Č. j. S065/ /2007/510-IF V Brně dne 12. dubna 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. j. S065/2007-09956/2007/510-IF V Brně dne 12. dubna 2007"

Transkript

1 rozhodnutí nabylo právní moci dne Č. j. S065/ /2007/510-IF V Brně dne 12. dubna 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 94 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 437/2004 Sb., zákona č. 60/2005 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb., ve správním řízení, zahájeném dne z vlastního podnětu podle 96 cit. zákona, jehož účastníky jsou zadavatel Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., IČ , se sídlem Purkyňova 2933/2, Hodonín, za niž jedná RNDr. Pavel Koubek, CSc., člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., advokátem, se sídlem Příkop 8 (IBC), Brno, uchazeč, kterému byla veřejná zakázka přidělena společnost IMOS Brno a. s., IČ , Olomoucká 174, PSČ Brno, za niž jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva, ve správním řízení na základě plné moci ze dne zastoupená JUDr. Ivanou Řehůřkovou, advokátkou, se sídlem Bělohorská 59, Brno, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce Střední Pomoraví/Hodonínsko, skupina projektů řešící odvádění odpadních vod (odpadní vody) zadávané podle citovaného zákona o veřejných zakázkách, formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo dne zveřejněno na centrální adrese pod ev. číslem VZ , a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č CS, rozhodl podle 101 citovaného zákona o veřejných zakázkách takto: I. Zadavatel Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. nesplnil povinnost stanovenou v ust. 30 odst. 3 cit. zákona o veřejných zakázkách ve spojení s ust. 25 odst. 1 citovaného zákona, tím, že nedodržel zásadu zákazu diskriminace, tím že neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem Tel Fax: IČ: Pracoviště: tř. Kpt. Jaroše 31, Brno

2 veřejné zakázky, když jako kritérium finanční a ekonomické způsobilosti podle 32 odst. 1 písm. b) cit. zákona zvolil výši základního kapitálu minimálně 200 mil. Kč a jako kritérium technické způsobilosti dle 33 odst. 1 písm. a) bod 2 zvolil požadavek na provedení alespoň 1 stavby s náklady minimálně 40 mil. Kč bez DPH financované ze zdrojů EU nebo mezinárodních zdrojů jako jsou např. Norské fondy, Světová banka, přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle 101 odst. 1 citovaného zákona ukládá zadavateli Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. zrušit otevřené řízení na výše citovanou veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. II. Podle 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se zadavateli Vodovodům a kanalizacím Hodonín, a. s., ukládá uhradit náklady řízení ve výši 1 000, Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo /0710, variabilní symbol Odůvodnění Zadavatel Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., IČ , se sídlem Purkyňova 2933/2, Hodonín, za niž jedná RNDr. Pavel Koubek, CSc., člen představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., advokátem, se sídlem Příkop 8 (IBC), Brno (dále jen zadavatel ), uveřejnil podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na centrální adrese dne pod ev. č. VZ a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č CS oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky Střední Pomoraví/Hodonínsko, skupina projektů řešící odvádění odpadních vod (odpadní vody). V oznámení zadávacího řízení, bodu 9.2 kritéria a doklady pro prokazování finanční a ekonomické způsobilosti zadavatel uvedl roční obrat ( ) přes 750 mil Kč, zákl. kapitál min. 200 mil Kč, závazný příslib banky o zajištění fin. zdrojů ve výši 130 mil Kč, pojištění ve výši 100 mil Kč, doložení účetních uzávěrek a bankovní reference. V zadávací dokumentaci, svazek 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na straně 7 a násl. zadavatel upřesnil svoje požadavky na prokázání finanční a ekonomické způsobilosti uchazečů takto: Uchazeč musí prokázat finanční a ekonomickou způsobilost následujícími doklady: a) vyjádřením banky, u níž má uchazeč veden běžný účet, o schopnosti uchazeče plnit své finanční závazky, 2

3 b) výkazy o celkovém obratu uchazeče dosaženého za předcházející 3 účetní období (2003, 2004, 2005) včetně zprávy auditora s limitem průměru takových 3 období minimálně 750 mil. Kč za rok, se základním kapitálem společnosti minimálně ve výši 50 % ceny zakázky, c) doložením účetní uzávěrky za roky 2003, 2004, 2005 d) dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti s výši minimálně 100 mil Kč e) závazným příslibem banky o zajištění přístupu k finančním zdrojům pro uchazeče ve výši 130 mil. Kč Zadavatel v oznámení zadávacího řízení v bodu 9.3 kritéria a doklady pro prokazování technické způsobilosti stanovil: stavby za 5 let, rek. a intz. ČOV s RN nad 150 mil. Kč a E.O. nad 10000, rek. a intz. ČOV s RN nad 60 mil. Kč bez výluky, rek. kmenových stok s RN nad 20 mil. Kč, výstavba kanalizace s RN nad 50 mil. Kč, vše bez DPH a 1 stavba nad 40 mil. Kč ze zdrojů EU. V zadávací dokumentaci, svazek 1 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na str. 8, 9 zadavatel upřesnil svoje požadavky na prokázání technické způsobilosti uchazečů takto: uchazeč je povinen kromě finanční a ekonomické způsobilosti prokázat i technickou způsobilost v souladu se zněním 33 zákona: 33 odst. 1 písm. b) bod 2. uvedení všech následujících referencí: 1 dokončená rekonstrukce a intenzifikace ČOV s objemem nad 150 mil. Kč bez DPH a s E.O. nad a 1 dokončená rekonstrukce a intenzifikace ČOV s objemem 60 mil. Kč bez DPH bez výluky 1 dokončená rekonstrukce kmenových stok s objemem 20 mil. Kč bez DPH 1 dokončená výstavba kanalizace v objemu minimálně 50 mil. Kč bez DPH vždy ne starší než 5 let doložené originálem nebo ověřenou kopií potvrzení objednatele o řádném provedení prací potvrzením objednatele o řádném provedení výstavby ČOV, rekonstrukce ČOV nebo výstavby nebo rekonstrukce kanalizace/kmenových stok s náklady minimálně 40 mil. Kč bez DPH spolufinancované ze zdrojů EU nebo mezinárodních zdrojů jako jsou např. Norské fondy, Světová banka (např. granty v rámci programu ochrany životního prostředí GEF). V oznámení zadávacího řízení zadavatel stanovil jako kritérium pro zadání veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil následující dílčí kritéria pro zadání veřejné zakázky: Nabídková cena v EUR bez DPH 55 % Harmonogram postupu stavebních prací a celkové organizace výstavby 30 % Výše bank. záruky za provedení díla po dobu 60 měs. (min EUR) 10 % Sankce za nedodržení cílových parametrů a termín dokončení díla 5 % 3

4 Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel nabídky 3 uchazečů. V rámci prvního jednání hodnotící komise dne proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Hodnotící komise shledala všechny nabídky jako úplné ve smyslu 59 odst. 3 zákona a žádnou z nich nevyřadila. Náplní jednání hodnotící komise ze dne bylo projednání způsobu hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria č. 2 Harmonogram postupu stavebních prací a celkové organizace výstavby. Na tomto jednání hodnotící komise navrhl Ing. Letocha prověřit přiměřenost nabídky společnosti IMOS Brno a. s., vzhledem k nabídnuté výši bankovní záruky. Hodnotící komise se opět sešla dne a hodnotila nabídky. Hodnotící komise přiřadila nabídce uchazeče IMOS v kritériu č. 3 Výše bankovní záruky za provedení díla po dobu 60 měsíců 0 bodů. Jak vyplývá ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise posuzovala všechny tři nabídky. Jelikož zadavatel měl pochybnosti o tom, zda hodnotící komise postupovala při hodnocení kvalifikace uchazečů v souladu se zákonem, vyzval ji k opětovnému posouzení kvalifikačních předpokladů všech uchazečů. Jak vyplývá z protokolu o 4. jednání hodnotící komise ze dne hodnotící komise opět posoudila splnění kvalifikačních předpokladů všech uchazečů a navrhla zadavateli vyloučit uchazeče účastníky sdružení Sdružení VHS MORAVA ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění kvalifikace. Po provedeném posouzení a hodnocení nabídek se zadavatel ztotožnil s názorem hodnotící komise a dne rozhodl o vyloučení uchazeče účastníků sdružení Sdružení VHS MORAVA. Dne rozhodl zadavatel na základě doporučení hodnotící komise o přidělení veřejné zakázky uchazeči IMOS a. s., se sídlem Olomoucká 174, PSČ Brno, za niž jedná Ing. Oldřich Štercl, předseda představenstva (dále jen uchazeč IMOS ). Proti rozhodnutí zadavatele ze dne o svém vyloučení podalo Sdružení VHS MORAVA námitky dopisem ze dne , které zadavatel obdržel dne Zadavatel po přezkoumání jejich oprávněnosti námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne , které Sdružení VHS MORAVA obdrželo dne Vzhledem k tomu, že Sdružení VHS MORAVA nepovažovalo rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne návrh na přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ). Dnem , kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle 96 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele. Dne obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o zadání předmětné veřejné zakázky, dne stanovisko zadavatele k návrhu a dne stanovisko uchazeče IMOS. Dne Úřad obdržel dopis Sdružení VHS MORAVA, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení řízení. Úřad proto rozhodl usnesením č.j. S412/ /2007/510-IF ze dne 26. března 2007 o zastavení správního řízení vedeného pod č.j. S412/2006. Toto usnesení nabylo právní moci dne Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky získal Úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a proto zahájil správní řízení z úřední povinnosti. Zejména má Úřad pochybnosti, zda požadavek na prokázání ekonomické způsobilosti základní kapitál min. 200 mil. Kč je stanoven v návaznosti na předmět šetřené veřejné zakázky. Z předložené dokumentace není taktéž zřejmé, jaký význam pro prokazování technické způsobilosti tj. schopnosti uchazeče realizovat stavbu, má způsob financování stavby (z fondů EU nebo mezinárodních zdrojů). 4

5 Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem čj. S065/ /2007/510-IF ze dne Současně Úřad usnesením č.j. S065/ /2007/510-IF ze dne mimo jiné stanovil účastníkům řízení podle 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., lhůtu ve které jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko. Dále Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu podle 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., v návaznosti na 39 odst. 1 zákona, ve které se mohou vyjádřit k podkladu rozhodnutí. zadavatel, Účastníky správního řízení podle 99 zákona jsou: uchazeč IMOS, jemuž byla veřejná zakázka přidělena. Rozhodnutím čj. S065/ /2007/510-IF ze dne Úřad uložil zadavateli jako předběžné opatření zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumávání rozhodnutí a dalších úkonů zadavatele v uvedené veřejné zakázce. K šetřené věci se zadavatel i uchazeč IMOS podrobně vyjádřili již v rámci správního řízení vedeného pod čj. S412/2006 a svá stanoviska nyní doplnili vyjádřením, zadavatel ze dne a uchazeč IMOS ze dne Argumentace zadavatele i uchazeče IMOS je uvedena níže, vždy v příslušné části tohoto odůvodnění. K problematice finanční a ekonomické způsobilosti 2. Základní kapitál Argumentace zadavatele: Zadavatel se domnívá, že základní kapitál má přímou souvislost s předmětem veřejné zakázky a uvádí, že předmětem veřejné zakázky je realizace 8 dílčích projektů řešících odvádění a čištění odpadních vod v oddělených lokalitách. Prostředky na úhradu veřejné zakázky mají přitom být částečně poskytnuty z Fondu soudružnosti Evropské unie podle rozhodnutí Komise ze dne pro projekt č. 2005/CZ/16/C/PE/001 a částečně ze SFŽP. Nejedná se tedy o běžnou veřejnou zakázku, kdy by cenu za plnění hradil zadavatel jen z vlastního rozpočtu, nýbrž jde o specifickou veřejnou zakázku, kdy sám zadavatel je pro účely obdržení dotace do značné míry vázán podmínkami stanovenými před poskytnutím finančních prostředků z Fondu soudržnosti a SFŽP, přičemž tyto podmínky je povinen dodržovat po celou dobu realizace projektu. Zadavatel v této souvislosti zdůrazňuje, že návrh na zvolení tohoto dalšího kvalifikačního kritéria k vymezení finanční a ekonomické způsobilosti uchazečů vzešel právě ze strany SFŽP, se kterým úzce spolupracoval při přípravě zadávací dokumentace a který schvaloval znění zadávací dokumentace (což bylo také jednou z podmínek pro čerpání dotace). Přílohou vyjádření zadavatele k správnímu řízení S412/2006 byl i dopis od SFŽP, obsahující zmíněný návrh na doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky o požadavek na doložení minimální výše základního kapitálu. 5

6 Zadavatel proto hledal vhodný a dostatečný způsob, kterým by zajistil, že v předmětném zadávacím řízení bude vybrán pouze takový uchazeč, u něhož bude dostatečná záruka jeho ekonomické stability. Mezi základní právní a účetní instituty, které lze pro daný účel využít, patřil i roční obrat, neztrátovost či základní kapitál. V rámci jednotlivých údajů charakterizujících osobu uchazeče se přitom právě údaj o základním kapitálu jevil jako nejstabilnější údaj naznačující ekonomickou sílu a stabilitu osoby uchazeče. To však není zdaleka jediný smysl a funkce tohoto institutu. Výše základního kapitálu je rozhodná např. pro tvorbu rezervního fondu a pro stanovení jeho výše (viz ust. 124, resp. 217 obchodního zákoníku). Přitom platí, že čím vyšší je hodnota základního kapitálu, tím větší musí společnost vytvořit rezervní fond, který lze následně použít zásadně jen na úhradu případné ztráty společnosti. Hodnota základního kapitálu je dále rozhodující pro možnost výplaty podílu na zisku společnosti (viz ust. 123 resp. 178 obchodního zákoníku). Základní kapitál a jeho porovnání s hodnotou vlastního kapitálu resp. čistého obchodního jmění, je rovněž rozhodujícím údajem pro připuštění změny právní formy obchodní společnosti (viz ustanovení 69d obchodního zákoníku). Hodnota základního kapitálu je rovněž významná i z hlediska finanční kontroly společnosti. Pokud např. hodnota ztráty společnosti i po použití disponibilních zdrojů společnosti na její úhradu přesáhne polovinu základního kapitálu, je statutární orgán společnosti povinen svolat valnou hromadu za účelem přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti nebo o přijetí jiného opatření. Dostatečně vysoká hodnota základního kapitálu je pak významnou zárukou toho, že nedojde k nucenému zrušení společnosti uchazeče s následnou likvidací. Není proto pravda, že institut základního kapitálu neplní žádné kontrolní či garanční funkce. V této souvislosti zadavatel rovněž připomíná, že základní kapitál vyjadřuje hodnotu původních vkladů jednotlivých společníků do společnosti. Obecně lze předpokládat, že čím vyšší je hodnota vkladů jednotlivých společníků do společnosti, tím větší je jejich zájem na úspěšném podnikání. Zadavatel dále uvádí, že hodnota základního kapitálu je rovněž jednou z účetních veličin, které se povinně uvádějí v účetní závěrce společnosti. Hodnota vlastního kapitálu společnosti se může v důsledku pohybu jednotlivých fondů v čase poměrně značně měnit, zatímco hodnota základního kapitálu zůstává, s výjimkou zákonného postupu při jeho zvýšení či snížení, neměnná. Přestože výše základního kapitálu skutečně nemusí odpovídat výši obchodního majetku, resp. čistého obchodního majetku společnosti, je, jak bylo uvedeno, po celou dobu existence společnosti významným údajem determinujícím hospodaření společnosti. Zadavatel navíc kromě určité minimální výše základního kapitálu požadoval též doložení určitého minimálního obratu za předcházející tři účetní období. A právě kombinace těchto ukazatelů přitom velmi významným způsobem zajišťuje naplnění požadavku zadavatele na ekonomickou stabilitu a vysokou prosperitu uchazečů. K souladu svého požadavku na prokázání určité minimální výše základního kapitálu se zákonem uvádí zadavatel následující. V rámci požadavků na prokazování finanční a ekonomické způsobilosti je zadavatel dle ust. 32 odst. 1 písm. b) zákona oprávněn požadovat předložení účetní závěrky v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena,. v oznámení zadávacího řízení. V zadávací dokumentaci 6

7 veřejné zakázky zadavatel výslovně uvedl požadavek na předložení účetní závěrky. Stanovením požadavku na doložení jednoho z dokladů výslovně připuštěného k prokazování finanční a ekonomické způsobilosti v ust. 32 odst. 1 zákona nevybočil z mezí stanovených zákonem. Současně se zadavatel domnívá, že je jeho právem požadovat některý z ukazatelů (základní kapitál), které musí uchazeči splňovat. Dle ust. 30 odst. 2 písm.b) zákona je totiž zadavatel oprávněn nastavit požadavky na splnění dalších kvalifikačních kritérií tak, aby jimi byla vymezena odpovídající úroveň finanční a ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Argumentace uchazeče IMOS: K požadavku zadavatele na základní kapitál uvádí uchazeč IMOS následující. Základní kapitál je odborníky považován za jeden z institutů ochrany věřitelů společnosti. Princip garance je v teorii obchodního práva označován za nejvýznamnější funkci základního kapitálu. Proto je také kogentními ustanoveními zákona stanovena minimální výše základního kapitálu, která musí být zachována po celou dobu existence společnosti, a v souladu s touto zásadou zachování základního kapitálu jsou též stanovena přesná pravidla pro změnu jeho výše. Ochrana věřitelů při snížení základního kapitálu je zajištěna zákonem ( 147 a 215 obchodního zák.). Projevem garanční funkce základního kapitálu je nepochybně i zákonná povinnost zveřejnění jeho výše zápisem do obchodního rejstříku. Základní kapitál je tak v podstatě jediným vždy veřejně dostupným ekonomickým údajem o společnosti. Představuje míru účasti společníka na obchodní společnosti, tedy i míru zainteresovanosti společníka na jejím podnikání, což je významným signálem pro obchodní partnery. Rovněž komunitární právo deklaruje, že základní kapitál slouží k ochraně zájmů třetích osob, upravuje jeho minimální výši a povinnost jejího zveřejnění. K problematice finanční a ekonomické způsobilosti uchazeč IMOS uvádí, že zadavatelem nebyla posuzována pouze na základě výše základního kapitálu. Pro její prokazování byla zvolena kombinace: výše základního kapitálu a výše obratu. Základní kapitál přitom představoval statické hledisko velikosti a stability uchazeče, obrat pak dynamické hledisko činnosti uchazeče. Výběr obou těchto významných ekonomických veličin svědčí o tom, že se zadavatel snažil vybrat stabilního a zdatného partnera, který bude schopen převzít a po celou potřebnou dobu plnit převzaté závazky v potřebném rozsahu. Závěrem uchazeč IMOS uvádí, že zvolené kriterium výše základního kapitálu nemohlo být diskriminační k určitému okruhu subjektů působících na relevantním trhu, neboť základní kapitál vytvářejí toliko kapitálové společnosti. Možnost diskriminace uchazečů nevytvářejících základní kapitál, z účasti v soutěži je teoretická. Všichni ze 100 největších dodavatelů stavebních prací, kteří dosahují obratu v rozmezí od 350 mil. Kč do 29,5 mld. Kč, jsou totiž akciovými společnostmi nebo společnostmi s ručením omezeným, (zdroj které ze zákona vytváří základní kapitál. Je tedy nepravděpodobné, že by při neexistenci kriteria základního kapitálu podal nabídku dodavatel s obratem nad 750 mil. Kč, který základní kapitál nevytváří. Závěry Úřadu k problematice základního kapitálu jako kritéria finanční a ekonomické způsobilosti: Pro posouzení zákonnosti postupu zadavatele v šetřeném zadávacím řízení je nutné se nejdříve zaměřit na formulování ukazatele základního kapitálu ve výši minimálně 200 mil. Kč, jehož splnění mělo být uchazeči doloženo účetní závěrkou, jakožto jednoho z kritérií 7

8 finanční a ekonomické způsobilosti uchazečů. V tomto ohledu je zejména nezbytné posoudit, zda samo kritérium není v rozporu se zákonem, následně teprve způsob, jakým bylo zadavatelem vůči uchazečům uplatněno. Podle 30 odst. 2 písm. b) zákona se splněním kvalifikace mimo jiné rozumí splnění dalších kvalifikačních kritérií stanovených zadavatelem, jimiž zadavatel vymezí odpovídající úroveň finanční, ekonomické a technické způsobilosti dodavatele a zabezpečení jakosti podle druhu, rozsahu a složitosti zadávané veřejné zakázky. Podle odstavce 3 téhož ustanovení zákona je zadavatel povinen omezit rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Finanční a ekonomickou způsobilost prokazuje uchazeč nebo zájemce podle 32 odst. 1 písm. b) zákona účetní závěrkou v plném nebo zjednodušeném rozsahu, včetně zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k poslednímu dni předcházejícího účetního období, je-li právním řádem platným v zemi sídla nebo bydliště uchazeče nebo zájemce stanovena. Jestliže zadavatel hodlá v rámci zjišťování kvalifikace uplatnit kritéria finanční a ekonomické způsobilosti, je podle 30 odst. 2 písm. b) zákona povinen vymezit jejich odpovídající úroveň. V případě kritéria podle 32 odst. 1 písm. b) zákona tedy zadavatel vymezí kritérium tak, že z účetní závěrky uchazeče musí vyplývat zadavatelem požadovaná minimální (event. maximální) hodnota některé z veličin vyplývající ze závěrky. Takovou zjišťovanou veličinou přitom může být i např. koeficient, k jehož výpočtu se použijí hodnoty více položek závěrky. Povinnosti vymezit požadovanou úroveň kvalifikace zadavatel v šetřeném případě dostál, když stanovil, že minimální požadovaná výše základního kapitálu (jedna z položek účetní závěrky) musí být minimálně 200 mil. Kč. Rozsah požadovaných informací je však zadavatel povinen omezit pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Zadavatel i uchazeč IMOS Brno trvají na tom, že garanční funkce základního kapitálu spočívá v tom, že daná společnost má k dispozici majetek alespoň v zapsané výši, což je pro obchodní partnery určitou garancí. K oprávněnosti takto nastaveného kritéria kvalifikace zadavatel dále argumentuje rozsáhlostí a finančním objemem díla. Zhotovitel má proto svým základním kapitálem dát záruku operativního plnění v případě jakýchkoliv potíží. Ohledně zákonnosti stanovení kritéria minimální výše základního kapitálu jako finanční a ekonomické způsobilosti se Úřad neztotožňuje s argumentací zadavatele a uchazeče IMOS. Základní kapitál společnosti je podle 58 odst. 1 obchodního zákoníku peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků do základního kapitálu společnosti. Jak vyplývá z jeho definice, základní kapitál je pouze účetní hodnotou, peněžním vyjádřením vkladů společníků do společnosti. Hodnoty těchto vkladů (peněžní i nepeněžní) může společnost využívat k zajišťování své činnosti, neboť obchodní zákoník, ani jiný právní předpis jí v tom nebrání. Garanční funkce základního kapitálu spočívající v záruce toho, že má společnost majetek alespoň v jeho výši, lze akceptovat pouze v okamžiku založení dané společnosti (zápisu do obchodního rejstříku). Jelikož může společnost tento majetek dále používat k zajištění své činnosti, nemá základní kapitál po založení společnosti již vztah k její aktuální finanční a ekonomické situaci. Zákon č. 142/1996 Sb. v předmětné záležitosti v obchodním zákoníku, přesněji pouze v úpravě akciové společnosti, zakotvil určitá omezení např. pro rozdělení zisku mezi akcionáře ( 178 obchodního zákoníku) nebo úplatného nabývání majetku mezi akciovou společností a akcionáři nebo členy orgánů společnosti 8

9 ( 196a obchodního zákoníku), v závislosti na výši základního kapitálu. Tato úprava se však týká jednak pouze akciové společnosti nikoliv všech dodavatelů ve smyslu úpravy zadávání veřejných zakázek, a jednak může znamenat pouze určité posílení záruk pro věřitele akciové společnosti. Vztah těchto ustanovení obchodního zákoníku k hospodaření společnosti ve smyslu finanční a ekonomické způsobilosti dodavatele pro realizaci veřejných zakázek v nich však spatřovat nelze. Dále pak výše základního kapitálu nemá žádný vztah k ručení společnosti za její závazky. Společnosti vytvářející povinně základní kapitál ručí za své závazky do výše svého majetku, a to bez ohledu na výši základního kapitálu. Je-li např. celkový majetek společnosti nižší než její základní kapitál, mohou věřitelé uspokojit své pohledávky do výše majetku společnosti, nikoliv do výše základního kapitálu. Lze tedy uzavřít, že základní kapitál společnosti neodráží její hospodaření a nemůže tedy ani vyjadřovat finanční a ekonomickou způsobilost dodavatele k realizaci veřejné zakázky. Jako kritérium finanční a ekonomické způsobilosti tak nemůže mít souvislost s předmětem veřejné zakázky. Z povahy základního kapitálu (spolu s rezerv. fondem a fondem ze zisku je součástí vlastního kapitálu obch. společnosti) vyplývá, že vyjadřuje ekonomickou situaci obchodní společnosti v okamžiku jejího založení. V průběhu existence obchodní společnosti je základní kapitál volně používán k zajišťování její činnosti (nákup majetku, zboží, investice na kapitálovém trhu a nebo na jiné účely) a jako ukazatel svědčící o majetkových poměrech firmy má tedy slábnoucí, resp. téměř nulovou vypovídací schopnost. To je způsobeno tím, že jde o veličinu v čase více méně neměnnou, která v sobě zakonzervovává informaci o majetku společnosti (respektive jeho části) jen v okamžiku jejího založení a o rozložení vkladů mezi jednotlivými společníky. V průběhu života společnosti lze z výše základního kapitálu jen stěží usuzovat o ekonomické situaci společnosti, resp. o její schopnosti plnit, neboť finanční a ekonomická realita společnosti je výši základního kapitálu velmi vzdálena. Úřad nezpochybňuje, že zadavatel je s ohledem na předmět veřejné zakázky, zejména jeho charakter a případná specifika, oprávněn požadovat v rámci finanční a ekonomické způsobilosti uchazeče informace o jeho majetkových poměrech. Jestliže zadavatel hodlá zohlednit i výši základního kapitálu, jakožto části vlastního kapitálu společnosti, musí tak učinit vždy v souvislosti (relaci) k předmětu dané veřejné zakázky. Samotná výše základního kapitálu se však vzhledem ke své nízké vypovídací hodnotě o ekonomické (také majetkové) situaci firmy nenalézá ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. S ohledem na výše popsaný charakter základního kapitálu nelze rozhodnout, jaká výše základního kapitálu s ohledem na finanční objem, charakter, specifika atd. dané veřejné zakázky signalizuje pro zadavatele dostatečnou finanční a ekonomickou způsobilost k jejímu plnění. Na druhé straně je možné si představit, že hodnota základního kapitálu je zadavatelem požadována v takové kombinaci s jinými ukazateli účetní závěrky firmy, že takový ukazatel (integrující také základní kapitál) respektive jeho požadovaná minimální nebo maximální hodnota, bude ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jako příklad z rozhodovací praxe Úřadu je možné uvést rozhodnutí čj. VZ/S240/04-154/183/05-RP, kde bylo vzhledem k předmětu veřejné zakázky uznáno jako oprávněné použití ukazatele poměru cizího ku vlastnímu kapitálu (jehož složkou je i základní kapitál, pozn.). Úřad dále konstatuje, že vlastní kapitál společnosti má jednoznačně přímý vliv na aktuální hospodářskou situaci společnosti, a to i co se týče jejího dlouhodobého financování. Pokud by zadavatel jako jedno z kritérií finanční a ekonomické způsobilosti stanovil vlastní kapitál společnosti, pak by se bezesporu jednalo o kritérium, jehož vztah k předmětu veřejné zakázky je zřejmý. Avšak tvrzení uchazeče IMOS, že velkou část vlastního kapitálu tvoří 9

10 základní kapitál, je pouze hypotetické a nemá žádnou oporu v právních předpisech. Minimální výši základního kapitálu upravují 108 a 162 obchodního zákoníku, aniž by však blíže vymezily jeho závazný poměr k vlastnímu kapitálu společnosti, který by opravňoval uchazeče IMOS k výše uvedenému tvrzení. V této souvislosti je nutno připomenout, že základní kapitál je vedle např. rezervního fondu, kapitálových fondů a výsledků hospodaření za uplynulá období, pouze jednou z několika složek vlastního kapitálu společnosti, přičemž zákonem není stanoven ani poměr těchto jednotlivých složek vlastního kapitálu navzájem. Ztotožňovat pojmy základního a vlastního kapitálu společnosti je tedy v této souvislosti zavádějící a pro posouzení věci nerozhodné. Připustí-li se tedy jistý vztah základního kapitálu k majetkovým poměrům obchodní společnosti, velmi volně tedy také k její ekonomické a finanční situaci (způsobilosti k provedení veřejné zakázky), je nutné uvést, že je možné jej obecně považovat za jeden z ukazatelů pro účely 30 resp. 32 zákona. Nejde tedy o veličinu zcela odtrženou od ekonomiky firmy, jako např. povinný minimální zůstatek na běžných účtech, který jde ze své podstaty proti ekonomickému chování firmy. Avšak klíčovou skutečností nezbytnou pro posouzení zákonnosti požadavku zadavatele na minimální výši základního kapitálu je jeho vazba na předmět veřejné zakázky, když podle 30 odst. 3 zákona musí existovat bezprostřední souvislost s předmětem veřejné zakázky. Samotná výše základního kapitálu však takovou vazbu postrádá. Úřad uvádí, že obdobný závěr byl vysloven v odůvodnění rozhodnutí č.j. S300,S315/ /2006-RP ze dne , i v odůvodnění druhostupňového rozhodnutí čj. R156,157/2006/ /2007/310-Hr ze dne Na základě dosud uvedeného Úřad konstatuje, že zadavatel porušil ust. 30 odst. 3 zákona tím, že stanovením minimální výše základního kapitálu 200 mil. Kč jako kritéria finanční a ekonomické způsobilosti neomezil rozsah požadovaných informací o kvalifikaci dodavatelů pouze na informace bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Nesplnění uvedené povinnosti zadavatelem mohlo ovlivnit stanovení pořadí úspěšnosti nabídek, neboť nelze vyloučit, že při nepoužití cit. kritéria kvalifikace by nabídku mohli podat i další dodavatelé, kteří by nabídli výhodnější podmínky realizace veřejné zakázky. Úřad dále poznamenává, že nelze vyloučit ani event. zájem o účast ze strany dodavatele, u jehož právní formy není vytváření základního kapitálu povinné, např. podnikající fyzické osoby. Ačkoliv je v České republice u firem odpovídající velikosti a ekonomické síly obvyklá forma obchodní společnosti, nelze vyloučit, že v některých jiných členských státech EU je praxe jiná a existují tam potencionální dodavatelé s takovou právní formou, u níž základní kapitál vytvářen není. Ti by byli ze zadávacího řízení předem vyloučeni. 6. Technická způsobilost dle ustanovení 33 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona Argumentace zadavatele: Zadavatel požadoval doložení zkušenosti s realizací referenční zakázky spočívající v provedení výstavby čistírny odpadních vod, rekonstrukce čistírny odpadních vod nebo výstavby nebo rekonstrukce kanalizace / kmenových stok s náklady minimálně 40 mil. Kč bez DPH, spolufinancované ze zdrojů Evropské unie nebo mezinárodních zdrojů, jako jsou např. Norské fondy či Světová banka (např. granty v rámci programu ochrany životního prostředí GEF). Zadavatel odmítá tvrzení, že jeho požadavek na doložení zkušenosti s realizaci referenční zakázky spolufinancované ze zdrojů EU (viz výše), stanovený v zadávací dokumentaci, mohl být jakkoliv nepřiměřený či účelový. Vzhledem k tomu, že plnění veřejné zakázky má být ze 74 % hrazeno ze zdrojů Evropské unie, s čímž je spojena celá řada specifik 10

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2

*uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Tř.kpt.Jaroše 7, 604 55 Brno *uohsx0013lt2* UOHSX0013LT2 Usnesení Č. j. ÚOHS-S5/2009/VZ-967/2009/540/MAL V Brně dne 2. února 2009 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006.

Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Rozhodnutí změnilo rozhodnutí č. j. S83/2006/SL-7719/2006/520-KV ze dne 28.4.2006. Rozhodnutí nabyla právní moci dne 25.7.2006. Č. j. S83/2006/SL-11727/2006/520-KV V Brně dne 23. června 2006 Úřad pro ochranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 ODŮVODNĚNÍ *UOHSX005HZ6L* UOHSX005HZ6L USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S608/2013/VZ-4707/2014/511/MOn Brno 11. března 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Úřad pro ochranu hospodářské soutěže třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno Toto usnesení nabylo právní moci dne 17.12.2008. Usnesení Č. j.s390/2006/vz-22728/2008/540/mk V Brně dne 27. listopadu 2008 Úřad pro

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 33-R/02-291/140/VŠ V Praze dne 4.6.2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 17.4.2002 ve smyslu ustanovení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 *UOHSX003GTHJ* UOHSX003GTHJ USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S16/2011/VZ-3716/2011/520/JMa V Brně dne: 11. 3. 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 *UOHSX004PCQV* UOHSX004PCQV ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s500/2012/vz-2307/2013/522/vfr Brno 5. února 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX00515MZ* UOHSX00515MZ ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S222/2013/VZ-8112/2013/523/Krk Brno 2. května 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 *UOHSX003WUGP* UOHSX003WUGP ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S504/2011/KO-19144/2011/530/KSt V Brně dne: 20. ledna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 24

Více

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004

Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Č.j.: VZ/S99/04-153/3886/04-KV V Brně dne 3. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 4. 6. 2004 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Příklady problematiky veřejných zakázek u projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Rozdělení předmětu VZ v rozporu se zákonem Veřejný zadavatel ve stejném čase

Více

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru

Lažánky poskytnutí bankovního úvěru O B E C L A Ž Á N K Y Okres BRNO - VENKOV PSČ 664 71 Lažánky č. 14 Váš dopis / ze dne Naše značka č.j. Vyřizuje Ing.Katolický Lažánky 24. 1. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky Obec Lažánky, jako zadavatel,

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.

Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11. Č.j.: S 307-R/99-1650/140/OŠ V Praze dne 18.1.2000 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 24.11.1999 na návrh uchazeče Ing. Vladimíra Slabého, podnikajícího pod obchodním

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005

Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 02.07.2005 Č.j.: VZ/S61/05-152/2570/05-Pr V Brně dne 6. června 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 13. 4. 2005 z vlastního

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky

Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Obce Hrušky Směrnice č. 3/2012 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Hrušky Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa

s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem Železná Ruda úpravna vody a vodovod Alžbětín 1. etapa dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( Zákon ) 1. ZÁKLADNÍ

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Úspora energie opakované řízení

Úspora energie opakované řízení PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999

Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Č.j.: S 155-R/99-863/140/Ná V Praze dne 31. 8. 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 7. 1999 podle ustanovení 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých)

ROZHODNUTÍ. pokuta ve výši 18.500 Kč (slovy osmnáct tisíc pět set korun českých) *UOOUX002H9JM* Zn. SPR-0235/10-21 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills příloha č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběr dodavatele vzdělávacího modulu Soft skills a hard skills článek 1 Základní údaje o zadavateli Zadavatel: EKOBAL, s.r.o. Adresa: Hráského 1906/3, Praha 4 IČ: 496

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX005OLH9* UOHSX005OLH9 PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R260/2013/VZ-3741/2014/310/TNo Brno 21. února 2014 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 30. 8. 2013 (doručeném

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX004JC43* UOHSX004JC43 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S382/2012/VZ-19078/2012/511/ASh Brno 10. 10. 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve

SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve SMĚRNICE VZMR/ 2012 PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48

*UOOUX002KR2E* ROZHODNUTÍ. Zn. SPR-1375/10-48 *UOOUX002KR2E* Zn. SPR-1375/10-48 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 2 odst. 2 a 46 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Základní škola SEVER, Lužická 1208, 500 03 Hradec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.: 14a/2006 Spisový znak: A Změny: 7.4.2008, 1.7.2012 Účinnost od:1.9.2006 Počet příloh:

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko

Odůvodnění veřejné zakázky. Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko veřejné zakázky Veřejná zakázka Podpora samostatného bydlení osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním Rychnovsko Zadavatel: sídlem: IČ / DIČ: právní forma: zastoupen: Královehradecký kraj Pivovarské

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci

Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením. MVR-1080033 Zlepšení energetické náročnosti objektů ZŠ, ZS v obci Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Kavřík / 544 528 640 Brno, 10.7.2008 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce pod označením MVR-1080033 Zlepšení energetické

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

O B EC O k ř í n e k. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost O B EC O k ř í n e k Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem obce OKŘÍNEK jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 19/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento

Více

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001

Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Č. j.: S 62-R/01-481/140/Ná V Praze dne 28. 5. 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve správním řízení zahájeném dne 18. 4. 2001 ve smyslu ustanovení 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 za rok

Více

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00

právně zastoupen advokátní kancelá ří ROWAN LEGAL, advokátní kancelá ř s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ: 140 00 Vážený pan Ing. Petr Rafaj předseda Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže prostřednictvím Ú řadu pro ochranu hospodá řské soutěže Třída Kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 25. června 2014 Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Poskytnutí úvěru ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná

Sběrný dvůr v obci Bílá Třemešná PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE Veřejná zakázka 1. Identifikační údaje zadavatele: Obec Bílá Třemešná se sídlem: Bílá Třemešná 315, 544 72 Bílá Třemešná IČ: 00277673 DIČ: CZ00277673 (není plátcem DPH) jejímž

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více