Statutární město Ostrava Magistrát města Ostrava Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA Prokešovo náměstí OSTRAVA 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Magistrát města Ostrava Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA Prokešovo náměstí 8 70200 OSTRAVA 1"

Transkript

1 Statutární město Ostrava Magistrát města Ostrava Vážený pan primátor Ing. Tomáš Macura, MBA Prokešovo náměstí OSTRAVA 1 V Ostravě, dne 20. ledna 2015 Petice podle 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním Věc: Nesouhlas s rozšířením Vědecko- technologického parku (VTP) v Ostravě Porubě lokalita Myslivna (viz příloha č.1-4) a žádost o změnu Územního plánu města Ostravy v této ploše ze stávající funkce Občanské vybavení na funkci Rekreace volný čas v kvalitním přírodním prostředí. Vážený pane primátore, níže uvedení občané zejména studenti a pedagogové VŠB TU Ostrava, obyvatelé s trvalým bydlištěm v Ostravě Porubě, odborníci a rovněž vlastníci nemovitostí v tomto městském obvodě se na Vás obracejí se žádostí o učinění nezbytných kroků pro znemožnění nežádoucího rozšíření VTP ve shora uvedené lokalitě a pro stabilizaci a zajištění současného stavu využití území, kdy tato lokalita slouží k rekreaci obyvatel Poruby, přilehlých městských obvodů a studentů VŠB TU Ostrava. V říjnu roku 2011 byl Městský obvod Poruba informován, že Útvar hlavního architekta pořizuje změnu územního plánu č. 2011/01, která spočívá ve změně funkčního využití v lokalitě Myslivna z původní funkce Orná půda na funkci Občanská vybavenost. Tato změna územního plánu a následná realizace rozšíření VTP vyvolá tyto negativní důsledky: 1. zábor orné půdy II. třídy ochrany v rozsahu 21,96 ha, území bylo dosud intenzivně zemědělsky obhospodařováno a na pozemcích jsou provedeny investice s cílem zvýšení jejich úrodnosti odvodňovací zařízení. Ornice je přitom nenahraditelným bohatstvím a je třeba ji chránit, jako strategické neobnovitelné národní bohatství a strategickou surovinu 2. zábor lesních pozemků v rozsahu cca 0,8 ha 3. významnou likvidaci značné části zeleného porostu a výrazné zhoršení funkce regionálního biocentra 146 Klečkovice, což znemožní území plnit základní ekologické a hygienické funkce: zachycovat prach, vyrábět kyslík a bránit bleskovým záplavám, 4. zásah do biotopů, jedná se o unikátní lokalitu z hlediska ekologického 5. výrazné snížení kvality životního prostředí a života obyvatel, a s tím spojené snížení atraktivity městského obvodu Poruba 6. absenci ploch pro denní a krátkodobou rekreaci obyvatel Poruby i sousedních městských obvodů (Poruba s cca 70 tisíci obyvatel nemá park),

2 tato lokalita je celoročně intenzivně občany širokého okolí pro rekreaci využívána 7. významné omezení využití lokality pro volnočasové aktivity studentů VŠB ubytovaných na kolejích S ohledem na shora uvedené skutečnosti zastupitelstvo městského obvodu Poruba (dále jen ZMOb) na svém 8. zasedání, konaném dne tuto změnu územního plánu a následné rozšíření VTP do této lokality jednomyslně odmítlo a vyslovilo nesouhlas s jejím vydáním. Viz. usnesení - Výpis č. 145/ZMOb 1014/8 Návrh zadání změny č. 2011/01 - Územního plánu města Ostravy. Rozšíření VTP v této lokalitě reprezentuje nekoncepční krok, který nebyl ověřen variantními lokalitami. Záměr je v zásadním rozporu se snahou o zlepšení kvality životního prostředí, zejména ovzduší v Ostravě. Negativní zásahy zhoršující kvalitu obytného a životního prostředí ve městě vedou k rezignaci zejména mladých, vzdělaných a perspektivních lidí na život v Ostravě a mají za následek jejich odchod z Ostravy. Navíc současné evropské trendy směřují k omezení rozlévání měst do krajiny a ke snaze zintentivnit využití stávajícího zastavěného území. Je to podmíněno zejména ekonomickými a ekologickými hledisky, neboť budování nové dopravní a technické infrastruktury a její údržba je velmi nákladná. Městský obvod Poruba, kde během roku 2011 žilo občanů (občané Poruby včetně hospitalizovaných pacientů Fakultní nemocnice) a kde bylo během tohoto roku ambulantně ošetřeno ve Fakultní nemocnici Ostrava občanů z celého MSK, zastává v organismu města Ostravy významnou pozici. Z tohoto důvodu se domníváme, že by představitelé města Ostravy měli více přihlížet k zájmům a potřebám nejlidnatějšího městského obvodu s velkým regionálním významem a se silným rozvojovým potencionálem. Součástí petice jsou přílohy: - Příloha č. 1- Pořízení změny ÚPlMO č. 2011/01, výřez 1: Příloha č. 2- Ortofotomapa změny ÚPlMO č. 2011/01, 1: Příloha č. 3 Majetkové vztahy k datu Příloha č. 4- Vizualizace záměru rozšíření VTP - Příloha č. 5 Podpisové archy obyvatel Petiční výbor ve složení: 1) Bc. Tomáš Lehnert, Na Nivě 16, Opava 2) Bc. Jiří Philippe Janda, K Vavřinečku 32/1, Ústí nad Labem 3) Bc. Lubomír Fiala, Hlučínská 41/4, Opava

3 Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byla určen: ad 1) Bc. Tomáš Lehnert, Na Nivě 16, Opava Petice je podpořena celkem... podpisy na celkem podpisových arších. Podpisy členů petičního výboru : 1)... 2)... 3)... Na vědomí: MO Ostrava Poruba Vážený pan starosta Ing. Petr Mihálik Klimkovická ul.28/ Ostrava- Poruba

4 Podpisový arch č. : Nesouhlas s rozšířením VTP v Ostravě Porubě lokalita Myslivna (viz příloha č.1-4 ) a žádost o změnu Územního plánu města Ostravy v této ploše z funkce Občanské vybavení na funkci Rekreace volný čas v kvalitním životním prostředí. Petici sestavil: Bc. Tomáš Lehnert, Na Nivě 16, Opava Č. Jméno Příjmení Bydliště Podpis

5 Příloha č. 5 Podpisové archy k petici občanů týkající se Nesouhlasu s rozšířením VTP v Ostravě Porubě lokalita Myslivna (viz příloha č.1-4) a žádost o změnu Územního plánu města Ostravy v této ploše z funkce Občanské vybavení na funkci Rekreace volný čas v kvalitním životním prostředí. Jsme přesvědčeni, že není důvod lokalitu u Myslivny zastavovat rozšířeným VTP, neboť na území areálu VŠB TU Ostrava i v rámci města Ostravy je dostatek ploch, vhodných pro tento záměr a navíc neopodstatněná realizace VTP v této lokalitě významně zhorší životní prostředí obyvatel Poruby a sníží atraktivitu městského obvodu. Celkem.. podpisové archy. Text petice byl poskytnut k prostudování studentům a pedagogům VŠB TU, občanům Poruby a odborníkům Ostrava Petici sestavil: Bc. Tomáš Lehnert, Na Nivě 16, Opava Petiční výbor ve složení: 1) Bc. Tomáš Lehnert, Na Nivě 16, Opava 2) Bc. Jiří Philippe Janda, K Vavřinečku 32/1, Ústí nad Labem 3) Bc. Lubomír Fiala, Hlučínská 41/4, Opava

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel:

Dobroslavice. Vyhodnocení vlivů územního plánu. na udržitelný rozvoj území. odbor výstavby Ing. Martin Kuchař. Zpracovatel: SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Vyhodnocení vlivů územního plánu Dobroslavice na udržitelný rozvoj území Pořizovatel: Zpracovatel: Vedoucí projektu: Zpracovatel posudku

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 Zastupitelstvo Obce Výprachtice jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové

Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Hvozdnice - návrh k.ú. Hvozdnice u Hradce Králové Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš

Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Obec Libiš Mělnická 579, 277 11 Libiš Spis.zn.: SO/35368/2012/Ka V Libiši, dne...2013 Opatření obecné povahy č. 1/2013 Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Libiš Zastupitelstvo obce Libiš, příslušné

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC

M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC M A G I S T R Á T M Ě S T A LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 48B. změny územního plánu města Liberec - obvodová městská sběrná komunikace Zpracoval:

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1. V Praze dne 8. listopadu 2009 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne 8. listopadu 2009 Námitka ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy My, Krocan - občanské sdružení,

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46

Usnesení č. 2/2011. Obec Příšovice, Příšovice č.p. 60, Příšovice 463 46 Usnesení č. 2/2011 z veřejného zasedání od 17.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 9 členů ZO P r o g r a m :: 1) Zahájení 2) Kontrola

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstva obce Zvole è. 1/2014/OOP ÚZEMNÍ PLÁN ZVOLE OBEC ZVOLE ZASTUPITELSTVO OBCE Hlavní 33,, okres Praha-západ, kraj Středočeský, IČ 00241890 Tel.: 257 760 337, fax: 257

Více

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3

Obsah. Díl B Údaje o splnění zadání. Územní plán hlavního města Prahy koncept 3 Díl B Údaje o splnění zadání Obsah Obsah...3 1. Požadavky vyplývající ze strategických dokumentů Prahy a UAP...5 1.1 Požadavky vyplývající z aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy...5 1.2 Požadavky

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří

Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Zpráva o projednání návrhu územního plánu Bohušovice nad Ohří Na základě ustanovení 51 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁSTU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ UZEMÍ POŘIZOVATEL Městský úřad Nymburk Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců 163 288 28 Nymburk OBJEDNATEL Obec Chrást Chrást

Více