VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU"

Transkript

1 Tematické setkání AVZ Únor 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU Bohdan Dvořák Ondřej Hartman

2 Osnova I. Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR II. III. IV. Ondřej Hartman Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Bohdan Dvořák Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky Ondřej Hartman Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Bohdan Dvořák V. Jak přežít závěr období EU a co nás čeká v novém programovacím období EU v oblasti veřejných zakázek Ondřej Hartman

3 Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR Přehled dotačních programů, nastavení administrace, základní pravidla

4 Dotační programy využívané v ČR Komunitární programy Evropské komise (FP7, EuropeAid, Horizont 2020, Strukturální fondy a společná zemědělská politika Operační programy financované ze strukturálních fondů (ERDF, ESF, FS) Program rozvoje venkova (EAFRD) Operační program Rybářství (EFF) EHP a Norské fondy Program česko-švýcarské spolupráce

5 Dotační programy využívané v ČR Národní dotační programy SFŽP (zelená úsporám, povodně, výměna kotlů) MPSV (sociální služby, rodina a ochrana práv dětí, atd.) MMR (podpora bydlení) MPO (podpora malých a středních podniků, průmyslového výzkumu) TA ČR (centra kompetence, aplikovaný výzkum) MZe (zemědělské dotační programy) a další

6 Relevantní legislativa - EU Strukturální fondy 1083/2006 Obecné nařízení o ERDF, ESF a FS 1828/2006 Implementační nařízení 1080/2006 Nařízení o ERDF 1081/2006 Nařízení o ESF 1082/2006 Nařízení o ESÚS 1084/2006 Nařízení o FS 73/2009 Nařízení o společných pravidlech pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky 1998/2006 Nařízení o podpoře de minimis 800/2008 Nařízení o blokových výjimkách z veřejné podpory

7 Relevantní legislativa - ČR 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu

8 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie, a to prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, podpory pro rozvoj venkova nebo Evropského rybářského fondu 12) Program - soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho udržování, opravy, popřípadě i jiné výdaje a činnosti sloužící k dosažení stanovených cílů.!! UDRŽITELNOST ESF vs. ERDF!!

9 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity

10 Relevantní legislativa ČR ( 44, odst. 1, zákona č. 218/2000 Sb.) Porušením rozpočtové kázně je b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem i) nevrácení prostředků podle 14 odst. 9 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce

11 Politika soudržnosti EU na období V období sleduje 3 cíle Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Z hlediska rozpočtu je 2. nejvýznamnější politikou (1. je Společná zemědělská politika) Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond

12 Politika soudržnosti EU na období Pro období sledovány již pouze 2 cíle Investice pro růst a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský námořní a rybářský fond

13 Operační programy v ČR na období Připravovány jednotlivými řídicími orgány a schvalovány Evropskou komisí Specifikují cíle, kterých chtějí prostřednictvím realizovaných projektů dosáhnout Pro období schváleno vládou ČR celkem 18 Operačních programů 6 tematických OP (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Doprava, Životní prostředí, Technická pomoc) Integrovaný regionální OP, OP pro hl. město Praha Rozvoj venkova, Rybářství 8 OP v rámci Evropské územní spolupráce (přeshraniční, meziregionání a nadnárodní spolupráce)

14 Řídicí dokumentace implementační struktury Veřejný dokument Operační program Veřejný dokument Implementační dokument Interní dokumenty Operační manuál Manuály interních postupů subjektů implementace Veřejné dokumenty Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce

15 Základní fáze projektového cyklu z pohledu implementační struktury

16 Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Veřejné zakázky jsou jen papírový tygr velký předseda Mao - Ce Tung

17 Jak se to stalo?? V prvním programovacím období SF EU byly při kontrolách veřejných zakázek konstatovány víceméně jen tři základní typy porušení zákona o veřejných zakázkách: - zakázané dělení zakázek (zejména na zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání nebylo až do roku 2009 upraveno Závaznými postupy, - diskriminační požadavky zejména na kvalifikaci uchazečů a - netransparentní postupy při hodnocení nabídek - jak při stanovení hodnotících kritérií, tak zejména při netransparentním popisu samotného průběhu hodnocení, které nebylo prakticky možno zpětně ověřit 17

18 Jak se to stalo?? Pro období byla proto přijata celá řada opatření, včetně legislativních změn - od roku 2009 začaly platit Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona a novela zákona Od volební kampaně v roce 2010 až do roku 2012 následovala dlouhá a místy až hysterická příprava tzv. protikorupční novely č. 55/2012 Sb., která vnesla do zákona o veřejných zakázkách od tolik byrokratických úkonů a formálních postupů, že už prakticky znemožňuje smysluplné zadávání veřejných zakázek, z nichž jmenujme jen namátkou - 18

19 Jak se to stalo?? - povinné jednoměsíční předběžné oznámení (vzhledem k jeho nezávaznosti a bezobsažnosti by přitom jako avízo chystané zakázky jistě postačilo i 10 dnů), - povinné prohlášení uchazeče, zda v posledních třech letech někdo ze statutárních zástupců pracoval, či nepracoval u zadavatele (aniž by odpověď sama měla jakýkoli dopad na možnost uchazeče se soutěže účastnit), - tupé a mechanické opisování seznamu z údajů z dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady (v nabídce již jednou obsažených), 19

20 Jak se to stalo?? - absurdní a zcela formální slohová cvičení na téma odůvodnění účelnosti konkrétní veřejné zakázky, kterou v případě ÚSC musí od 50, ,- Kč ještě navíc schvalovat příslušné zastupitelstvo (které ji už z principu jednou muselo schválit z hlediska zákona o obcích, nebo o krajích), - celou řadu dalších formálních a administrativních úkonů, jejichž opomenutí, nebo chybné zpracování znamená potom pro zadavatele jako pro příjemce dotace často nemalé finanční sankce v podobě odvodů za porušení rozpočtové kázně, nebo tzv. korekcí za formální pochybení. 20

21 Jak se to stalo?? Zatímco u zakázek financovaných pouze z národních veřejných zdrojů (ČR, ÚSC), je riziko nějaké následné finanční sankce prakticky minimální (prakticky jen self - auditing - v rámci interního auditu, nebo finanční kontroly), potom u zakázek financovaných z prostředků EU je kontrola prováděna nejen u 100% zakázek, ale navíc zde existuje reálné riziko, že ačkoli je kontrola na nižších úrovních úspěšná, následné kontroly vyššího stupně konstatují někdy závažná, častěji však spíše formální porušení zákona. 21

22 Kdo za to může I.?? Špatně nastavený kontrolní systém příjemci často projdou bez sankce kontrolou I. stupně, kontrolou ŘO nebo zprostředkujícího subjektu - následně po několika úspěšných kontrolách přichází externí kontrola nebo audit (AO, NKÚ) a zjistí pochybení. Je možné akceptovat argument, že čím vyšší stupeň kontroly, tím je kontrola PŘÍSNĚJŠÍ??? Viz dopis ministra financí Jana Fišera Asociaci krajů z Kontrola přece musí být na všech stupních především OBJEKTIVNÍ!! 22

23 Kdo za to může I.?? Nízká odborná a procesní úroveň kontroly a často i frekventovaný osobní kontakt zástupců poskytovatele s příjemci. (a také příjemců s jejich kamarádem hejtmanem, či radním, který se za svého oblíbeného starostu nebo stranického kolegu přimluví ). Příjemce musí vědět, že když ukecá manažera projektu, zákonitě musí nastat situace, kdy nakonec přijde na kontrolu někdo, kdo se s hejtmanem nekamarádí a možná ani nechce kamarádit!! 23

24 Kdo za to může I. 24

25 Jak se to stalo?? Pravděpodobnost, že bude zadávací řízení u VZ financovaných ze SF EU zkontrolováno, a že bude shledáno nějaké porušení, je tedy téměř absolutní. Jak se vlastně stalo, že novela č. 55/2012 Sb. vytvořila tolik formálních úkonů a požadavků, které se zadáváním často vůbec nesouvisí, ale naopak jej dusí? Proč jsme se nebránili tehdy a proč se teď musíme spoléhat na to, že nás před byrokraty zachrání nové zadávací směrnice EU a nové vedení MMR? 25

26 Uplynulo 30 let od zrušení prohibice v USA 26

27 Jak se to stalo?? Na otázku, jak se mohlo stát, že v USA byla uzákoněna prohibice se všemi jejími nežádoucími aspekty, odpovídají znalci, že je to velmi jednoduché. Zatímco zastánci prohibice desítky let pro ni systematicky lobovali, demonstrovali a na všech frontách bojovali proti pití alkoholu, odpůrci prohibice seděli v barech a pivnicích a chlastali. Za takových okolností je ovšem často lehčí prosadit i razantní změnu, než udržet existující standard. 27

28 Ti, co se nebránili 28

29 Odpůrci a jejich konečný výsledek 29

30 Jak dál?? Z tohoto pohledu by proto bylo potřebné, aby celý kontrolní systém, ale i každý kontrolor, či auditor i v rámci auditu veřejných zakázek identifikoval, vyhodnotil a vyřešil případy, kdy je skutečně ohroženo dodržování základních principů a aby na rozdíl od těchto situací pečlivě a objektivně odlišoval situace, kdy se zadavatel skutečně odchýlil od objektivně stanovených zásad a kdy pouze nesplnil řadu formálních požadavků, jejichž nesplnění neovlivnilo a ani nemohlo ovlivnit výsledek zadávacího řízení. 30

31 Jak dál?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. O jaké situace se jedná nejčastěji a v čem zadavatel u evropských zakázek skutečně nesmí pochybit?? 31

32 Co nemůže zadavateli nikdy projít?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. V čem se tedy skutečně zadávání evropských zakázek liší od standardních postupů, které jsou v národním prostředí běžně akceptovány a co nesmí zadavatel skutečně nikdy podcenit?? 32

33 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Celý systém kontroly správnosti zadávání veřejných zakázek je významně závislý na využití kontrolních taháků, tzv. check-listů. Co všechno se podle check listů kontroluje?? Např.: Je stanovení předpokládané hodnoty VZ součástí dokumentace, předložené ke schválení? Pozn. Předpokládanou hodnotu VZ je zadavatel povinen určit ke dni odeslání oznámení o zakázce na základě informací o zakázkách stejného či podobného druhu či na základě průzkumu trhu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy je předpokládaná hodnota těsně pod určitou zákonnou hranicí. Oproti tomu viz stanovisko skupiny expertů MMR předpokládaná hodnota je nepovinný údaj a vůbec nemusí být uveden v Oznámení o zakázce ( ) 33

34 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Odůvodnil zadavatel předpokládanou hodnotu předmětu VZ způsobem uvedeným v 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.?? A teď babo raď!!! Na profilu to evidentně být musí, ve Věstníku v Oznámení to tedy ale být nemusí. A co když kontrolor nečte stanoviska expertní skupiny MMR?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - obsahuje ZD dostatečný popis vedlejších a ostatních nákladů dle 9 a 10 vyhlášky č. 130/2012 Sb.? Už jste to tak někdy zadali?? ANO?? 34

35 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE ZNÁTE?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci jednoznačně pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování. TAKÉ ANO?? VÁŽNĚ?? Pokud se zadavatel nechal zastoupit, učinil tak v souladu s 151 a splňuje zmocněná osoba požadavek nepodjatosti dle 74 odst. 8? A oni to vážně chtějí dopředu podepsané, jenže podle 74 odst. 8 zadavatel sdělí identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky před prvním jednáním komise ale já musím zadávat od začátku!! 35

36 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE?? Odpovídá rozsah odůvodnění požadavkům prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb.? A TUHLE?? Odůvodnil zadavatel přiměřenost technických kvalifikačních kritérií ve vztahu k předmětu VZ v souladu s 3 (odst. 1, nebo odst. 2 nebo odst. 3) vyhlášky č. 232/2012 Sb. a její přílohy? A CO TUHLE?? Je u VZ vymezen předmět podle klasifikačních číselníků CPV? ( 47) 36

37 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o postoupení smlouvy (cese) dle PPŽP? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o finanční kontrole dle PPŽP? Ustanovil zadavatel alespoň tříčlennou komisi pro otevírání obálek, popř. určil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise? ( 71 odst. 1) 37

38 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Je z protokolu ZŘEJMÉ, ŽE BYLA V RÁMCI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK UCHAZEČŮM PŘEČTENA nabídková cena a všechna ostatní číselně vyjádřená hodnotící kritéria? Pokud došlo ke změně v kvalifikaci dodavatele, byl dodržen postup dle 58? Zde je opravdu nezbytné podívat se na webu justice do obchodního rejstříku, uchazeči napíšou klidně do krycího listu cokoli!! Je součástí protokolu o posouzení kvalifikace také seznam souvisejících dokladů ke kvalifikaci? ( 59 odst. 5) Opravdu být musí a to hned po dokončení posouzení kvalifikace je to součást protokolu!! 38

39 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Byla hodnotící komise usnášeníschopná (tzn. byly každému jednání přítomny nejméně dvě třetiny členů popř. náhradníků)? ( 75 odst. 3) Kolik jsou 2/3 z 5?? Zvolila hodnotící komise na svém prvním jednání předsedu a místopředsedu? ( 75 odst. 1) Skoro vždy zvolila - ale zapsala to také do protokolu? Je návrh smlouvy připravený k podpisu s vybraným dodavatelem v souladu s nabídkou dle 82? To je docela svízel!!! Vůbec nic se v smlouvě neměnilo? Ani datum zahájení plnění?? 39

40 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A CO TYHLE?? Oznámil zadavatel všem uchazečům, s nimiž bylo možné uzavřít smlouvu, PÍSEMNĚ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU INFORMACI O UZAVŘENÍ SMLOUVY? ( 82 dle odst. 5) Často chybí úplně, natož bez odkladu! Byla smlouva uzavřena do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek? ( 82 odst.2) To ale bolí Obsahuje písemná zpráva zadavatele údaj, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, ( 85 odst. 2 písm.c) 40

41 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Jsou dodatečné stavební práce/služby takového charakteru, že je nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní zakázky? ( 23 odst. 7a, 2) Zveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele seznam subdodavatelů ve lhůtách, stanovených zákonem? Pozn.:, nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo v případě plnění, které překračuje jeden kalendářní rok, vždy do 31.března následujícího kalendářního roku? ( 147a odst. 5) Pokud je některý z uvedených subdodavatelů akciovou společností, je součástí zveřejnění také seznam akcionářů tohoto subdodavatele, který není starší 90 dnů od předložení takového seznamu dodavatelem? 41

42 Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky

43 Pochybení časová dimenze PŘÍPRAVA ZADÁNÍ VZ PRŮBĚH ZADÁNÍ VZ UKONČENÍ ZADÁNÍ VZ

44 Příprava zadávacího řízení (1/2) Nezadání zakázky podle zákona / dalších pravidel Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty Chybné určení statutu zadavatele veřejné zakázky Dělení zakázek Více zakázek malého rozsahu / podlimitních Věcná, časová a místní souvislost Použití JŘbÚ bez splnění podmínek dle zákona Možnost plnění pouze jedním dodavatelem prokazatelnost a přezkoumatelnost Krajně naléhavý případ zadavatel nezpůsobil a nemohl předvídat Diskriminační technické podmínky Konkrétní řešení, konkrétní značka

45 Příprava zadávacího řízení (2/2) Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

46 Hodnotící kritéria - chromatograf 2008 Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

47 Hodnotící kritéria - chromatograf 2013 Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

48 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

49 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

50 Průběh zadávacího řízení (1/3) Nesplnění lhůt požadovaných zákonem zejména lhůt majících vliv na výběr nejvhodnější nabídky Lhůta pro podání nabídek, lhůta pro poskytnutí ZD, lhůta pro poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Lhůta pro uzavření smlouvy, ustavení a pozvánka na jednání komisí, uveřejnění oznámení o výsledku ZŘ Nedostatečný způsob uveřejnění Věstník VZ a TED, profil zadavatele, specializované internetové stránky, úřední deska, oslovení určitého počtu dodavatelů Zejména uveřejňování informací o skutečném průběhu realizace zakázky na profilu zadavatele (smlouva, seznam subdodavatelů, skutečně fakturované plnění) Soulad informací mezi jednotlivými druhy uveřejnění

51 Průběh zadávacího řízení (2/3) Nevyloučení uchazeče při nedoložení požadované kvalifikace Nekvalitní práce externího dodavatele, hodnotící komise Možnost objasnění kvalifikačních dokumentů, doložení dalších dokumentů Skládání (více kvalifikačních předpokladů několika osobami) vs. Sčítání (jediný kvalifikační předpoklad prokazován společně) Netransparentní hodnocení nabídek Nabídková cena vs. ekonomická výhodnost nabídky Hodnocení kvalitativních kritérií společně či každá zvlášť (možnost odchylného názoru člena komise) Hodnocení není ze zápisu dostatečně přezkoumatelné

52 Průběh zadávacího řízení (3/3) Nepřípustné složení hodnotící komise Podjatost členů Dostatečný počet pro rozhodování Absence dokladů o průběhu zadání VZ, resp. dokumenty neobsahují povinné náležitosti nedostatečná auditní stopa Dokumenty dle zákona, doplňující dokumenty

53 Realizace zakázky Změna podmínek smlouvy (uzavírání podstatných dodatků) Předmět plnění Cena Lhůta dodání / harmonogram plnění Výše fakturace za zakázku Výše fakturace Předmět fakturace Nedostatečné uchovávání dokumentace Výzva a její odeslání Dodatečné informace poskytnuté uchazečům Nabídky Posouzení nabídek / kvalifikace / hodnocení Informace o výsledku výběru a její odeslání Námitky

54 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (1/2) Neadekvátní délka lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace: příjemce u rozsáhlé veřejné zakázky na stavební práce stanovil lhůtu pro vyžádání zadávací dokumentace v rozsahu 10 dnů. Příjemce postupoval ještě za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. Za toto pochybení (v kombinaci se změnou hodnotících kritérií bez prodloužení relevantních lhůt) EK aplikuje korekci ve výši 25 % dle bodu 2 COCOF, Neoprávněné zkrácení lhůt pro podání žádosti o účast, či lhůty pro podání nabídky: EK aplikuje korekci 25 % dle bodu 2 COCOF 07/ (dále pouze jako COCOF ), Stanovení fixních cen: příjemce u VZ na stavební práce stanovil u zanedbatelného počtu položek pevně stanovenou částku, kterou musel uchazeč v nabídce respektovat EK 25% korekce dle bodu 21 COCOF na částku odpovídající součtu položek s fixně stanovenou cenou (analogie s přímým zadáním), Požadavek na umístění kanceláře uchazeče: příjemce v rámci technické kvalifikace požadoval, aby uchazeč disponoval kanceláří v Praze - EK 25% korekce dle bodu 7 COCOF (pozn. lze nahradit vhodným ustanovením ve smlouvě), Požadavek na znalost českého jazyka: příjemce u VZ na služby (implementace IS) v kvalifikaci požadoval znalost českého jazyka u všech členů týmu EK: 25% korekce dle bodu 7 COCOF

55 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (2/2) Netransparentní hodnotící kritérium: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií EK často požaduje i nejpřísnější 25% korekci dle bodu 5 COCOF, Požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost s obdobnou službou na spolufinancovaném projektu v tomto případ není zřejmé, zda-li auditoři EK obhajobu akceptovali či ne. U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi problematický. U VZ na stavební práce nutno považovat za chybu, Dělení nebo spojování VZ: 25 % korekce, Nezákonné kvalifikační předpoklady: příjemce požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti vůči zadavateli EK 25% korekce, Podstatná změna smlouvy: velmi často příjemci hodnotí délku realizace projektu (či výši sankcí), ale po podpisu smlouvy dochází k uzavírání dodatků s prodloužením doby realizace, či k akceptování zpoždění s realizací. Přestože nezřídka jsou posuny v harmonogramu realizace stavebních prací zapříčiněny objektivními okolnostmi, dodatečná argumentace je velmi obtížná a nebývá zpravidla ze strany EK akceptována 25% korekce.

56 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek ÚOHS/NSS/ KS v Brně Další zpřísnění v oblasti posuzování transparentnosti omezování počtu zájemců losem viz KS sp.zn. 62 Af 47/2010 a NSS 7 Afs 31/2012 Posuzování požadavku na obalovnu živičných směsí viz KS sp.zn. 62 Af 74/2010 nutno používat závěry soudu i u obdobných požadavků na dispozici určitým zařízením, technickým útvarem apod. Zadávání právního poradenství s nutností sčítání předpokládaných hodnot viz KS sp.zn. 62 Ca 86/2008 Certifikáty ISO před novelou k nezákonnosti požadavku na certifikát ISO a ISO 9001 u právních služeb viz rozhodnutí ÚOHS-S8/2011, k nezákonnosti ISO u některých služeb viz ÚOHS-R43/2011

57 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek PCO Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR považován za diskriminační - viz usnesení ÚOHS-S323/2008/VZ- 2055/2009/540/PVé Ustanovení ZD, že za referenční zakázky budou považovány pouze takové, které uchazeč realizoval v pozici generálního dodavatele (tzn. přímo pro zadavatele) považován za diskriminační Jakýkoliv požadavek na osobu dodavatele a jeho charakteristiky, který neodpovídá taxativně vyjmenovaným kvalifikačním předpokladům, je nutné považovat za nezákonný zadavatelé si často vytváří požadavky nad rámec zákona, které klasifikují jako tzv. jiné požadavky na nabídku 44 odst. 3 písm. j) s prokazováním formou čestného prohlášení Zadavatelé v uveřejnění pouze odkazují na ZD dostupnou na profilu zadavatele, i přestože legislativa požaduje uvedení údajů přímo v uveřejnění, je z pohledu dodatečných externích kontrol zbytečně riskantní: dle 50 odst. 2 ZVZ zadavatele stanoví kvalifikační předpoklady primárně v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení auditoři při kontrole používají checklisty zaměřené na kontrolu povinností vyplývajících ze směrnic. Dále dle novelizovaného 78 odst. 6 ZVZ je zadavatel v otevřeném řízení povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení i přesto zadavatelé nadále odkazují na zadávacího dokumentaci, čímž porušují zákon

58 Nerelevantní argumentace z pohledu EK VZ přezkoumal bez negativních závěrů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebyly podány námitky Zadávací dokumentaci si vyzvedlo X subjektů a Y podalo nabídku v oblasti nastavení kvalifikace V době zadávání VZ aplikovaná judikatura neexistovala Došlo ke značné úspoře oproti předpokládané hodnotě VZ Zvítězil uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou

59 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace

60 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Pokud jste odpověděli na kteroukoli výše uvedenou otázku z check-listů alespoň jednou NE, přišli jste nejspíš o 25% dotace!! Pokud to bylo vícekrát, přišli jste možná i o víc!! Ten, kdo jako zadavatel a zároveň jako příjemce prostředků EU tyto formální povinnosti podceňuje, a alespoň dvakrát si neprojde celou dokumentaci VZ ještě před kontrolou, ten ať se potom nediví!! Zdaleka ne všichni kontroloři vás nechají chybějící dokument dodatečně a zázračně někde najít!!!

61 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si ještě před podpisem smlouvy veškeré doklady k prokázání kvalifikace minimálně u vítězného uchazeče a u všech vyloučených uchazečů s nižší nabídkovou cenou, než měl vítěz. NKÚ to udělá také, ale protože má na kontrolu mnohem víc času, než zadavatel na realizaci celé zakázky, zkontroluje navíc ještě všechny náležitosti a splnění požadavků zákona i zadavatele minimálně u druhého a třetího v pořadí..

62 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si u všech uchazečů ještě před zahájením posuzování nabídek veškeré doklady, které jste jako zadavatelé požadovali v rámci nabídky - nejrůznější tabulky, popisy způsobu plnění pro hodnocení a další dokumenty. Před novelou 55/2012 se v rámci otevírání obálek posuzovala mj. také úplnost nabídky po novele už musí nabídka pouze splňovat požadavky 71 odst. 8 ZVZ ( je česky a je podepsaná), ale nemusí být vůbec úplná!!

63 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Není-li nabídka vítězného uchazeče úplná, NKÚ to při kontrole zjistí a konstatuje zcela správně, že vyhrál uchazeč, jehož nabídka nebyla úplná, neobsahovala všechny součásti a doklady, požadované zadavatelem a tudíž vyhrál uchazeč, který vyhrát neměl, neboť měl být vyloučen (nebo mohl být dotázán na objasnění nejasností v nabídce, nebo požádán o doplnění chybějících dokladů, což ale zadavatel neučinil) a tím zadavatel ovlivnil výsledek zadávacího řízení!!! Naučte se znovu kontrolovat úplnost nabídek!!

64 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace 59 odst. 4 - Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. MŮŽE, ALE NEMUSÍ!!!!! Pokud se ale rozhodne jakkoli, musí potom zadavatel dodržet princip rovného zacházení a MUSÍ SE BUĎ PTÁT VŠECH, NEBO SE NEPTAT NIKOHO!! Lepší je zeptat se dvakrát, než se nezeptat vůbec, nebo akceptovat nedostatečné objasnění

65 Wolters Kluwer (ASPI) - Zákon o veřejných zakázkách Pokud dodavatel neprokázal splnění příslušné části vůbec, tzn. v jeho dokladech o kvalifikaci ZCELA CHYBÍ požadovaná informace či doklad, zadavatel je i v tomto případě oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. zcela chybí výpisy z evidence rejstříku trestů či výpis z obch. rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.) Jen na základě jasně stanovených požadavků ze strany zadavatele lze zodpovědně rozhodnout, zda dodavatel splnění kvalifikace prokázal či neprokázal. (UMÍ TO?) Nedostatky v ZD nelze řešit na úkor dodavatelů Český a moravský účetní dvůr 65

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

"Kontroly zakázek malého rozsahu"

Kontroly zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr "Kontroly zakázek malého rozsahu" aneb...jak je ten kopec vysoký? Mgr. Bohdan Dvořák, Český a moravský

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Zakázky financované z evropských fondů

Zakázky financované z evropských fondů Zakázky financované z evropských fondů Ondřej Hartman 2. října 2014 Agenda Specifika zadávání u evropských fondů Zkušenosti z období 2007-2013 Co nás čeká v období 2014 2020 Několik aktuálních pochybení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Identifikační údaje zadavatele Zadavatelem veřejné zakázky je Střední průmyslová

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel zadává tuto zakázku mimo režim zákona, jako zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění. 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC DOLNÍ TŘEBONÍN Výzva k podání nabídek Oprava části cyklostezky v úseku Štěkře - Zlatá Koruna 16.9.2014 Zadavatel Zadavatel: Obec Dolní Třebonín Zástupce: Pavel Ševčík Adresa: Dolní Třebonín 6, 382

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

- j EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ evropský sociální fond v ČR - j EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO šk Q LS T V Í, m lá d e ž e a t ě l o v ý c h o v y INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek

Více

Veřejné zakázky hlavní pochybení. Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková

Veřejné zakázky hlavní pochybení. Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková Veřejné zakázky hlavní pochybení Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková Obsah základní informace chyby před zahájením příprav zadávacího řízení chyby při přípravě zadávací dokumentace chyby ve fázi po

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Separace bioodpadů ve městě Osečná

Separace bioodpadů ve městě Osečná Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku zadanou dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie na dodávku Separace

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků Typ porušení rozpočtové kázně 1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele, nebo uzavření

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Věc: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby s označením V 000453 - Provedení auditu

Více

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Název veřejné zakázky Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Identifikační údaje zadavatele Organizace: Státní fond životního prostředí České republiky

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB V OBLASTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK při realizaci národních a regionálních individuálních projektů Úřadem práce v Karlových Varech v rámci Operačního programu Lidské

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Kontaktní osoba: Lenka Čejchanová Tel.: 267 994 262 Fax: 272 936 597 E-mail: Lenka.cejchanova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Zadávací dokumentace dle

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Identifikační údaje zadavatele Lázně Velké Losiny s.r.o. Lázeňská 323, 788 15 Velké Losiny IČ: 285 61 813 Zastoupená Ing. Martinem Plachým a Zdeňkem

Více

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení

IČ: 00020478 dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zjednodušené podlimitní řízení Zadavatel: Česká republika Název veřejné zakázky: Uzavření rámcové Ministerstvo zemědělství smlouvy na poskytování služeb v oblasti marketingové, mediální a PR kampaně na podporu nové webové platformy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA

PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA v souladu s 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název výběrového řízení: Projektová dokumentace

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj Vás vyzývá v souladu s ustanovením 25 a

Více

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry

Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup multifunkčního

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1793 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 11 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.2. PROJEKT Propagace a publicita Zprostředkujícího subjektu 1. část

Více

Rekonstrukce teplovodu a výstavba domovních předávacích stanic v domech napojených na VS 25 na Ústeckém sídlišti v Táboře

Rekonstrukce teplovodu a výstavba domovních předávacích stanic v domech napojených na VS 25 na Ústeckém sídlišti v Táboře Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Rekonstrukce

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více