VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU"

Transkript

1 Tematické setkání AVZ Únor 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU Bohdan Dvořák Ondřej Hartman

2 Osnova I. Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR II. III. IV. Ondřej Hartman Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Bohdan Dvořák Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky Ondřej Hartman Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Bohdan Dvořák V. Jak přežít závěr období EU a co nás čeká v novém programovacím období EU v oblasti veřejných zakázek Ondřej Hartman

3 Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR Přehled dotačních programů, nastavení administrace, základní pravidla

4 Dotační programy využívané v ČR Komunitární programy Evropské komise (FP7, EuropeAid, Horizont 2020, Strukturální fondy a společná zemědělská politika Operační programy financované ze strukturálních fondů (ERDF, ESF, FS) Program rozvoje venkova (EAFRD) Operační program Rybářství (EFF) EHP a Norské fondy Program česko-švýcarské spolupráce

5 Dotační programy využívané v ČR Národní dotační programy SFŽP (zelená úsporám, povodně, výměna kotlů) MPSV (sociální služby, rodina a ochrana práv dětí, atd.) MMR (podpora bydlení) MPO (podpora malých a středních podniků, průmyslového výzkumu) TA ČR (centra kompetence, aplikovaný výzkum) MZe (zemědělské dotační programy) a další

6 Relevantní legislativa - EU Strukturální fondy 1083/2006 Obecné nařízení o ERDF, ESF a FS 1828/2006 Implementační nařízení 1080/2006 Nařízení o ERDF 1081/2006 Nařízení o ESF 1082/2006 Nařízení o ESÚS 1084/2006 Nařízení o FS 73/2009 Nařízení o společných pravidlech pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky 1998/2006 Nařízení o podpoře de minimis 800/2008 Nařízení o blokových výjimkách z veřejné podpory

7 Relevantní legislativa - ČR 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu

8 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie, a to prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, podpory pro rozvoj venkova nebo Evropského rybářského fondu 12) Program - soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho udržování, opravy, popřípadě i jiné výdaje a činnosti sloužící k dosažení stanovených cílů.!! UDRŽITELNOST ESF vs. ERDF!!

9 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity

10 Relevantní legislativa ČR ( 44, odst. 1, zákona č. 218/2000 Sb.) Porušením rozpočtové kázně je b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem i) nevrácení prostředků podle 14 odst. 9 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce

11 Politika soudržnosti EU na období V období sleduje 3 cíle Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Z hlediska rozpočtu je 2. nejvýznamnější politikou (1. je Společná zemědělská politika) Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond

12 Politika soudržnosti EU na období Pro období sledovány již pouze 2 cíle Investice pro růst a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský námořní a rybářský fond

13 Operační programy v ČR na období Připravovány jednotlivými řídicími orgány a schvalovány Evropskou komisí Specifikují cíle, kterých chtějí prostřednictvím realizovaných projektů dosáhnout Pro období schváleno vládou ČR celkem 18 Operačních programů 6 tematických OP (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Doprava, Životní prostředí, Technická pomoc) Integrovaný regionální OP, OP pro hl. město Praha Rozvoj venkova, Rybářství 8 OP v rámci Evropské územní spolupráce (přeshraniční, meziregionání a nadnárodní spolupráce)

14 Řídicí dokumentace implementační struktury Veřejný dokument Operační program Veřejný dokument Implementační dokument Interní dokumenty Operační manuál Manuály interních postupů subjektů implementace Veřejné dokumenty Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce

15 Základní fáze projektového cyklu z pohledu implementační struktury

16 Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Veřejné zakázky jsou jen papírový tygr velký předseda Mao - Ce Tung

17 Jak se to stalo?? V prvním programovacím období SF EU byly při kontrolách veřejných zakázek konstatovány víceméně jen tři základní typy porušení zákona o veřejných zakázkách: - zakázané dělení zakázek (zejména na zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání nebylo až do roku 2009 upraveno Závaznými postupy, - diskriminační požadavky zejména na kvalifikaci uchazečů a - netransparentní postupy při hodnocení nabídek - jak při stanovení hodnotících kritérií, tak zejména při netransparentním popisu samotného průběhu hodnocení, které nebylo prakticky možno zpětně ověřit 17

18 Jak se to stalo?? Pro období byla proto přijata celá řada opatření, včetně legislativních změn - od roku 2009 začaly platit Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona a novela zákona Od volební kampaně v roce 2010 až do roku 2012 následovala dlouhá a místy až hysterická příprava tzv. protikorupční novely č. 55/2012 Sb., která vnesla do zákona o veřejných zakázkách od tolik byrokratických úkonů a formálních postupů, že už prakticky znemožňuje smysluplné zadávání veřejných zakázek, z nichž jmenujme jen namátkou - 18

19 Jak se to stalo?? - povinné jednoměsíční předběžné oznámení (vzhledem k jeho nezávaznosti a bezobsažnosti by přitom jako avízo chystané zakázky jistě postačilo i 10 dnů), - povinné prohlášení uchazeče, zda v posledních třech letech někdo ze statutárních zástupců pracoval, či nepracoval u zadavatele (aniž by odpověď sama měla jakýkoli dopad na možnost uchazeče se soutěže účastnit), - tupé a mechanické opisování seznamu z údajů z dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady (v nabídce již jednou obsažených), 19

20 Jak se to stalo?? - absurdní a zcela formální slohová cvičení na téma odůvodnění účelnosti konkrétní veřejné zakázky, kterou v případě ÚSC musí od 50, ,- Kč ještě navíc schvalovat příslušné zastupitelstvo (které ji už z principu jednou muselo schválit z hlediska zákona o obcích, nebo o krajích), - celou řadu dalších formálních a administrativních úkonů, jejichž opomenutí, nebo chybné zpracování znamená potom pro zadavatele jako pro příjemce dotace často nemalé finanční sankce v podobě odvodů za porušení rozpočtové kázně, nebo tzv. korekcí za formální pochybení. 20

21 Jak se to stalo?? Zatímco u zakázek financovaných pouze z národních veřejných zdrojů (ČR, ÚSC), je riziko nějaké následné finanční sankce prakticky minimální (prakticky jen self - auditing - v rámci interního auditu, nebo finanční kontroly), potom u zakázek financovaných z prostředků EU je kontrola prováděna nejen u 100% zakázek, ale navíc zde existuje reálné riziko, že ačkoli je kontrola na nižších úrovních úspěšná, následné kontroly vyššího stupně konstatují někdy závažná, častěji však spíše formální porušení zákona. 21

22 Kdo za to může I.?? Špatně nastavený kontrolní systém příjemci často projdou bez sankce kontrolou I. stupně, kontrolou ŘO nebo zprostředkujícího subjektu - následně po několika úspěšných kontrolách přichází externí kontrola nebo audit (AO, NKÚ) a zjistí pochybení. Je možné akceptovat argument, že čím vyšší stupeň kontroly, tím je kontrola PŘÍSNĚJŠÍ??? Viz dopis ministra financí Jana Fišera Asociaci krajů z Kontrola přece musí být na všech stupních především OBJEKTIVNÍ!! 22

23 Kdo za to může I.?? Nízká odborná a procesní úroveň kontroly a často i frekventovaný osobní kontakt zástupců poskytovatele s příjemci. (a také příjemců s jejich kamarádem hejtmanem, či radním, který se za svého oblíbeného starostu nebo stranického kolegu přimluví ). Příjemce musí vědět, že když ukecá manažera projektu, zákonitě musí nastat situace, kdy nakonec přijde na kontrolu někdo, kdo se s hejtmanem nekamarádí a možná ani nechce kamarádit!! 23

24 Kdo za to může I. 24

25 Jak se to stalo?? Pravděpodobnost, že bude zadávací řízení u VZ financovaných ze SF EU zkontrolováno, a že bude shledáno nějaké porušení, je tedy téměř absolutní. Jak se vlastně stalo, že novela č. 55/2012 Sb. vytvořila tolik formálních úkonů a požadavků, které se zadáváním často vůbec nesouvisí, ale naopak jej dusí? Proč jsme se nebránili tehdy a proč se teď musíme spoléhat na to, že nás před byrokraty zachrání nové zadávací směrnice EU a nové vedení MMR? 25

26 Uplynulo 30 let od zrušení prohibice v USA 26

27 Jak se to stalo?? Na otázku, jak se mohlo stát, že v USA byla uzákoněna prohibice se všemi jejími nežádoucími aspekty, odpovídají znalci, že je to velmi jednoduché. Zatímco zastánci prohibice desítky let pro ni systematicky lobovali, demonstrovali a na všech frontách bojovali proti pití alkoholu, odpůrci prohibice seděli v barech a pivnicích a chlastali. Za takových okolností je ovšem často lehčí prosadit i razantní změnu, než udržet existující standard. 27

28 Ti, co se nebránili 28

29 Odpůrci a jejich konečný výsledek 29

30 Jak dál?? Z tohoto pohledu by proto bylo potřebné, aby celý kontrolní systém, ale i každý kontrolor, či auditor i v rámci auditu veřejných zakázek identifikoval, vyhodnotil a vyřešil případy, kdy je skutečně ohroženo dodržování základních principů a aby na rozdíl od těchto situací pečlivě a objektivně odlišoval situace, kdy se zadavatel skutečně odchýlil od objektivně stanovených zásad a kdy pouze nesplnil řadu formálních požadavků, jejichž nesplnění neovlivnilo a ani nemohlo ovlivnit výsledek zadávacího řízení. 30

31 Jak dál?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. O jaké situace se jedná nejčastěji a v čem zadavatel u evropských zakázek skutečně nesmí pochybit?? 31

32 Co nemůže zadavateli nikdy projít?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. V čem se tedy skutečně zadávání evropských zakázek liší od standardních postupů, které jsou v národním prostředí běžně akceptovány a co nesmí zadavatel skutečně nikdy podcenit?? 32

33 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Celý systém kontroly správnosti zadávání veřejných zakázek je významně závislý na využití kontrolních taháků, tzv. check-listů. Co všechno se podle check listů kontroluje?? Např.: Je stanovení předpokládané hodnoty VZ součástí dokumentace, předložené ke schválení? Pozn. Předpokládanou hodnotu VZ je zadavatel povinen určit ke dni odeslání oznámení o zakázce na základě informací o zakázkách stejného či podobného druhu či na základě průzkumu trhu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy je předpokládaná hodnota těsně pod určitou zákonnou hranicí. Oproti tomu viz stanovisko skupiny expertů MMR předpokládaná hodnota je nepovinný údaj a vůbec nemusí být uveden v Oznámení o zakázce ( ) 33

34 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Odůvodnil zadavatel předpokládanou hodnotu předmětu VZ způsobem uvedeným v 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.?? A teď babo raď!!! Na profilu to evidentně být musí, ve Věstníku v Oznámení to tedy ale být nemusí. A co když kontrolor nečte stanoviska expertní skupiny MMR?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - obsahuje ZD dostatečný popis vedlejších a ostatních nákladů dle 9 a 10 vyhlášky č. 130/2012 Sb.? Už jste to tak někdy zadali?? ANO?? 34

35 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE ZNÁTE?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci jednoznačně pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování. TAKÉ ANO?? VÁŽNĚ?? Pokud se zadavatel nechal zastoupit, učinil tak v souladu s 151 a splňuje zmocněná osoba požadavek nepodjatosti dle 74 odst. 8? A oni to vážně chtějí dopředu podepsané, jenže podle 74 odst. 8 zadavatel sdělí identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky před prvním jednáním komise ale já musím zadávat od začátku!! 35

36 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE?? Odpovídá rozsah odůvodnění požadavkům prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb.? A TUHLE?? Odůvodnil zadavatel přiměřenost technických kvalifikačních kritérií ve vztahu k předmětu VZ v souladu s 3 (odst. 1, nebo odst. 2 nebo odst. 3) vyhlášky č. 232/2012 Sb. a její přílohy? A CO TUHLE?? Je u VZ vymezen předmět podle klasifikačních číselníků CPV? ( 47) 36

37 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o postoupení smlouvy (cese) dle PPŽP? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o finanční kontrole dle PPŽP? Ustanovil zadavatel alespoň tříčlennou komisi pro otevírání obálek, popř. určil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise? ( 71 odst. 1) 37

38 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Je z protokolu ZŘEJMÉ, ŽE BYLA V RÁMCI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK UCHAZEČŮM PŘEČTENA nabídková cena a všechna ostatní číselně vyjádřená hodnotící kritéria? Pokud došlo ke změně v kvalifikaci dodavatele, byl dodržen postup dle 58? Zde je opravdu nezbytné podívat se na webu justice do obchodního rejstříku, uchazeči napíšou klidně do krycího listu cokoli!! Je součástí protokolu o posouzení kvalifikace také seznam souvisejících dokladů ke kvalifikaci? ( 59 odst. 5) Opravdu být musí a to hned po dokončení posouzení kvalifikace je to součást protokolu!! 38

39 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Byla hodnotící komise usnášeníschopná (tzn. byly každému jednání přítomny nejméně dvě třetiny členů popř. náhradníků)? ( 75 odst. 3) Kolik jsou 2/3 z 5?? Zvolila hodnotící komise na svém prvním jednání předsedu a místopředsedu? ( 75 odst. 1) Skoro vždy zvolila - ale zapsala to také do protokolu? Je návrh smlouvy připravený k podpisu s vybraným dodavatelem v souladu s nabídkou dle 82? To je docela svízel!!! Vůbec nic se v smlouvě neměnilo? Ani datum zahájení plnění?? 39

40 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A CO TYHLE?? Oznámil zadavatel všem uchazečům, s nimiž bylo možné uzavřít smlouvu, PÍSEMNĚ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU INFORMACI O UZAVŘENÍ SMLOUVY? ( 82 dle odst. 5) Často chybí úplně, natož bez odkladu! Byla smlouva uzavřena do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek? ( 82 odst.2) To ale bolí Obsahuje písemná zpráva zadavatele údaj, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, ( 85 odst. 2 písm.c) 40

41 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Jsou dodatečné stavební práce/služby takového charakteru, že je nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní zakázky? ( 23 odst. 7a, 2) Zveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele seznam subdodavatelů ve lhůtách, stanovených zákonem? Pozn.:, nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo v případě plnění, které překračuje jeden kalendářní rok, vždy do 31.března následujícího kalendářního roku? ( 147a odst. 5) Pokud je některý z uvedených subdodavatelů akciovou společností, je součástí zveřejnění také seznam akcionářů tohoto subdodavatele, který není starší 90 dnů od předložení takového seznamu dodavatelem? 41

42 Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky

43 Pochybení časová dimenze PŘÍPRAVA ZADÁNÍ VZ PRŮBĚH ZADÁNÍ VZ UKONČENÍ ZADÁNÍ VZ

44 Příprava zadávacího řízení (1/2) Nezadání zakázky podle zákona / dalších pravidel Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty Chybné určení statutu zadavatele veřejné zakázky Dělení zakázek Více zakázek malého rozsahu / podlimitních Věcná, časová a místní souvislost Použití JŘbÚ bez splnění podmínek dle zákona Možnost plnění pouze jedním dodavatelem prokazatelnost a přezkoumatelnost Krajně naléhavý případ zadavatel nezpůsobil a nemohl předvídat Diskriminační technické podmínky Konkrétní řešení, konkrétní značka

45 Příprava zadávacího řízení (2/2) Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

46 Hodnotící kritéria - chromatograf 2008 Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

47 Hodnotící kritéria - chromatograf 2013 Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

48 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

49 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

50 Průběh zadávacího řízení (1/3) Nesplnění lhůt požadovaných zákonem zejména lhůt majících vliv na výběr nejvhodnější nabídky Lhůta pro podání nabídek, lhůta pro poskytnutí ZD, lhůta pro poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Lhůta pro uzavření smlouvy, ustavení a pozvánka na jednání komisí, uveřejnění oznámení o výsledku ZŘ Nedostatečný způsob uveřejnění Věstník VZ a TED, profil zadavatele, specializované internetové stránky, úřední deska, oslovení určitého počtu dodavatelů Zejména uveřejňování informací o skutečném průběhu realizace zakázky na profilu zadavatele (smlouva, seznam subdodavatelů, skutečně fakturované plnění) Soulad informací mezi jednotlivými druhy uveřejnění

51 Průběh zadávacího řízení (2/3) Nevyloučení uchazeče při nedoložení požadované kvalifikace Nekvalitní práce externího dodavatele, hodnotící komise Možnost objasnění kvalifikačních dokumentů, doložení dalších dokumentů Skládání (více kvalifikačních předpokladů několika osobami) vs. Sčítání (jediný kvalifikační předpoklad prokazován společně) Netransparentní hodnocení nabídek Nabídková cena vs. ekonomická výhodnost nabídky Hodnocení kvalitativních kritérií společně či každá zvlášť (možnost odchylného názoru člena komise) Hodnocení není ze zápisu dostatečně přezkoumatelné

52 Průběh zadávacího řízení (3/3) Nepřípustné složení hodnotící komise Podjatost členů Dostatečný počet pro rozhodování Absence dokladů o průběhu zadání VZ, resp. dokumenty neobsahují povinné náležitosti nedostatečná auditní stopa Dokumenty dle zákona, doplňující dokumenty

53 Realizace zakázky Změna podmínek smlouvy (uzavírání podstatných dodatků) Předmět plnění Cena Lhůta dodání / harmonogram plnění Výše fakturace za zakázku Výše fakturace Předmět fakturace Nedostatečné uchovávání dokumentace Výzva a její odeslání Dodatečné informace poskytnuté uchazečům Nabídky Posouzení nabídek / kvalifikace / hodnocení Informace o výsledku výběru a její odeslání Námitky

54 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (1/2) Neadekvátní délka lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace: příjemce u rozsáhlé veřejné zakázky na stavební práce stanovil lhůtu pro vyžádání zadávací dokumentace v rozsahu 10 dnů. Příjemce postupoval ještě za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. Za toto pochybení (v kombinaci se změnou hodnotících kritérií bez prodloužení relevantních lhůt) EK aplikuje korekci ve výši 25 % dle bodu 2 COCOF, Neoprávněné zkrácení lhůt pro podání žádosti o účast, či lhůty pro podání nabídky: EK aplikuje korekci 25 % dle bodu 2 COCOF 07/ (dále pouze jako COCOF ), Stanovení fixních cen: příjemce u VZ na stavební práce stanovil u zanedbatelného počtu položek pevně stanovenou částku, kterou musel uchazeč v nabídce respektovat EK 25% korekce dle bodu 21 COCOF na částku odpovídající součtu položek s fixně stanovenou cenou (analogie s přímým zadáním), Požadavek na umístění kanceláře uchazeče: příjemce v rámci technické kvalifikace požadoval, aby uchazeč disponoval kanceláří v Praze - EK 25% korekce dle bodu 7 COCOF (pozn. lze nahradit vhodným ustanovením ve smlouvě), Požadavek na znalost českého jazyka: příjemce u VZ na služby (implementace IS) v kvalifikaci požadoval znalost českého jazyka u všech členů týmu EK: 25% korekce dle bodu 7 COCOF

55 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (2/2) Netransparentní hodnotící kritérium: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií EK často požaduje i nejpřísnější 25% korekci dle bodu 5 COCOF, Požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost s obdobnou službou na spolufinancovaném projektu v tomto případ není zřejmé, zda-li auditoři EK obhajobu akceptovali či ne. U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi problematický. U VZ na stavební práce nutno považovat za chybu, Dělení nebo spojování VZ: 25 % korekce, Nezákonné kvalifikační předpoklady: příjemce požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti vůči zadavateli EK 25% korekce, Podstatná změna smlouvy: velmi často příjemci hodnotí délku realizace projektu (či výši sankcí), ale po podpisu smlouvy dochází k uzavírání dodatků s prodloužením doby realizace, či k akceptování zpoždění s realizací. Přestože nezřídka jsou posuny v harmonogramu realizace stavebních prací zapříčiněny objektivními okolnostmi, dodatečná argumentace je velmi obtížná a nebývá zpravidla ze strany EK akceptována 25% korekce.

56 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek ÚOHS/NSS/ KS v Brně Další zpřísnění v oblasti posuzování transparentnosti omezování počtu zájemců losem viz KS sp.zn. 62 Af 47/2010 a NSS 7 Afs 31/2012 Posuzování požadavku na obalovnu živičných směsí viz KS sp.zn. 62 Af 74/2010 nutno používat závěry soudu i u obdobných požadavků na dispozici určitým zařízením, technickým útvarem apod. Zadávání právního poradenství s nutností sčítání předpokládaných hodnot viz KS sp.zn. 62 Ca 86/2008 Certifikáty ISO před novelou k nezákonnosti požadavku na certifikát ISO a ISO 9001 u právních služeb viz rozhodnutí ÚOHS-S8/2011, k nezákonnosti ISO u některých služeb viz ÚOHS-R43/2011

57 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek PCO Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR považován za diskriminační - viz usnesení ÚOHS-S323/2008/VZ- 2055/2009/540/PVé Ustanovení ZD, že za referenční zakázky budou považovány pouze takové, které uchazeč realizoval v pozici generálního dodavatele (tzn. přímo pro zadavatele) považován za diskriminační Jakýkoliv požadavek na osobu dodavatele a jeho charakteristiky, který neodpovídá taxativně vyjmenovaným kvalifikačním předpokladům, je nutné považovat za nezákonný zadavatelé si často vytváří požadavky nad rámec zákona, které klasifikují jako tzv. jiné požadavky na nabídku 44 odst. 3 písm. j) s prokazováním formou čestného prohlášení Zadavatelé v uveřejnění pouze odkazují na ZD dostupnou na profilu zadavatele, i přestože legislativa požaduje uvedení údajů přímo v uveřejnění, je z pohledu dodatečných externích kontrol zbytečně riskantní: dle 50 odst. 2 ZVZ zadavatele stanoví kvalifikační předpoklady primárně v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení auditoři při kontrole používají checklisty zaměřené na kontrolu povinností vyplývajících ze směrnic. Dále dle novelizovaného 78 odst. 6 ZVZ je zadavatel v otevřeném řízení povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení i přesto zadavatelé nadále odkazují na zadávacího dokumentaci, čímž porušují zákon

58 Nerelevantní argumentace z pohledu EK VZ přezkoumal bez negativních závěrů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebyly podány námitky Zadávací dokumentaci si vyzvedlo X subjektů a Y podalo nabídku v oblasti nastavení kvalifikace V době zadávání VZ aplikovaná judikatura neexistovala Došlo ke značné úspoře oproti předpokládané hodnotě VZ Zvítězil uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou

59 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace

60 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Pokud jste odpověděli na kteroukoli výše uvedenou otázku z check-listů alespoň jednou NE, přišli jste nejspíš o 25% dotace!! Pokud to bylo vícekrát, přišli jste možná i o víc!! Ten, kdo jako zadavatel a zároveň jako příjemce prostředků EU tyto formální povinnosti podceňuje, a alespoň dvakrát si neprojde celou dokumentaci VZ ještě před kontrolou, ten ať se potom nediví!! Zdaleka ne všichni kontroloři vás nechají chybějící dokument dodatečně a zázračně někde najít!!!

61 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si ještě před podpisem smlouvy veškeré doklady k prokázání kvalifikace minimálně u vítězného uchazeče a u všech vyloučených uchazečů s nižší nabídkovou cenou, než měl vítěz. NKÚ to udělá také, ale protože má na kontrolu mnohem víc času, než zadavatel na realizaci celé zakázky, zkontroluje navíc ještě všechny náležitosti a splnění požadavků zákona i zadavatele minimálně u druhého a třetího v pořadí..

62 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si u všech uchazečů ještě před zahájením posuzování nabídek veškeré doklady, které jste jako zadavatelé požadovali v rámci nabídky - nejrůznější tabulky, popisy způsobu plnění pro hodnocení a další dokumenty. Před novelou 55/2012 se v rámci otevírání obálek posuzovala mj. také úplnost nabídky po novele už musí nabídka pouze splňovat požadavky 71 odst. 8 ZVZ ( je česky a je podepsaná), ale nemusí být vůbec úplná!!

63 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Není-li nabídka vítězného uchazeče úplná, NKÚ to při kontrole zjistí a konstatuje zcela správně, že vyhrál uchazeč, jehož nabídka nebyla úplná, neobsahovala všechny součásti a doklady, požadované zadavatelem a tudíž vyhrál uchazeč, který vyhrát neměl, neboť měl být vyloučen (nebo mohl být dotázán na objasnění nejasností v nabídce, nebo požádán o doplnění chybějících dokladů, což ale zadavatel neučinil) a tím zadavatel ovlivnil výsledek zadávacího řízení!!! Naučte se znovu kontrolovat úplnost nabídek!!

64 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace 59 odst. 4 - Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. MŮŽE, ALE NEMUSÍ!!!!! Pokud se ale rozhodne jakkoli, musí potom zadavatel dodržet princip rovného zacházení a MUSÍ SE BUĎ PTÁT VŠECH, NEBO SE NEPTAT NIKOHO!! Lepší je zeptat se dvakrát, než se nezeptat vůbec, nebo akceptovat nedostatečné objasnění

65 Wolters Kluwer (ASPI) - Zákon o veřejných zakázkách Pokud dodavatel neprokázal splnění příslušné části vůbec, tzn. v jeho dokladech o kvalifikaci ZCELA CHYBÍ požadovaná informace či doklad, zadavatel je i v tomto případě oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. zcela chybí výpisy z evidence rejstříku trestů či výpis z obch. rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.) Jen na základě jasně stanovených požadavků ze strany zadavatele lze zodpovědně rozhodnout, zda dodavatel splnění kvalifikace prokázal či neprokázal. (UMÍ TO?) Nedostatky v ZD nelze řešit na úkor dodavatelů Český a moravský účetní dvůr 65

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek

Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek Nejčastější pochybení zadavatelů při realizaci veřejných zakázek Každý příjemce dotace z ROP Severozápad se podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace zavazuje k plnění určitých povinností a v souvislosti s

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb

Veřejné zakázky. Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Veřejné zakázky Základní pravidla, tipy a rady, jak se vyvarovat nejčastějších chyb Obsah semináře 1. Právní prostředí aktuální a plánované změny 2. Úvod do problematiky základní pojmy 3. Podrobný popis

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z POHLEDU UCHAZEČE Jiří Horník Podpora podnikání v česko-polském pohraničí, 28. března 2012, Ostrava Co očekávat? Které předpisy mě musí zajímat? Jak se dozvím o veřejné zakázce? Co se

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy

C152947. Laurinova 905, 293 01 Mladá Boleslav. Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka školy Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH)

Popis závazného postupu zadavatele. Druh zakázky. Předpokládaná hodnota zakázky (bez DPH) Směrnice rady č. 01/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu Rada města Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, směrnici č. 01/2015 Zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014

Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2014 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ČÁST A Předmět úpravy, obecná ustanovení 1. Směrnice Rady Libereckého

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1.

Vnitřní směrnice č. 1/2015. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. Vnitřní směrnice č. 1/2015 Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ke dni 1. 1. 2015 Veřejným zadavatelem je územní samosprávný celek obec Vyžlovka

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky Datum vyhlášení veřejné zakázky:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0437 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 11. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor svodných agend Č.j. 28666/2012-3330 Pokyn č. GFŘ D 11 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a

Více

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu

Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Vše k veřejným zakázkám VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k zakázce malého rozsahu Stavební úpravy pro projekt Zateplení Základní umělecké školy, Sologubova 9/A v Ostravě Zábřehu Čl. 1.: Název

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Tvorba webového portálu s přístupem do e-learningu, tvorba e- learningového systému pro desktop s optimalizací také pro mobilní zařízení jako jednoho funkčního

Více

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč

Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Havlovice Poskytnutí dlouhodobého úvěru ve výši 10 400 000,- Kč Centrum rozvoje Česká Skalice, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby dle 27zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů

MĚSTO DUBÍ. Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů MĚSTO DUBÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na službu s názvem: Poskytnutí revolvingového úvěru na předfinancování dotačních projektů zadávané dle 18 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky:

Podpora čtení a výuky jazyků. Dodávka služby: Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn č. GFŘ D 15. k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č.j. 46732/12-1710 Pokyn č. GFŘ D 15 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně Čl. I Předmět pokynu

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.2680 Název projektu: 21. 8. 2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky

Profil absolventa. Znát pravidla pro zadávání zakázek v rámci OP VK Umět postupovat při zadání zakázky Obsah modulu Seznámit účastníka kurzu s pravidly zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost dle kapitoly

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o otevírání obálek, o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Zajištění výuky v zahraničí dle výzvy č. 56 MŠMT Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky a zahraniční

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více