Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Dufek Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Zabezpečení a autentizace ve Wi- Fi síti BerNet zpracoval samostatně a veškeré zdroje, které jsem při její tvorbě použil, cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne podpis

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl především poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce, panu Ing. Bc. Davidu Klimánkovi PhD., za odborné vedení a cenné připomínky a taktéž mým rodičům za jejich podporu při studiu.

4 Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá výběrem nejvhodnější autentizační metody pro existující bezdrátovou síť BerNet. Autentizační metody jsou hodnoceny pomocí třinácti kritérií. Pro výběr používám matematický aparát vícekriteriálního hodnocení ve dvou variantách. Autentizační metody hodnotím pomocí metody TOPSIS a metody váženého součtu. V teoretické části obecně popisuji způsoby zabezpečení dat v bezdrátových sítích a základní metody autentizace uživatelů. V praktické části pomocí matematického aparátu hodnotím tři autentizační metody dle vybraných kritérií. V závěru praktické části píši o volně dostupných aplikacích používaných pro vícekriteriální hodnocení variant. Klíčová slova autentizace, zabezpečení dat, Wi-Fi sítě, protokol WEP, vícekriteriální rozhodování

5 Abstract This work deals with selecting the most appropriate authentication method for existing wireless network BerNet. The authentication methods are assessed according to thirteen criteria. I am using two versions of multicriteria evaluation of alternatives to select the best one. The authentication methods are evaluated using the TOPSIS method and the weighted sum approach method. In the theoretical part I am describing the general methods of data security in wireless networks and basic methods of user authentication. The practical part deals with the evaluation of three authentication methods according to the selected criteria. At the end I am writing about freely available applications used for multicriteria evaluation of alternatives. Keywords authentication, data security, Wi-Fi networks, protocol WEP, multicriteria evaluation

6 Obsah 1 ÚVOD MECHANISMY ZABEZPEČENÍ DAT METODA ZABEZPEČENÍ ZAMEZENÍM ZOBRAZENÍ SSID FILTROVÁNÍ MAC ADRES MECHANISMUS ZABEZPEČENÍ POMOCÍ PROTOKOLU WEP Autentizace metodou otevřeného systému Autentizace metodou sdíleného klíče MECHANISMUS ZABEZPEČENÍ POMOCÍ PROTOKOLU WPA Šifrovací mechanismus TKIP Autentizační mechanismus 802.1Xi MECHANISMUS ZABEZPEČENÍ POMOCÍ PROTOKOLU WPA POROVNÁNÍ PROTOKOLŮ WEP, WPA A WPA METODY AUTENTIZACE UŽIVATELŮ VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ AUTENTIZACE ZNALOSTÍ TAJNÉ INFORMACE Kombinace jména a hesla Certifikát a klíč na lokálním počítači AUTENTIZACE VLASTNICTVÍM PŘEDMĚTU ID karty Autentizační kalkulátory AUTENTIZACE VLASTNOSTÍ Autentizace otiskem prstu Autentizace oční duhovkou VÍCEFAKTOROVÁ AUTENTIZACE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BERNET O.S POPIS SDRUŽENÍ HARDWAROVÉ A SOFTWAROVÉ KOMPONENTY SÍTĚ SOUČASNÉ ZABEZPEČENÍ SÍTĚ METODIKA VÝBĚRU AUTENTIZAČNÍCH METOD ZÁKLADNÍ POJMY VÍCEKRITERIÁLNÍHO HODNOCENÍ VARIANT VOLBA KRITÉRIÍ VÝBĚR AUTENTIZAČNÍCH METOD ODHAD VAH KRITÉRIÍ POMOCÍ METODY POŘADÍ

7 6.2 VÍCEKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ METODOU VÁŽENÉHO SOUČTU Metoda váženého součtu, kriteriální matice Seřazení autentizačních metod ODHAD VAH KRITÉRIÍ POMOCÍ SAATYHO METODY VÍCEKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ VARIANT METODOU TOPSIS POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ METOD VÁŽENÉHO SOUČTU A TOPSIS ONLINE APLIKACE PRO VÍCEKRITERIÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ PŘEHLED APLIKACÍ PRO HODNOCENÍ VARIANT Tabulkové procesory Doplňkový modul SANNA Doplňkové moduly ORKOSA Aplikace imca ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM VZORCŮ

8 1 Úvod Bezdrátové Wi-Fi sítě jsou velkým trendem posledních dvou desetiletí. Především na začátku nového milénia můžeme pozorovat velký rozvoj existujících a budování mnoha nových lokálních Wi-Fi sítí. Když dnes zapneme ve velkých městech jakékoliv zařízení s bezdrátovou síťovou kartou, téměř vždy najdeme v dosahu nějaký přístupový bod. Tento rozmach bezdrátových sítí je způsoben především díky jejich vlastnostem. Bezdrátové sítě umožňují mobilitu uživatele, využívají levné přenosové médium a u mnoha přenosných mini zařízení se jedná prakticky o jediné řešení. To vše a mnohé další je za rozmachem Wi-Fi sítích v posledních letech. Bohužel spolu s tímto rozmachem je spojen i růst bezpečnostních hrozeb. Z počátku byla bezpečností rizika způsobena především díky slabým možnostem zabezpečení a autentizace. Dnes již existující propracovanější technologie, ale přesto se můžeme setkat s podniky, veřejnými institucemi, ale i mnoha domácnostmi, které doslova vystavují svá data potencionálním útočníkům. Bezdrátová síť nemá pevné hranice ani pevné body. Nelze ji ohraničit zdí, ani postavit tak, aby byl signál dostupný pouze v rámci budovy nebo kanceláře. A tak se stává jedna z předností (mobilita) nedostatkem a slabým místem. Výhodou pro útočníka je, že se nemusí dostat přímo do budovy, ale stačí být v dosahu signálu, který běžně přesahuje zdi kanceláře a je ho možné zachytit na veřejných prostranstvích v okolí. Útočníkovi tak pouze stačí vzít za pomyslnou kliku dveří a zjistit, zda je otevřeno. Pokud provozujeme veřejnou bezdrátovou síť, je naším cílem, aby byla přístupná co nejvíce uživatelům, a nezajímá nás, zda daný uživatel může síť využívat nebo ne. Tento typ sítě totiž může využívat každý. Jak je tomu ale v případě, kdy provozujeme privátní síť? V tomto případě je naší snahou zamezit přístup neoprávněným uživatelům a zabezpečit naše data tak, aby z nich útočník nevyzískal žádné informace. Je tedy nutné vzájemně odlišit jednotlivé uživatele a těm, kteří nemají oprávnění, zamezit přístup do sítě. Cílem této práce je popsat základní technologie zabezpečení dat a používané metody autentizace uživatelů a ukázat tak, jaké existují možnosti ochrany bezdrátové sítě. Jelikož dnes existuje velké množství způsobů autentizací uživatelů, je důležité vybrat pro provozovanou síť tu nejvhodnější. Praktickou ukázkou, jakým způsobem je možné vybrat tu nejlepší, je druhá část práce. V této části se zabývám výběrem - 9 -

9 autentizační metody pro bezdrátovou síť BerNet. Výběr provádím prostřednictvím matematického aparátu vícekriteriálního hodnocení variant a to pomocí dvou metod. V samotném závěru práce přináším přehled některých volně dostupných aplikací, usnadňujících využití použité matematické metody

10 Teoretická část V této části bakalářské práce popisuji základní metody zabezpečení dat, jejich výhody a nedostatky a připojuji srovnání protokolů WEP, WPA a WPA2. Dále popisuji hlavní autentizační metody a u každé metody konkrétní vybrané způsoby autentizace. 2 Mechanismy zabezpečení dat V této kapitole popisuji základní mechanismy zabezpečení dat. Jedná se především o běžně používané metody jako například filtrování MAC adres, zamezení zobrazení SSID, protokoly WEP, WPA a další. V závěru kapitoly připojuji srovnání mezi protokoly WEP, WPA a WPA Metoda zabezpečení zamezením zobrazení SSID Jedná se o nejnižší stupeň zabezpečení. Tato metoda aktivně nebrání přístupu do bezdrátové sítě tím, že by vyžadovala po klientovi heslo, ale zabraňuje klientovi přístup do sítě tak, že zamezí zobrazení názvu sítě a klient se nemůže samovolně připojit. SSID je zkratka z anglického termínu Service Set Identifier, do češtiny se překládá jako název sítě, [1, s. 20], případně jako označení sítě. [6, s. 66] Každý přístupový bod v implicitním nastavení vysílá v pravidelných intervalech základní administrativní informace. Jednou z těchto informací je i SSID. Přístupový bod tak oznamuje klientům svoji přítomnost. Tato funkce je velmi užitečná v případě veřejných bezdrátových sítí. Pokud provozujeme privátní síť, dáváme tímto informaci i ostatním uživatelům, kteří nejsou členy sítě a kteří se tak mohou pokusit o připojení k síti. [1, s. 20] Zamezením vysílání SSID dosáhneme toho, že se do sítě nepřipojí běžný uživatel, nezabráníme ale tomu, aby síť lokalizoval útočník a připojil se do ní. 2.2 Filtrování MAC adres Filtrování MAC adres je vedle zamezení vysílání SSID další základní metodou používanou pro zamezení neoprávněného přístupu do bezdrátové sítě. Zkratka MAC pochází z anglického termínu Media Access Control. [1, s. 22] Každá bezdrátová karta, stejně jako ethernetová, má výrobcem stanovenou unikátní MAC adresu. Princip filtrování spočívá v tom, že v přístupových bodech je seznam MAC adres klientů bezdrátové sítě a přihlásit se může pouze klient s povolenou adresou. Nevýhodou je, že si útočník může snadno změnit svou MAC

11 adresu, předpokládá se ale, že neví za jakou adresu ze seznamu. Další nevýhodou této metody je nutnost vytvářet seznam povolených MAC adres ručně administrátorem sítě. Největší nevýhodou této metody je přítomnost MAC adres klientů ve vysílaných paketech v nezašifrované podobě, a to i tehdy, pokud použijeme protokol WEP. [1, s. 22] Filtrování MAC adres patří spolu se zamezením zobrazení SSID mezi základní techniky zabezpečení bezdrátové sítě. Přestože tyto metody nezabrání útočníkovi v odhalení a připojení k síti, zabraňují náhodným pokusům o připojení běžným uživatelům. 2.3 Mechanismus zabezpečení pomocí protokolu WEP Protokol WEP je součástí standardu Zkratka pochází z anglického Wired Equivalent Privacy. [6, s. 68] Cílem při vývoji protokolu WEP bylo nabídnout uživatelům bezdrátových sítí alespoň takovou míru zabezpečení, která je ekvivalentní zabezpečení v ethernetových sítích, jak vyplývá ze samotného názvu protokolu. Pro šifrování a dešifrování se v algoritmu používá stejný klíč. Šifrování se provádí následujícím způsobem. Nejprve se vypočítá kontrolní součet, který se připojí za přenášená data. Kontrolní součet slouží pro odhalení poškození zprávy. Pokud totiž nesouhlasí kontrolní součet odeslaný se zprávou s kontrolním součtem, který se vypočítá po dešifrování paketu, předpokládá se, že během přenosu došlo k jeho poškození. V dalším kroku se vytvoří šifrovací klíč. Protokol WEP pracuje se dvěma délkami šifrovacího klíče. Kratší je dlouhý 64 bitů a delší 128 bitů. Dále se provede operace XOR mezi textem, který chceme zašifrovat, a šifrovacím klíčem, a výsledek se přenáší. Dešifrování probíhá stejně jako šifrování akorát v opačném pořadí. [1, s. 45] Největší slabinou protokolu WEP je dle Lee Barkena [1, s. 49] opakování inicializačního vektoru. Pokud se totiž použije stejný inicializační vektor a stejný tajný klíč, je výsledkem stejný šifrovací klíč. Jelikož se inicializační vektor přenáší nezašifrovaně, je snadné pro útočníka zjistit, kdy došlo k použití stejného inicializačního vektoru. Další slabinou protokolu je velmi slabá autentizace. Autentizace probíhá pouze jednostranně, kdy se autentizuje klient vůči přístupovému bodu, ale přístupový bod se již klientovi neautentizuje. Zároveň se autentizuje pouze zařízení a ne uživatel. [6, s. 93] Autentizace v rámci protokolu WEP se provádí dvěma metodami. Metodou otevřeného systému a metodou sdíleného klíče

12 2.3.1 Autentizace metodou otevřeného systému Autentizace metodou otevřeného systému probíhá následujícím způsobem. Klient zažádá o autentizaci zasláním svých údajů a přístupový bod následně odpoví zprávou o autentizaci klienta. V rámci této metody přístupový bod vždy autentizuje klienta. Metoda je implicitně nastavena v bezdrátových sítích. [6, s. 68] Obrázek 1 - autentizace metodou otevřeného systému (zdroj: vytvořeno autorem) Autentizace metodou sdíleného klíče Autentizace metodou sdíleného klíče je založena na principu výzvy a odpovědi. Klient zašle požadavek na připojení s informacemi o sobě přístupovému bodu. Přístupový bod odpoví klientovi zasláním textu s žádostí o jeho zašifrování. Klient text zašifruje a zašle zpět. Přístupový bod přijatý zašifrovaný text porovná, a pokud přijatá hodnota souhlasí, přiřadí klienta do sítě. Velkou nevýhodou autentizace pomocí sdíleného klíče je, že se přenáší nezašifrovaný text a vzápětí stejný text zašifrovaně, což usnadňuje práci útočníkovi. [6, s. 69] Průběh autentizace metodou sdíleného klíče je názorně zobrazen na následujícím obrázku. Obrázek 2 - model autentizace sdíleným klíčem (zdroj: vytvořeno autorem) 2.4 Mechanismus zabezpečení pomocí protokolu WPA V důsledku slabin protokolu WEP byl vyvinut protokol WPA, který má za cíl odstranit nedostatky WEPu. Protokol WPA se zabývá jak šifrováním, tak autentizací

13 Součástí protokolu WPA jsou mechanismy TKIP a 802.1Xi (WPA je podmnožinou mechanismu i, je ale dopředu kompatibilní s tímto mechanismem). [6, s. 92] Mechanismus TKIP řeší nedostatky protokolu WEP v oblasti šifrování a 802.1Xi v oblasti autentizace. Protokol WPA řeší slabiny protokolu WEP, kterými byly například správa klíčů, podpora autentizačních metod (jednorázová hesla, biometrická autentizace, ID karty a další tokeny), útoky DoS, kolize inicializačních vektorů. [1, s. 72] Zkratka WPA pochází z anglického Wi-Fi Protected Access. Toto řešení bylo původně plánováno jako dočasné řečení. Abychom mohli nasadit protokol WPA, je třeba vlastnit přístupový bod s podporou protokolu WPA, dále bezdrátovou kartu s ovladači pro tento protokol, a v neposlední řadě musí existovat podpora v operačním systému. [6, s. 92] Šifrovací mechanismus TKIP Mechanismus je součástí protokolu WPA. Zkratka pochází z anglického Temporal Key Integrity Protocol. [1, s. 71] Protokol používá funkce automatického generování dočasných klíčů, kontroly integrity a číslování paketů. Protokol používá dvojnásobnou délku inicializačního vektoru oproti protokolu WEP. Inicializační vektor má v tomto mechanismu dvě části. Jedna část slouží jako tradiční inicializační vektor a druhá část se používá pro mixování klíčů pro jednotlivé pakety. [6, s. 94] Hlavní výhodou protokolu TKIP oproti protokolu WEP je generování dynamických klíčů. Pro každý posílaný paket je automaticky vygenerován nový klíč a to tím způsobem, že se smíchá jedna část inicializačního vektoru s MAC adresou a dočasným klíčem, a takto získaný klíč se ve druhém korku smíchá s druhou částí inicializační vektoru. Znamená to, že když útočníkovi stačilo u protokolu WEP pasivně odposlouchávat provoz na síti do té doby, než se mu podařilo klíč prolomit. U protokolu TKIP nemá díky generování klíčů pro každý paket možnost odposlechnout dostatečné množství paketů se stejným klíčem, aby mohl zabezpečení prolomit. [6, s. 95] Autentizační mechanismus 802.1Xi Mechanismus slouží jako nadstavba protokolu WEP, není tedy náhradou, ale pouze rozšířením a vylepšením bezpečnostních opatření. Mechanismus 802.1Xi se zabývá autentizací uživatelů, šifrováním a distribucí klíčů. Nezabývá se utajením dat. Mechanismus potřebuje pro své fungování autentizační server a spolupráci všech

14 zařízení v síti, především přístupových bodů a klientů. Tento mechanismus na rozdíl od předchozích metod ověřuje nejen klienta, ale i přístupový bod. Ověřování přístupového bodu má za cíl zamezit vydávání se útočníka za falešný přístupový bod. [6, s. 79] Cílem tohoto mechanismus je zablokovat přístup do sítě neoprávněným uživatelům. Když se chce klient přihlásit do sítě, mechanismus zablokuje všechny služby s výjimkou autentizačního serveru. Klient se musí nejprve autentizovat prostřednictvím autentizačního serveru, a poté získá přístup do sítě, a jsou mu povoleny ostatní služby. [6, s. 82] Velkou výhodou mechanismu je možnost jednoznačně identifikovat klienta. Můžeme určit nejen to, že klient patří do sítě (zná tajný klíč), ale můžeme konkrétně určit, o kterého klienta se jedná. Toto je velká výhoda oproti protokolu WEP, kde všichni klienti sdíleli stejný klíč. Jedná se o podporu mechanismu AAA (autentizace, autorizace, účtování). [1, s. 83] Možnost jednoznačně určit klienta se dá využít například při řízení síťového přístupu, kdy můžeme konkrétního uživatele omezit v délce připojení do sítě. Zároveň můžeme uživatelům nastavovat různá oprávnění v síti. Přestože použití metody výrazně zvyšuje zabezpečení sítě, obsahuje metoda slabá místa, která jsou útočníkům známá a dokáží jich využít. Metoda je náchylná na útoky typu DoS (Denial of Service), kdy útočník zahltí autentizační server požadavky a dojde k jeho zablokování. Další slabinou metody je možnost krádeže identity, pokud není dostatečně chráněna. [6, s. 90] 2.5 Mechanismus zabezpečení pomocí protokolu WPA 2 Jedná se o komerční název pro bezpečnostní standard i. Tento bezpečnostní protokol se používá od konce roku 2004, kdy byla norma schválena. Protokol má zajistit autentizaci i zabezpečení přenášených dat. Autentizuje se jak uživatel, tak přístupový bod, aby došlo k zamezení vytváření falešných přístupových bodů útočníkem. Cílem zabezpečení je zajistit utajení dat a jejich integritu. Utajení je zajištěno pomocí šifrování. Protokol i obsahuje dva šifrovací protokoly. Protokol TKIP, se kterým již pracuje WPA, a protokol CCMP (šifrování se provádí pomocí šifry AES). Autentizace se stejně jako v případě WPA provádí pomocí mechanismu 802.1Xi. [6, s. 102]

15 2.6 Porovnání protokolů WEP, WPA a WPA2 V následující tabulce porovnávám protokoly WEP, WPA a WPA2, které jsem popsal v předchozích kapitolách. Protokoly srovnávám podle způsobu autentizace a šifrování a zároveň zmiňuji jejich hlavní nedostatky. Tabulka 1 - porovnání protokolů WEP, WPA a WPA2 autentizace WEP WPA WPA2 (802.11i) otevřená, nebo pomocí sdíleného klíče RADIUS server, nebo přednastavený klíč PSK vzájemná autentizace pomocí 802.1Xi s EAP šifrování statický WEP protokol TKIP AES, volitelně i RC4 nedostatky opakování inicializačního vektoru, slabá autentizace Zdroj: vytvořeno autorem 3 Metody autentizace uživatelů zahlcení sítě útoky DoS, krádež identity starší verze OS neumí pracovat s WPA2 V této kapitole popisuji základní autentizační metody a u každé metody i vybrané konkrétní způsoby autentizace. Nejprve ale vysvětluji základní pojmy, které jsou s autentizací uživatelů spojeny. V závěru kapitoly popisuji způsoby a důvody nasazení vícefaktorové autentizace. 3.1 Vymezení základních pojmů Předtím, než popíši základní autentizační metody, chci vysvětlit pojmy, které se spolu s autentizací uživatelů vyskytují. autentizace taktéž se používá výraz verifikace. V obecné rovině se dá říct, že se jedná o postup, při kterém se ověřuje identita. Může se jednat například o identitu uživatele, nebo přístupového bodu. V případě autentizace uživatele se jedná o proces, kdy uživatel předkládá tvrzení o své identitě, například pomocí přihlašovacího jména a hesla, nebo prostřednictvím ID karty. [7, s. 11] autorizace jedná se o proces, který je spojen s autentizací. Autorizace uživatele znamená, že jsou uživateli přiřazena oprávnění na základě jeho identity. Autorizace uživatele říká, jaká má daný uživatel práva, co může a nemůže v systému dělat. Autorizace slouží pro přidělení nějaké služby na základě úspěšné autentizace. [7, s. 11]

16 identifikace jedna z definic identifikace říká, že se jedná o proces určení identity (totožnosti) uživatele. [7, s. 11] Existují různé procesy identifikace. Například se může identifikovat sám uživatel, nebo se snaží identitu uživatele určit identifikující systém, a to třeba tím, že prochází databázi tajných informací o uživatelích (heslo) a porovnává údaje mezi sebou. Rozdíl mezi identifikací a autentizací spočívá v tom, že v případě autentizace se subjekt představuje sám a tvrdí jsem to já. Cílem je určit, zda je opravdu tím, za koho se vydává. Pokud hovoříme o identifikaci, zde naopak subjekt sám svoji identitu nepředkládá. Systém prochází všechny záznamy v databázi a snaží se najít potřebné údaje k tomu, aby uživatele identifikoval. Systém tedy zjišťuje, kdo uživatel je. Z výše uvedeného vyplývá, že identifikace je náročnější než autentizace. Pokud totiž existuje velká databáze uživatelů, kterou musí systém projít, snižuje se rychlost a přesnost identifikace. [7, s ] Autentizace se dělí na jednosměrnou a obousměrnou. V případě jednosměrné autentizace se autentizuje pouze jedna strana vůči druhé. U obousměrné autentizace se autentizují obě strany navzájem. S růstem potřeby autentizace roste i náročnost z hlediska přenosu a ukládání autentizačních informací. Proto se často využívá autentizace pomocí třetí důvěryhodné strany, která ověří identitu uživatele. [6, s. 21] 3.2 Autentizace znalostí tajné informace Jedná se o metodu autentizace, při které se uživatel autentizuje nějakou tajnou informací. Tajnou informací může být například heslo, PIN, tajný kód a podobně. Výhodou této metody je, že se nejedná o nějaký fyzický předmět, u kterých je složitý proces přenosu informace do počítače, ale o znalost, kterou lze do počítače snadno zadat. Systém využívající metodu autentizace je jednoduchý na ovládání a zároveň nenáročný na údržbu. Nevýhodou je, že tajné informace sloužící k autentizaci uživatele lze snad získat, a to i bez vědomí uživatele. Mezi metody autentizace znalostí patří například metoda kombinující jméno a heslo, nebo metoda využívající certifikát a tajný klíč. [7, s. 12] Kombinace jména a hesla Jedná se o nejběžnější a nejjednodušší způsob autentizace uživatele. Tato metoda je jednoduchá jak na údržbu, tak na implementaci, navíc nevyžaduje žádný dodatečný hardware. Zároveň ale není příliš bezpečná. Uživatel se přihlašuje do systému pomocí

17 tajného hesla a uživatelského jména. Systém porovná předložené údaje se záznamy, které má k danému uživateli a pokud souhlasí, povolí uživateli přístup. Velkou slabinou metody jsou samotní uživatelé, hesla, která používají, a způsoby, jakými je uchovávají. Běžně se stává, že si uživatel napíše tajné heslo na papír poblíž monitoru počítače, a výrazně tak zvýší šanci útočníka na jeho odhalení. [7, s. 18] Velmi důležitým bodem u metod autentizace pomocí hesla je politika bezpečného hesla. Heslo by mělo být netriviální řetězec dlouhý 8 až 12 znaků. Zároveň by mělo být kombinací velkých a malých písmen, číslic a symbolů, aby se tak stalo odolné vůči slovníkovému útoku. [7, s. 33] S rostoucí složitostí hesla ale roste i jeho náročnost na zapamatování uživatelem Certifikát a klíč na lokálním počítači Metoda pracuje na podobném principu jako metoda kombinace jména a hesla. Nabízí ale vyšší zabezpečení a větší funkcionalitu, jedná se například o elektronický podpis, šifrování apod. Slabým místem této metody je zabezpečení soukromého klíče. Běžně je zabezpečen pouze prostřednictvím operačního systému. [7, s. 18] 3.3 Autentizace vlastnictvím předmětu Tato metoda autentizace je založena na vlastnictví něčeho, co jednoznačně odliší daného uživatele od ostatních. Zpravidla se jedná o nějaký předmět neboli token. Tímto předmětem může být například nějaká ID karta. Výhodou metody je, že předmět používaný pro autentizaci lze jen velmi těžko okopírovat, jeho ztráta je snadno zjistitelná a pokud k ní dojde, lze token snadno zablokovat, aby nedošlo k jeho zneužití. Zároveň mohou obsahovat další informace a rozšiřující funkce. Mohou například sloužit jako průkaz zaměstnanců, mohou být součástí stravovacího systému pro výdej a objednání obědů v závodní jídelně, nebo umožňovat vstup do budov a objektů. Nevýhodou je potřeba čtecích zařízení, což zvyšuje náklady na pořízení systému a jeho zavádění do praxe. V případě ztráty tokenu je vystavení náhradního časově náročné, což není moc uživatelsky přívětivé. Nejběžnější tokenem používaným k autentizaci uživatelů jsou ID karty. [7, s ] ID karty V případě autentizace pomocí ID karet je třeba doplnit k pracovním stanicím čtečky a nainstalovat ovladače pro karty. Dále je třeba nainstalovat software pro správu ID karet. [7, s. 19]

18 Existuje několik typů karet, které se od sebe liší funkcionalitou a složitostí. Nejjednodušší jsou karty s magnetickým proužkem, složitější jsou čipové karty. Čipové karty existují v několika variantách, které se od sebe liší jak ve funkcionalitě, tak ve fyzické stavbě. Nejznámější jsou klasické čipové karty typu kreditní karty. Dále existují čipové karty v podobě USB tokenu. Funkcionalita USB tokenu je omezena pouze na autentizaci, dešifrování dat a elektronický podpis. Dalším typem čipové karty je karta ve formátu SIM, která se používá spolu s USB čtečkou. Tento typ čipové karty má stejnou funkcionalitu a stejné výhody a nevýhody jako čipová karta v podobě USB tokenu. [7, s. 19] Autentizační kalkulátory Jedná se o specializovaná zařízení, která požadují vlastní hardwarové vybavení. Tato zařízení mohou být založena na sdílení tajné informace, například hesla, které je uloženo v kalkulátoru a na autentizačním serveru, nebo mohou být založena na synchronizovaných hodinách. Vedle standardních způsobů komunikace s uživatelem pomocí klávesnice a monitoru existují i speciální typy rozhraní, jako například infračervený port nebo optická rozhraní umožňující snímat data přímo z obrazovky. [7, s. 37] 3.4 Autentizace vlastností Princip autentizace vlastností spočívá v tom, že se daný uživatel autentizuje něčím, čím je. Může se jednat například o biometrickou informaci. Běžně se používá nějaká část těla, která se v čase nemění a zároveň jednoznačně identifikuje člověka, tedy použitá biometrická informace musí být jedinečná. Typickou částí těla používanou pro biometrickou autentizaci je otisk prstu, nebo otisk celé dlaně, oční duhovky a další. Velkou výhodou této metody je, že na rozdíl od předchozích metod nemůže uživatel nic ztratit ani zapomenout. Nevýhodou je přesnost měření biometrických údajů, která může být ovlivněna mnoha faktory, například teplotou, vlhkostí, prachem a podobně. [7, s. 13] Přestože existuje velké množství biometrických technologií, můžeme je rozdělit do dvou velkých skupin. Jedna skupina technologií je založena na měření fyziologických vlastností člověka, například již výše zmíněný otisk prstu, dlaně, nebo oční duhovky, a druhá skupina technologií je zaměřena na chování člověka. Do této skupiny patří například dynamika podpisu, rozpoznávání hlasu a další. Obecně se dá říci, že systémy založené na měření fyziologických vlastností jsou přesnější než

19 systémy zaměřené na chování člověka. Fyziologické vlastnosti člověka se totiž v čase nemění a nejsou tak ovlivnitelné nemocí nebo psychickým stavem jako systémy založené na chování člověka. [7, s. 38] Největším rozdílem mezi biometrickými systémy a předchozími autentizačními metodami, které jsou popsány v kapitolách 3.2 a 3.3, je v odpovědi na autentizační požadavek. V předchozích metodách dokázal systém říct, že zadané heslo, jméno, nebo údaje získané z ID karty jsou přesně ty samé, které jsou uloženy v databázi v systému. Biometrické systémy ale toto nedokáží, je téměř nemožné získat dvakrát stejné údaje ze čtečky. Záleží totiž na úhlu přiložení, okolních podmínkách, vlhkosti vzduchu i snímané části těla. Biometrické systémy neurčují identitu absolutně, ale s určitou pravděpodobností v závislosti na nastavené variabilitě. [7, s. 39] Variabilita určuje, z kolika procent se musí získané údaje shodovat s těmi, které jsou uloženy v systému, aby uživatel získal přístup. [7, s. 39] Čím vyšší je variabilita, tím nižší je bezpečnost systému. Pokud je variabilita nulová, znamená to, že se získané údaje musí přesně shodovat s těmi, které jsou uloženy v systému. Bezpečnost systému je tak nejvyšší, ale ani uživatelé, kteří mají právo přístupu do systému, se vzhledem k nepřesnostem, které při měření vznikají, nedokáží autentizovat. Největší nevýhodou biometrických systému je jejich chybovost. Pokud se srovnává heslo, nebo údaje získané z ID karty s údaji uloženými v databázi systému, jedná se o jednoduchou záležitost. Výsledkem může být pouze pravda nebo nepravda. Srovnání biometrických údajů již není takto jednoznačnou záležitostí. [7, s. 40] V následujících dvou podkapitolách popisuji biometrickou autentizaci pomocí otisku prstu a snímání oční duhovky Autentizace otiskem prstu Metoda identifikace na základě otisku prstu se používá již od konce 19. století. Původně se tato metoda využívala a dodnes využívá v kriminalistice. Předpoklady pro nasazení metody jsou neexistence dvou jedinců se stejným otiskem a neměnnost papilárních linií. Identifikace na základě otisku prstu je využívána ve vědním oboru, který se nazývá daktyloskopie. [5, s. 25] Otisk prstu lze získat různými způsoby. Původně se používal inkoust a papír, na který se prst otisknul. Následně se porovnávaly získané vzorky mezi sebou. S rozvojem výpočetní techniky se tento postup automatizoval a pro identifikaci se používají moderní snímací zařízení. Nejběžnější metodou získání otisku je statické snímání

20 Uživatel přiloží svůj prst na senzor, aniž by jím pohyboval a senzor sejme otisk celého prstu najednou. Další používanou metodou je takzvané šablonování. Od předchozí metody se liším tím, že uživatel přejede přes senzor ve tvaru štěrbiny prstem a výsledný otisk je sestaven z dílčích snímků získaných při přejíždění prstu přes štěrbinu. [5, s. 25] Tento způsob identifikace se dnes běžně používá u paměťových zařízení, jako jsou USB flash disky, externí disky, nebo jako způsob přihlašování do přenosného počítače místo uživatelského jména a hesla Autentizace oční duhovkou Systémy používané pro identifikaci oční duhovkou jsou relativně nové a byly vyvinuty koncem minulého století. Duhovka je část lidského oka, která na základě intenzity světla dopadajícího na oko reguluje velikost čočky. Duhovka je jedinečná pro každého člověka i v případě, že se jedná o jednovaječná dvojčata. Dokonce každý člověk má jiný vzor duhovky v levém a pravém oku. [5, s. 21] Snímání duhovky se provádí prostřednictvím digitální kamery a infračerveného osvětlení oka. Získané údaje se použijí pro vytvoření duhovkové mapy. Při autentizaci se porovnávají získané údaje ze snímače a údaje o duhovce uložené v systému pomocí metody statistické nezávislosti. [5, s. 22] 3.5 Vícefaktorová autentizace Aby se zvýšila bezpečnost při identifikaci uživatele a zabránilo neoprávněnému proniknutí do systému, kombinují se výše zmíněné autentizační metody mezi sebou s cílem dosažení vyššího stupně zabezpečení. V praxi se tak můžeme setkat s dvoufaktorovou nebo třífaktorovou autentizací. Obrázek 3 - vícefaktorová autentizace (zdroj: [INT 3])

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií WiFi Hotspot systémy (WiFi Hotspot systém na platformě Mikrotik) Diplomová práce Autor: Jiří Líbal Studijní

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu

Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Tatyana Shevtsova Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování v lázeňském hotelu Bakalářská

Více

Virtuální privátní síť pro malé a střední firmy

Virtuální privátní síť pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Žáček Virtuální privátní síť pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2011 Zadávací

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky Biometric-based Android Lock Screen 2014 Bc. Rostislav

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Demonstrace útoků na WIFI sítích 2013 Petr Vopálenský Anotace Cílem práce je vytvoření výukové grafické aplikace demonstrující

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank

Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnání internetového bankovnictví vybraných bank Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Viktorie Jeřábková Bankovní management,

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Drábek Návrh a realizace řešení zálohování dat ve firmě HP Exstream Bakalářská práce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Výběr internetového připojení pro podnik Matouš Téra Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

7. Aplikovaná kryptografie

7. Aplikovaná kryptografie 7. Aplikovaná kryptografie Osnova 1. Úvod 2. Úvod do kryptografie 3. Konstrukce digitálního podpisu, zákon o elektronickém podpisu, správa veřejných klíčů, certifikační autority a infrastruktury veřejných

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet

Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zdeněk Šubr Návrh a implementace metropolitní sítě s připojením na internet Bakalářská práce

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků

Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků Masarykova univerzita Fakulta informatiky Bezpečnostní aspekty souborových systémů a bezpečnost dat zajištěná šifrováním disků Bakalářská práce Radek Macek Brno, jaro 2011 Prohlášení Prohlašuji, že tato

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Vít Řanda

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Vít Řanda UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Vít Řanda Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zneužití informačních technologií při páchání trestné činnosti Informační

Více