Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006"

Transkript

1 Napájení Číslo dokumentu: Duben 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače.

2 Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim Režim spánku Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače Přerušení práce Není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Použití bezdrátové komunikace nebo diskových médií, která lze číst nebo na která lze zapisovat Výchozí nastavení napájení Zapnutí nebo vypnutí počítače nebo monitoru Použití nouzových postupů pro vypnutí Aktivace a ukončení úsporného režimu Aktivace nebo ukončení režimu spánku Napájení ii

3 Obsah 5 Možnosti napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Měřič napájení Nastavení a změna schématu napájení Nastavení výzvy zabezpečení Ovládací prvky výkonu procesoru 7 Jednotky bateriových zdroj Popis jednotek bateriových zdrojů Vložení nebo vyjmutí primární jednotky bateriových zdrojů Nabíjení více jednotek bateriových zdrojů Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů Postup v případě vybití baterií Zjištění stavu vybití baterií Řešení stavů vybití baterií Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Četnost použití kalibrace Způsob provedení kalibrace Úspora energie baterií Úspora energie při práci Výběr nastavení pro úsporu energie Skladování jednotky bateriových zdrojů Likvidace použité jednotky bateriových zdrojů Rejst ík iii Napájení

4 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor Následující ilustrace a tabulka označují a popisují umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Součást Popis 1 Vypínač displeje Je-li zapnutý počítač zavřen, vypne displej. (pokračování) Napájení 1 1

5 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor Součást Popis 2 Indikátory napájení* (2) Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Rychle bliká: Měli byste připojit adaptér střídavého proudu HP Smart AC Adapter s vyšším jmenovitým výkonem. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. 3 Tlačítko napájení Podle stavu počítače slouží k následujícím akcím: Počítač je vypnutý stisknutím ho zapnete. Počítač je zapnutý stisknutím přejdete do režimu spánku. Počítač je v úsporném režimu krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. Počítač je v režimu spánku krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. Jestliže počítač nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Microsoft Windows, vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. 4 FN+F3 Spustí úsporný režim. (pokračování) 1 2 Napájení

6 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor Součást Popis 5 Indikátor stavu baterie Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je vybitá. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie rychle blikat. Nesvítí: Pokud je počítač připojen k externímu zdroji napájení, zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v počítači plně nabity. Není-li počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu vybití. *Oba indikátory napájení zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku napájení je viditelný pouze tehdy, když je počítač otevřený. Indikátor napájení na přední straně počítače je viditelný u otevřeného i zavřeného počítače. Napájení 1 3

7 2 Zdroje napájení Počítač lze napájet z interní baterie nebo z externího zdroje střídavého proudu. Optimální zdroje napájení pro běžné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem nebo adaptér schválený pro použití s tímto počítačem Úloha Práce s většinou softwarových aplikací Nabíjení nebo kalibrace jednotky bateriových zdrojů vložené do počítače Instalace či úpravy systémového softwaru nebo zápis na disk CD či DVD Doporučený zdroj napájení Nabitá jednotka bateriových zdrojů v počítači Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. Externí napájení z následujících zdrojů: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. Å Jednotku bateriových zdrojů počítače nenabíjejte na palubě letadla. Externí napájení z následujících zdrojů: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. Napájení 2 1

8 Zdroje napájení P ipojení adaptéru st ídavého proudu ÅVAROVÁNÍ: Dodržováním následujících pravidel výrazn snížíte riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození za ízení: Zapojte sí ovou š ru do elektrické zásuvky, která je stále snadno p ístupná. Počítač odpojujte od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky (nikoli vytažením napájecího kabelu z počítače). Je-li dodán napájecí kabel s t íkolíkovou zástrčkou, zapojte jej do uzemn né t íkolíkové zásuvky. Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu nap íklad p ipojením adaptéru pro 2kolíkový konektor. Zemnicí kolík je d ležitý bezpečnostní prvek. Systém, který není ádn uzemn ný, m že zp sobit zasažení elektrickým proudem. Počítač lze připojit k externímu zdroji napájení následujícím způsobem: 1. Zapojte adaptér střídavého proudu do konektoru napájení 1 na počítači. 2. Připojte napájecí kabel 2 k adaptéru střídavého proudu. 3. Zapojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky se střídavým napětím Napájení

9 Zdroje napájení Po zapnutí počítače se v závislosti na použitém adaptéru střídavého proudu může zobrazit některá z následujících zpráv: Výstupní kapacita adaptéru Smart není pro tento počítač dostatečná. Klepnutím na tuto zprávu zobrazíte následující doplňující zprávu: Výstupní výkon adaptéru HP Smart AC Adapter připojeného k vašemu počítači není dostatečný. Použijte adaptér s vyšší kapacitou. Pro dosažení plného výkonu zařízení použijte adaptér střídavého proudu s vyšší kapacitou. Klepnutím na tuto zprávu zobrazíte následující doplňující zprávu: Připojený adaptér HP Smart AC Adapter bude napájet počítač, ale se sníženým výkonem. Plného výkonu dosáhnete, připojíte-li adaptér s vyšší kapacitou. Napájení 2 3

10 3 Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které šetří napájení a zkracují dobu spuštění. Mohou být aktivovány uživatelem nebo systémem. Další informace naleznete v části Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače. Úsporný režim ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit úplnému vybití baterií, nenechávejte počítač delší dobu v úsporném režimu. P ipojte jej k externímu zdroji napájení. Úsporný režim omezuje napájení nečinných systémových součástí. Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM a displej je prázdný. Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, blikají indikátory napájení. Po opětovném zahájení práce se informace na displeji zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím úsporného režimu. ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací, práci p ed p echodem do úsporného režimu uložte. Napájení 3 1

11 Úsporný režim a režim spánku Režim spánku ÄUPOZORN NÍ: Jestliže b hem režimu spánku zm níte konfiguraci počítače, je možné, že nebudete moci obnovit jeho činnost z režimu spánku. Je-li počítač v režimu spánku: Nevkládejte počítač do stolní jednotky ani jej z ní nevyjímejte. Nep idávejte ani neodebírejte pam ové moduly. Nevkládejte ani nevyjímejte jednotky pevného disku ani optické jednotky. Nep ipojujte ani neodpojujte externí za ízení. Nevkládejte ani nevyjímejte žádné karty externích médií. Režim spánku uloží informace z paměti RAM do souboru režimu spánku na pevném disku a potom vypne počítač. Indikátory napájení zhasnou. Po opětovném zahájení práce se informace na displeji zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím režimu spánku. Pokud bylo nastaveno heslo pro spuštění, je nutné při ukončení režimu spánku toto heslo zadat. 3 2 Napájení

12 Úsporný režim a režim spánku ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací, práci p ed p echodem do režimu spánku uložte. Režim spánku můžete zakázat. Pokud je však režim spánku zakázán a systém dosáhne stavu vybití baterií, nebude v případě, že je zapnuto napájení nebo je spuštěn úsporný režim, práce automaticky uložena. Opětovné povolení režimu spánku můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows :» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Musí být zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. Nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí systém aktivuje režim spánku: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. 2. Klepněte na jeden z intervalů v seznamu Režim spánku. Napájení 3 3

13 Úsporný režim a režim spánku Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače V následující části je popsáno, kdy je vhodné aktivovat úsporný režim nebo režim spánku a kdy počítač vypnout. Pokud je počítač v úsporném režimu nebo v režimu spánku, nelze aktivovat žádný typ síťové komunikace ani používat funkce počítače. P erušení práce Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM a displej je prázdný. Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, spotřebovává méně energie, než když je zapnutý. Po ukončení úsporného režimu se informace na displeji okamžitě obnoví. Při přechodu do režimu spánku se uloží informace z paměti RAM do souboru režimu spánku na pevném disku a počítač se vypne. Pokud se počítač nachází v režimu spánku, bude jeho spotřeba energie mnohem nižší než v úsporném režimu. Pokud počítač nebude delší dobu používán a bude odpojen od externího zdroje napájení, vypněte jej a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Prodlouží se tak její životnost. Podrobné informace o uložení jednotky bateriových zdrojů naleznete včásti Skladování jednotky bateriových zdrojů. 3 4 Napájení

14 Úsporný režim a režim spánku Není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Režim spánku musí zůstat povolený, zejména pokud je počítač při práci napájen z baterií a nemáte přístup k externímu zdroji napájení. Jestliže jednotka bateriových zdrojů selže, režim spánku uloží všechny informace do souboru režimu spánku a vypne počítač. Pokud přerušíte práci v okamžiku, kdy není jistý zdroj napájení, proveďte některou z následujících akcí: Uložte práci a aktivujte úsporný režim. Zapněte režim spánku. Vypněte počítač. Napájení 3 5

15 Úsporný režim a režim spánku Použití bezdrátové komunikace nebo diskových médií, která lze číst nebo na která lze zapisovat ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li p edejít možnému p erušení poslechu hudebního disku nebo sledování videa, p ípadn ztrát funkcí pro p ehrávání zvuku nebo videa, nespoušt jte b hem čtení nebo zápisu na disky CD, DVD nebo kartu externích médií úsporný režim ani režim spánku. Abyste zabránili ztrát informací, nespoušt jte úsporný režim ani režim spánku b hem zápisu na disky CD nebo DVD. Úsporný režim a režim spánku koliduje s použitím bezdrátové komunikace a médií. Řiďte se následujícími pokyny: Pokud se počítač nachází v úsporném režimu nebo v režimu spánku, nelze aktivovat bezdrátové připojení. Pokud nechtěně spustíte úsporný režim nebo režim spánku během přehrávání média v jednotce (disku CD, DVD nebo karty externích médií), mohou vzniknout následující situace: Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující okno s výstrahou: Putting the computer into hibernation or standby may stop the playback. Do you want to continue? (Aktivace režimu spánku nebo úsporného režimu může zastavit přehrávání. Chcete pokračovat?) Klepněte na tlačítko Ne. Budete-li chtít pokračovat v přehrávání zvuku či videa, bude možná nutné spustit médium znovu. 3 6 Napájení

16 4 Výchozí nastavení napájení V této části jsou vysvětleny výchozí postupy úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí počítače. Informace o změně některých funkcí napájení počítače naleznete v části Možnosti napájení. Ovládací prvky a indikátory uvedené v této kapitole naleznete na obrázcích v části Umístění ovládacích prvků a indikátorů. Napájení 4 1

17 Výchozí nastavení napájení Zapnutí nebo vypnutí počítače nebo monitoru Úloha Postup Výsledek Zapnete počítač. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Pokud indikátory napájení rychle blikají, měli byste připojit adaptér střídavého proudu s vyšším jmenovitým výkonem. Spustí se operační systém. Vypněte počítač. 1. Uložte práci a ukončete všechny otevřené programy. 2. Vypněte počítač prostřednictvím operačního systému klepnutím na položky Start > Vypnout počítač > Vypnout.* Pokud systém nereaguje a počítač nelze pomocí těchto postupů vypnout, vyhledejte informace v části Použití nouzových postupů pro vypnutí. Indikátory napájení zhasnou. Operační systém bude ukončen. Počítač se vypne. Vypnutí displeje při zapnutém napájení Zavřete počítač. Zavření počítače aktivuje vypínač displeje, který vypne displej. *Pokud jste byli zaregistrováni do síťové domény, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout a nikoli Vypnout počítač. 4 2 Napájení

18 Výchozí nastavení napájení Použití nouzových postup pro vypnutí ÄUPOZORN NÍ: Nouzové postupy pro vypnutí mají za následek ztrátu neuložených informací. Pokud počítač nereaguje a nelze jej vypnout pomocí standardních postupů systému Windows, pokuste se použít následující nouzové postupy: Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE. Potom vyberte možnost Vypnout > Vypnout. Stiskněte tlačítko napájení a podržte je nejméně po dobu 5 sekund. Odpojte počítač od externího zdroje napájení a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Napájení 4 3

19 Výchozí nastavení napájení Aktivace a ukončení úsporného režimu Úloha Postup Výsledek Aktivace úsporného režimu Umožnění systému aktivovat úsporný režim Na zapnutém počítači stiskněte klávesovou zkratku FN+F3. Klepněte na položky Start > Vypnout počítač > Úsporný režim.* Pokud není v systému Windows XP Professional položka Úsporný režim zobrazena, postupujte takto: 1. Klepněte na šipku dolů. 2. Vyberte v seznamu položku Úsporný režim. 3. Klepněte na tlačítko OK. Není třeba provádět žádnou akci. Jestliže je počítač napájen z baterií, systém aktivuje úsporný režim po 10 minutách nečinnosti (výchozí nastavení). Jestliže je počítač napájen z externího zdroje, systém aktivuje úsporný režim po 25 minutách nečinnosti (výchozí nastavení). Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Indikátory napájení bliknou. Informace na displeji se smažou. Indikátory napájení bliknou. Informace na displeji se smažou. (pokračování) 4 4 Napájení

20 Výchozí nastavení napájení Úloha Postup Výsledek Ukončení úsporného režimu aktivovaného systémem nebo uživatelem Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Informace na displeji se obnoví. *Pokud jste byli zaregistrováni do síťové domény, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout a nikoli Vypnout počítač. Napájení 4 5

21 Výchozí nastavení napájení Aktivace nebo ukončení režimu spánku Režim spánku nelze aktivovat, pokud není povolen. Při výchozím nastavení je režim spánku povolený. Postup pro ověření, zda je režim spánku stále povolen:» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Režim spánku je povolen, pokud je zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. Úloha Postup Výsledek Zapněte režim spánku. Stiskněte tlačítko napájení. nebo Klepněte na položky Start > Vypnout počítač.* Potom podržte stisknutou klávesu SHIFT a vyberte položku Režim spánku. Pokud není v systému Windows XP Professional položka Režim spánku zobrazena, postupujte takto: 1. Klepněte na šipku dolů. 2. Vyberte v seznamu položku Režim spánku. 3. Klepněte na tlačítko OK. Indikátory napájení zhasnou. Informace na displeji se smažou. (pokračování) 4 6 Napájení

22 Výchozí nastavení napájení Úloha Postup Výsledek Umožnění systému aktivovat režim spánku v systému (režim spánku je povolen) Není třeba provádět žádnou akci. Je-li počítač napájen z baterie, spustí systém režim spánku po 30 minutách nečinnosti počítače, v okamžiku, kdy jednotky bateriových zdrojů dosáhnou stavu kritického vybití. Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Indikátory napájení zhasnou. Informace na displeji se smažou. Ukončení režimu spánku aktivovaného uživatelem nebo systémem Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Informace na displeji se obnoví. *Pokud jste byli zaregistrováni do síťové domény, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout a nikoli Vypnout počítač. Jestliže systém aktivoval režim spánku z důvodu dosažení stavu kritického vybití baterií, připojte počítač před stisknutím tlačítka napájení k externímu zdroji napájení nebo vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. (Pokud je jediným zdrojem napájení vybitá jednotka bateriových zdrojů, je možné, že systém nebude reagovat.) Napájení 4 7

23 5 Možnosti napájení V Ovládacích panelech systému Windows můžete změnit řadu výchozích nastavení napájení. Můžete například nastavit výstražné zvukové znamení, které se ozve, jakmile baterie dosáhne stavu kritického vybití, nebo můžete změnit výchozí nastavení tlačítka napájení. Při zapnutí počítače s výchozím nastavením platí: Stisknutím klávesové zkratky FN+F3, která je v operačním systému označována jako tlačítko úsporného režimu, aktivujete úsporný režim. Vypínač displeje vypne displej. Vypínač displeje je aktivován zavřením displeje. Pokud systém HP Mobile Data Protection zastavil činnost disku, počítač se nepřepne do úsporného režimu nebo do režimu spánku, ale zobrazení bude jednoduše vypnuto. Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Možnosti napájení vlastnosti, postupujte takto: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. nebo Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Napájení 5 1

24 Možnosti napájení Zobrazení ikony M ič napájení Při výchozím nastavení se ikona Měřič napájení zobrazuje v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu. Změna tvaru ikony udává, zda je počítač napájen z baterie nebo z externího zdroje napájení. Odebrání ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Zobrazení ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Jestliže ikona, která se má nacházet v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu), není zobrazena, klepněte v oznamovací oblasti na ikonu Zobrazit skryté ikony (< nebo <<). 5 2 Napájení

25 Možnosti napájení Nastavení a zm na schématu napájení Na kartě Schémata nastavení napájení v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti lze přiřadit úrovně napájení jednotlivým součástem systému. Můžete přiřazovat různá schémata v závislosti na tom, zda je počítač napájen z jednotky bateriových zdrojů nebo z externího zdroje napájení. Můžete také nastavit schéma napájení, které aktivuje úsporný režim nebo vypne displej či pevný disk po uplynutí zadaného časového intervalu. Nastavení schématu napájení: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a upravte možnosti v seznamu na obrazovce. 4. Klepněte na tlačítko Apply (Použít). Nastavení výzvy zabezpečení Můžete přidat funkci zabezpečení, která zobrazí výzvu k zadání hesla při zapnutí počítače nebo při ukončení úsporného režimu či režimu spánku. Nastavení výzvy k zadání hesla: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Napájení 5 3

26 6 Ovládací prvky výkonu procesoru ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit p eh átí, neblokujte ventilační otvory. Počítač používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Proud ní vzduchu by nem l bránit jiný pevný povrch, jako nap íklad tiskárna, ani m kký povrch, nap íklad polštá e, silné pokrývky či šaty. P i p eh átí m že dojít k poškození počítače a snížení výkonu procesoru. V některých případech může počítač pracovat se zdrojem externího napájení rychleji, než když se používají baterie. Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, může se počítač pokusit ušetřit energii snížením rychlosti procesoru a grafického výkonu. V systému Windows XP máte možnost řídit ovládací prvky výkonu procesoru pomocí výběru schématu napájení. Rychlost procesoru lze nastavit na optimální výkon nebo na optimální úsporu energie. Ovládací prvky výkonu procesoru se spravují v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti. Přístup k ovládacím prvkům výkonu procesoru systému Windows XP:» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. Zvolené schéma napájení určuje výkon procesoru při napájení počítače z externího zdroje nebo z baterií. Každé schéma pro externí napájení nebo napájení z baterií nastaví určitý stav výkonu procesoru. Napájení 6 1

27 Ovládací prvky výkonu procesoru Po nastavení schématu napájení není třeba výkon procesoru dále řídit. V následující tabulce je pro dostupná schémata napájení popsán výkon procesoru při napájení z externího zdroje a při napájení z baterií. Schéma napájení Doma nebo v kanceláři Přenosný počítač (výchozí)* Prezentace Vždy zapnuto Minimální spotřeba Maximálně nabitá baterie Výkon procesoru při napájení z externího zdroje Počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. *Doporučujeme používat schéma napájení Přenosný počítač. Výkon procesoru při napájení z baterie Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon procesoru je při výběru možnosti Maximálně nabitá baterie nižší, životnost baterie se však prodlouží. 6 2 Napájení

28 7 Jednotky bateriových zdroj Jestliže je v počítači nabitá jednotka bateriových zdrojů a počítač není připojen k externímu zdroji napájení, je napájen z baterií. Pokud je počítač připojen k externímu zdroji střídavého proudu, je napájen z elektrické sítě. Pokud počítač obsahuje například nabitou jednotku bateriových zdrojů a je napájen z externího zdroje střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu, přepne se v případě odpojení adaptéru střídavého proudu na napájení z baterií. V případě odpojení od adaptéru střídavého proudu je jas zobrazení automaticky snížen, aby se šetřila energie baterií. Chcete-li zvýšit jas displeje, stiskněte kombinaci kláves FN+F10 nebo připojte znovu adaptér střídavého proudu. Rozhodnutí, zda jednotku bateriových zdrojů ponecháte v počítači nebo ji uskladníte, závisí na způsobu vaší práce. Budete-li mít jednotku bateriových zdrojů v počítači vždy, když je počítač připojen k externímu zdroji střídavého proudu, může se jednotka bateriových zdrojů dobíjet a současně ochrání vaši práci v případě, že dojde k výpadku proudu. Když je však počítač vypnutý a není připojený k externímu zdroji napájení, jednotka bateriových zdrojů se pomalu vybíjí. Napájení 7 1

29 Jednotky bateriových zdroj Popis jednotek bateriových zdroj Tento počítač podporuje dvě jednotky bateriových zdrojů: S počítačem je dodávána jedna primární lithioiontová jednotka bateriových zdrojů. Volitelnou náhradní jednotku bateriových zdrojů lze připojit k dolní části počítače. Jestliže počítač nebudete používat a bude odpojen od zdroje externího napájení déle než dva týdny, vyjměte jednotku bateriových zdrojů a uložte ji podle popisu v části Skladování jednotky bateriových zdrojů. Další informace o přerušení práce naleznete v části Úsporný režim a režim spánku. ÅVAROVÁNÍ: Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze sadu baterií dodanou s počítačem, náhradní sadu baterií od společnosti HP nebo kompatibilní sadu baterií zakoupenou jako p íslušenství od společnosti HP. 7 2 Napájení

30 Jednotky bateriových zdroj Vložení nebo vyjmutí primární jednotky bateriových zdroj ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit ztrát informací p i vyjímání jednotky bateriových zdroj, která je jediným zdrojem napájení, spus te p ed jejím vyjmutím režim spánku nebo počítač vypn te. Vzhled jednotek bateriových zdrojů se může u jednotlivých modelů lišit. Vložení primární jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač na rovném povrchu spodní částí nahoru, aby pozice pro baterie směřovala směrem k vám. 2. Zasuňte jednotku bateriových zdrojů 1 do pozice pro baterie. Západka pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 2 automaticky uzamkne jednotku bateriových zdrojů na jejím místě. Napájení 7 3

31 Jednotky bateriových zdroj Vyjmutí primární jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač na rovném povrchu spodní částí nahoru, aby pozice pro baterie směřovala směrem k vám. 2. Posuňte pravou západku pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 1 směrem doprava. 3. Posuňte levou západku pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 2 směrem doprava a podržte ji. 4. Vyjměte jednotku bateriových zdrojů 3 z počítače. 7 4 Napájení

32 Jednotky bateriových zdroj Nabíjení více jednotek bateriových zdroj V případě více jednotek bateriových zdrojů v systému probíhá nabíjení a vybíjení na základě předem daného pořadí: Pořadí nabíjení: 1. primární baterie v pozici pro baterie v počítači, 2. volitelná náhradní jednotka bateriových zdrojů. Pořadí vybíjení: 1. volitelná náhradní jednotka bateriových zdrojů, 2. primární baterie v pozici pro baterie v počítači. Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů svítí indikátor stavu baterií na počítači oranžově. Po téměř úplném nabití baterie svítí indikátor stavu baterie zeleně. Jakmile jsou jednotky bateriových zdrojů zcela nabity, indikátor zhasne. Primární jednotka bateriových zdrojů se nabíjí, jestliže je v počítači a počítač je připojen k externímu zdroji napájení. Jako externí zdroj napájení lze použít následující zařízení: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. ÅVAROVÁNÍ: Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze adaptér st ídavého proudu dodaný s počítačem, náhradní adaptér st ídavého proudu od společnosti HP nebo adaptér st ídavého proudu zakoupený jako p íslušenství od společnosti HP. Používejte pouze adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem nebo adaptér schválený pro použití s tímto počítačem Napájení 7 5

33 Jednotky bateriových zdroj Nabíjení jednotky bateriových zdroj Postup pro prodloužení životnosti baterie a optimalizaci přesnosti ukazatele nabití baterie: ÅVAROVÁNÍ: Jednotku bateriových zdroj počítače nenabíjejte na palub letadla. Nabíjení nové jednotky bateriových zdrojů: Jednotku bateriových zdrojů nabíjejte, když je počítač připojen k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru střídavého proudu. Nabíjenou jednotku bateriových zdrojů před zapnutím počítače nabijte na maximální úroveň. Nabíjení používané jednotky bateriových zdrojů: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Nabíjenou jednotku bateriových zdrojů před zapnutím počítače nabijte na maximální úroveň. Jednotka bateriových zdrojů vložená do počítače se nabíjí vždy, když je počítač připojen k externímu zdroji napájení, volitelné stolní jednotce nebo volitelnému napájecímu adaptéru. Jednotka bateriových zdrojů vložená do počítače se nabíjí, i když je počítač vypnutý nebo je používán. Nabíjení je však rychlejší, když je počítač vypnutý. Doba nabíjení se může prodloužit, jestliže je jednotka bateriových zdrojů nová, nebyla používána dva týdny nebo déle nebo je její teplota mnohem vyšší či nižší než okolní teplota. 7 6 Napájení

34 Jednotky bateriových zdroj Indikátor stavu baterie zobrazuje následující stavy nabití: Svítí: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: Jednotka bateriových zdrojů dosáhla stavu vybití baterie a nenabíjí se. Rychle bliká: Jednotka bateriových zdrojů dosáhla stavu kritického vybití baterií a nenabíjí se. Nesvítí: Jednotka bateriových zdrojů je plně nabitá nebo není nainstalovaná. Další informace o určení úrovně nabití jednotky bateriových zdrojů získáte v části Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů. Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdroj V této části je uvedeno několik způsobů určení úrovně nabití jednotky bateriových zdrojů. Získání p esných informací o stavu nabití Pokud chcete zvýšit přesnost všech ukazatelů stavu nabití baterií, proveďte následující akce: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Před zapnutím počítače jednotku bateriových zdrojů plně nabijte. Jestliže jednotka bateriových zdrojů nebyla používána po dobu jednoho měsíce nebo déle, proveďte kromě nabití rovněž kalibraci. Pokyny pro kalibraci naleznete v části Kalibrace jednotky bateriových zdrojů. Napájení 7 7

35 Jednotky bateriových zdroj Zobrazení informací o stavu nabití na displeji V této části je popsán způsob přístupu k ukazatelům stavu nabití baterie a jejich vyhodnocení. Zobrazení ukazatel stavu nabití Chcete-li zobrazit informace o stavu kterékoli jednotky bateriových zdrojů v počítači, proveďte následující akce: Poklepejte na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu). nebo Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Měřič napájení. Vyhodnocení ukazatel stavu nabití Většina ukazatelů nabití baterií udává stav baterií jako procentuální hodnotu i jako zbývající dobu provozu v minutách: Procentuální hodnota označuje přibližnou zbývající úroveň nabití v jednotce bateriových zdrojů. Čas označuje přibližnou zbývající dobu provozu při napájení z jednotky bateriových zdrojů při zachování aktuální úrovně odběru proudu. Zbývající doba provozu se například zkrátí, pokud zahájíte přehrávání disku DVD, a prodlouží, jestliže přehrávání disku DVD ukončíte. Když se jednotka bateriových zdrojů nabíjí, může ikonu baterie v okně Měřič napájení překrývat ikona s bleskem. 7 8 Napájení

36 Jednotky bateriových zdroj Postup v p ípad vybití baterií Informace uvedené v této části popisují výstrahy a reakce systému nastavené výrobcem. Některé výstrahy týkající se stavu vybití baterií a reakce systému je možné změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Předvolby nastavené v okně Možnosti napájení nemají vliv na funkci indikátorů. Zjišt ní stavu vybití baterií V této části je uveden způsob zjištění stavu vybití baterií a stavu kritického vybití baterií. Stav vybití baterií Pokud se vybije jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení pro počítač, začne indikátor stavu baterie oranžově blikat. Stav kritického vybití baterií Pokud stav vybití baterií nevyřešíte, přejde počítač do stavu kritického vybití baterií a oranžový indikátor stavu baterie začne blikat rychleji. Stav kritického vybití baterií se projeví takto: Pokud je povolen režim spánku a počítač je zapnutý nebo je v úsporném režimu, dojde k aktivaci režimu spánku. Pokud je režim spánku zakázán a počítač je zapnutý nebo je v úsporném režimu, zůstane počítač krátce v úsporném režimu. Následně se vypne a dojde ke ztrátě všech neuložených informací. Napájení 7 9

37 Jednotky bateriových zdroj Chcete-li ověřit, zda je režim spánku povolen, postupujte následovně: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Musí být zaškrtnuté políčko Zapnout podporu režimu spánku. ešení stav vybití baterií ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací poté, kdy počítač dosáhl stavu kritického vybití baterií a aktivoval režim spánku, obnovte napájení až poté, co zhasnou indikátory napájení. K dispozici je externí zdroj napájení Pokud je k dispozici externí napájení, můžete stav vybití baterie vyřešit připojením některého z následujících adaptérů: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. K dispozici je nabitá jednotka bateriových zdroj Je-li k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů, můžete stav vybití baterie vyřešit takto: 1. Vypněte počítač nebo aktivujte režim spánku. 2. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. 3. Zapnete počítač Napájení

38 Jednotky bateriových zdroj K dispozici není žádný zdroj napájení Není-li k dispozici žádný zdroj napájení, můžete stav vybití baterie vyřešit takto: Zapněte režim spánku. nebo Uložte práci a vypněte počítač. Počítač nem že ukončit režim spánku Jestliže počítač nemá dostatek energie pro ukončení režimu spánku, můžete stav vybití baterie vyřešit některou z následujících možností: 1. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů nebo připojte počítač k externímu napájení. 2. Ukončete režim spánku stisknutím tlačítka napájení. Kalibrace jednotky bateriových zdroj Četnost použití kalibrace Jednotku bateriových zdrojů by nemělo být nutné kalibrovat častěji než jedenkrát za měsíc ani v případě, že je intenzivně používána. Novou jednotku bateriových zdrojů není nutné kalibrovat před prvním použitím. Kalibraci jednotky bateriových zdrojů proveďte v následujících případech: Ukazatele nabití baterie se zdají být nepřesné. Pozorujete výraznou změnu doby provozu baterie. Jednotka bateriových zdrojů nebyla používána po dobu jednoho měsíce nebo déle. Napájení 7 11

39 Jednotky bateriových zdroj Zp sob provedení kalibrace Kalibrace jednotky bateriových zdrojů zahrnuje tři kroky: úplné nabití, úplné vybití a následně opětovné úplné nabití. Krok 1: Nabíjení jednotky bateriových zdroj Jednotku bateriových zdrojů lze nabít bez ohledu na to, zda je počítač vypnutý či zapnutý, nabíjení však probíhá rychleji, pokud je počítač vypnutý. ÅVAROVÁNÍ: Jednotku bateriových zdroj počítače nenabíjejte na palub letadla. Postup nabíjení jednotky bateriových zdrojů: 1. Vložte do počítače jednotku bateriových zdrojů. 2. Připojte počítač k adaptéru střídavého proudu, volitelnému napájecímu adaptéru nebo volitelné stolní jednotce a potom připojte adaptér nebo zařízení k externímu zdroji napájení. Indikátor stavu baterií na počítači se rozsvítí. 3. Ponechejte počítač připojený k externímu zdroji napájení, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů zcela nabitá. Indikátor stavu baterií na počítači zhasne. Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdroj Před začátkem procesu úplného vybití zakažte režim spánku. Zakázání režimu spánku: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout podporu režimu spánku. 3. Klepněte na tlačítko Použít Napájení

40 Jednotky bateriových zdroj Během vybíjení jednotky bateriových zdrojů musí být počítač zapnutý. Jednotku bateriových zdrojů můžete vybíjet bez ohledu na to, zda počítač používáte či nikoli, vybíjení však probíhá rychleji, pokud ho používáte. Chcete-li počítač během vybíjení ponechat bez dozoru, uložte před zahájením vybíjení veškerou práci. Jestliže během vybíjení počítač občas používáte a nastavili jste časové limity pro funkce úspory energie, bude systém během vybíjení provádět následující akce: Monitor se nevypne automaticky. V době nečinnosti počítače nebude automaticky snížena rychlost pevného disku. Počítač nepřejde do úsporného režimu aktivovaného systémem. Postup pro úplné vybití jednotky bateriových zdrojů: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. nebo Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. 2. Poznamenejte si informace o 4 nastaveních ve sloupcích Napájen bateriemi a Napájen ze sítě, abyste tato nastavení mohli po kalibraci obnovit. 3. Nastavte u všech čtyř možností položku Nikdy. 4. Klepněte na tlačítko OK. 5. Odpojte počítač od externího zdroje napájení, ale nevypínejte ho. 6. Napájejte počítač z baterie, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů zcela vybita. Po dosažení stavu vybití baterií začne indikátor stavu baterií oranžově blikat. Jakmile je jednotka bateriových zdrojů úplně vybitá, indikátor stavu baterií zhasne a počítač se vypne. Napájení 7 13

41 Jednotky bateriových zdroj Krok 3: Nabíjení jednotky bateriových zdroj Při opětovném nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte následujícím způsobem: 1. Připojte počítač k externímu zdroji napájení a ponechejte jej připojený, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů znovu zcela nabitá. Po nabití jednotky bateriových zdrojů zhasne indikátor stavu baterií na počítači. Během nabíjení jednotky bateriových zdrojů můžete počítač používat. Pokud je však počítač vypnutý, probíhá nabíjení rychleji. 2. Po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů a zhasnutí indikátoru stavu baterií počítač zapněte (pokud je vypnutý). 3. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. 4. Zadejte znovu nastavení, která jste si poznamenali pro položky ve sloupcích Napájen ze sítě a Napájen bateriemi. 5. Klepněte na tlačítko OK. ÄUPOZORN NÍ: Po kalibraci jednotky bateriových zdroj op t povolte režim spánku. Pokud jej znovu nepovolíte, m že dojít k úplnému vybití baterie a p ípadn ke ztrát informací. Pokud chcete režim spánku znovu povolit, klepn te na tlačítko Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > karta Režim spánku. Zaškrtn te políčko Zapnout podporu režimu spánku a klepn te na tlačítko Použít Napájení

42 Jednotky bateriových zdroj Úspora energie baterií Pomocí postupů a nastavení pro úsporu energie baterií popsaných v této části můžete prodloužit dobu provozu počítače napájeného bateriemi při jediném nabití jednotky bateriových zdrojů. Úspora energie p i práci Chcete-li při používání počítače šetřit energii, proveďte následující akce: Při přerušení práce aktivujte úsporný režim nebo režim spánku nebo počítač vypněte. Ukončete nečinný software pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová připojení k místní síti (LAN). Pokud nepoužíváte externí zařízení, která jsou připojená k externímu zdroji napájení, odpojte je. Vypněte, zakažte nebo vyjměte všechny nepoužívané karty externích médií. Pomocí kombinace kláves FN+F11 povolte senzor okolního světla. Senzor okolního světla automaticky nastaví jas podle intenzity okolního světla. Pomocí klávesových zkratek FN+F9 a FN+F10 upravte podle potřeby jas displeje. Používejte místo interních reproduktorů volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle potřeby upravte hlasitost systému. Stisknutím klávesové zkratky FN+F4 přepněte zobrazení z displeje počítače na externí zobrazovací zařízení. Napájení 7 15

43 Jednotky bateriových zdroj Výb r nastavení pro úsporu energie Chcete-li v počítači nastavit možnosti pro úsporu energie, proveďte následující akce: Vyberte kratší prodlevu pro aktivaci spořiče obrazovky a vyberte spořič obrazovky s jednoduchou grafikou a bez složitých animací. Chcete-li nastavit spořič displeje, postupujte následujícím způsobem: Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spořič obrazovky. V operačním systému vyberte schéma napájení s nízkou spotřebou energie. Skladování jednotky bateriových zdroj ÅVAROVÁNÍ: Ke snížení možných bezpečnostních rizik používejte pouze sadu baterií dodanou s počítačem, náhradní sadu baterií od společnosti HP nebo sadu baterií zakoupenou jako p íslušenství od společnosti HP. ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit poškození jednotky bateriových zdroj, nevystavujte ji dlouhodob vysokým teplotám. Jestliže počítač nebudete používat a bude odpojen od externího napájení déle než dva týdny, vyjměte jednotku bateriových zdrojů a uložte ji odděleně. Chcete-li prodloužit životnost skladované nabité jednotky bateriových zdrojů, skladujte ji na chladném, suchém místě. Jestliže byla jednotka bateriových zdrojů skladována po dobu 1 měsíce nebo déle, proveďte před jejím použitím kalibraci Napájení

44 Jednotky bateriových zdroj Likvidace použité jednotky bateriových zdroj ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li zabránit požáru nebo popálení, nepokoušejte se jednotku bateriových zdroj rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, zkratovat její elektrické kontakty nebo ji vystavovat ohni či pono ovat do vody. Nevystavujte jednotku bateriových zdroj teplotám nad 60 C. K vým n používejte pouze jednotku bateriových zdroj schválenou pro tento počítač. Informace o likvidaci baterie naleznete v příručce Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí. Napájení 7 17

45 Rejst ík A adaptér střídavého proudu 2 2, 7 5 C cestování s počítačem, důležité údaje o teplotě jednotky bateriových zdrojů 7 16 D disková média 3 6 I ikona Měřič napájení 5 2 indikátor napájení 1 2 indikátor stavu baterie určení 1 3 zobrazení stavu nabití 7 6, 7 9 indikátory napájení 1 2 informace o nabití baterie 7 7 J jednotka bateriových zdrojů kalibrace 7 11 likvidace 7 17 nabití 7 6, 7 12 napájení z baterií a napájení z elektrické sítě 7 1 opětovné nabití 7 14 použití 7 1 skladování 7 16 sledování stavu nabití 7 7 stav vybití baterií 7 9 určení 7 2 úspora energie 7 15 vložení 7 3 vyjmutí 7 3 K kalibrace, baterie 7 11 klávesová zkratka FN+F3 1 2, 4 4, 4 6 klávesové zkratky, FN+F3 1 2, 4 4, 4 6 M média, která lze číst 3 6 média, na která lze zapisovat 3 6 monitor počítače, zapnutí a vypnutí 4 2 N nabíjení jednotek bateriových zdrojů 7 6 Napájení Rejst ík 1

46 Rejst ík napájení schémata 5 3 umístění ovládacích prvků a indikátorů 1 1 úspora 7 15 zdroje 2 1 nastavení napájení 4 1 nereagující systém, postupy při nouzovém vypnutí 4 3 nouzové postupy pro vypnutí 4 3 O operační systém 4 2 P postupy při vypnutí 4 3 R resetování (nouzové postupy při vypnutí) 4 3 režim spánku aktivace 4 6 aktivace během stavu kritického vybití baterií 7 9 definice 3 1 kdy používat 3 1 ukončení 4 6 zapnutí a vypnutí 3 3 S software, Měřič napájení 5 1 soubor režimu spánku 3 1 spořič obrazovky 7 16 stav kritického vybití baterií 7 9 stav vybití baterií 7 9 T teplota, skladování, jednotka bateriových zdrojů 7 16 tlačítko napájení 1 2 tlačítko, napájení 1 2 Ú úspora energie 7 15 úsporný režim aktivace 4 4 definice 3 1 ukončení 4 4 V volitelný napájecí adaptér 7 12 vypínač displeje 1 1 vypnutí 4 2 vypnutí počítače 4 2, 4 3 výchozí nastavení napájení 4 1 Z západka pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 7 4 západka pro uvolnění, jednotka bateriových zdrojů 7 4 zdroj napájení 3 5 Rejst ík 2 Napájení

47 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka vlastněná příslušným majitelem a užívaná společností Hewlett-Packard Company v souladu s licencí. Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Napájení První vydání: Duben 2006 Číslo dokumentu:

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Napájení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech. Důležité informace

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Kv ten 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 405762-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Leden 2007 Externí za ízení Číslo dokumentu: 430221-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1 2

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006

Externí za ízení. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. B ezen 2006 Externí za ízení Číslo dokumentu: 396847-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití volitelných externích zařízení. Obsah 1 Použití za ízení USB Připojení zařízení USB........................... 1

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-222 Zá í 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 364598-221 Leden 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007

Karty PC Card. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Leden 2007 Karty PC Card Číslo dokumentu: 419433-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet PC Card v počítači. Obsah 1 Konfigurace karty PC Card 2 Vložení karty PC Card 3 Ukončení činnosti a vyjmutí karty

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 419443-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 367186-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití,

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 405763-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media Vložení digitální paměťové karty...................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Jednotky. Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Číslo dokumentu: Kv ten 2006

Jednotky. Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Číslo dokumentu: Kv ten 2006 Jednotky Číslo dokumentu: 407948-221 Kv ten 2006 Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Obsah 1 Péče o jednotky 2 Indikátor jednotky 3 Pevný disk Výměna pevného disku..........................

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Paměťové moduly Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada HP Compaq Tablet PC Číslo dokumentu: 367426-221 B ezen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce počítače Tablet PC a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Program Computer Setup

Program Computer Setup Program Computer Setup Číslo dokumentu: 383705-221 Kv ten 2005 Obsah Program Computer Setup Rejst ík Přístup k programu Computer Setup............... 2 Výchozí nastavení programu Computer Setup.......

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

P íručka k hardwaru a softwaru

P íručka k hardwaru a softwaru P íručka k hardwaru a softwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq pro podnikání Číslo dokumentace: 393677 222 Červen 2005 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka Sun Microsystems USA, Inc. Logo SD je ochranná známka svého vlastníka. Důležité

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 430244-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media (pouze u vybraných model ) Vložení digitální paměťové

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 404160-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Jednotky Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 396850-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq

P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq P íručka k hardwaru ada p enosných počítač společnosti HP Compaq Číslo dokumentu: 333644-221 srpen 2003 V této příručce jsou popsány hardwarové funkce notebooku a pokyny pro jejich použití, včetně konektorů

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Číslo dokumentu: 404158-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití karet externích médií. Obsah 1 Karty pro slot Digital Media (pouze u vybraných model ) Vložení digitální paměťové

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Jednotky. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. B ezen 2006

Jednotky. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. B ezen 2006 Jednotky Číslo dokumentu: 396846-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Obsah 1 Péče o jednotky 2 Indikátor jednotky IDE 3 Pevný disk Systém HP Mobile

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka

Párování zařízení Bluetooth. Uživatelská příručka Párování zařízení Bluetooth Uživatelská příručka Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky společnosti Microsoft Corporation registrované

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Čeština Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně.

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems,

Více

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka

TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD logo je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit

Více

Jednotky. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Leden 2007

Jednotky. Číslo dokumentu: Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Leden 2007 Jednotky Číslo dokumentu: 419583-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje jednotku pevného disku a optické jednotky počítače. Obsah 1 Péče o jednotky 2 Indikátor jednotky IDE 3 Pevný disk Systém HP Mobile

Více