Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov"

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: bod č. 7 Synagoga Turnov Předkládá: Ing. Eliška Gruberová Vypracoval: Ing. Eliška Gruberová Zúčastní se projednávání v RM: ano Předložení materiálu uloženo: starostkou Města Přílohy: Zpráva o činnosti Synagogy Turnov v letech Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: - Projednáno: s kompetentním členem vedení pro OCR Vztah k rozpočtu města: - Zdůvodnění a vysvětlení: Seznámení členů ZM s činností Synagogy Turnov a s plněním ukazatelů v rámci monitorovacího období vyplývající z podmínek poskytovatele grantu na opravu synagogy (finanční mechanismus Norské fondy správce MF ČR) Návrh na usnesení: Členové zastupitelstva vzali na vědomí Zprávu o činnosti Synagogy Turnov v letech

2 Synagoga Turnov Zpráva o činnosti

3 Úvod: V roce 1997 se budova synagogy stala kulturní památkou, v roce 2003 získalo budovu do vlastnictví Město Turnov a v letech byla celkově rekonstruována. Náklady na rekonstrukci přesáhly 14 mil korun, přičemž euro byla dotace z Finančního mechanismu Norské fondy (cca 53% celkových nákladů). Provoz synagogy a správa synagogy byly přičleněny k Odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově. Dne byla synagoga slavnostně otevřena za účasti významných hostů a představitelů Města. Synagoga byla představena veřejnosti v rámci Dnů otevřených dveří, které probíhaly Činnost: Od roku 2009 se synagoga Turnov stala dalším turistickým cílem ve městě. Otevírací doba byla zvolena podobná, jako na jiných památkových objektech. V roce 2011 byla otevírací doba upravena dle potřeby provozu z dvou předcházejících let. (Aktuální doba provozu je uvedena na webových stránkách synagogy). K příležitosti otevření synagogy byla vydána výroční dřevěná turistická známka v rámci republikové sběratelské hry Turistické známky s.r.o. Byly vyrobeny upoutávkové tabule a plakáty, které byly umístěny po dohodě se správci památek na jejich objektu (např.: Muzeum Českého ráje v Turnově, hrad Valdštejn, zámek Hrubý Rohozec) a razítko s perokresbou objektu. K propagaci synagogy slouží i propagační letáky v jazykových mutacích. Jedná se o leták Židé v Turnově (ČJ, A, N) a Synagoga Turnov (Č). V roce 2010 byl vydán propagační leták Židovské památky v Českém ráji (Č, N, POL). Další ediční činností je vydání rozšířené reedice brožury: Synagoga a židovský hřbitov v Turnově (2009) a knihy Židé na Turnovsku (2010). Vydány byly i kapesní kalendáříky. Návštěvníkům jsou k dispozici dva druhy pohledů. Od roku 2011 dostávají návštěvníci synagogy pamětní vstupenky s perokresbou objektu. V roce 2011 byl vydán kalendář na rok 2012 s obrázky dětí na židovská témata. Každý rok jsou v synagoze pořádány koncerty, přednášky a výstavy. Náhledy plakátů jsou v příloze č.: 1. V roce 2010 byla v synagoze upořádána bohoslužba židovskou obcí v Liberci. V synagoze jsou pořádány další vzdělávací akce a exkurze. Přehledy pořádaných akcí ve sledovaném období jsou v příloze č.: 2. Synagoga byla zapojena i do Letní prázdninové nabídky v Turnově. Příloha č.: 3. Následně byl vytvořený program zahrnut i do prázdninové nabídky Českého ráje a byl vydán propagační leták. V roce 2009 byl o tuto památku doplněn místní městský orientační systém. V roce 2011 bylo instalováno Dopravní značení kulturních a turistických cílů (tzv.: hnědé značení) upozorňující na tuto památku na příjezdových komunikacích. V roce 2010 vznikla v rámci naučných stezek v Turnově stezka s názvem: Po stopách židovství. Tato stezka je zahrnuta do propagačního letáku Naučné stezky v Turnově. Synagoga byla propagována na veletrzích cestovního ruchu v České republice a v zahraničí, kterých se účastnil OCR v Turnově a Sdružení Český ráj. Sdružení Český ráj zařadilo Synagogu Turnov do pořádaných akcí, na kterých spolupracuje s agenturou Czech Tourism (např.. propagační akce pro novináře a pracovníky v cestovním ruchu). O akcích a činnosti synagogy je informováno na tiskových konferencích města Turnova (tiskové zprávy), v místních i republikových periodikách. Jedná se o PR články či placené inzerce. Videosekvence o synagoze Turnov byla zařazena do informační tabule v Jablonci nad Nisou. Články o synagoze byly zařazeny i do Sezonních turistických novin, které vydává každoročně na turistickou sezonu OCR MěÚ Turnov. V roce 2010 se v synagoze natáčel pořad: Toulavá kamera, který byl následně vysílán v České televizi. V roce 2011 byl v prostorách Synagogy natáčen pořad Českou televizí, jednalo se

4 koncert Lenky Lichtenberg Synagogální zpěvy a jidiš písně. S interpretkou byl natáčen i rozhovor. Synagoga s židovským hřbitovem byla zařazena i do natáčeného pořadu: Bedekr o městě Turnově, pro televizi Public TV. Natočený materiál byl následně zpracován i pro vydání DVD. V synagoze byly v průběhu sledovaného období točeny reportáže veřejnoprávní televizí Města Turnova TVT. Reportáže jsou ke shlédnutí na Ukázky propagačních materiálů vztahující se k synagoze Turnov V roce 2011 byla synagoga Turnov zařazena do projektu: Turnovské památky se slevou. Jednalo se o možnost výhodně navštívit dvě z turnovských atraktivit, synagogu a Muzeum Českého ráje. V roce 2011 byla do Stěny paměti v bývalém koncentračním táboře Gros Rosen umístěna mramorová pamětní deska dvou turnovským židovských spoluobčanů. (Jednalo se o otce a syna Deutschových, kteří po záboru Sudet nacistickými vojsky uprchli z Liberce do Turnova, kde žili ve Vejrychově ulici. Zatčeni byli již na začátku války, odvezeni do Polska a nasazeni na práci v tzv. Baukommandu na stavbu koncentračního tábora Gross Rosen. Při práci v nelidských podmínkách oba zahynuli.) Ve sledovaných letech byla synagoga doplněna potřebným inventářem. Jednalo se např.: kovaný stůl s dřevěnou deskou a kovaná kasička do předsíně synagogy, dubová lavička a kovový stojan na kola na vstupní dvorek a informační kovaná skříňová deska v portálu vstupní brány synagogy (slouží k informacím pro turisty). Pro návštěvníky synagogy jsou k dispozici i suvenýry, jako např: granátové šperky se židovskou tématikou či košer vína. Po sledovanou dobu probíhá spolupráce se Židovským muzeem v Praze (zápůjčky sbírkových předmětů instalovaných v klimatizované vitríně v modlitebně) a Muzeem Českého ráje v Turnově (zápůjčky archeologických předmětů do výstavních vitrín u svatostánku v modlitebně). Zapojení synagogy do realizovaných projektů: Synagoga Turnov a její činnost je zapojena i do projektů, které podával a realizoval OCR MěÚ v Turnově. Jednalo se o následující projekty: Letní prázdninová nabídka v Turnově. Projekt byl realizován v roce 2009 s finanční podporou :Libereckého kraje. Jednalo se o vytvoření speciální nabídky na prázdninové měsíce, kdy

5 byla snaha každý den v týdnu nabídnout návštěvníkům Turnova něco zajímavého, co nemohou jinak vidět či navštívit. V rámci synagogy se jednalo o úterní rozšířené prohlídky s povídáním o židovské čtvrti a s návštěvou hřbitova a pohřebního domku a středeční pořad Magický Turnov. Do večerní prohlídky města byla zařazena synagoga, kde probíhal za svitu svící výklad o židovských symbolech. Společná paměť, společná budoucnost památky česko polského příhraničí. Jednalo se o společný projekt s polským partnerským městem Turnova Javorem. Projekt byl realizován z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa. Aktivitami projektu bylo vydání publikace a propagačního letáku o židovských památkách, výměnné akce mezi žáky partnerských škol a připravení kulturně vzdělávacích programů, zorganizování workshopu pro odborníky, vyhlášení výtvarné soutěže na židovská témata a uspořádání výstavy v prostorách synagogy Turnov a úprava webových stránek. Tento projekt byl oceněn 1. místem v kategorii Cestovní ruch a sport v rámci mezinárodní soutěže, kterou vyhlašuje Euroregion Nisa. Kulturní dědictví česko polského příhraničí. Jednalo se o společný projekt s polský partnerským městem Turnova Javorem, který navazuje a rozšiřuje předcházející projekt Společná paměť, společná budoucnost památky česko polského příhraničí. Projekt byl realizován z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa. Aktivitami projektu byla setkání žáků základních a středních škol, uspořádání hry Cesta za Golemem a přednášek, vydání kalendáře, vydání sezónních turistických novin Český ráj v cizích mutacích, beseda s pamětníkem přeživším šoa, uspořádání přednášky pro učitele: Jak učit o šoa a totalitních režimech a vytvoření učebního textu. V roce 2011 byly podány dva projekty: Židovská kultura v polsko českém příhraničí (ve spolupráci s polským městem Jelení Hora, dotační titul programu CÍL 3) a Setkání v synagoze napříč kulturou a žánry (dotační titul MZ ČR). V současné době probíhá schvalovací řízení. Jestliže budou tyto projekty schváleny a doporučeny ke spolufinancování, budou realizovány v letech 2012 a Webové stránky V roce 2009 byly zřízeny webové stránky tohoto památkového objektu. V dnešní době jsou ve třech jazykových mutacích (Č, N, POL) a připravuje se anglická verze. V rámci webových stránek jsou návštěvníci informováni o dění v synagoze a kolem ní. Zajímavá a podnětná je sekce Pro učitele, kde je uveřejněn učební text vypracovaný PhD. Terezii Dubinovou Jak učit o holocaustu. Pořádané akce v synagoze Turnov jsou propojeny na Datový sklad Libereckého kraje. Návštěvnost: Přehled návštěvnosti je patrný z přiložených tabulek, kde je sledována návštěvnost v jednotlivých letech. V roce 2011 byl zaznamenán nárůst návštěvnosti v prázdninových měsících oproti roku 2010 o 59%. Došlo i k celkovému nárůstu návštěvnosti Počet návštěvníků synagogy Celkový počet včetně účastníků pořádaných akcí Pozn.: Do roku 2009 jsou zahrnuty i návštěvníci z konce roku 2008

6 Závěr a výhled do budoucnosti: Synagoga Turnov rozšířila turistickou nabídku pro návštěvníky Turnova a regionu Český ráj. Zároveň se stala i kulturním místem pro obyvatele města. V rámci pořádaných kulturních akcí se vytvořil i stálý okruh návštěvníků. Je třeba si uvědomit, že se jedná o specifickou památku. Při pořádání kulturních akcí je třeba dodržovat i památkáři doporučený počet účastníků. Prostor synagogy umožňuje pořádat pouze akce komornějšího charakteru. Dosahovaná návštěvnost je ve sledovaných letech adekvátní k tomuto objektu a je srovnatelná s návštěvností podobných objektů v České republice. Synagoga je kladně hodnocena i ze strany návštěvníků, o čemž svědčí zápisy v návštěvní knize. V rámci synagogy je velmi důležitá spolupráce s hebraistkou Terezií Dubinovou PhD., která stála na počátku uvedení synagogy do provozu a po sledované období byla její správkyní. Pro tento objekt je potřeba, aby spolupráce v určitých oblastech pokračovala i v následujících letech. Po třech letech provozu je stav budovy a zde provedených prací uspokojivý a drobné nedostatky se budou řešit v rámci reklamační doby v roce Hrací prvek v předsíni Synagogy Turnov kostky s hebrejskými písmeny Zpracovala: ing. Eliška Gruberová, vedoucí OCR MěÚ v Turnově, listopad 2011 Přílohy: 1) Náhledy plakátů 2) Přehledy pořádaných akcí ve sledovaných letech 3) Náhledy plakátů Letní prázdninové nabídky v Turnově. 4) Ukázky propagačních materiálů

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012

Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012 MĚSTO NOVÝ BOR organizační složka města TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM T.G. Masaryka 46, 473 01 Nový Bor, tel: 487 726 815, e-mail: tic@novy-bor.cz Výroční zpráva o činnosti TIC rok 2012 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel. MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE VE SVITAVÁCH Máchova alej 1, Svitavy www.muzeum.svitavy.cz; e-mail: muzeum@muzeum.svitavy.cz, tel.: +420461532704 Vypracovala a předkládá: Mgr. Blanka Čuhelová, ředitelka Městského

Více

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena Příloha k usnesení č. 40/2014 Poř.č. katastrální území parcelní číslo Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena upravená cena 1. Starý Harcov 117/3, 207 16. 4. 2013 č. 280/2013 bod II/9 2. Kateřinky u

Více

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1

Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu - 1 Příloha č. 1 Zpracovatel: Mgr. Vojtěch Bušina, vedoucí odboru Oddělení: školství kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu Výbory: - Komise: samostatná

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 14 15 Baťův institut, příspěvková organizace Obsah: Úvod...2 I. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru... 3 1 Oblast IT... 3 2 Oblast Technicko - provozní... 10

Více

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně

Výroční zpráva. Regionálního muzea a galerie v Jičíně Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2014 ÚVOD I 1. ÚVOD 1.1. Slovo úvodem 1.2. Základní identifikační údaje 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace 1.4.

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Středočeská vědecká knihovna v Kladně příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 2 Obsah Úvodem... 5 Knihovnické a informační služby v číslech... 7 Stav knihovního fondu SVK... 8 Stav Výměnného

Více

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011.

Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Zpráva o činnosti Městské knihovny Hranice za rok 2011. Městská knihovna Hranice, příspěvková organizace, pověřená knihovna pro výkon regionálních funkcí www.mek.hranet.cz, mek@mek.hranet.cz, www.mic.hranet.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Národní vinařské centrum, o.p.s. IČ: 262 84 391 DIČ: CZ 262 84 391 Zámek 1 691 42 Valtice tel./fax: 519 352 072 www.vinarskecentrum.cz Zapsána v rejstříku obecně prospěšných

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz

3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz ROČNÍK XIII 3/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z OBSAHU 3/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) 2012 ZPRÁVA O AKTIVITÁCH NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA (NCNJ) Návštěvnické centrum Nový Jičín město klobouků (NCNJ) se počátkem roku stalo organizační složkou a významným způsobem se podílelo na propagaci, prezentaci

Více

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

Město Litoměřice místostarosta města

Město Litoměřice místostarosta města Město Litoměřice místostarosta města Vaše značka: Ze dne: č. j.: 0001127/15/PRO/AKa Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: +420 416 916 108 Fax: +420 416 916 211 E-mail: pavel.grund@litomerice.cz Litoměřice, 7.1.2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Krajské knihovny Františka Bartoše, příspěvkové organizace, za rok 2009 Zlín 2010 Výroční zpráva Krajské knihovny Františka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V ŠUMPERKU, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZA ROK 2014 WWW.MUZEUM-SUMPERK.CZ EMAIL: VMSUMPERK@MUZEUM-SUMPERK.CZ Zpráva Vlastivědného muzea v Šumperku je rozdělena do 5 základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Zpracovala Ing. Milada Valečková, ředitelka muzea, a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, květen 2012 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více