Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû"

Transkript

1 Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví ve správû Národního památkového ústavu i jin ch správcû a majitelû památkov ch objektû a areálû. Finanãní podpora ohraniãená programov mi obdobími umoïnila v letech znovuoïivení mnoha chátrajících objektû. Obdobná oãekávání se pojí k nadcházejícím v zvám pro léta , se zahájením v roce Národní památkov ústav spravuje a prezentuje více neï sto památkov ch objektû nebo jejich souborû a areálû v majetku státu a zpfiístupàuje tyto objekty vefiejnosti, která tak získává moïnost seznámit se s historií a kulturou na ich pfiedkû. Majetek spravovan prostfiednictvím Národního památkového ústavu je natolik rozsáhl, Ïe je nutné prûbûïnû neustále aktivnû vyhledávat moïnosti získání finanãních pfiíspûvkû na zachování a obnovu kulturních památek i mimo zdroje státního rozpoãtu. Problematika vyhledávání a získávání finanãní podpory urãené projektûm, jejichï hlavním tématem je oblast kulturního dûdictví a péãe o nû, zahrnuje ir í okruh moïn ch zdrojû. Kromû podpory poskytované prostfiednictvím Evropské unie je jednou z vítan ch moïností také zahraniãní pomoc vûãi âeské republice. Mezi nejv znamnûj í zdroje umoïàující podporu tohoto typu se fiadí takzvané Norské fondy. Tento dotaãní zdroj je nejznámûj í pod v e uveden m zkrácen m názvem, kter v ak nepostihuje sloïitûj í skuteãnost, Ïe se jedná o dvû grantová schémata (Finanãní mechanismus Evropského hospodáfiského prostoru 1 (EHP) a Norsk finanãní mechanismus). Pfiístup k ãerpání prostfiedkû z tohoto zdroje nebyl pro âeskou republiku moïn dfiíve neï po vstupu do Evropské unie v roce Jak je obvyklé na úrovni tûchto fondû i jin ch dotaãních titulû, nikoliv v ak na národní úrovni, jsou i zde urãována nûkolikaletá období moïného vyuïití dotací, zvaná programová období. První, dnes jiï ukonãené programové období Finanãních mechanismû Evropského hospodáfiského prostoru / Norska (FM EHP/Norska) bylo zahájeno podpisem smlouvy mezi EHP a EU v roce Zemû zapojené do Evropského sdruïení volného obchodu, které se podílejí i na Evropském hospodáfiském prostoru (EHP) Islandská republika, Lichten tejnské kní- Ïectví a Norské království se tehdy jakoïto do- Obr. 1. âesk Krumlov, státní hrad a zámek, sál krumlovsk ch vévodû stav po rekonstrukci. (Foto Ladislav Pouzar, 2011) Obr. 2. âesk Krumlov, státní hrad a zámek, sál krumlovsk ch vévodû stav pfied rekonstrukcí. (Foto Ladislav Pouzar, 2009) 1 Evropsk hospodáfisk prostor (EHP) neboli European Economic Area (EEA), viz Norway/zivotni-prostredi/europe/eea/ nebo

2 3 4 5 Obr. 3. KynÏvart (okres Cheb), státní zámek. Depozitáfi, chodba 164 bûhem prací. (Foto Milo íha, 2009) Obr. 4. KynÏvart (okres Cheb), státní zámek. Depozitáfi, chodba 164 po dokonãení. (Foto Milo íha, 2009) Obr. 5. Plasy (okres PlzeÀ), studijní depozitáfi. Slavnostního otevfiení se zúãastnil velvyslanec Norského království Jeho Excelence Jens Eikaas. (Foto Radovan Kodera, 2011) norské státy smluvnû zavázaly poskytnout podporu tûm státûm EU, které jsou souãasnû úãastny v EHP. Tento nov finanãní zdroj následnû umoïnil nejen realizaci mnoha prospû n ch projektû, ale i vytvofiení profesních kontaktû, na které bude moïné navázat a rozvíjet je v nadcházejícím, jiï druhém programovém období FM EHP/Norska Implementace pro první programové období FM EHP/Norska v âr byla zahájena v roce 2005, a sice prostfiednictvím vyhlá ení první ze tfií v zev urãen ch pro vybrané podporované aktivity, 4 takzvané Individuální projekty a Programy; dvû dal í v zvy byly vyhlá eny v následujících letech 2006 a Celková alokace urãená pro toto programové období v âr ( EUR) byla tfiemi v zvami zcela vyãerpána, pfiiãemï v ukonãeném programovém období bylo schváleno 133 individuálních projektû, pût programû a est blokov ch grantû, kde individuální projekty a programy obdrïely vût inu (79 % alokace pro âr) a blokové granty 21 %. V rámci tfií vyhlá en ch v zev bylo urãeno est prioritních oblastí podpory z rûzn ch segmentû potfieb spoleãnosti. 5 První prioritní oblastí se stalo téma Uchovávání evropského kulturního dûdictví. Pro tuto prioritní oblast bylo v období schváleno celkem padesát osm projektû, kde úspû n byl zhruba kaïd ãtvrt Ïadatel. I mnohé kvalitní projekty nepro ly pfiísn m hodnocením jednotliv ch v zev, nûkteré se o podporu ucházely opakovanû a úspû né byly aï napodruhé, nebo dokonce napotfietí. Z alokace pro individuální projekty a programy ( EUR) bylo pro oblast podpory Uchovávání evropského kulturního dûdictví ãerpáno 51 %, tedy v raznû více neïli z ostatních pûti vyhlá en ch oblastí podpory. Ze souhrnn ch informací zvefiejnûn ch Ministerstvem financí âr (Národním kontaktním místem) je zfiejmé, Ïe oblast urãená Uchovávání evropského kulturního dûdictví byla podpofiena v znamnû. 6 Témûfi dvû tfietiny projektû schválen ch v této prioritní oblasti pfiispûly k restaurování a obnovû nemovitého evropského a národního kulturního dûdictví. V âeské republice byla oblast zamûfiena zejména na ochranu a obnovu národního kulturního dûdictví a na zlep ení péãe o movité kulturní dûdictví a jeho ochrany. 7 3 V dûsledku dlouhodob ch a komplikovan ch jednání, která probíhají jiï od roku 2008, dochází k matoucímu rozporu mezi názvem programového období a dobou, kdy je moïné této podpory vyuïít. PrÛbûÏnû aktualizované informace ke stavu pfiíprav a následné realizaci tohoto programového období je moïné nalézt na uveden ch adresách: 4 Mezi podporované aktivity FM EHP/Norska náleïely Individuální projekty (IP), Programy (PRG) a Blokové granty (BG). V zvy pro IP a PRG byly spoleãné, BG byly fie eny prostfiednictvím fondû (Fond pro podporu v zkumu, Fond pro nestátní neziskové organizace aj.). 5 Uchovávání evropského kulturního dûdictví, Ochrana Ïivotního prostfiedí, Rozvoj lidsk ch zdrojû, Zdravotnictví a péãe o dítû, UdrÏiteln rozvoj, Implementace Schengenského acquis a posilování justice. 6 projekty.html. 7 Oblast Kulturní dûdictví byla blíïe zamûfiena na konzervace a restaurování dfievûn ch konstrukcí (vãetnû preventivních), prezentaci kulturního dûdictví, ale i tradiãní techniky a technologie nebo systémy ochrany movitého kulturního dûdictví. 16

3 Obr. 6. Sychrov (okres Liberec), státní zámek. OranÏerie, stav po dokonãení obnovy. (Foto Jifií Jágr, 2011) Obr. 7. Sychrov (okres Liberec), státní zámek. OranÏerie, stav pfii zahájení obnovy. (Foto Jifií Jágr, 2009) Je tfieba pfiipomenout, za jak ch podmínek bylo moïné Ïádat o dotaci v programovém období V tomto období byl zfiízen Fond na pfiípravu projektû, umoïàující získání men í dotace (do EUR) urãené na vytvofiení dokumentace k projektûm. V rámci následnû vyhla ovan ch v zev pro podání Ïádostí totiï bylo uhrazení nákladû spojen ch s pfiípravou dokumentace neoprávnûn m nákladem, kter el na vrub Ïadatele. V programovém období byly vyhlá- eny celkem tfii v zvy. V kaïdé z nich byl procentnû urãen (ze specifikované celkové ãástky alokované pro dan rok) podíl pro jednotlivé prioritní oblasti. V zva vïdy definovala oprávnûné Ïadatele, poïadavky na spolufinancování, 8 odkazovala na aktualizované dokumenty a stanovila rozmezí v e grantu, o nûjï se Ïadatel podáním Ïádosti ucházel. Ve keré rozpoãty projektû byly fie eny v EUR. 9 JiÏ do Ïádosti bylo nezbytné uvést konkrétní ãinnosti nebo pfiedmûty, které budou zakoupeny, jejich charakteristiku, poãet i jednotkovou cenu. Mezi oprávnûné náklady projektu náleïely kupfiíkladu stavební práce, nákup strojû a zafiízení nebo hardware a software, ale i osobní náklady ãi nákup sluïeb. Mezi neoprávnûné nále- Ïely náklady na pfiípravu dokumentace k Ïádosti o grant. Oprávnûnost nákladû se odvíjela také od jejich pfiímé souvislosti s realizací projektu a byla blíïe specifikována v Postupech pro Ïadatele. Îadatel o dotaci se v pfiedloïené Ïádosti zavázal ke splnûní indikátorû, jejichï hodnota se prostfiednictvím realizace projektu nav í zhodnotí. Pro prioritní oblast Uchovávání evropského kulturního dûdictví bylo moïné uvést napfiíklad indikátory revitalizace budov 10 nebo uchovávání historick ch informací za úãelem zv ení efektivity v zkumu. 11 Z celkem padesáti osmi schválen ch projektû v programovém období byl u pûti z nich úspû n m Ïadatelem Národní památkov ústav. Prostfiednictvím FM EHP/Norska získal NPÚ finanãní podporu v objemu témûfi 3,5 mil. EUR pro následující projekty: Studijní depozitáfi mobiliárních hradû a zámkû, Kostel a sloup Nejsvûtûj í Trojice ve Valãi, Státní zámek Sychrov oprava oranïerie, Hradní muzeum âesk Krumlov, Obnova vstupní budovy vãetnû nádvofií v areálu NKP Dolu Michal v Michálkovicích. Projekt Studijní depozitáfi mobiliárních hradû a zámkû byl úspû n jiï ve druhé v zvû, ostatní ãtyfii uspûly ve tfietí v zvû. Projekt Hradní muzeum âesk Krumlov byl podpofien z Finanãních mechanismû Norska, zbylé ãtyfii projekty získaly podporu Finanãních mechanismû EHP. Ve keré úspû né projekty byly peãlivû sledovány donorsk mi zemûmi, pfiedev ím ze strany Norska. Slavnostních zahájení i pfiedstavení v sledného stavu po obnovû se úãastnil velvyslanec Norského království v Praze, Jeho Excelence Jens Eikaas. Nejen doba realizace, ale i následné desetileté období je donorsk mi zemûmi sledováno. Pfiíjemce grantu má povinnost udrïet v sledky projektu i po jeho ukonãení, coï také projekty NPÚ ãiní. Projekt Studijní depozitáfi mobiliárních hradû a zámkû (The Study Depository for the Castle s Collections) se odehrával pod zá titou dvou územních odborn ch pracovi È NPÚ. PlzeÀské pracovi - tû pro projekt vyuïilo areál objektu klá tera v Plasích, loketské pracovi tû státní zámek KynÏvart. Na obou objektech do lo k vybudování kvalitních moderních depozitáfiû, které umoïàují uloïení pfiedmûtû s ohledem na specifické klimatické podmínky, jeï vyïadují a které jsou adekvátní jejich v znamu a hodnotû. Zpfiístupnûní pfiedmûtû uloïen ch v depozitáfiích pro odbornou vefiejnost je moïné díky novû vybudované badatelnû, která je souãástí realizace projektu. Znaãná ãást velmi hodnotného mobiliáfie ze zámku KynÏvart, doãasnû umístûného v Plasích, byla díky podpofie norsk ch fondû navrácena do novû obnoveného studijního depozitáfie na KynÏvartu. Prostory v Plasích i na KynÏvartu pro ly nároãnou stavební i památkovou obnovou. Klá ter 6 7 Plasy získal nov exteriérov v tah aï do v e tfietího nadzemního podlaïí konventní budovy, kter slouïí pro transport mobiliáfie, ale i pro hendikepované náv tûvníky. Do lo ke stavební i památkové obnovû více neï dvaceti místností, byly restaurovány barokní prvky a dokonãeno jedno ze Santiniho elipsovit ch schodi È. K otevfiení studijního depozitáfie na KynÏvartu do lo jiï v roce 2009, depozitáfi v Plasích byl dokonãen o rok pozdûji. Kostel a sloup Nejsvûtûj í Trojice ve Valãi (The Holy Trinity Church and Column in Valeã) byl re- 8 Grantová pomoc nekryla náklady projektu zcela. Podíl grantové pomoci a spolufinancování se li il dle jednotliv ch v zev a typu Ïadatele (od 60 do 90 % v e grantové pomoci). Pro NPÚ platil podíl grantové pomoci do 85 %, zbyl ch 15 % kofinancování projektû NPÚ bylo zaji tûno prostfiednictvím MK âr ze státního rozpoãtu. 9 KaÏdá pfiíslu ná v zva obsahovala i stanoven fixní smûnn kurs mezi národní mûnou a EUR, kter m se úspû n Ïadatel musel po celou dobu realizace fiídit. 10 U indikátoru revitalizace budov bylo oãekávan m v stupem vytvofiení nové uïitné infrastruktury a vyuïití ploch v historick ch budovách za úãelem zv ení funkãnosti oproti stávajícímu stavu. Kvantifikace indikátoru byla vyãíslitelná v m 2 obnoven ch ploch budov, v novém nav eném poãtu náv tûvníkû po obnovû nebo v novû vytvofien ch pracovních místech. 11 Napfiíklad v stup zpfiístupnûní informací kvantifikovan ch poãtem vydan ch publikací. 17

4 8 Obr. 8. Ostrava, DÛl Michal, Ïenské atny a koupelny, velké bourání. (Foto Karolína Grymová, 2009) Obr. 9. Ostrava, DÛl Michal, kavárna v provozu. (Foto Miloslav Rucki, 2011) staurován v souãinnosti s NPÚ ÚOP v Lokti, zejména se správou objektu státního zámku Valeã. Pfiedmûtem podpory byla obnova vnûj ího plá tû kostela Nejsvûtûj í Trojice, vnitfiních omítek a podlah. Probûhla rozsáhlá sanace krovu kupole, kter byl v havarijním stavu. Dále pak bylo realizováno odvodnûní objektu, vãetnû sanace a odvûtrání hrobky. Restaurátorské práce probíhaly na sloupu Nejsvûtûj í Trojice, figurálních malbách v interiéru a dekorativních malbách ve vstupní kapli hrobky. Restaurována byla také sochafiská v zdoba z dílny Matyá e Bernarda Brauna a vitráïe. Díky úsporám bylo moïné za souhlasu donorsk ch zemí provést oproti pûvodnímu rozsahu projektu i restauraci oltáfiû, zpovûdnice a kazatelny po kozen ch dfievomorkou. Státní zámek Sychrov oprava oranïerie (Sychrov State Castle orangery restoration) v areálu státního zámku Sychrov, kter je spravován NPÚ ÚOP v Liberci. Finanãní podpora byla urãena na stavební a restaurátorské práce, fiízení projektu, publicitu a zaji tûní potfiebn ch v bûrov ch fiízení. Projekt podpofien Finanãními mechanismy EHP fie- il celkovou opravu a stavební úpravy. Cílem bylo uvést objekt do dobrého stavu a zachovat tuto v znamnou památku nejv znamnûj í romantickou stavbu v zámeckém parku areálu státního zámku Sychrov jako letohrádek se slavnostními prosto- 9 rami a kvûtinovou galerií. Dnes díky podpofie FM EHP/Norska vítá oranïerie náv tûvníky k posezení v kavárnû s ojedinûlou atmosférou a v hledem na novogotick zámek a pfiilehl park. Objekt je také vyuïíván pro rodinné oslavy, svatby a jiné mimofiádné události soukromé i spoleãenské. Hradní muzeum âesk Krumlov (Castle Museum âesk Krumlov) vzniklo v areálu státního hradu a zámku âesk Krumlov, spravovaného prostfiednictvím NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. Finanãní podpora byla urãena na stavebnû-technické, restaurátorské a konzervaãní práce (koncepãnû zamûfiené na komplexní obnovu interiérového prostfiedí, souãasnû v ak i na formu historické muzejní instalace navazující na muzejní tradice poãátku 20. století), také ale na fiízení projektu, pro publicitu a zaji tûní potfiebn ch v bûrov ch fiízení. Z podpory bylo moïné zakoupit vybavení náv tûvnického centra i instalaãní mobiliáfi. Cílem projektu se stala obnova a znovuoïivení po mnoho let nevyuïitého komplexu pro prezentaci depozitárních fondû, které pfiipomínají v znamné události spjaté s vlastníky krumlovského panství RoÏmberky, Eggenberky a Schwarzenberky. V pfiízemí objektu bylo zfiízeno náv tûvnické zázemí pokladní centrum, kavárna, obchod s knihami a suven ry, ale také vybudovány edukativní prostory. Expozice Hradního muzea má charakter historické instalace 19. století. Byla otevfiena za úãasti norského velvyslance a generální fieditelky NPÚ poãátkem roku Její souãástí je napfi. model hradního areálu prezentující vzhled objektu v období pozdní gotiky kolem roku 1550, lapidárium, sály pfiipomínající historické majitele panství, zbrojnici, mincovnu, ale i kanceláfi správce nebo fieditele panství. Zcela unikátní je prostor tak zvané pokladnice sakrálního umûní, pfiedstavující novû zrestaurovan soubor barokních relikviáfiû s ostatky pfiisuzovan mi svatému Reparátovi. Obnova vstupní budovy vãetnû nádvofií v areálu národní kulturní památky Dolu Michal v Michálkovicích (Regeneration of entrance building and courtyard at Michal Colliery National Cultural Monument, Michálkovice) byla realizována v letech prostfiednictvím NPÚ ÚOP v Ostravû. Obnovou objektu byla pro náv tûvníky vytvofiena kavárna s ojedinûlou atmosférou b val ch Ïensk ch koupelen a aten a vstupní expozice, kde je moïné strávit pfiíjemn ãas pfii ãekání na prohlídku. Novû vzniklé náv tûvnické centrum nabízí rovnûï potfiebné administrativní a technické zázemí ãi prodejnu suven rû. V patfie pak jsou upraveny místnosti pro zamûstnaneck byt a inspekãní pokoje. Vstupní nádvofií bylo opraveno se zachováním pûvodních dlaïdic a oddûleno od provozní ãásti areálu nízk m plotem. Realizace obnovy zahrnovala stavební práce, nákup, dodávku zafiízení t kajících se prací, sluïby související se stavbou, administrativní náklady, publicitu a bankovní poplatky. Na rekonstrukci tohoto objektu pomocí Norsk ch fondû je jasnû viditelná potfieba vycházet pfii stanovení koncepce památkové obnovy z celkového zámûru obnovy areálu. Obnova areálu Národní kulturní památky DÛl Michal je souãástí dlouholeté snahy NPÚ o záchranu, obnovu a dal í ochranu tohoto areálu, jeho oïivení, postupné zpfiístupnûní vefiejnosti a umoïnûní dal ího poznávání prûmyslové historie Ostravy odborné i laické vefiejnosti a zahraniãním turistûm. Pro programové období Finanãních mechanismû EHP/Norska doposud nebyla pfiijata pravidla pro implementaci pro následující pûtileté období. Poté, co v ak do lo k podpisu Memoranda o porozumûní pro implementaci Finanãního mechanismu EHP a Finanãního mechanismu Norska pro období mezi âeskou republikou, Norskem, Islandem a Lichten tejnsk m kníïectvím, jsou v následujících mûsících pfiipravovány k pfiijetí dokumenty, 18

5 Obr. 10. Valeã (okres Karlovy Vary), kostel Nejsvûtûj í Trojice. Stav po obnovû, koncert bûhem Noci kostelû. (Foto Milo Zajíc, 2011) Obr. 11. Valeã (okres Karlovy Vary), sloup Nejsvûtûj í Trojice. Stav po obnovû, v popfiedí sv. Vojtûch. (Foto Tomá Petr, 2011) které umoïní vyhlá ení první v zvy a pfiípravu prvních projektû. Tomuto podpisu pfiedcházela mnohá mezinárodní jednání. JiÏ v roce 2009 byla parafována Dohoda o pokraãování Finanãního mechanismu EHP a Finanãního mechanismu Norska na období mezi Islandem, Lichten tejnskem, Norskem (tedy donorsk mi státy) a Evropskou unií (urãeno pro dvanáct nov ch ãlenû EU spolu s Portugalskem, panûlskem a eckem). Dal í jednání prûbûïnû pokraãovala aï do podpisu Memorand v ãervnu 2011, pro âr velice v znamného. Cílem tûchto dotací je tak jako v prvním programovém období redukovat sociální a ekonomické rozdíly. DÛraz je opût kladen na posílení spolupráce pfiíjemcû s institucemi v donorsk ch státech. V návaznosti na Dohodu z roku 2009 do lo v ãervenci 2010 k podpisu dokumentu, upfiesàujícího podíly finanãní alokace, kde je pro âeskou republiku urãeno na programové období celkem 131,8 mil. EUR (z toho v rámci FM EHP 61,4 mil. EUR a v rámci FM Norska 70,4 mil. EUR). Také v tomto období jsou vymezena pravidla pro implementaci a urãeny programové oblasti i indikativní alokace finanãního objemu pro kaïdou z nich. Jedním z prioritních sektorû je i Ochrana kulturního dûdictví s programovou oblastí Ochrana a revitalizace kulturního a pfiírodního dûdictví. Podle zpráv znám ch k poãátku roku 2012 bude moïné Ïádat podporu na projekty zamûfiené na ochranu a obnovu nemovitého i movitého kulturního dûdictví. Pro vlastníky a správce kulturních památek, tedy i pro Národní památkov ústav, se tak otevfie nová moïnost získat finanãní prostfiedky na zlep ení péãe o kulturní dûdictví. Souãasnû v ak bude moïno prohloubit stávající ãi zahájit novou spolupráci s institucemi a kolegy z donorsk ch státû. Inspirací, k jak m projektûm by mohl NPÚ pro pfiipravované programové období smûfiovat, mohou b t jiï realizované projekty NPÚ i jin ch ÏadatelÛ, 12 které byly realizovány s hlavním, pro nás spoleãn m cílem uchovat a pfiedat kulturní dûdictví budoucím generacím Informaãní broïura je k dispozici na nebo

Zpráva o ãinnosti za rok 2007

Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Zpráva o ãinnosti za rok 2007 Národní památkov ústav, 2008 ISBN 978-80-87104-22-4 NPÚ ÚOP v Liberci ISBN 978-80-87104-16-3 NPÚ ISBN 978-80-87104-17-0 NPÚ ÚP ISBN 978-80-87104-18-7

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice

Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice 3 Dobové foto dne ního sídla Hutnické zamûstnanecké poji Èovny z 30. let minulého století (A). Fotografie na pfiedûlov ch listech zachycují kompozice vnitfiního a vnûj ího uspofiádání souãasné hlavní budovy

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více