ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/6678/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 108/6678/2014"

Transkript

1 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 108/6678/2014 o obvyklé ceně podílu 1/3 na pozemcích čís. parcel PK 273/2, PK 290, PK 405/53, podle LV č. 406 k.ú. Třebotov, obec Třebotov, okres Praha - západ, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, Most, IČ , DIČ CZ tel./fax: , tel , ,

2 ID (Surveyor s Report): 108/6678/2014 LV no.: 406 Name of subject / Předmět ocenění: Podíl ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel PK 273/2, PK 290, PK 405/53, podle LV č. 406, k.ú. Třebotov, obec Třebotov, okres Praha - západ, Středočeský kraj Address of subject / Adresa majetku: Třebotov Purpose of Appraisal / Účel ocenění: Odhad obvyklé ceny nemovitostí pro postup podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění Cost value: Věcná hodnota Kč Market value Tržní hodnota podílu 1/ Kč za celek: Yield value: Výnosová hodnota Kč Common price Obvyklá cena podílu 1/ Kč za celek: Comparative value: Porovnávací hodnota - za celek: Kč Quick sale: (validity 6 monts): Rychlý prodej (platnost 6 měsíců): nestanoveno Kč Number of properties: Počet objektů: 0 LAND / POZEMEK Main building: Hlavní stavba: předmětem ocenění není žádná stavba Čísla parcel Parcel of land nr. PK 273/2, PK 290, PK 405/53 Appurtenances: Příslušenství: není Size: Velikost m 2 Location in the town: Poloha v obci: mimo intravilán obce a na okraji intravilánu obce, zemědělské pozemky, při severním okraji zástavby obce a západně od obce Třebotov (podrobněji viz. Situace širších vztahů) Type: Druh orná půda, zemědělské pozemky Infrastructure: Infrastruktura v obci Třebotov dostatečná, rozšířená a úplná občanská vybavenost ve městě Černošice Unit price: Jednotková cena viz. níže Kč/m 2-2 -

3 Property right / Vlastnické právo: Podle části A listu vlastnictví č. 406 ze dne jsou oceňované pozemky ve vlastnictví následujících osob: Roll Antonín, bytem Tušť 159, Suchdol nad Lužnicí podíl 1/3 Ing. Roll Emil, bytem Zahrádecká 371/2, Písnice, Praha podíl 1/3 Roll Tomáš, bytem Hořejší 48, Třebotov podíl 1/3 Předmětem ocenění je podíl 1/3, který je ve vlastnictví pana Rolla Tomáše. Restricting conditions / omezující podmínky: Podle části C listu vlastnictví č. 406 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným pozemkům omezeno: -věcným břemenem zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě na pozemek čís. parcely PK 273/2 ve prospěch TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). -věcným břemenem zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě na pozemek čís. parcely PK 273/2 ve prospěch SITEL, spol. s r.o. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). -věcným břemenem zřizování a provozování vedení podzemní telekomunikační sítě na pozemek čís. parcely PK 273/2 ve prospěch České Radiokomunikace a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). -nařízením exekuce (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). -exekučním příkazem k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na základě Usnesení č.j. 13 Nc 2491/ (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Plomby a upozornění: Podle listu vlastnictví č. 406 je evidováno upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu OO- 10/ Jiná omezení nebyla zjištěna. Informace o případném nájemním vztahu nebyly zjištěny. Real burden / věcná břemena: Podle části C listu vlastnictví č. 406 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným pozemkům omezeno: PK 273/2 ve prospěch TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). PK 273/2 ve prospěch SITEL, spol. s r.o. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). PK 273/2 ve prospěch České Radiokomunikace a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Vyhodnocení věcných břemen: Jedná se o věcná břemena, kterými je zatížena pouze část pozemku čís. parcely PK 273/2. Výše uvedená věcná břemena nemají vliv na obvyklou cenu pozemku a jeho využitelnost pro zemědělskou výrobu. Mortgages: / zástavní práva: Podle části C listu vlastnictví č. 406 ze dne nejsou oceňované pozemky zatíženy žádnými zástavními právy

4 Legal state / právní stav: Oceňované pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK). Při místním šetření a z informací z dálkového nahlížení do katastru nemovitostí bylo zjištěno, že oceňované pozemky jsou užívány jako pozemky zemědělské, orná půda, tzn., v souladu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Podle dostupného územního plánu obce Třebotov jsou oceňované pozemky zařazeny dle územního plánu obce do ploch s využitím jako zemědělské pozemky. Weak points / slabé stránky: - předmětem ocenění je pouze podíl 1/3 na předmětných pozemcích, tzn. poměrně značně snížená prodejnost Strong points / silné stránky: - situování zemědělských pozemků ve větších zemědělských lánech - přístup k pozemkům přímo z veřejné komunikace Background Papers / podklady: a/ výpis z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 406 pro k.ú. Třebotov, obec Třebotov, prokazující stav evidovaný k datu , vyhotovený dálkovým přístupem do katastru nemovitostí b/ kopie katastrálních a ortofoto map pro část k.ú. Třebotov, vyhotovené dálkovým přístupem do katastru nemovitostí c/ zjištění při prohlídce na místě d/ územní plán obce Třebotov dostupný na internetových stránkách obce Tour / prohlídka Prohlídka na místě byla provedena dne IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Kód katastrálního území : Název katastrálního území : Třebotov Kód obce : Název obce : Třebotov Počet obyvatel obce : Datum stanovení počtu obyvatel : Kód okresu : CZ020A Název okresu : Praha - západ Název kraje : Středočeský Poloha v obci : Mimo intravilán obce a na okraji intravilánu obce, polnosti Short description property / stručný popis majetku: Pozemky podle LV č. 406 k.ú. Třebotov: Oceňované pozemky se nalézají v katastrálním území Třebotov, v prostoru částečně severně a částečně západně od obce Třebotov, na okraji intravilánu obce Třebotov, v prostoru částečně při severním okraji zástavby obce Třebotov a v extravilánu obce, v prostoru severně od silnice II/101, spojující obec Třebotov s obcí Chýnice. Podrobné situování pozemků je patrné ze situace širších vztahů v příloze ocenění. Pozemky, respektive zemědělské lány, jsou částečně přístupné ze silnice II.třídy č.101 spojující obce Třebotov a Chýnice, částečně přístupné z ulice V Zátiší v obci Třebotov. Přístup a příjezd je k oceňovaným pozemkům lze hodnotit jako právně bezproblémový. Jde o pozemky vedené ve zjednodušené evidenci parcely původ Pozemkový katastr (PK). Celková výměra oceňovaných pozemků činí 1,9813 ha a jde o zemědělské pozemky, užívané jako orná půda. Výměry jednotlivých pozemků jsou uvedeny v následující části posudku a na listu vlastnictví č. 406, k.ú. Třebotov. Pozemky jsou v současné době užívány k zemědělským účelům, jako pozemky orné půdy. Podle dostupného územního plánu obce Třebotov jsou oceňované pozemky zařazeny dle územního plánu obce v plochách s využitím jako zemědělské pozemky

5 Pozemky podle LV č. 406, k.ú. Třebotov Popis a účel : Pozemky evidované ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK). ANALÝZA OCENĚNÍ Věcná hodnota Výpočet plochy pozemků Číslo parcely Popis Výpočet Plocha (m2) PK 273/2 zemědělský pozemek ,00 Pozemek ve zjednodušené evidenci, původ parcely PK. PK 290 zemědělský pozemek ,00 Pozemek ve zjednodušené evidenci, původ parcely PK. PK 405/53 zemědělský pozemek ,00 Pozemek ve zjednodušené evidenci, původ parcely PK. Plocha pozemků celkem : ,00 m 2 Přímá metoda Zemědělské pozemky jsou bonitovány, bonita pozemků je vyjádřena kódy BPEJ (41811, 41000, 42001). Pozemky se ocení podle průměrné bonity. Číslo parcely Popis Plocha (m2) Jednot. cena (Kč/m2) Hodnota (Kč) PK 273/2 zemědělský pozemek 12134,00 6, ,48 PK 290 zemědělský pozemek 5845,00 12, ,50 PK 405/53 zemědělský pozemek 1834,00 6, ,76 Plocha (m 2 ): ,00 Celková hodnota : ,74 Kč Pozemky podle LV č. 406, k.ú. Třebotov - celkem : Věcná hodnota za celek Kč Výnosová hodnota Přímá metoda Výnosová hodnota oceňovaných pozemků je stanovena na základě výnosů dosažitelných pronajímáním zemědělské půdy, výše obvyklého nájemného je však u zemědělské půdy poměrně nízká, podstatně nižší, než na základě výnosů dosahovaných při obhospodařování zemědělské půdy. Obvyklé nájemné v dané lokalitě činí ,-Kč/ha/rok, v některých případech i více. Výpočet výnosové hodnoty : Popis Výpočet / komentář Kč zemědělské pozemky 1,9813*3500/0, ,55 obvyklé nájemné při pronajímání zemědělských pozemků činí Kč/ha/rok, kapitalizační míra činí odhadem 9 % Výnosová hodnota : Kč - 5 -

6 Pozemky podle LV č. 406, k.ú. Třebotov - celkem : Výnosová hodnota za celek Kč Porovnávací hodnota Přímá metoda Pro ocenění pozemků porovnáním cen byly využity údaje z vlastní databáze realizovaných prodejů zemědělských pozemků v dané lokalitě, případně lokalitách podobných v rámci oblasti a údaje z realitního trhu, zjištěné v realitních kancelářích regionu a na realitních serverech Z realizovaných cen v lokalitě uvádíme např. - prodej zemědělských pozemků o výměře 5,50 ha v k.ú. Makotřasy, okres Kladno, realizovaná cena 50,00 Kč/m2 (databáze ENI CONSULT, spol. s r.o., 2012) Z nabídek prodeje zemědělských pozemků v dané lokalitě uvádíme např.: - prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 1,81 ha poblíž obce Ořech, okres Praha - západ, nabídková cena 250,-Kč/m2, nabídka realitní kanceláře Hot Real Estate, s.r.o., Praha, na serveru - prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 1,19 ha poblíž obce Roblín, okres Praha - západ, nabídková cena 126,-Kč/m2, nabídka realitní kanceláře M a M reality holding, a.s. Praha, na serveru - prodej zemědělských pozemků o celkové výměře 3,88 ha poblíž obce Zbuzany, okres Praha - západ, nabídková cena 22,-Kč/m2, nabídka realitní kanceláře VABERG, spol. s r.o., Praha na serveru Obvyklá cena zemědělské půdy se v dané lokalitě pohybuje v cenovém rozpětí 15,00 až 25,00,- Kč/m2, v ojedinělých případech, které jsou však stále běžnější, až 50,00,-Kč/m2 i více, a to v návaznosti na situování v lokalitě, dostupnosti, kvalitě půdy a využitelnosti. Ve stále častějších případech se vyskytují prodeje zemědělských pozemků za cenu 50,-Kč/m2 i více, avšak podle poznatků ze současné situace v daném segmentu trhu se v řadě případů nejedná o prodeje za účelem zemědělského podnikání. Výše uvedené má však za následek skutečnost, že i zemědělští podnikatelé jsou nuceni nakupovat zemědělské pozemky za cenu oscilující kolem 50,00,-Kč/m2. V řešeném případě byly využity uvedené údaje trhu a porovnávací hodnota oceňovaných pozemků byla odhadnuta vzhledem k poloze, dostupnosti, kvalitě půdy a využitelnosti ve výši 20,00 Kč/m2. Stanovená hodnota ve výši 20,00,-Kč/m2 odpovídá současným reálným cenám na trhu se zemědělskou půdou v dané lokalitě s předpokladem dalšího využití pro zemědělské účely, s přihlédnutím k situování pozemků v lokalitě, kvalitě půdy a jejich využitelnosti. Výpočet : 19813*20,00 Porovnávací hodnota : Kč Pozemky podle LV č. 406, k.ú. Třebotov - celkem : Porovnávací hodnota za celek Kč - 6 -

7 Rekapitulace hodnot Název Věcná hodnota za celek [Kč] Výnosová hodnota za celek [Kč] Porovnávací hodnota za celek [Kč] Pozemky podle LV č. 406, k.ú. Třebotov Komentář : Pro stanovení odhadu tržní hodnoty (obvyklé ceny) za podmínek trhu v příslušné lokalitě k datu ocenění vycházíme obvykle z věcné hodnoty, výnosové hodnoty a porovnávací hodnoty. V předcházející části ocenění byly stanoveny takto: Věcná hodnota : Výnosová hodnota : Porovnávací hodnota : Kč Kč Kč Při stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) byla dána přednost porovnávací hodnotě, vycházející z údajů trhu nemovitostí v segmentu zemědělských pozemků v lokalitě. V řešeném případě byly využity uvedené údaje trhu a tržní hodnota (obvyklá cena) oceňovaných pozemků byla odhadnuta vzhledem k poloze, dostupnosti a využitelnosti ve výši přibližně20,00 Kč/m2, což odpovídá současným reálným cenám na trhu se zemědělskou půdou v dané lokalitě s předpokladem dalšího využití pro zemědělské účely, s přihlédnutím k situování pozemků v lokalitě, kvalitě půdy a jejich využitelnosti. Pozemky podle LV č. 406, k.ú. Třebotov - celkem : Tržní hodnota (obvyklá cena) za celek: Kč - 7 -

8 ANALÝZA OCENĚNÍ Obvyklá cena je definována v zákoně o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) jako cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, pozemcích, o velikosti 1/3 vzhledem k celku. Vzhledem ke skutečnosti, že spoluvlastnické podíly nejsou standardním předmětem obvyklého obchodního styku, a tudíž nejsou k dispozici informace o nabízených nebo realizovaných cenách spoluvlastnických podílů, ale jsou k dispozici pouze tyto informace o celých nemovitých věcech, budou nemovitosti nejprve oceněny jako celek, cena spoluvlastnického podílu bude poté zjištěna jako podíl z ceny nemovitých věcí jako celku. Stav, kdy předmětem vlastnictví není celá nemovitá věc, ale pouze ideální spoluvlastnický podíl na ní, je třeba vnímat jako zdroj rizik, jejichž vliv působí na pokles ceny podílu oproti pouhému matematickému vyjádření hodnoty podílu z ceny nemovitých věcí jako celku. Výsledek dosažený vynásobením obvyklé ceny celku velikostí spoluvlastnického podílu bude proto dále redukován na 80 %, což by mělo vyjádřit rizika související s vlastnictvím ideálního podílu na nemovitých věcech. Indikaci výsledné obvyklé ceny spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích podle LV č. 406, k.ú. Třebotov ukazuje následující tabulka: Obvyklá cena nemovitých věcí jako celku stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), uvedených v předcházející části posudku Matematické vyjádření hodnoty podílu o velikosti 1/3 z obvyklé ceny nemovitých věcí jako celku Obvyklá cena spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 se zohledněním rizik vyplývajících z vlastnictví ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitých věcí (zaokrouhleno na desetitisíce) Kč x 1/3 = Kč x 80 % = Kč - 8 -

9 HODNOCENÍ A ZÁVĚR Obvyklá cena (tržní hodnota) podílu 1/3 na pozemcích čís. parcel PK 273/2, PK 290, PK 405/53, podle LV č. 406, k.ú. Třebotov, obec Třebotov, okres Praha - západ, Středočeský kraj, zapsaných na listu vlastnictví č. 406 pro k.ú. Třebotov, obec Třebotov, Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha - západ, stanovená na základě provedené analýzy, s použitím metod pro odhad obvyklé ceny (tržní hodnoty), činí ke dni ocenění 31. března ,- Kč Slovy: Jednostotisíc Kč Ocenění práv a závad spojených s nemovitostí Podle části C listu vlastnictví č. 406 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným pozemkům omezeno: PK 273/2 ve prospěch TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). PK 273/2 ve prospěch SITEL, spol. s r.o. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). PK 273/2 ve prospěch České Radiokomunikace a.s. (IČ ), a to na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene úplatné ze dne , právní účinky vkladu práva ke dni (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Vyhodnocení věcných břemen: Jedná se o věcná břemena, kterými je zatížena pouze část pozemku čís. parcely PK 273/2. Výše uvedená věcná břemena nemají vliv na obvyklou cenu pozemku a jeho využitelnost pro zemědělskou výrobu. Dále je podle části C listu vlastnictví č. 406 ze dne je vlastnické právo k oceňovaným pozemkům omezeno: -nařízením exekuce (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). -exekučním příkazem k prodeji nemovitosti ke spoluvlastnickému podílu o velikosti 1/3 na základě Usnesení č.j. 13 Nc 2491/ (podrobněji viz. výpis listu vlastnictví v příloze ocenění). Plomby a upozornění: Podle listu vlastnictví č. 406 je evidováno upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu OO- 10/ Jiná omezení nebyla zjištěna. Informace o případném nájemním vztahu nebyly zjištěny. S výše uvedenými nemovitostmi nejsou spojena žádná jiná ocenitelná práva nebo závady. ENI CONSULT, spol. s r.o. podává znalecký posudek jako znalecký ústav zapsaný Ministerstvem spravedlnosti ČR dne pod zn. 212/98-ODO do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny nemovitého a movitého majetku. Znalecký posudek je veden pod pořadovým číslem 108/6678/2014. Vypracoval: Lukáš Kajgr Ing. Vladimír Hůda jednatel V Mostě, dne 10.dubna

10 PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 2. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ 3. KOPIE KATASTRÁLNÍCH MAP 4. ORTOFOTO MAPY SE ZÁKRESEM KATASTRÁLNÍ MAPY

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 327/5777/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 327/5777/2012 o obvyklé ceně zemědělských a dalších pozemků čís. parcel St. 197/1, 244/4, 352/56, 491/47, 745,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729

ZNALECKÝ POSUDEK. LV no.: 729 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 412/7082/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku čís. parcely 214/1, k.ú. Kolešovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 513/5963/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 513/5963/2012 o obvyklé ceně podílu ve výši 1/3 na pozemcích čís. parcel 104/7, 545/27, 566/10, k.ú. Bříství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8/7098/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8/7098/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 8/7098/2015 o obvyklé ceně podílů na pozemcích podle LV č. 285, k.ú. Vyšehořovice, obec Vyšehořovice podíl 1/8

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 371/5821/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 371/5821/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 371/5821/2012 o obvyklé ceně zemědělských a lesních pozemků čís. parcel PK 711, PK 717, PK 772, podle LV č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7138/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7138/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/7138/2015 o obvyklé ceně podílu 1/3 na pozemku čís. parcely 162/24, k.ú. Vlastějovice, obec Vlastějovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 172/7262/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 172/7262/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel 450/4 a 450/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 167/7257/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 167/7257/2015 Stavba garáže na pozemku čís. parcely 141/4 (nezapsaná v KN), k.ú. Roztoky u Prahy, v ulici Nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 341/7011/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 341/7011/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 341/7011/2014 o obvyklé ceně podílu o velikosti ½ pozemků čís. parcel 2294/5, 2295/4, 2296/7 a 2296/8, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/7218/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 577/11, k.ú. Stehelčeves, obec Stehelčeves, okres Kladno, Středočeský kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 128/7218/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 577/11, k.ú. Stehelčeves, obec Stehelčeves, okres Kladno, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 128/7218/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 577/11, k.ú. Stehelčeves, obec Stehelčeves, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 141/7231/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 141/7231/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 následujících nemovitých věcí: pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1/6571/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 1/6571/2014 o obvyklé ceně podílu 1/2 na bytu č. 301/23 v bytovém domě č.p. 301 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/6435/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/6435/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 rodinného domu č.p. 112 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7230/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1708, k.ú. Obříství, obec Obříství, okres Mělník, Středočeský kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7230/2015. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1708, k.ú. Obříství, obec Obříství, okres Mělník, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/7230/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1708, k.ú. Obříství, obec Obříství, okres Mělník, Středočeský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 218/7308/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 218/7308/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 23/1 s rodinným domem č.p. 107 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 471/6551/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 471/6551/2013 o obvyklé ceně bytu č. 349/30 v bytovém domě č.p. 349 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/5782/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/5782/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/5782/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemku čís. parcely 290/3 (lesní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 353/7023/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 353/7023/2014 Pozemky čís. parcel 135/1, 136, 1368/2, rekreační chalupa č.e. 79, další stavby a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/6731/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/6731/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 720 a 721, rodinného domu č.p. 34 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 402/7072/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 402/7072/2014 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 70, 521/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/5828/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/5828/2012 o obvyklé ceně bytu č. 1249/7 v bytovém domě č.p. 1249 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 355/7025/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 355/7025/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku čís. parcely 1232 s garáží č.e. 366, k.ú. Teplice - Řetenice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č.368/5818 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č.368/5818 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2456/82 v bytovém domě č.p. 2453, 2454, 2455, 2456, 2457 včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 400/5850/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 400/5850/2012 o obvyklé ceně bytu č. 664/3 v bytovém domě č.p. 664 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7610/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/7610/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/7610/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 35 s rodinným domem č.p. 33 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 130/7220/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 130/7220/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2701/23, v bytovém domě č.p. 2701, 2702, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 264/7354/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 264/7354/2015 Pozemek čís. parcely St. 391 rodinný dům č.p. 327 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/7286/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/7286/2015 Pozemky čís. parcel St. 213/2, 98/2 rodinný dům č.p. 37 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 308/5758/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 308/5758/2012 o obvyklé ceně bytu č. 212/3 v bytovém domě č.p. 212 včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 248/7338/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 248/7338/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3209/29 v bytovém domě č.p. 3209 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 182/6262/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 182/6262/2013 o obvyklé ceně jiné stavby č.p. 43 s příslušenstvím a s pozemky čís. parcel 161 a 162 k.ú. Chlumec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 228/7318/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 228/7318/2015 Pozemky čís. parcel St. 458, St. 549, 485/12, rodinný dům č.p. 412 a další stavby tvořící součást

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9/7099/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 9/7099/2015 Pozemek čís. parcely St. 74, budova č.p. 74 a další stavby tvořící součást a příslušenství oceňovaného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 188/6758/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 188/6758/2014 o obvyklé ceně jednotek - bytu č. 2128/5 a garáže č. 2128/12 v bytovém domě č.p. 2126, 2127, 2128,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/7212/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/7212/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 282, rodinného domu č.p. 178 s příslušenstvím a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/5773/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/5773/2012 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 27 na p.p.č. St. 173 s příslušenstvím, bez pozemku čís. parcely

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec Březová, okres Děčín, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/6334/2013 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 85/3 a 765 včetně příslušenství, k.ú. Kamenice u Březové, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 626/6076/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 626/6076/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 16 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 214, 1392, 1393,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 333/5783/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 333/5783/2012 o obvyklé ceně bytu č. 744/2 v bytovém domě č.p. 743, 744, 745 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 208/5658/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 208/5658/2012 o obvyklé ceně budovy č.p. 128 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely 102, k.ú. Terezín, v ulici

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/6114/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/6114/2013 o obvyklé ceně bytu č. 90/5 v bytovém domě č.p. 90, včetně podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 90/6660/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 90/6660/2014 Pozemek čís. parcely 282/8, rozestavěný rodinný dům (není evidován v KN) a další stavby tvořící

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 285/6365/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 285/6365/2013 o obvyklé ceně bytu č. 182/2 v bytovém domě č.p. 181, 182, 183 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 98/7568/2016. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1859 k.ú. Řehlovice v Řehlovicích okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 98/7568/2016. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1859 k.ú. Řehlovice v Řehlovicích okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 98/7568/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 1859 k.ú. Řehlovice v Řehlovicích okres Ústí nad Labem, Ústecký

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/6623/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/6623/2014 o obvyklé ceně bytu č. 2470/24 v bytovém domě č.p. 2469, 2470, 2471 a 2472 (bl. 212) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 428/4538/2010 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 428/4538/2010 o obvyklé ceně bytu č. 1250/3 v bytovém domě č.p. 1248, 1249 a 1250 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 160/6240/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 160/6240/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 154 s příslušenstvím, pozemky čís. parcel St. 363, 404 a podílem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/7263/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/7263/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1179/23 v bytovém domě č.p. 1177, 1178, 1179 včetně podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75/6645/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 75/6645/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 719/4 v bytovém domě č.p. 719 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 178/7268/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 178/7268/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 178/7268/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 464/1 a 532/1, k.ú. Úžice u Kralup nad Vltavou, obec Úžice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 11/6091/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 11/6091/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1212/1 v bytovém domě č.p. 1211, 1212 a 1213 včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27/6597/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 27/6597/2014 o obvyklé ceně bytu č. 1132/57 v bytovém domě č.p. 1131, 1132, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 332/7002/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 332/7002/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 101 s rodinným domem č.p. 101, k.ú. Předlice, v ulici Beneše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 146/7236/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 146/7236/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2284/3 v bytovém domě č.p. 2284 a 2285 (bl. 47) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 198/6768/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 198/6768/2014 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 177 a 178, rekreační chaty č.e. 8 a dalších staveb tvořících

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/7112/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 22/7112/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 22/7112/2015 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 387/70, 387/72 evidovaných na LV č. 130, k.ú. Zlonice, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 39/7509/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 39/7509/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 347/1 v bytovém domě č.p. 347, 348, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/4980/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/4980/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/4980/2011 o obvyklé ceně bytu č. 1415/2 v bytovém domě č.p. 1414, 1415 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 164/7254/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 164/7254/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 106/4, v bytovém domě č.p. 106, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235/6315/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 235/6315/2013 o obvyklé ceně bytu č. 484/12 v bytovém domě č.p. 484 včetně podílu 869/7432 na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320/5770/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 320/5770/2012 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 24/41 a spoluvlastnického podílu o velikosti 2/5 na rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47/6127/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 47/6127/2013 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e. 461 včetně příslušenství a pozemků čís. parcel 486, 487, 488,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 361/7031/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 361/7031/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 308 s budovou č.p. 211, k.ú. Mojžíř, v ulici U Lázní v Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 389/5839 /2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 389/5839 /2012 o obvyklé ceně bytu č. 2911/19 v bytovém domě č.p. 2911 včetně podílu na společných částech bytového

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 239/7329/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 239/7329/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 288 s garáží neevidovanou v katastru nemovitostí, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 65/6145/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 65/6145/2013 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu 1/2 následujících nemovitostí: byt č. 2438/312 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2/6082/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 2/6082/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 12 s příslušenstvím, vedlejšími stavbami a pozemky čís. parcel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 38/7508/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 38/7508/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2914/20 v bytovém domě č.p. 2914, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 304/6874/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 304/6874/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 501/67 v bytovém domě č.p. 497 až 501, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 242/6322/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 242/6322/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 1092 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel 1165 a 1166, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 78/6648/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/6648/2014 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemků čís. parcel St. 1275, 5122/3 a rodinného domu č.p. 203 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/7692/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/7692/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/7692/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/18, 346/25, 433/13, 633/10, 633/11 (LV č. 2688), podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov, Ústecký kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 55/7525/2016 o obvyklé ceně pozemků čís. parcel 346/8, 433/9 a 433/10, k.ú. Březenec, obec Jirkov, okres Chomutov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 230/7320/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 230/7320/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 103 a rodinného domu č.p. 104 s příslušenstvím, k.ú. Louka

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 219/6299/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 219/6299/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 50 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 72, k.ú. Krušovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 438/6518/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 438/6518/2013 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 67 (dle evidence v KN) s příslušenstvím, vedlejší stavbou na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 591/5381/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 591/5381/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 591/5381/2011 o obvyklé ceně bytu č. 3227/14 v bytovém domě č.p. 3226, 3227 včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305/7395/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305/7395/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 305/7395/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 3/4 na jednotce - bytu č. 2741/26 v bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 401/7071/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 401/7071/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 39/2 v bytovém domě č.p. 39 včetně podílu o velikosti 7015/42990

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 263/7353/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 263/7353/2015 Pozemky čís. parcel 101, 102, rodinný dům č.p. 158 a další stavby tvořící součást a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 48/7518/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 48/7518/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 71/1 s rodinným domem č.p. 23 s příslušenstvím na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 598/5388/2011 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 598/5388/2011 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 90 s příslušenstvím a pozemkem čís. parcely St. 126, k.ú. Jarpice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 129/7219/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 129/7219/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1899/22 v bytovém domě č.p. 1899, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/7512/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/7512/2016 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 2019/30 v bytovém domě č.p. 2019 včetně podílu o velikosti 6367/357803

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 403/5853/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 403/5853/2012 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 22 s příslušenstvím a pozemky čís. parcel St. 70, 160/1 k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 374/7044/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 374/7044/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 196/11 v bytovém domě č.p. 196, 197, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 190/7280/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 190/7280/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1542/4, v bytovém domě č.p. 1542, 1543, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 179/7269/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 179/7269/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 3213/17, v bytovém domě č.p. 3213, 3214, včetně podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 475/5925/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 475/5925/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 7/24 na budově č.p. 1648 s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 478/6558/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 478/6558/2013 o obvyklé ceně bytu č. 2178/1 v bytovém domě č.p. 2178, včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 492/5942/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 492/5942/2012 o obvyklé ceně bytu č. 236/14 v bytovém domě č.p. 236/31, včetně podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 215/7305/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 49/1 s rodinným domem č.p. 99 s příslušenstvím a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 312/6392/2013 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 312/6392/2013 o obvyklé ceně bytu č. 1462/61 v bytovém domě č.p. 1461, 1462, 1463 a 1464 (bl. 410) včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 79/7829/2017. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 112/5, k.ú. Lány, obec Lány, okres Kladno, Středočeský kraj

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 79/7829/2017. o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 112/5, k.ú. Lány, obec Lány, okres Kladno, Středočeský kraj ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 79/7829/2017 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 112/5, k.ú. Lány, obec Lány, okres Kladno, Středočeský kraj

Více