47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, května 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014"

Transkript

1 BIOLAB celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity v Ostravě doc. MUDr. Jaroslava Horáčka, CSc. Lékařská fakulta

2 nové poznatky, vyměna zkušeností, setkání s přáteli a kolegy z laboratoří v Ostravě Ústav laboratorní diagnostiky Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská fakulta v Ostravě a Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP si Vás dovolují pozvat na tradiční setkání pracovníků oboru klinické biochemie a to nejen zdravotních laborantek a laborantů, ale i všech ostatních pracovníků tohoto i příbuzn ch oborů laboratorní medicíny. Naším cílem je připravit pro všechny účastníky kvalitní odborn program, ze kterého si odnesete nové poznatky a zkušenosti. Vedle přednášek připravujeme doprovodn společensk program. Město Ostrava již zdaleka není jen ocelové srdce republiky, ale dynamicky se rozvíjející region se spoustou unikátních přírodních i technick ch památek. Mezi rarity, které jinde nenajdete, patří bezesporu technická a donedávna i funkční zařízení, která byla zakonzervována na muzea nebo přestavěna na multifunkční zařízení, kde se např. konají velké sjezdy nebo pořádají koncerty (hala Gong přestavěn plynojem). Odborn program bude věnován kvalitě laboratorní práce, nov m trendům v klinické biochemii, laboratorní diagnostice v těhotenství, vzdělávání laboratorních pracovníků a spolupráci laboratoř í a klinik. Za organizátory vás srdečně do Ostravy zvou: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. přednosta ÚLD FN Ostrava a LF OU v Ostravě Jana Jankůjová vedoucí laborantka ÚLD FN Ostrava a LF OU v Ostravě Mgr. Martina Bunešová, MBA předsedkyně sekce biochemick ch laborantů ČSKB

3 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Mgr. Martina Bunešová, MBA Doris Freislerová Jana Jankůjová MUDr. Petr Kocna, CSc. Soňa Lachmanová doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Monika Šenderová RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. VĚDECKÝ VÝBOR Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D. Mgr. Martina Bunešová, MBA RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D. MUDr. Věra Ploticová doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D. MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., MBA ODBORNÝ GARANT SJEZDU doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. Ústav laboratorní diagnostiky FNO a LF OU 17. listopadu Ostrava-Poruba tel.:

4 ABSTRAKTA MUDr. Petr Kocna, CSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta UK a VFN Karlovo nám Praha 2 tel.: ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT Monika Šenderová Congress Business Travel, spol. s r.o. Lidická 43/ Praha 5 Tel.: , Fax: MÍSTO KONÁNÍ Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená Ostrava Zábřeh Clarion Congress Hotel Ostrava**** s největším kongresov m centrem na severní Moravě je umístěn v klidové zóně Ostravy s v born m dopravním spojením do 4 km vzdáleného centra města. Blízkost zastávky MHD zajišťuje rychlé napojení mj. na všechna železniční a autobusová nádraží. Hotel leží v blízkosti mezinárodních silničních tahů spojujících krajskou metropoli s ostatními městy České republiky. 2

5 PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Neděle, 25. května Individuální návštěvy OKB Slavnostní zahájení Plenární přednáška: prof. MUDr. Rajko Doleček, CSc Večerní prohlídka Vítkovick ch železáren (placená akce) Pondělí, 26. května NOVÉ TRENDY V BIOCHEMII Koordinátoři: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Petr Coufal Přestávka ZABEZPEČOVÁNÍ KVALITY V LABORATOŘI Koordinátoři: Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D., Mgr. Martina Bunešová, MBA Oběd LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA V TĚHOTENSTVÍ Koordinátoři: RNDr. Pavlína Kušnierová, Ph.D., Mgr.Miloslava Kapustová Přestávka TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ LÉKŮ Koordinátoři: MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., Jana Jankůjová Společensk večer v hotelu Clarion 3

6 Úter, 27. května VZDĚLÁVÁNÍ Koordinátoři: doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D., Bc. Jana Blažková Přestávka SPOLUPRÁCE LABORATOŘE A KLINIK (s využitím kazuistik) Koordinátoři: MUDr. Věra Ploticová, Miloslava Červenková Zakončení 4

7 PŘEDNÁŠKY Pro přednášející bude zajištěna prezentační technika pro projekci z PC. Žádáme přednášející, aby předali své prezentace technikovi v sále včas, nejpozději během přestávky před začátkem své sekce. POSTERY Rozměry posterů: 200 cm v ška x 100 cm šířka, kobercov povrch, připevnění špendlíky. CERTIFIKÁTY Před zakončením sjezdu se budou v registraci vydávat certifikáty potvrzující účast na akci zařazené do kontinuálního vzdělávání lékařů, vysokoškolsk ch a středoškolsk ch pracovníků ve zdravotnictví. GRANT ČSKB V bor ČSKB udělí cestovní grant účastníkům BIOLABu Podrobné informace najdete na V bor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce. Adresa pro zaslání žádosti o grant: Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. ÚKBD Fakultní nemocnice Sokolská Hradec Králové nebo elektronicky: 5

8 ABSTRAKTA V případě vašeho zájmu o aktivní účast (přednáška nebo poster) vyplňte laskavě on-line formulář pro vložení abstrakt na webov ch stránkách sjezdu: Každ přednášející či autor posteru se musí b t zároveň zaregistrovat k účasti a zaslat potvrzení o úhradě sjezdového poplatku. Termín pro zaslání abstrakt: 14. února 2014 Prosíme autory o bezpodmínečné dodržení tohoto termínu! Abstrakta budou vytištěna v časopise Klinická biochemie a metabolismus, v tisk tohoto čísla časopisu obdrží všichni registrovaní účastníci. Pro správné vyplnění a odeslání abstraktu dodržujte následující pokyny. 1. Abstrakt musí b t koncipován takto: název, kter jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou pracoviště autorů elektronická adresa ( ) prezentujícího autora vlastní text abstraktu musí b t členěn na - cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou) - metody: stručn popis užit ch metod, dostačující k poznání, jak byly získány v sledky - v sledky: stručn souhrn - závěr: zhodnocení získan ch v sledků 2. Abstrakt musí dále splňovat následující kriteria: kompletní text abstraktu (včetně názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah znaků včetně mezer v názvu abstraktu neužívejte zkratky zkratky v textu mohou b t užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich smysl text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení konec odstavce, klávesou ENTER 3. Jakmile editor obdrží abstrakt, zašle Vám potvrzení o jeho úplnosti a čitelnosti. 4. O přijetí a formě zařazení přihlášené práce rozhodne vědeck v bor, autoři budou písemně informováni. 6

9 REGISTRACE Žádáme všechny účastníky sjezdu, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím on-line registračního formuláře. Registrační poplatky do 15. března 2014 po 15. březnu 2014 Registrační poplatek / člen ČSKB Kč Kč Registrační poplatek / ostatní Kč Kč Registrační poplatek zahrnuje: účast na vědeckém jednání a doprovodné v stavě firem slavnostní zahájení společensk večer sjezdové materiály (program, sborník abstrakt, taška, jmenovka) osvědčení o účasti (vč. ohodnocení akce kreditními body) občerstvení během přestávek STRAVOVÁNÍ Během přestávek se bude podávat káva/čaj a malé občerstvení. Obědy v hotelu Clarion nejsou zahrnuty v registračním poplatku, účastníci si je mohou objednat na on-line registračním formuláři. Bufetov oběd vč. 1 nápoje / 250 Kč za oběd a osobu. ÚHRADA Poplatky uhraďte bankovním převodem na účet č /0800. Jako variabilní symbol vždy uvádějte č. 701, u každé platby musí b t uvedeno jméno osoby, za kterou je provedena. Potvrzení o provedené platbě zašlete organizačnímu sekretariátu poštou, faxem na nebo jako přílohu u. 7

10 STORNO REGISTRACE Zruší-li účastník písemně svou účast do 30. dubna 2014, vrátí sekretariát 80% uhrazené částky. Po tomto datu bohužel není možné platbu vrátit, sekretariát však zašle veškeré materiály sjezdu na adresu účastníka. REGISTRAČNÍ HODINY Neděle, 25. května Pondělí, 26. května Úter, 27. května VÝSTAVA FIREM V stava farmaceutick ch a dalších odborn ch firem bude umístěna v blízkosti přednáškového sálu. Podrobné informace o v stavě a sponzoringu získáte na adrese sekretariátu. SPOLEČENSKÝ PROGRAM Večerní prohlídka Vítkovick ch železáren 25. května 2014, Cena: 260 Kč za osobu Trasa: v chozí místo je recepce Multifunkční auly Gong přesun s v kladem k Vysoké peci č.1., VP1 v jezd skipov m v tahem do v šky 35 metrů do místa vsázky prohlídka horní plošiny s v stupem na vyhlídku v 60ti metrech prohlídka nitra vysoké pece prohlídka odlévací plošiny velín VP1 zpět do Gongu. Spojení: MHD od hotelu Clarion cca 10 minut. Účast je omezena počtem 100 osob. Zájemci o prohlídku si ji mohou objednat na on-line registračním formuláři. Společensk večer v hotelu Clarion 26. května 2014, Cena: 0 Kč, zahrnuto v registračním poplatku účastníků. 8

11 UBYTOVÁNÍ Ubytování v průběhu sjezdu je zajištěno v hotelích různ ch cenov ch kategorií. Vyplňte laskavě on-line přihlášku k ubytování a odešlete do 15. dubna NABÍDKA HOTELŮ (podrobnosti na webov ch stránkách) Ceny jsou uvedeny za pokoj a noc vč. snídaně, městského poplatku a DPH. 1. CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA **** / místo konání sjezdu Jednolůžkov pokoj Dvoulůžkov pokoj Dvoulůžkov pokoj superior 2 300,- Kč / noc 2 600,- Kč / noc 2 700,- Kč / noc 2. HARMONY CLUB HOTEL OSTRAVA *** Jednolůžkov pokoj Dvoulůžkov pokoj 1 390,- Kč / noc 1 950,- Kč / noc 3. HOTEL SPORT CLUB *** Jednolůžkov pokoj komfort Dvoulůžkov pokoj komfort Jednolůžkov pokoj standard Dvoulůžkov pokoj standard 1 300,- Kč / noc 1 700,- Kč / noc 1 190,- Kč / noc 1 500,- Kč / noc 4. HOTEL MARIA *** Jednolůžkov pokoj Dvoulůžkov pokoj 1 400,- Kč / noc 1 600,- Kč / noc 5. HOTEL CITY OSTRAVA *** jednolůžkov pokoj dvoulůžkov pokoj 1 100,- Kč / noc 1 500,- Kč / noc 9

12 6. HOTEL VŠB-TU OSTRAVA GARNI *** Jednolůžkov pokoj Dvoulůžkov pokoj 800,- Kč / noc 980,- Kč / noc 7. DOMOV SESTER (bez snídaně) Jedno lůžko v buňce Dvě lůžka v buňce 350,- Kč / noc 690,- Kč / noc DŮLEŽITÉ TERMÍNY 14. února 2014 zaslání abstrakt 1. března 2014 zaslání přihlášek firem k v stavě 15. března 2014 zaslání přihlášek k účasti, snížen registrační poplatek 15. dubna 2014 zaslání přihlášky k ubytování 30. dubna 2014 storno registrace 10

13 POZNÁMKY 11

14 POZNÁMKY 12

15 XII. Ce l o s t á t n í s j e z d České společnosti klinické biochemie z á ř í, Br n o Tě š í m e se n a s e t k á n í v Br n ě Do c. MUDr. Mi l a n Da s t yc h, CSc., MBA a k o l e k t i v OKB FN Br n o a LF MU

16 Organizační sekretariát: Congress Business Travel, spol. s r. o. Lidická 43/ Praha 5 Tel.: , Fax:

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ

BIOLAB 2012. www.biolab2012.cz. Písek, 13. - 15. května CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ 46. CELOSTÁTNÍ SJEZD BIOCHEMICKÝCH LABORANTŮ Písek, 13. - 15. května BIOLAB 2012 pod záštitou starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého a ředitele Nemocnice Písek, a. s. MUDr. Jiřího Holana, MBA odborný

Více

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014

47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 BIOLAB 2014 47. celostátní sjezd biochemickych laborantů Ostrava, 25.-27. května 2014 pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA děkana Lékařské fakulty Ostravské

Více

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha

s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha XXXIII. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí 24. 25. 10. 2008 Nemocnice Na Homolce Praha Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně prezident konference prim. MUDr. Jaroslav

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii

XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii XXXIX. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní účastí Kontroverzní a aktuální témata v moderní flebologii Hradec Králové 7. - 8. listopadu 2014 pořádá Česká flebologická společnost České lékařské společnosti J.

Více

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii

VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii I. Informace VIII. Národní kongres Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP ve spolupráci s Ortopedickou klinikou FN Olomouc

Více

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM IV. OSTRAVSKÉ DNY 2014 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o., Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP, Katedra biomedicínských oborů, Lékařská

Více

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP www.lympho.cz 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava LYMPHO 2011 kongres České lymfologické společnosti ČLS JEP 14. - 15. října Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava www.lympho.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte nám, abychom

Více

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické dny Fakultní nemocnice Ostrava Vítkovická nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádají NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 36. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium 8. neurosonologické

Více

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 22. - 23. května 2015 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ www.bos-congress.cz/roznov2015

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.

DOPRAVNÍ A MĚSTSKÉ TUNELY MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2010 PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010. 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRAHA, 14. 16. ČERVNA 2010 2. OZNÁMENÍ www.ita-aites.cz Sponzorováno ITA-AITES MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE POZVÁNKA Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně

Více

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY

ODHM III. OSTRAVSKÉ DNY 2012 HYPERBARICKÉ MEDICÍNY UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS Facultas Medicinae Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP (ČSHLM) Ústav mikrobiologie a imunologie,

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy

20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP pořádá 20. Pracovní dny dětské gastroenterologie a výživy 3. 5. 11. 2011 Praha Hotel Olympik I. INFORMACE 20. PRACOVNÍ

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ÚVODNÍ SLOVO Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás pozvat na XXVI. konferenci České společnosti pro hypertenzi, které se již tradičně účastní pracovní skupiny Preventivní kardiologie a Srdečního

Více

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy

Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů, chlamydií, borrelií a toxoplasmózy ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2012; 21(2) OZNÁMENÍ NOTIFICATIONS Firma VIDIA spol s r. o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Interpretace sérologických nálezů u herpetických virů,

Více

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury

DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU KONEČNÁ POZVÁNKA. Seminář. 7. září 2010 Litoměřice, Dům kultury KONEČNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu SPOLEČENSKÝ VEČER NAVAZUJÍCÍ EXKURZE NA MOSTY A TUNELY D805 Seminář DÁLNICE D8 STAVBY Z BETONU

Více

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti

Výroční kongres České neurochirurgické společnosti II. INFORMACE Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno z pověření České neurochirurgické společnosti ČLS JEP pod záštitou Bc. Romana Onderky, MBA, primátora statutárního města Brna, MUDr. Romana Krause,

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

XIV. kongres České internistické společnosti

XIV. kongres České internistické společnosti XIV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi 16. 19. září 2007 Kongresové centrum, 5. května 1640/65, Praha 4 INFORMACE Vážené a milé kolegyně,

Více

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB

Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB 1 Zpráva č. 7 z jednání výboru ČSKB Listopad 2006 Přítomni: RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,, Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof.

Více

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015

10. konference Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách 20. 22. 10. 2015 Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. ČVUT v Praze, Fakulta strojní ČEZ, a. s. ZČU v Plzni, Fakulta strojní ÚJV Řež, a.s. Inženýrská akademie České republiky ČSNMT 10. konference ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady

11. BIENÁLNÍ konference a výstava. 16. 18. září 2015 poděbrady 11. BIENÁLNÍ konference a výstava VODA 2015 16. 18. září 2015 poděbrady Pořadatel konference Asociace pro vodu ČR (CzWA), člen IWA a EWA, partner DWA (www.czwa.cz) Organizační výbor Ing. Vladimír Langer,

Více

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného)

NOSNÁ TÉMATA. Vložné za osobu. DOPROVODNÝ PROGRAM (v ceně vložného) ce Mezinárodní konferen h surovin ýc n st ro e n jů ro zd í n vá Využí 15. - 17. dubna 2015 HOTEL STUDÁNKA Letovisko Studánka 505 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká republika www.hotelstudanka.cz ORGANIZÁTOŘI

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ a JEJICH PŘÍZNIVCŮ Nejen k 15 letům ambulance bolesti neurochirurgického oddělení v Ústí nad Labem 9. - 10. dubna 2010 Hotel Camelot - Tisá 3. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ A JEJICH PŘÍZNIVCŮ

Více