VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU"

Transkript

1 Tematické setkání AVZ Únor 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU Bohdan Dvořák Ondřej Hartman

2 Osnova I. Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR II. III. IV. Ondřej Hartman Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Bohdan Dvořák Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky Ondřej Hartman Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Bohdan Dvořák V. Jak přežít závěr období EU a co nás čeká v novém programovacím období EU v oblasti veřejných zakázek Ondřej Hartman

3 Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR Přehled dotačních programů, nastavení administrace, základní pravidla

4 Dotační programy využívané v ČR Komunitární programy Evropské komise (FP7, EuropeAid, Horizont 2020, Strukturální fondy a společná zemědělská politika Operační programy financované ze strukturálních fondů (ERDF, ESF, FS) Program rozvoje venkova (EAFRD) Operační program Rybářství (EFF) EHP a Norské fondy Program česko-švýcarské spolupráce

5 Dotační programy využívané v ČR Národní dotační programy SFŽP (zelená úsporám, povodně, výměna kotlů) MPSV (sociální služby, rodina a ochrana práv dětí, atd.) MMR (podpora bydlení) MPO (podpora malých a středních podniků, průmyslového výzkumu) TA ČR (centra kompetence, aplikovaný výzkum) MZe (zemědělské dotační programy) a další

6 Relevantní legislativa - EU Strukturální fondy 1083/2006 Obecné nařízení o ERDF, ESF a FS 1828/2006 Implementační nařízení 1080/2006 Nařízení o ERDF 1081/2006 Nařízení o ESF 1082/2006 Nařízení o ESÚS 1084/2006 Nařízení o FS 73/2009 Nařízení o společných pravidlech pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky 1998/2006 Nařízení o podpoře de minimis 800/2008 Nařízení o blokových výjimkách z veřejné podpory

7 Relevantní legislativa - ČR 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu

8 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie, a to prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, podpory pro rozvoj venkova nebo Evropského rybářského fondu 12) Program - soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho udržování, opravy, popřípadě i jiné výdaje a činnosti sloužící k dosažení stanovených cílů.!! UDRŽITELNOST ESF vs. ERDF!!

9 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity

10 Relevantní legislativa ČR ( 44, odst. 1, zákona č. 218/2000 Sb.) Porušením rozpočtové kázně je b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem i) nevrácení prostředků podle 14 odst. 9 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce

11 Politika soudržnosti EU na období V období sleduje 3 cíle Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Z hlediska rozpočtu je 2. nejvýznamnější politikou (1. je Společná zemědělská politika) Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond

12 Politika soudržnosti EU na období Pro období sledovány již pouze 2 cíle Investice pro růst a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský námořní a rybářský fond

13 Operační programy v ČR na období Připravovány jednotlivými řídicími orgány a schvalovány Evropskou komisí Specifikují cíle, kterých chtějí prostřednictvím realizovaných projektů dosáhnout Pro období schváleno vládou ČR celkem 18 Operačních programů 6 tematických OP (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Doprava, Životní prostředí, Technická pomoc) Integrovaný regionální OP, OP pro hl. město Praha Rozvoj venkova, Rybářství 8 OP v rámci Evropské územní spolupráce (přeshraniční, meziregionání a nadnárodní spolupráce)

14 Řídicí dokumentace implementační struktury Veřejný dokument Operační program Veřejný dokument Implementační dokument Interní dokumenty Operační manuál Manuály interních postupů subjektů implementace Veřejné dokumenty Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce

15 Základní fáze projektového cyklu z pohledu implementační struktury

16 Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Veřejné zakázky jsou jen papírový tygr velký předseda Mao - Ce Tung

17 Jak se to stalo?? V prvním programovacím období SF EU byly při kontrolách veřejných zakázek konstatovány víceméně jen tři základní typy porušení zákona o veřejných zakázkách: - zakázané dělení zakázek (zejména na zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání nebylo až do roku 2009 upraveno Závaznými postupy, - diskriminační požadavky zejména na kvalifikaci uchazečů a - netransparentní postupy při hodnocení nabídek - jak při stanovení hodnotících kritérií, tak zejména při netransparentním popisu samotného průběhu hodnocení, které nebylo prakticky možno zpětně ověřit 17

18 Jak se to stalo?? Pro období byla proto přijata celá řada opatření, včetně legislativních změn - od roku 2009 začaly platit Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona a novela zákona Od volební kampaně v roce 2010 až do roku 2012 následovala dlouhá a místy až hysterická příprava tzv. protikorupční novely č. 55/2012 Sb., která vnesla do zákona o veřejných zakázkách od tolik byrokratických úkonů a formálních postupů, že už prakticky znemožňuje smysluplné zadávání veřejných zakázek, z nichž jmenujme jen namátkou - 18

19 Jak se to stalo?? - povinné jednoměsíční předběžné oznámení (vzhledem k jeho nezávaznosti a bezobsažnosti by přitom jako avízo chystané zakázky jistě postačilo i 10 dnů), - povinné prohlášení uchazeče, zda v posledních třech letech někdo ze statutárních zástupců pracoval, či nepracoval u zadavatele (aniž by odpověď sama měla jakýkoli dopad na možnost uchazeče se soutěže účastnit), - tupé a mechanické opisování seznamu z údajů z dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady (v nabídce již jednou obsažených), 19

20 Jak se to stalo?? - absurdní a zcela formální slohová cvičení na téma odůvodnění účelnosti konkrétní veřejné zakázky, kterou v případě ÚSC musí od 50, ,- Kč ještě navíc schvalovat příslušné zastupitelstvo (které ji už z principu jednou muselo schválit z hlediska zákona o obcích, nebo o krajích), - celou řadu dalších formálních a administrativních úkonů, jejichž opomenutí, nebo chybné zpracování znamená potom pro zadavatele jako pro příjemce dotace často nemalé finanční sankce v podobě odvodů za porušení rozpočtové kázně, nebo tzv. korekcí za formální pochybení. 20

21 Jak se to stalo?? Zatímco u zakázek financovaných pouze z národních veřejných zdrojů (ČR, ÚSC), je riziko nějaké následné finanční sankce prakticky minimální (prakticky jen self - auditing - v rámci interního auditu, nebo finanční kontroly), potom u zakázek financovaných z prostředků EU je kontrola prováděna nejen u 100% zakázek, ale navíc zde existuje reálné riziko, že ačkoli je kontrola na nižších úrovních úspěšná, následné kontroly vyššího stupně konstatují někdy závažná, častěji však spíše formální porušení zákona. 21

22 Kdo za to může I.?? Špatně nastavený kontrolní systém příjemci často projdou bez sankce kontrolou I. stupně, kontrolou ŘO nebo zprostředkujícího subjektu - následně po několika úspěšných kontrolách přichází externí kontrola nebo audit (AO, NKÚ) a zjistí pochybení. Je možné akceptovat argument, že čím vyšší stupeň kontroly, tím je kontrola PŘÍSNĚJŠÍ??? Viz dopis ministra financí Jana Fišera Asociaci krajů z Kontrola přece musí být na všech stupních především OBJEKTIVNÍ!! 22

23 Kdo za to může I.?? Nízká odborná a procesní úroveň kontroly a často i frekventovaný osobní kontakt zástupců poskytovatele s příjemci. (a také příjemců s jejich kamarádem hejtmanem, či radním, který se za svého oblíbeného starostu nebo stranického kolegu přimluví ). Příjemce musí vědět, že když ukecá manažera projektu, zákonitě musí nastat situace, kdy nakonec přijde na kontrolu někdo, kdo se s hejtmanem nekamarádí a možná ani nechce kamarádit!! 23

24 Kdo za to může I. 24

25 Jak se to stalo?? Pravděpodobnost, že bude zadávací řízení u VZ financovaných ze SF EU zkontrolováno, a že bude shledáno nějaké porušení, je tedy téměř absolutní. Jak se vlastně stalo, že novela č. 55/2012 Sb. vytvořila tolik formálních úkonů a požadavků, které se zadáváním často vůbec nesouvisí, ale naopak jej dusí? Proč jsme se nebránili tehdy a proč se teď musíme spoléhat na to, že nás před byrokraty zachrání nové zadávací směrnice EU a nové vedení MMR? 25

26 Uplynulo 30 let od zrušení prohibice v USA 26

27 Jak se to stalo?? Na otázku, jak se mohlo stát, že v USA byla uzákoněna prohibice se všemi jejími nežádoucími aspekty, odpovídají znalci, že je to velmi jednoduché. Zatímco zastánci prohibice desítky let pro ni systematicky lobovali, demonstrovali a na všech frontách bojovali proti pití alkoholu, odpůrci prohibice seděli v barech a pivnicích a chlastali. Za takových okolností je ovšem často lehčí prosadit i razantní změnu, než udržet existující standard. 27

28 Ti, co se nebránili 28

29 Odpůrci a jejich konečný výsledek 29

30 Jak dál?? Z tohoto pohledu by proto bylo potřebné, aby celý kontrolní systém, ale i každý kontrolor, či auditor i v rámci auditu veřejných zakázek identifikoval, vyhodnotil a vyřešil případy, kdy je skutečně ohroženo dodržování základních principů a aby na rozdíl od těchto situací pečlivě a objektivně odlišoval situace, kdy se zadavatel skutečně odchýlil od objektivně stanovených zásad a kdy pouze nesplnil řadu formálních požadavků, jejichž nesplnění neovlivnilo a ani nemohlo ovlivnit výsledek zadávacího řízení. 30

31 Jak dál?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. O jaké situace se jedná nejčastěji a v čem zadavatel u evropských zakázek skutečně nesmí pochybit?? 31

32 Co nemůže zadavateli nikdy projít?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. V čem se tedy skutečně zadávání evropských zakázek liší od standardních postupů, které jsou v národním prostředí běžně akceptovány a co nesmí zadavatel skutečně nikdy podcenit?? 32

33 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Celý systém kontroly správnosti zadávání veřejných zakázek je významně závislý na využití kontrolních taháků, tzv. check-listů. Co všechno se podle check listů kontroluje?? Např.: Je stanovení předpokládané hodnoty VZ součástí dokumentace, předložené ke schválení? Pozn. Předpokládanou hodnotu VZ je zadavatel povinen určit ke dni odeslání oznámení o zakázce na základě informací o zakázkách stejného či podobného druhu či na základě průzkumu trhu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy je předpokládaná hodnota těsně pod určitou zákonnou hranicí. Oproti tomu viz stanovisko skupiny expertů MMR předpokládaná hodnota je nepovinný údaj a vůbec nemusí být uveden v Oznámení o zakázce ( ) 33

34 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Odůvodnil zadavatel předpokládanou hodnotu předmětu VZ způsobem uvedeným v 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.?? A teď babo raď!!! Na profilu to evidentně být musí, ve Věstníku v Oznámení to tedy ale být nemusí. A co když kontrolor nečte stanoviska expertní skupiny MMR?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - obsahuje ZD dostatečný popis vedlejších a ostatních nákladů dle 9 a 10 vyhlášky č. 130/2012 Sb.? Už jste to tak někdy zadali?? ANO?? 34

35 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE ZNÁTE?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci jednoznačně pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování. TAKÉ ANO?? VÁŽNĚ?? Pokud se zadavatel nechal zastoupit, učinil tak v souladu s 151 a splňuje zmocněná osoba požadavek nepodjatosti dle 74 odst. 8? A oni to vážně chtějí dopředu podepsané, jenže podle 74 odst. 8 zadavatel sdělí identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky před prvním jednáním komise ale já musím zadávat od začátku!! 35

36 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE?? Odpovídá rozsah odůvodnění požadavkům prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb.? A TUHLE?? Odůvodnil zadavatel přiměřenost technických kvalifikačních kritérií ve vztahu k předmětu VZ v souladu s 3 (odst. 1, nebo odst. 2 nebo odst. 3) vyhlášky č. 232/2012 Sb. a její přílohy? A CO TUHLE?? Je u VZ vymezen předmět podle klasifikačních číselníků CPV? ( 47) 36

37 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o postoupení smlouvy (cese) dle PPŽP? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o finanční kontrole dle PPŽP? Ustanovil zadavatel alespoň tříčlennou komisi pro otevírání obálek, popř. určil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise? ( 71 odst. 1) 37

38 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Je z protokolu ZŘEJMÉ, ŽE BYLA V RÁMCI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK UCHAZEČŮM PŘEČTENA nabídková cena a všechna ostatní číselně vyjádřená hodnotící kritéria? Pokud došlo ke změně v kvalifikaci dodavatele, byl dodržen postup dle 58? Zde je opravdu nezbytné podívat se na webu justice do obchodního rejstříku, uchazeči napíšou klidně do krycího listu cokoli!! Je součástí protokolu o posouzení kvalifikace také seznam souvisejících dokladů ke kvalifikaci? ( 59 odst. 5) Opravdu být musí a to hned po dokončení posouzení kvalifikace je to součást protokolu!! 38

39 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Byla hodnotící komise usnášeníschopná (tzn. byly každému jednání přítomny nejméně dvě třetiny členů popř. náhradníků)? ( 75 odst. 3) Kolik jsou 2/3 z 5?? Zvolila hodnotící komise na svém prvním jednání předsedu a místopředsedu? ( 75 odst. 1) Skoro vždy zvolila - ale zapsala to také do protokolu? Je návrh smlouvy připravený k podpisu s vybraným dodavatelem v souladu s nabídkou dle 82? To je docela svízel!!! Vůbec nic se v smlouvě neměnilo? Ani datum zahájení plnění?? 39

40 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A CO TYHLE?? Oznámil zadavatel všem uchazečům, s nimiž bylo možné uzavřít smlouvu, PÍSEMNĚ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU INFORMACI O UZAVŘENÍ SMLOUVY? ( 82 dle odst. 5) Často chybí úplně, natož bez odkladu! Byla smlouva uzavřena do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek? ( 82 odst.2) To ale bolí Obsahuje písemná zpráva zadavatele údaj, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, ( 85 odst. 2 písm.c) 40

41 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Jsou dodatečné stavební práce/služby takového charakteru, že je nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní zakázky? ( 23 odst. 7a, 2) Zveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele seznam subdodavatelů ve lhůtách, stanovených zákonem? Pozn.:, nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo v případě plnění, které překračuje jeden kalendářní rok, vždy do 31.března následujícího kalendářního roku? ( 147a odst. 5) Pokud je některý z uvedených subdodavatelů akciovou společností, je součástí zveřejnění také seznam akcionářů tohoto subdodavatele, který není starší 90 dnů od předložení takového seznamu dodavatelem? 41

42 Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky

43 Pochybení časová dimenze PŘÍPRAVA ZADÁNÍ VZ PRŮBĚH ZADÁNÍ VZ UKONČENÍ ZADÁNÍ VZ

44 Příprava zadávacího řízení (1/2) Nezadání zakázky podle zákona / dalších pravidel Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty Chybné určení statutu zadavatele veřejné zakázky Dělení zakázek Více zakázek malého rozsahu / podlimitních Věcná, časová a místní souvislost Použití JŘbÚ bez splnění podmínek dle zákona Možnost plnění pouze jedním dodavatelem prokazatelnost a přezkoumatelnost Krajně naléhavý případ zadavatel nezpůsobil a nemohl předvídat Diskriminační technické podmínky Konkrétní řešení, konkrétní značka

45 Příprava zadávacího řízení (2/2) Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

46 Hodnotící kritéria - chromatograf 2008 Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

47 Hodnotící kritéria - chromatograf 2013 Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

48 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

49 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

50 Průběh zadávacího řízení (1/3) Nesplnění lhůt požadovaných zákonem zejména lhůt majících vliv na výběr nejvhodnější nabídky Lhůta pro podání nabídek, lhůta pro poskytnutí ZD, lhůta pro poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Lhůta pro uzavření smlouvy, ustavení a pozvánka na jednání komisí, uveřejnění oznámení o výsledku ZŘ Nedostatečný způsob uveřejnění Věstník VZ a TED, profil zadavatele, specializované internetové stránky, úřední deska, oslovení určitého počtu dodavatelů Zejména uveřejňování informací o skutečném průběhu realizace zakázky na profilu zadavatele (smlouva, seznam subdodavatelů, skutečně fakturované plnění) Soulad informací mezi jednotlivými druhy uveřejnění

51 Průběh zadávacího řízení (2/3) Nevyloučení uchazeče při nedoložení požadované kvalifikace Nekvalitní práce externího dodavatele, hodnotící komise Možnost objasnění kvalifikačních dokumentů, doložení dalších dokumentů Skládání (více kvalifikačních předpokladů několika osobami) vs. Sčítání (jediný kvalifikační předpoklad prokazován společně) Netransparentní hodnocení nabídek Nabídková cena vs. ekonomická výhodnost nabídky Hodnocení kvalitativních kritérií společně či každá zvlášť (možnost odchylného názoru člena komise) Hodnocení není ze zápisu dostatečně přezkoumatelné

52 Průběh zadávacího řízení (3/3) Nepřípustné složení hodnotící komise Podjatost členů Dostatečný počet pro rozhodování Absence dokladů o průběhu zadání VZ, resp. dokumenty neobsahují povinné náležitosti nedostatečná auditní stopa Dokumenty dle zákona, doplňující dokumenty

53 Realizace zakázky Změna podmínek smlouvy (uzavírání podstatných dodatků) Předmět plnění Cena Lhůta dodání / harmonogram plnění Výše fakturace za zakázku Výše fakturace Předmět fakturace Nedostatečné uchovávání dokumentace Výzva a její odeslání Dodatečné informace poskytnuté uchazečům Nabídky Posouzení nabídek / kvalifikace / hodnocení Informace o výsledku výběru a její odeslání Námitky

54 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (1/2) Neadekvátní délka lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace: příjemce u rozsáhlé veřejné zakázky na stavební práce stanovil lhůtu pro vyžádání zadávací dokumentace v rozsahu 10 dnů. Příjemce postupoval ještě za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. Za toto pochybení (v kombinaci se změnou hodnotících kritérií bez prodloužení relevantních lhůt) EK aplikuje korekci ve výši 25 % dle bodu 2 COCOF, Neoprávněné zkrácení lhůt pro podání žádosti o účast, či lhůty pro podání nabídky: EK aplikuje korekci 25 % dle bodu 2 COCOF 07/ (dále pouze jako COCOF ), Stanovení fixních cen: příjemce u VZ na stavební práce stanovil u zanedbatelného počtu položek pevně stanovenou částku, kterou musel uchazeč v nabídce respektovat EK 25% korekce dle bodu 21 COCOF na částku odpovídající součtu položek s fixně stanovenou cenou (analogie s přímým zadáním), Požadavek na umístění kanceláře uchazeče: příjemce v rámci technické kvalifikace požadoval, aby uchazeč disponoval kanceláří v Praze - EK 25% korekce dle bodu 7 COCOF (pozn. lze nahradit vhodným ustanovením ve smlouvě), Požadavek na znalost českého jazyka: příjemce u VZ na služby (implementace IS) v kvalifikaci požadoval znalost českého jazyka u všech členů týmu EK: 25% korekce dle bodu 7 COCOF

55 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (2/2) Netransparentní hodnotící kritérium: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií EK často požaduje i nejpřísnější 25% korekci dle bodu 5 COCOF, Požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost s obdobnou službou na spolufinancovaném projektu v tomto případ není zřejmé, zda-li auditoři EK obhajobu akceptovali či ne. U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi problematický. U VZ na stavební práce nutno považovat za chybu, Dělení nebo spojování VZ: 25 % korekce, Nezákonné kvalifikační předpoklady: příjemce požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti vůči zadavateli EK 25% korekce, Podstatná změna smlouvy: velmi často příjemci hodnotí délku realizace projektu (či výši sankcí), ale po podpisu smlouvy dochází k uzavírání dodatků s prodloužením doby realizace, či k akceptování zpoždění s realizací. Přestože nezřídka jsou posuny v harmonogramu realizace stavebních prací zapříčiněny objektivními okolnostmi, dodatečná argumentace je velmi obtížná a nebývá zpravidla ze strany EK akceptována 25% korekce.

56 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek ÚOHS/NSS/ KS v Brně Další zpřísnění v oblasti posuzování transparentnosti omezování počtu zájemců losem viz KS sp.zn. 62 Af 47/2010 a NSS 7 Afs 31/2012 Posuzování požadavku na obalovnu živičných směsí viz KS sp.zn. 62 Af 74/2010 nutno používat závěry soudu i u obdobných požadavků na dispozici určitým zařízením, technickým útvarem apod. Zadávání právního poradenství s nutností sčítání předpokládaných hodnot viz KS sp.zn. 62 Ca 86/2008 Certifikáty ISO před novelou k nezákonnosti požadavku na certifikát ISO a ISO 9001 u právních služeb viz rozhodnutí ÚOHS-S8/2011, k nezákonnosti ISO u některých služeb viz ÚOHS-R43/2011

57 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek PCO Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR považován za diskriminační - viz usnesení ÚOHS-S323/2008/VZ- 2055/2009/540/PVé Ustanovení ZD, že za referenční zakázky budou považovány pouze takové, které uchazeč realizoval v pozici generálního dodavatele (tzn. přímo pro zadavatele) považován za diskriminační Jakýkoliv požadavek na osobu dodavatele a jeho charakteristiky, který neodpovídá taxativně vyjmenovaným kvalifikačním předpokladům, je nutné považovat za nezákonný zadavatelé si často vytváří požadavky nad rámec zákona, které klasifikují jako tzv. jiné požadavky na nabídku 44 odst. 3 písm. j) s prokazováním formou čestného prohlášení Zadavatelé v uveřejnění pouze odkazují na ZD dostupnou na profilu zadavatele, i přestože legislativa požaduje uvedení údajů přímo v uveřejnění, je z pohledu dodatečných externích kontrol zbytečně riskantní: dle 50 odst. 2 ZVZ zadavatele stanoví kvalifikační předpoklady primárně v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení auditoři při kontrole používají checklisty zaměřené na kontrolu povinností vyplývajících ze směrnic. Dále dle novelizovaného 78 odst. 6 ZVZ je zadavatel v otevřeném řízení povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení i přesto zadavatelé nadále odkazují na zadávacího dokumentaci, čímž porušují zákon

58 Nerelevantní argumentace z pohledu EK VZ přezkoumal bez negativních závěrů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebyly podány námitky Zadávací dokumentaci si vyzvedlo X subjektů a Y podalo nabídku v oblasti nastavení kvalifikace V době zadávání VZ aplikovaná judikatura neexistovala Došlo ke značné úspoře oproti předpokládané hodnotě VZ Zvítězil uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou

59 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace

60 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Pokud jste odpověděli na kteroukoli výše uvedenou otázku z check-listů alespoň jednou NE, přišli jste nejspíš o 25% dotace!! Pokud to bylo vícekrát, přišli jste možná i o víc!! Ten, kdo jako zadavatel a zároveň jako příjemce prostředků EU tyto formální povinnosti podceňuje, a alespoň dvakrát si neprojde celou dokumentaci VZ ještě před kontrolou, ten ať se potom nediví!! Zdaleka ne všichni kontroloři vás nechají chybějící dokument dodatečně a zázračně někde najít!!!

61 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si ještě před podpisem smlouvy veškeré doklady k prokázání kvalifikace minimálně u vítězného uchazeče a u všech vyloučených uchazečů s nižší nabídkovou cenou, než měl vítěz. NKÚ to udělá také, ale protože má na kontrolu mnohem víc času, než zadavatel na realizaci celé zakázky, zkontroluje navíc ještě všechny náležitosti a splnění požadavků zákona i zadavatele minimálně u druhého a třetího v pořadí..

62 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si u všech uchazečů ještě před zahájením posuzování nabídek veškeré doklady, které jste jako zadavatelé požadovali v rámci nabídky - nejrůznější tabulky, popisy způsobu plnění pro hodnocení a další dokumenty. Před novelou 55/2012 se v rámci otevírání obálek posuzovala mj. také úplnost nabídky po novele už musí nabídka pouze splňovat požadavky 71 odst. 8 ZVZ ( je česky a je podepsaná), ale nemusí být vůbec úplná!!

63 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Není-li nabídka vítězného uchazeče úplná, NKÚ to při kontrole zjistí a konstatuje zcela správně, že vyhrál uchazeč, jehož nabídka nebyla úplná, neobsahovala všechny součásti a doklady, požadované zadavatelem a tudíž vyhrál uchazeč, který vyhrát neměl, neboť měl být vyloučen (nebo mohl být dotázán na objasnění nejasností v nabídce, nebo požádán o doplnění chybějících dokladů, což ale zadavatel neučinil) a tím zadavatel ovlivnil výsledek zadávacího řízení!!! Naučte se znovu kontrolovat úplnost nabídek!!

64 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace 59 odst. 4 - Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. MŮŽE, ALE NEMUSÍ!!!!! Pokud se ale rozhodne jakkoli, musí potom zadavatel dodržet princip rovného zacházení a MUSÍ SE BUĎ PTÁT VŠECH, NEBO SE NEPTAT NIKOHO!! Lepší je zeptat se dvakrát, než se nezeptat vůbec, nebo akceptovat nedostatečné objasnění

65 Wolters Kluwer (ASPI) - Zákon o veřejných zakázkách Pokud dodavatel neprokázal splnění příslušné části vůbec, tzn. v jeho dokladech o kvalifikaci ZCELA CHYBÍ požadovaná informace či doklad, zadavatel je i v tomto případě oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. zcela chybí výpisy z evidence rejstříku trestů či výpis z obch. rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.) Jen na základě jasně stanovených požadavků ze strany zadavatele lze zodpovědně rozhodnout, zda dodavatel splnění kvalifikace prokázal či neprokázal. (UMÍ TO?) Nedostatky v ZD nelze řešit na úkor dodavatelů Český a moravský účetní dvůr 65

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková www.portal-vz.cz srpen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

"Kontroly zakázek malého rozsahu"

Kontroly zakázek malého rozsahu Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr "Kontroly zakázek malého rozsahu" aneb...jak je ten kopec vysoký? Mgr. Bohdan Dvořák, Český a moravský

Více

Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe

Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe Zadávání veřejných zakázek Dobrá a špatná praxe Postup před zahájením veřejné zakázky Příprava veřejné zakázky 1. určit zda se jedná o veřejnou zakázku ( 7 ZVZ) 2. stanovit předpokládanou hodnotu veřejné

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek

Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Příloha č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí Tabulky postihů za porušení pravidel zadávání veřejných zakázek Postihy v případech, že již byla žadateli vyplacena část. Postihy stanovené v této příloze budou používány

Více

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů

Více

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.,

R C. PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., PŘEHLED DOKUMENTACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OPR MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících pod aplikaci

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Markéta Adámková Mgr. Hana Borošová www.portal-vz.cz říjen 2012 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

Zadávací řízení krok za krokem

Zadávací řízení krok za krokem Zadávací řízení krok za krokem Mgr. Hana Borošová Mgr. Petra Dvořáková www.portal-vz.cz leden 2013 Obsah předmět veřejné zakázky druhy zadávacích řízení popis postupu v otevřeném řízení zjednodušené podlimitní

Více

Zakázky financované z evropských fondů

Zakázky financované z evropských fondů Zakázky financované z evropských fondů Ondřej Hartman 2. října 2014 Agenda Specifika zadávání u evropských fondů Zkušenosti z období 2007-2013 Co nás čeká v období 2014 2020 Několik aktuálních pochybení

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám

Výzva k podání nabídky UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT. k veřejné zakázce. zjednodušené podlimitní řízení. Vše k veřejným zakázkám Vše k veřejným zakázkám Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce UČÍME MODERNĚ POMOCÍ ICT zjednodušené podlimitní řízení Čl. 1.: Identifikační údaje zadavatele Zadavatelem veřejné zakázky je Střední průmyslová

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC VYSOKÁ NAD LABEM Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6,

Více

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

R C. SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK OP RYBÁŘSTVÍ MIMO APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, dle Pravidel pro žadatele OPR, část C - Závazné postupy pro zadávání zakázek nespadajících

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky

Požadavky projektů EU na postupy příjemců a realizátorů projektů Veřejné zakázky Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu III. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu 31. 32. týdne od ukončení příjmu

Více

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zpracoval Vydal Schválil Originál uložen Ing. Jiří Vávra, tajemník MÚ Loket, upravila RM Rada města Loket Rada města Loket dne 11. 03. 2015 usnesením

Více

Transparentní novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Transparentní novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. Transparentní novela zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. JUDr. Alena Vačkářová Statutární město Olomouc CÍLE Boj proti korupci Transparentnost Omezení diskriminace Odstranění nejasností Podněty

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVÝ ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Obecný přístup k novému zákonu princip obecné regulace, zákon není návod východiskem směrnice, věcný záměr, výsledky konzultací od obecné části ke speciálním odpovědnost

Více

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum

VR 117 Dodávka licencí softwaru pro dopravní modelování pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (29. a 30. výzva) 07.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Dle tohoto Seznamu dokumentace ze zadávacího řízení předloží žadatel v termínu stanoveném Pravidly ke kontrole

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH PO NOVELE ZÁONA Z 6.3.2015 Od 6.3.2015 vstoupila v účinnost novela zákona O veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Více

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ

POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ POVINNOST ZADAVATELŮ ZADÁVAT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POSTUPEM DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI JEJICH ZADÁVÁNÍ Mgr. Markéta Dlouhá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Harmonogram prezentace

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace Obecné

Více

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012,

SEZNAM DOKUMENTACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1.4.2012, SEZNAM DOUMENTACE ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ PRV ZE ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍ DLE ZÁONA O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1.4.2012, který obdrží příjemce dotace při podpisu Dohody dle bodu Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti

Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Investice do vaší budoucnosti Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Fondu soudržnosti Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o financování projektu název:

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz) Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky:

Více

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1.

SEZNAM DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁKONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH. Po novele zákona z 1. 1. SEZNAM DOUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ OP RYBÁŘSTVÍ DLE ZÁONA č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAÁZÁCH Po novele zákona z 1. 1. 2014 (uvedenou dokumentaci přikládá příjemce dotace k žádosti o proplacení) 1.

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142377. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu s platností nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách V Praze dne 9. srpna 2006 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Ministerstvo zemědělství Č.j. 23012/2006-11000 Změna pravidel v rámci OP Zemědělství v souladu

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012

Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 Směrnice obce Malešovice č. 5/2012 SMĚRNICE K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Směrnice nabývá účinnosti: 01. 04. 2012 Stránka 1 z 7 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky postup při

Více

Pořízení cisternové automobilové stříkačky

Pořízení cisternové automobilové stříkačky Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (dle ustanovení 38, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku Pořízení

Více

Seminář pro žadatele k IROP

Seminář pro žadatele k IROP Seminář pro žadatele k IROP Veřejné zakázky ve vazbě na specifický cíl 2.1 (34. a 35. výzva) 27.06.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek - pravidla Pravidla zadávání veřejných zakázek

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum

VR 85: Dodávka kaskádového impaktoru pro Dopravní VaV centrum VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Základní škola Přerov, Trávník 27 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle Vnitřního předpisu č. 9/2012 vydaného Radou města Přerova Název zakázky: Dodávka učebnic, pracovních sešitů a učebních pomůcek pro Základní

Více

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j /

METODICKÁ INFORMACE. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 12847/2012-50 METODICKÁ INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK FINANCOVANÝCH Z DOTAČNÍCH PROGRAMŮ MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Příprava výběru dodavatele... 2 3.1. Určení předmětu

Více

Veřejné zakázky hlavní pochybení. Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková

Veřejné zakázky hlavní pochybení. Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková Veřejné zakázky hlavní pochybení Mgr. Hana Borošová Mgr. Markéta Adámková Obsah základní informace chyby před zahájením příprav zadávacího řízení chyby při přípravě zadávací dokumentace chyby ve fázi po

Více

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o.

Vzdělávání pro kvalitní logistiku. Nákup služeb. Frost Logistics spol. s r.o. Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace k podlimitní zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Kontrolní list k zadávacímu řízení veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách

Kontrolní list k zadávacímu řízení veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách Kontrolní list k zadávacímu řízení veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách str. 1 z 8 Projekt reg. č.: CZ.1.11/2.1.00/08.01122 Název/předmět zakázky: Výběrové řízení na dodavatele stavby Název

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi

Město Černošice Městský úřad Černošice. Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Město Černošice Městský úřad Černošice Zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi Datum Jméno, příjmení Podpis Zpracoval Ing. Anna Hrabáková Schválil Mgr. Filip Kořínek Záznam o seznámení Potvrzuji,

Více

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele IROP Zadávání a kontrola veřejných zakázek Ing. Helena Mertová Listopad 2016 Základní pravidla Pokud příjemce podpory realizuje projekt prostřednictvím zakázky na dodání zboží, poskytnutí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zadavatel zadává tuto zakázku mimo režim zákona, jako zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 2) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění. 1. Identifikační

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti, rovného zacházení a

Více

VR 108: Projekční práce pro přístavbu budovu SO 03A

VR 108: Projekční práce pro přístavbu budovu SO 03A Výzva k podání nabídek Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň Vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. "Revitalizace centra obce Střítež"

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK. Revitalizace centra obce Střítež VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro ostatní zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu CZ.1.10/4.1.00/03.00600 "Revitalizace centra obce Střítež" Výzva k podání cenových nabídek byla zpracována

Více

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek

Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém Zadávání a kontrola veřejných zakázek Seminář pro žadatele k 19. výzvě IROP Technika pro integrovaný záchranný systém" Zadávání a kontrola veřejných zakázek Mgr. Jan Kostovič (kostovic@crr.cz) 10.03.2016 2 Zadávání veřejných zakázek Zadávání

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (PÍSEMNÁ ČÁST) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Název akce: DODÁVKA NOTEBOOKŮ S PŘÍSLUŠENSTVÍM Zadavatel: Město Litomyšl se sídlem: Litomyšl-Město,

Více

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs)

Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek přiděleného množství (AAUs) Kontaktní osoba: Kateřina Vargová Tel.: 267 994 411 Fax: 272 936 597 E-mail: katerina.vargova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Právní služby souvisejících s přípravou a vyjednáváním smluv o prodeji jednotek

Více

Výzva k podání nabídek 16. března Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek 16. března Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro zjednodušená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi

Město Milovice. SMĚRNICE č. 2/2014. Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi Město Milovice SMĚRNICE č. 2/2014 Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám

Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Kontaktní osoba: Lenka Čejchanová Tel.: 267 994 262 Fax: 272 936 597 E-mail: Lenka.cejchanova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné právní poradenství pro program Zelená úsporám Zadávací dokumentace dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE. Posuzování projektové dokumentace - podkladů žádostí o dotace MPSV na roky 2014 a 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Posuzování

Více

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy

Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy Veřejné nakupování v ČR: Kontrola a check-listy PhDr. Tomáš Vyhnánek Sekce Finanční řízení a audit 29. 10. 2015 Obsah 1. Legislativní rámec veřejného nakupování 2. Veřejná zakázka z pohledu veřejného nakupování

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC RAČICE Adresa: Račice č.p. 65 IČ: 16981901 Směrnici zpracovala : Bc. Pavlína Plimlová, DiS. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo Obce Račice Vydalo: Zastupitelstvo

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zateplení ZŠ Chvalšiny

Zateplení ZŠ Chvalšiny VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení ( 38) podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na podlimitní zakázku na dodávku a v souladu se Závaznými

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:18927/2015-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vnitřní směrnice č. 1/2013 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu včetně Dodatku č. 1 schváleného radou města dne 18.3.2013 usnesením č. 70/2013, Dodatku č. 2 schváleného radou města dne 23.6.2014

Více

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň

Městská část Praha 8. se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás ve smyslu ustanovení 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020

Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 2020 1. Závaznost a účinnost...1 2. Definice pojmů...1 3. Příprava výběru dodavatele...2 3.1. Určení předmětu a

Více

Veřejné zakázky v OPŽP a nejčastější pochybení. Tomáš Mikulecký Oddělení veřejných zakázek Státní fond životního prostředí ČR

Veřejné zakázky v OPŽP a nejčastější pochybení. Tomáš Mikulecký Oddělení veřejných zakázek Státní fond životního prostředí ČR Veřejné zakázky v OPŽP a nejčastější pochybení Tomáš Mikulecký Oddělení veřejných zakázek Státní fond životního prostředí ČR Základní předpisy pro zadávání výběrových řízení I Předpisy EU: nařízení Rady

Více

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ A SOLITÉRNÍCH STROMŮ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE T E N D E R P A R T N E R S VÁŠ PARTNER PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce OSADA ZADNÍ ARNOŠTOV - REGENERACE ZELENĚ, REGENERACE ALEJÍ, BŘEHOVÝCH POROSTŮ

Více

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky

Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Výňatek z vnitřního příkazu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových č. 16/2004 Veřejné zakázky Osobní působnost (závaznost): Tento vnitřní předpis je závazný pro zaměstnance všech pracovišť Úřadu

Více