Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû financování obnovy objektû"

Transkript

1 Finanãní mechanismy EHP/Norska jako jeden z moïn ch zdrojû Alena KO ÁKOVÁ HELINGEROVÁ A NOTACE: Text seznamuje s jedním z v znamn ch dotaãních titulû souãasnosti vyuïiteln ch pfii péãi o kulturní dûdictví ve správû Národního památkového ústavu i jin ch správcû a majitelû památkov ch objektû a areálû. Finanãní podpora ohraniãená programov mi obdobími umoïnila v letech znovuoïivení mnoha chátrajících objektû. Obdobná oãekávání se pojí k nadcházejícím v zvám pro léta , se zahájením v roce Národní památkov ústav spravuje a prezentuje více neï sto památkov ch objektû nebo jejich souborû a areálû v majetku státu a zpfiístupàuje tyto objekty vefiejnosti, která tak získává moïnost seznámit se s historií a kulturou na ich pfiedkû. Majetek spravovan prostfiednictvím Národního památkového ústavu je natolik rozsáhl, Ïe je nutné prûbûïnû neustále aktivnû vyhledávat moïnosti získání finanãních pfiíspûvkû na zachování a obnovu kulturních památek i mimo zdroje státního rozpoãtu. Problematika vyhledávání a získávání finanãní podpory urãené projektûm, jejichï hlavním tématem je oblast kulturního dûdictví a péãe o nû, zahrnuje ir í okruh moïn ch zdrojû. Kromû podpory poskytované prostfiednictvím Evropské unie je jednou z vítan ch moïností také zahraniãní pomoc vûãi âeské republice. Mezi nejv znamnûj í zdroje umoïàující podporu tohoto typu se fiadí takzvané Norské fondy. Tento dotaãní zdroj je nejznámûj í pod v e uveden m zkrácen m názvem, kter v ak nepostihuje sloïitûj í skuteãnost, Ïe se jedná o dvû grantová schémata (Finanãní mechanismus Evropského hospodáfiského prostoru 1 (EHP) a Norsk finanãní mechanismus). Pfiístup k ãerpání prostfiedkû z tohoto zdroje nebyl pro âeskou republiku moïn dfiíve neï po vstupu do Evropské unie v roce Jak je obvyklé na úrovni tûchto fondû i jin ch dotaãních titulû, nikoliv v ak na národní úrovni, jsou i zde urãována nûkolikaletá období moïného vyuïití dotací, zvaná programová období. První, dnes jiï ukonãené programové období Finanãních mechanismû Evropského hospodáfiského prostoru / Norska (FM EHP/Norska) bylo zahájeno podpisem smlouvy mezi EHP a EU v roce Zemû zapojené do Evropského sdruïení volného obchodu, které se podílejí i na Evropském hospodáfiském prostoru (EHP) Islandská republika, Lichten tejnské kní- Ïectví a Norské království se tehdy jakoïto do- Obr. 1. âesk Krumlov, státní hrad a zámek, sál krumlovsk ch vévodû stav po rekonstrukci. (Foto Ladislav Pouzar, 2011) Obr. 2. âesk Krumlov, státní hrad a zámek, sál krumlovsk ch vévodû stav pfied rekonstrukcí. (Foto Ladislav Pouzar, 2009) 1 Evropsk hospodáfisk prostor (EHP) neboli European Economic Area (EEA), viz Norway/zivotni-prostredi/europe/eea/ nebo

2 3 4 5 Obr. 3. KynÏvart (okres Cheb), státní zámek. Depozitáfi, chodba 164 bûhem prací. (Foto Milo íha, 2009) Obr. 4. KynÏvart (okres Cheb), státní zámek. Depozitáfi, chodba 164 po dokonãení. (Foto Milo íha, 2009) Obr. 5. Plasy (okres PlzeÀ), studijní depozitáfi. Slavnostního otevfiení se zúãastnil velvyslanec Norského království Jeho Excelence Jens Eikaas. (Foto Radovan Kodera, 2011) norské státy smluvnû zavázaly poskytnout podporu tûm státûm EU, které jsou souãasnû úãastny v EHP. Tento nov finanãní zdroj následnû umoïnil nejen realizaci mnoha prospû n ch projektû, ale i vytvofiení profesních kontaktû, na které bude moïné navázat a rozvíjet je v nadcházejícím, jiï druhém programovém období FM EHP/Norska Implementace pro první programové období FM EHP/Norska v âr byla zahájena v roce 2005, a sice prostfiednictvím vyhlá ení první ze tfií v zev urãen ch pro vybrané podporované aktivity, 4 takzvané Individuální projekty a Programy; dvû dal í v zvy byly vyhlá eny v následujících letech 2006 a Celková alokace urãená pro toto programové období v âr ( EUR) byla tfiemi v zvami zcela vyãerpána, pfiiãemï v ukonãeném programovém období bylo schváleno 133 individuálních projektû, pût programû a est blokov ch grantû, kde individuální projekty a programy obdrïely vût inu (79 % alokace pro âr) a blokové granty 21 %. V rámci tfií vyhlá en ch v zev bylo urãeno est prioritních oblastí podpory z rûzn ch segmentû potfieb spoleãnosti. 5 První prioritní oblastí se stalo téma Uchovávání evropského kulturního dûdictví. Pro tuto prioritní oblast bylo v období schváleno celkem padesát osm projektû, kde úspû n byl zhruba kaïd ãtvrt Ïadatel. I mnohé kvalitní projekty nepro ly pfiísn m hodnocením jednotliv ch v zev, nûkteré se o podporu ucházely opakovanû a úspû né byly aï napodruhé, nebo dokonce napotfietí. Z alokace pro individuální projekty a programy ( EUR) bylo pro oblast podpory Uchovávání evropského kulturního dûdictví ãerpáno 51 %, tedy v raznû více neïli z ostatních pûti vyhlá en ch oblastí podpory. Ze souhrnn ch informací zvefiejnûn ch Ministerstvem financí âr (Národním kontaktním místem) je zfiejmé, Ïe oblast urãená Uchovávání evropského kulturního dûdictví byla podpofiena v znamnû. 6 Témûfi dvû tfietiny projektû schválen ch v této prioritní oblasti pfiispûly k restaurování a obnovû nemovitého evropského a národního kulturního dûdictví. V âeské republice byla oblast zamûfiena zejména na ochranu a obnovu národního kulturního dûdictví a na zlep ení péãe o movité kulturní dûdictví a jeho ochrany. 7 3 V dûsledku dlouhodob ch a komplikovan ch jednání, která probíhají jiï od roku 2008, dochází k matoucímu rozporu mezi názvem programového období a dobou, kdy je moïné této podpory vyuïít. PrÛbûÏnû aktualizované informace ke stavu pfiíprav a následné realizaci tohoto programového období je moïné nalézt na uveden ch adresách: 4 Mezi podporované aktivity FM EHP/Norska náleïely Individuální projekty (IP), Programy (PRG) a Blokové granty (BG). V zvy pro IP a PRG byly spoleãné, BG byly fie eny prostfiednictvím fondû (Fond pro podporu v zkumu, Fond pro nestátní neziskové organizace aj.). 5 Uchovávání evropského kulturního dûdictví, Ochrana Ïivotního prostfiedí, Rozvoj lidsk ch zdrojû, Zdravotnictví a péãe o dítû, UdrÏiteln rozvoj, Implementace Schengenského acquis a posilování justice. 6 projekty.html. 7 Oblast Kulturní dûdictví byla blíïe zamûfiena na konzervace a restaurování dfievûn ch konstrukcí (vãetnû preventivních), prezentaci kulturního dûdictví, ale i tradiãní techniky a technologie nebo systémy ochrany movitého kulturního dûdictví. 16

3 Obr. 6. Sychrov (okres Liberec), státní zámek. OranÏerie, stav po dokonãení obnovy. (Foto Jifií Jágr, 2011) Obr. 7. Sychrov (okres Liberec), státní zámek. OranÏerie, stav pfii zahájení obnovy. (Foto Jifií Jágr, 2009) Je tfieba pfiipomenout, za jak ch podmínek bylo moïné Ïádat o dotaci v programovém období V tomto období byl zfiízen Fond na pfiípravu projektû, umoïàující získání men í dotace (do EUR) urãené na vytvofiení dokumentace k projektûm. V rámci následnû vyhla ovan ch v zev pro podání Ïádostí totiï bylo uhrazení nákladû spojen ch s pfiípravou dokumentace neoprávnûn m nákladem, kter el na vrub Ïadatele. V programovém období byly vyhlá- eny celkem tfii v zvy. V kaïdé z nich byl procentnû urãen (ze specifikované celkové ãástky alokované pro dan rok) podíl pro jednotlivé prioritní oblasti. V zva vïdy definovala oprávnûné Ïadatele, poïadavky na spolufinancování, 8 odkazovala na aktualizované dokumenty a stanovila rozmezí v e grantu, o nûjï se Ïadatel podáním Ïádosti ucházel. Ve keré rozpoãty projektû byly fie eny v EUR. 9 JiÏ do Ïádosti bylo nezbytné uvést konkrétní ãinnosti nebo pfiedmûty, které budou zakoupeny, jejich charakteristiku, poãet i jednotkovou cenu. Mezi oprávnûné náklady projektu náleïely kupfiíkladu stavební práce, nákup strojû a zafiízení nebo hardware a software, ale i osobní náklady ãi nákup sluïeb. Mezi neoprávnûné nále- Ïely náklady na pfiípravu dokumentace k Ïádosti o grant. Oprávnûnost nákladû se odvíjela také od jejich pfiímé souvislosti s realizací projektu a byla blíïe specifikována v Postupech pro Ïadatele. Îadatel o dotaci se v pfiedloïené Ïádosti zavázal ke splnûní indikátorû, jejichï hodnota se prostfiednictvím realizace projektu nav í zhodnotí. Pro prioritní oblast Uchovávání evropského kulturního dûdictví bylo moïné uvést napfiíklad indikátory revitalizace budov 10 nebo uchovávání historick ch informací za úãelem zv ení efektivity v zkumu. 11 Z celkem padesáti osmi schválen ch projektû v programovém období byl u pûti z nich úspû n m Ïadatelem Národní památkov ústav. Prostfiednictvím FM EHP/Norska získal NPÚ finanãní podporu v objemu témûfi 3,5 mil. EUR pro následující projekty: Studijní depozitáfi mobiliárních hradû a zámkû, Kostel a sloup Nejsvûtûj í Trojice ve Valãi, Státní zámek Sychrov oprava oranïerie, Hradní muzeum âesk Krumlov, Obnova vstupní budovy vãetnû nádvofií v areálu NKP Dolu Michal v Michálkovicích. Projekt Studijní depozitáfi mobiliárních hradû a zámkû byl úspû n jiï ve druhé v zvû, ostatní ãtyfii uspûly ve tfietí v zvû. Projekt Hradní muzeum âesk Krumlov byl podpofien z Finanãních mechanismû Norska, zbylé ãtyfii projekty získaly podporu Finanãních mechanismû EHP. Ve keré úspû né projekty byly peãlivû sledovány donorsk mi zemûmi, pfiedev ím ze strany Norska. Slavnostních zahájení i pfiedstavení v sledného stavu po obnovû se úãastnil velvyslanec Norského království v Praze, Jeho Excelence Jens Eikaas. Nejen doba realizace, ale i následné desetileté období je donorsk mi zemûmi sledováno. Pfiíjemce grantu má povinnost udrïet v sledky projektu i po jeho ukonãení, coï také projekty NPÚ ãiní. Projekt Studijní depozitáfi mobiliárních hradû a zámkû (The Study Depository for the Castle s Collections) se odehrával pod zá titou dvou územních odborn ch pracovi È NPÚ. PlzeÀské pracovi - tû pro projekt vyuïilo areál objektu klá tera v Plasích, loketské pracovi tû státní zámek KynÏvart. Na obou objektech do lo k vybudování kvalitních moderních depozitáfiû, které umoïàují uloïení pfiedmûtû s ohledem na specifické klimatické podmínky, jeï vyïadují a které jsou adekvátní jejich v znamu a hodnotû. Zpfiístupnûní pfiedmûtû uloïen ch v depozitáfiích pro odbornou vefiejnost je moïné díky novû vybudované badatelnû, která je souãástí realizace projektu. Znaãná ãást velmi hodnotného mobiliáfie ze zámku KynÏvart, doãasnû umístûného v Plasích, byla díky podpofie norsk ch fondû navrácena do novû obnoveného studijního depozitáfie na KynÏvartu. Prostory v Plasích i na KynÏvartu pro ly nároãnou stavební i památkovou obnovou. Klá ter 6 7 Plasy získal nov exteriérov v tah aï do v e tfietího nadzemního podlaïí konventní budovy, kter slouïí pro transport mobiliáfie, ale i pro hendikepované náv tûvníky. Do lo ke stavební i památkové obnovû více neï dvaceti místností, byly restaurovány barokní prvky a dokonãeno jedno ze Santiniho elipsovit ch schodi È. K otevfiení studijního depozitáfie na KynÏvartu do lo jiï v roce 2009, depozitáfi v Plasích byl dokonãen o rok pozdûji. Kostel a sloup Nejsvûtûj í Trojice ve Valãi (The Holy Trinity Church and Column in Valeã) byl re- 8 Grantová pomoc nekryla náklady projektu zcela. Podíl grantové pomoci a spolufinancování se li il dle jednotliv ch v zev a typu Ïadatele (od 60 do 90 % v e grantové pomoci). Pro NPÚ platil podíl grantové pomoci do 85 %, zbyl ch 15 % kofinancování projektû NPÚ bylo zaji tûno prostfiednictvím MK âr ze státního rozpoãtu. 9 KaÏdá pfiíslu ná v zva obsahovala i stanoven fixní smûnn kurs mezi národní mûnou a EUR, kter m se úspû n Ïadatel musel po celou dobu realizace fiídit. 10 U indikátoru revitalizace budov bylo oãekávan m v stupem vytvofiení nové uïitné infrastruktury a vyuïití ploch v historick ch budovách za úãelem zv ení funkãnosti oproti stávajícímu stavu. Kvantifikace indikátoru byla vyãíslitelná v m 2 obnoven ch ploch budov, v novém nav eném poãtu náv tûvníkû po obnovû nebo v novû vytvofien ch pracovních místech. 11 Napfiíklad v stup zpfiístupnûní informací kvantifikovan ch poãtem vydan ch publikací. 17

4 8 Obr. 8. Ostrava, DÛl Michal, Ïenské atny a koupelny, velké bourání. (Foto Karolína Grymová, 2009) Obr. 9. Ostrava, DÛl Michal, kavárna v provozu. (Foto Miloslav Rucki, 2011) staurován v souãinnosti s NPÚ ÚOP v Lokti, zejména se správou objektu státního zámku Valeã. Pfiedmûtem podpory byla obnova vnûj ího plá tû kostela Nejsvûtûj í Trojice, vnitfiních omítek a podlah. Probûhla rozsáhlá sanace krovu kupole, kter byl v havarijním stavu. Dále pak bylo realizováno odvodnûní objektu, vãetnû sanace a odvûtrání hrobky. Restaurátorské práce probíhaly na sloupu Nejsvûtûj í Trojice, figurálních malbách v interiéru a dekorativních malbách ve vstupní kapli hrobky. Restaurována byla také sochafiská v zdoba z dílny Matyá e Bernarda Brauna a vitráïe. Díky úsporám bylo moïné za souhlasu donorsk ch zemí provést oproti pûvodnímu rozsahu projektu i restauraci oltáfiû, zpovûdnice a kazatelny po kozen ch dfievomorkou. Státní zámek Sychrov oprava oranïerie (Sychrov State Castle orangery restoration) v areálu státního zámku Sychrov, kter je spravován NPÚ ÚOP v Liberci. Finanãní podpora byla urãena na stavební a restaurátorské práce, fiízení projektu, publicitu a zaji tûní potfiebn ch v bûrov ch fiízení. Projekt podpofien Finanãními mechanismy EHP fie- il celkovou opravu a stavební úpravy. Cílem bylo uvést objekt do dobrého stavu a zachovat tuto v znamnou památku nejv znamnûj í romantickou stavbu v zámeckém parku areálu státního zámku Sychrov jako letohrádek se slavnostními prosto- 9 rami a kvûtinovou galerií. Dnes díky podpofie FM EHP/Norska vítá oranïerie náv tûvníky k posezení v kavárnû s ojedinûlou atmosférou a v hledem na novogotick zámek a pfiilehl park. Objekt je také vyuïíván pro rodinné oslavy, svatby a jiné mimofiádné události soukromé i spoleãenské. Hradní muzeum âesk Krumlov (Castle Museum âesk Krumlov) vzniklo v areálu státního hradu a zámku âesk Krumlov, spravovaného prostfiednictvím NPÚ ÚOP v âesk ch Budûjovicích. Finanãní podpora byla urãena na stavebnû-technické, restaurátorské a konzervaãní práce (koncepãnû zamûfiené na komplexní obnovu interiérového prostfiedí, souãasnû v ak i na formu historické muzejní instalace navazující na muzejní tradice poãátku 20. století), také ale na fiízení projektu, pro publicitu a zaji tûní potfiebn ch v bûrov ch fiízení. Z podpory bylo moïné zakoupit vybavení náv tûvnického centra i instalaãní mobiliáfi. Cílem projektu se stala obnova a znovuoïivení po mnoho let nevyuïitého komplexu pro prezentaci depozitárních fondû, které pfiipomínají v znamné události spjaté s vlastníky krumlovského panství RoÏmberky, Eggenberky a Schwarzenberky. V pfiízemí objektu bylo zfiízeno náv tûvnické zázemí pokladní centrum, kavárna, obchod s knihami a suven ry, ale také vybudovány edukativní prostory. Expozice Hradního muzea má charakter historické instalace 19. století. Byla otevfiena za úãasti norského velvyslance a generální fieditelky NPÚ poãátkem roku Její souãástí je napfi. model hradního areálu prezentující vzhled objektu v období pozdní gotiky kolem roku 1550, lapidárium, sály pfiipomínající historické majitele panství, zbrojnici, mincovnu, ale i kanceláfi správce nebo fieditele panství. Zcela unikátní je prostor tak zvané pokladnice sakrálního umûní, pfiedstavující novû zrestaurovan soubor barokních relikviáfiû s ostatky pfiisuzovan mi svatému Reparátovi. Obnova vstupní budovy vãetnû nádvofií v areálu národní kulturní památky Dolu Michal v Michálkovicích (Regeneration of entrance building and courtyard at Michal Colliery National Cultural Monument, Michálkovice) byla realizována v letech prostfiednictvím NPÚ ÚOP v Ostravû. Obnovou objektu byla pro náv tûvníky vytvofiena kavárna s ojedinûlou atmosférou b val ch Ïensk ch koupelen a aten a vstupní expozice, kde je moïné strávit pfiíjemn ãas pfii ãekání na prohlídku. Novû vzniklé náv tûvnické centrum nabízí rovnûï potfiebné administrativní a technické zázemí ãi prodejnu suven rû. V patfie pak jsou upraveny místnosti pro zamûstnaneck byt a inspekãní pokoje. Vstupní nádvofií bylo opraveno se zachováním pûvodních dlaïdic a oddûleno od provozní ãásti areálu nízk m plotem. Realizace obnovy zahrnovala stavební práce, nákup, dodávku zafiízení t kajících se prací, sluïby související se stavbou, administrativní náklady, publicitu a bankovní poplatky. Na rekonstrukci tohoto objektu pomocí Norsk ch fondû je jasnû viditelná potfieba vycházet pfii stanovení koncepce památkové obnovy z celkového zámûru obnovy areálu. Obnova areálu Národní kulturní památky DÛl Michal je souãástí dlouholeté snahy NPÚ o záchranu, obnovu a dal í ochranu tohoto areálu, jeho oïivení, postupné zpfiístupnûní vefiejnosti a umoïnûní dal ího poznávání prûmyslové historie Ostravy odborné i laické vefiejnosti a zahraniãním turistûm. Pro programové období Finanãních mechanismû EHP/Norska doposud nebyla pfiijata pravidla pro implementaci pro následující pûtileté období. Poté, co v ak do lo k podpisu Memoranda o porozumûní pro implementaci Finanãního mechanismu EHP a Finanãního mechanismu Norska pro období mezi âeskou republikou, Norskem, Islandem a Lichten tejnsk m kníïectvím, jsou v následujících mûsících pfiipravovány k pfiijetí dokumenty, 18

5 Obr. 10. Valeã (okres Karlovy Vary), kostel Nejsvûtûj í Trojice. Stav po obnovû, koncert bûhem Noci kostelû. (Foto Milo Zajíc, 2011) Obr. 11. Valeã (okres Karlovy Vary), sloup Nejsvûtûj í Trojice. Stav po obnovû, v popfiedí sv. Vojtûch. (Foto Tomá Petr, 2011) které umoïní vyhlá ení první v zvy a pfiípravu prvních projektû. Tomuto podpisu pfiedcházela mnohá mezinárodní jednání. JiÏ v roce 2009 byla parafována Dohoda o pokraãování Finanãního mechanismu EHP a Finanãního mechanismu Norska na období mezi Islandem, Lichten tejnskem, Norskem (tedy donorsk mi státy) a Evropskou unií (urãeno pro dvanáct nov ch ãlenû EU spolu s Portugalskem, panûlskem a eckem). Dal í jednání prûbûïnû pokraãovala aï do podpisu Memorand v ãervnu 2011, pro âr velice v znamného. Cílem tûchto dotací je tak jako v prvním programovém období redukovat sociální a ekonomické rozdíly. DÛraz je opût kladen na posílení spolupráce pfiíjemcû s institucemi v donorsk ch státech. V návaznosti na Dohodu z roku 2009 do lo v ãervenci 2010 k podpisu dokumentu, upfiesàujícího podíly finanãní alokace, kde je pro âeskou republiku urãeno na programové období celkem 131,8 mil. EUR (z toho v rámci FM EHP 61,4 mil. EUR a v rámci FM Norska 70,4 mil. EUR). Také v tomto období jsou vymezena pravidla pro implementaci a urãeny programové oblasti i indikativní alokace finanãního objemu pro kaïdou z nich. Jedním z prioritních sektorû je i Ochrana kulturního dûdictví s programovou oblastí Ochrana a revitalizace kulturního a pfiírodního dûdictví. Podle zpráv znám ch k poãátku roku 2012 bude moïné Ïádat podporu na projekty zamûfiené na ochranu a obnovu nemovitého i movitého kulturního dûdictví. Pro vlastníky a správce kulturních památek, tedy i pro Národní památkov ústav, se tak otevfie nová moïnost získat finanãní prostfiedky na zlep ení péãe o kulturní dûdictví. Souãasnû v ak bude moïno prohloubit stávající ãi zahájit novou spolupráci s institucemi a kolegy z donorsk ch státû. Inspirací, k jak m projektûm by mohl NPÚ pro pfiipravované programové období smûfiovat, mohou b t jiï realizované projekty NPÚ i jin ch ÏadatelÛ, 12 které byly realizovány s hlavním, pro nás spoleãn m cílem uchovat a pfiedat kulturní dûdictví budoucím generacím Informaãní broïura je k dispozici na nebo

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK

KUTNOHORSKÝ NOVÝ MAJÁK IOP pod lupou Číslo 11 I září I 2011 Informační čtvrtletník Integrovaného operačního programu Víte, že 16. září bylo ze 7989 přijatých žádostí o podporu v IOP již 7043 vybráno k podpoře? Na tyto schválené

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU

VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU VYBRANÉ PROBLÉMY TRANSPARENTNOSTI ôeského NEZISKOVÉHO SEKTORU Pavel Bachmann âesk neziskov sektor a pfiíãiny jeho nedostateãné transparentnosti Role neziskového sektoru, kter je nezastupitelnou souãástí

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Bez práce nejsou koláãe

Bez práce nejsou koláãe MAS LABSKÉ SKÁLY VYDÁN V RÁMCI PROJEKTU REALIZACE SPL - LABSKÉ SKÁLY HRAJÍ PRIM KVùTEN 2011 NEPRODEJNÉ Bez práce nejsou koláãe KaÏd urãitû zná tuto moudrou vûtiãku. A protoïe MASka pracuje na plné obrátky,

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Sbírka instrukcí a sdûlení

Sbírka instrukcí a sdûlení castka3.qxd 7.4.2006 16:23 Stránka 1 Roãník 2005 Sbírka instrukcí a sdûlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI âeské REPUBLIKY âástka 3 Rozeslána dne 00. prosince Cena 00 Kã OBSAH: 15. Pokyn obecné povahy ze dne

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ

v letech 1945 1958 Kristina UHLÍKOVÁ Ochrana sakrálních památek v v letech 1945 1958 ãesk ch zemích Kristina UHLÍKOVÁ Obr. 1. Prá ily (okres Klatovy), kostel sv. Prokopa, odstfielen v roce 1979. (Foto pfied rokem 1953, fotoarchiv NPÚ) Pfiedkládan

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více