U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,"

Transkript

1 U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina APOGEO je stabilním partnerem NATLAND Golf Tour, a to již šestým rokem. Všichni již začínáme pilně trénovat na zbraslavské půdě, která hostí první květnový turnaj zmíněné tour. Na těchto stránkách mimo jiné naleznete zajímavé pojednání na téma Neplaťte zbytečně pokuty za špatně vyměřené zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Nejčastějším problémem je totiž to, že lidé hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli. Část z nich se u zdravotní pojišťovny vůbec neevidovala a pojistné za ně platí stát. Poradenská skupina APOGEO Vám v tomto březnovém vydání doporučí, jakými správnými kroky se vydat. Jak funguje role znalce při poskytnutí půjčky? Odpověď na otázku se dočtete v článku znaleckého ústavu APOGEO Esteem, divize Management Consultingu. V oddělení SMART Office & Companies se rozjíždí jarní kampaň, kde je možnost zakoupit předzaloženou akciovou společnost již za Kč, k ceně převáděné společnosti jsou připočítávány již pouze výdaje spojené s převodem společnosti. Více informací naleznete pod tematickou hlavičkou Využijte jarní akce a. s. za Kč!. Považuji za nutné zmínit datum , kdy začalo referendum o Krymu. Napětí na Ukrajině již ale vyeskalovalo. Ukrajinské ministerstvo zahraničí obvinilo Rusko z vojenské invaze na jihovýchodě Ukrajiny a vyhradilo si přitom právo použít veškeré prostředky k jejímu zastavení. A jak to celé dopadlo? Rusko na počátku března oficiálně dokončilo připojení autonomního ukrajinského poloostrova Krymu k Ruské federaci. Slovenská republika volí svého prezidenta a do druhého kola postoupil premiér Robert Fico a Andrej Kiska. Dle informací médií získal Fico v prvním kole 28 % hlasů, Kiska 24 %. Nástupce současného slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče vzejde z druhého kola voleb hlavy státu, které se uskuteční 29. března. Nicméně hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává informovat a pomoci Vám v oblastech daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, ale také problematiky zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Na Vaše náměty a připomínky se těším na Přeji Vám příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager T/ , E/

2 Dan ove a transakc ní poradenství Zbytečné pokuty za špatně vyměřené zálohy na zdravotní pojištění. V čem chybují podnikatelé a v čem instituce? V současné době probíhá porovnávání interních dat Všeobecné zdravotní pojišťovny o osobách samostatně výdělečně činných s daty finančních úřadů. Jedná se o vůbec nerozsáhlejší akci svého druhu, přičemž VZP uvádí, že až 5 % OSVČ má neshody na obou stranách účtů. Na jednu stranu tito podnikatelé v případě odhalení platí zbytečně velké pokuty, na druhou stranu, víc než rozdíly v neplacení záloh které tu ostatně byly vždycky je zarážející skutečnost, že spolu zainteresované státní instituce (tzn. správci daní a zdravotní pojišťovny) dostatečně nekomunikovaly a nedocházelo tak k výměně či sdílení informačních databází. Opakovaně tak mohl vznikat potenciální prostor pro možné úniky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Vznikají nám tedy dvě roviny zodpovědnosti podnikatelská a institucionární. Obě jsou samozřejmě důležité pro průhledné hospodaření státu. V čem chybují podnikatelé? Nejčastěji v tom, že hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli, anebo ještě hůř, u zdravotní pojišťovny se vůbec nezaevidovali a pojistné za ně v současné době platí stát. Pokud také nemáte přehled o výši vašich záloh, proveďte v nejbližší době revizi zaplacených záloh na pojistném a v případě nedoplatků tyto částky v co nejkratší lhůtě uhraďte. Pozor by si měli dát také ti, kteří hradí měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, jenž se odvíjí od výše průměrné mzdy vyhlášené na daný kalendářní rok. V praxi se setkáváme často s tím, že plátci pojistného změnu v průběhu zálohovacího období nezaregistrují a nenavýší placené zálohy o příslušnou částku. Plátci jsou povinni navýšit své zálohy již od ledna příslušného kalendářního roku (pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději do 8. dne měsíce následujícího, tedy lednová záloha byla splatná nejpozději 10. února 2014). Obvykle se nejedná o vysoké sumy, například minimální zálohy na rok 2014 se zvýšily o 4 Kč oproti předchozímu období, ale i tak vznikají plátci sankce z prodlení. Penále, pokud plátce neuhradí pojistné ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, činí 0,05 % z dlužné částky za každý den

3 prodlení. V tomto případě by bylo dobré nejen revidovat výši placeného pojistného, ale i navýšit o příslušnou částku. Vyměřovací základ se pravidelně určuje na základě příjmů z podnikání a uvádí se v přehledu o příjmech a výdajích. Pokud poplatník nedosáhne minimální výše vyměřovacího základu, odvíjí se jeho pojistné za zdravotní pojištění od této minimální částky. Poplatník je tedy povinen vždy platit alespoň minimální částku na pojistném, i když např. dosáhne daňové ztráty z podnikání. Zálohy není povinen platit plátce, který je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jeho hlavním zdrojem příjmů. Pojistné zaplatí až po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok. Daný poplatník má povinnost podat tento přehled do jednoho měsíce po posledním dni lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Z takto deklarovaného vyměřovacího základu se odvíjí i nová výše záloh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Plátce má povinnost doplatit rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší vypočteného pojistného do 8 dnů, které následují po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Pokud vznikne plátci na základě podaného přehledu přeplatek, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna přeplatek na pojistném vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila nebo kdy plátce o vrácení přeplatku požádal. Toto samozřejmě platí jen, pokud nemá plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně jiný splatný závazek. Podání přehledu se považuje automaticky za žádost o vrácení přeplatku. Pokud plátce podá dodatečné daňové přiznání, musí zároveň opravit i výpočet pojistného. Opravný přehled musí podat do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. V čem chybují instituce? Zainteresované instituce by spolu měly pravidelně komunikovat a vyměňovat si databáze. Jak se dnes ukazuje, neděje se tak. Nedostatečná komunikace je pak zdrojem vzniku prostoru pro potencionální finanční úniky. V případě, že zdravotní pojišťovna při prověřování OSVČ v kooperaci s finančním úřadem zjistí nesrovnalosti mezi podaným přiznáním k dani z příjmů a přehledem o příjmech a výdajích, může zahájit kontrolu a pojištěnci případně doměřit dlužné pojistné vč. případných sankcí.

4 Jak tedy správně stanovit měsíční zálohy pojistného na veřejné zdravotní pojištění? Zálohy se obecně odvíjí od výše dílčího základu daně příjmy ze samostatné činnosti dle 7 zákona o daních z příjmů, který podnikatel deklaruje ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro účely výpočtu záloh na dané období je vždy rozhodující dílčí základ daně z podnikání, který dosáhl plátce pojistného v předchozím kalendářním roce. Vyměřovací základ pro pojistné činí 50 % z tohoto dílčího základu daně. Tento základ představuje vypočtený vyměřovací základ a nemusí být vždy základem pro výpočet pojistného. Platí, že pokud vypočtený vyměřovací základ OSVČ je nižší než daný minimální základ, platí pojistné z tohoto minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2013 byl stanoven minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč, pro rok 2014 činí minimální vyměřovací základ Kč. Maximální vyměřovací základy, které platily, až do roku 2012 byly pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění od roku 2013 zrušeny a nejsou stanoveny ani pro rok 2014 a Horní hranice pojistného tedy není již omezena. Maximální vyměřovací základ, jenž představuje 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012 a předchozí. Komentář: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader, tel.:

5 Zpráva z úřadu kyperské daňové správy Rádi bychom Vás informovali o aktualitě z úřadu kyperské daňové správy, která se týká všech společností, které ještě nepředložily daňová přiznání, a to za všechna období včetně roku 2011, aby tak učinili nejpozději do V případě pozdního podání daňového přiznání budou společnostem uděleny jednotlivé sankce ve výši EUR 200 za každý zpětně přiznaný rok. V souladu se zákonem se přičítá pokuta ve výši EUR 100 z důvodu nedodržení uvedeného termínu. Pokud vaše společnost tedy nepřiznala roční daňová přiznání za předchozí léta vč. r a chcete se vyhnout veškerým nepříjemnostem, co nejdříve kontaktuje team Tax & Transaction na tel.: APOGEO tým Vám bude asistovat k Vaší absolutní spokojenosti.

6 Případová studie STAND BY, s.r.o. Historie společnosti STAND BY, s.r.o., (původní název Robert Cholenský STAND BY) se datuje od roku Po předchozích podnikatelských úspěších se na přelomu let 1995 a 1996 otci zakladateli zastesklo po technice a od té doby začal postupně budovat elektrikářskou a později technologickou instalační firmu. Dnes hraje společnost STAND BY, s.r.o., významnou roli na telekomunikačním trhu v ČR a je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetiky. Po představení nabídky společností APOGEO jsem byl k této přeměně mírně skeptický, avšak ve finále byla naše spolupráce na velmi dobré úrovni. Samotná transakce proběhla bez jakýchkoliv závažných problémů dle předem stanoveného harmonogramu ze strany společnosti APOGEO. Nejvíce si cením dodání veškerého servisu na klíč s pravidelnými osobními konzultacemi s našimi zaměstnanci, kteří se na této přeměně podíleli. Petr Cholenský, jednatel společnosti STAND BY, s.r.o. Klíčovým momentem přeměny je stoprocentní harmonizace Přeměna společnosti, fúze, odštěpení; slova, která mnohým obyčejným smrtelníkům nahánějí hrůzu. V rámci úzké spolupráce společnosti APOGEO a jejího klienta z oblasti technologií dostala společnost APOGEO za úkol co nejefektivněji vyřešit vyčlenění různých druhů činností, které byly až doposud klientem provozovány v rámci jedné firmy, a dále vyčlenění významného nemovitého majetku do samostatných entit společností. Hlavním důvodem výše zmíněné transakce byla zejména diverzifikace rizika a možnost získání nových investorů nebo investičních prostředků. Dalším důležitým momentem transakce byly i konkrétní představy klienta o budoucí struktuře jeho firem. Klient kladl důraz na restrukturalizaci svých obchodních podílů, zejména pak na dceřinou společnost zabývající se výstavbou a provozem fotovoltaických elektráren. Zadání klienta bylo zcela jasné a stručné bylo nutné vyhodnotit nejen stránku zatížení firmy náklady na potřebné poradenské služby, ale i stránku daňového zatížení. Velmi důležitým prvotním prvkem byl i časový rámec stanovený klientem.

7 Průběh zakázky APOGEO navrhlo odštěpení majetku STAND BY, s.r.o., do dvou nástupnických společností, a to formou odštěpení se vznikem nové společnosti a odštěpení majetku sloučením. Výsledkem odštěpení byl vznik struktury tří sesterských společností vlastněných třemi společníky i přesto, že část majetku, který se odštěpoval sloučením do stávající společnosti, představoval obchodní podíl právě v této společnosti. Došlo k vyčlenění a sdružení aktivit spojených s výstavbou a údržbou slunečních elektráren do jedné entity. Zároveň byl do nové společnosti vyčleněn veškerý investiční nemovitý majetek. Pokud je obchodní společnost rozdělena odštěpením sloučením, pak původní společnost pokračuje v podnikání a její část je zároveň sloučena s jednou nebo více již existujícími společnostmi. Přínosy V rámci přeměny byl přeceněn odštěpovaný majetek tržní hodnotou, což umožnilo společnostem vykázat v účetnictví jejich majetek v reálných cenách, nikoliv cenách historických. Zároveň umožnilo přecenění majetku vyčíslit hodnotu jiných majetkových položek, které by jinak nebyly v účetních výkazech zaznamenány. Jednalo se o přecenění kontraktů (souboru smluv) uzavřených na dlouhodobou spolupráci. I přes složitost jednotlivých úkolů byl společností APOGEO splněn časový harmonogram předem naplánované přeměny.

8 U c etní a mzdove poradenství Případová studie Nepřesnost a nedostatečná kontrola účetnictví Společnost A dosahovala tržeb v řádech desítek milionů korun ročně v posledních třech letech, získala celou řadu významných klientů a obchodně zajímavých kontraktů v komerční i veřejné sféře. V důsledku nedostatečné kontroly a nepřesností účetnictví však ve společnosti došlo k selhání klíčových kontrolních mechanismů, kdy se část managementu obohacovala na úkor společnosti. Následně se společnost dostala nejen do finančních problémů, ale vzbudila podezření správce daně, který reagoval otevřením kontrol jak v oblasti daně z příjmů, tak daně z přidané hodnoty. V okamžiku, kdy se správce daně začal dotazovat, klíčové osoby managementu odešly a ponechaly společnost takříkajíc svému osudu. Průběh zakázky APOGEO se s klientem vlastníkem dohodlo na projektu asanace a nápravy situace společnosti, která úspěšně proběhla v těchto následujících krocích: 1. finanční, účetní, daňová a právní prověrka, která identifikovala hlavní nedostatky a problémy, 2. převzetí kompletní účetní, daňové a mzdové agendy společnosti a náprava účetních metodických pochybení, 3. dosazení profesionálního jednatele, který v součinnosti s týmem účetních, daňových poradců a právníků účinně řeší probíhající daňové kontroly a nápravu účetnictví, 4. reporting manažerského účetnictví pro aktuální management, 5. průběžná zastupování klienta při jednání se správcem daně, 6. průběžná příprava podkladů pro potenciální žaloby a vedení sporů s bývalým managementem společnosti.

9 Přínosy V současné době společnost A uzavírá další kontrakty a po provozní stránce běžně funguje. Poradenský servis APOGEO Group průběžně řeší negativní dopady pochybení bývalých manažerů na společnost. V případě, že budou některá pochybení nezhojitelná nebo náklady na jejich zhojení vysoké, zvažuje APOGEO převod části závodu. Tím by došlo k zachování obchodní a právní kontinuity zdravé části podniku. Tohoto projektu se účastní daňoví poradci, účetní poradci a tým expertů SMART Companies.

10 Znalecký u stav a ocen ova ní APOGEO Esteem, a.s. Je SAM opravdu jen o licencích? Proces SAM (software asset management), jak sám název napovídá, řeší problematiku softwaru v organizacích. Pomáhá ho nakupovat, rozmisťovat a efektivně využívat a v případě zastarání či nepotřeby i vyřadit. K tomu všemu slouží jako nástroje nejrůznější směrnice, firemní politiky, metodické listy a mnoho dalších. Každá organizace vždy přenechá úkol vést operativu kolem softwaru odboru IT, bez ohledu na to, zda je tento odbor na úlohu komplexně řídit software dostatečně vybaven. Prvotně byl totiž jejich úlohou správný chod IT vybavení v organizaci. Dnes ale můžeme polemizovat o tom, zda již není úloha IT odboru jinde. Stále více a více se jedná spíše o soubor samostatných projektů pro řízení IT aktiv, a proto by v organizaci měl být spíše jakýsi projektový manažer (supervisor), který by tento soubor odborně řídil. Je více než obvyklé, že se firmy spoléhají na fakt, že tou správnou osobou je vedoucí odboru IT, případně IT manažer. Tomu však velmi často chybí komplexní vzdělání potřebné k řízení softwarových aktiv, případně je vybaven vzděláním, ale což je horší situace nemá dostatečné kompetence. Supervisorem pro tuto oblast by dle mého názoru měl být SAM manažer. A zároveň by měl být v organizaci pro tuto problematiku prostor vyčleněný pod samostatnou organizační složkou nezávislou na IT odboru. Ten by měl dnes v moderní firmě působit hlavně jako správce, poradce a provozovatel IT technologií. Pakliže by se choval pouze takto, nemusel by se nad rámec svých povinností zaobírat problematikou evidence IT majetku, právních atributů souvisejících se softwarem a hlavně metodikou prací při vedení uživatelů správným směrem, tedy k efektivnímu užívání softwaru. To a ještě více je totiž úlohou SAM. Lze přenášet užitá pravidla k jinému majetku na software? Bohužel je smutnou skutečností, že se samotný proces správy IT ponořuje více a více do určitého začarovaného kruhu, kdy je sledována jen oblast technologická, a nikoliv oblasti na IT návazné. Jednoduchým příkladem je například otázka užívání notebooků pro osobní potřebu manažerů. Dalo by se říci, že by měl notebook fungovat stejně jako služební automobil, který manažer dostane jako výhodu k užívání i pro osobní účely. A aby bylo možné oddělit služební a osobní cesty, je vedena jejich

11 evidence v knize jízd. Toto je společností bráno jako normální a správné, jelikož jsou o veškeré této činnosti vedeny záznamy a samozřejmě soukromé cesty sjednaným způsobem firmě hrazeny. Když to jde u automobilu, proč ne u notebooku? Logika by byla shodná. Vedla by se určitá obdoba knihy jízd k notebooku a vše by bylo zaznamenáno. Z pohledu hardwaru je vše OK. Notebook je stejně jako automobil hmotný majetek a oba jsme pořídili a vlastníme je. V čem je tedy problém? Jednoznačně v tom, co je v notebooku. Notebook sám o sobě je skutečně hmotným majetkem, ale aby fungoval, musí na něm být provozován software a ten je ve skutečnosti majetkem nehmotným. Většinou ho nevlastníme, jen si kupujeme právo užívat ho. Avšak bez softwaru je hardware (notebook) bezcennou změtí součástek, která nebude fungovat. Software je to, co dělá notebook užitečným. Proč toto sdělení? Protože je to fakt, který všichni známe, ale neuvědomujeme si jeho dopady, a tedy ani určitá rizika spojená s užíváním notebooků. Ta jsou duševní, právní, tudíž by se jimi měl zabývat právní odbor organizace. V praxi je ale tato úloha delegována na odbor IT, jelikož software odedávna spadá do kategorie technologií. A zde se dostáváme k meritu věci. Díky nevědomosti, že nějaké právní riziko existuje, IT odbor postupuje při nakládání s notebookem jako s automobilem, jen s tím rozdílem, že nepožaduje vedení knihy jízd a slepě věří, že notebook bude využíván pouze pro účely podnikání. Cokoliv se s ním proto děje po konci pracovní doby, je přece odpovědností manažera, která vyplývá z jeho pracovní smlouvy či interní směrnice. Na základě své několikaleté osobní zkušenosti mohu potvrdit, že tento předpoklad je mylný a organizaci ohrožující. Proč? Protože software má přívažek, který se nazývá licenční smlouva. A jestliže ho nemá, je třeba se obrátit na autorský zákon, který říká, jak s takovým softwarem postupovat. Licenční smlouva nudná, dlouhá, nezajímavá a hlavně ohrožující Licenční smlouva mění dost zásadně pravidla hry a na základě vysvětlení, proč tomu tak je, bude možné odpovědět i na otázku v nadpisu předchozího odstavce. Jak bylo výše řečeno, u softwaru si kupujeme právo užívání (s výjimkou určitých typů licencí), a tedy software nevlastníme. Vlastník nám formou licenční smlouvy říká, jak máme se softwarem zacházet a jak ho oprávněně užívat. Hlavním právem autora je nedotknutelnost jeho díla, a aby bylo toto právo naplněno, autor v licenční smlouvě popíše, co považuje za zásah do svého díla a co nikoliv. Licenční smlouva je tedy alfou i omegou softwaru. V námi popsaném případu o poskytnutí notebooku pro osobní potřebu stejným způsobem jako u automobilu ale dochází k rozdílnému vztahu k majetku. Automobil organizace zcela plně vlastní, u notebooku jí patří pouze notebook, nikoliv však software na něm nainstalovaný.

12 Když si přečtete licenční smlouvu ke komerčně dodávanému operačnímu systému jako součásti notebooku, zjistíte, že v přiložené licenční smlouvě je přímo definováno, že se nesmí překračovat žádná technická omezení softwaru, zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat, pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani užívat pro komerční hostitelské služby. Pokud tedy organizace zakoupila notebook i s jeho obsahem jako celek pro podporu svého podnikání a zároveň vše uvedla jako daňový náklad potřebný pro výkon podnikatelské činnosti, zavázala se užitím operačního systému plnit obsah licenční smlouvy. Ta jasně definuje pronájem či půjčení jako činnost, která se nesmí. V případě, že povolím manažerovi užívat notebook i pro osobní potřebu, mohu předpokládat, že jej tak začne používat. Jeho činnost pak nemusí zcela souviset s podnikatelskou činností zaměstnavatele a může nastat problém jak z pohledu daňově uznatelného nákladu, tak z pohledu autorskoprávního. V prvním případě manažer organizaci neodvádí žádné poplatky spojené s amortizací, na rozdíl od užívání automobilu, ve druhém by bylo nutné operační systém na notebooku minimálně půjčit, spíše však bezúplatně pronajmout. To však autor označil slovem nesmí. Jak by mohlo k takovému porušení dojít? Jednoduše. Stačilo by nahrát jakýkoliv osobní soubor nesouvisející s podnikatelskou činností, například soukromou fotografii, a již by se jednalo o užití díla třetí osobou, a tudíž v rozporu s licenční smlouvou, která takové užití nepovoluje. Je vidět, že se nemusí jednat o instalaci softwaru na notebook, ale licenční smlouvu lze porušit i něčím tak malým, jako je nahrání oblíbené soukromé fotografie. Jak je to u softwaru, který nemá licenční smlouvu? Shodně jako u softwaru, který ji má a zakazuje pronájem či půjčování autorského díla. Jak bylo výše uvedeno, při absenci licenční smlouvy ji zastupuje autorský zákon. Český autorský zákon říká jednoznačně, že bez svolení autora díla nesmíte poskytnout oprávnění k užití díla třetí osobě. A když smlouva neexistuje, je jasné, že svolení nemáte. Je třeba říci, že bez pomoci právníků není schopen IT odbor relevantně odpovědět na jakoukoliv otázku podobnou té, zda lze přenášet užitá pravidla k jinému majetku na software. Základní odpověď na výše položenou otázku je nicméně jednoznačná ne, nelze přenášet jakákoliv pravidla pro nakládání s hmotným majetkem na cokoliv, co obsahuje nehmotný majetek, obzvláště software.

13 K čemu je SAM v organizaci? SAM je z velké části o licencích a softwaru a výše uvedený příklad měl jen ukázat, jaké otázky může SAM v organizaci řešit a kde je obvykle IT odbor v organizaci slepý. Zatímco technologie se dnes vyvíjejí stále rychleji, k vývoji procesů a jejich aplikovatelnosti v organizacích bohužel v dostatečné rychlosti nedochází. V České republice je většina organizací vůči těmto procesům slepá a o problematice SAM toho ví velice málo. Zatímco by IT odbory měly řídit technologie a dohlížet na jejich efektivní využívání, velmi často suplují, a to bohužel jen v několika málo bodech, oblast SAM. Díky tomu dochází spíše ke kontinuálnímu přehlížení a posouvání rizik ve prospěch funkčnosti technologií v organizaci. IT je řízeno prostřednictvím centrální správy, ale i různých projektů, které jsou řízeny v kombinaci s interními a externími zdroji. Organizacím chybí zejména celkový nadhled a vedení softwarových aktiv nejen dle jednotlivých výrobců softwaru, ale i díky návazným procesům, které má organizace zavedeny mimo IT odbor. V neposlední řadě zvýšení pravomocí. Toto vše lze získat v podobě SAM manažera, který tuto oblast uchopí v rámci celé organizace a nikoliv pouze z pohledu IT. I bezpečnostní či jakostní manažer v organizaci nesleduje jen jednu část, ale organizaci jako celek. Pakliže si není organizace jista, jak se SAMem začít, existují i externí odborníci. Vězte, že v tom nikdy nejste SAMi! Autor: Jakub Vlček, ISO SAM auditor a konzultant divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem, tel:

14 Akce: jarní úklid v IT Oblast informačních a komunikačních technologií se stala nedílnou součástí podniků. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., nabízí v této oblasti své služby, a to jak po stránce technické, tak po stránce oceňování. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., je jmenován Ministerstvem spravedlnosti pro obor ekonomika a kybernetika. Jménem divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem Vám nabízíme provedení auditu Vašeho IT, jehož výsledkem bude návrh kroků ke zvýšení Vaší bezpečnosti a efektivity v oblasti využívání IT prostředků. Výsledkem provedeného auditu budou tyto dokumenty: PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Detailní popis současného stavu ICT infrastruktury včetně doporučených operativních změn, tj. změn, které nemění celkový způsob fungování společnosti, nicméně mohou výrazně zvýšit efektivitu a bezpečnost celého ICT prostředí nebo zvýšit Vaši produktivitu. Návrh konkrétních opatření v případě, že budou nalezeny nedostatky současného stavu. Tento seznam bude okamžitě k dispozici Vašemu dodavateli ICT služeb, aby bylo možné navržené změny neprodleně realizovat. DOPORUČENÍ BUDOUCÍHO ROZVOJE Na základě výstupu z předchozí fáze, zjištěných skutečností z části auditu a dalších informací i s ohledem na vývoj celého ICT trhu a trendů bude zpracován návrh doporučeného rozvoje ICT služeb. Služby v rámci prováděného auditu jsou rozděleny do 3 vzájemně provázaných částí, nicméně je možné je realizovat postupně: 1. TECHNOLOGICKÝ AUDIT Zhodnotí stav infrastruktury, nalezne slabá místa a ukáže celkový stav a využití počítačových sítí, serverů a dalších prvků infrastruktury.

15 2. ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ A SLA Výsledkem této části je posouzení adekvátnosti podepsaných smluv s dodavateli vůči obchodním potřebám zákazníka. Výstupem je návrh harmonizace SLA (smluvních parametrů smluv) takovým způsobem, aby maximálně podporovala obchod zákazníka a zároveň šetřila finanční prostředky. 3. BEZPEČNOST INFRASTRUKTURY, TECHNOLOGIE, PROCESY, LIDÉ A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY Jakým způsobem je řešena bezpečnost dat, přístupu k datům a celkové nakládání s citlivými informacemi. Obr. 1 Celkový pohled na službu Technologie Smlouvy, SLA Výsledký auditu Studie rozvoje ICT podporuje business Bezpečnost Audit Konsolidace Uklizené IT CENA Pokud bude dodržen níže uvedený rozsah vykonaných prací, lze uvažovat s následujícími částkami za zpracování jednotlivých částí auditu. Technologický audit Smluvní audit Bezpečnostní audit Kč Kč Kč

16 Detailní popis nabízených služeb TECHNOLOGICKÝ AUDIT 1. Komunikační infrastruktura Posouzení stavu komunikační infrastruktury (nejčastěji počítačové sítě LAN, WAN), včetně možného nasazení monitorovacího nástroje sloužícího ke zjištění stavu a využití jednotlivých zařízení umístěných v rámci infrastruktury. Výsledkem bude popis stávajícího designu celého ICT prostředí až do úrovně jednotlivých prvků včetně seznamu nalezených nedostatků a návrhů k úpravám. 2. Systémová infrastruktura Posouzení stavu infrastruktury serverů do úrovně operačních systémů (aktuálnost operačního systému, jeho konfigurace, soulad s licenčními pravidly atd.). 3. Externí komunikace Zhodnocení stavu připojení na internet, přístupu do interní sítě zákazníka a základní kontrola bezpečnostních prvků sloužících k oddělení interní sítě zákazníka a externího prostředí. 4. Zálohování Kontrola infrastruktury sloužící pro účely zálohování a obnovy dat, včetně odzkoušení záchrany dat z externích zálohovacích médií (ve spolupráci s pracovníky ICT). ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI IT 1. Servisní smlouvy (SLA) Posouzení nastavení úrovně poskytovaných služeb externími dodavateli oproti interním požadavkům na dostupnost služeb a taktéž s ohledem na platné standardy v této oblasti. Výsledkem bude zhodnocení stávajících metrik a případná doporučení na úpravu úrovně SLA. 2. Externí smluvní vztahy V korelaci s nastaveným SLA kontrola technických parametrů uzavřených smluv s externími dodavateli a případná doporučení na úpravu smluvních vztahů.

17 POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI IT STRUKTURY 1. Stav bezpečnosti Zhodnocení řešení bezpečnosti ICT prostředí včetně mobilních uživatelů, s případnými návrhy na úpravy a doplnění dle aktuálních trendů a zkušeností trhu. V případě zájmu je možné realizovat pokus o kontrolovaný průnik do prostředí zákazníka na libovolné úrovni jeho infrastruktury (interní i externí). 2. Procesní bezpečnost Kontrola bezpečnostních směrnic, legislativních požadavků a standardů a jejich soulad s interními předpisy společně s případnými doporučeními na změny. Průběh a potřebná součinnost SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA Pro možnost přístupu k informacím a k pochopení současného stavu služeb ICT v rámci jeho prostředí bude nezbytná následující součinnost: 1. přístup k dokumentaci stávajícího prostředí, 2. kontrolovaný přístup k zařízením v rámci infrastruktury zákazníka (za přítomnosti oprávněného zástupce zákazníka), 3. odezva zákazníka na poptané informace, které budou zjišťovány kombinací dotazníků a řízených rozhovorů s členy managementu a správců infrastruktury. PRACNOST A HARMONOGRAM Celá služba je rozdělena do několika částí, jednotlivé časy se mohou lišit na základě rozsahu využívaného ICT ve společnosti, aktuálně zjišťovaných skutečností či v závislosti na dostupnosti informací. Jako standardní rozsah celého auditu s typickým průběhem lze uvést následující: 1. sběr informací (pro všechny výše popsané služby) 2 člověkodny, 2. kontrolní schůzky se zákazníkem 1 člověkoden, 3. závěrečná zpráva auditu 3 člověkodnů,

18 4. studie budoucího rozvoje 3 člověkodnů. Možnost realizace dalších doplňkových služeb Níže uvedené služby nejsou součástí auditu, jsou uvedeny spíše jako možnost další spolupráce v případě, že se Vaše společnost rozhodne implementovat některá z doporučení závěrečné zprávy. 1. Projektový manažer řízení projektů na všech úrovních ICT prostředí zákazníka. 2. Konzultant infrastruktury poskytování konzultačních služeb v oblasti infrastruktury zákazníka. 3. Konzultant aplikací poskytování konzultačních služeb v oblasti aplikačního vybavení zákazníka. 4. Konzultant bezpečnosti poskytování konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti, a to jak infrastruktury, tak procesní. Navrhované služby budou účtovány na základě vykázaných hodin odsouhlasených vedoucím projektu. Tento výkaz bude připraven ke každému pátému dni měsíce následujícího a po schválení vedoucím projektu bude odvedená práce fakturována v dohodnuté denní sazbě. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby upřesnění rozsahu navrhované podpory neváhejte kontaktovat Alenu Banye (Valuation Institute Manager) tel.:

19 Management Consulting Role znalce při poskytnutí půjčky Znalec zde vystupuje pro potřeby ocenění zástavy, aby měl věřitel jistotu navrácení poskytnutých prostředků. Zpracované ocenění potom nemůže byt konzervativní, neboť poskytovatel půjčky v takovém případě půjčí méně prostředků za nižší úrok, nehledě na to, že pod zvyšující se konkurencí riskuje, že se žadatel obrátí na jiného poskytovatele. Pokud je naopak ocenění příliš optimistické, hrozí, že v případě nesplacení půjčky nezbude ze zástavy dostatek prostředků na její splacení. Navíc se zvyšuje riziko morálního hazardu pro dlužníka, který pokud je znalý a ví, jaká je hodnota jeho zástavy nemusí být motivován splácet. Ocenění tedy ze své podstaty musí byt přiměřeně reálné, což vytváří tlak na znalce a zvyšuje náročnost takového ocenění. Poskytovatelů těchto typů ocenění je dnes velmi mnoho, bohužel úroveň výstupu je nízká z důvodu nízké ceny pod vlivem konkurenčního tlaku. Rizika takových výstupů mohou potom ve výsledku stát poskytovatele půjčky i miliony. Proto by měl takový poskytovatel dobře vybírat kvalitního oceňovatele a být ochoten nějaký ten tisíc za odvedenou práci připlatit, protože výše odměny by ze své podstaty měla být přímo úměrná času a kvalitě odvedené práce. Autor: Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager, tel.:

20 Auditorske sluz bý K čemu mi bude prověrka účetnictví? V tomto čísle mi dovolte odpoutat se od tradičního seriálu mezinárodních auditorských standardů a společně s Vámi zkusit najít odpověď na výše položenou otázku. Zima ještě ani nezačala a už tu máme její konec. Snad ani tři ledoví muži již nezvrátí hřejivé paprsky slunce, ve kterých si nejen v posledních dnech můžeme užívat královskou lázeň. Spolu s novým rokem a koncem velmi mírné zimy nastává období shonu pro všechny účetní, kteří horečně připravují účetní závěrky a daňová přiznání za uplynulý rok, jejichž limitním datem je , v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem Věřím, že jen někteří se až nyní dozvídají, jak si jejich společnost v uplynulém období stála a jakým způsobem se můžeme našemu státu odměnit za to, že zaměstnáváme pracovní sílu, platíme za ni jedny z nejvyšších odvodů v Evropské unii na sociální a zdravotní pojištění a ještě přispějeme formou daně z příjmů právnických osob na chod našeho hospodářství. Ano, základ předchozí věty by nás odváděl od tématu, i když spolu částečně souvisí. A právě pro Vás, podnikatele, statutární orgány společností, vlastníky, kteří svou velikostí nedosahují na kritéria pro povinný audit, je určena prověrka účetnictví, která Vám ve spojení s daňovou prověrkou přinese nejen jistotu, ale i zvýšení efektivity a nemalou úsporu v daňové oblasti. Ptáte se, jak je to možné? Že to zní neuvěřitelně? A k čemu Vám vlastně tato účetní prověrka bude? Hledejte odpověď zejména sami u sebe, na otázky, jak dlouho už mám svoji účetní, pět, deset let; kontroloval někdy někdo její práci (a zde určitě neplatí, že jakákoliv kontrola, ať už od správce daně, správy sociálního zabezpečení, nebo od zdravotní pojišťovny, dopadla dobře, tj. nemusel jsem platit žádnou významnou částku na pokutách a úrocích z prodlení zde se opravdu nerovná, že účetnictví je v pořádku, ale jeho dílčí části, které se u zmíněných kontrol řídí primárně zcela odlišnou než účetní legislativou, jsou v pořádku, nikoliv účetnictví, účetní závěrka jako celek), čím se vlastně zabývá, když neustále slyším, zejména v případech, když potřebuji něco vytáhnout z účetnictví, že nestíhá, potřebuje k sobě někoho dalšího, kdy byla moje účetní na nějakém školení (a legislativních změn je po dlouhé době od opravdu povícero) a podobně.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku 2014. Samozřejmostí

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT

MINIMUM PODNIKATELE. Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka DRAFT MINIMUM PODNIKATELE Ing. Bc. Tomáš Sýkora, Ing. Jaroslav Havelka Olomouc, 2011 1 OBSAH 1. ÚVOD. CO JE PODNIKÁNÍ... 3 2. PODNIKATEL. KDO TO JE PODNIKATEL. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO PODNIKATELE, PODNIKATEL VERSUS

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha č. 2 materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 1.: Zhodnocení současného stavu Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 10. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Outsourcing účetnictví v ČR JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku DIPLOMOVÁ

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Červen 2015 Vážení klienti, obchodní partneři, do Vašich rukou se dostává již druhé letní vydání našeho časopisu APOGEO News. Z příjemných věcí uvádím především to, že poradenská skupina APOGEO

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter. Diplomová práce. Role externího auditu v podniku VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Miroslav Bünter Role externího auditu v podniku Diplomová práce 2015 Role externího auditu v podniku Diplomová práce Bc. Miroslav Bünter Vysoká škola

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. PODNIKÁNÍ A PROFIL PODNIKATELE... 3 1.1 POJEM PODNIKÁNÍ... 3 1.2 PODNIKÁNÍ VERSUS ZAMĚSTNANECKÝ POMĚR, VÝHODY A NEVÝHODY PODNIKÁNÍ... 4 1.3 PROFIL PODNIKATELE... 5 2. ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI...

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Controlling pohledávek Controlling of receivables Bc. Martina Stránská Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více