VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE WI-FI WIRELESS TECHNOLOGY WI-FI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR VLADIMÍR BÁČA Ing. TOMÁŠ MARADA, Ph.D. BRNO 2007

2

3 ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

4

5 LICENČNÍ SMLOUVA

6

7 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je přiblížit problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi. Popsat princip jejich fungování, z čeho se skládají a jaké technologie jsou využívané při jejich budování. Dále zde popisuji jednotlivé standardy, které se v dnešní době používají pro přenos dat. Jedna kapitola je věnována anténám. Ty tvoří pro bezdrátové sítě základní kritérium jejich výstavby. Nedílnou součástí každé sítě je možnost jejího zabezpečení. Z tohoto důvodu se i já zde zabývám různými technologiemi zabezpečení, a to od těch nejjednodušších až po ty nejsložitější a zároveň nejkomplexnější. Jako doplněk jsem zvolil několik základních pravidel pro zabezpečení malé domácí sítě. ABSTRACT The objective of this thesis is to draw the problems of Wireless LAN. I describe a process how they work, what they are composed of and what kind of technologies are used for their creation. Furthermore I deal with possibilities of their securing and a protection of transfering information. One of the chapters is attended aerials. They form a fundamental criteria of their build up for wireless nets. Integral part of every nets is a possibility of it s safeguard. On this account I deal here with various technologies of safeguards, namely from those simplest to the most comlicated and the most comprehensive. As a supplement I chose several basic principles for a small home network safeguard. KLÍČOVÁ SLOVA Wi-Fi, bezdrátový, sítě, standardy. KEYWORDS Wi-Fi, wirelles, network, standards.

8

9 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pouze za odborného vedení vedoucího bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškeré podklady, ze kterých jsem čerpal, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a pramenů. V Brně dne 25. května 2007.

10

11 PODĚKOVÁNÍ Rád bych touto cestou vyjádřil svůj dík Ing. Tomáši Maradovi, Ph.D. za jeho cenné připomínky a ochotu při vedení mé bakalářské práce.

12

13 OBSAH: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE...3 LICENČNÍ SMLOUVA...5 ABSTRAKT...7 PROHLÁŠENÍ...9 PODĚKOVÁNÍ ÚVOD ZÁKLADY SÍTÍ KOMPONENTY SÍTĚ Distribuční systém Přístupový bod Bezdrátové médium Stanice TYPY SÍTÍ IBSS (Ad-hoc) sítě BSS, infrastrukturní režim ESS KOORDINACE PŘÍSTUPU K MÉDIU CSMA/CA RTS/CTS JAK PROBÍHAJÍ DATOVÉ PŘENOSY V BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍCH ROZPROSTŘENÉ SPEKTRUM PŘESKAKOVÁNÍ KMITOČTŮ, FHSS PŘÍMO ROZPROSTŘENÉ SPEKTRUM, DSSS ORTOGONÁLNÍ FREKVENČÍ MULTIPLEX, OFDM STANDARDY A, ALIAS WI-FI B, ALIAS WI-FI G DALŠÍ STANDARDY ANTÉNY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ ANTÉN ZISK POLARIZACE BEZPEČNOST BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ WI-FI SSID FILTRACE MAC ADRES OMEZENÍ ÚNIKU RADIOVÉHO SIGNÁLU AUTENTIZACE SDÍLENÝM KLÍČEM WEP (WIRED EQUIVAVELNT PRIVACY) Princip fungování WEP RC Inicializační vektor PROLOMENÍ PROTOKOLU WEP Kolize IV a injekce zprávy Podvržená autentizace Rozluštění WEPového klíče WPA (WI-FI PROTECTED ACCESS)... 33

14 6.7.1 TKIP Kontrola integrity Inicializační vektor I A AES WPA Nová šifra X + EAP Základy 802.1x Autentizační konverzace Řešení bezpečnostních problémů Autentizační metody protokolu EAP MD LEAP TLS TTLS PEAP ZABEZPEČENÍ DOMÁCÍ SÍTĚ ANTÉNA ŠIFROVÁNÍ SSID FILTROVÁNÍ MAC ADRES VYPNUTÍ DHCP ZÁVĚR LITERATURA...45

15 Strana 15 1 Úvod Bezdrátové sítě jsou v dnešní době všudypřítomné. Na mnoha místech vznikají nové veřejné přístupové body, firmy začínají objevovat jejich výhody a mnoho uživatelů si je buduje doma jako základní médium pro přístup k internetu. Na rozdíl od ostatních bezdrátových sítí (např. GSM, CDMA) využívají pro svůj přenos bezlicenčního pásma 2.4 GHz pro b nebo pásma 5 GHz pro a. Tím se stává jejich provozování mnohem dostupnější pro menší firmy a koncové uživatele. Jak ze slova bezlicenční vyplývá, není toto přenosové spektrum zatíženo žádnou licencí, a tudíž může být využíváno zdarma. Tato skutečnost přispěla nemalou vahou právě k takovému masovému nástupu této technologie do našich životů, jaký v dnešní době prožíváme. V době, kdy se stal notebook (chytré mobily, PDA atd.) běžnou součástí našeho života, je mobilita jednou z nejdůležitějších podmínek při budování datových sítí. K čemu by nám byl přenosný počítač, kdybychom jej mohli využít pro připojení k internetu jen v kanceláři či pracovně a nemohli si tak plně užívat jeho mobility. Samozřejmě je možné vybudovat několik přípojek, ale tato záležitost je velice nákladná a někdy i nemožná. Může se jednat například o památky, kde sekání do zdí, vrtání i jakékoliv jiné větší zásahy nepřicházejí v úvahu. V takovém případě se nám naskytuje příležitost využít výhod právě bezdrátových sítí. V dnešní době už není problém malou bezdrátovou síť vybudovat do bezmála několika tisíc korun. Bezdrátové sítě se tak stávají lákavou alternativou ke klasickým (drátovým) sítím. Díky mobilitě, kterou poskytují, se začínají prosazovat na mnoha místech (letiště, hotely, kavárny apod.) jako výhodné řešení pro přístup zákazníků k internetu. Na druhé straně je potřeba si řádně promyslet, zda využití právě bezdrátových sítí je v daném okamžiku tím správným řešením. Při nedostatečné znalosti způsobu zabezpečení či liknavosti správců i zaměstnanců může vést jejich použití k ohrožení důvěryhodných dat či k jiným závažným bezpečnostním problémům. Zároveň také kladou větší nároky spjaté s udržováním takovéto sítě v chodu. Jsou mnohem náchylnější na rušení jinými zařízeními pracujícími ve stejném frekvenčním pásmu a i šíření signálu od daných zařízení v síti není vždy stoprocentně předvídatelné.

16 Strana 16

17 Strana 17 2 Základy sítí Komponenty sítě Sítě se skládají ze čtyř hlavních komponent: Distribuční systém Přístupový bod (Access point) Bezdrátové médium Stanice Obr.1: Komponenty sítě Distribuční systém Při pohybu stanice mezi jednotlivými přístupovými body (AP) si musejí tyto AP předávat informace. Distribuční systém je logická komponenta standardu používaná k přesměrování datového toku na stanici podle její aktuální polohy. Standard zatím nespecifikuje konkrétní technologii distribučního systému. Výrobci tak řeší problém pomocí vlastních s jinými výrobci nekompatibilních řešení. V naprosté většině je distribuční systém řešen jako kombinace síťového mostu (bridže) a distribučního média (Ethernet). [3] Přístupový bod Jeho nejdůležitější avšak ne jedinou funkcí je přemostění mezi kabelovou a bezdrátovou sítí. Může mít ale mnoho jiných pokročilejších vlastností. Jednou z nich je třeba schopnost provádění autentizace jednotlivých klientů a nebo šifrování komunikace. [3] Bezdrátové médium Na rozdíl od klasických drátových sítí, kde je jako přenosové médium využívána metalická kabeláž, je u sítí bezdrátových použito radiových frekvencí (2,4 a 5 GHz) a málo používaného infračerveného přenosu.

18 Strana 18 Základy sítí Základy sítí Stanice Stanicí může být jakékoliv zařízení počítač, notebook, PDA. Podmínkou ani není, aby tato stanice byla mobilní. Jak už bylo řečeno v úvodu, bezdrátové sítě se instalují i tam, kde se stanice vůbec nebo jen zřídka přemisťují z důvodu nemožnosti nebo velké nákladnosti instalace kabeláže. 2.2 Typy sítí Basic Service Set (BSS základní soubor služeb) je základní stavební blok sítě Jedná se o mezi sebou komunikující skupinu stanic. Takto spolu komunikují jen ty stanice, které jsou ve vzájemném dosahu. Tato oblast se nazývá Basic Service Area (BSA). Rozeznáváme dva hlavní typy sítí podle jejich způsobu komunikace. [3] IBSS (Ad-hoc) sítě Sítě v režimu IBSS (Independent Basic Service Set) též nazývané sítěmi typu adhoc pracují v režimu peer-to-peer. To znamená, že ke své komunikaci nepotřebují žádný přístupový bod komunikují spolu přímo. Z čehož vyplývá nutnost, aby stanice během své vzájemné komunikace byly v radiovém dosahu. Tohoto typu propojení se využívá velice zřídka. Vhodné je zejména při dočasném zasíťování jako náhrada rozbočovače. Využívá se na konferencích, zasedáních či jako rychlé propojení pro potřeby výměny elektronických dat. [2] Obr.2: IBSS (ad-hoc) BSS, infrastrukturní režim BSS (Basic Service Set) je základním typem bezdrátových sítí. Každá stanice se do sítě připojuje prostřednictvím přístupového bodu (AP), který je připojen k metalické síti. Pokud si chtějí dvě stanice mezi sebou předávat data v infrastrukturní síti, vždy probíhá tato komunikace přes AP. AP tak funguje jako jakýsi most mezi metalickou a bezdrátovou sítí. Podle typu nastavení se může chovat jako hloupý most na druhé síťové vrstvě, nebo může fungovat mnohem chytřeji jako směrovač, zajišťovat překlad adres (NAT), přidělování adres (DHCP) a další. Proto je nutné při výstavbě sítě dobře rozmyslet, jaké funkce budeme po AP požadovat. Pro malé sítě většinou využijeme AP s více funkcemi a

19 2 Základy sítí Strana 19 naopak v rozlehlých sítích, kde většinu funkcí obstarávávají specializované servery, mohou být méně vybavené. Pro vytvoření sítě je nutné, aby se stanice asociovala s přístupovým bodem. Tím vlastně vyjadřuje svůj zájem o přenášení dat. O asociaci žádá vždy stanice a přístupový bod ji buď povolí, nebo odmítne. Taková asociace je pro stanici exkluzivní. Nemůže být asociována s více přístupovými body. Na straně druhé může přístupový bod asociovat stovky stanic. Většina přístupových bodů zvládá 253 najednou připojených stanic. Nicméně pokud by k takové situaci došlo, průměrná přenosová rychlost by nebyla nijak závratná. Jestliže by takový případ nastal, existují výkonná řešení podporující tisíce stanic. [2][3] ESS Extended Service Set je stručně řečeno několik BSS propojených nějakým distribučním systémem, například Ethernetem. Pro potřeby rozlehlejších sítí bychom si s BSS sítí nevystačily. Proto standard dovoluje vytvoření větších sítí propojením BSS. Stanice uvnitř ESS mohou mezi sebou komunikovat, i když jsou v jiných BSS anebo mezi nimi přecházejí. Obr.3: BSS/ESS (infrastrukturní síť).

20 Strana 20 Základy sítí Základy sítí Koordinace přístupu k médiu Stejně jako v jiných sítích i ty bezdrátové musejí nějakým způsobem vyřešit přístup a koordinaci stanic k přenosovému médiu. Aby nedocházelo ke kolizím mezi stanicemi v jednu a tu samou chvíli může vysílat pouze jedna stanice z důvodu překryvu signálů. Pro tyto účely se využívají dvě metody. [3] CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance je metoda předcházení kolizím a je velmi podobná metodě CSMA/CD ( /Collision Detection) z metalického Ethernetu. Rozdíl spočívá v tom, že bezdrátové sítě jsou half-duplexní, takže mohou buď jen vysílat, anebo přijímat. Z tohoto důvodu není možné, tak jako u metalického Ethernetu, kolize detekovat, ale musí jim rovnou předcházet. Tato metoda vyžaduje, aby vysílající strana před zahájením odesílání dat chvíli poslouchala. Navíc po odeslání paketu jeho příjemce odpoví potvrzovacím rámcem ACK (Acknowledge). [2][3] RTS/CTS Request to Send/Clear to Send stejně jako už zmíněný ACK jsou rámce využívané metodou CSMA/CA. Slouží k řízení provozu a jejich cílem je minimalizovat překrývající se přenosy v rušeném prostředí. Klient pošle rámec RTS, čímž žádá o povolení vysílat. AP mu odpoví rámcem CTS a komunikaci klientovi povoluje. Poté teprve klient posílá data. Ostatní stanice tuto komunikaci vidí a chápou, že samy vysílat nemohou. Může se to zdát jako plýtvání pásma, ale v zarušeném prostředí naopak tak můžeme propustnost zvýšit, protože se sníží počet opakovaných přenosů. Na druhé straně, pokud je technika RTS/CTS použita v síti s málo klienty, může vést ke snížení celkového výkonu. Jiná situace nastává v případě, že se dva klienti navzájem v dané síti nevidí. Pomocí RTS/CTS zajistíme, aby se klienti nepokoušeli vysílat současně. Nakonec je ještě dobré zmínit, že mechanismus RTS/CTS je nepovinný a zařízení standardu jej nemusí mít implementovaný. [2][3] Obr.4: Skryté uzly.

21 Strana 21 3 Jak probíhají datové přenosy v bezdrátových sítích K přenosu informací se v bezdrátových sítích využívají radiové přenosy. Ty mohou být řešeny různými způsoby. Přenosy mohou být úzkopásmové a širokopásmové s úzkou šířkou frekvenčního pásma nebo s velkou šířkou frekvenčního pásma. Vlastnosti přenosu jsou dále ovlivněny použitými kmitočty, přičemž vyšší frekvence mají kratší dosah a horší prostupnost překážkami než frekvence nižší. Na druhé straně bývají na vyšších frekvencích dostupné větší rozsahy frekvencí a tím i možnost dosáhnout větších přenosových rychlostí. V praxi se pro přenos u bezdrátových sítí používá širokopásmového přenosu. K tomuto účelu se používají dvě techniky přenosu s cílem dosáhnout větší odolnosti proti rušícím vlivům, vetší spolehlivosti a možnosti použití menších vysílacích výkonů. Jedná se o techniky přímo rozprostřeného spektra DSSS a přeskakování kmitočtů FHSS. [4] 3.1 Rozprostřené spektrum Základní myšlenka rozprostřeného spektra spočívá v rozprostření signálu do co nejširšího rozsahu frekvencí. Tak se přenosy hůře detekují z důvodu, že dané vysílaní vypadá pouze jako šum. Zároveň se ale snižuje náchylnost k interferencím a rušení. I když použití rozprostřeného spektra vede k neefektivnímu využití kmitočtového pásma, výsledkem jsou spolehlivější přenosy. Na obrázku 5 je znázorněn vliv rušení na úzký a široký rozsah frekvencí. Z obrázku je patrné, že na rozprostřené spektrum má vliv jen minimální. [2][4] Obr.5: Diagram rozprostřeného spektra.

22 Strana 22 3 Jak probíhají datové přenosy v bezdrátových sítích 3.2 Přeskakování kmitočtů, FHSS Technologie přeskakování kmitočtů spočívá na velmi jednoduchém principu. Vysílaný signál je přenášen na určité frekvenci, jejíž šířka je jen 1 MHz po dobu pouze 400 ms. Přeskakování se děje podle určitého obrazce, který musí předem znát jak odesílající tak přijímací strana, a délka přeskoku musí být větší než 6 subkanálů (vetší než 6 MHz). Podle regulátoru FCC (Federal Comunnications Comisson) by mělo přeskakování probíhat alespoň přes 75 kanálů. Později byl tento požadavek snížen na 15 kanálů. Standard implementuje 79 kanálů, každý o šířce 1 MHz s časem 20 ms. Tím je pokryto celý rozsah od 2.4 GHz do 2,483. Původně byla tato metoda využívána pro vojenské účely. S touto myšlenkou však už v roce 1942 přišli Hedy Lamarr (herec) a George Antheil (hudební skladatel). Nechali si ji patentovat pod názvem Bezpečnostní komunikační systém. Smysl byl takový, že pokud bude systém velmi rychle přeskakovat z jednoho kmitočtu na druhý, nebude nepřítel schopný rušit ani odposlouchávat přenos. [4] Obr.6: Metoda FHSS. 3.3 Přímo rozprostřené spektrum, DSSS Přenos funguje tak, že se vezme jeden přenášený bit a ten je nahrazen určitou sekvencí bitů (tzv. chipping code). Až tato sekvence bitů je poté vysílána. FCC vyžaduje kód dlouhý alespoň 10 bitů. V je implementován přenosový kód o délce 11 bitů. Jak je vidět na obr. 7 jsou kódy vzájemně inverzní. Díky čemuž má DSSS velkou odolnost proti rušení. DSSS je hlavní využívanou metodou pro přenos v sítích Na rozdíl od FHSS využívá DSSS 11 kanálů o šířce 22 MHz. Povolené pásmo na frekvenci 2.4 GHz má ovšem šířku pouze 83,5 MHz, takže takové rozdělení je možné pouze díky překrývání jednotlivých kanálů. Tím se překrývající kanály navzájem ruší a využitelné jsou pouze tři. Rozložení kanálů ilustruje obrázek 8. [4]

23 3 Jak probíhají datové přenosy v bezdrátových sítích Strna 23 Obr.7: Metoda DSSS. Obr.8: Rozložení kanálů. 3.4 Ortogonální frekvenčí multiplex, OFDM Striktně vzato se nejedná o techniku přímo rozprostřeného spektra (nosný signál nemění svou frekvenci), ale slouží ke stejnému účelu a daný signál rozprostírá do větší části spektra. Cílem je dosáhnout vyšší přenosové rychlosti. Technika spočívá v rozložení frekvenčního spektra na menší části (sub-kanály). Celková data určená k přenosu jsou tedy průběžně rozkládána do jednotlivých přenosových kanálů. Toto rozkládání může být adaptivní a sledovat tak, jak je daný kanál schopný přenášet data je momentálně nejméně rušen. Tato technika se využívá u technologie ADSL, či u datových přenosů po silových rozvodech napájecích sítí. [4]

24 Strana 24

25 Strana 25 4 Standardy V době, než byl zaveden standard , se bezdrátové datové přenosy používaly jen pro specializované účely. Jednotlivé firmy si vyvíjely vlastní protokoly a zařízení, která byla mezi sebou nekompatibilní. Od počátku devadesátých let se vedla řada diskuzí, která v roce 1997 vyústila v přijetí původní specifikace Ta podporovala přenosové rychlosti 1 nebo 2 megabitů za sekundu. Tato nedostatečná přenosová kapacita vedla postupem času k uvedení (v roce 1999) dvou vysokorychlostních doplňků, a a b. S postupem doby byly přijímány další standardy, jako například v roce g atd. [4] a, alias Wi-Fi5 Tento standard byl přijat v roce 1999 pro vysokorychlostní přenos v pásmu 5 GHz. Toto pásmo bylo uvolněno v roce 1997 organizací FCC pro účely rozšíření Ethernetu v USA. Avšak zejména v Evropě je toto pásmo už využíváno pro různé jiné účely. Každý kanál standardu a je široký 20 MHz. K dispozici je tak 12 kanálů rozdělených podle vysílacího výkonu do tří skupin. Spodní skupina o maximálním vysílacím výkonu 40mW obsahuje 4 kanály (5,15 5,25 GHz). 4 kanály pro střední rozsah (5,25 5,35 GHz) o maximálním výkonu 200mW a 4 kanály horního rozsahu (5,725 5,825) pro vnější použití s maximálním vysílacím výkonem 800mW. Hlavní výhodou oproti b je vyšší přenosová rychlost (až 54 Mb/s). Použitelné pásmo je mnohem širší (300 MHz oproti 83.5 MHz). V tomto pásmu je také menší pravděpodobnost rušení. Díky tomu se s výhodou využívají zejména k propojení dvou sítí, mezi nimiž je přímá viditelnost. Nevýhodou standardu je, že není zpětně kompatibilní s b. Malá přenosová vzdálenost a chybějící jednotná mezinárodní standardizace kmitočtového pásma. [4] b, alias Wi-Fi Stejně jako standard a byl přijat roku 1999 pro vysokorychlostní přenos v pásmu 2,4 Ghz. Byly definovány nové modulační techniky, které dovolovaly dosahovat vyšších přenosových rychlostí. Původní rychlost 1 a 2 Mb/s byla navýšena na 5,5 a 11 Mb/s. Využívá se už pouze technologie přímo rozprostřeného spektra, DSSS. Tím byla zajištěna zpětná kompatibilita se staršími kartami s podporou DSSS. Standard b pracuje v pásmu 2,4000 2,4835 GHz. V tomto pásmu bohužel pracuje mnoho jiných zařízení (bezdrátové telefony, dětské chůvy, pagery atd.). Pásmo je součástí rozsahu ISM (Industrial, Scientific & Medical). Wi-Fi sítě jsou dnes ve své kategorii velmi oblíbené a z důvodu nízkých nákladů na pořízení i nejrozšířenějším typem. Ke všeobecnému prosazení právě tohoto standardu přispěla i vzájemná kompatibilita zařízení od různých výrobců. O testování této kompatibility se stará sdružení WECA (Wireless Ethernet Compatibility Aliance), které prosadilo i praktičtější název Wi-Fi (Wireless Fidelity). [4] g Tento standard byl schválen roku Má řešit některé problémy protokolu a. Jedná se o přepracovaný standard b, kdy je použita modulační technika OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) za standardu a a použita v pásmu 2,4 GHz g je zpětně kompatibilní s b s tím, že podporuje rychlosti až 54 Mb/s. Neřeší však problémy s překrývajícími se kanály a potíže s rušením od jiných zařízeních pracujících ve stejném frekvenčním pásmu.

26 Strana 26 4 Standardy Další standardy c Jde o standard definující procedury pro síťové bridže. Je využíván hlavně přístupovými body d Se vznikem standardu se ukázalo, že je potřeba mezinárodní kooperace a harmonizace. Například 5 GHz pásmo se používá v mnoha státech různě a bylo třeba přizpůsobit standardizaci tak, aby vycházela vstříc nejen požadavkům USA e - Podpora pro službu QoS (Quality of Service). QoS zajišťuje vyrovnanou kvalitu služby, která je důležitá například pro multimédia čí internetové telefonování f IAPP (Inter-Acces Point Protocol) zajišťuje standardizaci komunikace mezi jednotlivými přístupovými body a roaming přechod uživatele od jednoho přístupového bodu k druhému h Změny v řízení přístupu k spektru 5 GHz pásma tak, aby bylo možno tyto sítě využívat mimo budovy i Zlepšení bezpečnosti v bezdrátových sítích vylepšením autorizačního a šifrovacího algoritmu j Standard týkající se alokací nových frekvenčních rozsahů pro multimediální služby bezdrátových sítí (hlavně v Japonsku) k Pokračování standardu j n Standard, který byl schválen v březnu 2007, nabídnout má přenosové rychlosti Mb/s

27 Strana 27 5 Antény Jelikož bezdrátové sítě využívají ke svému přenosu radiové frekvence, jsou antény jednou z jejich nejdůležitějších částí. Wi-Fi sítě byly původně určeny pro používání uvnitř budov, kde nejsou antény až tak důležité a většinou si vystačíme s těmi, které jsou součástí jednotlivých Wi-Fi komponentů. Za to ale většího významu mají při používání bezdrátových sítí pro překlenutí posledního úseku, tedy připojení uživatele k síti.. [2][3] 5.1 Základní rozdělení antén Jedním z kritérií pro členění antén do skupin je jejich schopnost vysílat a přijímat signál do a z různých směrů tzv. směrovost. Podle této směrovosti rozeznáváme tři druhy antén všesměrové, sektorové a směrové. Jak už název napovídá, všesměrové antény šíří signál do všech směrů. Používají se tam, kde je potřeba souvislého pokrytí a jsou zároveň nejběžnějším typem dodávaným od výrobců k jednotlivým zařízením. Antény sektorové naopak vykrývají jen určitý úhel, například 60 nebo 180 stupňů. Používají se tam, kde je potřeba vykrýt jen určitý prostor a také tam, kde by vyzařování třeba mimo budovu bylo možné zneužít k odposlechu. Tudíž i jakýsi způsob zabezpečení. Antény směrové jsou zvláštním typem sektorových antén. Jedná se zejména o směrové parabolické antény. Díky své schopnosti vyzařovat do jednoho bodu se využívají zejména pro přenos signálu na větší vzdálenost. [2][3] 5.2 Zisk Zisk antény představuje její nejdůležitější parametr. Jedná se o poměr mezi intenzitou vyzařování v daném směru k intenzitě vyzařování izotopickým zářičem. Ten však ve skutečnosti neexistuje. Jedná se o matematickou funkci, představovanou vyzařujícím hmotným bodem. Jeho vyzařovacím diagramem je koule, výkon je tedy vyzařován do všech směrů v prostoru stejně. Jelikož jde o fiktivní zařízení, používá se často jako referenční anténa půlvlnný dipól. Jedná se o anténu ve tvaru T. Zisk antény se udává v dbi (decibelech na isotop) nebo v dbd (decibelech na dipól). Pro stejnou anténu je velikost zisku v dbi o 2,16 db větší než údaj v dbd. Vyzařovací diagram je důležitou součástí každé antény. Snaží se ukázat přesnou charakteristiku šíření signálu od antény. Používá se při konstrukci složitějších bezdrátových sítí. Pro jednodušší instalace si vystačíme s vyzařovacími úhly a to ve směru horizontálním a vertikálním. [2][3]

28 Strana 28 5 Antény Obr.9: Vyzařovací diagram panelové antény ve vertikální rovině. Naznačen je zisk antény 14,2 dbi a úhel pro pokles -3 db (16 ). 5.3 Polarizace V souvislosti s anténami je třeba se zmínit ještě o jednom velmi důležitém parametru. A tím je právě polarizace. Výkon vyzářený anténou je dán tzv. Poyntingovým vektorem, který představuje vektorový součin elektrické a magnetické složky pole. Polarizace je pak vektor elektrické složky pole. Rozeznáváme základní druhy polarizace, a to lineární a kruhovou. Lineární se dále dělí na polarizaci horizontální a na vertikální. Kruhová se dále dělí na levotočivou a pravotočivou. U bezdrátových sítí Wi-Fi je nejčastěji používána lineární polarizace vertikální. Pro šíření signálu na přímou viditelnost je polarizace velmi důležitým parametrem. Má-li být zajištěn optimální provoz datového spoje, musí být obě stanice vybaveny anténami se stejným druhem polarizace. Kdyby tomu tak nebylo, došlo by ke značnému útlumu až 30dB. V hustě osídlených oblastech lze nalézt velké množství signálů, způsobujících rušení. Vhodnou volbou polarizace lze v daném prostředí rušení účinně potlačit.

29 Strana 29 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Pro smysluplné využívání bezdrátových sítí je nutné zabezpečit jejich datový přenos. Zejména pro zajištění potřebné ochrany osobních, obchodních, ale i jiných přenášených informací. U bezdrátové sítě mohou osoby vně fyzicky zabezpečeného místa sledovat datové přenosy, přistupovat k aplikacím, případně zablokovat provoz takové sítě. Vzhledem k tomu, jak se radiové vlny šíří, je zabezpečení bezdrátových sítí mnohem obtížnější než u jejich metalických protějšků. Bez dostatečného zabezpečení by dříve či později došlo k úmyslnému nebo neúmyslnému zničení, poškození, v nejhorším případě ke zneužití přenášených dat. První bezdrátové sítě vynikaly jen chabými možnostmi zabezpečení. S postupem vývoje a rozšiřováním bezdrátových sítí se způsoby zabezpečení rozrostly o nová řešení. Ta v dnešní době staví bezdrátové sítě na stejnou úroveň v zabezpečení jako sítě metalické. Důležitou věcí pro pochopení správného zabezpečení bezdrátových sítí je skutečnost, že neexistuje nic takového, jako dokonale zabezpečený počítačový systém. Zabezpečení se vždy provádí ve vrstvách. Někdy lze zabezpečení zvýšit pouhým zapnutím či vypnutím určité funkce, ve většině případů avšak zabezpečení vyžaduje pečlivé vyvažování a posuzování. [1][2] 6.1 SSID Každé AP pravidelně (typicky každých 100ms) vysílá administrativní signalizaci (takzvaný beacon), kterým ohlašuje svoji přítomnost. Zpráva obsahuje různé informace o AP, například SSID (Service Set Identifer název sítě), podporované rychlosti a sílu signálu. Na první pohled to vypadá jako vynikající funkce, ale z pohledu bezpečnosti se jedná o velmi nevhodnou funkci. Případný útočník by tak velmi snadno získal informace o naší síti. Někteří výrobci hardwaru implementovali novou funkci řešení tohoto problému, která se často označuje jako uzavřená síť. V tomto režimu sice AP vysílá administrativní signalizaci, hodnota SSID je však prázdná. Pokud ale útočník nějakým způsobem odposlouchává komunikaci, uvidí ostatní provoz v bezdrátové síti a přítomnost sítě mu tak neunikne. Smysl vypnutí vysílání SSID je v tom, že snižuje riziko náhodného připojení klienta. Zároveň to také znamená, že se nezveřejňuje název sítě, který je potřeba pro asociaci se sítí. Dnes se tato metoda už moc nedoporučuje. Pokud by v daném místě někdo chtěl provozovat svou vlastní a neměl tak možnost zjistit sítě již existující, mohlo by to vést k přehlcení daného pásma a funkčnost sítí by tak byla velmi omezena. [1][2] 6.2 Filtrace MAC adres Stejně jako klasické ethernetové karty i ty pro bezdrátové připojení mají vlastní MAC adresu (Media Access Control), označovanou také jako hardwarová adresa. Filtrace MAC adres pak spočívá na principu udržování seznamu autorizovaných MAC adres a povoluje se provoz pouze kartám s těmito adresami. Tento seznam se udržuje v jednotlivých AP, s čímž je spojena velká náročnost na udržovaní takového seznamu aktuálním. Do malé kanceláře nebo domácnosti je to metoda vhodná a snadno implementovatelná, pro větší počet klientů už ale nikoliv. Problémem takovéto adresy je také to, že řada bezdrátových karet obsahuje ovladač, který umožňuje tuto adresu měnit. Stejně tak existují i jiné softwarové nástroje pro změnu adresy. Jelikož se adresa posílá nezašifrovaně, je možné tuto adresu odposlechnout a nastavit ji na svém zařízení. Přístupový bod tak bude považovat útočníkovo zařízení za legitimní a dovolí mu přístup do sítě. [1][2]

30 Strana 30 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi 6.3 Omezení úniku radiového signálu Vhodnou volbou umístění AP můžeme účinně zabránit vyzařování signálu mimo budovu, a tím i možnost snadného odposlechu. AP, který je umístěn ke středu budovy, bude vně vyzařovat mnohem méně než třeba AP umístěný u okna. Stejně tak je dobré zvolit vhodný typ antény namísto všesměrové antény použít antény směrové pokrývající jen vnitřek budovy. U některých AP je také možné snížit vyzařovaný výkon. V každém případě i veškerá zde zmíněná opatření by neměla být brána jako stoprocentní. I při velmi důkladném promyšlení instalace a nastavení zařízení se nemůžeme spolehnout, že signál nebude zachycen někým nepovolaným. [1][2] 6.4 Autentizace sdíleným klíčem V protokolu jsou definovány dvě autentizační metody Otevřený systém a Sdílený klíč. Otevřený systém (někdy též systém s nulovou autentizací ) nepoužívá žádné heslo. Klient prostě zažádá o autentizaci a příslušný AP mu ji povolí. Toto řešení je vhodné zejména u veřejných přístupových bodů. Sdílený klíč vyžaduje znalost WEPového klíče, který se používá k autentizaci i šifrování dat (viz další podkapitola). Autentizace probíhá nísledovně: První krok: Klient pošle na AP autentizační požadavek. Druhý krok: AP pošle klientovi 128 bajtů dlouhou výzvu Třetí krok: Klient zašifruje výzvu svým WEPovým klíčem a zašifrovaný text pošle zpátky na AP Čtvrtý krok: AP využije svou znalost WEPového klíče a ověří, zda klientem odeslaná odpověď odpovídá původní výzvě. Pátý krok: AP klientovi oznámí úspěšnou či neúspěšnou autentizaci. 6.5 WEP (Wired Equivavelnt Privacy) Jak už vyplývá z názvu, záměrem protokolu je zajistit uživatelům stejnou míru bezpečnosti, jakou mají metalické sítě. I když zabezpečení pomocí protokolu WEP není nijak dokonalé, pro některá prostředí, třeba domácnost či malá firma, je stále hodnotným nástrojem. Největším problémem implementace protokolu WEP ve standardu je to, že standard neřeší správu klíčů. Sdílené tajné heslo musí být distribuováno všem uživatelům, protokol nám nicméně neříká, jak to máme udělat. U malé skupiny uživatelů to nevadí, ale ve velké organizaci je to obrovské omezení. Problém se komplikuje skutečností, že klíče je nutné pravidelně měnit. V případě Wi-Fi je nutné klíče měnit pokaždé, když například společnost opustí nějaký zaměstnanec. Stejně tak pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení koncového zařízení, musíme předpokládat, že došlo ke kompromitaci klíče. [2] Princip fungování WEP Na počátku máme nešifrovaný text, který chceme chránit. Nejprve WEP z tohoto textu vypočítá 32bitový cyklický redundantní součet (CRC), tedy kontrolní součet pro ověření integrity dat. Ten se poté připojí za přenášenou zprávu. Déle se vezme tajný klíč a připojí se k inicializačnímu vektoru (IV). Kombinace IV a tajného klíče se předá do generátoru pseudonáhodných čísel RC4 a výstupem bude šifrovací klíč. Šifrovací klíč je sekvence nul a jedniček stejně dlouhá jako původní zpráva plus kontrolní součet. Následně se mezi textem s připojeným CRC a šifrovacím klíčem provede operace XOR. Výsledkem

31 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Strana 31 je námi požadovaný šifrovaný text. Před něj se ještě připojí hodnota IV a tato zpráva se poté přenáší. Dešifrování této přenášené zprávy probíhá stejně jako její šifrování, ale s opačným postupem. Nejprve se vezme inicializační vektor, který je součástí přijaté zprávy, připojí se k němu tajný klíč a výsledek se předá generátoru RC4. Ten znovu vytvoří sekvenci šifrovacího klíče. Mezi tímto klíčem a zašifrovanou zprávou se opět provede operace XOR, čímž dostáváme původní hodnotu. Znovu pro ni vypočítáme kontrolní součet a porovnáme jej se součtem, který jsme přijali. Pokud by se kontrolní součty neshodovaly, předpokládáme poškození zprávy a zahazujeme ji. [2] Obr.10: Šifrování protokolem WEP RC4 Protokol WEP používá proudovou šifru RC4 od společnosti RSA. Jedná se o stejnou šifru, jakou používají i jiné kryptografické systémy, například SSL. Problém WEPu spočívá v tom, že protokol neřeší, jak má být implementováno generování inicializačního vektoru. Jak už bylo řečeno, pro inicializaci šifry RC4 se používá kombinace IV a tajného klíče. IV je 24bitové číslo, které se přenáší nezašifrovaně, tudíž tajná část klíče má velikost 40 nebo 104 bitů. [1][2] Inicializační vektor Jednou z chyb v návrhu protokolu WEP je skutečnost, že není specifikováno, jak se má generovat inicializační vektor. Důvodem proč se používá je to, že potřebujeme zajistit, aby byla inicializační hodnota generátoru pokaždé jiná. Naprosto základním požadavkem šifry RC4 je, aby se nikdy za žádných okolností znovu nepoužila stejná inicializační hodnota. Jelikož k odeslání každého paketu potřebuje generátor RC4 inicializovat jinou hodnotu, vychází nám, že při vyšších přenosových rychlostech vyčerpáme celý 24bitový prostor inicializačního vektoru za několik hodin. V tomto okamžiku jsme nuceni znovu použít již užitou hodnotu IV a tím porušujeme nejhlavnější pravidlo RC4. Jakmile dojde k opakovanému použití stejného IV, říkáme, že došlo ke kolizi. Důsledkem kolize je vygenerování stejné sekvence šifrovacího klíče. Protože se IV přenáší nešifrovaně, útočník odposlouchávající provoz může poznat, že ke kolizi došlo. Na základě odhalení kolizí IV je možné provést několik různých útoků. [2]

32 Strana 32 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi 6.6 Prolomení protokolu WEP K prolomení protokolu WEP se využívá několik známých slabostí. Jednou z nich je využití kolizi IV pro zjištění šifrovací sekvence a poté použití injekce zpráv. Další možností jak zjistit WEPový klíč je útok hrubou silou a efektivní útok FMS. [2] Kolize IV a injekce zprávy Útok na šifrovací sekvenci je metoda, kdy na základě analýzy dvou paketů odvozených od stejného inicializačního vektoru zjistíme sekvenci šifrovacího klíče. Vychází se z principu, kdy XOR dvou zašifrovaných textů a XOR dvou původních textů dává stejný výsledek. Injekce zprávy je metoda, kdy využijeme zjištěnou šifrovací sekvenci k sestrojení libovolné nové zprávy. Vezmeme nový přímý text, provedeme XOR se známou sekvencí a vytvoříme tak nový šifrovaný text. Jelikož standard nevyžaduje změnu IV u každého odesílaného paketu, jakékoliv zařízení musí akceptovat opakovaně používaný IV. Příjemce tak vzniklý paket dešifruje a akceptuje jako platná data. [2] Obr.11: Útok na šifrovací sekvenci Podvržená autentizace Jinou variantou útoku na šifrovací sekvenci je podvržená autentizace. Využívá se zde známého autentizačního postupu popsaného dříve. Problém tohoto mechanismu spočívá ve skutečnosti, že pokud se útočníkovi podaří zachytit tuto autentizační sekvenci, zjistí jak přímý text, tak odpovídající zašifrovaný text. Stejným postupem jako u injekce paketů pak útočník může zjistit šifrovací sekvenci, vyžádat si autentizaci a k zašifrování výzvy použije zjištěnou šifrovací sekvenci. Útočníkovi se tak může podařit platná autentizace i bez znalosti WEPového klíče. [2] Rozluštění WEPového klíče Autoři Scott Fluhrer, Itsik Mantin a Adi Shamir ukázali v dokumentu Weakness in the Key Scheduling Algorithm of RC4, že některé hodnoty IV vedou k odhalení vlastností privátního klíče. Pokud se podaří získat velký objem dat šifrovaný slabými klíči, může se s relativně malou námahou zjistit hodnota privátního klíče. Aby mohl útočník tento útok provést, musí nicméně znát alespoň několik počátečních bajtů nešifrovaného textu. Ty díky standardu pro přenos IP datagramů přes ethernetové sítě známe vždy. Pro využití útoku hrubou silou stačí zachytit jediný šifrovaný paket a pak využít obrovskou výpočetní sílu.

33 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Strana 33 Naproti útoku hrubou silou je možné použít efektivní útok FMS. Zde je třeba zachytit velký objem dat a poté pravděpodobnostním algoritmem nalézt klíč s vynaložením jen malého výpočetního úsilí. Zachycení dostatečného objemu dat by mohlo být velmi zdlouhavé, proto je možné použít sofistikovanější metodu a uměle vygenerovat dostatečné množství provozu. [2] 6.7 WPA (Wi-Fi Protected Access) Protokol WPA byl Wi-Fi aliancí uvolněn roku 2002 jako reakce na nedostatečné zabezpečení pomocí protokolu WEP. WPA je podmnožinou i, která řeší problémy s šifrováním a řízením přístupu a je ji možno snadno implementovat prostřednictvím aktualizace softwaru a firmwaru. WPA řeší problémy protokolu WEP prostřednictvím mechanismů TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) a 802.1x. Mechanismus TKIP zlepšuje šifrování prostřednictvím tří hlavních prvků. Prvním z nich je funkce mixování klíče pro každý paket. Druhým je vylepšená funkce kontroly integrity (MIC, Message Integrity Code) pojmenovaný Michael. A nakonec třetím zdokonalením jsou vylepšená pravidla generování IV včetně sekvenčních pravidel. TKIP (WPA) spoléhá při distribuci klíčů na infrastrukturu protokolu 802.1x (jako je například server RADIUS). V domácím prostředí je tato infrastruktura jen zřídka implementována, takže aby mohli využívat šifrovací funkci TKIP, zavádí WPA speciální režim označovaný jako režim s předsdíleným klíčem (Pre-Shared Key, PSK). V tomto režimu musí všichni uživatelé na všech klientech a AP nastavit sdílenou hodnotu, takzvaný master key. Je to trochu podobné tomu, když se u protokolu WEP všude nastavoval WEPový klíč. Na rozdíl od WEPu však TKIP používá tento klíč pouze jako výchozí hodnotu, z níž se matematicky odvodí potřebné šifrovací klíče. Na rozdíl od WEPu, kde se stejný klíč používá stále dokola, provádí TKIP změnu šifrovacích klíčů, takže je zaručeno, že stejný klíč nikdy nebude použit dvakrát. [1][2] TKIP TKIP používá 128bitový klíč pro šifrování a 64bitový klíč pro kontrolu integrity dat. Klient začíná s těmito dvěma klíči, které získá bezpečnými mechanismy v průběhu iniciální komunikace protokolem 802.1x. Šifrovací klíč se označuje TK, Temporal Key. Klíč pro zajištění integrity se označuje MIC. V první fázi šifrování se provede XOR mezi MAC adresou odesilatele a hodnotou TK, čímž vzniká klíč označovaný jako Fáze 1. Klíč Fáze 1 se mixuje se sekvenčním číslem a vzniká tak klíč označovaný Fáze 2, který je určen pouze pro jeden paket. Výstup druhé fáze se předává mechanismu WEP jako standardní 128bitový WEPový klíč. Zbytek procesu probíhá jako klasická transakce protokolem WEP. Rozdíl spočívá v tom, že v důsledku první fáze už nepoužívají všichni klienti stejný WEPový klíč a v důsledku druhé fáze už neexistuje vztah mezi hodnotou IV (v tomto případě sekvenčním číslem) a samotnou klíčovací sekvencí. [2] Kontrola integrity Místo původní jednoduché 32bitové hodnoty CRC se v TKIP ke kontrole integrity používá funkce Michael. Nejedná se o lineární funkci a pro útočníka je tak při přenosu obtížné paket modifikovat. Michael vyžaduje následující vstupy: klíč MIC, zdrojovou MAC adresu, MAC adresu odesílatele a nešifrovaný text. Tím, že pracuje i se zdrojovou a cílovou adresou, je možné ověřit integritu MAC adres. Výstup algoritmu Michael je dlouhý 8 bajtů a připojuje se k přenášeným datům. [2]

34 Strana 34 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Obr.12: Šifrování mechanismem TKIP. Obr.13: Porovnání WEP s TKIP Inicializační vektor Problém s kolizemi IV řeší TKIP pomocí dvou jednoduchých pravidel. Prostor inicializačního vektoru se zvětšil z 24 bitů na 48 bitů. Což znamená, že při přenosové rychlosti 54 Mbps se vyčerpá za dobu delší než 1000 let. A za druhé nařizuje, aby hodnota IV rostla inkrementálně od nuly a hodnoty mimo pořadí se ignorovaly. Z pohledu bezpečnosti znamená rozšíření prostoru IV (respektive sekvenčního čísla) eliminaci kolizí IV a na nich založené útoky. [2]

35 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Strana i a AES WPA2 Uvolnění WPA bylo pouze dočasné řešení, které v polovině roku 2003 umožnilo v praxi nasadit část výsledků práce skupiny i. WPA je tedy podmnožinou standardu i. Primární komponenta tohoto protokolu, která ještě v té době nebyla úplně hotova, byla šifra AES. Ve specifikaci i je AES povinné, zatímco TKIP je volitelné Nová šifra AES je šifra odpovídající americkému federálnímu standardu FIPS, která byla navržena jako náhrada RC4. AES nabízí různé režimy činnosti, ve specifikaci i se používá čítačový režim s protokolem CBC-MAC (CCM), obvykle označovaný jako AES- CCMP. Čítačový režim zajišťuje šifrování, CBC-MAC pak zajišťuje autentizaci a integritu dat. Stejně jako RC4 je i AES šifra se symetrickým klíčem, což znamená, že se text šifruje i dešifruje stejným sdíleným tajným klíčem. Na rozdíl od šifry RC4, která šifruje lineárně každý bajt XORováním s náhodnou sekvencí, AES pracuje s bloky o velikosti 128 bitů, a proto se označuje jako bloková šifra. Stejně jako TKIP i CCMP obsahuje algoritmus MIC zajišťující, že nedošlo k modifikaci přenášených dat. Nicméně mechanismus MIC v CCMP funguje jinak než algoritmus Michael v TKIP. Výpočet MIC je založen na inicializačních hodnotách vycházejících z IV a z dalších hlavičkových informací. Pracuje ve 128bitových blocích a počítá se přes jednotlivé bloky až na konec originální zprávy, kdy se vypočte konečná hodnota. Čítačový režim šifrování se šifrou AES se výrazně liší od WEP/TKIP a RC4. Výstupem šifry AES je po inicializaci (založené na IV a dalších hlavičkových informacích) jen 128bitový blok. Celý šifrovaný text se rozdělí na 128bitové bloky a ty se postupně XORují se 128bitovým pokaždé nově generovaným výstupem AES tak dlouho, dokud nedojde k zašifrování celé původní zprávy. Nakonec se čítač vynuluje, XORuje se hodnota MIC, která se přidává na konec rámce. [1][2] x + EAP 802.1x je protokol umožňující autentizace na portech (jedná se o fyzické porty na přepínači). Původně byl tento standard určen pro metalické sítě, ale lze jej použít k významnému zlepšení bezpečnosti v prostředí Protokol 802.1x vychází z protokolu PPP (Point-to-Point Protocol). PPP funguje skvěle, je ale omezen tím, že umožňuje autentizaci pouze na kombinaci uživatelského jména a hesla. Protokol EAP (Extensible Authentication Protocol) byl původně vytvořen jako rozšíření protokolu PPP. Cílem bylo vytvořit obecnou platformu pro různé autentizační metody. Jedná se tedy o PPP se zásuvnými autentizačními moduly. Díky tomu je možné uživatele autentizovat mnoha různými způsoby. Pro autentizaci mohou být využity hesla, certifikáty, tokeny, PKI, čipové karty, biometriky a tak dále. Otevřený standard zajišťuje, že kdykoliv v budoucnu bude možné zabezpečení zlepšit použitím nově vyvinutých technologií. [1][2] Základy 802.1x 802.1x je jednoduše protokol, který umožňuje používat EAP na metalických nebo bezdrátových sítích. Skládá se ze tří základních komponent, kterými jsou žadatel, autentizátor (typicky přepínač nebo AP) a autentizační server (typicky RADIUS).

36 Strana 36 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Aby mohl celý protokol fungovat, musí být jak 802.1x, tak zvolený EAP podporován na všech třech komponentách. Tímto problémem trpěla zejména starší zařízení. V současnosti už jsou role žadatelů, autentizátorů i autentizačních serverů podporovány téměř univerzálně. Všechna zařízení vyhovující standardu WPA z definice podporují 802.1x. Obr.14: 802.1x. Autentizátor funguje stejně jako dynamický firewall. Dokud neproběhne autentizace, nepropustí žádný provoz kromě zpráv protokolu 802.1x. Po provedení autentizace je povolen libovolný provoz. Dosahuje se toho zavedením dvou virtuálních portů řízeného a neřízeného. Neřízený port slouží pouze pro komunikaci autentizátora s autentizačním serverem. Řízený port je na počátku v neautorizovaném stavu, kdy je blokován veškerý provoz. Po autentizaci klienta se řízený port přepne do autorizovaného stavu a může jím procházet síťový provoz. [2]

37 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Strana 37 Obr.15: Řízené a neřízené porty Autentizační konverzace Žadatel (klient) začíná odesláním rámce EAP Start. Tím se autentizátor dozví, že se chce někdo připojit do sítě. Autentizátor odpoví rámcem EAP Request/Identity, kterým žádá o určení totožnosti. Žadatel odpoví rovněž rámcem EAP Request/Identity, ve kterém se identifikuje (uvede uživatelské jméno). Autentizátor tuto informaci předá autentizačnímu severu. Autentizační server pošle autentizátoru rámec EAP-Request, který obsahuje nějakou výzvu nebo požadavek na informaci, například na zadání hesla. Autentizátor tento rámec předá žadateli, který na něj příslušným způsobem odpoví. Autentizátor odpověď převezme a předá ji autentizačnímu serveru. Následně provede autentizační server ověření a odpoví autentizátoru rámcem EAP- Success (nebo Failure). Pokud autentizátor obdrží rámec EAP-Success, přepne autentizátor řízený port z neautorizovaného stavu do stavu autorizovaného a povolí normální síťovou komunikaci. [2]

38 Strana 38 6 Bezpečnost bezdrátových sítí Wi-Fi Obr.16: Komunikace protokolem 802.1x Řešení bezpečnostních problémů Protokol 802.1x lze také použít k bezpečnému šíření klíčů pro jednotlivé stanice nebo pro jednotlivé relace. V prostředí WEPu používali všichni stejný sdílený WEPový klíč. Pomocí protokolu 802.1x může každý klient dostat svůj vlastní WEPový klíč. Pokud se útočníkovi podaří WEPový klíč rozluštit, bude s ním moci rozluštit pouze komunikaci daného uživatele nebo dané relace. Tato technika, kdy nelze jedním klíčem rozluštit veškerou komunikaci, se označuje jako dynamický WEP a slouží jako metoda snižující některá rizika vyplývající z WEPu a jeho známé zranitelnosti. Protože 802.1x navíc umožňuje automatickou regeneraci klíče, může klienty donutit pravidelně žádat o nový klíč, čímž se sníží počet kolizí IV. V krajním případě se může generovat klíč každých 30 sekund. Jednou z nejdůležitějších možností je, že lze klienty individuálně identifikovat a autentizovat. V původním prostředí WEPu sdíleli všichni uživatelé stejný klíč. Když došlo k autentizaci uživatele, jediná informace, kterou bylo možné získat, byla ta, že daný uživatel zná klíč. Nebyla ovšem žádná možnost dozvědět se, o kterého konkrétního uživatele šlo. U protokolu 802.1x je každý autentizivaný uživatel jednoznačně identifikován. Navíc 802.1x nabízí pokročilejší autentizační metody, než jsou jen jména a hesla. [2]

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií WiFi Hotspot systémy (WiFi Hotspot systém na platformě Mikrotik) Diplomová práce Autor: Jiří Líbal Studijní

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

Bezpečnost bezdrátových sítí

Bezpečnost bezdrátových sítí Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Turek Bezpečnost bezdrátových sítí Středisko informatické sítě a laboratoří Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Libor Forst Studijní

Více

Wi-Fi slovníček - WiFi bible

Wi-Fi slovníček - WiFi bible www.wifimorava.com Náš help řeší nejčastější problémy v naší síti. Dělejte a upravujte jen to, čemu rozumíte, a co je v souladu se všemi podmínkami uvedenými při podpisu smlouvy!!! Pokud si nevíte rady,

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010

Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 2010 Návrh a realizace datových spojení pomocí bezdrátové sítě Wi-Fi 15. 3. 28. 3. 2010 Autoři: Gregr Filip, Kudláček Marek, Nevřala Radek, Pelc Michal, Švec Jiří, Tihlařík Jaroslav Střední škola informatiky

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Demonstrace útoků na WIFI sítích. 2013 Petr Vopálenský PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Demonstrace útoků na WIFI sítích 2013 Petr Vopálenský Anotace Cílem práce je vytvoření výukové grafické aplikace demonstrující

Více

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE

KOMUNIKAČNÍ HARDWARE KOMUNIKAČNÍ HARDWARE Síťová karta (Network Interface Controller, zkratka NIC) Slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

NÁVRH ZMĚN INFRASTRUKTURY SÍTĚ PRO FIRMU RAAB COMPUTER

NÁVRH ZMĚN INFRASTRUKTURY SÍTĚ PRO FIRMU RAAB COMPUTER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH ZMĚN INFRASTRUKTURY SÍTĚ PRO FIRMU

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb. Bakalářská práce. 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb Bakalářská práce 2010 Timur Nigmatullin Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika

Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Využití VPN pro komunikaci na poplachové přijímací centrum a jeho rizika Use VPN for Communication to Alarm Receiving Center and its Risks Bc. Frydrych Pavel Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza problémů v komunikaci klient-ap u WIFI sítě vedoucí práce: Ing. Pavel Štekl, Ph.D. 2012 autor:

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. bezdrátové sítě IEEE 802.11

DIPLOMOVÁ PRÁCE. bezdrátové sítě IEEE 802.11 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Turek Řízení toku v přístupových bodech bezdrátové sítě IEEE 802.11 Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva.

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost sítí. Katedra informačních technologií. Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva. UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezpečnost sítí Autor BP: Jan Svoboda Vedoucí BP: Ing. Petr Bůva 2014 Praha Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Petru

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy

ORiNOCO RG-1000 ISDN. Obsah. 1. Základní principy ORiNOCO RG-1000 ISDN Obsah 1. Základní principy 2. Topologie bezdrátových sítí 2.1 Síť s přístupovým bodem 2.2 Protokoly MAC vrstvy 3. ORINOCO PC karta 3.1 Technická specifikace 4. Konvertory 4.1 ISA konvertor

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více