FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014"

Transkript

1 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem finančních prstředků: Kč Titul A: Webvé stránky Titul B: Bezpečnst a archivace dat Titul C: Virtualizace Titul D: Vzdělávání v blasti ICT Kč Kč Kč Kč (v případě, že finanční prstředky jednh z titulů nebudu plně vyčerpány a v druhém titulu vznikne převis, je v kmpetenci řídícíh výbru rzhdnut převdu těcht prstředků mezi jedntlivými tituly prgramu) 3) Vazba prgramu na Prgram rzvje Kraje Vysčina: Priritní blast 3: Technická infrastruktura Opatření 3.9: egvernment Opatření 3.10: ICT gramtnst a vzdělávání 4) Cíl prgramu: 1

2 Cílem prgramu je pdpra zvýšení úrvně využití infrmačních a kmunikačních technlgií (dále jen ICT ) v Kraji Vysčina s důrazem na bezpečnst prstředků ICT, vzdělávání, zálhvání dat a virtualizaci. 5) Ppis a rzsah prgramu: Účelem pskytvaných finančních prstředků je zajistit splufinancvání při budvání egvernmentu a zvyšvání ICT gramtnsti a vzdělávání v Kraji Vysčina. Zaměření jedntlivých titulů prgramu: Titul A: Webvé stránky pkrčilejší frmy webů a pužívaných technlgií se zaměřením na nadstavby a vylepšení (např. web 2.0, vkládání dynamických prvků, redakční systémy, užití aplikací infrmujících agendách, zvýšení dstupnsti stránek pr pstižené bčany, externí / interní sekce, marketingvé nástrje, interaktivní prcházky, pdpra Web 2.0 a HTML 5, integrace sciálních sítí, GIS, prpjení s infrmačními systémy veejné správy, pdpra mbilních zařízení, atd.), pdpra suladu se standardem W3C a BFW (pdpra pr nevidmé). Všechny pdpřené stránky musí splňvat pžadavky vyplývající ze zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím. Titul B: Bezpečnst a archivace dat zvýšení úrvně bezpečnsti ICT pmcí HW / SW / rganizačních patření, pdpřena budu knkrétní patření v blasti antivirvé a antispamvé chrany, aktualizace OS, síťvá bezpečnst (firewally, IDS systémy, IPS, NAC a DLP zejména v centralizvaném servervém řešení), archivace a zálhvání dat (HW a SW pr kntinuální zálhvání ppř. replikaci dat, zálhvací systémy apd.) a vnitřní síťvá bezpečnst (centrální rutery na lkálních sítích řešící bezpečnstní plitiku na interní LAN síti, NAC, techniky AAA, zabezpečení Wifi sítí) a řešení kmplexní bezpečnstní plitiky. V blasti archivace dat budu také pdpřeny aktivity veducí ke zvýšení chrany duševníh vlastnictví neb kulturníh dědictví frmu digitalizace a dluhdbé elektrnické archivace a ukládání dat. Titul C: Virtualizace servervá a desktpvá virtualizace VDI, centralizvaný dedikvaný HW pr virtualizaci, HA a site recvery řešení. Cílem patření musí být centralizace a zvýšení efektivity využití HW ppř. prdlužení živstnsti HW a cyklů bnvy. Titul D: Vzdělávání v blasti ICT zvýšení úrvně vzdělansti v blasti ICT (úrveň uživatelská i dbrná), pdpra prjektů zaměřených na vzdělávání znevýhdněných skupin (řešení tzv. digital divide). V rámci prgramu nebudu pdprvány kmerční prezentace firem. 6) Příjemci dtace: Titul A: Webvé stránky + Titul D: Vzdělávání v blasti ICT: bce Kraje Vysčina (bec, městys, měst) svazky bcí se sídlem v Kraji Vysčina zalžené pdle zákna č. 128/2000 Sb., bcích rganizace zřizvané samsprávami v Kraji Vysčina (příspěvkvé rganizace kraje, příspěvkvé rganizace bcí Kraje Vysčina) 2

3 nestátní neziskvé rganizace se sídlem v Kraji Vysčina Titul B: Bezpečnst a archivace dat + Titul C: Virtualizace: bce Kraje Vysčina (bec, městys, měst) svazky bcí se sídlem v Kraji Vysčina zalžené pdle zákna č. 128/2000 Sb., bcích rganizace zřizvané samsprávami v Kraji Vysčina (příspěvkvé rganizace kraje, příspěvkvé rganizace bcí Kraje Vysčina) V rámci tht prgramu bude příjemcům pskytvána pdpra puze na činnsti, které nemají charakter pdnikatelské činnsti a pskytnutí pdpry tak nezakládá veřejnu pdpru ve smyslu čl. 107 a 108 Smluvy fungvání Evrpské unie. 7) Lkalizace prjektů: Kraj Vysčina 8) Uznatelné a neuznatelné náklady: Vynalžené náklady musí být nezbytné pr uskutečnění prjektu a musí dpvídat zásadám zdravéh finančníh řízení, zvláště efektivnsti a hspdárnsti. Náklady musí být prkazatelně vynalženy během realizace prjektu, zaneseny v účetnictví žadatele a musí být dlženy účetními dklady. Mezi neuznatelné náklady patří: náklady na vlastní daně a daň z přidané hdnty (platí pr plátce DPH, pkud má u zdanitelných plnění přijatých v suvislsti s financváním danéh prjektu nárk na dpčet daně z přidané hdnty v plné výši neb krácený neb v pměrné výši), sbní a mzdvé náklady (včetně dvdů na sciální a zdravtní pjištění) přím nesuvisející s prjektem, pplatky, pkuty a penále, nábytek, dpisy dluhdbéh nehmtnéh a hmtnéh majetku, veškeré prvzní (údržba a prvz SW systému, nájem kanceláří, telefnní pplatky, telekmunikační pplatky, nájem datvých tras, pravy, energie, papír, tpení, kancelářské ptřeby aj.) a mimřádné náklady uživatele přím nesuvisející s prjektem, služby (cestvné, reprezentace apd.) a výdaje na phštění a dary, úhrady cestvních náhrad spjených se zahraničními cestami, nákup či prava prstředků kmunikační, výpčetní či sptřební elektrniky (vide, ftaparát, tner, přehrávač, mbilní telefn apd.) včetně HW periferií (tiskárna, skener atd.) přím nesuvisejících s prjektem, jiné SW prdukty přím nesuvisející s prjektem, veškeré další náklady, které nejsu uvedeny níže jak přijatelné. Mezi uznatelné náklady pr Titul A: Webvé stránky patří: SW, který přím suvisí s cílem prjektu a aktualizací stránek (např. redakční systém, webvý ppř. aplikační server), přízení přídavných mdulů redakčních systémů, přízení webvých aplikací a multimediálních nline prezentací, 3

4 přízení a digitalizace dkumentů či ftgrafií, náklady na přízení dmény (DNS) překlady jazykvých mutací. Mezi uznatelné náklady pr Titul B: Bezpečnst a archivace dat patří: nákup, vývj a nasazení bezpečnstníh SW a HW, náklady na zpracvání bezpečnstníh prjektu (ppř. vnitřních směrnic), náklady na testvání bezpečnsti (např. penetrační testy), diskvá ple, SAN/NAS a jejich kmpnenty, archivační a zálhvací SW a HW, metdiky zálhvání, archivace a bnvy dat, náklady digitalizaci, ukládání a elektrnicku archivaci. Mezi uznatelné náklady pr Titul C: Virtualizace patří: nákup, vývj a nasazení virtualizačníh řešení, diskvá ple, SAN/NAS a jejich kmpnenty, dedikvaný HW pr servervu/desktpvu virtualizaci přičemž uvedený HW musí být uveden na kmpatibility listu, kncvá zařízení pr VDI (terminály) virtualizační SW s pdmínku skutečnéh nasazení systému virtualizace (není pvlen v rámci prjektu přídit puze a jenm virtualizační SW), jednrázvé zašklení zaměstnanců v případě kmplexníh nasazení systému virtualizace. Mezi uznatelné náklady pr Titul D: Vzdělávání patří: nákup licencí výukvéh (ne vyučvanéh) SW, prnájem šklících prstr (externí prstry tzn. nikliv prstry nsitele prjektu), dměny pr šklitele (dměny mim pracvní pměr neb šklení prvedená externím subjektem), náklady na šklení (kurzvné) drbný majetek pr účely vzdělávacích kurzů (puze CD/DVD, ftaparát, webvá kamera), nutná přímá suvislst s prjektem, tvrba tištěných prpagačních materiálů. 9) Základní a specifická kritéria pr psuzvání prjektů: Základní kritéria: a) sulad prjektu s Prgramem rzvje Kraje Vysčina, ppř. s dalšími rzvjvými plány a prgramy b) sulad prjektu s vyhlášeným grantvým prgramem c) sulad prjektu s becně platnými právními předpisy d) připravenst a realizvatelnst prjektu e) prkazatelné využití pskytnutých prstředků ve prspěch rzvje Kraje Vysčina 4

5 f) reálný a průhledný rzpčet nákladů g) důvěryhdnst předkladatele a jeh schpnst akci splufinancvat a realizvat Specifická kritéria: Specifická kritéria pr Titul A: Webvé stránky: a) systém aktualizací (uveďte, jak čast aktualizace prbíhají, žáducí jsu častější aktualizace (bdvé rzpětí 0-3) b) dstupnst webvých stránek (blind-friendly web, uveďte, zda je neb není pužita blind-friendly technlgie) (bdvé rzpětí 0-2) c) využití jazykvých mutací (uveďte, zda jsu stránky přelženy d dalších jazyků, případně klika a jakých) (bdvé rzpětí 0-2) d) užití webvé aplikace (uveďte, zda prjekt řeší webvé aplikace (např. frmulářvá pdání, interaktivní vkládání a prezentace dat atd.), případně uveďte, jaké aplikace jsu řešeny) (bdvé rzpětí 0-2) e) zpětná vazba d uživatelů prstřednictvím webvých stránek (ppište způsb zpětné vazby) (bdvé rzpětí 0-2) f) riginalita a invativnst prjektu (uveďte, v čem je prjekt invativní či riginální) (bdvé rzpětí 0-4) g) příns prjektu z hlediska žadatele (uveďte, v čem a jak je prjekt přínsný) (bdvé rzpětí 0-3) h) pdpra mbilníh přístupu (pdpra mbilních zařízení, specializvané styly, mbilní aplikace) (bdvé rzpětí 0-2) Specifická kritéria pr Titul B: Bezpečnst a archivace dat: a) řešení prblematiky virů, spyware, spamu (uveďte, zda prjekt řeší tut prblematiku, zda existuje již dříve nasazené řešení, případně na jaké úrvni bude prblematika řešena p realizaci prjektu) (bdvé rzpětí 0-4) b) řešení prblematiky síťvé bezpečnsti (uveďte, zda prjekt řeší tut prblematiku a na jaké úrvni - např. firewall na úrvni stanic, firewall na úrvni celé sítě atd.) (bdvé rzpětí 0-3) c) prevence, záplatvání (uveďte, zda prjekt řeší tut prblematiku a na jaké úrvni např. úrveň stanic / sítě, rganizační / technické řešení) (bdvé rzpětí 0-3) d) řešení administrace zálhvání a archivace (ppište způsb řešení administrace zálhvaní a archivace pkud jsu v prjektu řešeny) (bdvé rzpětí 0-4) e) četnst archivačních běhů a zálhvání (ppište systém archivačních běhů a zálhvání) (bdvé rzpětí 0-3) f) návratnst a živtnst řešení (ppište živtnst řešení a jaká bude návratnst p implementaci řešení) (bdvé rzpětí 0-3) 5

6 Specifická kritéria pr Titul C: Virtualizace: a) návratnst, živtnst řešení (bdvé rzpětí 0-2) b) efektivnst řešení (vhdnst nasazení virtualizačních technik v daném prstředí a pr danu aplikaci) (bdvé rzpětí 0-3) c) využití technik virtualizace desktpů (bdvé rzpětí 0-4) d) škálvatelnst řešení (bdvé rzpětí 0-3) e) redundance a dstupnst (bdvé rzpětí 0-3) f) rzsah řešení mnžství virtualizvaných zdrjů (bdvé rzpětí 0-5) Specifická kritéria pr Titul D: Vzdělávání: a) velikst cílvé skupiny (uveďte pčet vyšklených účastníků) (bdvé rzpětí 0-4) b) míra zapjení mládeže (ppište, jakým způsbem bude mládež zapjena, zda jen krajvě neb aktivně např. v rli vyučujících ) (bdvé rzpětí 0-2) c) rzsah získaných dvednstí (ppište rzsah získaných dvednstí, jaká bude využitelnst v praxi, zda bude vzdělávání ptvrzen certifikátem, případně jiným dkladem a jakým) (bdvé rzpětí 0-3) d) pdíl HW na celkvém rzpčtu prjektu (preference prjektů s nízkým pdílem HW) (bdvé rzpětí 0-3) e) přensitelnst / znvupužitelnst prjektu (bdvé rzpětí 0-2) f) absence služby, její ptřebnst (uveďte, zda je služba běžně nabízena, jaká je její ptřebnst, v případě absence služby a její vyské ptřebnsti náležitě zdůvdněte) (bdvé rzpětí 0-2) g) vytvření vlně dstupnéh výukvéh bsahu (ppište zda a případně jaký výukvý bsah prjekt řeší a jaká bude jeh dstupnst) (bdvé rzpětí 0-4) 10) Minimální a maximální výše dtace pskytnuté na jeden prjekt: minimální výše dtace maximální výše dtace Titul A - Webvé stránky Kč Kč Titul B - Bezpečnst Kč Kč Titul C - Virtualizace Kč Kč Titul D - Vzdělávání Kč Kč V rámci jednh kla grantvéh prgramu může žadatel pdat v rámci jednh titulu puze jednu žádst, resp. získat pdpru puze jednh prjektu v rámci jednh titulu. V případě předkládání žádstí d více titulů je třeba tyt žádsti pdávat vždy samstatně za každý titul. 6

7 11) Minimální pdíl příjemce dtace (spluúčast) a maximální výše dtace z celkvých uznatelných nákladů prjektu: minimální pdíl příjemce dtace maximální výše pdílu dtace Titul A - Webvé stránky 60% 40% Titul B - Bezpečnst 40% 60% Titul C - Virtualizace 60% 40% Titul D - Vzdělávání 50% 50% 12) Časvý harmngram realizace prjektu: Titul A: Webvé stránky - Prjekt bude zahájen p pdpisu smluvy pskytnutí dtace a uknčen nejpzději d Titul B: Bezpečnst a archivace dat - Prjekt bude zahájen p pdpisu smluvy pskytnutí dtace a uknčen nejpzději d Titul C: Virtualizace - Prjekt bude zahájen p pdpisu smluvy pskytnutí dtace a uknčen nejpzději d Titul D: Vzdělávání - Prjekt bude zahájen p pdpisu smluvy pskytnutí dtace a uknčen nejpzději d ) Platební pdmínky: Dtace bude pskytnuta na základě smluvy pskytnutí dtace, v níž budu pdrbněji stanveny pdmínky čerpání finančních prstředků, způsb a termín předlžení závěrečné zprávy a vyúčtvání prjektu. Dtace bude pskytnuta jednrázvě bankvním převdem na účet žadatele, a t nejpzději d 60-ti kalendářních dnů de dne včasnéh a prkazatelnéh dručení závěrečné zprávy a vyúčtvání prjektu. Pkud nebude bez závažnéh důvdu pdepsána smluva žadatelem d 30 dnů d jejíh bdržení, ztrácí žadatel autmaticky nárk na pskytnutí dtace. Dtace nemůže být v průběhu realizace převedena na jiný subjekt. Rvněž nebude umžněn měnit zásadním způsbem zaměření pdpřenéh prjektu. Suběh dtace z Fndu Vysčiny s dtacemi z dtačních titulů státníh rzpčtu neb jiných fndů se nevylučuje. Suběh dtace z něklika grantvých prgramů Fndu Vysčiny na realizaci jednh prjektu není mžný. Udržitelnst prjektu bude 3 rky d pdpisu smluvy běma smluvními stranami. Způsby prpagace Kraje Vysčina a Fndu Vysčiny budu upřesněny ve smluvě pskytnutí dtace (např. zveřejnění Spnzrskéh vzkazu Kraje Vysčina na webu, značení přízenéh HW, značení šklící místnsti atd.). 14) Termíny a pdmínky pdání žádsti dtaci: Žadatelé pdpru prjektů musí předlžit kmpletně vyplněnu Žádst pskytnutí dtace na předepsaném frmuláři. Frmulář žádsti ve frmátu XML je umístěn na internetvé adrese kde jsu ke stažení i další pdpůrné dkumenty jak 602XMLFiller (bezplatná aplikace ptřebná k vyplnění frmuláře) neb návd pr práci s elektrnickými 7

8 frmuláři. Frmulář žádsti je také umístěn na internetvé adrese případně je k vyzvednutí na adrese: Kraj Vysčina, krajský úřad, dbr infrmatiky, Žižkva 57, Jihlava. Na webvé stránce Fndu Vysčiny je rvněž vyvěšen Statut účelvéh Fndu Vysčiny, který bsahuje kmpletní infrmace k pdmínkám pskytnutí dtace. Způsb pdání žádsti: Varianta 1 Elektrnické pdání žádsti prstřednictvím u Frmulář bude deslán d pátku d 12:00 hd elektrnicky pdepsaným e- mailem na adresu pdatelny KrÚ včetně dkladů nutných k psuzení žádsti. Dklady, které je třeba dlžit v riginále či věřené kpii, musí být knvertvány v suladu se záknem č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů. je třeba pdepsat zaručeným elektrnickým pdpisem (kvalifikvaným certifikátem) sby právněné za žadatele jednat, případně jej zastupvat, jinak není úkn právně platný. D předmětu zprávy napište: Fnd Vysčiny, Grantvý prgram INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 titul (žadatel míst teček dplní písmen příslušnéh titulu, kteréh se žádst týká). Varianta 2 Elektrnické pdání žádsti prstřednictvím datvé schránky Frmulář bude deslán d pátku d 12:00 hd na adresu datvé schránky Kraje Vysčina včetně dkladů nutných k psuzení žádsti. Dklady, které je třeba dlžit v riginále či věřené kpii, musí být knvertvány v suladu se záknem č. 300/2008 Sb., elektrnických úknech a autrizvané knverzi dkumentů. V případě pdání žádsti prstřednictvím datvé schránky není třeba frmulář pdepsat zaručeným elektrnickým pdpisem (kvalifikvaným certifikátem), s výjimku případů, kdy zákn, jiný právní předpis, vnitřní předpis žadatele neb bdbný dkument vyžaduje věřený pdpis, neb sučasně pdpisy více sb (např. členů statutárníh rgánu). D předmětu zprávy napište: Fnd Vysčiny, Grantvý prgram INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 titul (žadatel míst teček dplní písmen příslušnéh titulu, kteréh se žádst týká). Dklady nutné k psuzení žádsti: 1. Stručný ppis naplnění specifických kritérií (při ppisu naplnění specifických kritérií pužívejte stejné písmenné značení, jak je pužit v tét výzvě; při ppisu naplnění kritérií se vyjadřujte maximálně stručně a věcně). 2. Dklad právní subjektivitě žadatele, kterým je výpis z registru byvatel pr fyzické sby a výpis z registru sb pr sby právnické a sby fyzické pdnikající bsahující název žadatele, sídl žadatele, IČO a statutární rgán žadatele. Výpis nesmí být starší 90 dnů před pdáním žádsti. Tent výpis lze získat na jakékliv pbčce České pšty či CZECHPOINTU. V případě, že žadatel není v těcht registrech zapsán, dlží jiný bdbný dkument dkládající jeh právní subjektivitu (zřizvací listina, stanvy s registrační dlžku, ) v věřené kpii ne starší než 90 dnů před pdáním žádsti, kde lze pžadvané údaje žadateli tj. název žadatele, sídl žadatele, IČO a statutární rgán věřit. Za relevantní dklad právní subjektivitě je pr účely pdání žádsti dtaci z Fndu Vysčiny pvažván i prstý výpis z bchdníh rejstříku z webu justice.cz. Žadatel dlží vytištěný braz elektrnickéh dkumentu pdf, na kterém je uveden, že je elektrnicky pdepsán krajským sudem (žadatel tent výpis získá p zadání 8

9 IČO a prstým vytištěním pdf verze výpisu). Elektrnický pdpis nesmí být starší 30 dnů před pdáním žádsti. Obec (měst, městys) a příspěvkvá rganizace kraje dklad právní subjektivitě nepředkládá. 3. Pdrbný plžkvý rzpis nákladů prjektu (mžn řešit přilžením detailní cenvé nabídky d ddavatele). 4. Pdrbný slvní ppis prjektu (i když je stručný ppis prjektu uveden ve frmuláři žádsti, v přílze uveďte detailní infrmace realizace prjektu ppis stávajícíh stavu, rámcvý ppis připravvanéh řešení mžn i schematicky, buducíh stavu, atd.) 15) Odpvědnst za realizaci pdpry (garant prgramu): Garantem prgramu je dbr infrmatiky, Krajský úřad Kraje Vysčina, Žižkva 57, Jihlava Průběžné infrmace ke zpracvání prjektů bude pskytvat dbr infrmatiky: - administrativní zpracvání žádstí Klára Jirákvá, tel , - dbrné technické knzultace Ing. Petr Pavlinec, tel , Jedntlivé prjekty budu psuzeny garantem a řídícím výbrem grantvéh prgramu. Ve výjimečných případech může řídící výbr navrhnut nižší částku pdpry, než je pžadvána. P uknčení prcesu hdncení rzhdne přiznání dtace knkrétním žadatelům příslušný rgán kraje. Vyhdncení grantvéh prgramu bude zveřejněn na webvých stránkách Fndu Vysčiny (www.fndvysciny.cz) dkaz Vyhdncené prgramy nejpzději d Bližší infrmace vyhdncení danéh prgramu (důvdy nepskytnutí dtace apd.) pskytuje garant prgramu. Žádst, která nesplňuje všechny frmální náležitsti neb bude zaslána p termínu, bude řídícím výbrem z hdncení vyřazena. Žadatelé nebudu vyzýváni k dplnění chybějících údajů. Dkládání chybějících náležitstí p uzávěrce prgramu není mžné. Pdpra z Fndu Vysčiny nepředstavuje nárkvý příspěvek, nejde ani správní řízení, a tudíž prti rzhdnutí řídícíh výbru a příslušnéh rgánu kraje není dvlání. 9

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013

FOND VYSOČINY INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2013 Grantový program na podporu rozvoje ICT

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Zaměstnanci prjektu na pdpru MOS v ORP Nepmuk - verze 8/2015 Dtační a grantvé příležitsti verze 8/2015 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené dtační

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Červenec 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Červenec 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory

Příloha č. 1. Internetová prezentace nejkacka.eu a navazující systém on-line marketingové podpory Přílha č. 1 Klientský brief Internetvá prezentace nejkacka.eu a navazující systém n-line marketingvé pdpry Obsah 1. Úvd... 3 2. Marketingvá specifikace internetvé prezentace nejkacka.eu... 3 2.1. Cílvé

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY

PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY PŘÍLOHA MATERIÁLU DO VLÁDY 31.5.2010 A. STUDIE A ANALÝZY Přílha č. 1: Regulatrní rámec systému studentských půjček v ČR Obsah 1 Výchdiska prjektu 1 1.1 Ppis a cíle prjektu 1 1.2 Sučasný stav financvání

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více