. Nový zákon jednak zavádí další podmínky pro daňovou uznatelnost úroků (a to i v případě nespojených osob) a dále rozšiřuje pojem finanční náklady i na související náklady (poplatky za zpracování úvěru, poplatky za záruky apod.). Do budoucna zákon zavádí nové podmínky pro daňovou uznatelnost úroků: a. úrok nesmí přesáhnout průměrnou úrokovou míru (na CZK průměrný 12-ti měsíční PRIBOR) o více než 4 procentní body b. úvěrové závazky nesmí být podřízeny Die Novelle des Gesetzes wird es ermöglichen, dass die infolge einer nachweislich durchgeführten Liquidierung von Materialvorräten, Waren, unfertiger Produktion, Halbfabrikaten und fertigen Erzeugnissen entstandenen Kosten steuerwirksamer Aufwand sind. Die Novelle des Gesetzes regelt, dass, damit ein Finanzierungsleasing steuerwirksam wird, die Mietdauer mindestens der Abschreibungsdauer entsprechen muss, bei Immobilien explizit 30 Jahre. Die Novelle erweitert die Möglichkeit, gegen Zahlung einer Gebühr den Fiskus um eine verbindliche Auskunft zu bitten z. B. bei teilweiser Nutzung von Vermögen zu unternehmerischen und anderen Zwecken, zur Bestimmung, ob es sich um eine technische Aufwertung oder einen laufenden Aufwand handelt, Zuordnung einer Leistung zum entsprechenden MwSt.-Satz usw. Steuerlicher Anerkennungsfähigkeit von Zinsen Laut bisherigem Gesetzeswortlaut unterliegen dem Test der steuerlichen Anerkennungsfähigkeit nur Zinsen von verbundenen Personen, Kriterium ist das Vierfache des Eigenkapitals des Schuldners. Das neue Gesetz führt weitere Bedingungen für die steuerliche Anerkennungsfähigkeit von Zinsen ein (und zwar auch im Falle von nicht verbundenen Personen) und erweitert den Begriff Finanzkosten auch auf die damit verbundenen Kosten (Kreditbearbeitungsgebühr, Gebühren für Bürgschaften usw.). Für die Zukunft führt das Gesetz neue Bedingungen für die steuerliche Anerkennungsfähigkeit von Zinsen ein: a. der Zins darf das durchschnittliche Zinsmaß (in CZK durchschnittlicher 12-monatiger PRIBOR) nicht um mehr als 4 Prozentpunkte übersteigen b. die Kreditverbindlichkeiten dürfen nicht den

5 ostatním závazkům c. úroky nesmí být odvozovány od výsledku hospodaření dlužníka d. úhrn úvěrů a půjček nesmí přesáhnout 6-ti násobek vlastního kapitálu dlužníka v případě, že věřitel není spojenou osobou e. úhrn úvěrů a půjček nesmí přesáhnout dvojnásobek vlastního kapitálu dlužníka v případě, že věřitelem nebo ručitelem za úvěr je spojená osoba sonstigen Verbindlichkeiten untergeordnet werden c. die Zinsen dürfen nicht vom Betriebsergebnis des Schuldners abgeleitet werden d. die Summe der Kredite und Darlehen darf nicht das Sechsfache des Eigenkapitals des Schuldners übersteigen, falls der Gläubiger keine verbundene Person ist e. die Summe der Kredite und Darlehen darf nicht das Zweifache des Eigenkapitals des Schuldners übersteigen, falls Gläubiger oder Kreditbürge eine verbundene Person ist V případě smluv uzavřených do účinnosti nového zákona se uplatní nové podmínky až od roku V případě uzavření nových smluv nebo dodatků k dříve uzavřeným smlouvám se však uvedené podmínky uplatní již od roku Lze tedy doporučit naplánovat financování společnosti již dnes a uzavřít smlouvu (např. se spojenou osobou) již nyní, aby se nová kritéria uplatnila až od roku Im Falle der bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes abgeschlossenen Verträge gelangen die neuen Bedingungen erst ab dem Jahr 2010 zur Anwendung. Beim Abschluss neuer Verträge oder von Zusätzen zu früher abgeschlossenen Verträgen gelangen die angeführten Bedingungen jedoch bereits ab dem Jahr 2008 zur Anwendung. Wir empfehlen deshalb, die Finanzierung einer Gesellschaft bereits heute zu planen und einen Vertrag (z. B. mit einer verbundenen Person) bereits jetzt abzuschließen, damit die neuen Kriterien erst ab dem Jahr 2010 greifen. Novela zákona ruší maximální pořizovací cenu pro osobní automobily, která doposud činila Kč. Die Novelle des Gesetzes hebt den maximalen Anschaffungspreis für PKW auf, der bislang CZK betrug. Novela zákona ruší odpisovou skupinu 1a (doba odpisování 4 roky), silniční motorová vozidla budou přeřazena do odpisové skupiny 2 a budou odepisována 5 let. Die Novelle des Gesetzes hebt die Abschreibungsgruppe 1a auf (Abschreibungsdauer 4 Jahre), Straßenkraftfahrzeuge werden der Abschreibungsgruppe 2 zugeordnet und über 5 Jahre abgeschrieben. Novela zákona omezuje tvorbu opravných položek k pohledávkám s vyšší hodnotou než ,- Kč. Byla zavedena podmínka, že musí dojít k právnímu vymáhání pohledávky, aby bylo vůbec možné tvořit jakoukoli opravnou položku. Die Novelle des Gesetzes beschränkt die Bildung von Wertberichtigungen zu Forderungen mit einem höheren Wert als ,- CZK. Es wurde die Bedingung eingeführt, dass es zur rechtlichen Beitreibung der Forderung kommen muss, damit überhaupt eine Wertberichtigung gebildet werden kann.

6 3. daň z přidané hodnoty Novela zákona umožňuje jednotný postup Skupiny spojených osob vůči státním orgánům. Zákon bude umožňovat společnou registraci a společné placení daně. Tento postup může být výhodný zejména v případech, kdy jeden člen skupiny spojených osob vykazuje pravidelně daňovou povinnost a jiný člen nadměrné odpočty. Novela zákona mění sníženou sazbu DPH z 5 na 9 %. Novela zákona nově definuje tzv. stavby pro sociální bydlení (tzn. byt do 120 m., dům do 350 m. podlahové plochy). Převod těchto staveb, stavební práce na těchto objektech apod. bude podléhat snížené sazbě DPH 3. Mehrwertsteuer Die Novelle des Gesetzes ermöglicht ein einheitliches Vorgehen einer Gruppe verbundener Personen gegenüber den staatlichen Organen. Das Gesetz wird die gemeinsame Registrierung und die gemeinsame Zahlung der Steuer ermöglichen. Dieses Vorgehen kann insbesondere dann von Vorteil sein, wenn ein Mitglied der Gruppe verbundener Personen regelmäßig eine Steuerpflicht und ein anderes Mitglied übermäßige Abzüge ausweist. Die Novelle des Gesetzes erhöht den verminderten MwSt.-Satz von 5 auf 9 %. Die Novelle des Gesetzes definiert neu sog. Bauten für soziales Wohnen (d.h. Wohnung bis 120 m2, Haus bis 350 m2. Grundfläche). Die Übertragung dieser Bauten, die Bauarbeiten an diesen Objekten usw. werden dem verminderten MwSt.-Satz unterliegen. 4. ostatní Novela zákona ruší povinnost k zavést registrační pokladny Novela zákona zvyšuje s účinností k daň z tabákových výrobků. Např. minimální daň z cigaret bude zvýšena z 1,64 Kč/ks na 1,92 Kč/ks, daň z tabáku z 905,- Kč/kg na 1280,- Kč/kg etc. Novela zákona zavádí u sociálního a zdravotního pojištění maximální vyměřovací základ zaměstnance, a to na 4-násobek statistické průměrné měsíční mzdy. Stejný vyměřovací základ bude platit i pro osoby samostatně výdělečně činné, u kterých tedy dojde ke zvýšení ze současných ,- Kč/měsíc. 4. Sonstiges Die Novelle des Gesetzes hebt zum die Pflicht auf, Registrierungskassen einzuführen Die Novelle des Gesetzes erhöht mit Wirksamkeit zum die Steuer für Tabakerzeugnisse, z. B. wird die Mindeststeuer für Zigaretten von 1,64 CZK/Stk. auf 1,92 CZK/Stk. und die Steuer für Tabak von 905,- CZK/kg auf 1280,- CZK/kg etc. erhöht Die Novelle des Gesetzes führt bei der Sozialund Krankenversicherung eine maximale Bemessungsgrundlage des Arbeitnehmers ein, und zwar das Vierfache des statistischen durchschnittlichen Monatslohns. Die gleiche Bemessungsgrundlage wird auch für selbstständig erwerbstätige Personen gelten, bei denen es dadurch zu einer Erhöhung von gegenwärtig ,- CZK/Monat kommt.

7 Novela zákona zavádí další daně, a to daň ze zemního plynu, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Die Novelle des Gesetzes führt weitere Steuern ein, und zwar die Erdgassteuer, Steuer auf feste Brennstoffen und Stromsteuer. Materiál v této zprávě má čistě informativní charakter. Přestože sestavování této zprávy byla věnována patřičná pozornost a péče, nepřebírá společnost Schaffer & Partner s.r.o. žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídá za žádné škody vzniklé na základě spolehnutí se na tyto obecné informace. V každém případě doporučujeme si vyžádat v konkrétním případě odbornou radu. Das in diesen Schaffer News dargebotene Material hat rein informativen Charakter. Obwohl die Schaffer News mit größter Aufmerksamkeit und Sorgfalt zusammengestellt werden, übernimmt die Gesellschaft Schaffer & Partner s.r.o. keine Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unstimmigkeiten und schließt jegliche Haftung für Schäden, die evtl. auf Grund des ausschließlichen Verlassens auf diese allgemeinen Informationen entstanden sein könnten, aus. Wir empfehlen in jedem Fall bei einem konkreten Anliegen auch entsprechende fachliche Beratung einzuholen. Schaffer & Partner spol. s r.o. Václavská Praha 2 Tel.: Fax:

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News!

Mai 2009. Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Vážení čtenáři Schaffer News! Mai 2009 Vážení čtenáři Schaffer News! Sehr geehrte Leser der Schaffer News! Přinášíme Vám novinky ze světa daní, účetnictví a práva. V první části budeme pokračovat v nejvýraznějších změnách, které se

Více

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa

Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Novelizace živnostenského zákona: obecní živnostenské úřady jako centrální registrační místa Živnostenské úřady se s účinností od 1. srpna 2006 stávají správními úřady, u nichž bude možné učinit oznámení,

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2011 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2011 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

Tax Information. Newsletter for the Czech Republic. Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten

Tax Information. Newsletter for the Czech Republic. Steuerliche, 2013 zu erwartende Neuigkeiten Tax Information Newsletter for the Czech Republic CCS Consulting, s.r.o. CCS Audit, s.r.o. Ružička, Srp & Partners s.r.o., advokátní kancelář Palác Myslbek, Ovocný trh 8/1096, 110 00 Praha 1 Tel.: + 420

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2010 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2010 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

Steuerliche Neuigkeiten für 2015. Sehr geehrte Geschäftsfreunde, TAX INFO 2014/2 Newsletter for the Czech Republic Ing. Libor Kadlec Ing. Radko Matyáš Ing. Alžběta Pokorná Daňové novinky pro rok 2015 Vážení klienti, počátkem nového roku 2015 vejde v účinnost opět ne

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361

HF-Czechforge s.r.o. Průmyslový park 13, 350 02 Cheb IČO 273 65 361 DIČ CZ 273 65 361 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DODAVATELSKÉ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují smluvní vztah mezi dodavatelem a společností HF- Czechforge s.r.o., se sídlem

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4 eingetragen im durch das Stadtgericht in Prag geführten Handelsregister Abschnitt B, Einlage 2740 SATZUNG DER GESELLSCHAFT A. GRUNDBESTIMMUNGEN

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup služeb Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti.

kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. kancelář dle možností informace o zvláštních předpisech pro cizince, osoby bez státní příslušnosti, jakož i držitele dvojí státní příslušnosti. 2.2. Informace o cestovním plnění Cestovní kancelář je povinna

Více

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu

Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Všeobecné nákupní podmínky společnosti MBtech Bohemia s.r.o. pro nákup materiálu Společnost MBtech Bohemia s.r.o., dále jen MBB, nabízí vývojové a poradenské služby ve všech fázích procesu výroby automobilů,

Více

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen

AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen Informace AOK pro české příhraniční pracovníky a jejich rodinné příslušníky AOK-Information für tschechische Grenzgänger und ihre Familienangehörigen Gesundheit in besten Händen

Více

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře

Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Obecné obchodní podmínky Bucher Reisen, včetně Go Bucher Obecné obchodní podmínky cestovní kanceláře 1. Uzavření cestovní smlouvy 1.1. S Vaším přihlášením k cestě na základě našich vypsaných údajů nám

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 783 261 3 147 661

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit

INFORMATIONEN zu den europäischen Verordnungen über soziale Sicherheit Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd Am Alten Viehmarkt 2, 84028 Landshut Postanschrift: 84024 Landshut Telefon 0871 81-0, Telefax 0871 81-2150 Bürgertelefon 0800 1000 48015 service@drv-bayernsued.de

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové

Daňová soustava ČR DANĚ NEPŘÍMÉ PŘÍMÉ. Ekologické daně. důchodové. daně ze spotřeby. majetkové Daňová soustava ČR Daňová soustava ČR DANĚ PŘÍMÉ NEPŘÍMÉ důchodové majetkové daně ze spotřeby Ekologické daně universální selektivní Přímé daně Důchodové Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Analýza mezd ve firmě Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod. Radmila Halová

Analýza mezd ve firmě Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod. Radmila Halová Analýza mezd ve firmě Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod Radmila Halová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou mezd ve společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod při

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více