SIMAZIN. Úvod. Závazky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMAZIN. Úvod. Závazky"

Transkript

1 Úvod SIMAZIN Simazin je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny pesticidů a je vysoce toxická pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací vlastnosti, chování, výrobu, použití a především pak legislativní a technologická opatření, která v konečném důsledku vedou ke snížení znečištění vodního prostředí simazinem v České republice. Závazky Legislativní rámec ES Hlavním legislativním nástrojem ES upravujícím vypouštění simazinu do vodního prostředí je Směrnice Rady 76/464/EHS o znečištění způsobeném určitými nebezpečnými látkami, vypouštěnými do vodního prostředí Společenství. Podle této směrnice náleží simazin do Seznamu II, který obsahuje látky, které mají zhoubný účinek na vodní prostředí a pro něž podle článku 6 této směrnice nebyly určeny mezní hodnoty (pro odpadní a povrchové vody). Podle článku 2 přijmou členské státy opatření ke snížení znečištění vod nebezpečnými látkami v třídách a skupinách látek Seznamu II (stanoví emisní standardy, povolování vypuštění) a založí programy opatření vedoucí k tomuto cíli podle článku 7. Vybrané nebezpečné látky pro vodní prostředí Seznamu II včetně simazinu byly převzaty do Seznamu prioritních látek v oblasti vodní politiky (Příloha X Rámcové směrnice 2000/60/ES) a to jako prioritní nebezpečná látka. Opatření, která jsou členské státy povinny provést podle ustanovení této směrnice mají v konečném důsledku vést k zastavení vypouštění, emisí nebo úniků simazinu do vodního prostředí. Podle čl. 11 odst. 3 písm. k), musí programy na odstranění znečišťování vod simazinem být zahrnuty do programů opatření zpracovávaných pro jednotlivé oblasti povodí. Národní legislativní rámec Hlavním legislativním nástrojem v ČR upravujícím zastoupení simazinu ve vodním prostředí je nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, které stanovuje imisní standardy pro obsah simazinu v povrchových vodách a požaduje nezvyšování jeho obsahu v sedimentech, plaveninách a živých organismech. Simazin je v Příloze č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, uveden jako nebezpečná závadná látka (biocidy). 1

2 Vlastnosti látky Název Simazin (6-chlor-N,N'-diethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin) Skupina látek Pesticidy CAS-No HN Strukturní vzorec HN N N N Sumární vzorec C 7 H 12 ClN 5 Molekulová hmotnost 201,6583 Bod tání 225 C Bod varu - Rozdělovací koeficient 1,940; 2,2 log K ow Rozpustnost ve vodě 3, g m -3 Toxicita Cl Testy akutní toxicity: LC 50 = 92,1 mg/l (48 hod) (daphnia pulex) 80% LC 50 = >100 mg/l (96 hod) (gammarus fasciatus) TECHN. LC 50 = >40 mg/l (48 hod) (misgurnus arguilicaudatus) LC 50 = >40 mg/l (48 hod) (oryzias latipes medaka) LC 50 = >4 mg/l (48 hod) kapr obecný (cyprinus carpio) LC 50 = >100 mg/l (96 hod) karas obecný (cyprinus carassius, carassius carassius) LC 50 = >40 mg/l (48 hod) karas zlatý (carassius auratus auratus) LC 50 = 5 mg/l (96 hod) pstruh duhový (salmo gairdneri) LC 50 = >100 mg/l (96 hod) pstruh duhový (salmo gairdneri) TECHN. LC 50 = 5 mg/l (48 hod) slunečnice velkoploutvá (lepomis macrochirus ) LC 50 = 100 mg/l (96 hod) slunečnice velkoploutvá (lepomis macrochirus ) 80% LC 50 = 3,5 mg/l (48 hod) živorodka duhová (poecilia reticulata) Mobilita do životního prostředí V minulosti možný splach ze zemědělských pozemků nebo ploch ošetřených simazinem. Nakládání a použití Zdroje znečištění Celoplošně byla tato látka používaná jako herbicid k ničení plevelů (do vypotřebování zásob). Společně s dalšími herbicidy se používal k totálnímu ničení plevelů především na nezemědělské půdě (úhory) a byl distribuován i v maloobchodní síti (ničení porostů podél plotů, na chodnících, apod.). Významné zdroje výroba Není v ČR realizována. 2

3 Významné zdroje použití Simazin se používal se k ošetření rostlin (brambor, vojtěšky, sadů, vinic, chmelnic, angreštu, malin, ostružin, jahodníku, okrasných dřevin a rostlin) společně s přípravkem Gesetop 90 WG(H). Platnost registrace přípravku skončila a je povoleno používat ho do vypotřebování zásob. Byl distribuován pod obchodním značením Simazin 50WP. V roce 2000 spotřeba poklesla v ČR na pouhých 200 kg/rok. IPPC a BAT Pro Českou republiku irelevantní. Odpady Jsou uvedeny kategorie odpadů z Katalogu odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, které mohou simazin obsahovat: * Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky * Pesticidy (Složky z odděleného sběru, kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly a ), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů * Odpady obsahující jiné nebezpečné látky (Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů, kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) Realizovaná opatření na snížení znečištění vod Legislativní opatření Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v 1 odst. 1 stanovuje, že účelem tohoto zákona je chránit povrchové vody a stanovit podmínky pro zachování i zlepšení jakosti povrchových vod. Účelem vodního zákona je i regulace vypouštění nebezpečných látek do vodního prostředí. V 5 odst. 2 deklaruje vodní zákon povinnost těch, kteří nakládají s povrchovými vodami k výrobním účelům, provádět ve výrobě účinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů a zohledňující nejlepší dostupné technologie, které by měly snížit nebezpečí odtoku nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek do vod povrchových. Programy opatření, zakotvené v 26 vodního zákona, jsou dalším nástrojem snižování emisí. Vycházejí ze schváleného Plánu hlavních povodí České republiky a obsahují časový plán realizace a způsob jejich financování. Podle odst. 3 vodoprávní úřad ukládá správcům povodí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl nebo jiným osobám povinnost provést opatření, která stanoví ve veřejném zájmu schválené programy opatření podle předchozích odstavců 26. Obdobně jako v případě plánů oblastí povodí, jejich obsah, způsob zpracování, projednání a zveřejnění stanoví ministerstvo vyhláškou č. 140/2003 Sb., o plánování v oblasti vod. Problematice závadných látek, k nimž simazin náleží, je věnován 39 vodního zákona. Podle odst. 1 jsou závadnými látkami takové látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. V odst vodního zákona a v Příloze č. 1 k vodnímu zákonu je simazin definován jako nebezpečná závadná látka. 3

4 Proces integrované prevence znečišťování podle směrnice ES o IPPC Směrnice Rady 96/61/ES, o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), je provedena zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), který svým způsobem zahrnuje rovněž Rozhodnutí Komise 2000/479/ES o vytvoření Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER). Zákon o integrované prevenci doplňuje 126 vodního zákona o odst. 5, který převádí pravomoc povolovat vypouštění odpadních vod z pravomoci vodoprávního úřadu a přenáší je podle 3 zákona na místně příslušný správní úřad (kraje). Kraj v přenesené působnosti rozhoduje podle 33 písm. a) o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu. K provedení zákona č. 76/2002 Sb. jsou určeny celkem tři prováděcí předpisy. Vyhláška č. 554/2002 Sb. k provedení 4 odst. 3 zákona stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Nařízení vlády č. 63/2003 Sb. k provedení 27 odst. 3 zákona stanoví způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách. Nařízení vlády č. 368/2003 Sb. k provedení 24 odst. 2 zákona stanoví způsob vedení integrovaného registru znečišťování (IRZ), ohlašování a evidence údajů pro tento registr. Simazin bude předmětem ohlašování do IRZ při překročení stanoveného ohlašovací prahu pro emise do vody a půdy až poté, co se pro Českou republiku stane závazným Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (položka č. 79). Ochranná pásma vodních zdrojů Podle 6 odst. 2 vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se mj. stanoví ochranná pásma vodních zdrojů, vodohospodářský orgán v řízení o stanovení či změně ochranných pásem posoudí činnosti, při kterých dochází k výrobě, skladování či manipulaci s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a látkami vykazujícími toxické, karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti, mj. s biocidy a jejich deriváty, k nimž simazin náleží. Nakládání s chemickými látkami Základním právním předpisem je zákon č. 157/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o chemických látkách a chemických přípravcích, včetně navazujících prováděcích vyhlášek. Zákon stanoví podmínky, za kterých může být chemická látka nebo přípravek uvedena na trh, jako je registrace, hodnocení rizika, balení a označování, vlastní uvádění na trh, evidence). Pro vybrané chemické látky a přípravky jsou prováděcími právními předpisy stanoveny další specifické podmínky. Zákon č. 157/1998 Sb., je plně nahrazen zákonem č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů s platností od 1. května 2004 včetně prováděcích předpisů. Státní rostlinolékařská péče Podmínky pro nakládání s vybranými chemickými látkami a prostředky v oblasti rostlinolékařské péče upravuje zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, jehož úplné znění ve znění pozdějších předpisů vyšlo ve sbírce zákonů pod č. 36/2002 Sb. Tento zákon včetně navazujících prováděcích předpisů stanoví oprávnění a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti rostlinolékařské péče, upravuje podmínky zacházení s přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky na ochranu rostlin a mechanizačními prostředky na ochranu rostlin, stanoví orgány státní správy na úseku rostlinolékařské péče a další náležitosti. Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh, stanoví práva a povinnosti fyzických osob oprávněných k podnikání a právnických osob při uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v České republice, podmínky vydávání povolení 4

5 k uvedení biocidních přípravků na trh, způsob hodnocení jejich účinnosti a ochrany před jejich působením na lidské zdraví, zvířata a na životní prostředí. Biocidní přípravky nesmí obsahovat jiné účinné látky než účinné látky uvedené v seznamu účinných látek a v seznamu účinných látek s nízkým rizikem. Podle 7 zákona ministerstvo povolí biocidní přípravek pouze v případě, že: účinné látky v něm obsažené jsou uvedeny v seznamu účinných látek s nízkým rizikem a zároveň, je dostatečně účinný, nemá s ohledem na jeho přeměny a distribuci v životním prostředí, škodlivé účinky sám nebo jeho rezidua na životní prostředí, zejména na kontaminaci povrchových a podzemních vod, je u něj možné v případě potřeby stanovit toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti účinné složky včetně významných nečistot a přísad. Biocidní přípravek klasifikovaný jako vysoce toxický, toxický, karcinogen nebo mutagen 1. a 2. kategorie nelze povolit pro prodej nebo používání spotřebiteli. Zákon č. 120/2002 Sb. vyjmenovává určité podmínky, za nichž lze dočasně povolit použití biocidního přípravku, který není uveden v seznamu účinných látek nebo v seznamu účinných látek s nízkým rizikem. Vyhláška č. 91/2002 Sb., o prostředcích na ochranu rostlin, v souladu s právem ES (Směrnice Rady 91/414/EHS) a mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.) stanoví požadavky na přípravky na ochranu rostlin a na dokumentaci předkládanou při jejich registraci. Dále se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků, zacházení s nimi a registrace mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. Pozornost je věnována rovněž technickým požadavkům na skladování přípravků a pomocných prostředků ( 13 vyhlášky). Skladovací prostor musí: chránit okolní prostředí před vlivy skladovaných přípravků a pomocných prostředků, a to i při havárii, požáru nebo záplavě, chránit před proniknutím skladovaných přípravků a pomocných prostředků do podloží a do veřejné kanalizace, umožňovat očistu předmětů a ploch ve skladovacím prostoru, jestliže došlo k jejich kontaminaci přípravky nebo pomocnými prostředky, být vybaven prostředky k asanaci skladovacích prostor. Ochrana přírody a krajiny Základní obecné zásady ochrany životního prostředí, vycházející z principu trvale udržitelného rozvoje, jsou stanoveny zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. Podle 17 odst. 1) zákona je každý povinen, především opatřeními přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení ( 11). Ve vybraných kategoriích zvláště chráněných území na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nesmí být aplikovány biocidy. Podzákonné předpisy a dobrovolné dohody Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany vod MKOD Dne 29. června 1994 byla v Sofii přijata Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. Na základě čl. 5 se smluvní strany zavazují, že vypracují, přijmou a uskuteční relevantní právní, správní a technická opatření a rovněž na svém území zajistí nezbytné podmínky a základ 5

6 potřebný k tomu, aby byla zajištěna účinná ochrana kvality vody a trvale udržitelné užívání vody a tudíž i prevence, omezování a snížení vlivů přesahujících hranice států. Z hlediska založení programů opatření na snížení znečištění vod nebezpečnými látkami je čl. 7 Úmluvy, který stanoví zásady omezování emisí, cíle a kritéria jakosti vody: (1) Smluvní strany, berouce v úvahu návrhy Mezinárodní komise, stanoví emisní limity uplatnitelné pro jednotlivá průmyslová odvětví nebo obory v pojmech znečišťujících zátěží a koncentrací, které jsou založeny na nejlepších dostupných bezodpadových či nízkoodpadových technologiích u zdroje znečištění. V případech, kde jsou vypouštěny nebezpečné látky, budou emisní limity založeny na nejlepších dostupných způsobech snižování emisí u zdroje a nebo pro čištění odpadních vod. (2) Smluvní strany vypracují dodatečná ustanovení pro předcházení nebo snižování vypouštění nebezpečných látek a živin do vody z plošných zdrojů, zvláště tam, kde je hlavním zdrojem zemědělství, berouce při tom v úvahu nejlepší ekologickou praxi. V příloze II Úmluvy, která vyjmenovává průmyslové činnosti a nebezpečné látky, kterým je potřeba věnovat pozornost, je simazin jmenovitě uveden. Další programy Program Výzkum životního prostředí V rámci výdajů státního rozpočtu jsou každoročně vynakládány účelové a institucionální investiční i neinvestiční prostředky na výzkum životního prostředí. Institucionální prostředky se poskytují ve vazbě na výzkumné záměry institucí, u nichž je MŽP zadavatelem. Přístup k výzkumným programům je zabezpečován podle nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje. Řešení výzkumného projektu neomezuje možnosti účasti v jiných programech MŽP, případně je možné financování z více zdrojů. Technologická opatření Dobrovolné aktivity Emisní zhodnocení Emisní standardy pro vypouštění do vodního prostředí Emisní standardy pro simazin nejsou ve vodoprávní legislativě stanoveny. Monitoring emisí Není v ČR realizován. Vzhledem k ukončení použití simazinu není opodstatněný. Imisní zhodnocení Imisní standardy pro vodní prostředí Imisní standardy jsou upraveny Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Hodnota přípustného znečištění povrchových vod je pro simazin 1 µg.l -1. Vody, které jsou využívány nebo u kterých se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, musí splňovat pro relevantní pesticidy celkem přípustnou hodnotu 0,0005 mg.l -1. Imisní standardy vyjadřují přípustné znečištění povrchových vod 6

7 při průtoku Q 365, popřípadě při minimálním zaručeném průtoku vody v toku, nebo hodnotu, která je dodržena, nebude-li roční počet vzorků nevyhovujících tomuto standardu větší než 5 %. Monitoring imisí Simazin je sledován monitorovacími programy podniků Povodí, s.p. a je také součástí mezinárodního monitoringu včetně monitoringu hraničních toků. Jakost povrchových vod Voda hodnota indexu priority ve vodě podle metodiky COMMPS je 12,96; pořadí 35. Byl analyzován na 97 profilech, z toho na 53 nad mezí stanovitelnosti. Nejvyšší hodnota C90 byla v roce 1998 na profilu 1012 Labe-Jiřice 1990 ng.l -1. Plaveniny nesleduje se. Sedimenty nesleduje se. Souhrn stávajících a připravovaných opatření na snížení znečištění vod simazinem Souhrn opatření za oblast ochrany vod 1. Každé vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek dle Přílohy č. 1 zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění, do vod povrchových má být realizováno pouze na základě povolení vodoprávního úřadu, a to do Vydané povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových musí být časově omezeno, a to pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky a nebezpečné závadné látky podle Přílohy č. 1 na dobu maximálně 4 roky. (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, 9 odst. 2). 3. Do snížit znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, 23a odst. 2). 4. Plán hlavních povodí České republiky, který má být schválen nejpozději do , obsahuje rovněž rámcová opatření a obecné zásady, které vedou ke snižování znečištění povrchových vod nebezpečnými závadnými látkami a k zastavení nebo postupnému odstranění emisí, vypouštění a úniků zvlášť nebezpečných závadných látek uvedených v Příloze č. 1 (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, 24 a čl. II odst. 4). 5. Plán oblastí povodí, který má být schválen nejpozději do , mj. stanoví konkrétní cíle jakosti vodního prostředí rovněž s ohledem na zvlášť nebezpečné závadné látky a nebezpečné závadné látky uvedené v Příloze č. 1 a konkrétní opatření včetně časového plánu v případě neplnění stanovených jakostních cílů pro konkrétní oblast povodí (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, 25 a čl. II odst. 5). 6. Při stanovování podmínek k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je vodoprávní úřad povinen přihlížet k nejlepším dostupným technologiím v oblasti zneškodňování odpadních vod (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, 38 odst. 3). 7. Přímé vypouštění odpadních vod obsahujících nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky dle Přílohy č. 1 do vod podzemních nelze povolit (zákon č. 254/2001 Sb., v platném znění, 38 odst. 4). 8. Každý, kdo zachází s nebezpečnými závadnými látkami a se zvlášť nebezpečnými závadnými látkami dle Přílohy č. 1 ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo 7

8 podzemních vod nebo do veřejné kanalizace. Odpovídajícími opatřeními se rozumí zvláště ta, která jsou uvedena v zákoně č. 254/2001 Sb., v platném znění, 39 odst. 2, odst 4 až Od musí vodoprávní úřad stanovovat emisní limity pro vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek a nebezpečných závadných látek do vod povrchových pouze tzv. kombinovaným, emisně-imisním, způsobem tak, aby imisní standardy pro tyto látky uvedené v Příloze č. 3 tabulce 1 nařízení vlády č. 61/2003 Sb. byly dosaženy nejpozději do (nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 6 odst. 11 písm. a)). 10. Provozovatel zařízení je povinen podle 5 zákona č. 353/1999 Sb. zhodnotit rizika závažné havárie ve vztahu k možnému poškození životního prostředí a podle 7 zákona zpracovat bezpečnostní program prevence závažné havárie. Souhrn opatření vztahujících se k uvádění závadných látek na trh 11. Pokud výrobce vyrobí a uvede na trh nebo dovozce doveze látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 tun, musí Ministerstvu životního prostředí oznámit údaje o množství, druhu nebezpečné látky v rozsahu stanoveném 9 vyhlášky č. 391/2000 Sb. Souhrn opatření za oblast zemědělství a rostlinolékařské péče 12. Přípravky a pomocné prostředky mohou být používány pouze tehdy, jsou-li registrovány příslušným orgánem rostlinolékařské péče nebo byla-li podána žádost o prodloužení registrace. 13. Mechanizační prostředky určené pro aplikaci rostlinolékařských přípravků a pomocných prostředků v zemědělství mohou být uváděny do oběhu a používány v rámci podnikání pouze tehdy, jsou-li zapsány v úředním registru mechanizačních prostředků a splňují další technické podmínky stanovené vyhláškou č. 91/2002 Sb. 14. Rostlinolékařské přípravky nebezpečné pro životní prostředí se nesmějí dostat do povrchových vod, a to ani v podobě postřikové kapaliny či jiným způsobem. 15. Skladovací prostory musí chránit okolní prostředí před vlivy skladovaných rostlinolékařských přípravků a pomocných prostředků, a to i při havárii, požáru nebo záplavě a chránit před jejich proniknutím do podloží a do veřejné kanalizace. 16. Biocidní přípravky nesmí obsahovat jiné účinné látky než účinné látky uvedené v seznamu účinných látek a v seznamu účinných látek s nízkým rizikem. Dále nesmějí biocidní přípravky obsahovat jiné základní látky než základní látky uvedené v seznamu základních látek. 17. Biocidní přípravek klasifikovaný jako vysoce toxický, toxický, karcinogen nebo mutagen 1. a 2. kategorie nelze povolit pro prodej nebo používání spotřebiteli. 18. Povolení k uvedení biocidního přípravku na trh se dává max. na dobu 10 let od prvního nebo obnoveného zařazení účinné látky do seznamu účinných látek nebo do seznamu účinných látek s nízkým rizikem pro daný typ biocidního přípravku. 19. Povolení uvedení biocidního přípravku na trh může být podle 11 zákona č. 120/2002 Sb. změněno s ohledem na nové poznatky vědy a techniky nebo nové požadavky na ochranu zdraví lidí zvířat a ochranu životního prostředí. 20. Základní zabezpečení zemědělských staveb dle vyhlášky č. 191/2002 Sb. musí zamezit samovolnému proniknutí látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního terénu a podloží a následně do povrchových a podzemních vod. Další doplňkové zabezpečení dle této vyhlášky je požadováno u zemědělských staveb umístěných v oblastech se zvýšenou ochranou vod a v ochranných pásmech vodních zdrojů. 8

9 Souhrn opatření za oblast odpadového hospodářství 21. Původci odpadu jsou povinni zabezpečit odpady před únikem a vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí. S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu místně příslušného správního úřadu. 22. Sklady svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí. 23. Biocidy nesmí být ukládány na skládku. Dále nesmí být na skládku ukládány odpady, které překračují limitní hodnoty škodlivin dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. Souhrn opatření v dopravě 24. Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou (Dohoda ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). 25. Železniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou (RID - řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží). Souhrn opatření za oblast stavebnictví a investic 26. Záměry uvedené v Příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Kategorie I, podléhají vždy posouzení vlivu na životní prostředí. Záměry uvedené ve stejné příloze Kategorie II, podléhají posouzení vlivu na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle 7 zákona. Další opatření stanovená tímto Programem 27. Identifikovat rizikové vodní útvary povrchových vod do 31. prosince Výzkumný monitoring pro ověření relevance dalších nebezpečných závadných látek v hydrosféře ČR dokončit do 31. prosince Revizi státních monitorovacích programů (provozního monitoringu povrchových vod, plavenin a sedimentů) s ohledem na vypouštění zvlášť nebezpečných závadných látek a nebezpečných závadných látek pro zajištění cílů kvality povrchových vod dokončit do 31. prosince Od roku 2007 bude zahájen rutinní monitoring povrchových vod v souladu s požadavky Směrnice 200/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 31. Nejpozději do 22. prosince 2013 budou přezkoumány charakteristiky povodí, identifikace vlivů a vyhodnocení dopadů lidské činnosti na stav povrchových vod z hlediska nebezpečných závadných látek a zvlášť nebezpečných závadných látek dle požadavků Směrnice 200/60/ES (čl. 5, odst. 2). 32. Standardy environmentální kvality pro vodní prostředí pro prioritní látky a prioritní nebezpečné látky dle Přílohy X Směrnice 200/60/ES přijaté na úrovni Společenství budou transponovány do nařízení dle 38 odst. 5 vodního zákona v platném znění. 33. Nebezpečné závadné látky a zvlášť nebezpečné závadné látky a prostředky je obsahující musí být zneškodňovány pouze zákonnými postupy, v případě veřejnosti jako nebezpečný odpad prostřednictvím tzv. sběrných dvorů. Tyto látky nesmí být vylévány nebo jinak vnášeny do kanalizace, a to ani v malých množstvích. Literatura Rieder, M. a kol.: Výskyt a pohyb nebezpečných látek v hydrosféře ČR. Závěrečná zpráva projektu VaV/650/3/00. ČHMÚ Praha, únor

DIELDRIN. Úvod. Závazky

DIELDRIN. Úvod. Závazky Úvod DIELDRIN Dieldrin je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

DESETHYLATRAZIN. Úvod. Závazky

DESETHYLATRAZIN. Úvod. Závazky Úvod DESETHYLATRAZIN Desethylatrazin je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje

Více

DIURON. Úvod. Závazky

DIURON. Úvod. Závazky Úvod DIURON Diuron je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací

Více

FENTHION. Úvod. Závazky

FENTHION. Úvod. Závazky Úvod FENTHION Fenthion je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny pesticidů a je vysoce toxická pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací vlastnosti, chování,

Více

ENDRIN. Úvod. Závazky

ENDRIN. Úvod. Závazky Úvod ENDRIN Endrin je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organochlorových pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

ISOPROTURON. Úvod. Závazky

ISOPROTURON. Úvod. Závazky Úvod ISOPROTURON Isoproturon je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

HEXACHLORCYKLOHEXAN, LINDAN

HEXACHLORCYKLOHEXAN, LINDAN Úvod HEXACHLORCYKLOHEXAN, LINDAN Hexachlorcyklohexan je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny chlorovaných organických uhlovodíků a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující

Více

TRIFLURALIN. Úvod. Závazky

TRIFLURALIN. Úvod. Závazky Úvod TRIFLURALIN Trifluralin je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny pesticidů a je vysoce toxická pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací vlastnosti,

Více

DDT A JEHO DERIVÁTY. Úvod. Závazky

DDT A JEHO DERIVÁTY. Úvod. Závazky Úvod DDT A JEHO DERIVÁTY DDT je zvlášť nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny pesticidů a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací

Více

1,2-DICHLORETEN. Úvod. Závazky

1,2-DICHLORETEN. Úvod. Závazky Úvod 1,2-DICHLORETEN Dichloreten je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny chlorovaných organických látek a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

FOSFOR A JEHO SLOUČENINY

FOSFOR A JEHO SLOUČENINY Úvod FOSFOR A JEHO SLOUČENINY Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu jsou nebezpečnými závadnými látkami, náleží do skupiny anorganických látek a mají nepříznivý účinek na vodní prostředí.

Více

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Ing. Martina Chvátalová chvatalova@szu.cz Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.listopadu 2010,

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.3.102 VETERINÁRNÍ

Více

IPPC a BAT Podle dostupných materiálů nejsou opatření ve vztahu k chlorovaným alkanům C10-C13 zavedena.

IPPC a BAT Podle dostupných materiálů nejsou opatření ve vztahu k chlorovaným alkanům C10-C13 zavedena. Úvod CHLOROVANÉ ALKANY C10-13 Chlorované alkany C10-C13 jsou nebezpečnými závadnými látkami, náleží do skupiny organohalogenových sloučenin a mají velmi vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2011 Postup zjišťování vybraných údajů o únicích znečišťujících látek do vod pro provozovatele čistíren odpadních vod Odbor posuzování

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Základní zpráva Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment Vypouštění odpadních vod do vod povrchových RNDr. Viktor Kliment Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Aplikace kombinovaného přístupu Závadné látky podle 39 vodního

Více

FLUORIDY. Úvod. Závazky

FLUORIDY. Úvod. Závazky Úvod FLUORIDY Fluoridy jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny anorganických sloučenin a jsou toxické pro vodním prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných informací vlastnosti,

Více

CHLORPYRIFOS. Úvod. Závazky

CHLORPYRIFOS. Úvod. Závazky Úvod CHLORPYRIFOS Chlorpyrifos je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny organofosforových sloučenin (pesticidů) a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI

ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI ZPŮSOBY ZAVÁDĚNÍ A UPLATŇOVÁNÍ METODICKÝCH POKYNŮ V PRAXI Ing. Pavel Koreček Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství Čistírny do kapacity 50 EO Hlavní změny ohlášení

Více

NONYLFENOLY. Úvod. Závazky

NONYLFENOLY. Úvod. Závazky Úvod NONYLFENOLY Nonylfenoly jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny organických aromatických sloučenin a mají vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

KYSELINA NITRILOTRIOCTOVÁ (NTA)

KYSELINA NITRILOTRIOCTOVÁ (NTA) Úvod KYSELINA NITRILOTRIOCTOVÁ (NTA) NTA je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny syntetických komplexotvorných látek a je toxická pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment mail:

Vypouštění odpadních vod do vod povrchových. RNDr. Viktor Kliment mail: Vypouštění odpadních vod do vod povrchových RNDr. Viktor Kliment mail: viktor.kliment@mzp.cz Kombinovaný přístup Evropa Zaveden článkem 10 Rámcové směrnice pro vodní politiku 2000/60/ES. Obecně jde o postup,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

DICHLORBENZENY. Úvod. Závazky

DICHLORBENZENY. Úvod. Závazky Úvod DICHLORBENZENY Dichlorbenzeny jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny chlorovaných aromatických uhlovodíků a mají vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c)

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU MÚ Kopřivnice Vodoprávní úřad Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

ETYLBENZEN. Úvod. Závazky

ETYLBENZEN. Úvod. Závazky Úvod ETYLBENZEN Etylbenzen je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny aromatických organických látek a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 103649/2007 ze dne 30.10.2007, (nabytí právní moci dne 16.11.2007): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti...

V případě, že se vypouštění odpadních vod týká vodního toku Název vodního toku... Kilometráž výpusti... *) Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY - PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB180)

POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY - PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB180) POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY - PCB (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB180) Úvod PCB jsou nebezpečné závadné látky, náleží do skupiny chlorovaných polycyklických aromatických uhlovodíků a mají vysoký

Více

BARYUM A JEHO SLOUČENINY

BARYUM A JEHO SLOUČENINY Úvod BARYUM A JEHO SLOUČENINY Baryum je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny těžkých kovů, některé jeho sloučeniny jsou toxická pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle dostupných

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod

13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach. Ochrana vod. Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod 13. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana vod Cíle ochrany vod Nástroje ochrany vod Výkon státní správy v oblasti ochrany vod Ochrana vod strana 2 Úvod Voda je jednou ze základních součástí

Více

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství

432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství Vyhláška č. 432 432 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 3. prosince 2001, o dokladech Ïádosti o rozhodnutí nebo vyjádfiení a o náleïitostech povolení, souhlasû a vyjádfiení vodoprávního úfiadu Ministerstvo

Více

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán

Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie. ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán Skladování chemických látek a odpadů z hlediska podnikové ekologie ENVI GROUP s.r.o. Ing. Zdeněk Fildán www.envigroup.cz info@envigroup.cz 1 Oblasti Prevence závažných havárií: Zákon č. 224/2015 Sb., o

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií. MUDr. Marie Adámková Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií MUDr. Marie Adámková Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH

Více

Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Předmět úpravy. Vymezení pojmů 391/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2004 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ

LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OMEZENÍ CHEMICKÉHO A MIKROBIÁLNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ SOUHRN K VÝSTUPU A1D1 PROJEKTU LIFE2WATER EXECUTIVE SUMMARY OF DELIVERABLE A1D1 OF LIFE2WATER PROJECT PROSINEC

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 52754/ENV/15 V Praze dne 31. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ochrana zdrojů pro výrobu pitné vody a pesticidy

Ochrana zdrojů pro výrobu pitné vody a pesticidy Ochrana zdrojů pro výrobu pitné vody a pesticidy (Směrnice 2009/128/ES) Ing. Radka Hušková Listopad 2010 Úvod Původní koncepce ochrany vod a vodních zdrojů Současný stav ochrany VZ právní předpisy ČR a

Více

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE

AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE AKTUÁLNÍ STAV LEGISLATIVY V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY AKTUÁLNÍ STAV

Více

PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2013 Rok uvést příslušný

Více

Hydrogeologie a právo k část 4.

Hydrogeologie a právo k část 4. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 4. Zasakování odpadních vod do půdní vrstvy Do 1.8. 2010 bylo možno vypouštět odpadní vody do vod podzemních prostřednictvím půdní vrstvy ve smyslu 38 odstavce 4

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ I.II. LEGISLATIVA EU A ČR

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ I.II. LEGISLATIVA EU A ČR TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ I.II. LEGISLATIVA EU A ČR Petr Špičák SITA CZ a.s. petr.spicak@sita.cz OBSAH 1. ZAMĚŘENÍ A STRUKTURA LEGISLATIVY V OBLASTI ŽP 2. ZÁKLADNÍ PŘEHLED EVROPSKÉ LEGISLATIVY

Více

Těžební odpady a ČR. Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad

Těžební odpady a ČR. Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad Těžební odpady a ČR Ing. Jan Kaňka Český báňský úřad 1 evidence rizika Prašnost Ujetí svahu Samovznícení Radioaktivita Znečištění podzemních vod Netěsnost hrází 2 Dokumenty EU Směrnice Rady ze dne 15.

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení...

[ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] [ 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích] 1. Žadatel 1) Jméno, popřípadě jména, příjmení... *) Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO DO KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU

Více

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav

Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti. Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav Vybrané předpisy EU vztahující se k chemické bezpečnosti Mirka Hornychová Státní zdravotní ústav CHEMICKÉ LÁTKY TRH nařízen zení 1907/2006 REACH nařízen zení 1272/2008 CLP nařízen zení 689/2008 dovoz a

Více

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010

VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 VYHLÁŠKA č. 337/2010 Sb. ze dne 22. listopadu 2010 o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů. Strana 2645 252 VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2013 o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Více

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. c) a 15 vodního zákona] MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou 278 01 ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

a odstraňování jejich škodlivých následků,

a odstraňování jejich škodlivých následků, Strana 1782 Sbírka zákonů č. 175 / 2011 175 VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2011, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č.

(2) Klasifikace výrobku označovaného CE, který je podstatnou součástí vodních děl ohlášených podle 15a zákona, je uvedena v příloze č. Strana 562 Sbírka zákonů č. 57 / 2016 57 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. února 2016 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

ANTRACEN. Úvod. Závazky

ANTRACEN. Úvod. Závazky ANTRACEN Úvod Antracen je nebezpečná závadná látka, náleží do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků a má vysoký toxický potenciál pro vodní prostředí. Následující návrh programů dokumentuje dle

Více

Ing. Michaela Liptáková

Ing. Michaela Liptáková IPPC Představení základních informací Ing. Michaela Liptáková Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Co znamená IPPC? Slyšeli jste někdy zkratku

Více

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí

Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Koncepce vodohospodářské politiky ČR z pohledu Ministerstva životního prostředí Ing. Jaroslav Kinkor Odbor ochrany vod VII. národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky Praha, 15. 9.

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů

Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Hlavní zásady zákona - komplexnost úpravy pro celou oblast managementu chemických látek (navazuje na předchozí

Více

Přehled stávajících úkolů z předchozích fází ekoauditu

Přehled stávajících úkolů z předchozích fází ekoauditu Přehled stávajících úkolů z předchozích fází ekoauditu IIIb. ČÁST I. Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice z pohledu právních předpisů na ochranu

Více