VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU"

Transkript

1 Tematické setkání AVZ Únor 2014 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY FINANCOVANÉ Z EU Bohdan Dvořák Ondřej Hartman

2 Osnova I. Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR II. III. IV. Ondřej Hartman Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Bohdan Dvořák Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky Ondřej Hartman Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Bohdan Dvořák V. Jak přežít závěr období EU a co nás čeká v novém programovacím období EU v oblasti veřejných zakázek Ondřej Hartman

3 Rychlý úvod do dotační problematiky v podmínkách ČR Přehled dotačních programů, nastavení administrace, základní pravidla

4 Dotační programy využívané v ČR Komunitární programy Evropské komise (FP7, EuropeAid, Horizont 2020, Strukturální fondy a společná zemědělská politika Operační programy financované ze strukturálních fondů (ERDF, ESF, FS) Program rozvoje venkova (EAFRD) Operační program Rybářství (EFF) EHP a Norské fondy Program česko-švýcarské spolupráce

5 Dotační programy využívané v ČR Národní dotační programy SFŽP (zelená úsporám, povodně, výměna kotlů) MPSV (sociální služby, rodina a ochrana práv dětí, atd.) MMR (podpora bydlení) MPO (podpora malých a středních podniků, průmyslového výzkumu) TA ČR (centra kompetence, aplikovaný výzkum) MZe (zemědělské dotační programy) a další

6 Relevantní legislativa - EU Strukturální fondy 1083/2006 Obecné nařízení o ERDF, ESF a FS 1828/2006 Implementační nařízení 1080/2006 Nařízení o ERDF 1081/2006 Nařízení o ESF 1082/2006 Nařízení o ESÚS 1084/2006 Nařízení o FS 73/2009 Nařízení o společných pravidlech pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky 1998/2006 Nařízení o podpoře de minimis 800/2008 Nařízení o blokových výjimkách z veřejné podpory

7 Relevantní legislativa - ČR 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dotací peněžní prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel návratnou finanční výpomocí prostředky státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuté, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, bezúročně právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu

8 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Programem nebo projektem spolufinancovaným z rozpočtu Evropské unie soubor věcných, časových a finančních podmínek pro činnosti k dosažení stanovených cílů Evropské unie, a to prostřednictvím strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, podpory pro rozvoj venkova nebo Evropského rybářského fondu 12) Program - soubor věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, jeho udržování, opravy, popřípadě i jiné výdaje a činnosti sloužící k dosažení stanovených cílů.!! UDRŽITELNOST ESF vs. ERDF!!

9 Relevantní legislativa ČR (zákon č. 218/2000 Sb.) Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu, jiných peněžních prostředků státu, prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státního fondu nebo Národního fondu, jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, porušení účelu nebo podmínek, za kterých byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se stanoveným účelem nebo podmínkami vydány; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity

10 Relevantní legislativa ČR ( 44, odst. 1, zákona č. 218/2000 Sb.) Porušením rozpočtové kázně je b) neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem i) nevrácení prostředků podle 14 odst. 9 v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem do státního rozpočtu nebo Národního fondu j) porušení povinnosti stanovené právním předpisem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, které přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kterému došlo před přijetím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na účet příjemce

11 Politika soudržnosti EU na období V období sleduje 3 cíle Konvergence Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Z hlediska rozpočtu je 2. nejvýznamnější politikou (1. je Společná zemědělská politika) Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond

12 Politika soudržnosti EU na období Pro období sledovány již pouze 2 cíle Investice pro růst a zaměstnanost Evropská územní spolupráce Nástrojem realizace politiky soudržnosti jsou fondy EU Strukturální fondy ERDF, ESF Kohezní fond Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský námořní a rybářský fond

13 Operační programy v ČR na období Připravovány jednotlivými řídicími orgány a schvalovány Evropskou komisí Specifikují cíle, kterých chtějí prostřednictvím realizovaných projektů dosáhnout Pro období schváleno vládou ČR celkem 18 Operačních programů 6 tematických OP (Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zaměstnanost, Doprava, Životní prostředí, Technická pomoc) Integrovaný regionální OP, OP pro hl. město Praha Rozvoj venkova, Rybářství 8 OP v rámci Evropské územní spolupráce (přeshraniční, meziregionání a nadnárodní spolupráce)

14 Řídicí dokumentace implementační struktury Veřejný dokument Operační program Veřejný dokument Implementační dokument Interní dokumenty Operační manuál Manuály interních postupů subjektů implementace Veřejné dokumenty Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce

15 Základní fáze projektového cyklu z pohledu implementační struktury

16 Specifické povinnosti zadavatele při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU v programovacím období Veřejné zakázky jsou jen papírový tygr velký předseda Mao - Ce Tung

17 Jak se to stalo?? V prvním programovacím období SF EU byly při kontrolách veřejných zakázek konstatovány víceméně jen tři základní typy porušení zákona o veřejných zakázkách: - zakázané dělení zakázek (zejména na zakázky malého rozsahu, jejichž zadávání nebylo až do roku 2009 upraveno Závaznými postupy, - diskriminační požadavky zejména na kvalifikaci uchazečů a - netransparentní postupy při hodnocení nabídek - jak při stanovení hodnotících kritérií, tak zejména při netransparentním popisu samotného průběhu hodnocení, které nebylo prakticky možno zpětně ověřit 17

18 Jak se to stalo?? Pro období byla proto přijata celá řada opatření, včetně legislativních změn - od roku 2009 začaly platit Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona a novela zákona Od volební kampaně v roce 2010 až do roku 2012 následovala dlouhá a místy až hysterická příprava tzv. protikorupční novely č. 55/2012 Sb., která vnesla do zákona o veřejných zakázkách od tolik byrokratických úkonů a formálních postupů, že už prakticky znemožňuje smysluplné zadávání veřejných zakázek, z nichž jmenujme jen namátkou - 18

19 Jak se to stalo?? - povinné jednoměsíční předběžné oznámení (vzhledem k jeho nezávaznosti a bezobsažnosti by přitom jako avízo chystané zakázky jistě postačilo i 10 dnů), - povinné prohlášení uchazeče, zda v posledních třech letech někdo ze statutárních zástupců pracoval, či nepracoval u zadavatele (aniž by odpověď sama měla jakýkoli dopad na možnost uchazeče se soutěže účastnit), - tupé a mechanické opisování seznamu z údajů z dokumentů prokazujících technické kvalifikační předpoklady (v nabídce již jednou obsažených), 19

20 Jak se to stalo?? - absurdní a zcela formální slohová cvičení na téma odůvodnění účelnosti konkrétní veřejné zakázky, kterou v případě ÚSC musí od 50, ,- Kč ještě navíc schvalovat příslušné zastupitelstvo (které ji už z principu jednou muselo schválit z hlediska zákona o obcích, nebo o krajích), - celou řadu dalších formálních a administrativních úkonů, jejichž opomenutí, nebo chybné zpracování znamená potom pro zadavatele jako pro příjemce dotace často nemalé finanční sankce v podobě odvodů za porušení rozpočtové kázně, nebo tzv. korekcí za formální pochybení. 20

21 Jak se to stalo?? Zatímco u zakázek financovaných pouze z národních veřejných zdrojů (ČR, ÚSC), je riziko nějaké následné finanční sankce prakticky minimální (prakticky jen self - auditing - v rámci interního auditu, nebo finanční kontroly), potom u zakázek financovaných z prostředků EU je kontrola prováděna nejen u 100% zakázek, ale navíc zde existuje reálné riziko, že ačkoli je kontrola na nižších úrovních úspěšná, následné kontroly vyššího stupně konstatují někdy závažná, častěji však spíše formální porušení zákona. 21

22 Kdo za to může I.?? Špatně nastavený kontrolní systém příjemci často projdou bez sankce kontrolou I. stupně, kontrolou ŘO nebo zprostředkujícího subjektu - následně po několika úspěšných kontrolách přichází externí kontrola nebo audit (AO, NKÚ) a zjistí pochybení. Je možné akceptovat argument, že čím vyšší stupeň kontroly, tím je kontrola PŘÍSNĚJŠÍ??? Viz dopis ministra financí Jana Fišera Asociaci krajů z Kontrola přece musí být na všech stupních především OBJEKTIVNÍ!! 22

23 Kdo za to může I.?? Nízká odborná a procesní úroveň kontroly a často i frekventovaný osobní kontakt zástupců poskytovatele s příjemci. (a také příjemců s jejich kamarádem hejtmanem, či radním, který se za svého oblíbeného starostu nebo stranického kolegu přimluví ). Příjemce musí vědět, že když ukecá manažera projektu, zákonitě musí nastat situace, kdy nakonec přijde na kontrolu někdo, kdo se s hejtmanem nekamarádí a možná ani nechce kamarádit!! 23

24 Kdo za to může I. 24

25 Jak se to stalo?? Pravděpodobnost, že bude zadávací řízení u VZ financovaných ze SF EU zkontrolováno, a že bude shledáno nějaké porušení, je tedy téměř absolutní. Jak se vlastně stalo, že novela č. 55/2012 Sb. vytvořila tolik formálních úkonů a požadavků, které se zadáváním často vůbec nesouvisí, ale naopak jej dusí? Proč jsme se nebránili tehdy a proč se teď musíme spoléhat na to, že nás před byrokraty zachrání nové zadávací směrnice EU a nové vedení MMR? 25

26 Uplynulo 30 let od zrušení prohibice v USA 26

27 Jak se to stalo?? Na otázku, jak se mohlo stát, že v USA byla uzákoněna prohibice se všemi jejími nežádoucími aspekty, odpovídají znalci, že je to velmi jednoduché. Zatímco zastánci prohibice desítky let pro ni systematicky lobovali, demonstrovali a na všech frontách bojovali proti pití alkoholu, odpůrci prohibice seděli v barech a pivnicích a chlastali. Za takových okolností je ovšem často lehčí prosadit i razantní změnu, než udržet existující standard. 27

28 Ti, co se nebránili 28

29 Odpůrci a jejich konečný výsledek 29

30 Jak dál?? Z tohoto pohledu by proto bylo potřebné, aby celý kontrolní systém, ale i každý kontrolor, či auditor i v rámci auditu veřejných zakázek identifikoval, vyhodnotil a vyřešil případy, kdy je skutečně ohroženo dodržování základních principů a aby na rozdíl od těchto situací pečlivě a objektivně odlišoval situace, kdy se zadavatel skutečně odchýlil od objektivně stanovených zásad a kdy pouze nesplnil řadu formálních požadavků, jejichž nesplnění neovlivnilo a ani nemohlo ovlivnit výsledek zadávacího řízení. 30

31 Jak dál?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. O jaké situace se jedná nejčastěji a v čem zadavatel u evropských zakázek skutečně nesmí pochybit?? 31

32 Co nemůže zadavateli nikdy projít?? Celý kontrolní systém by se tedy měl zaměřit především na ověření dodržení základních principů, a to zejména z pohledu záměrného odchýlení zadavatele od principů zákazu diskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. V čem se tedy skutečně zadávání evropských zakázek liší od standardních postupů, které jsou v národním prostředí běžně akceptovány a co nesmí zadavatel skutečně nikdy podcenit?? 32

33 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Celý systém kontroly správnosti zadávání veřejných zakázek je významně závislý na využití kontrolních taháků, tzv. check-listů. Co všechno se podle check listů kontroluje?? Např.: Je stanovení předpokládané hodnoty VZ součástí dokumentace, předložené ke schválení? Pozn. Předpokládanou hodnotu VZ je zadavatel povinen určit ke dni odeslání oznámení o zakázce na základě informací o zakázkách stejného či podobného druhu či na základě průzkumu trhu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, kdy je předpokládaná hodnota těsně pod určitou zákonnou hranicí. Oproti tomu viz stanovisko skupiny expertů MMR předpokládaná hodnota je nepovinný údaj a vůbec nemusí být uveden v Oznámení o zakázce ( ) 33

34 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Odůvodnil zadavatel předpokládanou hodnotu předmětu VZ způsobem uvedeným v 7 vyhlášky č. 232/2012 Sb.?? A teď babo raď!!! Na profilu to evidentně být musí, ve Věstníku v Oznámení to tedy ale být nemusí. A co když kontrolor nečte stanoviska expertní skupiny MMR?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - obsahuje ZD dostatečný popis vedlejších a ostatních nákladů dle 9 a 10 vyhlášky č. 130/2012 Sb.? Už jste to tak někdy zadali?? ANO?? 34

35 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE ZNÁTE?? Pokud se jedná o VZ na stavební práce - uvedl zadavatel v zadávací dokumentaci jednoznačně pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování. TAKÉ ANO?? VÁŽNĚ?? Pokud se zadavatel nechal zastoupit, učinil tak v souladu s 151 a splňuje zmocněná osoba požadavek nepodjatosti dle 74 odst. 8? A oni to vážně chtějí dopředu podepsané, jenže podle 74 odst. 8 zadavatel sdělí identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky před prvním jednáním komise ale já musím zadávat od začátku!! 35

36 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TUHLE?? Odpovídá rozsah odůvodnění požadavkům prováděcí vyhlášky č. 232/2012 Sb.? A TUHLE?? Odůvodnil zadavatel přiměřenost technických kvalifikačních kritérií ve vztahu k předmětu VZ v souladu s 3 (odst. 1, nebo odst. 2 nebo odst. 3) vyhlášky č. 232/2012 Sb. a její přílohy? A CO TUHLE?? Je u VZ vymezen předmět podle klasifikačních číselníků CPV? ( 47) 36

37 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o postoupení smlouvy (cese) dle PPŽP? Obsahují zadávací podmínky VZ (v obchodních podmínkách) ujednání o finanční kontrole dle PPŽP? Ustanovil zadavatel alespoň tříčlennou komisi pro otevírání obálek, popř. určil, že funkci komise pro otevírání obálek plní hodnotící komise? ( 71 odst. 1) 37

38 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Je z protokolu ZŘEJMÉ, ŽE BYLA V RÁMCI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK UCHAZEČŮM PŘEČTENA nabídková cena a všechna ostatní číselně vyjádřená hodnotící kritéria? Pokud došlo ke změně v kvalifikaci dodavatele, byl dodržen postup dle 58? Zde je opravdu nezbytné podívat se na webu justice do obchodního rejstříku, uchazeči napíšou klidně do krycího listu cokoli!! Je součástí protokolu o posouzení kvalifikace také seznam souvisejících dokladů ke kvalifikaci? ( 59 odst. 5) Opravdu být musí a to hned po dokončení posouzení kvalifikace je to součást protokolu!! 38

39 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A TYHLE?? Byla hodnotící komise usnášeníschopná (tzn. byly každému jednání přítomny nejméně dvě třetiny členů popř. náhradníků)? ( 75 odst. 3) Kolik jsou 2/3 z 5?? Zvolila hodnotící komise na svém prvním jednání předsedu a místopředsedu? ( 75 odst. 1) Skoro vždy zvolila - ale zapsala to také do protokolu? Je návrh smlouvy připravený k podpisu s vybraným dodavatelem v souladu s nabídkou dle 82? To je docela svízel!!! Vůbec nic se v smlouvě neměnilo? Ani datum zahájení plnění?? 39

40 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? A CO TYHLE?? Oznámil zadavatel všem uchazečům, s nimiž bylo možné uzavřít smlouvu, PÍSEMNĚ BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU INFORMACI O UZAVŘENÍ SMLOUVY? ( 82 dle odst. 5) Často chybí úplně, natož bez odkladu! Byla smlouva uzavřena do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání námitek? ( 82 odst.2) To ale bolí Obsahuje písemná zpráva zadavatele údaj, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele, ( 85 odst. 2 písm.c) 40

41 Co zadavateli nejspíše nikdy neprojde?? Jsou dodatečné stavební práce/služby takového charakteru, že je nelze technicky ani ekonomicky oddělit od původní zakázky? ( 23 odst. 7a, 2) Zveřejnil zadavatel na svém profilu zadavatele seznam subdodavatelů ve lhůtách, stanovených zákonem? Pozn.:, nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy, nebo v případě plnění, které překračuje jeden kalendářní rok, vždy do 31.března následujícího kalendářního roku? ( 147a odst. 5) Pokud je některý z uvedených subdodavatelů akciovou společností, je součástí zveřejnění také seznam akcionářů tohoto subdodavatele, který není starší 90 dnů od předložení takového seznamu dodavatelem? 41

42 Nejčastější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze strukturálních fondů EU - příčiny a následky

43 Pochybení časová dimenze PŘÍPRAVA ZADÁNÍ VZ PRŮBĚH ZADÁNÍ VZ UKONČENÍ ZADÁNÍ VZ

44 Příprava zadávacího řízení (1/2) Nezadání zakázky podle zákona / dalších pravidel Nesprávné stanovení předpokládané hodnoty Chybné určení statutu zadavatele veřejné zakázky Dělení zakázek Více zakázek malého rozsahu / podlimitních Věcná, časová a místní souvislost Použití JŘbÚ bez splnění podmínek dle zákona Možnost plnění pouze jedním dodavatelem prokazatelnost a přezkoumatelnost Krajně naléhavý případ zadavatel nezpůsobil a nemohl předvídat Diskriminační technické podmínky Konkrétní řešení, konkrétní značka

45 Příprava zadávacího řízení (2/2) Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

46 Hodnotící kritéria - chromatograf 2008 Nevymezena minimální úroveň kvalifikačních předpokladů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kvalifikační předpoklady stanoveny diskriminačně / nejasně Profesní / ekonomické / finanční předpoklady Určitost kvalifikačních požadavků, souvislost s předmětem plnění Způsob jejich prokázání Hodnotící kritéria stanovena netransparentně/ nedostatečně Přiřazení vah, jednoznačnost jednotlivých kritérií Souvislost použitých kritérií s požadovaným plněním Hodnotící kritéria slouží jako kvalifikační Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

47 Hodnotící kritéria - chromatograf 2013 Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

48 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

49 Individuální hodnotící kritéria Kvalifikace uchazeče vs. hodnocení nabídky

50 Průběh zadávacího řízení (1/3) Nesplnění lhůt požadovaných zákonem zejména lhůt majících vliv na výběr nejvhodnější nabídky Lhůta pro podání nabídek, lhůta pro poskytnutí ZD, lhůta pro poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám Lhůta pro uzavření smlouvy, ustavení a pozvánka na jednání komisí, uveřejnění oznámení o výsledku ZŘ Nedostatečný způsob uveřejnění Věstník VZ a TED, profil zadavatele, specializované internetové stránky, úřední deska, oslovení určitého počtu dodavatelů Zejména uveřejňování informací o skutečném průběhu realizace zakázky na profilu zadavatele (smlouva, seznam subdodavatelů, skutečně fakturované plnění) Soulad informací mezi jednotlivými druhy uveřejnění

51 Průběh zadávacího řízení (2/3) Nevyloučení uchazeče při nedoložení požadované kvalifikace Nekvalitní práce externího dodavatele, hodnotící komise Možnost objasnění kvalifikačních dokumentů, doložení dalších dokumentů Skládání (více kvalifikačních předpokladů několika osobami) vs. Sčítání (jediný kvalifikační předpoklad prokazován společně) Netransparentní hodnocení nabídek Nabídková cena vs. ekonomická výhodnost nabídky Hodnocení kvalitativních kritérií společně či každá zvlášť (možnost odchylného názoru člena komise) Hodnocení není ze zápisu dostatečně přezkoumatelné

52 Průběh zadávacího řízení (3/3) Nepřípustné složení hodnotící komise Podjatost členů Dostatečný počet pro rozhodování Absence dokladů o průběhu zadání VZ, resp. dokumenty neobsahují povinné náležitosti nedostatečná auditní stopa Dokumenty dle zákona, doplňující dokumenty

53 Realizace zakázky Změna podmínek smlouvy (uzavírání podstatných dodatků) Předmět plnění Cena Lhůta dodání / harmonogram plnění Výše fakturace za zakázku Výše fakturace Předmět fakturace Nedostatečné uchovávání dokumentace Výzva a její odeslání Dodatečné informace poskytnuté uchazečům Nabídky Posouzení nabídek / kvalifikace / hodnocení Informace o výsledku výběru a její odeslání Námitky

54 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (1/2) Neadekvátní délka lhůty pro vyžádání zadávací dokumentace: příjemce u rozsáhlé veřejné zakázky na stavební práce stanovil lhůtu pro vyžádání zadávací dokumentace v rozsahu 10 dnů. Příjemce postupoval ještě za účinnosti zákona č. 40/2004 Sb. Za toto pochybení (v kombinaci se změnou hodnotících kritérií bez prodloužení relevantních lhůt) EK aplikuje korekci ve výši 25 % dle bodu 2 COCOF, Neoprávněné zkrácení lhůt pro podání žádosti o účast, či lhůty pro podání nabídky: EK aplikuje korekci 25 % dle bodu 2 COCOF 07/ (dále pouze jako COCOF ), Stanovení fixních cen: příjemce u VZ na stavební práce stanovil u zanedbatelného počtu položek pevně stanovenou částku, kterou musel uchazeč v nabídce respektovat EK 25% korekce dle bodu 21 COCOF na částku odpovídající součtu položek s fixně stanovenou cenou (analogie s přímým zadáním), Požadavek na umístění kanceláře uchazeče: příjemce v rámci technické kvalifikace požadoval, aby uchazeč disponoval kanceláří v Praze - EK 25% korekce dle bodu 7 COCOF (pozn. lze nahradit vhodným ustanovením ve smlouvě), Požadavek na znalost českého jazyka: příjemce u VZ na služby (implementace IS) v kvalifikaci požadoval znalost českého jazyka u všech členů týmu EK: 25% korekce dle bodu 7 COCOF

55 Výše korekce dle zkušeností s audity prováděnými EK (2/2) Netransparentní hodnotící kritérium: příjemci nestanoví v ZD dostatečným způsobem způsob hodnocení a preference zadavatele u subjektivních hodnotících kritérií EK často požaduje i nejpřísnější 25% korekci dle bodu 5 COCOF, Požadavek na zkušenost s fondy EU: příjemce v rámci VZ na správce stavby požaduje zkušenost s obdobnou službou na spolufinancovaném projektu v tomto případ není zřejmé, zda-li auditoři EK obhajobu akceptovali či ne. U VZ na správce stavby je tento kvalifikační předpoklad vždy velmi problematický. U VZ na stavební práce nutno považovat za chybu, Dělení nebo spojování VZ: 25 % korekce, Nezákonné kvalifikační předpoklady: příjemce požadoval po uchazeči předložení čestného prohlášení ohledně bezdlužnosti vůči zadavateli EK 25% korekce, Podstatná změna smlouvy: velmi často příjemci hodnotí délku realizace projektu (či výši sankcí), ale po podpisu smlouvy dochází k uzavírání dodatků s prodloužením doby realizace, či k akceptování zpoždění s realizací. Přestože nezřídka jsou posuny v harmonogramu realizace stavebních prací zapříčiněny objektivními okolnostmi, dodatečná argumentace je velmi obtížná a nebývá zpravidla ze strany EK akceptována 25% korekce.

56 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek ÚOHS/NSS/ KS v Brně Další zpřísnění v oblasti posuzování transparentnosti omezování počtu zájemců losem viz KS sp.zn. 62 Af 47/2010 a NSS 7 Afs 31/2012 Posuzování požadavku na obalovnu živičných směsí viz KS sp.zn. 62 Af 74/2010 nutno používat závěry soudu i u obdobných požadavků na dispozici určitým zařízením, technickým útvarem apod. Zadávání právního poradenství s nutností sčítání předpokládaných hodnot viz KS sp.zn. 62 Ca 86/2008 Certifikáty ISO před novelou k nezákonnosti požadavku na certifikát ISO a ISO 9001 u právních služeb viz rozhodnutí ÚOHS-S8/2011, k nezákonnosti ISO u některých služeb viz ÚOHS-R43/2011

57 Vybraná judikatura v oblasti veřejných zakázek PCO Požadavek na zkušenosti s rekonstrukcí stavby zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR považován za diskriminační - viz usnesení ÚOHS-S323/2008/VZ- 2055/2009/540/PVé Ustanovení ZD, že za referenční zakázky budou považovány pouze takové, které uchazeč realizoval v pozici generálního dodavatele (tzn. přímo pro zadavatele) považován za diskriminační Jakýkoliv požadavek na osobu dodavatele a jeho charakteristiky, který neodpovídá taxativně vyjmenovaným kvalifikačním předpokladům, je nutné považovat za nezákonný zadavatelé si často vytváří požadavky nad rámec zákona, které klasifikují jako tzv. jiné požadavky na nabídku 44 odst. 3 písm. j) s prokazováním formou čestného prohlášení Zadavatelé v uveřejnění pouze odkazují na ZD dostupnou na profilu zadavatele, i přestože legislativa požaduje uvedení údajů přímo v uveřejnění, je z pohledu dodatečných externích kontrol zbytečně riskantní: dle 50 odst. 2 ZVZ zadavatele stanoví kvalifikační předpoklady primárně v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení auditoři při kontrole používají checklisty zaměřené na kontrolu povinností vyplývajících ze směrnic. Dále dle novelizovaného 78 odst. 6 ZVZ je zadavatel v otevřeném řízení povinen uvést dílčí hodnotící kritéria a jejich váhu v oznámení o zahájení zadávacího řízení i přesto zadavatelé nadále odkazují na zadávacího dokumentaci, čímž porušují zákon

58 Nerelevantní argumentace z pohledu EK VZ přezkoumal bez negativních závěrů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Proti postupu zadavatele v zadávacím řízení nebyly podány námitky Zadávací dokumentaci si vyzvedlo X subjektů a Y podalo nabídku v oblasti nastavení kvalifikace V době zadávání VZ aplikovaná judikatura neexistovala Došlo ke značné úspoře oproti předpokládané hodnotě VZ Zvítězil uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou

59 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace

60 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Pokud jste odpověděli na kteroukoli výše uvedenou otázku z check-listů alespoň jednou NE, přišli jste nejspíš o 25% dotace!! Pokud to bylo vícekrát, přišli jste možná i o víc!! Ten, kdo jako zadavatel a zároveň jako příjemce prostředků EU tyto formální povinnosti podceňuje, a alespoň dvakrát si neprojde celou dokumentaci VZ ještě před kontrolou, ten ať se potom nediví!! Zdaleka ne všichni kontroloři vás nechají chybějící dokument dodatečně a zázračně někde najít!!!

61 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si ještě před podpisem smlouvy veškeré doklady k prokázání kvalifikace minimálně u vítězného uchazeče a u všech vyloučených uchazečů s nižší nabídkovou cenou, než měl vítěz. NKÚ to udělá také, ale protože má na kontrolu mnohem víc času, než zadavatel na realizaci celé zakázky, zkontroluje navíc ještě všechny náležitosti a splnění požadavků zákona i zadavatele minimálně u druhého a třetího v pořadí..

62 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Zkontrolujte si u všech uchazečů ještě před zahájením posuzování nabídek veškeré doklady, které jste jako zadavatelé požadovali v rámci nabídky - nejrůznější tabulky, popisy způsobu plnění pro hodnocení a další dokumenty. Před novelou 55/2012 se v rámci otevírání obálek posuzovala mj. také úplnost nabídky po novele už musí nabídka pouze splňovat požadavky 71 odst. 8 ZVZ ( je česky a je podepsaná), ale nemusí být vůbec úplná!!

63 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace Není-li nabídka vítězného uchazeče úplná, NKÚ to při kontrole zjistí a konstatuje zcela správně, že vyhrál uchazeč, jehož nabídka nebyla úplná, neobsahovala všechny součásti a doklady, požadované zadavatelem a tudíž vyhrál uchazeč, který vyhrát neměl, neboť měl být vyloučen (nebo mohl být dotázán na objasnění nejasností v nabídce, nebo požádán o doplnění chybějících dokladů, což ale zadavatel neučinil) a tím zadavatel ovlivnil výsledek zadávacího řízení!!! Naučte se znovu kontrolovat úplnost nabídek!!

64 Jak předcházet chybám při zadávání VZ a jak se vyvarovat finančním korekcím ze strany poskytovatele dotace 59 odst. 4 - Veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. MŮŽE, ALE NEMUSÍ!!!!! Pokud se ale rozhodne jakkoli, musí potom zadavatel dodržet princip rovného zacházení a MUSÍ SE BUĎ PTÁT VŠECH, NEBO SE NEPTAT NIKOHO!! Lepší je zeptat se dvakrát, než se nezeptat vůbec, nebo akceptovat nedostatečné objasnění

65 Wolters Kluwer (ASPI) - Zákon o veřejných zakázkách Pokud dodavatel neprokázal splnění příslušné části vůbec, tzn. v jeho dokladech o kvalifikaci ZCELA CHYBÍ požadovaná informace či doklad, zadavatel je i v tomto případě oprávněn doplnění kvalifikace požadovat (např. zcela chybí výpisy z evidence rejstříku trestů či výpis z obch. rejstříku, chybí požadovaná informace o výši obratu apod.) Jen na základě jasně stanovených požadavků ze strany zadavatele lze zodpovědně rozhodnout, zda dodavatel splnění kvalifikace prokázal či neprokázal. (UMÍ TO?) Nedostatky v ZD nelze řešit na úkor dodavatelů Český a moravský účetní dvůr 65

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat

Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat Veřejné zakázky v ROP Severozápad aneb čeho se vyvarovat 1 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad ZÁKLADNÍ POJMY Zadavatel Subjekt, který zadává zakázku. Veřejný zadavatel Stát, kraj,

Více

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80

5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 80 5 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Příjemce podpory (dále též zadavatel) je při zadávání zakázky na realizaci podporovaného opatření povinen vždy postupovat dle pravidel uvedených níže v této kapitole 5. Příjemce podpory

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI III. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 2 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE OBSAH 1 PREAMBULE... 3 2 OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 Oddíl 1: Působnost

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Místní akční skupina Via rustica, o.s. Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000178 Sídlo: nám. Svobody 320, 39501 Pacov Kancelář: Španovského 319, 39501 Pacov Příručka pro žadatele ucházející se o podporu

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.35 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.35 Verze 1.35 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 1, schválená dne 4. 12. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované

Více

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele

Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Pokyny k úspěšné realizaci výběrového řízení na dodavatele Tento dokument doporučujeme využít u příprav výběrových řízení na dodavatele realizovaných podle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazné metodiky

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací);

a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje 2 mil. Kč (resp. 6 mil. Kč u stavebních prací); Pravidla pro výběr (dále jen Pravidla ) stanovují závazný postup příjemce dotace (dále jen Zadavatel ) při: a) Zadávání zakázek, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 500 000,- Kč bez DPH a zároveň nedosahuje

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.

Veřejné zakázky. Ing. Renata Kasalová. O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02. Veřejné zakázky Ing. Renata Kasalová O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Úvod... 3 1 Vysvětlení základních pojmů... 4

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství Č.j.: 10511/2012-MZE 14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 *UOHSX004M6FN* UOHSX004M6FN ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s567/2012/vz-1850/2013/511/mfl Brno 29. ledna 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele

Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Zákon o veřejných zakázkách a jeho aplikace do IS/ICT promítnutí do metodiky výběru dodavatele Červenková Marie, Polanský Ondřej Katedra informačních technologií VŠE Abstrakt Tato práce se zabývá vztahem

Více