Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam."

Transkript

1 Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu: Florian, Zemanová Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl předseda František Winter a vyzval k doplnění programu: Makovička doplnil žádost Dufkové na zařazení programu IROP, Krist připojil přihlášku MAS Lašsko do NS MAS a návrh na LeaderFEST. Špiková informovala o doplnění programu o nominaci MŽP do monitorovacího výboru, návrh na spolupráci s organizací AGORA a žádosti o členství v NS MAS od MAS LEADER- Loucko, z.s. a Místní akční skupiny Stolové hory, o.s. Špiková prezentovala finální podobu programu: 1. Diskuze se zástupci SZIF CSV v období (Bartošová SZIF) MAS a SZIF (Adamcová, Hanoldová SZIF) 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Špiková) 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Winter) místopředsedů (Florian, Krist) tajemnice (Špiková) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících orgánů (platforem) OP dotazy MAS z ústeckého kraje (IROP, financování MAS po ) nominace zástupců do platformy pro CLLD pro ORP (Odbor regionální politiky) MMR nominace do člena a náhradníka do Monitorovacího Výboru OP ŽP Příprava Valné hromady NS MAS 2015 (Špiková) schválení podkladů (rozpočet, plán práce, hospodaření, vedení účtů apod.) příprava volby předsedy a místopředsedů (dotaz UK) organizační informace a sponzorství ČS informace o průběhu VH KS NS MAS v krajích Výroční zpráva NS MAS za rok Příprava semináře CLLD v OP (Špiková) 6. Informace o průběhu projektů NS MAS (MZe a Norské fondy) 7. Různé Informace o projektu organizace AGORA (fondy ERASMUS +, projekt FUTURE DIALOGUE) členská přihláška Místní akční skupina ŠIPKA, LEADER LOUCKO, MAS Stolové hory, LAŠSKO

2 Strana 2/15 informace o prezentaci na REGIONTOUR 2015 informace o vyúčtování projektu MMR v roce 2014 informace LeaderFEST 2015 (iniciativa MAS z Královéhradeckého kraje) Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (8 členů). Za jihočeský kraj přítomen zástupce bez hlasovacího práva. Upozorňujeme, že od byl zapsán do veřejného rejstříku oficiální název organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. se zkratkou NS MAS. 1. Diskuze se zástupci SZIF Winter přivítal zástupkyně SZIF Adamcovou a Hanoldovou a zástupkyni za CSV pod SZIF Bartošovou. Adamcová informovala o IV.1.1., kde se zpracovávají poslední ŽOP za rok 2014, IV.1.2. je skoro hotovo, očekává se předložení posledních ŽOP, IV.2.1. ve 22. kole zaregistrováno 24 žádostí a 171 MAS zapojených - předběžný harmonogram schválení 22. kola je stanoven na duben, k podpisu dohod dojde na konci března, nejzazší termín ŽOP platí pro celý PRV. Hanoldová doplnila zjištěny problémy s překryvy území pro různá období PRV, MAS Hrušovansko a MAS Znojemské vinařství, MAS Karlštejnsko a MAS Jihozápad, MAS Česká Kanada a MAS Třeboňsko. Pro nové období bude území působnosti neměnné, takže takovéto překryvy nevzniknou. Špiková vysvětlila, že území už mají MAS většinou v pořádku, ale dochází ke křížení území v rámci starého a nového období. Standardizace MAS zaregistrováno 42 žádostí o standardizaci. Standardizace podmínka vstupu do všech programů, možnost dále pracovat se strategií a žádat o její financování. Problémy jsou s orgány jedni přepsali do svých dokumentů metodiku a tam nejsou problémy, problémy jsou při volení členů orgánů (právnické osoby přímo členy orgánů) a zápisu do rejstříků, u orgánů dochází k překryvu kompetencí neúplné informace, řeší se ještě externí hodnocení. První chybník koncem února většina MAS čeká na vydání a reakci na něj. Hanoldová očekává možný problém s účetními závěrkami, uzavřené účetní období do potom již data i za rok 2014, diskuze o daňových poradcích a odkladu podání DP do června následujícího roku. Maximální termín pro doplnění je možnost doplnit v průběhu. Neočekávají se žádné velké chyby, v případě propojeností z hlediska externího hodnotitele budou MAS dotazovány a vyzvány k opravám, nebudou hodnoceny hned C. Zatím nejsou výsledky externího hodnocení. Zástupci SZIF se účastnili jednání na MMR zástupci MMR se ptali na problémy při standardizaci, i když SZIF zatím žádné problémy neidentifikoval a teprve hodnotí podané žádosti. Nejsou vyjasněny problémy k metodice hodnocení finančního zdraví. Hanoldová vysvětlila jediný problém, že 17 žádostí nebylo akceptováno šlo o formát přílohy v Excelu někteří odesílali ve špatném formátu. MAS musely podat žádost znovu a zařadit excel správně - tabulka E-raiting musí být uplaudovaná v kolonce účetní závěrky. Makovička doplnil, že MAS jsou rozumné, pokud jsou pravidla jasná MAS ví, jak postupovat. Pokud jsou ustanovení nejasná, např. finanční zdraví, dochází k obavám, jak to bude posuzované. Hanoldová uvedla, že u finančního zdraví jsou jasně dány ukazatele, zohledňuje se i krytí úvěrů dotací, která je očekávaná, ale nejsou stanoveny meze. Zatím žádná MAS s hodnocením C. Krist se dotazoval, zda by bylo možné nastavit patřičnou mez pro dodavatele např % obratu. Adamcová konstatovala, že je těžko posouditelná vhodná mez pro hodnocení bude diskuze s hodnotiteli. Oliva se dotazoval na evaluaci SPL Hanoldová - MZe vydá doporučenou osnovu evaluace do konce března. Poté budou MAS zadávat do systému SZIF evaluaci formou Hlášení o změnách. SZIF vydal tiskovou zprávu, kde jsou shrnuty základní povinnosti MAS v roce SZIF by se měl ještě zabývat úpravou pravidel IV.1.1, z hlediska hlášení změn a jejich aktualizace. Diskutuje se svolání pracovní skupiny LEADER k úpravě pravidel IV.1.1 do konce března.

3 Strana 3/15 Bartošová informovala o CSV na období Došlo k reformě, kde od veškeré regionální aktivity přecházejí pod SZIF, MZe bude řešit pouze projekty s celorepublikovým dopadem. Byla vytvořena pozice koordinátor CSV pro celou republiku (Bartošová) ve vztahu k MAS a SZIF a regionálním aktivitám. Dále byli přijati do regionů regionální koordinátoři, kteří se budou věnovat vyloženě CSV. Aktivity chtějí zachovat jako do teď, navíc je ještě prohloubit a rozšířit. CSV má zájem tvořit prostředníka mezi SZIF a regionálními partnery a MZe. Winter se dotazoval na prostředky na nové období. Bartošová informovala o navrhované částce cca 300 tis. Kč na kraj za SZIF pro 2. pol. roku Bartošová doplnila, že zmiňovaný LeaderFEST nebude pro tento rok podpořen z CSV. Winter se rozloučil se zástupci SZIF a pokračoval v programu. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/64: Výbor NS MAS schvaluje zveřejnění přehledu dárců na vyjednávání společně s poděkováním za zapojení do vyjednávání. Jednotlivé částky budou prezentovány na krajských sdruženích. Splněno, zveřejněno ve Zpravodaji 2/2012 a na webu Usnesení 2/64: Výbor NS MAS nominuje do MV PRV za člena předsedu Františka Wintera a náhradníka místopředsedu Jana Floriana. Splněno, nominace zaslána. Usnesení 3/64: Výbor NS MAS potvrzuje nominaci do Rady na pracovní úrovni za člena předsedu Františka Wintera a náhradníka místopředsedu Jiřího Krista. Splněno, nominace zaslána, podklady z jednání jsou zveřejňovány na webu společně s výstupy z Národní stálé konference - v sekci Dokumenty (v přehledu i v rolovacím menu). Špiková doplnila žádost MAS o zveřejňování podkladů z Regionálních stálých konferencí na webech KS MAS bude na starosti jednotlivých krajů Usnesení 4/64: Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o Dohodě o narovnání mezi SFŽP a NS MAS v projektu Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER a ukládá předsedovi navrhnout systém narovnání s jednotlivými MAS. Zasláno v podkladech na jednání. V propočtech jsou 2 modely: pokud bereme včetně pohledávek NS MAS, tak plnění ve výši 52%; pokud bereme pohledávky stejným dílem jako plnila SFŽP, tak ve výši 57% pro MAS a NS MAS by zbylo plnění ve výši 38%. NS MAS musí co nejdříve kontaktovat zapojená střediska (cca 60 organizací) a navrhnout jim, a pokud možno mít kladnou zpětnou vazbu na Dohodu o narovnání mezi NS MAS a konzultačním střediskem. Úkol 1/65: Kontaktovat střediska, zjistit stav pohledávek jednotlivých MAS, sestavit dopis a navrhnout Dohodu o narovnání s odkazy na skutečnosti, které plnění projektu Zelená úsporám provázely. Termín: ihned Zodpovídá: tajemnice Usnesení 1/65: NS MAS souhlasí s refundací nákladů ve výši 52% v rámci plnění projektu Zelená úsporám. Všichni pro Schváleno Usnesení 5/64: Výbor NS MAS souhlasí se SPOLEČNÝM PROHLÁŠENÍM k PRV a pověřuje předsedu organizace podepsáním tohoto prohlášení.

4 Strana 4/15 Odesláno ministrovi ze strany SMS , zástupci MZe měli k dispozici již před jednáním s EK k PRV Zatím není oficiální reakce, čeká u ministra na podpis. Dle dostupných informací se vysvětlila připomínka ze strany EK, nebylo myšleno jako rozvolnění, pravděpodobně bude rozšířeno na nezemědělské podnikání stále se čeká na oficiální reakci. Florian připomínka z EK- nebylo dostatečně vysvětleno, proč se LEADER nerealizuje i v ostatních bodech nařízení jako např. nezemědělské podnikání nebo rozvoj venkova, atd. Po elektronické diskuzi s EK se vyjasnilo, že připomínka neznamená, že by tam měli dostat i ostatní opatření, ale pouze jinak formulovat. Rozhodlo se, že by se mělo zahrnout i nezemědělské podnikání, v tomto znění je připraven dopis ministrovi MZe na podpis. Nyní se čeká na oficiální potvrzení. U podniků diskuze o CZ NACE MZe jsou spíše pro číselník, nebo-li seznam limitů na položky, které se budou financovat. Naproti tomu SZIF je spíše pro orientační seznam běžných nákladů dle Floriana není možné sestavit číselník výdajů na podnikání, každý druh podnikání má jiné výdaje. Pošmurný jednání s Taberym, OP bude koncem března, není to ještě oficiální, jde o ty oblasti podnikání, které jsou v diversifikaci se zemědělstvím, většina výrob, které ale zatím nejsou definovány a i služby. Florian doplnil, MZe nechtějí oblasti jako památky, občanská vybavenost, atd. nesplňují cíle programu tak, jak ho mají teď nastavené, ale chtějí dodržovat cíle PRV, co byly v prohlášení. Sršeň navrhnul tlačit na výše uvedené prohlášení ostatní PRV v EU mají venkovské podpory = cíle OP lze upravit. AK poslala také připojení k prohlášení. SMO také souhlasí a je zde příslib připojení k prohlášení. SPOV diskutoval na svém jednání. SMO požádali o aktivnější zapojení při formulaci příštího prohlášení. Usnesení 6/64: Výbor NS MAS souhlasí s návrhem nominací do Monitorovacích výborů OP přeshraniční spolupráce. Nominace byly odeslány náměstkovi Semorádovi, zatím bez reakce. Usnesení 7/64: Výbor NS MAS schvaluje moderátora Valné hromady Tomáše Šuláka. Usnesení 8/64: Výbor NS MAS schvaluje nabídnout marketingovou prezentaci České spořitelně na Valné hromadě. NS MAS obdržela návrh smlouvy o prezentaci, bylo připomínkováno a čeká se na finální podobu ke schválení ( ovou komunikací), prezentace ve výši Kč. Usnesení 2/65: Výbor NS MAS souhlasí s prezentací České spořitelny na VH s příspěvkem ve výši Kč. Všichni pro Schváleno Špiková informovala o nabídce prezentace společnosti MK Fruit s.r.o. ze Šumperka (mají projekt od SZIF ovoce do škol ) a chtěli by ukázat svou činnost také na VH. V diskuzi bylo ponecháno rozhodnutí na pořadatelské MAS. Usnesení 9/64: Výbor NS MAS schvaluje a akceptuje reakci na informaci neuhrazení členského příspěvku Nízkého Jeseníku za podmínky, že příspěvek bude částečně refundován oproti pohledávkám zelené úsporám a zbytek bude danou MAS doplacen nastupující organizací. Informace zaslána. Ze strany Hrubého Jeseníku jako nástupnické organizace bylo reagováno, že samozřejmě závazek fúzující MAS trvá a čeká se na reakci vyúčtování vůči zelené úsporám. Usnesení 10/64: Výbor NS MAS schvaluje navržený program jednání Valné hromady Program zaslán zatím jenom hostům. MAS dostanou program, až s finálními informacemi o plných mocích viz další bod jednání. Usnesení 11/64: Výbor NS MAS schvaluje realizaci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s podmínkou zajištění kofinancování 10% výdajů na metodika mimo členské příspěvky NS MAS do konce roku 2015 a schvaluje zapojení Jiřího Krista jako metodika za NS MAS. Více další bod jednání

5 Strana 5/15 Usnesení 12/64: Výbor NS MAS schvaluje partnerskou smlouvu k projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s realizátorem ZO ČSOP Veronica. Smlouva podepsána a odeslána. Usnesení 13/64: Výbor NS MAS schvaluje zaměstnance Bc. Veroniku Foltýnovou jako realizátora seminářů a manažera projektu za NS MAS. Více další bod jednání Usnesení 14/64: Výbor NS MAS schvaluje jako zástupce do pracovní skupiny k přípravě Zákona o sociálním podnikání Jiřího Gutha a jako náhradníka Karla Hoška. Guth, který je přítomen, potvrdil přijetí žádosti ŘO. Usnesení 15/64: Výbor NS MAS schvaluje zapojení se do aktivity Webarchiv. Smlouva podepsána a odeslána. Jakmile dojde k zapojení NS MAS, objeví se na webu logo Webarchivu. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Nebylo zadáno Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Probíhá, zatím obdrženo 83 jmenovacích dekretů máme 166 členů (50%). Na základě dekretů kontrola (v součinnosti se Spolkovým rejstříkem) názvu, sídla, dvou kontaktních osob statutár, zástupce Úkol 11/63: Poslat přehled 10 skupin sociálně vyloučených lokalit jako podklad pro MAS. Termín: ihned Probíhá, čeká se na reakci ASZ Úkol 1/64: Připravit návrhy na vyrovnání požadavků MAS v rámci projektu Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER, revidovat požadavky MAS v účetnictví a zjistit možnosti zaúčtování. Termín: 2/2015 Zodpovědný: tajemnice, předseda Viz výše v bodě usnesení, splněno Úkol 2/64: Zaslat návrhy na nominace do MV OP přeshraniční spolupráce do a poté co nejdříve zaslat na MMR. Termín: 2/2015 Splněno Úkol 4/64: Zpracovat textovou informaci o vyjednávání na VH. Termín: 2/2015 V přípravě, spojeno se seminářem Úkol 5/64: Vznést požadavek na přehled cest prezidenta ELARD v rámci předsednictví za rok Termín: 2/2015 Splněno, zasláno v podkladech k jednání, více viz bod zprávy z ELARD. Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Termín: ihned

6 Strana 6/15 Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Pokračuje, již se dojednává termín, návaznost na seminář Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Termín: ihned Zodpovědná: Florian Pokračuje Úkol 5/63: Poslat příklady (Estonsko, Skotsko a Švédsko) EVP pro zástupce NS MAS ČR Termín: ihned Zodpovědná: Sršeň Pokračuje Úkol 7/63: Zaslat plán aktivit a rozpočet ELARD na další rok Termín: jednání 1/2014 Zodpovědná: Sršeň Splněno, zasláno v podkladech k jednání, více viz bod zprávy z ELARD. Úkol 3/64: Vytvořit anotaci projektu s realizací v GRUZII společně se zástupci Člověka v tísni a ELARD. Termín: 2/2015 Zodpovědný: Charouzek Splněno, informace a požadavek na schválení mailem byl zaslán minulý týden. Většina členů Výboru se vyjádřila kladně Polášek, Ondráčková (doplňující informace o projektech NS MAS), Pošmurný, Charouzek, Lahoda, Krist, Čarkova, Kuthanová, Makovička, Dufková (bez spoluúčasti a dalších nákladů), Florian (výběrové řízení na zaměstnance, podnět projekty NS MAS), Zemanová. Zdržel se Winter. K projektům NS MAS více viz další bod jednání. Charouzek informoval o podání projektu v pondělí Sršeň jel do Gruzie na ministerstva k jednání o projektu náměstci MMR a MZe Gruzie a místní velké NNO. Člověk v tísni se snaží nejdříve získat půdu a seznámit všechny partnery. První fáze postupu je tzv. Concept note (podán 9. 2., cca 7 stran), první návrh, z užšího výběru se bude na konci března vybírat dále. Schvalovat budou ministerstva Gruzie. Projekt začne na přelomu září-října a bude trvat cca 2,5roku. Špiková informovala o telefonní žádosti Charity o spolupráci, měli poslat podklady na mail, nic nepřišlo. 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období Předseda Winter Brno REGIONTOUR účast první den akce, setkání se zástupci NS MAS a dalších, účast náměstků z MMR, za SMS přítomna předsedkyně Juřenčáková, za SPOV přítomen předseda Kavala Praha Národní stálá konference (NSK) setkání téměř všech zástupců Výboru NS MAS, 13 zástupců krajů a dalších. Představeny 3 komory NSK, zazněl požadavek na spojení komor CLLD a regionů dohromady. Pošmurný doplnil, že všude budou zástupci NS MAS, IPRÚ, ITI a SMS. Komory budou sloužit pro setkávání územních partnerů jako dříve úřady regionálních rad. Winter obdržel výpověď z pracovního poměru tajemnice Mgr. Olgy Špikové (pracovní poměr končí k ). Špiková doplnila, že chce nadále spolupracovat s NS MAS jako aktivní člen MAS Horní Pomoraví a využít tak své dosavadní zkušenosti a znalosti v dalších vyjednáváních, pokud dostane od Výboru pověření. Špiková nastoupí jako tajemnice Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČSZP), jehož předsedou je od předseda NS MAS Winter. Winter nabídl do budoucna prostory ČSZP na Slezské 7 ( SZIF) ke konání Výborů v Praze Praha SPOV zastoupen Pošmurným jednání o společném prohlášení k PRV v podobě diskuze o procesních věcech při přípravě podkladů, dále řešili rozpočtové určení daní, což se NS MAS netýká. NS MAS není

7 Strana 7/15 ten, kdo by měl zasahovat do veřejné správy. Pokud bude poptávka po podpoře ze strany NS MAS tak dotujeme všechny prostředky do venkova. Dalším bodem bylo rozpočtové určení daní (RUD) pro svazky obcí a nyní aktuální RUD na krajích, ty by měly vznést své požadavky a oslovit předsedu Haška než začnou dávat požadavky za obce. Winter informoval o doručení dopisu od MAS Karlštejnsko požadavek na smírčí jednání formou osobního setkání v Olomouci s předsedou i dalšími zástupci. V návaznosti na předchozí kroky MAS Karlštejnsko prostřednictvím právníka, byl dopis předán právní zástupkyni NS MAS k dalšímu jednání. Místopředseda Florian Informace o projektu organizace AGORA Florian představil hosta Vojtěcha Černého, zástupce AGORA, v návaznosti na kontakt z Národní konference VENKOV Černý představil neziskovou organizaci Agoru, která se zabývá participací a zapojováním veřejnosti do rozhodování, připravují strategické plány pro města a menší obce, zabývají se vzděláváním, předáváním zkušeností a zlepšováním komunikaci v území. V minulých dvou letech realizovali mezinárodní projekt QuaPro zaměřený na vzdělávání dospělých (prostřednictvím NS MAS poslána pozvánka na seminář v Praze). Nově podáván projekt Erasmus+ (podobný QuaPro). Partneři z Německa, Maďarska, Polska a Rumunska. Florian vidí pozitivní dopad projektu ve vzniku malých grantových schémat v MAS. Makovička se dotazoval na částku Kč Eur. Černý vysvětlil, že projekt je na 3 roky, každý rok částka Eur, proto Eur pro všechny partnery. Sršeň upozornil na nutnost registrace NS MAS do online databáze PADOR a dotazoval se na relevantní partnery dalších zemí. Černý reagoval, že další partnery si osloví sami. Špiková informovala, že NS MAS je od v databázi PADOR zaregistrována kvůli projektu s Gruzií. Usnesení 3/65: NS MAS předběžně souhlasí se zapojením do projektu s organizací AGORA, kontaktní osobou Florian, návrh projektu bude představen na jednání Výboru 3.3. Všichni pro Schváleno Jednání ENRD v Bruselu pro nové období , nově ustanovená společně se sítí pro Evropská inovační partnerství v souladu s nařízením. Obě sítě se budou scházet dohromady na Assembly (Shromáždění), které bude 2x ročně. Bude dále existovat podvýbor LEADER, sedačkový graf viz podklady z ELARD. Florian by zastupoval na jednáních v letošním roce náklady hrazeny z EK. Založeny tematické PS k většímu zapojení partnerů do regionálního rozvoje (jednání Brusel - zástupce NS MAS, jednání Brusel - možnost zlepšení implementace PRV, seminář Brusel- PS Mezinárodní spolupráce). ABK jednání minulý týden, projednáván návrh Národních dotací MZe vnitřní připomínkové řízení. Florian vznesl dvě připomínky. Ministerstvo podporuje evropskou integraci ve vládních institucích, ale dosud se týká pouze agrárního sektoru. Navrhl organizace rozvoje venkova ELARD, PREPARE, EVP k hrazení členství v evropských organizacích a účast na jednáních. Nový národní dodateční titul na udržování kulturního dědictví venkova (vyhlašuje MZe 50 mil. Kč.), navrhli vymezení území na extravilán, nepamátky, do obyv., do 0,5 mil. Kč. Po konzultaci s Pošmurným navrhl vyškrtnout omezení velikosti obcí (= extravilán) a omezení na nepamátky. Uvidí se, jak budou připomínky zapracovány, s náměstkyní MK zatím nebylo ze strany MZe vůbec konzultováno. Pošmurný doplnil, že s náměstkem Taberym bylo jednáno, dávají připomínky i za sebe. Bylo by dobré, aby se spojili s MK a MMR a vyjasnili si vzájemně připomínky, co bude z jednotlivých ministerstev podporováno. Nevadí, když budou památky podporovány z MMR i MK, protože je jich velké množství. Dopis na ABK od DG Agri generální komisař Hogan požádal všechny členské státy, ministry a orgány o navržení zjednodušení evropské SZP, do března je možné přes náměstkyni Špalkovou podávat návrhy.

8 Strana 8/15 Místopředseda Krist Praha Rada ESIF na pracovní úrovni zastupoval Wintera. Není jasné, kdy se budou řešit tržní příklady. Výbor pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj vytváří platformu neziskových organizací, měla by mít iniciativní roli vůči vládě. Dnes v zastoupení Pošíkové na Asociaci NNO zastoupení NNO v MV OP, organizace zatím v chaosu řeší se osobní spory. Místní Agenda 21 účast v pracovní skupině, aktivity Agendy jsou spojené s evaluací strategií a participativního plánování strategií ve městech a obcích, přicházejí s novým konceptem SMARTcities (chytrá města), Krist usiluje o SMARTregions vydána metodika k principu SMART. IROP Krist bude prezentovat CLLD na seminářích Představení Integrovaného regionálního operačního programu pořádající MMR i s dalšími zástupci NS MAS. Prezident ELARD Sršeň - podklady zaslány předem viz příloha č. 1. Hlavní změny jsou, že k odešel Stefanos Loukopoulos, na jehož místo nastoupila Kolářová (přijede na VH NS MAS) a dále změna sídla kanceláře. ELARD chce spolupracovat se SMS na sběru informací do Evropské kuchařky. Vyhlášen stážistický program (přihlásilo se 30 lidí, v příloze č. 1 seznam stážistů). V následujícím období je přijato 4-5 žádostí (např. Estonsko, Švédsko, Řecko) na předsednictví v ELARD, v rámci kontinuity bude asi možné požádání o vícepředsednictví. Sršeň informoval, že začíná boj o pozice v monitorovacích výborech pod EU, MAS vybrány jen v některých zemích, jinak zástupci ministerstev), za ČR je zapojena i NS MAS a NNO. ELARD v Civil dialog group (jako monitorovací výbor PRV v ČR), kde jsou celkem zástupci 20 organizací. Musí se domluvit, kdo bude členem řídícího výboru (30 členná skupina) a bude určovat další směřování. ELARD usiluje o křeslo, když se bude nastavovat CLLD a LEADER. EVP do konce týdne zašle modely fungujících VP, sběr myšlenek na EVP (do podzimu je nutné posbírat informace). Winter se dotazoval, zda ostatní členské země dávají ELARD mimořádné členské příspěvky (ČR jako jediná EUR v rozpočtu). Sršeň doplnil, že od doby, co NS MAS byla místopředsednickou zemí se dohodlo, že členské země bude krýt svoje náklady předsedy/ místopředsedy. Členské příspěvky ve výši 60 EUR/ MAS. Jednalo se o navýšení a získání prostředků (požadavek na systematickou podporu z EK podpora na fungování na generální ředitelství). Problém s vymahatelností členských příspěvků. Florian pochválil zprávu ELARD viz příloha č. 1, ale podle něj se toho ve věci úpravy výše členských příspěvků mohlo za více než rok udělat více. Sršeň doplnil informace o plánovaném přístupu Rumunska, Rakouska, Německa a Polsko (jako pozorovatele) a předpokládá se jednání s Itálií. Florian se dotazoval, zda přistupující státy první zaplatí předvstupní poplatek (status pozorovatele) a pokud už mají funkci pozorovatele, tak je škoda, že nic neplatí. Sršeň uvedl, že je v budoucnu v plánu zrušit statut pozorovatel, protože partneři mají stejná práva, ale jsou jako černí pasažéři. Navrhl zrušení statutu pozorovatele. Sršeň doplní další informace o projektu, který by měl být podpořen v únoru, na dalším jednání Výboru, poté by nebyl požadován mimořádný příspěvek na předsednictví. 1/65: Výbor NS MAS bere na vědomí žádost o mimořádný příspěvek na předsednictví ELARD ve výši EUR. Makovička považuje za úžasné řídit celoevropskou organizaci za 1 mil. Kč, přináší to prestiž a peníze jsou smysluplně vynaloženy.

9 Strana 9/15 Winter konstatoval, že byly stanoveny cíle už před rokem, které nejsou splněny. Doporučuje rozjet méně akcí, nebo nastartovat ovou diskuzi ELARD o členských příspěvcích k zamyšlení. Sršeň reagoval, že se příspěvky probíraly na jednání a je to uvedeno v zápise, který může Kolářová pro případ přeložit. Úkol 2/65: Dodat zápis z posledního jednání ELARD v českém jazyce. Termín: ihned Zodpovídá: Sršeň Krist kvůli časové tísni přednesl informace o: - LeaderFEST 2015 V podkladech zaslán návrh na předběžnou přihlášku na akci, kterou se bude zjišťovat zájem o účast a poté organizace v režii NS MAS respektive pověřené organizace z královéhradeckého kraje a města Náchod. Odsouhlasení organizační spoluúčast bez finančních nákladů, vše na bedrech pořadatelské Místní akční skupiny mezi Úpou a Metují a jejím nastaveném rozpočtu. Zapojení CSV dříve konzultováno a nedopadlo z důvodu přelomu období, bude pořádáno bez finančních prostředků z MZe. Krist informoval, že to bude nízkonákladový festival, žádný povinný podíl kulatých stolů a povinných témat, program je otevřený (bez financí od CSV), ideální pro hledání partnerů spolupráce a zahraničních partnerů (hlavně Polsko). Usnesení 4/65: NS MAS souhlasí s partnerstvím při organizaci LeaderFEST 2015 a osloví členskou základnu NS MAS s pozvánkou na akci. Všichni pro Schváleno Norské fondy (projekt Resilience) v Brně proběhla první schůzka partnerů, kde byly dojednány základní detaily projektu. Za NS MAS realizuje projekt od začátku roku Foltýnová, který má skládaný úvazek z 0,7 organizátor, 0,2 manažer a 0,1 mimo dotaci na asistenta NS MAS. Realizace do 31. března Další zaměstnanec je Krist jako hlavní metodik. Pracovní smlouva podepsána dnes na 0,5 úvazku. Dále budou po VH řešeny změny dle rozpočtu projektu, kdy je navrženo od změna na 1,1 a dále od na 1,0 úvazku (dle plnění projektu do 31. března 2016). Florian požaduje o případném navýšení úvazku jednat samostatně, až o bude aktuální. V pracovní smlouvě a přiložené náplni práce jsou uvedeny nutné výstupy k doložení při ukončení projektu jako jsou záznamy z konzultací, doplněné strategie, doporučení vůči MŽP apod.. Třetí pozice, tzn. část úvazku organizátora seminářů na 0,1-0,2 úvazku od do na DPP ve výši cca 3-6 tis. (dle finální domluvy na úvazku) s náplní pomoc při výběrkách a marketinzích, vyúčtování a dokladování. Návrh Špikové na Zuzanu Vlasákovou, která má zkušenost již s projektem OPLZZ KS MAS Olomouckého kraje velká spolupráce s Foltýnovou. Tento týden školení na finanční metodiku, účast Foltýnové. MAS budou informovány o projektu a možnosti kontaktování a také o pořádání seminářů. Momentálně budou dělány průzkumy na pořádání seminářů, lokace a dílčí organizátory v místě pořádání. Termíny závisí také na odbornících partnerů. Florian reagoval, že by měl být prostor pro nové vedení NS MAS, koho chce zaměstnat. Špiková uvedla, že v návaznosti na výpověď přejde celá realizace projektu MZe, včetně kanceláře, na nové vedení. Florian žádá o ověření 1,1 úvazku v rámci realizace projektu. Krist doplnil, že se začínají hlásit MAS s budoucí žádostí o konzultace. Usnesení 5/65: NS MAS souhlasí s obsazením třetího zaměstnance v projektu Resilience na pozici organizátora Zuzanou Vlasákovou. Všichni pro Schváleno

10 Strana 10/15 Krist odešel (přítomno 7 členů Výboru) Zprávy členů řídících orgánů (platforem) OP IROP - Pošmurný Winter přednesl dotaz MAS Ústeckého kraje: Projednání možnosti úpravy IROP, osy 4, a to obdobně jako u PRV tak, abychom mohli v IROP v rámci osy 4 realizovat projekty podle potřeb území, na základě zpracovaných SCLLD. Žádáme výbor NS MAS, aby se touto otázkou vážně zabýval a učinil takové kroky, které povedou ke změně IROP tak, aby aktivity, realizované prostřednictvím osy 4, nemusely nutně korespondovat s podporovanými aktivitami v osách 1, 2 a 3, ale aby mohly být realizovány akce podle místních potřeb té které MAS dle jejího vlastního zvážení a rozhodnutí. Z reakcí z jednotlivých MAS v Ústeckém kraji víme, že to, co by bylo možné podpořit v IROP dle jejího posledního nám známého znění, je zcela mimo realitu potřeb našeho venkova. Pošmurný reagoval, že v podkladech k jednání Výboru zaslal materiál Poziční dokument (Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti Dohody o partnerství a programů v České republice pro období ) k nastudování. Viz příloha č. 2 Díky NS MAS a územním partnerům je vyjednaná samostatná prioritní osa s alokací 10 mld. Kč, v návaznosti na poziční dokument je definováno, co nebude podporováno. Stále je jednáno o rozšíření PO 4, ale ne na VŠECHNO, což je v rozporu s výše uvedeným dokumentem - aktuálně se řeší uvolnění památek a zdravotnictví, NS MAS poslala technické vyjádření co je zapotřebí upravit. Není to jen o úpravách, ale důležitější je forma slovních definic. Pošmurný byl u jednání české strany s Kuchtíkem (DG Regio) o památkách, má nepřekročitelné stanovisko. Doplnil, že z MMR má informace, že dle diskutovaného projektu do OPTP, by dotazy, stížnosti a hlášení k MAS měly být předávány přes NS MAS ne přímo z jednotlivých MAS vyjádření NS MAS. Sršeň navrhl vložit větu, že v rámci CLLD budou respektovány strategie místního rozvoje. Makovička poukázal na to, že se mezi MAS se šíří velké znepokojení z IROP a jsou dvě varianty, buď bude Výbor NS MAS nespokojenost slyšet, nebo budou vznikat partyzánská hnutí. Varianta, která je navržená je špatná jak v IROP, tak v PO 4. Pošmurný nastínil možnosti ČR vzhledem k jednoznačnému stanovisku EK. Jednoznačné je, že finance EK budou podporovat jen to, co má pro ČR socioekonomické přínosy - návsi a komunikace by měly být v režii ČR, a proto se mají poskytovat peníze z rozpočtu ČR. MAS měly šanci do jednání mluvit v prvopočátku, první tým byl na předminulé VH stanoven na 16 lidí. Doplnil, že za Posázaví dělali pracovní skupiny průnik obecné strategie a OP a našli dost průniků. Florian má reakce od členů, kteří jsou zklamaní z výsledku vyjednávání v porovnání s náklady. Sršeň vidí jako problém interpretaci zástupců ministerstev. Navrhuje sepsat memorandum. Pošmurný souhlasí i přesto, že na posledním jednání s územními partnery byly navržené body z budoucího memoranda potvrzeny, dány do zápisu a předány náměstkům k řešení. Osobně by dané Memorandum měl finalizovat někdo jiný než on, MAS ho spojují s problémy z IROP. Makovička konstatoval, že není vhodné problém s IROP spojovat s Pošmurným, protože měl jiné zadání. Je také zastáncem memoranda s územními partnery. Winter by se chtěl sejít s regionálními partnery a spolupracovat. MAS by si měly uvědomit, že v minulém období disponovaly s cca 30 mil. Kč na MAS, teď to bude cca 90 mil. Kč na MAS. Florian upozornil na podstatu připomínky, že nejsou výhrady kvůli částkám ale obsahu. Špiková doplnila informaci o semináři 3. 3., účast zatím potvrdili náměstek MŽP Kříž, dále zástupce náměstka pana Novotného (MPO) pan ředitel Grégr a náměstkyně Beneš Špalková. Pošmurný upozornil, že IROP by měl být dokončen na konci února, připomínky budou vypořádány videokonferencí, nyní je k dispozici pouze úprava textu PO 4 viz podklad a je dohoda, že je možná kombinace specifických cílů. Uvedl příklad OP Zaměstnanost, že ačkoliv ve 2.1. nemůžeme využít jako vyloučenou skupinu seniory, ale ve 2.3., která 2.1. využívá to udělat lze, z toho vyplývá že tímto omezení padají pro CLLD.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Pardubice, 11. 6. 2013 Zápis z 47. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. června 2013 Místo Budova C Krajského úřadu Pardubického kraje - Komenského náměstí 120, Pardubice Přítomni: dle prezenční listiny

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

2/ 2014 (191) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 2/ 2014 (191) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR A Aktuálně: Jmenována nová vláda. Obrana venkovských pošt. Peníze EU bez centralizace.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Metodika byla zpracována v rámci projektu Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2.1 Realizace projektů spolupráce PRV ČR na období 2007 2013 1 2 Květen 2015 Obsah Úvod... 3 Základní informace

Více

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020

ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 ZÁKLADNÍ STANDARDY MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN PRO OBDOBÍ 2014-2020 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH STANDARDŮ PRO EXISTENCI A ŘÍZENÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN DLE ZÁSAD METODY LEADER PODPŮRNÝ MATERIÁL NAVAZUJÍCÍ NA DOKUMENT

Více

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Záznam z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin,, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L

Výroční zpráva. Spolku pro obnovu venkova čr. od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Výroční zpráva Spolku pro obnovu venkova čr KSPOLEK PRO OBNOVU VEN OVA od listopadu 2012 do října 2013 Č E S K Á I K A R E P U B L Vítězové 18. ročníku soutěže Vesnice roku se 6. prosince 2012 sešli v

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více