PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Jindřiška Gregoriniová. (stručný přehled květen 2008)"

Transkript

1 Fondy Evropské unie PhDr. Jindřiška Gregoriniová (stručný přehled květen 2008) Regionální politika Evropské unie, nazývaná též politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy přispívají na rozvoj chudších států a regionů, aby se zvýšila kvalita života obyvatel celé Evropské unie. Nástrojem regionální politiky jsou strukturální fondy a Fond soudržnosti, které slouží jako finanční zdroje k naplnění cílů této politiky. Obecně lze říci, že regionální politika podporuje především ty regiony v členských státech, které nedosahují 75% průměru úrovně HDP Evropské unie na osobu. Strukturální fondy (SF) jsou určeny pro chudší nebo jinak znevýhodněné regiony (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti, oblasti s geografickým nebo přírodním znevýhodněním, jako například ostrovy, hornaté oblasti, řídce osídlené oblasti a pohraniční regiony). Existují dva strukturální fondy: 1. Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF): podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, využívání obnovitelných zdrojů energie, výsadba regenerační zeleně, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, zavádění služeb elektronické veřejné správy, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, modernizace systému krizového managementu apod. 2. Evropský sociální fond (ESF): podporovány jsou neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. Fond soudržnosti (FS) je na rozdíl od strukturálních fondů určený na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (dálnice a silnice I. třídy, železnice, vodní doprava, řízení silniční, železniční, říční, námořní a letecké dopravy) a ochranu životního prostředí. Česká republika se řadí mezi chudší státy Evropské unie a v období může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard, což je zhruba 752,7 miliard Kč. Cíle regionální politiky V období sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci (tzv. finanční perspektiva) prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyčleněno (přibližně 8 686,8 mld. Kč): 1

2 Cíl 1 Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. Tento cíl je financovaný z ERDF, ESF a FS a v České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy. Cíl 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Je to podpora regionů s HDP nad 75 % průměru EU. Tento cíl je financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadá Hl. m. Praha. Cíl 3 Evropská územní spolupráce: podpora přeshraniční spolupráce regionů na úrovni NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. Tento cíl je financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadají všechny regiony. Regiony pro regionální politiku Každý členský stát EU má za sebou samostatný vývoj územněsprávního členění respektujícího přirozené potřeby státní správy a obyvatel. Z toho důvodu existuje v Evropské unii 27 různých systémů správního členění, což omezuje možnosti vzájemného statistického a ekonomického srovnávání regionů pro účely politiky HSS. Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech byla proto v roce 1988 zavedena jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS). Na jejím základě jsou dle počtu obyvatel definovány tři hlavní úrovně regionálního členění území: Úroveň Doporučený minimální počet obyvatel Doporučený maximální počet obyvatel NUTS I NUTS II NUTS III Česká republika byla historicky tradičně dělena na kraje odpovídající úrovni NUTS III, avšak kvůli vstupu do Evropské unie musela zavést mezi stát a kraje ještě jeden stupeň členění odpovídající úrovni NUTS II: regiony soudržnosti. Právě na úroveň NUTS II je totiž směřována podpora z fondů EU v cíli Konvergence a částečně též Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Kromě tří úrovní NUTS ještě existují dvě nižší úrovně územněsprávního statistické členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU. Jedná se o tzv. místní administrativní jednotky (LAU). Členění území České republiky Úroveň Název Počet jednotek NUTS I Stát 1 NUTS II Regiony soudržnosti 8 NUTS III Kraje 14 LAU I Okresy pražských obvodů LAU II Obce

3 Na mapě je zobrazena skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II): NUTS I NUTS II (8) Regiony soudržnosti NUTS III (14) kraje Praha Praha Střední Čechy Středočeský Severozápad Ústecký Karlovarský Jihozápad Plzeňský Jihočeský Česká republika Liberecký Severovýchod Královehradecký Pardubický Jihovýchod Vysočina Jihomoravský Střední Morava Olomoucký Zlínský Moravskoslezsko Moravskoslezský LAU I Okresy pražských obvodů LAU II Obce Zdroje: 3

4 Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. Klíčové strategické programové dokumenty politiky HSS Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS jsou na evropské úrovni Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde jsou definovány hlavní priority politiky HSS v období Každý členský stát definuje svůj Národní rozvojový plán (NRP) popisující hlavní rozvojové problémy země. Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS. Operační programy V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů nejdůležitějšími dokumenty právě operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. Operační programy a cíle regionální politiky V období bude v České republice využíváno 26 operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS: Cíl 1 - Konvergence Podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. (cca 730,00 mld. Kč). Osm tematických operačních programů (21,23 mld., cca 598,62 mld. Kč) CÍL 1 Konvergence a jejich řídící orgány: OP Doprava MD OP Životní prostředí MŽP OP Podnikání a inovace MPO OP Výzkum a vývoj pro inovace MŠMT OP Lidské zdroje a zaměstnanost MPSV OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT Integrovaný operační program MMR OP Technická pomoc MMR Sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II (4,66 mld., cca 131,38 mld. Kč) CÍL 1 - Konvergence: - (Řídícím orgánem jsou Regionální rady) ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Morava ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Střední Čechy 4

5 Cíl2 - Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld. (cca 11,73 mld. Kč). OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Cíl 3 - Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU). ESPON Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost. Řídící orgán je Ministerstvo vnitra a územního rozvoje v Lucembursku. Cílem je výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje. Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy). Má 2 priority 1) rozvoj a dodání služeb, 2) technická asistence. Cíle jsou: zlepšení efektivnosti územní spolupráce. Spolufinancování (kofinancování) V každém programu hrazeném z fondů EU je nutné spolufinancování ze strany České republiky. V programovacím období poskytují fondy EU maximálně 85 % alokace a domácí spolufinancování činí 15 % (státní rozpočet, veřejné rozpočty). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší. Tento pojem se užívá i při financování jednotlivých projektů. Každý projekt je zčásti hrazen finančními prostředky z fondů EU a zčásti jsou nutné vlastní zdroje žadatele. To znamená, že žadatel projekt kofinancuje. Integrovaný operační program - IOP Subjekty působící v oblasti kultury mohou čerpat v období finanční prostředky na své projekty zejména prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Integrovaný operační program byl schválen Evropskou komisí dne Kultura je podporována v rámci prioritní osy 5 - Národní podpora územního rozvoje. Cílem intervencí realizovaných prostřednictvím prioritní osy Národní podpora územního rozvoje je vytvoření základního prostředí, na které budou komplementárně navazovat intervence z ROPů. Jednotlivé oblasti intervence mají národní a systémový význam a rozměr na rozdíl od opatření v Regionálních operačních programech, která akcentují místní či regionální rozměr. Navrhované intervence vytvářejí základní podmínky pro rozvoj regionů v oblastech kultury, bydlení a územní politiky. Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví (212,8 mil. EUR z ERDF) 5

6 Oblast intervence 5.1 se zaměřuje na revitalizaci kulturních památek, modernizaci objektů a jejich vybavení pro uchování, ochranu a další využití národního kulturního dědictví a modernizaci kulturních sužeb. Intervence v oblasti kultury je koncipována tak, aby kromě bezprostředního přínosu v podobě obnovených a efektivně využitých památek a vybudovaných či modernizovaných zařízení infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl přinášela také sekundární dopady v podobě stimulace vzniku dalších projektů obnovy a využití kulturního dědictví a budování infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl, připravovaných mimo rámec operačních programů nebo realizovaných v období přesahujícím časový horizont roku V rámci oblasti intervence budou podporovány projekty zaměřené na využití stávajících objektů k poskytování kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou. Jedná se o: specifické služby vlastníkům památek, investorům a podnikatelům v oblasti památek, a kulturního průmyslu (zejména v podobě metodické podpory a konzultací) služby pro odbornou veřejnost (expertizní činnost, organizace celostátních a mezinárodních konferencí a workshopů, prezentace poznatků, kurzy a školení apod.) služby pro laickou veřejnost (moderní formy prezentace nemovitého, movitého a nehmotného kulturního dědictví, kulturní služby jako divadelní a taneční představení, koncerty, společenské akce atd., vzdělávací akce pro školy a další cílové skupiny). Projekty musí mít prokazatelný přímý přínos jak z hlediska dopadů na sociální a ekonomický růst a na zvýšení atraktivity prostředí státu, tak synergický efekt spočívající v tom, že umožní napojení dalších projektů v oblasti služeb a podnikání (např. kulturní průmysl, obchod, umělecko-řemeslná výroba, vzdělávací aktivity, CR apod.), realizovaných zejména v rámci jednotlivých ROP. V rámci oblasti intervence budou podporovány projekty nadregionálního charakteru. To znamená projekty, které splňují přinejmenším jeden z následujících požadavků: odborná kompetence a národní působnost příjemce prokázané statutem a případně existencí vlastní nebo smluvně zajištěné sítě regionálních pracovišť na území většiny regionů NUTS 2, nadnárodní nebo národní význam památky (doložený zápisem v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zápisem v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka), územní umístění investic v rámci projektu do nejméně čtyř regionů soudržnosti a zajištěná centrální koordinovaná realizace a následný provoz objektů v rámci celého projektu. Zaměření oblasti intervence respektuje princip koncentrace prostředků na realizaci malého počtu projektů (20 až 25 projektů) s maximálním přínosem pro podporu využití kulturního dědictví ke stimulaci sociálního a ekonomického růstu celé ČR. Předpokládaný objem uznatelných nákladů jednotlivých projektů je v řádech 100 mil. Kč. V případě ROP mohou být podporovány jiné národní kulturní památky, pokud nejsou ve vlastnictví státu a slouží cestovnímu ruchu. Oblast intervence 5.1 bude realizována výhradně v rámci cíle Konvergence. Podpory nezahrnou území hl. města Prahy. Podporované aktivity: a) Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR b1) Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. 6

7 b2) Projekty obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na území většiny 2, které je nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu realizovat centrálně. c) Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou c1) Vybudování či modernizace celostátně působících center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a pomoc při zajišťování distribuce a propagace produktů a služeb v oblastech knihovních fondů a knižní produkce a distribuce, filmu, hudby, soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a multimediální tvorby. c2) Vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného umění a knihovnictví, zajišťované celostátně působícími neziskovými organizacemi. Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou je zaměřeno na doplnění a zefektivnění stávající infrastruktury pro kulturní služby a kulturní průmysl na národní úrovni. V rámci aktivity budou realizovány dva typy projektů. Za prvé, projekty vybudování či modernizace celostátně působících center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a pomoc při zajišťování distribuce a propagace produktů a služeb v oblastech knihovních fondů a knižní produkce a distribuce, filmu, hudby, soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a multimediální tvorby. Za druhé, projekty vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného umění a knihovnictví, zajišťované celostátně působícími neziskovými organizacemi. Příkladem může být projekt Centrum moderního a současného středoevropského umění v Olomouci. Příjemci podpory: Aktivit 5.1a) organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č.2/1969 Sb. (tzv. kompetenční zákon) a zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky konkrétně bude příjemcem podpory Ministerstvo kultury, resp. jím zřízené příspěvkové organizace Nestátní neziskové organizace (NNO) obecně prospěšné společnosti podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, nadace či nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Aktivita 5.1b) organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č.2/1969 Sb. (tzv. kompetenční zákon) a zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky konkrétně bude příjemcem podpory Ministerstvo kultury, resp. jím zřízené příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace (NNO) církve a náboženské společnosti a další právnické osoby podle zákona č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, obecně prospěšné společnosti podle zákona č.248/1995 Sb., obce a jimi zřizované organizace (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) svazky obcí ( 49 a další zákona č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) zájmová sdružení právnických osob ( 20f až 20j zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník) Aktivita 5.1c) organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace podle zákona č.2/1969 Sb. (tzv. kompetenční zákon) a zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky konkrétně bude příjemcem podpory Ministerstvo kultury, resp. jím zřízené příspěvkové organizace nestátní neziskové organizace (NNO) obecně prospěšné společnosti podle zákona č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, občanská sdružení podle zákona 7

8 č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, nadace či nadační fondy podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech zájmová sdružení právnických osob ( 20f až 20j zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník) * * * Další možností pro kraje je čerpání finančních prostředků ze 7 Regionálních operačních programů určených pro 7 regionů soudržnosti kromě Prahy. Změna je oproti období kdy byl Společný regionální operační program pro všechny kraje. Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je Regionální rada příslušného regionu soudržnosti. Regionální operační programy navazují na systém sektorových programů a své podpory směřují k řešení problémů vázaných na konkrétní region ČR. Podporují tak využití potenciálu daného území a přispívají k jeho vyváženému rozvoji. V oblasti kultury jsou podporovány projekty zejména v oblasti revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, dále rozšiřování kulturních, sportovních a volnočasových sportovněrekreačních zařízení a zájmových aktivit, které podporují soudržnosti obyvatel s územím, kde žijí. Další oblastí je modernizace infrastruktury pro kulturu, projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci zařízení pro celoživotní vzdělávání např. knihovny. Kulturní subjekty mohou dále využít OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Lidské zdroje a zaměstnanost např. na projekty vzdělávání svých pracovníků aj. Také v oblastech s kulturou souvisejících např. cestovní ruch - OP Přeshraniční spolupráce, který spadá pod cíl 3 Evropská územní spolupráce - Spolupráce na přeshraniční, nadregionální a mezinárodní úrovni. Další možností pro žadatele z kulturní oblasti jsou tzv. komunitární programy. Komunitární programy Jedná se o programy, které spravuje přímo Evropská komise a které jsou určeny především členským zemím Evropské unie. Na základě dvoustranných dohod se však tyto programy otevírají i pro země kandidátské, ale i země další (např. 3 státy EEA/EFTA: Island, Lichtenštejnsko, Norsko). V naprosté většině případů komunitární programy podporují pouze mezinárodní projekty. Jednotlivé programy jsou zpravidla koncipovány na několikaleté období. V průběhu jejich realizace a po jejich skončení je hodnocen jejich přínos. Realizaci programů, které schválí Evropská rada (ministrů) a Evropský parlament, má na starosti Evropská komise, přičemž programy potom spadají do kompetence jejích jednotlivých komisariátů. Každý program má vlastní pravidla tematické koncepce a výběrového řízení projektů. Pro téměř všechny komunitární programy jsou v členských i kandidátských státech zřízeny informační a realizační kanceláře. Tematický přehled komunitárních programů: Culture (umění a kulturní dědictví) MEDIA (audiovize) Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Erasmus Mundus, elearning, Label (Program celoživotního vzdělávání) EuropeAid, INTI (třetí země) Youth (mládež) 7. rámcový program (věda) econtent plus, eten (digitální sféra) LIFE III (životní prostředí) Town Twinning (města a obce) 8

9 Program Culture Pro projekty z oblasti kultury je vhodný zejména program Culture, koncipovaný na období let , je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z oblasti kultury. Rozhodnutí Evropského parlamentu a Evropské rady o založení programu Culture bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU dne 27. prosince Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství. Specifické cíle propagace nadnárodní mobility kulturních aktérů podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů podpora mezikulturního dialogu Obecné a specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím akčních linií programu: Strand 1 podpora kulturních projektů (1.1 projekty víceleté spolupráce dlouhodobé projekty, akce spolupráce krátkodobé projekty, literární překlady a 1.3 zvláštní akce) Strand 2 podpora subjektů aktivních v oblasti kultury na evropské úrovni Strand 3 podpora studií, analýz, sběru a šíření informací v oblasti kulturní spolupráce a evropské kulturní politiky; podpora národních kanceláří 1. Podpora kulturních projektů 1.1 Projekty víceleté spolupráce dlouhodobé projekty Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají realizaci dlouhodobých kulturních aktivit; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň /rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat dva ze tří specifických cílů, přičemž budou upřednostněny ty návrhy, které budou splňovat všechny tři výše uvedené cíle Akce spolupráce krátkodobé projekty Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň Literární překlady Grant, jehož výše se pohybuje od do eur a nepřesáhne 50 % celkových nákladů projektu, je určen na financování překladů. Projekt musí zahrnovat překlad a vydání 1 10 publikací. Žádosti podávají české subjekty (nakladatelství); na tento typ se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci. 1.3 Zvláštní akce Spolupráce se třetími zeměmi/ve třetích zemích, evropská hlavní města kultury či ceny (Cena Europa Nostra, Cena Miese van der Rohe, Cena za literaturu). 9

10 2. Podpora subjektů působící v oblasti kultury na evropské úrovni Podpora představuje dotace na provoz spojený se stálým pracovním programem organizací v kategoriích: vyslanec síť festival 3. Podpora analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky Analýzy a studie; shromažďování a šíření informací a podpora národních kanceláří. Jaké typy projektů program podporuje? Program Culture podporuje mezinárodní projekty (výjimku tvoří literární překlady, na něž se nevztahují žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci) ze všech uměleckých oblastí (výtvarné umění, performing arts/scénická umění a literatura) včetně kulturního dědictví; jedinou výjimku tvoří oblast audiovize. představení a výstavy jako výsledky evropské spolupráce akce povzbuzující mobilitu umělců a dalších kulturních aktérů, zvláště zaměřenou na mladé profesionály školení a akce zaměřené na výměnu know-how, dovedností, zkušeností a příkladů dobré praxe, zvláště zaměřenou na mladé profesionály kulturní a umělecké akce podporující mezikulturní dialog mezi zeměmi účastnícími se programu, akce zaměřené na propagaci evropské kultury ve třetích zemích podporujících výměnu a dialog. Tyto akce musí zahrnout spolupráci národních institucí ze zemí účastnících se programu, které jsou kompetentní v dané oblasti a podobných institucí ve třetích zemích akce iniciované kulturními průmysly (s výjimkou audiovize), pokud půjde o neziskové aktivity užití nových technologií v průběhu tvorby nebo řízení, rozvoje a propagace kulturní spolupráce na evropské úrovni Pro koho je program určen? Žadatelé musí být veřejnými nebo soukromými právnickými osobami, jejichž hlavní činnost spočívá v oblasti kultury a jejichž sídlo se nachází v jedné ze zemí, které se účastní programu. Žadatelé musí mít finanční a provozní kapacitu dostatečnou k realizaci a ukončení projektu. Žadateli mohou být veřejné (podporované z veřejných rozpočtů) i soukromé (občanská sdružení, o. p. s. i soukromé firmy) organizace s tím, že projekt nesmí být ziskový. Žadateli mohou být např. města, školy, knihovny a kulturní organizace nejrůznějšího typu. Česká kancelář programu Evropské unie Culture je součástí Institutu umění - Divadelního ústavu. Zdroj: * * * Kromě komunitárních programů a strukturálních fondů bude možné využít podpory z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova EAFRD v rámci Společné zemědělské politiky a rozvoje venkova. 10

11 Program rozvoje venkova České republiky na období vychází z Národního strategického plánu rozvoje venkova. Regionem konvergence je celé území ČR mimo hlavního města Prahy. Skupina opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech III a) Občanské vybavení a služby Charakteristika podopatření Podpora bude zaměřena na zajištění chybějícího občanského vybavení a služeb (školských, zdravotnických, sociálních, na něž není možné získat mandatorní výdaje státu, včetně předškolní a mimoškolní péče o děti, pečovatelské služby o seniory, základní obchodní infrastruktury, objektů a ploch pro sportovní a kulturní aktivity, doprovodných stravovacích zařízení, objektů pro spolkovou činnost). Podpora bude poskytnuta také na zřizování integrovaných informačních a školících center s využíváním ICT, využití ICT iniciativ pro lepší dostupnost služeb a práce. Vymezení podporovaných území Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. Podmínky poskytnutí podpory Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, projekt byl posouzen z hlediska vlivu na životní prostředí (pokud tak vyžaduje zákon č.100/2001 Sb.), nejedná se o ekonomickou aktivitu, v případě investic do budov je budova v užívání příjemce podpory, tzn. obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, nebo zájmového sdružení právnických osob. Další pronájem jinému subjektu je možný jen v případě nekomerčních aktivit ve veřejném zájmu. Kategorie příjemců podpory Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob.. Způsobilé výdaje Nová výstavba, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch sloužících zajištění občanského vybavení v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních služeb, péče o děti, kultury (např. kulturní domy) základní obchodní infrastruktury a sportovních aktivit, integrovaných informačních a školicích center, nákup budov ve spojitosti s projektem, nákup zařízení, vybavení, hardware, software, infrastruktura spojená se zavedením vysokorychlostního internetu. Forma a výše podpory Projekty nezakládají veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy. Maximální výše podpory činí 90 %. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. 11

12 III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis situace Opatření by mělo umožnit především architektonický a urbanistický rozvoj českých a moravských vesnic v souladu s požadavky na zachování a posílení jejich charakteristického vzhledu a hodnot a zároveň zvýšení identity a pospolitosti místních obyvatel. Tento záměr je v souladu s evropským zájmem o zachování jedinečnosti, specifik a místních tradic při rozvoji vesnic a posílení rozmanitosti Evropy. Opatření je zaměřeno na činnosti týkající se zlepšení kvality života zvýšením povědomí o kulturních hodnotách prostředí a jejich obnovou a rehabilitací. Opatření má zamezit problémům, které souvisejí s nedostatečnou interpretací kulturního dědictví, kromě centrálních a komerčně využívaných oblastí. Charakteristika opatření Podpora je určena na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu, historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů), dále zpracování programů regenerace památkově chráněných území a plánů péče o krajinné památkové zóny. Podporovány budou rovněž investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví, jako například kulturních památek, památkově významných území, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, včetně historických parků, historických zahrad a alejí. Dále bude podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Z EFRR budou řešeny památky UNESCO, národní kulturní památky nebo kulturní památky využívaných pro účely služeb cestovního ruchu - ubytování, kongresové využití, velká muzea. Vymezení podporovaných území Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel na území České republiky. Pro ilustraci: dle šetření našeho útvaru Regis (NIPOS) se jedná o 16 obcí v ČR, které mají muzeum nebo pamětní síň a které by mohly využít tohoto programu. Šetření bylo provedeno dle evidence CIK (NIPOS) a AMG ČR. Podmínky poskytnutí podpory Podpora se poskytne na základě předloženého projektu v souladu s platnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování Evropské unie, projekt týkající se kulturní památky je v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu, v případě zpracování studií, programů, soupisů, map, plánů péče a geodetických prací nemůže být žadatelem sám zpracovatel. Kategorie příjemců podpory Obce, sdružení obcí, neziskové organizace s právní subjektivitou včetně církví a jejich organizací, zájmová sdružení právnických osob. Způsobilé výdaje Zpracování studií obnovy a využití památek, programů regenerace památkově významných území, soupisů a map památek na venkově, plánů péče, geodetických prací, stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) památkových budov a ploch, revitalizace historických parků, historických zahrad a alejí, 12

13 nákup budov, strojů, zařízení, vybavení, hardware, software, investice na realizaci výstavních expozic, muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí. Forma a výše podpory Přímá nenávratná dotace. Podpora je poskytována v režimu de-minimis, tzn. v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. Maximální výše podpory činí 90 %. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů. Zdroj: Norské fondy Další možností, kterou mohou subjekty působící v oblasti kultury využít, je Finanční mechanismus evropského hospodářského prostoru (EHP)/ Norska tzv. Norské fondy. Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP / Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj. Částka alokovaná pro Českou republiku je celkem 110,91 mil. Euro pro pětileté období Zajištění spolufinancování projektů v požadované minimální výši 15 % bude v odpovědnosti zprostředkujících subjektů: ústředních orgánů státní správy, krajských úřadů nebo dalších subjektů pověřených Národním kontaktním místem po dohodě s Kanceláří finančních mechanismů. V případě využití rozpočtů ústředních orgánů státní správy a krajských úřadů musí být tyto prostředky součástí příslušných rozpočtů. Prioritní oblast 1 - Uchovávání evropského kulturního dědictví 1.1 Ochrana a obnova nemovitého kulturního dědictví 1.2 Zlepšení péče a ochrana movitého kulturního dědictví 1.3 Obnova historických městských území a historických území v regionech 1.4 Obnova historického a kulturního dědictví v regionech Ministerstvo financí zabezpečuje funkci Národního kontaktního místa NKM (National Focal Point) pro programy z Finančních mechanismů EHP a Norska. Několik institucí peníze z Norska už dostává, například Národní knihovna získala téměř milión eur (27,5 mil. Kč) na záchranu časopisů z 19. století. Valašské muzeum v přírodě dostane přes 2,6 mil. eur (74 mil. Kč) na novou expozici, nové pracoviště a sanaci staveb muzea. Zdroje:

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj

Grantový kalendář 6/2008. pro municipální sféru. Jihomoravský kraj Grantový kalendář pro municipální sféru 6/2008 Jihomoravský kraj Obsah: 1. FONDY EU...11 1.1 Strukturální fondy 2007-2013...11 1.1.1 Operační program životní prostředí 3. výzva...14 1.1.2 Regionální operační

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA DUBEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie

Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie. Průvodce fondy Evropské unie Ministerstvo pro místní rozvoj Průvodce fondy Evropské unie Průvodce fondy Evropské unie Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 2006.

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR www.strukturalni-fondy.cz; info@strukturalni-fondy. STRUČNÝ PŘEHLED OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor publicity a administrativní kapacity NSRR, www.strukturalni-fondy.cz, info@strukturalni-fondy.cz Operační program Podnikání

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví

Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Rozvoj cestovního ruchu a využití kulturního dědictví Lektor: Michaela Roškotová Bauerova vila, Libodřice 09.12. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie

BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ. Podpora kultury z Evropské unie BLANKA MARKOVÁ MICHAELA ŽAROŠSKÁ EVA ŽÁKOVÁ Podpora kultury z Evropské unie Obsah Úvod...4 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY...6 Umění a kulturní dědictví...9 Culture 2007...9 Media 2007...17 Vzdělávání...20 Program

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Velké srovnání Regionálních operačních programů

Velké srovnání Regionálních operačních programů Speciální analýzy září 2010 Velké srovnání Regionálních operačních programů Jan Jedlička EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax: +420 261 073 004 EU

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD...8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU PARTNERSTVÍ...9

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období MOTÝL MEDIA s.r.o. 1 Obsah 1 Úvod a východiska... 6 1.1 Zdůvodnění tvorby dokumentu... 6 1.2 Shrnutí metodického postupu řešení projektu...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Občanství Evropské unie Občanství Evropské unie je závislé na státní příslušnosti členského státu. Každý, kdo je občanem členského státu, je považován za občana Unie. Práva

Více