Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vydání občanského průkazu Typy občanských průkazů Podání žádosti o občanský průkaz Převzetí vyhotoveného občanského průkazu..."

Transkript

1 Obsah Vydání občanského průkazu... 2 Typy občanských průkazů... 2 Podání žádosti o občanský průkaz... 3 Převzetí vyhotoveného občanského průkazu... 5 Lhůty pro vydání... 6 Správní a jiné poplatky... 6 Informace o hotových občanských průkazech... 6 Důvody pro vydání občanského průkazu... 7 Konec platnosti... 7 Změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo po ukončení pobytu v cizině... 7 Změna rodinného stavu... 9 Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu... 9 Občanský průkaz při dovršení věku 15 let a občanský průkaz pro občany mladší 15 let Občanský průkaz pro občana mladšího 15 let Zapsání titulu Omezení ve svéprávnosti k právním úkonům Občanský průkaz po nabytí státního občanství Poskytování údajů z evidence občanských průkazů... 14

2 Vydání občanského průkazu Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu a státní občanství České republiky a další údaje v ní zapsané. Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat také občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství, občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Typy občanských průkazů Občanské průkazy se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu: - se strojově čitelnými údaji - se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - občanský průkaz vypadá vzhledově stejně jako občanský průkaz bez kontaktního elektronického čipu. Čip je umístěn na zadní straně občanského průkazu. Do čipu se zapíše číslo občanského průkazu, dále údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. Dále lze do čipu zapsat kryptografické klíče spolu s certifikátem sloužícím k autentizaci držitele občanského průkazu vůči informačním systémům, vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. K zápisu je oprávněn pouze držitel občanského průkazu. - bez strojově čitelných údajů ( typ Blesk) Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů( typ Blesk) lze vydat: - s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. OP je vydán po uhrazení správního poplatku 100 Kč. Pokud občan potřebuje vydat občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva, správní poplatek za vydání OP bez strojově čitelných údajů se v tomto případě nehradí. - s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství, OP je vydán po uhrazení správního poplatku 100 Kč, - s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události, OP je vydán bez správního poplatku, Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, to neplatí v případě vydání občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství. Dosavadní občanské průkazy platí po dobu platnosti v nich uvedenou!!!!!!

3 Podání žádosti o občanský průkaz Podat žádost o občanský průkaz může: - občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo v informačním systému evidence cestovních dokladů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby), - za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou, - za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven, - za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Podání žádosti o vydání občanského průkazu a předložení potřebných dokladů Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost: - osobně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1 až 22, Jedná li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, může občan podat žádost: - u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze u Úřadu městské části Prahy 1 až 22), - u Magistrátu města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit. K žádosti o tento typ občanského průkazu je nutné doložit 2 ks fotografie a vyplněnou žádost. Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí

4 podpisem jejich správnost a úplnost. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí; údaje této osoby se v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození zapisují na žádost. Jde li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s nebo bez kontaktního elektronického čipu, lze tuto žádost přijmout pouze za předpokladu, že se při zpracování žádosti nepořizuje digitalizovaná podoba občana a jeho podpis. Upozornění: Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a nelze-li využít fotografii a podpis vedené v informačním systému evidence občanských průkazů nebo informačním systému evidence cestovních dokladů a od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Pořizování digitalizované podoby občana Při vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu se pořídí digitalizovaná podoba občana, pořízení fotografie úředníkem je zdarma. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována. Podoba občana se nepořizuje, pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byla pořízena, neuplynula doba delší 1 roku, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takovýto postup požádá. Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

5 Převzetí vyhotoveného občanského průkazu - Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně, převzetí vyhotoveného občanského průkazu na základě zplnomocnění jinou osobou není možné. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, pokud jej občanský průkaz obsahuje, zadá bezpečnostní osobní kód a na žádosti potvrdí svým podpisem převzetí občanského průkazu. Podpis a zadání bezpečnostního osobního kódu se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu. - Za občana mladšího 15 let občanský průkaz převezme zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může občanský průkaz převzít opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do výchovy nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. - Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. - Občanský průkaz převezme občan nebo oprávněné osoby u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu. Občan si může k převzetí občanského průkazu zvolit obecní úřad obce s rozšířenou působností, kterou uvede v žádosti; v takovém případě je při převzetí občan povinen uhradit správní poplatek ve výši 100 Kč. Doklady předkládané při převzetí občanského průkazu - pokud je občanský průkaz stále platný, předložíte pouze stávající občanský průkaz, - pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutno předložit občanský průkaz a další doklad prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem, případně svědeckou výpovědí, - po ztrátě, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu je nutné předložit Potvrzení o občanském průkaze a další doklad prokazující totožnost - rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz nebo občanský průkaz typu Blesk, - po změně rodinného stavu nebo změně trvalého pobytu občanský průkaz a potvrzení o těchto změnách. Bezpečnostní osobní kód BOK BOK slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zadá při převzetí občanského průkazu. Po dobu platnosti může držitel BOK měnit, změnu lze provést na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání BOKU se další možnost elektronické autentizace zablokuje. Odblokování po prokázání totožnosti provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, za odblokování se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

6 Je li držitelem občanského průkazu občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost byla soudem omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu BOK. Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem Při převzetí občanského průkazu se zadává BOK a dále PIN a PUK. U PINu a PUKu se jedná o 5 8 místnou číselnou kombinaci, kterou si občan sám zvolí. Lhůty pro vydání - Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 30 dnů ode dne podání žádosti, - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti. Správní a jiné poplatky Veškeré správní poplatky viz /p1=1828 je nutné uhradit při podání žádosti v hotovosti v pokladně Magistrátu města Teplice - Správní poplatek se nehradí, pokud je občanský průkaz vydáván po ohlášení změny trvalého pobytu a při změně rodinného stavu. Bezplatné je i vydání občanského průkazu při dovršení 15 let věku občana nebo z důvodu uplynutí platnosti dosavadního občanského průkazu ve lhůtě kratší 6 měsíců před skončením platnosti OP. - Za vydání občanského průkazu na vlastní žádost kdykoli během doby platnosti stávajícího občanského průkazu se hradí správní poplatek ve výši 200 Kč. Informace o hotových občanských průkazech Ověřte kliknutím

7 Důvody pro vydání občanského průkazu Konec platnosti Jaké doklady je nutné při podání žádosti předložit? Pokud je občanský průkaz stále platný, je nutné předložit dosavadní občanský průkaz. Pokud již platnost občanského průkazu skončila, je nutné předložit: - dosavadní občanský průkaz - další doklad prokazující totožnost. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem, svědeckou výpovědí. Doporučená doba k podání žádosti je 60 dní před uplynutím platnosti. Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. Pokud si občan chce požádat o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji vydaný ve lhůtě delší než 6 měsíců před uplynutím platnosti, zaplatí správní poplatek 200 Kč. VÝJIMKA občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936 a v občanském průkaze mají vyznačenou dobu platnosti BEZ OMEZENÍ, nenastane u nich změna, která se zapisuje do občanského průkazu (změna TP, rodinný stav), nemusí měnit občanský průkaz. Změna trvalého pobytu, zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo po ukončení pobytu v cizině Jaké doklady je nutné předložit při ohlášení změny místa trvalého pobytu? Změnu místa trvalého pobytu občan nejprve ohlásí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen: - vyplnit a podepsat přihlašovací lístek, který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis), vzor tiskopisu je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra - prokázat totožnost občanským průkazem nebo nemá-li platný občanský průkaz jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, - doložit vlastnictví bytu nebo domu nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba nedokládá ohlašovně své vlastnické právo, pokud jeho existenci může ohlašovna ověřit bezúplatně

8 dálkovým přístupem v katastru nemovitostí. Za ohlášení změny trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 50 Kč, za občany mladší 15 let se správní poplatek nehradí. Jaké doklady musíte předložit při podání žádosti o nový občanský průkaz po změně trvalého pobytu? Dosavadní občanský průkaz a potvrzení o změně místa trvalého pobytu, které vydá příslušná ohlašovna. Je stanovena lhůta pro vyřízení občanského průkazu po ohlášení změny trvalého pobytu? Žádost o nový občanský průkaz je občan povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení změny trvalého pobytu. Co dělat v případě, že ohlašovna rozhodla o zrušení údaje o místě trvalého pobytu? Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu pokud: - byl zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, - byl li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je nezpůsobilý k jeho užívání za účelem bydlení, - zaniklo li užívací právo občana. Pokud ohlašovna rozhodla o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, platnost občanského průkazu skončí dnem nabytí právní moci rozhodnutí. Při podání žádosti o nový občanský je nutné předložit rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu, dosavadní občanský průkaz a další doklady potřebné k prokázání totožnosti. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem nebo svědeckou výpovědí. Lze si zvolit typ občanského průkazu? V případě zrušení údaje o místě trvalého pobytu si lze zvolit typ občanského průkazu: - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - správní poplatek 500 Kč - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez správního poplatku - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů správní poplatek 100 Kč, současně je nutné podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji Nemáte trvalý pobyt na území České republiky, jste občanem České republiky a chcete mít občanský průkaz? I v tomto případě může občan podat žádost o vydání občanského průkazu. U občanů, kteří nejsou hlášeni k trvalému pobytu na území České republiky, se trvalý pobyt do občanského průkazu nezapisuje. Za vydání občanského průkazu bez trvalého pobytu se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

9 Změna rodinného stavu Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje!!! Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit? Sňatek občanský průkaz, oddací list, potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, Rozvod manželství občanský průkaz, rozsudek o rozvodu s vyznačeným datem nabytí právní moci rozsudku o rozvodu manželství, Vdovec, vdova občanský průkaz, úmrtní list, Vznik partnerství doklad o vzniku partnerství, Zánik partnerství rozsudek o zániku partnerství. Jaké doklady musíte předložit, pokud sňatek či úmrtí proběhlo mimo území ČR? Oddací nebo úmrtní list vydaný Úřadem městské části Brno střed, oddělením Zvláštní matriky, pracoviště Husova 3. Doklady, které je nutné předložit k zápisu do zvláštní matriky lze nalézt prostřednictvím webových stránek Úřadu městské části Brno střed Je stanovena lhůta pro vyřízení občanského průkazu po změně rodinného stavu? Žádost o nový občanský průkaz je občan povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne obdržení dokladu o změně rodinného stavu. Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu Kde lze ohlásit: - ztrátu OP - matriční úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, - odcizení OP - Policie České republiky, matriční úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, - poškození, zničení matriční úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, Jaké doklady je nutné předložit při ohlášení ztráty, odcizení či zničení: - platný cestovní pas, - platný řidičský průkaz, - originál nebo úředně ověřenou fotokopii rodného listu. Při ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení bude občanovi vydáno Potvrzení o občanském průkazu s dobou platnosti na dva měsíce, po dobu jeho platnosti nemá občan povinnost mít občanský průkaz.

10 Je stanovena lhůta pro podání žádosti o nový občanský průkaz po ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení? Žádost o nový občanský průkaz je občan povinen podat do 15 pracovních dnů ode dne ohlášení ztráty, odcizení, poškození či zničení dosavadního občanského průkazu. Jaké doklady je nutné předložit při podání žádosti? Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit: - Potvrzení o občanském průkazu, - další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů. Totožnost se prokazuje dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem, např. platným cestovním pasem, platným řidičským průkazem nebo svědeckou výpovědí. Lze si zvolit typ občanského průkazu? Ano. Po ztrátě, odcizení, poškození či zničení občanského průkazu lze podat žádost o občanský průkaz: - bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (typ Blesk), - se strojově čitelnými údaji a bez kontaktního elektronického čipu s dobou platnosti 10 let, - se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem s dobou platnosti 10 let. Co je nutné předložit k podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (typ BLESK)? - 2 ks fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, která odpovídá současné podobě, podoba občana musí být zachycena v předním čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, - doklady potřebné k vydání občanského průkazu, - za vydání občanského průkazu typu Blesk se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč Je nutné současně s žádostí o občanský průkaz BLESK podat žádost i o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s dobou platnosti na 10 let? - žádost o občanský průkaz typu BLESK a žádost o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez kontaktního elektronického čipu musí být podány současně v jeden den, - za vydání občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození či zničení se hradí správní poplatek ve výši 100 Kč.

11 Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu? - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem nebo bez kontaktního elektronického čipu s dobou platnosti na 10 let je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti, - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů typu BLESK je vyhotoven nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Občanský průkaz při dovršení věku 15 let a občanský průkaz pro občany mladší 15 let Žádost o vydání občanského průkazu je nutno podat nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku, nejlépe v den dosažení 15 let věku. Jaké doklady je nutné při podání žádosti předložit? Originál nebo úředně ověřenou fotokopii rodného listu občana, kterému má být občanský průkaz vydán, případně další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování žádosti a doklad o státním občanství, vzniknou li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Musí být při podání žádosti přítomen zákonný zástupce? Ne. Občan, který dovršil 15 let, si může žádost o vydání občanského průkazu podat sám, občanský průkaz mu bude vydán s dobou platnosti na 10 let. O vydání občanského průkazu za občana staršího 15 let může požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Můžete si zvolit typ občanského průkazu? Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu. Budete hradit správní poplatek? - správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem činí 500 Kč, - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vydán bez správního poplatku. Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu? Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti.

12 Může být žádost občanem podána před dovršením 15 let? Může. Občanovi však bude vydán občanský průkaz s dobou platnosti pouze na 5 let a při podání žádosti bude hradit správní poplatek ve výši 50 Kč. Dále je v tomto případě nezbytná přítomnost zákonného zástupce, který je povinen prokázat svou totožnost a předložit doklady opravňující jej k podání žádosti za občana mladšího 15 let. Občanský průkaz pro občana mladšího 15 let Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit? - originál či úředně ověřenou fotokopii rodného listu dítěte, - platný občanský průkaz nebo cestovní pas zákonného zástupce, který podává žádost na občanský průkaz. Je třeba při podání žádosti předložit fotografii? Ne, digitalizovaná podoba občana se pořídí při vyřizování žádosti. Pro účely podání žádosti lze použít i digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra, současně s fotografií se zasílá i jméno, příjmení a datum narození občana včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Pokud občan nepožádá do 60 dní od jejího doručení, bude fotografie zlikvidována. Občan mladší 15 let musí být podání žádosti osobně přítomen. Hradí se správní poplatek? Ano, ve výši 50 Kč při podání žádosti o vydání občanského průkazu. Jak dlouho trvá vyřízení občanského průkazu? Občanský průkaz je vyhotoven do 30 dnů od podání žádosti. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce; místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují o občana na základě soudního rozhodnutí.

13 Zapsání titulu Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které doposud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání. V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (tento doklad vydává česká veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program). Stejnou povinnost má i občan, který žádá o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí. Za vydání občanského průkazu z důvodu zapsání titulu se platí 200 Kč správní poplatek. Omezení ve svéprávnosti k právním úkonům Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Kdo je oprávněn podat žádost o vydání občanského průkazu? Za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, žádost o vydání občanského průkazu podává, přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník. Za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit? - rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán nebo dosavadní občanský průkaz, - občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, jde li o opatrovníka doklad o ustanovení opatrovníkem; je li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu, - rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana. Občanský průkaz po nabytí státního občanství Jaké doklady musíte při podání žádosti předložit? rodný list, to neplatí v případě, že občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství, - doklad o státním občanství, který nesmí být starší než 1 rok, - doklad o rodinném stavu, pokud je občan, který žádá o vydání prvního občanského průkazu ženatý/vdaná/vdovec/vdova.

14 Můžete si zvolit typ občanského průkazu? Při podání žádosti si lze zvolit typ občanského průkazu, a to buď občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. V případě nabytí státního občanství lze podat žádost i o občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 3 měsíce. Budete hradit správní poplatek? - správní poplatek za občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem 500 Kč, - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je vydán bez správního poplatku, - občanský průkaz bez strojově čitelných údajů 100 Kč. Poskytování údajů z evidence občanských průkazů Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. V žádosti občan uvede: - jméno, popřípadě jména, příjmení, - rodné číslo, - číslo, popřípadě sérii občanského průkazu, - adresu místa trvalého pobytu, - rozsah požadovaných údajů. Za občana mladšího 15 let, za občana, jehož svéprávnost byla omezena, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, mohou žádost o poskytnutí údajů podat zákonní zástupci. Za občana může požádat o poskytnutí údajů i jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Žádost lze také zaslat v elektronické podobě na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra, žádost musí být doručena prostřednictví datové schránky nebo podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Formulář je dostupný na webových stránkách: Hradí se za poskytnutí údajů správní poplatek? Ano, správní poplatek činí 50 Kč za každou započatou stránku. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR:

15 Právní úprava zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech Doplňující zákony a předpisy zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů

Podmínky a postup při vydávání občanských průkazů Občanské průkazy Kdo je povinen mít občanský průkaz občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení

Více

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství,

Občanské průkazy. bezprostředně po nabytí českého státního občanství, Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD

ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD, Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odd. OP. EO CD OBČANSKÉ PRŮKAZY Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu

Více

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Občanské průkazy. Požádat o e-op může občan na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (dále jen ORP). Občanské průkazy Upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů Nové elektronické občanské průkazy (dále jen e-op), upravuje zákon č. 328/1999 Sb., zákon o občanských

Více

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz?

Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Potřebujete nový cestovní pas nebo občanský průkaz? Cestovní doklady Konec platnosti zápisu dětí do CD. Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009, které je závazné pro všechny státy

Více

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti)

OBČANSKÉ PRŮKAZY. Od 01. 01. 2012 se vydává. - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) OBČANSKÉ PRŮKAZY Od 01. 01. 2012 se vydává - občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (vydání do 30 dnů ode dne podání žádosti) - občanský průkaz se strojově čitelnými

Více

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci

1. Identifikační číslo. 2.Kód. 3. Pojmenování (název) životní situace. Vydání občanského průkazu. 4. Základní informace k životní situaci 1. Identifikační číslo 2.Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl

Více

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Jaké typy občanských průkazů se vydávají? Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz? Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k

Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k Vydávání občanských průkazů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání občanských průkazů 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je povinen

Více

Podání žádosti o vydání občanského průkazu

Podání žádosti o vydání občanského průkazu Kdo vydává občanský průkaz Podle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, vydává občanský průkaz obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Životní situace Název: Občanský průkaz Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může

Více

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

2 (4) Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. 1 2 2 (2) Občanovi se vydává a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo c) občanský průkaz bez strojově čitelných

Více

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává:

Cestovní doklady. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Cestovní pas se vydává: Cestovní doklady Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů, ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání cestovního pasu v kratší

Více

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občanské průkazy Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Více

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY

13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY Název životní situace 13.1. OBČANSKÉ PRŮKAZY 13.1.1. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení,

Více

Cestovní doklady. Vydávání cestovních pasů. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Doba platnosti cestovního pasu

Cestovní doklady. Vydávání cestovních pasů. Kdo a za jakých podmínek. Jak a kam se obrátit. Doba platnosti cestovního pasu Cestovní doklady Vydávání cestovních pasů Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let.

Více

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává:

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji se vydává: Životní situace Název: Vydání cestovního dokladu Základní informace: Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Vydávání cestovních dokladů 4. Základní informace k životní situaci Doba platnosti cestovního pasu Cestovní pas se vydává občanům ve

Více

Vydávání cestovních dokladů

Vydávání cestovních dokladů Vydávání cestovních dokladů Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším pěti let, ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 03. Název životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas. Pojmenování (název) životní situace

ŽIVOTNÍ SITUACE. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas. Pojmenování (název) životní situace ŽIVOTNÍ SITUACE Pojmenování (název) životní situace Základní informace k životní situaci Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem dat - tzv. e-pas Cestovní pas

Více

Vyhotovení občanského průkazu

Vyhotovení občanského průkazu Vyhotovení občanského průkazu 4. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz (dále jen OP) je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, podobu, státní občanství

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými

Více

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Úterý, 09 Srpen 2016 08:08 3. Název životní situace: Vyřízení občanského průkazu 4. Základní informace: Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní popis životní situace Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

Více

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad

Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad Úřad není labyrint: - hlášení trvalého pobytu - vydání občanského průkazu - vydání cestovních dokladů - výpis z rejstříku trestů - stavební úřad HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU Právní úprava Zákon č. 133/2000

Více

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost

Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Občanský průkaz informace - poplatky, náhradní průkaz při ztrátě, platnost, nárok, žádost Článek obsahuje informace o občanských průkazech z ministerstva vnitra. Článek se zabývá vydáváním, kdo má na občanský

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech.

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Ustanovení zákona o občanských průkazech. Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o občanských průkazech 2 Občanský průkaz (1) Občanský průkaz je veřejná listina, 1)

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se strojově čitelnými údaji

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 328/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o občanských průkazech Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna:

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan České

Více

ZÁKON o občanských průkazech

ZÁKON o občanských průkazech Částka 26 Sbírka zákonů č. 69 / 2012 Strana 819 69 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 491/2001 Sb., zákonem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 26 Rozeslána dne 7. března 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 68. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 69. Úplné znění

Více

Vyřizování občanského průkazu

Vyřizování občanského průkazu Vyřizování občanského průkazu Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost

Více

Občanské průkazy k Porada konaná dne

Občanské průkazy k Porada konaná dne Občanské průkazy k 1.1.2012 Porada konaná dne 17.1.2012 Změny zákona č. 328/1999 Sb. zákon č. 227/2009 Sb. (čl. LXXXI LXXXII) změny: 101/2010 Sb., 306/2009 Sb., 424/2010 Sb.) zákon č. 424/2010 Sb. (čl.

Více

Hlášení a změna trvalého pobytu

Hlášení a změna trvalého pobytu Hlášení / změna trvalého pobytu 1. Identifikační kód 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Hlášení a změna trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského

Více

Informace k vydávání občanských průkazů

Informace k vydávání občanských průkazů Informace k vydávání občanských průkazů Vzor eop Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož

Více

Vydání cestovního dokladu

Vydání cestovního dokladu Vydání cestovního dokladu 03. Pojmenování název životní situace Vydání cestovního dokladu 04. Základní informace k životní situaci Cestovní pas se vydává: občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013,

N á v r h Z Á K O N. ze dne. 2013, III. N á v r h Z Á K O N ze dne. 2013, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Hlášení trvalého pobytu

01. Identifikační kód PDY Kód životní situace SC Pojmenování (název) životní situace. Hlášení trvalého pobytu 01. Identifikační kód PDY00003 02. Kód životní situace SC00003 03. Pojmenování (název) životní situace Hlášení trvalého pobytu 04. Základní informace k životní situaci Občan České republiky může mít jen

Více

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ

VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH DOKLADŮ V tomto dokumentu naleznete podrobné informace, které se týkají vydávání cestovních dokladů. Kliknutím na označení jednotlivých kapitol v obsahu níže se dostanete přímo na požadovanou

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

Novely zákonů v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a registru obyvatel

Novely zákonů v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a registru obyvatel Novely zákonů v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů a registru obyvatel Metodické školení pro krajské úřady Solenice 30. října 1. listopadu 2017 Ministerstvo vnitra odbor

Více

Částka 71. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech

Částka 71. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech Strana 2028 Sbírka zákonů č. 195 / 2017 195 ZÁKON ze dne 31. května 2017, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A115 - Evidence obyvatel

Více

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince

- občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu cizince Narodilo se vám dítě? a/ dítě z manželství jeden z rodičů předloží: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu /jménech/ dítěte - oddací list - občanský průkaz, cestovní doklad, nebo průkaz o povolení k pobytu

Více

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace:

3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu. 4. Základní informace: Napsal uživatel Lenka Vlčková Aktualizováno Středa, 08 Březen 2017 15:28 3. Název životní situace: Vyřízení cestovního dokladu 4. Základní informace: Cestovní pasy se vydávají s územní platností do všech

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4278 Sbírka zákonů č. 318 / 2015 318 ZÁKON ze dne 11. listopadu 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 498 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 137 10. funkční období 137 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

328/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

328/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obsah Změna: 491/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 559/2004 Sb. Změna: 395/2005 Sb. Změna: 559/2004 Sb. (část) Změna: 21/2006 Sb. Změna: 115/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 136/2006

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne ,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne , V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Změny od výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Evidence obyvatel. Ohlášení změny místa trvalého pobytu Změny od 1.1.2016 - výňatek sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Evidence obyvatel Ohlášení změny místa trvalého pobytu Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle

Více

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ DOPORUČENÍ PŘI CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ Český občan by si měl před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu 1) jaké jsou podmínky pro vstup a pobyt (včetně cestovních dokladů) 2) rozsah

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 50, O B S A H : 423. Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona byl podán ve druhém čtení v podrobné rozpravě dne 17. ledna 2017 poslancem Ivanem Pilným. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (tisk 928) Návrh na zamítnutí

Více

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBOR: EVIDENČNÍCH SPRÁVNÍCH SLUŽEB A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Oddělení: evidenčně správních agend a matriky 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření inominátní smlouvy

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

193/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 29. července 1999. o státním občanství některých bývalých československých státních občanů 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o státním občanství některých bývalých československých státních občanů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 46/2006 Sb. Změna: 142/2012 Sb. Parlament ve snaze zmírnit

Více

Informační systém evidence obyvatel

Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel Informační systém evidence obyvatel, upravený zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

Více

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU V tomto dokumentu naleznete podrobné informace, které se týkají vydávání občanských průkazů. Kliknutím na označení jednotlivých kapitol v obsahu níže se dostanete přímo na požadovanou

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí:

1. V části první se za dosavadní bod 9 vkládají nové body, které znějí: PS160049917 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2016 7. volební období 238 USNESENÍ Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 50. schůze ve středu dne 14. prosince 2016 Vládní návrh zákona,

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o občanských průkazech. Čl. I ZÁKON ze dne...2004, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit

Prohlášení o uzavření manželství lze učinit Manželství se uzavírá svobodným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci při sňatečném obřadu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 94 Rozeslána dne 8. září 2010 Cena Kč 51, O B S A H : 257. Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb.,

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením

Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Nabývání státního občanství České republiky prohlášením 04. Základní informace k životní situaci Prohlášením o nabytí státního občanství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 135 Rozeslána dne 7. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : 317. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY

329/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ CESTOVNÍ DOKLADY Obsah 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna:

Více

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku

Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 04. Základní informace k životní situaci Uzavřít manželství na území

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 20. října 2008 Cena Kč 41, O B S A H : 378. Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

Více

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 329/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) Změna: 217/2002

Více

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT

EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT EVIDENCE OBYVATEL A TRVALÝ POBYT duben, květen 2017 Mgr. Ivana Schimmerová Bc. Eva Houfová 564 602 179 564 602 180 schimmerova.i@kr-vysocina.cz houfova.e@kr-vysocina.cz 1 Program semináře k problematice

Více

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa

JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Správní právo JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Vnitřní správa Vnitřní správa V absolutistickém státě správa policejní - představovala veškerou vnitřní správní činnost Liberální právní stát vyčlenění specializovaných

Více

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti

Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Zveřejnění zpracovávaných osobních údajů nepodléhajících oznamovací povinnosti Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Nový Jičín nepodléhající oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů

Více

Změna jména a příjmení

Změna jména a příjmení 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Změna jména a příjmení 04. Základní informace k životní situaci Fyzická osoba, které byl matričním úřadem vydán matriční doklad, má

Více

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony

11. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony 49 11. funkční období 49 Návrh zákona, kterým se mění volební zákony a některé další zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 899 ze 7. volebního období PS PČR) 2017 ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění volební

Více

Odbor správních činností

Odbor správních činností Odbor správních činností 1 - zajišťuje komplexní výkon agendy evidence obyvatel v působnosti OÚORP 2 - zajišťuje komplexní výkon agendy OP v působnosti OÚORP pro občany ČR 3 - zajišťuje komplexní výkon

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Text novelizovaných zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění K části první: Ustanovení zákona o evidenci obyvatel Informační systém evidence obyvatel 3 (1) Evidence obyvatel je

Více

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace 01. Identifikační kód PDY00032 02. Kód životní situace SC00017 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu) 04. Základní informace k životní situaci

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód PDY00005 02. Kód životní situace SC00005 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní

Více

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÚ Washington ŽÁDOST O ZJIŠTĚNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY (dále jen,,osvědčení ) podle 42 a násl. zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 234/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 234/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 234/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

... Druhy cestovních dokladů

... Druhy cestovních dokladů Text části zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění, s vyznačením

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí M a t r i k a 1) vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu

Více

Uzavření manželství v cizině

Uzavření manželství v cizině Uzavření manželství v cizině Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo

Více

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend

Registr práv a povinností. Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend Registr práv a povinností Příklady převodu vybraných právních předpisů na údaje agend OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza právních předpisů vztahujících se k vybraným agendám... 4 2.1 A117 - Občanské průkazy...

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více