Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam."

Transkript

1 Praha, 10. února 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Polášek (informačně zastupuje Guth), Čarková, Kuthanová, Lahoda, Dufková Hosté: Adamcová, Hanoldová, a Bartošová ze SZIF Ověřovatelé zápisu: Florian, Zemanová Jednání zahájeno v 10:00. Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení provedl předseda František Winter a vyzval k doplnění programu: Makovička doplnil žádost Dufkové na zařazení programu IROP, Krist připojil přihlášku MAS Lašsko do NS MAS a návrh na LeaderFEST. Špiková informovala o doplnění programu o nominaci MŽP do monitorovacího výboru, návrh na spolupráci s organizací AGORA a žádosti o členství v NS MAS od MAS LEADER- Loucko, z.s. a Místní akční skupiny Stolové hory, o.s. Špiková prezentovala finální podobu programu: 1. Diskuze se zástupci SZIF CSV v období (Bartošová SZIF) MAS a SZIF (Adamcová, Hanoldová SZIF) 2. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání (Špiková) 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Winter) místopředsedů (Florian, Krist) tajemnice (Špiková) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících orgánů (platforem) OP dotazy MAS z ústeckého kraje (IROP, financování MAS po ) nominace zástupců do platformy pro CLLD pro ORP (Odbor regionální politiky) MMR nominace do člena a náhradníka do Monitorovacího Výboru OP ŽP Příprava Valné hromady NS MAS 2015 (Špiková) schválení podkladů (rozpočet, plán práce, hospodaření, vedení účtů apod.) příprava volby předsedy a místopředsedů (dotaz UK) organizační informace a sponzorství ČS informace o průběhu VH KS NS MAS v krajích Výroční zpráva NS MAS za rok Příprava semináře CLLD v OP (Špiková) 6. Informace o průběhu projektů NS MAS (MZe a Norské fondy) 7. Různé Informace o projektu organizace AGORA (fondy ERASMUS +, projekt FUTURE DIALOGUE) členská přihláška Místní akční skupina ŠIPKA, LEADER LOUCKO, MAS Stolové hory, LAŠSKO

2 Strana 2/15 informace o prezentaci na REGIONTOUR 2015 informace o vyúčtování projektu MMR v roce 2014 informace LeaderFEST 2015 (iniciativa MAS z Královéhradeckého kraje) Program byl odsouhlasen všemi přítomnými členy výboru (8 členů). Za jihočeský kraj přítomen zástupce bez hlasovacího práva. Upozorňujeme, že od byl zapsán do veřejného rejstříku oficiální název organizace Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. se zkratkou NS MAS. 1. Diskuze se zástupci SZIF Winter přivítal zástupkyně SZIF Adamcovou a Hanoldovou a zástupkyni za CSV pod SZIF Bartošovou. Adamcová informovala o IV.1.1., kde se zpracovávají poslední ŽOP za rok 2014, IV.1.2. je skoro hotovo, očekává se předložení posledních ŽOP, IV.2.1. ve 22. kole zaregistrováno 24 žádostí a 171 MAS zapojených - předběžný harmonogram schválení 22. kola je stanoven na duben, k podpisu dohod dojde na konci března, nejzazší termín ŽOP platí pro celý PRV. Hanoldová doplnila zjištěny problémy s překryvy území pro různá období PRV, MAS Hrušovansko a MAS Znojemské vinařství, MAS Karlštejnsko a MAS Jihozápad, MAS Česká Kanada a MAS Třeboňsko. Pro nové období bude území působnosti neměnné, takže takovéto překryvy nevzniknou. Špiková vysvětlila, že území už mají MAS většinou v pořádku, ale dochází ke křížení území v rámci starého a nového období. Standardizace MAS zaregistrováno 42 žádostí o standardizaci. Standardizace podmínka vstupu do všech programů, možnost dále pracovat se strategií a žádat o její financování. Problémy jsou s orgány jedni přepsali do svých dokumentů metodiku a tam nejsou problémy, problémy jsou při volení členů orgánů (právnické osoby přímo členy orgánů) a zápisu do rejstříků, u orgánů dochází k překryvu kompetencí neúplné informace, řeší se ještě externí hodnocení. První chybník koncem února většina MAS čeká na vydání a reakci na něj. Hanoldová očekává možný problém s účetními závěrkami, uzavřené účetní období do potom již data i za rok 2014, diskuze o daňových poradcích a odkladu podání DP do června následujícího roku. Maximální termín pro doplnění je možnost doplnit v průběhu. Neočekávají se žádné velké chyby, v případě propojeností z hlediska externího hodnotitele budou MAS dotazovány a vyzvány k opravám, nebudou hodnoceny hned C. Zatím nejsou výsledky externího hodnocení. Zástupci SZIF se účastnili jednání na MMR zástupci MMR se ptali na problémy při standardizaci, i když SZIF zatím žádné problémy neidentifikoval a teprve hodnotí podané žádosti. Nejsou vyjasněny problémy k metodice hodnocení finančního zdraví. Hanoldová vysvětlila jediný problém, že 17 žádostí nebylo akceptováno šlo o formát přílohy v Excelu někteří odesílali ve špatném formátu. MAS musely podat žádost znovu a zařadit excel správně - tabulka E-raiting musí být uplaudovaná v kolonce účetní závěrky. Makovička doplnil, že MAS jsou rozumné, pokud jsou pravidla jasná MAS ví, jak postupovat. Pokud jsou ustanovení nejasná, např. finanční zdraví, dochází k obavám, jak to bude posuzované. Hanoldová uvedla, že u finančního zdraví jsou jasně dány ukazatele, zohledňuje se i krytí úvěrů dotací, která je očekávaná, ale nejsou stanoveny meze. Zatím žádná MAS s hodnocením C. Krist se dotazoval, zda by bylo možné nastavit patřičnou mez pro dodavatele např % obratu. Adamcová konstatovala, že je těžko posouditelná vhodná mez pro hodnocení bude diskuze s hodnotiteli. Oliva se dotazoval na evaluaci SPL Hanoldová - MZe vydá doporučenou osnovu evaluace do konce března. Poté budou MAS zadávat do systému SZIF evaluaci formou Hlášení o změnách. SZIF vydal tiskovou zprávu, kde jsou shrnuty základní povinnosti MAS v roce SZIF by se měl ještě zabývat úpravou pravidel IV.1.1, z hlediska hlášení změn a jejich aktualizace. Diskutuje se svolání pracovní skupiny LEADER k úpravě pravidel IV.1.1 do konce března.

3 Strana 3/15 Bartošová informovala o CSV na období Došlo k reformě, kde od veškeré regionální aktivity přecházejí pod SZIF, MZe bude řešit pouze projekty s celorepublikovým dopadem. Byla vytvořena pozice koordinátor CSV pro celou republiku (Bartošová) ve vztahu k MAS a SZIF a regionálním aktivitám. Dále byli přijati do regionů regionální koordinátoři, kteří se budou věnovat vyloženě CSV. Aktivity chtějí zachovat jako do teď, navíc je ještě prohloubit a rozšířit. CSV má zájem tvořit prostředníka mezi SZIF a regionálními partnery a MZe. Winter se dotazoval na prostředky na nové období. Bartošová informovala o navrhované částce cca 300 tis. Kč na kraj za SZIF pro 2. pol. roku Bartošová doplnila, že zmiňovaný LeaderFEST nebude pro tento rok podpořen z CSV. Winter se rozloučil se zástupci SZIF a pokračoval v programu. 2. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Usnesení 1/64: Výbor NS MAS schvaluje zveřejnění přehledu dárců na vyjednávání společně s poděkováním za zapojení do vyjednávání. Jednotlivé částky budou prezentovány na krajských sdruženích. Splněno, zveřejněno ve Zpravodaji 2/2012 a na webu Usnesení 2/64: Výbor NS MAS nominuje do MV PRV za člena předsedu Františka Wintera a náhradníka místopředsedu Jana Floriana. Splněno, nominace zaslána. Usnesení 3/64: Výbor NS MAS potvrzuje nominaci do Rady na pracovní úrovni za člena předsedu Františka Wintera a náhradníka místopředsedu Jiřího Krista. Splněno, nominace zaslána, podklady z jednání jsou zveřejňovány na webu společně s výstupy z Národní stálé konference - v sekci Dokumenty (v přehledu i v rolovacím menu). Špiková doplnila žádost MAS o zveřejňování podkladů z Regionálních stálých konferencí na webech KS MAS bude na starosti jednotlivých krajů Usnesení 4/64: Výbor NS MAS bere na vědomí informaci o Dohodě o narovnání mezi SFŽP a NS MAS v projektu Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER a ukládá předsedovi navrhnout systém narovnání s jednotlivými MAS. Zasláno v podkladech na jednání. V propočtech jsou 2 modely: pokud bereme včetně pohledávek NS MAS, tak plnění ve výši 52%; pokud bereme pohledávky stejným dílem jako plnila SFŽP, tak ve výši 57% pro MAS a NS MAS by zbylo plnění ve výši 38%. NS MAS musí co nejdříve kontaktovat zapojená střediska (cca 60 organizací) a navrhnout jim, a pokud možno mít kladnou zpětnou vazbu na Dohodu o narovnání mezi NS MAS a konzultačním střediskem. Úkol 1/65: Kontaktovat střediska, zjistit stav pohledávek jednotlivých MAS, sestavit dopis a navrhnout Dohodu o narovnání s odkazy na skutečnosti, které plnění projektu Zelená úsporám provázely. Termín: ihned Zodpovídá: tajemnice Usnesení 1/65: NS MAS souhlasí s refundací nákladů ve výši 52% v rámci plnění projektu Zelená úsporám. Všichni pro Schváleno Usnesení 5/64: Výbor NS MAS souhlasí se SPOLEČNÝM PROHLÁŠENÍM k PRV a pověřuje předsedu organizace podepsáním tohoto prohlášení.

4 Strana 4/15 Odesláno ministrovi ze strany SMS , zástupci MZe měli k dispozici již před jednáním s EK k PRV Zatím není oficiální reakce, čeká u ministra na podpis. Dle dostupných informací se vysvětlila připomínka ze strany EK, nebylo myšleno jako rozvolnění, pravděpodobně bude rozšířeno na nezemědělské podnikání stále se čeká na oficiální reakci. Florian připomínka z EK- nebylo dostatečně vysvětleno, proč se LEADER nerealizuje i v ostatních bodech nařízení jako např. nezemědělské podnikání nebo rozvoj venkova, atd. Po elektronické diskuzi s EK se vyjasnilo, že připomínka neznamená, že by tam měli dostat i ostatní opatření, ale pouze jinak formulovat. Rozhodlo se, že by se mělo zahrnout i nezemědělské podnikání, v tomto znění je připraven dopis ministrovi MZe na podpis. Nyní se čeká na oficiální potvrzení. U podniků diskuze o CZ NACE MZe jsou spíše pro číselník, nebo-li seznam limitů na položky, které se budou financovat. Naproti tomu SZIF je spíše pro orientační seznam běžných nákladů dle Floriana není možné sestavit číselník výdajů na podnikání, každý druh podnikání má jiné výdaje. Pošmurný jednání s Taberym, OP bude koncem března, není to ještě oficiální, jde o ty oblasti podnikání, které jsou v diversifikaci se zemědělstvím, většina výrob, které ale zatím nejsou definovány a i služby. Florian doplnil, MZe nechtějí oblasti jako památky, občanská vybavenost, atd. nesplňují cíle programu tak, jak ho mají teď nastavené, ale chtějí dodržovat cíle PRV, co byly v prohlášení. Sršeň navrhnul tlačit na výše uvedené prohlášení ostatní PRV v EU mají venkovské podpory = cíle OP lze upravit. AK poslala také připojení k prohlášení. SMO také souhlasí a je zde příslib připojení k prohlášení. SPOV diskutoval na svém jednání. SMO požádali o aktivnější zapojení při formulaci příštího prohlášení. Usnesení 6/64: Výbor NS MAS souhlasí s návrhem nominací do Monitorovacích výborů OP přeshraniční spolupráce. Nominace byly odeslány náměstkovi Semorádovi, zatím bez reakce. Usnesení 7/64: Výbor NS MAS schvaluje moderátora Valné hromady Tomáše Šuláka. Usnesení 8/64: Výbor NS MAS schvaluje nabídnout marketingovou prezentaci České spořitelně na Valné hromadě. NS MAS obdržela návrh smlouvy o prezentaci, bylo připomínkováno a čeká se na finální podobu ke schválení ( ovou komunikací), prezentace ve výši Kč. Usnesení 2/65: Výbor NS MAS souhlasí s prezentací České spořitelny na VH s příspěvkem ve výši Kč. Všichni pro Schváleno Špiková informovala o nabídce prezentace společnosti MK Fruit s.r.o. ze Šumperka (mají projekt od SZIF ovoce do škol ) a chtěli by ukázat svou činnost také na VH. V diskuzi bylo ponecháno rozhodnutí na pořadatelské MAS. Usnesení 9/64: Výbor NS MAS schvaluje a akceptuje reakci na informaci neuhrazení členského příspěvku Nízkého Jeseníku za podmínky, že příspěvek bude částečně refundován oproti pohledávkám zelené úsporám a zbytek bude danou MAS doplacen nastupující organizací. Informace zaslána. Ze strany Hrubého Jeseníku jako nástupnické organizace bylo reagováno, že samozřejmě závazek fúzující MAS trvá a čeká se na reakci vyúčtování vůči zelené úsporám. Usnesení 10/64: Výbor NS MAS schvaluje navržený program jednání Valné hromady Program zaslán zatím jenom hostům. MAS dostanou program, až s finálními informacemi o plných mocích viz další bod jednání. Usnesení 11/64: Výbor NS MAS schvaluje realizaci projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s podmínkou zajištění kofinancování 10% výdajů na metodika mimo členské příspěvky NS MAS do konce roku 2015 a schvaluje zapojení Jiřího Krista jako metodika za NS MAS. Více další bod jednání

5 Strana 5/15 Usnesení 12/64: Výbor NS MAS schvaluje partnerskou smlouvu k projektu Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích s realizátorem ZO ČSOP Veronica. Smlouva podepsána a odeslána. Usnesení 13/64: Výbor NS MAS schvaluje zaměstnance Bc. Veroniku Foltýnovou jako realizátora seminářů a manažera projektu za NS MAS. Více další bod jednání Usnesení 14/64: Výbor NS MAS schvaluje jako zástupce do pracovní skupiny k přípravě Zákona o sociálním podnikání Jiřího Gutha a jako náhradníka Karla Hoška. Guth, který je přítomen, potvrdil přijetí žádosti ŘO. Usnesení 15/64: Výbor NS MAS schvaluje zapojení se do aktivity Webarchiv. Smlouva podepsána a odeslána. Jakmile dojde k zapojení NS MAS, objeví se na webu logo Webarchivu. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání Členům výboru Nebylo zadáno Tajemnici Úkol 2/62: Vyzvat členy NS MAS k potvrzení zástupců v NS MAS. Termín: 12/2014 (do prvních VH KS) Probíhá, zatím obdrženo 83 jmenovacích dekretů máme 166 členů (50%). Na základě dekretů kontrola (v součinnosti se Spolkovým rejstříkem) názvu, sídla, dvou kontaktních osob statutár, zástupce Úkol 11/63: Poslat přehled 10 skupin sociálně vyloučených lokalit jako podklad pro MAS. Termín: ihned Probíhá, čeká se na reakci ASZ Úkol 1/64: Připravit návrhy na vyrovnání požadavků MAS v rámci projektu Poradenství v programu Zelená úsporám v malých obcích s využitím zkušeností s metodou LEADER, revidovat požadavky MAS v účetnictví a zjistit možnosti zaúčtování. Termín: 2/2015 Zodpovědný: tajemnice, předseda Viz výše v bodě usnesení, splněno Úkol 2/64: Zaslat návrhy na nominace do MV OP přeshraniční spolupráce do a poté co nejdříve zaslat na MMR. Termín: 2/2015 Splněno Úkol 4/64: Zpracovat textovou informaci o vyjednávání na VH. Termín: 2/2015 V přípravě, spojeno se seminářem Úkol 5/64: Vznést požadavek na přehled cest prezidenta ELARD v rámci předsednictví za rok Termín: 2/2015 Splněno, zasláno v podkladech k jednání, více viz bod zprávy z ELARD. Ostatním Úkol 2/61: Výbor NS MAS pověřuje organizací semináře s MŠMT Markétu Pošíkovou. Termín: ihned

6 Strana 6/15 Zodpovídá: Markéta Pošíková (MAS Podlipansko) Pokračuje, již se dojednává termín, návaznost na seminář Úkol 2/63: Tisková zpráva na web o jednání zástupců NS MAS v záležitosti úpravy pravidel k Osvojování. Termín: ihned Zodpovědná: Florian Pokračuje Úkol 5/63: Poslat příklady (Estonsko, Skotsko a Švédsko) EVP pro zástupce NS MAS ČR Termín: ihned Zodpovědná: Sršeň Pokračuje Úkol 7/63: Zaslat plán aktivit a rozpočet ELARD na další rok Termín: jednání 1/2014 Zodpovědná: Sršeň Splněno, zasláno v podkladech k jednání, více viz bod zprávy z ELARD. Úkol 3/64: Vytvořit anotaci projektu s realizací v GRUZII společně se zástupci Člověka v tísni a ELARD. Termín: 2/2015 Zodpovědný: Charouzek Splněno, informace a požadavek na schválení mailem byl zaslán minulý týden. Většina členů Výboru se vyjádřila kladně Polášek, Ondráčková (doplňující informace o projektech NS MAS), Pošmurný, Charouzek, Lahoda, Krist, Čarkova, Kuthanová, Makovička, Dufková (bez spoluúčasti a dalších nákladů), Florian (výběrové řízení na zaměstnance, podnět projekty NS MAS), Zemanová. Zdržel se Winter. K projektům NS MAS více viz další bod jednání. Charouzek informoval o podání projektu v pondělí Sršeň jel do Gruzie na ministerstva k jednání o projektu náměstci MMR a MZe Gruzie a místní velké NNO. Člověk v tísni se snaží nejdříve získat půdu a seznámit všechny partnery. První fáze postupu je tzv. Concept note (podán 9. 2., cca 7 stran), první návrh, z užšího výběru se bude na konci března vybírat dále. Schvalovat budou ministerstva Gruzie. Projekt začne na přelomu září-října a bude trvat cca 2,5roku. Špiková informovala o telefonní žádosti Charity o spolupráci, měli poslat podklady na mail, nic nepřišlo. 3. Zprávy o činnosti za uplynulé období Předseda Winter Brno REGIONTOUR účast první den akce, setkání se zástupci NS MAS a dalších, účast náměstků z MMR, za SMS přítomna předsedkyně Juřenčáková, za SPOV přítomen předseda Kavala Praha Národní stálá konference (NSK) setkání téměř všech zástupců Výboru NS MAS, 13 zástupců krajů a dalších. Představeny 3 komory NSK, zazněl požadavek na spojení komor CLLD a regionů dohromady. Pošmurný doplnil, že všude budou zástupci NS MAS, IPRÚ, ITI a SMS. Komory budou sloužit pro setkávání územních partnerů jako dříve úřady regionálních rad. Winter obdržel výpověď z pracovního poměru tajemnice Mgr. Olgy Špikové (pracovní poměr končí k ). Špiková doplnila, že chce nadále spolupracovat s NS MAS jako aktivní člen MAS Horní Pomoraví a využít tak své dosavadní zkušenosti a znalosti v dalších vyjednáváních, pokud dostane od Výboru pověření. Špiková nastoupí jako tajemnice Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů (ČSZP), jehož předsedou je od předseda NS MAS Winter. Winter nabídl do budoucna prostory ČSZP na Slezské 7 ( SZIF) ke konání Výborů v Praze Praha SPOV zastoupen Pošmurným jednání o společném prohlášení k PRV v podobě diskuze o procesních věcech při přípravě podkladů, dále řešili rozpočtové určení daní, což se NS MAS netýká. NS MAS není

7 Strana 7/15 ten, kdo by měl zasahovat do veřejné správy. Pokud bude poptávka po podpoře ze strany NS MAS tak dotujeme všechny prostředky do venkova. Dalším bodem bylo rozpočtové určení daní (RUD) pro svazky obcí a nyní aktuální RUD na krajích, ty by měly vznést své požadavky a oslovit předsedu Haška než začnou dávat požadavky za obce. Winter informoval o doručení dopisu od MAS Karlštejnsko požadavek na smírčí jednání formou osobního setkání v Olomouci s předsedou i dalšími zástupci. V návaznosti na předchozí kroky MAS Karlštejnsko prostřednictvím právníka, byl dopis předán právní zástupkyni NS MAS k dalšímu jednání. Místopředseda Florian Informace o projektu organizace AGORA Florian představil hosta Vojtěcha Černého, zástupce AGORA, v návaznosti na kontakt z Národní konference VENKOV Černý představil neziskovou organizaci Agoru, která se zabývá participací a zapojováním veřejnosti do rozhodování, připravují strategické plány pro města a menší obce, zabývají se vzděláváním, předáváním zkušeností a zlepšováním komunikaci v území. V minulých dvou letech realizovali mezinárodní projekt QuaPro zaměřený na vzdělávání dospělých (prostřednictvím NS MAS poslána pozvánka na seminář v Praze). Nově podáván projekt Erasmus+ (podobný QuaPro). Partneři z Německa, Maďarska, Polska a Rumunska. Florian vidí pozitivní dopad projektu ve vzniku malých grantových schémat v MAS. Makovička se dotazoval na částku Kč Eur. Černý vysvětlil, že projekt je na 3 roky, každý rok částka Eur, proto Eur pro všechny partnery. Sršeň upozornil na nutnost registrace NS MAS do online databáze PADOR a dotazoval se na relevantní partnery dalších zemí. Černý reagoval, že další partnery si osloví sami. Špiková informovala, že NS MAS je od v databázi PADOR zaregistrována kvůli projektu s Gruzií. Usnesení 3/65: NS MAS předběžně souhlasí se zapojením do projektu s organizací AGORA, kontaktní osobou Florian, návrh projektu bude představen na jednání Výboru 3.3. Všichni pro Schváleno Jednání ENRD v Bruselu pro nové období , nově ustanovená společně se sítí pro Evropská inovační partnerství v souladu s nařízením. Obě sítě se budou scházet dohromady na Assembly (Shromáždění), které bude 2x ročně. Bude dále existovat podvýbor LEADER, sedačkový graf viz podklady z ELARD. Florian by zastupoval na jednáních v letošním roce náklady hrazeny z EK. Založeny tematické PS k většímu zapojení partnerů do regionálního rozvoje (jednání Brusel - zástupce NS MAS, jednání Brusel - možnost zlepšení implementace PRV, seminář Brusel- PS Mezinárodní spolupráce). ABK jednání minulý týden, projednáván návrh Národních dotací MZe vnitřní připomínkové řízení. Florian vznesl dvě připomínky. Ministerstvo podporuje evropskou integraci ve vládních institucích, ale dosud se týká pouze agrárního sektoru. Navrhl organizace rozvoje venkova ELARD, PREPARE, EVP k hrazení členství v evropských organizacích a účast na jednáních. Nový národní dodateční titul na udržování kulturního dědictví venkova (vyhlašuje MZe 50 mil. Kč.), navrhli vymezení území na extravilán, nepamátky, do obyv., do 0,5 mil. Kč. Po konzultaci s Pošmurným navrhl vyškrtnout omezení velikosti obcí (= extravilán) a omezení na nepamátky. Uvidí se, jak budou připomínky zapracovány, s náměstkyní MK zatím nebylo ze strany MZe vůbec konzultováno. Pošmurný doplnil, že s náměstkem Taberym bylo jednáno, dávají připomínky i za sebe. Bylo by dobré, aby se spojili s MK a MMR a vyjasnili si vzájemně připomínky, co bude z jednotlivých ministerstev podporováno. Nevadí, když budou památky podporovány z MMR i MK, protože je jich velké množství. Dopis na ABK od DG Agri generální komisař Hogan požádal všechny členské státy, ministry a orgány o navržení zjednodušení evropské SZP, do března je možné přes náměstkyni Špalkovou podávat návrhy.

8 Strana 8/15 Místopředseda Krist Praha Rada ESIF na pracovní úrovni zastupoval Wintera. Není jasné, kdy se budou řešit tržní příklady. Výbor pro municipality Rady vlády pro udržitelný rozvoj vytváří platformu neziskových organizací, měla by mít iniciativní roli vůči vládě. Dnes v zastoupení Pošíkové na Asociaci NNO zastoupení NNO v MV OP, organizace zatím v chaosu řeší se osobní spory. Místní Agenda 21 účast v pracovní skupině, aktivity Agendy jsou spojené s evaluací strategií a participativního plánování strategií ve městech a obcích, přicházejí s novým konceptem SMARTcities (chytrá města), Krist usiluje o SMARTregions vydána metodika k principu SMART. IROP Krist bude prezentovat CLLD na seminářích Představení Integrovaného regionálního operačního programu pořádající MMR i s dalšími zástupci NS MAS. Prezident ELARD Sršeň - podklady zaslány předem viz příloha č. 1. Hlavní změny jsou, že k odešel Stefanos Loukopoulos, na jehož místo nastoupila Kolářová (přijede na VH NS MAS) a dále změna sídla kanceláře. ELARD chce spolupracovat se SMS na sběru informací do Evropské kuchařky. Vyhlášen stážistický program (přihlásilo se 30 lidí, v příloze č. 1 seznam stážistů). V následujícím období je přijato 4-5 žádostí (např. Estonsko, Švédsko, Řecko) na předsednictví v ELARD, v rámci kontinuity bude asi možné požádání o vícepředsednictví. Sršeň informoval, že začíná boj o pozice v monitorovacích výborech pod EU, MAS vybrány jen v některých zemích, jinak zástupci ministerstev), za ČR je zapojena i NS MAS a NNO. ELARD v Civil dialog group (jako monitorovací výbor PRV v ČR), kde jsou celkem zástupci 20 organizací. Musí se domluvit, kdo bude členem řídícího výboru (30 členná skupina) a bude určovat další směřování. ELARD usiluje o křeslo, když se bude nastavovat CLLD a LEADER. EVP do konce týdne zašle modely fungujících VP, sběr myšlenek na EVP (do podzimu je nutné posbírat informace). Winter se dotazoval, zda ostatní členské země dávají ELARD mimořádné členské příspěvky (ČR jako jediná EUR v rozpočtu). Sršeň doplnil, že od doby, co NS MAS byla místopředsednickou zemí se dohodlo, že členské země bude krýt svoje náklady předsedy/ místopředsedy. Členské příspěvky ve výši 60 EUR/ MAS. Jednalo se o navýšení a získání prostředků (požadavek na systematickou podporu z EK podpora na fungování na generální ředitelství). Problém s vymahatelností členských příspěvků. Florian pochválil zprávu ELARD viz příloha č. 1, ale podle něj se toho ve věci úpravy výše členských příspěvků mohlo za více než rok udělat více. Sršeň doplnil informace o plánovaném přístupu Rumunska, Rakouska, Německa a Polsko (jako pozorovatele) a předpokládá se jednání s Itálií. Florian se dotazoval, zda přistupující státy první zaplatí předvstupní poplatek (status pozorovatele) a pokud už mají funkci pozorovatele, tak je škoda, že nic neplatí. Sršeň uvedl, že je v budoucnu v plánu zrušit statut pozorovatel, protože partneři mají stejná práva, ale jsou jako černí pasažéři. Navrhl zrušení statutu pozorovatele. Sršeň doplní další informace o projektu, který by měl být podpořen v únoru, na dalším jednání Výboru, poté by nebyl požadován mimořádný příspěvek na předsednictví. 1/65: Výbor NS MAS bere na vědomí žádost o mimořádný příspěvek na předsednictví ELARD ve výši EUR. Makovička považuje za úžasné řídit celoevropskou organizaci za 1 mil. Kč, přináší to prestiž a peníze jsou smysluplně vynaloženy.

9 Strana 9/15 Winter konstatoval, že byly stanoveny cíle už před rokem, které nejsou splněny. Doporučuje rozjet méně akcí, nebo nastartovat ovou diskuzi ELARD o členských příspěvcích k zamyšlení. Sršeň reagoval, že se příspěvky probíraly na jednání a je to uvedeno v zápise, který může Kolářová pro případ přeložit. Úkol 2/65: Dodat zápis z posledního jednání ELARD v českém jazyce. Termín: ihned Zodpovídá: Sršeň Krist kvůli časové tísni přednesl informace o: - LeaderFEST 2015 V podkladech zaslán návrh na předběžnou přihlášku na akci, kterou se bude zjišťovat zájem o účast a poté organizace v režii NS MAS respektive pověřené organizace z královéhradeckého kraje a města Náchod. Odsouhlasení organizační spoluúčast bez finančních nákladů, vše na bedrech pořadatelské Místní akční skupiny mezi Úpou a Metují a jejím nastaveném rozpočtu. Zapojení CSV dříve konzultováno a nedopadlo z důvodu přelomu období, bude pořádáno bez finančních prostředků z MZe. Krist informoval, že to bude nízkonákladový festival, žádný povinný podíl kulatých stolů a povinných témat, program je otevřený (bez financí od CSV), ideální pro hledání partnerů spolupráce a zahraničních partnerů (hlavně Polsko). Usnesení 4/65: NS MAS souhlasí s partnerstvím při organizaci LeaderFEST 2015 a osloví členskou základnu NS MAS s pozvánkou na akci. Všichni pro Schváleno Norské fondy (projekt Resilience) v Brně proběhla první schůzka partnerů, kde byly dojednány základní detaily projektu. Za NS MAS realizuje projekt od začátku roku Foltýnová, který má skládaný úvazek z 0,7 organizátor, 0,2 manažer a 0,1 mimo dotaci na asistenta NS MAS. Realizace do 31. března Další zaměstnanec je Krist jako hlavní metodik. Pracovní smlouva podepsána dnes na 0,5 úvazku. Dále budou po VH řešeny změny dle rozpočtu projektu, kdy je navrženo od změna na 1,1 a dále od na 1,0 úvazku (dle plnění projektu do 31. března 2016). Florian požaduje o případném navýšení úvazku jednat samostatně, až o bude aktuální. V pracovní smlouvě a přiložené náplni práce jsou uvedeny nutné výstupy k doložení při ukončení projektu jako jsou záznamy z konzultací, doplněné strategie, doporučení vůči MŽP apod.. Třetí pozice, tzn. část úvazku organizátora seminářů na 0,1-0,2 úvazku od do na DPP ve výši cca 3-6 tis. (dle finální domluvy na úvazku) s náplní pomoc při výběrkách a marketinzích, vyúčtování a dokladování. Návrh Špikové na Zuzanu Vlasákovou, která má zkušenost již s projektem OPLZZ KS MAS Olomouckého kraje velká spolupráce s Foltýnovou. Tento týden školení na finanční metodiku, účast Foltýnové. MAS budou informovány o projektu a možnosti kontaktování a také o pořádání seminářů. Momentálně budou dělány průzkumy na pořádání seminářů, lokace a dílčí organizátory v místě pořádání. Termíny závisí také na odbornících partnerů. Florian reagoval, že by měl být prostor pro nové vedení NS MAS, koho chce zaměstnat. Špiková uvedla, že v návaznosti na výpověď přejde celá realizace projektu MZe, včetně kanceláře, na nové vedení. Florian žádá o ověření 1,1 úvazku v rámci realizace projektu. Krist doplnil, že se začínají hlásit MAS s budoucí žádostí o konzultace. Usnesení 5/65: NS MAS souhlasí s obsazením třetího zaměstnance v projektu Resilience na pozici organizátora Zuzanou Vlasákovou. Všichni pro Schváleno

10 Strana 10/15 Krist odešel (přítomno 7 členů Výboru) Zprávy členů řídících orgánů (platforem) OP IROP - Pošmurný Winter přednesl dotaz MAS Ústeckého kraje: Projednání možnosti úpravy IROP, osy 4, a to obdobně jako u PRV tak, abychom mohli v IROP v rámci osy 4 realizovat projekty podle potřeb území, na základě zpracovaných SCLLD. Žádáme výbor NS MAS, aby se touto otázkou vážně zabýval a učinil takové kroky, které povedou ke změně IROP tak, aby aktivity, realizované prostřednictvím osy 4, nemusely nutně korespondovat s podporovanými aktivitami v osách 1, 2 a 3, ale aby mohly být realizovány akce podle místních potřeb té které MAS dle jejího vlastního zvážení a rozhodnutí. Z reakcí z jednotlivých MAS v Ústeckém kraji víme, že to, co by bylo možné podpořit v IROP dle jejího posledního nám známého znění, je zcela mimo realitu potřeb našeho venkova. Pošmurný reagoval, že v podkladech k jednání Výboru zaslal materiál Poziční dokument (Stanovisko útvarů Komise k vývoji v oblasti Dohody o partnerství a programů v České republice pro období ) k nastudování. Viz příloha č. 2 Díky NS MAS a územním partnerům je vyjednaná samostatná prioritní osa s alokací 10 mld. Kč, v návaznosti na poziční dokument je definováno, co nebude podporováno. Stále je jednáno o rozšíření PO 4, ale ne na VŠECHNO, což je v rozporu s výše uvedeným dokumentem - aktuálně se řeší uvolnění památek a zdravotnictví, NS MAS poslala technické vyjádření co je zapotřebí upravit. Není to jen o úpravách, ale důležitější je forma slovních definic. Pošmurný byl u jednání české strany s Kuchtíkem (DG Regio) o památkách, má nepřekročitelné stanovisko. Doplnil, že z MMR má informace, že dle diskutovaného projektu do OPTP, by dotazy, stížnosti a hlášení k MAS měly být předávány přes NS MAS ne přímo z jednotlivých MAS vyjádření NS MAS. Sršeň navrhl vložit větu, že v rámci CLLD budou respektovány strategie místního rozvoje. Makovička poukázal na to, že se mezi MAS se šíří velké znepokojení z IROP a jsou dvě varianty, buď bude Výbor NS MAS nespokojenost slyšet, nebo budou vznikat partyzánská hnutí. Varianta, která je navržená je špatná jak v IROP, tak v PO 4. Pošmurný nastínil možnosti ČR vzhledem k jednoznačnému stanovisku EK. Jednoznačné je, že finance EK budou podporovat jen to, co má pro ČR socioekonomické přínosy - návsi a komunikace by měly být v režii ČR, a proto se mají poskytovat peníze z rozpočtu ČR. MAS měly šanci do jednání mluvit v prvopočátku, první tým byl na předminulé VH stanoven na 16 lidí. Doplnil, že za Posázaví dělali pracovní skupiny průnik obecné strategie a OP a našli dost průniků. Florian má reakce od členů, kteří jsou zklamaní z výsledku vyjednávání v porovnání s náklady. Sršeň vidí jako problém interpretaci zástupců ministerstev. Navrhuje sepsat memorandum. Pošmurný souhlasí i přesto, že na posledním jednání s územními partnery byly navržené body z budoucího memoranda potvrzeny, dány do zápisu a předány náměstkům k řešení. Osobně by dané Memorandum měl finalizovat někdo jiný než on, MAS ho spojují s problémy z IROP. Makovička konstatoval, že není vhodné problém s IROP spojovat s Pošmurným, protože měl jiné zadání. Je také zastáncem memoranda s územními partnery. Winter by se chtěl sejít s regionálními partnery a spolupracovat. MAS by si měly uvědomit, že v minulém období disponovaly s cca 30 mil. Kč na MAS, teď to bude cca 90 mil. Kč na MAS. Florian upozornil na podstatu připomínky, že nejsou výhrady kvůli částkám ale obsahu. Špiková doplnila informaci o semináři 3. 3., účast zatím potvrdili náměstek MŽP Kříž, dále zástupce náměstka pana Novotného (MPO) pan ředitel Grégr a náměstkyně Beneš Špalková. Pošmurný upozornil, že IROP by měl být dokončen na konci února, připomínky budou vypořádány videokonferencí, nyní je k dispozici pouze úprava textu PO 4 viz podklad a je dohoda, že je možná kombinace specifických cílů. Uvedl příklad OP Zaměstnanost, že ačkoliv ve 2.1. nemůžeme využít jako vyloučenou skupinu seniory, ale ve 2.3., která 2.1. využívá to udělat lze, z toho vyplývá že tímto omezení padají pro CLLD.

11 Strana 11/15 Winter doplnil reakci MAS UK na Poziční dokument EK zaslané Dufkovou: Pozičním dokument nám připomíná, že koncem roku 2012 se ještě s plným zapojením venkovských komunit počítalo včetně podpory potřebných aktivit z prostředků příslušných fondů EU. Výsledek, který vidíme dnes na opatřeních podpořených v rámci CLLD v rámci PRV, IROP, OP LZZ a okrajově v OP ŽP. Vytýčené téze ale patrně nebyly v jednotlivých OP prosazeny. Otázka je, zda na základě tohoto dokumentu ještě není šance na jejich prosazení. K tomu bych byla ráda, aby Výbor NS MAS zaujal jasné stanovisko, které bude prezentovat členské základně. Na výše uvedené byla vedena diskuze a bylo navrženo společné prohlášení k IROP, které bude maily odsouhlaseno Výborem. Úkol 3/65: Výbor NS MAS připraví společně s regionálními partnery podklad pro společné prohlášení, aby prioritou IROP pro PO 4 byly strategie SCLLD v rámci obecných cílů programu. Termín: ihned Zodpovídá: Špiková Winter přednesl další dotaz MAS u Ústeckého kraje: Projednání možnosti financování chodu kanceláří MAS po (resp. spíš od půlky června 2015, protože mzdové náklady nebude lze jistě čerpat až do ). se počítá se skutečností, že způsobilé výdaje pro schválené MAS budou uplatnitelné zpětně od Platba může být nárokována až po schválení strategie a jejího financování.. - kdo s tím počítá? Co prosazuje NS MAS? Prakticky to není ani moc uplatnitelné. Nemůžeme si dovolit platit mzdové prostředky (zejména mzdové jsou největší) a spoléhat na to, že je možná někdy budeme moci uplatnit jako uznatelný výdaj velké riziko, v případě, že to nevyjde je např. reálný trestní postih toho, kdo si dovolil zaměstnat zaměstnance, aniž by měl zajištěny na jeho mzdy finanční prostředky (porušení povinností péče řádného hospodáře). Navíc nevíme, s jakým objemem finančních prostředků můžeme reálně počítat, stejně tak nevíme na, jak dlouhou dobu jsou tyto prostředky určeny (n+3 do roku 2023?). Pošmurný reagoval, že systém průběžných alokací v MPIN bude představen na konci února. Vzorce pro IROP zatím uvádějí počet obyvatel v MAS, pro PRV to je 50% paušál a 50% počet obyvatel. Vzorec z OPŽP je pevně daný tabulkou. Vzorec OP Z bude pravděpodobně obsahovat poměr počtu obyvatel, počtu obcí, vyplacených sociálních dávek, sociálně vyloučených lokalit a periferních obcí v MAS jednání bude Periferní obce zmizí a změní se rozdělení finančních alokací v zaměstnanosti. Dříve bylo rozdělení jednotlivých alokací na jednotlivé investiční priority, dnes kompletní alokace na PO 2 včetně CLLD. Zmizel počet 50 vybraných MAS, bude výpočet podle vzorce, který bude mít stanovenou spodní hranici pro financování programového rámce. Na konci února budou k dispozici finální vzorce i s čísly. Winter přednesl další dotaz MAS u Ústeckého kraje - CITACE z IROP - V přípravné fázi jsou tyto činnosti způsobilými výdaji i v době, kdy SCLLD nejsou stále vybrány. MAS jsou poskytnuty finanční prostředky na základní provoz, nejpozději však do konce roku V následujících letech jsou podporovány pouze MAS, kterým byla schválena SCLLD a které splňují specifická kritéria. Dotaz doplnil požadavkem reagovat na rozpor informací uvedených v zápise z Výboru - Špiková reagovala, že se počítá se skutečností, že způsobilé výdaje pro schválené MAS budou uplatnitelné zpětně od Platba může být nárokována až po schválení strategie a jejího financování, MAS budou muset své výdaje předfinancovat. Momentálně mají MAS k dispozici projekty spolupráce, kde tvoří převážně metodiky na evaluaci. Dále jsou různé finance přes jednotlivé kraje, kde jsou hrazeny nejen mzdové výdaje, ale i zajištění kanceláře. Zatím není jasné, jak vysoké budou režijní náklady na realizaci SCLLD, mělo by být v Metodickém pokynu snad do konce ledna. Výdaje na SPL jako takové se již nehradí, ale je nutné ho administrovat z vlastních zdrojů. Pošmurný reagoval, že není jasné, jak bude nastavena předběžná podpora bude uvedeno až v pravidlech. Dle Pošmurného je pro OP jednodušší pro MAS, které budou mít schválenou SCLLD - je otázkou co chtějí MAS. Makovička doplnil, že v tomto případě se přiklání k modelu schválení SCLLD.

12 Strana 12/15 Florian informoval, že NS MAS od začátku vyjednávání nepožaduje tzv. přípravnou podporu plošně pro všechny MAS, ale naopak tlačí na co nejrychlejší spuštění klasické podpory režijních nákladů MAS, která se váže k provádění strategie. Nastavení samostatného opatření pro přípravnou podporu by odvedlo pozornost všech zúčastněných a zmenšilo tlak na co nejdřívější spuštění implementace SCLLD. Proto na jednání s MMR u náměstkyně Dostálové, kde byl Florian i Pošmurný přítomen, bylo dojednáno, že přípravná podpora bude vyplacena zpětně od , příp. od (kvůli zmenšení rizika souběžného financování s PRV ) pouze těm MAS, které uspějí ve výběru strategií. Je tedy na uvážení každé MAS, jak velké náklady s rizikem, že nakonec neuspěje vynaloží. Florian připomněl, že mimo to NS MAS ČR vyjednala několik přechodných zdrojů financování, které mohly MAS využít. Florian také sdílí názor až pro MAS, které mají schválenou SCLLD. Winter podpořil, výše uvedené a doplnil, že ekonomické zajištění MAS je na daném subjektu. Pošmurný reagoval, že nárok na přípravnou podporu a úhradu režijních nákladů podporuje také pro ty MAS, kterým bude schválena strategie k realizaci. K výše uvedenému financování Špiková doplnila dotaz MAS Orlicko na zjištění možné výše výši členských příspěvků v jednotlivých MAS například dotazníkem. Nebyla vedena diskuze a sekretariát připraví dotazník. Winter přednesl další dotaz MAS u Ústeckého kraje - Kandidáti na posty předsedy a místopředsedů informovanost směrem do členské základny. Špiková reagovala, že členové Výboru dostali v podkladech k jednání návrh na průběh volby viz příloha č. 3 Dále přednesla Doposud zaslány nominace na předsedu z kraje Libereckého (MAS Frýdlantsko - Zemanová), Středočeského (Posázaví Pošmurný), Plzeňský (Český Západ - Florian). Doposud zaslány nominace na místopředsedu z kraje Olomoucký (MAS Hranicko Kopecký), Moravskoslezský (MAS Opavsko Krist), Královéhradecký (Hradecký venkov Kuthanová) + možnost výše uvedených kandidátů na předsedu kandidovat i dále na místopředsedu. Bez nominací Karlovarský (MAS Sokolovsko Makovička), Vysočina (Královská stezka Charouzek), Pardubický (MAS Hlinecko - Ondráčková). Nedodány informace Ústecký, Zlínský VH KS zatím neproběhla - Jihočeský, Jihomoravský Pošmurný dále v programu informoval o požadavek na nominace zástupců do platformy pro CLLD pro ORP (Odbor regionální politiky) MMR zapojení PS LEADER, ŘO se vztahem k CLLD a NS MAS (tři zástupci) technická jednání k podrobnostem OP. Pošmurný doporučil sebe, Špikovou a Floriana. Po valné hromadě může být upraveno stejně jako další nominace. Usnesení 6/65: Výbor NS MAS schvaluje nominaci do Operativní pracovní skupiny pro CLLD řízené odborem regionální politiky v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ve složení Pošmurný, Florian a Špiková. Všichni pro Schváleno Winter přednesl další požadavek na nominaci člena a náhradníka do Monitorovacího Výboru OP ŽP V návaznosti na předchozí jednání byl navržen Krist a náhradník bude doplněn em do Dále informace o nových členech a návrh na jejich přijetí, členská přihláška zaslána od organizací - Místní akční skupina ŠIPKA, MAS LEADER- Loucko, z.s., Místní akční skupiny Stolové hory a MAS Lašsko. Usnesení 7/65: Výbor NS MAS přijímá za své členy Místní akční skupina ŠIPKA, MAS LEADER- Loucko, z.s., Místní akční skupiny Stolové hory a MAS Lašsko. Všichni pro Schváleno

13 Strana 13/15 Dle Stanov se dané MAS stanou členy NS MAS až po uhrazení členského příspěvku. Dle domluvy budou MAS osloveny a bude jim vystavena faktura na výši současného příspěvku s možností upravit dle výše schválené na VH Pokud se nebudou chtít účastnit VH? Tak jim bude faktura vystavena až po VH v již stanovené výši. Makovička odešel (6 členů Výboru Výbor je neusnášeníschopný) 4. Příprava Valné hromady NS MAS 2015 (Špiková) Vrácení k bodu jednání z minulého Výboru nutnost ověřených plných mocí na jednání VH NS MAS. Na základě diskuse na jednání Výboru - člen NS MAS může být na VH zastoupen pouze statutárním zástupcem nebo zmocněncem na základě udělené plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která bude odevzdána při prezenci. Kandidáti na předsedu či místopředsedy by měli v ideálním případě mít i souhlas dané MAS, že s navrženou funkcí souhlasí, neboť volena bude přímo daná MAS zastoupená příslušným kandidátem. Špiková přednesla organizační informace, kde ze strany ČS a teď již i Výboru byla odsouhlasena částka Kč (viz dříve v jednání), vložné na VH bude 250 Kč na osobu, předpoklad cca 200 přítomných, na akci bude zajištěno občerstvení během dne (snídaně, oběd, svačina s možností vzít sebou domů). Valná hromada nemá doplňkový program. Na akci je možné dojet v den konání, proto je začátek stanoven na 11 hod. - Zábřeh na Moravě je na vlakové trati Praha Olomouc Ostrava. Špiková poukázala na možný rozpor ve stanovách při volbě za člena a náhradníka z jedné členské MAS, zaslala dotaz právníkovi, zatím bez reakce, k zápisu do rejstříku to nevadí, ale jako případné doporučení pro další VH ke změně Stanov. Procesní harmonogram volby na VH NS MAS: o do proběhnou všechny VH KS MAS; o do budou dodány všechny zápisy, podklady, nominační informace; o budou zaslány sumarizované informace členům Výboru; o do může dojít k odstoupení kandidátů, Výbor schválí podklad pro VH; o budou poslány podklady k volbě členské základně. Výroční zpráva NS MAS za rok 2014 nedodány všechny podklady (chybí PS LEADER, PS Program a vize, z krajů Plzeňský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Jihomoravský, Moravskoslezský) Na tisk byl proveden průzkum na tisk 500 ks a v návaznosti na možnost finálních grafických úprav byla vybrána firma Reprotisk Šumperk. Schválení podkladů: - plán práce podklady dodány jenom PS MS - rozpočet - podklady dodány jenom PS MS - hospodaření - není zatím vše zaúčtováno, dodávány ještě podklady K účetní závěrce informovala Špiková o uzavření smlouvy s auditorem AUDIT OBCE tak jako v minulých letech s odměnou ve výši Kč (stejně jako v roce 2014). Audit bude proveden Současně také Špiková informovala o kontrole účetnictví, která bude provedena ve Varnsdorfu a dále pak na dodržování směrnic v Hanušovicích Neuhrazené členské příspěvky: Špiková informovala o neuhrazených členských příspěvcích, které se budou ještě řešit upomínkami. MAS BRÁNA PÍSECKA zjišťování Místní akční skupina Vinařská po vyřešení Osvojování NAD ORLICÍ, o.p.s. až budou mít finance Místní akční skupina Nízký Jeseník, občanské sdružení fúze, přebírá MAS Hrubý Jeseník, uhradí MAS Mohelnicko, o.s. - až budou mít finance

14 Strana 14/15 MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, o.s. zjišťování MAS Světovina o.p.s. bez reakce, mail se vrací Místní akční skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. uhradili 9. 2., ověření Neuhrazené faktury ZŽ: Špiková informovala o neuhrazených fakturách, které se budou ještě řešit upomínkami. Pštrosí farma Doubravice s.r.o. uvedeno ze strany NS MAS staré číslo účtu a současně napadeno internetové bankovnictví, dořeší tento týden Místní akční skupina Hornolidečska o.s. zjišťování Místní akční skupina LAG Strakonicko o.s. zjišťování Místní akční skupina Lanškrounsko zjišťování Výbor byl informován o finanční kontrole v rámci projektu MMR Informace o kontrole FÚ Špiková informovala, že dne byla provedena daňová kontrola na projekt NS MAS z roku 2011 neinvestiční dotace Podpora NNO, kde NS MAS obdržela dotaci ve výši Kč (ve finále čerpána v roce 2011 dotace ve výši Kč). Špiková informovala o pozdě odeslané Výroční zprávě a daňovém přiznání poskytovateli dotace, které bylo FÚ zhodnoceno jako porušení rozpočtové kázně a tím také uveden odvod a penále. NS MAS podala žádost o posečkání a prominutí uděleného odvodu a penále. Posečkání bylo vyhověno do srpna O vyřízení prominutí bude Výbor informován. 2/65: Výbor NS MAS bere na vědomí zprávu o kontrole finančního úřadu. Vedení bankovních účtů: Špiková přednesla návrh na optimalizaci účtů NS MAS, kde k jsou celkem vedeny 3 běžné účty a 1 účet spořící u 2 bank. Číslo účtu Banka, účel účtu / 0600 běžný účet GE Money Bank / 0600 běžný účet GE Money Bank - darovací / 0600 spořicí účet GE Money Bank /0800 běžný účet Česká spořitelna Na dalším jednání bude Návrh na usnesení: Výbor NS MAS schvaluje zrušení všech účtů u GE Money Bank k a vytvoření spořicího účtu u České spořitelny. Návrh na úpravu stanov - zapsání nového sídla dle zvoleného předsedy, potřeba souhlasu vlastníka DOPORUČENÍ před VH od všech kandidátů na předsedu mít souhlas s umístěním sídla při zvolení. Bude uvedeno v programu na VH. Winter informoval o v průběhu jednání zaslaných připomínkách Dufkové ke Stanovám týkající se náhradníků Výboru, Valné hromady, kontrolní komise a dalších. 3/65: Výbor NS MAS bere na vědomí mailové připomínky Dufkové ke stanovám. Připomínky budou konzultovány s právníkem a dále předány PS Úpravy stanov (Saifrtová - Přemyslovské střední Čechy). Florian připomněl, že dosud nebyly pracovní skupinou vypořádány připomínky MAS Plzeňského kraje, přednesené již před minulou Valnou hromadou, které nebyly zapracovány do návrhu stanov. Požaduje rovněž jejich zapracování. 5. Příprava semináře CLLD v OP (Špiková) Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství pořádají diskuzní seminář Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období (CLLD v OP ), v úterý 3. března 2015 od 9:30 do 14:30, Praha, Ministerstvo zemědělství (místnost č. 400). Špiková přednesla dotazy na účast zástupců Tima Liberec, SMS ČR a další. Winter reagoval, že seminář je určen výhradně pro zástupce místních akčních skupin, ministerstev, řídících orgánů, členů vyjednávacího týmu a pozvaných hostů.

15 Strana 15/15 Seminář je kapacitně omezen jedním zástupcem na MAS, prosím respektujte toto omezení. V případě většího zájmu je doporučováno po dohodě zastoupení jiné MAS, která se nebude semináře účastnit. Registrace je možná do prostřednictvím formuláře Na akci budou poskytnuty tištěné podkladové materiály a drobné občerstvení. Zatím potvrzena účast náměstka MŽP Kříže, dále zástupce náměstka pana Novotného (MPO) pana ředitele Grégra, náměstkyně Beneš Špalková, atd. 6. Informace o průběhu projektů NS MAS (MZe a Norské fondy) MZe rozhodnutí nebylo zatím zasláno. Na realizaci projektu se podílí tajemnice Špiková. Další náklady jsou aktualizace webové databáze MAS, která je již v provozu. Uhrazeny byly již náklady na prostor na serveru (mimo projekt v roce 2014), provoz serveru bude již zařazen do projektu. Plánována je ještě aktualizace databáze s propojením na veřejné rejstříky. Norské fondy viz bod výše. 7. Různé informace o prezentaci na REGIONTOUR 2015 zpráva na webu a ve zpravodaji venkova 2/2015, spoluúčast partnerů CSV,SPOV ČR a MAS Havlíčkův kraj v rámci prezentace projektu spolupráce. informace o vyúčtování projektu MMR v roce 2014 Výstupy a informace o projektu na webu informace zaslána MAS a je i ve Zpravodaji 2/2015 Analýza CLLD ve vybraných státech EU po roce Semináře byly realizovány ve 12 krajích, v Plzeňském z důvodu nemoci realizován nebyl, uskutečnil se v náhradní termín 6.2. Ve finále bude nevyčerpaná část dotace ve výši Kč vrácena na MMR. možnost nezávazné oponentury SCLLD Pošmurný informoval, že v rámci spolupráce s MMR nabídl Odbor regionální politiky vedený Ing. Davidem Koppitzem možnost nezávazného posouzení Analytické a Strategické části SCLLD, jehož výsledkem bude oponentura těchto částí strategií (nejedná se o posuzování Implementační části) a následná prezentace opakujících se chyb při tvorbě strategie na krajském plénu. V prvním kole bude posouzeno 50 prvních strategií. Výsledky posouzení jednotlivých SCLLD budou předány krajským zástupcům a s nimi bude domluvena prezentace na krajských sítích. Dále bude vytvořena analýza a obecný chybník. informace místní akční plány (OP VVV) Ondráčková informovala o diskuzi ke zpracování MAP (MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN, OP VVV) MAS jako možnými zpracovateli (jedním z několika návrhů). Na starosti má Národní institut vzdělávání, který bude dělat KAP (KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN) a ten by měl MAS oslovit. Výše uvedené informace se musí OVĚŘIT. Ukončení jednání v 14:50 Další jednání Výboru bude 3. března 2015 v Praze po semináři hlavní náplň schválení podkladů pro VH. Ověřil dne: Florian Zemanová Zapsala Foltýnová, upravila Špiková

Zábřeh na Moravě 11.3.2015

Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Zábřeh na Moravě 11.3.2015 Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00

Více

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin

Zápis z. 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů. 2. Doplnění a schválení programu. Termín hodin Praha, 8. března 2016 Zápis z 17 Termín hodin Místo Praha, - Smíchov 150 00 ( ) Přítomni: dle prezenční listiny 10 členů výboru, 1 náhradník (RNDr. Roman Kašpar Luhačovské Zálesí, o.p.s.), 1 zastoupení

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům

2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 Praha, Slovanský dům název 2. zasedání Národní stálé konference datum 27. března 2015, 10:00 15:15 místo účastníci přílohy zápisu Praha, Slovanský dům viz prezenční listina 1. Prezenční listina, 2. Schválený program jednání,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. (zapsaná spolek) 2014 František Winter Zábřeh, 11.3.2015 Na valné hromadě 14. 3. 2014 byly schváleny nové Stanovy NS MAS, kde je

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje

Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Zlínského kraje kraje Zápsis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Zlínského kraje Termín: 3.2.2015 Místo: Slovácký dvůr Ostrožská Nová

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Zápis ze zasedání valné hromady

Zápis ze zasedání valné hromady MAS PODBRDSKO, z.s. IČO: 270 51 935, sídlo: Hvožďany 80, 262 44 Zápis ze zasedání valné hromady konané dne 12.1.2016 od 17.00 hod. ve Společenském centru v Rožmitále pod Třemšínem Konání této valné hromady

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 6. února 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice

Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Zápis ze schůzky Výboru partnerství ze dne 21. května 2008, sekretariát RoPa Hranice Přítomni: Filip Konečný, Ski Klub Hranice Jiří Čoček, soukromý zemědělec Střítež n/l Arnošt Hradil, podnikatel Provodovice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

a účastníků školení tvorby SCLLD

a účastníků školení tvorby SCLLD Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Hanušovice, 13.6.2014 Mgr. Olga Špiková tajemnice m: +420 602 832 880 o.spikova@nsmascr.cz Metodika pro standardizaci MAS e: Dotazy od členů NS

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)

Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Informace k výzvě na předkládání strategií Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Seminář NS MAS Praha, 29. července 2015 Ing. Johana Benešová Odbor regionální politiky MMR Usnesení vlády ze dne 21.

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací

Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Zpracování Integrované strategie území (ISÚ) MAS Mezi Úpou a Metují 2014 2020 Postup prací Verze: 22. 5. 2014 Vysvětlivky: ZH = Zdena Hovorková = Jiří Kmoníček = Alena Bauerová, odborná konzultantka pro

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015

Programové období 2014-2020. Role MAS v programovém období 2014-2020. Židlochovice, 19. 3. 2015 Programové období 2014-2020 Role MAS v programovém období 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 OPERAČNÍ PROGRAMY ADMINISTROVANÉ PŘES MAS Integrovaný regionální operační program (IROP) 10,7 mld. Kč 1.2 Zvýšení

Více

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích

Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 8. 10. 2014 od 12 00 hod. v Kravařích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Josef Slivka, Lukáš Volný, Daniel Procházka,

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 9. listopadu 2012 v 10:00 h 14:00 h Místo Chotilsko, MAS Brdy Vltava, Chotilské muzeum Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS 2. Kontrola

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Olomouc, 8. dubna 2014 Zápis z 56. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 8. dubna 2014 Místo KAZV Olomoucký kraj, Blanická 1, Olomouc - zasedací místnost v prvním patře Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z VH Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 28. leden - čtvrtek Čas Místo 9:00 13:30 hod Lázeňský dům Libuše, Karlova Studánka Program jednání 1.

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3.

Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny. Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin. Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. Zápis ze zasedání Pracovní Skupiny Mezinárodní Spolupráce, Národní Sítě Místních Akčních Skupin Dále jen (PS MS) ze dne 10. 3. 2015, Zábřeh Předsedající: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. a Mgr. Gustav Charouzek

Více

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011

Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP, ze dne 16.3.2011 Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 17,15 hodin Přítomni: viz prezenční listina Program:

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 27. února 2015 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Blaník, Vlašim, Spolkový dům, Palackého náměstí Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého

Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého Příprava Libereckého kraje na období 2014 2020 Seminář Národní sítě Místních akčních skupin České republiky 30.10.2014, Krajský úřad Libereckého kraje Obsah 1. Příprava období 2014 2020 na úrovni ČR 2.

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020

Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 Podpora měst a obcí v oblasti agend veřejné správy v působnosti MV ČR v programovém období 2014-2020 XI. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje 12. února 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20. Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Komunitně vedený místní rozvoj a podpora venkova v období 2014-20 Mgr. Jelena Kriegelsteinová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚZEMNÍ DIMENZE Koncentrace (zacílení) prostředků programů ESI fondů do specifických

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události:

Zahájení jednání provedl předseda Ing. František Winter a přivítal přítomné. Požádal o změnu programu v návaznosti na aktuální události: Olomouc, 15. 1. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Karasová Jednání zahájeno v 10:00 Z jednání pořízen audio záznam. Zahájení jednání provedl

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Program: 1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis z jednání programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko, které se uskutečnilo dne 24. 9. 2012 od 13 30 h v areálu Hoštické a. s. ve Velkých Hošticích Přítomní: PV: pp. Josef Teuer, Lukáš Volný,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 11. února 2014 Zápis z 54. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 11. února 2014 Místo Praha (budova Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 1. patro, číslo místnosti 1126) Přítomni: dle

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 12. prosince 2014 v 10:00 14:00 hodin Místo MAS Zálabí, TPCA Kolín - průmyslová zóna Ovčáry Program: 1. Přivítání a představení domácí MAS

Více

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s.

58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Praha, 16. června 2014 Zápis z 58. jednání Výboru NS MAS ČR, o.s. Termín 16. června 2014 Místo Praha - Ministerstvo zemědělství, místnost č. 167 (Těšnov 65/17, Praha 1) Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011

Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Zápis z 22. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR - Usnesení Křtiny, 16.3. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Judr. Radan Večerka Ověřovatelé zápisu: Jitka Doubnerová, Gustav

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava. plnění usnesení a úkolů

Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava. plnění usnesení a úkolů Zápis z jednání předsednictva Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 15. 10. 2015 v 10:00 v Malá Morava 1. Zahájení jednání a kontrola k plnění usnesení a úkolů Přítomni: dle prezenční

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Zápis z jednání Pracovní skupiny hodnocení MAS 2012 konané dne 4.4.2012 v budově MZe ČR v Praze

Zápis z jednání Pracovní skupiny hodnocení MAS 2012 konané dne 4.4.2012 v budově MZe ČR v Praze Zápis z jednání Pracovní skupiny hodnocení MAS 2012 konané dne 4.4.2012 v budově MZe ČR v Praze Přítomni: Členové PS dle prezenční listiny Zástupci Mze Ing. Krumpholcová, Ing. Chlupáčová, Ing. Lindová

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky.

Návrhy na doplnění programu: Florian navrhnul jako první projednat bod 5 Partnerské smlouvy a dohody a poté bod 4 Monitorování médií a statistiky. České Budějovice, 31. srpna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Petr Hienl Krajina srdce,z.s., Petr Kulíšek NAD ORLICÍ, o.p.s.) Hosté: Jan Fronc (člen Kontrolní komise MAS

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 2. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 29. 6. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková, R. Cermanová, B. Volfová

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více