U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,"

Transkript

1 U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina APOGEO je stabilním partnerem NATLAND Golf Tour, a to již šestým rokem. Všichni již začínáme pilně trénovat na zbraslavské půdě, která hostí první květnový turnaj zmíněné tour. Na těchto stránkách mimo jiné naleznete zajímavé pojednání na téma Neplaťte zbytečně pokuty za špatně vyměřené zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Nejčastějším problémem je totiž to, že lidé hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli. Část z nich se u zdravotní pojišťovny vůbec neevidovala a pojistné za ně platí stát. Poradenská skupina APOGEO Vám v tomto březnovém vydání doporučí, jakými správnými kroky se vydat. Jak funguje role znalce při poskytnutí půjčky? Odpověď na otázku se dočtete v článku znaleckého ústavu APOGEO Esteem, divize Management Consultingu. V oddělení SMART Office & Companies se rozjíždí jarní kampaň, kde je možnost zakoupit předzaloženou akciovou společnost již za Kč, k ceně převáděné společnosti jsou připočítávány již pouze výdaje spojené s převodem společnosti. Více informací naleznete pod tematickou hlavičkou Využijte jarní akce a. s. za Kč!. Považuji za nutné zmínit datum , kdy začalo referendum o Krymu. Napětí na Ukrajině již ale vyeskalovalo. Ukrajinské ministerstvo zahraničí obvinilo Rusko z vojenské invaze na jihovýchodě Ukrajiny a vyhradilo si přitom právo použít veškeré prostředky k jejímu zastavení. A jak to celé dopadlo? Rusko na počátku března oficiálně dokončilo připojení autonomního ukrajinského poloostrova Krymu k Ruské federaci. Slovenská republika volí svého prezidenta a do druhého kola postoupil premiér Robert Fico a Andrej Kiska. Dle informací médií získal Fico v prvním kole 28 % hlasů, Kiska 24 %. Nástupce současného slovenského prezidenta Ivana Gašparoviče vzejde z druhého kola voleb hlavy státu, které se uskuteční 29. března. Nicméně hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává informovat a pomoci Vám v oblastech daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, ale také problematiky zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Na Vaše náměty a připomínky se těším na Přeji Vám příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager T/ , E/

2 Dan ove a transakc ní poradenství Zbytečné pokuty za špatně vyměřené zálohy na zdravotní pojištění. V čem chybují podnikatelé a v čem instituce? V současné době probíhá porovnávání interních dat Všeobecné zdravotní pojišťovny o osobách samostatně výdělečně činných s daty finančních úřadů. Jedná se o vůbec nerozsáhlejší akci svého druhu, přičemž VZP uvádí, že až 5 % OSVČ má neshody na obou stranách účtů. Na jednu stranu tito podnikatelé v případě odhalení platí zbytečně velké pokuty, na druhou stranu, víc než rozdíly v neplacení záloh které tu ostatně byly vždycky je zarážející skutečnost, že spolu zainteresované státní instituce (tzn. správci daní a zdravotní pojišťovny) dostatečně nekomunikovaly a nedocházelo tak k výměně či sdílení informačních databází. Opakovaně tak mohl vznikat potenciální prostor pro možné úniky na pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Vznikají nám tedy dvě roviny zodpovědnosti podnikatelská a institucionární. Obě jsou samozřejmě důležité pro průhledné hospodaření státu. V čem chybují podnikatelé? Nejčastěji v tom, že hradí nižší pojistné na veřejné zdravotní pojištění, než jaké by podle přiznaných příjmů hradit měli, anebo ještě hůř, u zdravotní pojišťovny se vůbec nezaevidovali a pojistné za ně v současné době platí stát. Pokud také nemáte přehled o výši vašich záloh, proveďte v nejbližší době revizi zaplacených záloh na pojistném a v případě nedoplatků tyto částky v co nejkratší lhůtě uhraďte. Pozor by si měli dát také ti, kteří hradí měsíční pojistné vypočtené z minimálního vyměřovacího základu, jenž se odvíjí od výše průměrné mzdy vyhlášené na daný kalendářní rok. V praxi se setkáváme často s tím, že plátci pojistného změnu v průběhu zálohovacího období nezaregistrují a nenavýší placené zálohy o příslušnou částku. Plátci jsou povinni navýšit své zálohy již od ledna příslušného kalendářního roku (pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději do 8. dne měsíce následujícího, tedy lednová záloha byla splatná nejpozději 10. února 2014). Obvykle se nejedná o vysoké sumy, například minimální zálohy na rok 2014 se zvýšily o 4 Kč oproti předchozímu období, ale i tak vznikají plátci sankce z prodlení. Penále, pokud plátce neuhradí pojistné ve stanovené lhůtě nebo uhradí pojistné v nesprávné výši, činí 0,05 % z dlužné částky za každý den

3 prodlení. V tomto případě by bylo dobré nejen revidovat výši placeného pojistného, ale i navýšit o příslušnou částku. Vyměřovací základ se pravidelně určuje na základě příjmů z podnikání a uvádí se v přehledu o příjmech a výdajích. Pokud poplatník nedosáhne minimální výše vyměřovacího základu, odvíjí se jeho pojistné za zdravotní pojištění od této minimální částky. Poplatník je tedy povinen vždy platit alespoň minimální částku na pojistném, i když např. dosáhne daňové ztráty z podnikání. Zálohy není povinen platit plátce, který je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není jeho hlavním zdrojem příjmů. Pojistné zaplatí až po podání přehledu za uplynulý kalendářní rok. Daný poplatník má povinnost podat tento přehled do jednoho měsíce po posledním dni lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů. Z takto deklarovaného vyměřovacího základu se odvíjí i nová výše záloh na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Plátce má povinnost doplatit rozdíl mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší vypočteného pojistného do 8 dnů, které následují po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled. Pokud vznikne plátci na základě podaného přehledu přeplatek, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna přeplatek na pojistném vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila nebo kdy plátce o vrácení přeplatku požádal. Toto samozřejmě platí jen, pokud nemá plátce pojistného vůči zdravotní pojišťovně jiný splatný závazek. Podání přehledu se považuje automaticky za žádost o vrácení přeplatku. Pokud plátce podá dodatečné daňové přiznání, musí zároveň opravit i výpočet pojistného. Opravný přehled musí podat do 8 dnů od zjištění skutečností, které vedly k opravě daňového přiznání a do 30 dnů doplatit případné dlužné pojistné. V čem chybují instituce? Zainteresované instituce by spolu měly pravidelně komunikovat a vyměňovat si databáze. Jak se dnes ukazuje, neděje se tak. Nedostatečná komunikace je pak zdrojem vzniku prostoru pro potencionální finanční úniky. V případě, že zdravotní pojišťovna při prověřování OSVČ v kooperaci s finančním úřadem zjistí nesrovnalosti mezi podaným přiznáním k dani z příjmů a přehledem o příjmech a výdajích, může zahájit kontrolu a pojištěnci případně doměřit dlužné pojistné vč. případných sankcí.

4 Jak tedy správně stanovit měsíční zálohy pojistného na veřejné zdravotní pojištění? Zálohy se obecně odvíjí od výše dílčího základu daně příjmy ze samostatné činnosti dle 7 zákona o daních z příjmů, který podnikatel deklaruje ve svém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro účely výpočtu záloh na dané období je vždy rozhodující dílčí základ daně z podnikání, který dosáhl plátce pojistného v předchozím kalendářním roce. Vyměřovací základ pro pojistné činí 50 % z tohoto dílčího základu daně. Tento základ představuje vypočtený vyměřovací základ a nemusí být vždy základem pro výpočet pojistného. Platí, že pokud vypočtený vyměřovací základ OSVČ je nižší než daný minimální základ, platí pojistné z tohoto minimálního vyměřovacího základu. Pro rok 2013 byl stanoven minimální měsíční vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění Kč, pro rok 2014 činí minimální vyměřovací základ Kč. Maximální vyměřovací základy, které platily, až do roku 2012 byly pro výpočet pojistného na veřejné zdravotní pojištění od roku 2013 zrušeny a nejsou stanoveny ani pro rok 2014 a Horní hranice pojistného tedy není již omezena. Maximální vyměřovací základ, jenž představuje 72násobek průměrné mzdy, však zůstává platný pro příjmy za rok 2012 a předchozí. Komentář: Jaroslava Hanková, Tax Department Team Leader, tel.:

5 Zpráva z úřadu kyperské daňové správy Rádi bychom Vás informovali o aktualitě z úřadu kyperské daňové správy, která se týká všech společností, které ještě nepředložily daňová přiznání, a to za všechna období včetně roku 2011, aby tak učinili nejpozději do V případě pozdního podání daňového přiznání budou společnostem uděleny jednotlivé sankce ve výši EUR 200 za každý zpětně přiznaný rok. V souladu se zákonem se přičítá pokuta ve výši EUR 100 z důvodu nedodržení uvedeného termínu. Pokud vaše společnost tedy nepřiznala roční daňová přiznání za předchozí léta vč. r a chcete se vyhnout veškerým nepříjemnostem, co nejdříve kontaktuje team Tax & Transaction na tel.: APOGEO tým Vám bude asistovat k Vaší absolutní spokojenosti.

6 Případová studie STAND BY, s.r.o. Historie společnosti STAND BY, s.r.o., (původní název Robert Cholenský STAND BY) se datuje od roku Po předchozích podnikatelských úspěších se na přelomu let 1995 a 1996 otci zakladateli zastesklo po technice a od té doby začal postupně budovat elektrikářskou a později technologickou instalační firmu. Dnes hraje společnost STAND BY, s.r.o., významnou roli na telekomunikačním trhu v ČR a je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetiky. Po představení nabídky společností APOGEO jsem byl k této přeměně mírně skeptický, avšak ve finále byla naše spolupráce na velmi dobré úrovni. Samotná transakce proběhla bez jakýchkoliv závažných problémů dle předem stanoveného harmonogramu ze strany společnosti APOGEO. Nejvíce si cením dodání veškerého servisu na klíč s pravidelnými osobními konzultacemi s našimi zaměstnanci, kteří se na této přeměně podíleli. Petr Cholenský, jednatel společnosti STAND BY, s.r.o. Klíčovým momentem přeměny je stoprocentní harmonizace Přeměna společnosti, fúze, odštěpení; slova, která mnohým obyčejným smrtelníkům nahánějí hrůzu. V rámci úzké spolupráce společnosti APOGEO a jejího klienta z oblasti technologií dostala společnost APOGEO za úkol co nejefektivněji vyřešit vyčlenění různých druhů činností, které byly až doposud klientem provozovány v rámci jedné firmy, a dále vyčlenění významného nemovitého majetku do samostatných entit společností. Hlavním důvodem výše zmíněné transakce byla zejména diverzifikace rizika a možnost získání nových investorů nebo investičních prostředků. Dalším důležitým momentem transakce byly i konkrétní představy klienta o budoucí struktuře jeho firem. Klient kladl důraz na restrukturalizaci svých obchodních podílů, zejména pak na dceřinou společnost zabývající se výstavbou a provozem fotovoltaických elektráren. Zadání klienta bylo zcela jasné a stručné bylo nutné vyhodnotit nejen stránku zatížení firmy náklady na potřebné poradenské služby, ale i stránku daňového zatížení. Velmi důležitým prvotním prvkem byl i časový rámec stanovený klientem.

7 Průběh zakázky APOGEO navrhlo odštěpení majetku STAND BY, s.r.o., do dvou nástupnických společností, a to formou odštěpení se vznikem nové společnosti a odštěpení majetku sloučením. Výsledkem odštěpení byl vznik struktury tří sesterských společností vlastněných třemi společníky i přesto, že část majetku, který se odštěpoval sloučením do stávající společnosti, představoval obchodní podíl právě v této společnosti. Došlo k vyčlenění a sdružení aktivit spojených s výstavbou a údržbou slunečních elektráren do jedné entity. Zároveň byl do nové společnosti vyčleněn veškerý investiční nemovitý majetek. Pokud je obchodní společnost rozdělena odštěpením sloučením, pak původní společnost pokračuje v podnikání a její část je zároveň sloučena s jednou nebo více již existujícími společnostmi. Přínosy V rámci přeměny byl přeceněn odštěpovaný majetek tržní hodnotou, což umožnilo společnostem vykázat v účetnictví jejich majetek v reálných cenách, nikoliv cenách historických. Zároveň umožnilo přecenění majetku vyčíslit hodnotu jiných majetkových položek, které by jinak nebyly v účetních výkazech zaznamenány. Jednalo se o přecenění kontraktů (souboru smluv) uzavřených na dlouhodobou spolupráci. I přes složitost jednotlivých úkolů byl společností APOGEO splněn časový harmonogram předem naplánované přeměny.

8 U c etní a mzdove poradenství Případová studie Nepřesnost a nedostatečná kontrola účetnictví Společnost A dosahovala tržeb v řádech desítek milionů korun ročně v posledních třech letech, získala celou řadu významných klientů a obchodně zajímavých kontraktů v komerční i veřejné sféře. V důsledku nedostatečné kontroly a nepřesností účetnictví však ve společnosti došlo k selhání klíčových kontrolních mechanismů, kdy se část managementu obohacovala na úkor společnosti. Následně se společnost dostala nejen do finančních problémů, ale vzbudila podezření správce daně, který reagoval otevřením kontrol jak v oblasti daně z příjmů, tak daně z přidané hodnoty. V okamžiku, kdy se správce daně začal dotazovat, klíčové osoby managementu odešly a ponechaly společnost takříkajíc svému osudu. Průběh zakázky APOGEO se s klientem vlastníkem dohodlo na projektu asanace a nápravy situace společnosti, která úspěšně proběhla v těchto následujících krocích: 1. finanční, účetní, daňová a právní prověrka, která identifikovala hlavní nedostatky a problémy, 2. převzetí kompletní účetní, daňové a mzdové agendy společnosti a náprava účetních metodických pochybení, 3. dosazení profesionálního jednatele, který v součinnosti s týmem účetních, daňových poradců a právníků účinně řeší probíhající daňové kontroly a nápravu účetnictví, 4. reporting manažerského účetnictví pro aktuální management, 5. průběžná zastupování klienta při jednání se správcem daně, 6. průběžná příprava podkladů pro potenciální žaloby a vedení sporů s bývalým managementem společnosti.

9 Přínosy V současné době společnost A uzavírá další kontrakty a po provozní stránce běžně funguje. Poradenský servis APOGEO Group průběžně řeší negativní dopady pochybení bývalých manažerů na společnost. V případě, že budou některá pochybení nezhojitelná nebo náklady na jejich zhojení vysoké, zvažuje APOGEO převod části závodu. Tím by došlo k zachování obchodní a právní kontinuity zdravé části podniku. Tohoto projektu se účastní daňoví poradci, účetní poradci a tým expertů SMART Companies.

10 Znalecký u stav a ocen ova ní APOGEO Esteem, a.s. Je SAM opravdu jen o licencích? Proces SAM (software asset management), jak sám název napovídá, řeší problematiku softwaru v organizacích. Pomáhá ho nakupovat, rozmisťovat a efektivně využívat a v případě zastarání či nepotřeby i vyřadit. K tomu všemu slouží jako nástroje nejrůznější směrnice, firemní politiky, metodické listy a mnoho dalších. Každá organizace vždy přenechá úkol vést operativu kolem softwaru odboru IT, bez ohledu na to, zda je tento odbor na úlohu komplexně řídit software dostatečně vybaven. Prvotně byl totiž jejich úlohou správný chod IT vybavení v organizaci. Dnes ale můžeme polemizovat o tom, zda již není úloha IT odboru jinde. Stále více a více se jedná spíše o soubor samostatných projektů pro řízení IT aktiv, a proto by v organizaci měl být spíše jakýsi projektový manažer (supervisor), který by tento soubor odborně řídil. Je více než obvyklé, že se firmy spoléhají na fakt, že tou správnou osobou je vedoucí odboru IT, případně IT manažer. Tomu však velmi často chybí komplexní vzdělání potřebné k řízení softwarových aktiv, případně je vybaven vzděláním, ale což je horší situace nemá dostatečné kompetence. Supervisorem pro tuto oblast by dle mého názoru měl být SAM manažer. A zároveň by měl být v organizaci pro tuto problematiku prostor vyčleněný pod samostatnou organizační složkou nezávislou na IT odboru. Ten by měl dnes v moderní firmě působit hlavně jako správce, poradce a provozovatel IT technologií. Pakliže by se choval pouze takto, nemusel by se nad rámec svých povinností zaobírat problematikou evidence IT majetku, právních atributů souvisejících se softwarem a hlavně metodikou prací při vedení uživatelů správným směrem, tedy k efektivnímu užívání softwaru. To a ještě více je totiž úlohou SAM. Lze přenášet užitá pravidla k jinému majetku na software? Bohužel je smutnou skutečností, že se samotný proces správy IT ponořuje více a více do určitého začarovaného kruhu, kdy je sledována jen oblast technologická, a nikoliv oblasti na IT návazné. Jednoduchým příkladem je například otázka užívání notebooků pro osobní potřebu manažerů. Dalo by se říci, že by měl notebook fungovat stejně jako služební automobil, který manažer dostane jako výhodu k užívání i pro osobní účely. A aby bylo možné oddělit služební a osobní cesty, je vedena jejich

11 evidence v knize jízd. Toto je společností bráno jako normální a správné, jelikož jsou o veškeré této činnosti vedeny záznamy a samozřejmě soukromé cesty sjednaným způsobem firmě hrazeny. Když to jde u automobilu, proč ne u notebooku? Logika by byla shodná. Vedla by se určitá obdoba knihy jízd k notebooku a vše by bylo zaznamenáno. Z pohledu hardwaru je vše OK. Notebook je stejně jako automobil hmotný majetek a oba jsme pořídili a vlastníme je. V čem je tedy problém? Jednoznačně v tom, co je v notebooku. Notebook sám o sobě je skutečně hmotným majetkem, ale aby fungoval, musí na něm být provozován software a ten je ve skutečnosti majetkem nehmotným. Většinou ho nevlastníme, jen si kupujeme právo užívat ho. Avšak bez softwaru je hardware (notebook) bezcennou změtí součástek, která nebude fungovat. Software je to, co dělá notebook užitečným. Proč toto sdělení? Protože je to fakt, který všichni známe, ale neuvědomujeme si jeho dopady, a tedy ani určitá rizika spojená s užíváním notebooků. Ta jsou duševní, právní, tudíž by se jimi měl zabývat právní odbor organizace. V praxi je ale tato úloha delegována na odbor IT, jelikož software odedávna spadá do kategorie technologií. A zde se dostáváme k meritu věci. Díky nevědomosti, že nějaké právní riziko existuje, IT odbor postupuje při nakládání s notebookem jako s automobilem, jen s tím rozdílem, že nepožaduje vedení knihy jízd a slepě věří, že notebook bude využíván pouze pro účely podnikání. Cokoliv se s ním proto děje po konci pracovní doby, je přece odpovědností manažera, která vyplývá z jeho pracovní smlouvy či interní směrnice. Na základě své několikaleté osobní zkušenosti mohu potvrdit, že tento předpoklad je mylný a organizaci ohrožující. Proč? Protože software má přívažek, který se nazývá licenční smlouva. A jestliže ho nemá, je třeba se obrátit na autorský zákon, který říká, jak s takovým softwarem postupovat. Licenční smlouva nudná, dlouhá, nezajímavá a hlavně ohrožující Licenční smlouva mění dost zásadně pravidla hry a na základě vysvětlení, proč tomu tak je, bude možné odpovědět i na otázku v nadpisu předchozího odstavce. Jak bylo výše řečeno, u softwaru si kupujeme právo užívání (s výjimkou určitých typů licencí), a tedy software nevlastníme. Vlastník nám formou licenční smlouvy říká, jak máme se softwarem zacházet a jak ho oprávněně užívat. Hlavním právem autora je nedotknutelnost jeho díla, a aby bylo toto právo naplněno, autor v licenční smlouvě popíše, co považuje za zásah do svého díla a co nikoliv. Licenční smlouva je tedy alfou i omegou softwaru. V námi popsaném případu o poskytnutí notebooku pro osobní potřebu stejným způsobem jako u automobilu ale dochází k rozdílnému vztahu k majetku. Automobil organizace zcela plně vlastní, u notebooku jí patří pouze notebook, nikoliv však software na něm nainstalovaný.

12 Když si přečtete licenční smlouvu ke komerčně dodávanému operačnímu systému jako součásti notebooku, zjistíte, že v přiložené licenční smlouvě je přímo definováno, že se nesmí překračovat žádná technická omezení softwaru, zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat, pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing ani užívat pro komerční hostitelské služby. Pokud tedy organizace zakoupila notebook i s jeho obsahem jako celek pro podporu svého podnikání a zároveň vše uvedla jako daňový náklad potřebný pro výkon podnikatelské činnosti, zavázala se užitím operačního systému plnit obsah licenční smlouvy. Ta jasně definuje pronájem či půjčení jako činnost, která se nesmí. V případě, že povolím manažerovi užívat notebook i pro osobní potřebu, mohu předpokládat, že jej tak začne používat. Jeho činnost pak nemusí zcela souviset s podnikatelskou činností zaměstnavatele a může nastat problém jak z pohledu daňově uznatelného nákladu, tak z pohledu autorskoprávního. V prvním případě manažer organizaci neodvádí žádné poplatky spojené s amortizací, na rozdíl od užívání automobilu, ve druhém by bylo nutné operační systém na notebooku minimálně půjčit, spíše však bezúplatně pronajmout. To však autor označil slovem nesmí. Jak by mohlo k takovému porušení dojít? Jednoduše. Stačilo by nahrát jakýkoliv osobní soubor nesouvisející s podnikatelskou činností, například soukromou fotografii, a již by se jednalo o užití díla třetí osobou, a tudíž v rozporu s licenční smlouvou, která takové užití nepovoluje. Je vidět, že se nemusí jednat o instalaci softwaru na notebook, ale licenční smlouvu lze porušit i něčím tak malým, jako je nahrání oblíbené soukromé fotografie. Jak je to u softwaru, který nemá licenční smlouvu? Shodně jako u softwaru, který ji má a zakazuje pronájem či půjčování autorského díla. Jak bylo výše uvedeno, při absenci licenční smlouvy ji zastupuje autorský zákon. Český autorský zákon říká jednoznačně, že bez svolení autora díla nesmíte poskytnout oprávnění k užití díla třetí osobě. A když smlouva neexistuje, je jasné, že svolení nemáte. Je třeba říci, že bez pomoci právníků není schopen IT odbor relevantně odpovědět na jakoukoliv otázku podobnou té, zda lze přenášet užitá pravidla k jinému majetku na software. Základní odpověď na výše položenou otázku je nicméně jednoznačná ne, nelze přenášet jakákoliv pravidla pro nakládání s hmotným majetkem na cokoliv, co obsahuje nehmotný majetek, obzvláště software.

13 K čemu je SAM v organizaci? SAM je z velké části o licencích a softwaru a výše uvedený příklad měl jen ukázat, jaké otázky může SAM v organizaci řešit a kde je obvykle IT odbor v organizaci slepý. Zatímco technologie se dnes vyvíjejí stále rychleji, k vývoji procesů a jejich aplikovatelnosti v organizacích bohužel v dostatečné rychlosti nedochází. V České republice je většina organizací vůči těmto procesům slepá a o problematice SAM toho ví velice málo. Zatímco by IT odbory měly řídit technologie a dohlížet na jejich efektivní využívání, velmi často suplují, a to bohužel jen v několika málo bodech, oblast SAM. Díky tomu dochází spíše ke kontinuálnímu přehlížení a posouvání rizik ve prospěch funkčnosti technologií v organizaci. IT je řízeno prostřednictvím centrální správy, ale i různých projektů, které jsou řízeny v kombinaci s interními a externími zdroji. Organizacím chybí zejména celkový nadhled a vedení softwarových aktiv nejen dle jednotlivých výrobců softwaru, ale i díky návazným procesům, které má organizace zavedeny mimo IT odbor. V neposlední řadě zvýšení pravomocí. Toto vše lze získat v podobě SAM manažera, který tuto oblast uchopí v rámci celé organizace a nikoliv pouze z pohledu IT. I bezpečnostní či jakostní manažer v organizaci nesleduje jen jednu část, ale organizaci jako celek. Pakliže si není organizace jista, jak se SAMem začít, existují i externí odborníci. Vězte, že v tom nikdy nejste SAMi! Autor: Jakub Vlček, ISO SAM auditor a konzultant divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem, tel:

14 Akce: jarní úklid v IT Oblast informačních a komunikačních technologií se stala nedílnou součástí podniků. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., nabízí v této oblasti své služby, a to jak po stránce technické, tak po stránce oceňování. Znalecký ústav APOGEO Esteem, a.s., je jmenován Ministerstvem spravedlnosti pro obor ekonomika a kybernetika. Jménem divize ICT znaleckého ústavu APOGEO Esteem Vám nabízíme provedení auditu Vašeho IT, jehož výsledkem bude návrh kroků ke zvýšení Vaší bezpečnosti a efektivity v oblasti využívání IT prostředků. Výsledkem provedeného auditu budou tyto dokumenty: PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU Detailní popis současného stavu ICT infrastruktury včetně doporučených operativních změn, tj. změn, které nemění celkový způsob fungování společnosti, nicméně mohou výrazně zvýšit efektivitu a bezpečnost celého ICT prostředí nebo zvýšit Vaši produktivitu. Návrh konkrétních opatření v případě, že budou nalezeny nedostatky současného stavu. Tento seznam bude okamžitě k dispozici Vašemu dodavateli ICT služeb, aby bylo možné navržené změny neprodleně realizovat. DOPORUČENÍ BUDOUCÍHO ROZVOJE Na základě výstupu z předchozí fáze, zjištěných skutečností z části auditu a dalších informací i s ohledem na vývoj celého ICT trhu a trendů bude zpracován návrh doporučeného rozvoje ICT služeb. Služby v rámci prováděného auditu jsou rozděleny do 3 vzájemně provázaných částí, nicméně je možné je realizovat postupně: 1. TECHNOLOGICKÝ AUDIT Zhodnotí stav infrastruktury, nalezne slabá místa a ukáže celkový stav a využití počítačových sítí, serverů a dalších prvků infrastruktury.

15 2. ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ A SLA Výsledkem této části je posouzení adekvátnosti podepsaných smluv s dodavateli vůči obchodním potřebám zákazníka. Výstupem je návrh harmonizace SLA (smluvních parametrů smluv) takovým způsobem, aby maximálně podporovala obchod zákazníka a zároveň šetřila finanční prostředky. 3. BEZPEČNOST INFRASTRUKTURY, TECHNOLOGIE, PROCESY, LIDÉ A JEJICH VZÁJEMNÉ VZTAHY Jakým způsobem je řešena bezpečnost dat, přístupu k datům a celkové nakládání s citlivými informacemi. Obr. 1 Celkový pohled na službu Technologie Smlouvy, SLA Výsledký auditu Studie rozvoje ICT podporuje business Bezpečnost Audit Konsolidace Uklizené IT CENA Pokud bude dodržen níže uvedený rozsah vykonaných prací, lze uvažovat s následujícími částkami za zpracování jednotlivých částí auditu. Technologický audit Smluvní audit Bezpečnostní audit Kč Kč Kč

16 Detailní popis nabízených služeb TECHNOLOGICKÝ AUDIT 1. Komunikační infrastruktura Posouzení stavu komunikační infrastruktury (nejčastěji počítačové sítě LAN, WAN), včetně možného nasazení monitorovacího nástroje sloužícího ke zjištění stavu a využití jednotlivých zařízení umístěných v rámci infrastruktury. Výsledkem bude popis stávajícího designu celého ICT prostředí až do úrovně jednotlivých prvků včetně seznamu nalezených nedostatků a návrhů k úpravám. 2. Systémová infrastruktura Posouzení stavu infrastruktury serverů do úrovně operačních systémů (aktuálnost operačního systému, jeho konfigurace, soulad s licenčními pravidly atd.). 3. Externí komunikace Zhodnocení stavu připojení na internet, přístupu do interní sítě zákazníka a základní kontrola bezpečnostních prvků sloužících k oddělení interní sítě zákazníka a externího prostředí. 4. Zálohování Kontrola infrastruktury sloužící pro účely zálohování a obnovy dat, včetně odzkoušení záchrany dat z externích zálohovacích médií (ve spolupráci s pracovníky ICT). ANALÝZA SMLUVNÍCH VZTAHŮ V OBLASTI IT 1. Servisní smlouvy (SLA) Posouzení nastavení úrovně poskytovaných služeb externími dodavateli oproti interním požadavkům na dostupnost služeb a taktéž s ohledem na platné standardy v této oblasti. Výsledkem bude zhodnocení stávajících metrik a případná doporučení na úpravu úrovně SLA. 2. Externí smluvní vztahy V korelaci s nastaveným SLA kontrola technických parametrů uzavřených smluv s externími dodavateli a případná doporučení na úpravu smluvních vztahů.

17 POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI IT STRUKTURY 1. Stav bezpečnosti Zhodnocení řešení bezpečnosti ICT prostředí včetně mobilních uživatelů, s případnými návrhy na úpravy a doplnění dle aktuálních trendů a zkušeností trhu. V případě zájmu je možné realizovat pokus o kontrolovaný průnik do prostředí zákazníka na libovolné úrovni jeho infrastruktury (interní i externí). 2. Procesní bezpečnost Kontrola bezpečnostních směrnic, legislativních požadavků a standardů a jejich soulad s interními předpisy společně s případnými doporučeními na změny. Průběh a potřebná součinnost SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA Pro možnost přístupu k informacím a k pochopení současného stavu služeb ICT v rámci jeho prostředí bude nezbytná následující součinnost: 1. přístup k dokumentaci stávajícího prostředí, 2. kontrolovaný přístup k zařízením v rámci infrastruktury zákazníka (za přítomnosti oprávněného zástupce zákazníka), 3. odezva zákazníka na poptané informace, které budou zjišťovány kombinací dotazníků a řízených rozhovorů s členy managementu a správců infrastruktury. PRACNOST A HARMONOGRAM Celá služba je rozdělena do několika částí, jednotlivé časy se mohou lišit na základě rozsahu využívaného ICT ve společnosti, aktuálně zjišťovaných skutečností či v závislosti na dostupnosti informací. Jako standardní rozsah celého auditu s typickým průběhem lze uvést následující: 1. sběr informací (pro všechny výše popsané služby) 2 člověkodny, 2. kontrolní schůzky se zákazníkem 1 člověkoden, 3. závěrečná zpráva auditu 3 člověkodnů,

18 4. studie budoucího rozvoje 3 člověkodnů. Možnost realizace dalších doplňkových služeb Níže uvedené služby nejsou součástí auditu, jsou uvedeny spíše jako možnost další spolupráce v případě, že se Vaše společnost rozhodne implementovat některá z doporučení závěrečné zprávy. 1. Projektový manažer řízení projektů na všech úrovních ICT prostředí zákazníka. 2. Konzultant infrastruktury poskytování konzultačních služeb v oblasti infrastruktury zákazníka. 3. Konzultant aplikací poskytování konzultačních služeb v oblasti aplikačního vybavení zákazníka. 4. Konzultant bezpečnosti poskytování konzultačních služeb v oblasti bezpečnosti, a to jak infrastruktury, tak procesní. Navrhované služby budou účtovány na základě vykázaných hodin odsouhlasených vedoucím projektu. Tento výkaz bude připraven ke každému pátému dni měsíce následujícího a po schválení vedoucím projektu bude odvedená práce fakturována v dohodnuté denní sazbě. V případě jakýchkoliv dotazů či potřeby upřesnění rozsahu navrhované podpory neváhejte kontaktovat Alenu Banye (Valuation Institute Manager) tel.:

19 Management Consulting Role znalce při poskytnutí půjčky Znalec zde vystupuje pro potřeby ocenění zástavy, aby měl věřitel jistotu navrácení poskytnutých prostředků. Zpracované ocenění potom nemůže byt konzervativní, neboť poskytovatel půjčky v takovém případě půjčí méně prostředků za nižší úrok, nehledě na to, že pod zvyšující se konkurencí riskuje, že se žadatel obrátí na jiného poskytovatele. Pokud je naopak ocenění příliš optimistické, hrozí, že v případě nesplacení půjčky nezbude ze zástavy dostatek prostředků na její splacení. Navíc se zvyšuje riziko morálního hazardu pro dlužníka, který pokud je znalý a ví, jaká je hodnota jeho zástavy nemusí být motivován splácet. Ocenění tedy ze své podstaty musí byt přiměřeně reálné, což vytváří tlak na znalce a zvyšuje náročnost takového ocenění. Poskytovatelů těchto typů ocenění je dnes velmi mnoho, bohužel úroveň výstupu je nízká z důvodu nízké ceny pod vlivem konkurenčního tlaku. Rizika takových výstupů mohou potom ve výsledku stát poskytovatele půjčky i miliony. Proto by měl takový poskytovatel dobře vybírat kvalitního oceňovatele a být ochoten nějaký ten tisíc za odvedenou práci připlatit, protože výše odměny by ze své podstaty měla být přímo úměrná času a kvalitě odvedené práce. Autor: Pavel Tůma, Business Consulting & Valuation Manager, tel.:

20 Auditorske sluz bý K čemu mi bude prověrka účetnictví? V tomto čísle mi dovolte odpoutat se od tradičního seriálu mezinárodních auditorských standardů a společně s Vámi zkusit najít odpověď na výše položenou otázku. Zima ještě ani nezačala a už tu máme její konec. Snad ani tři ledoví muži již nezvrátí hřejivé paprsky slunce, ve kterých si nejen v posledních dnech můžeme užívat královskou lázeň. Spolu s novým rokem a koncem velmi mírné zimy nastává období shonu pro všechny účetní, kteří horečně připravují účetní závěrky a daňová přiznání za uplynulý rok, jejichž limitním datem je , v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem Věřím, že jen někteří se až nyní dozvídají, jak si jejich společnost v uplynulém období stála a jakým způsobem se můžeme našemu státu odměnit za to, že zaměstnáváme pracovní sílu, platíme za ni jedny z nejvyšších odvodů v Evropské unii na sociální a zdravotní pojištění a ještě přispějeme formou daně z příjmů právnických osob na chod našeho hospodářství. Ano, základ předchozí věty by nás odváděl od tématu, i když spolu částečně souvisí. A právě pro Vás, podnikatele, statutární orgány společností, vlastníky, kteří svou velikostí nedosahují na kritéria pro povinný audit, je určena prověrka účetnictví, která Vám ve spojení s daňovou prověrkou přinese nejen jistotu, ale i zvýšení efektivity a nemalou úsporu v daňové oblasti. Ptáte se, jak je to možné? Že to zní neuvěřitelně? A k čemu Vám vlastně tato účetní prověrka bude? Hledejte odpověď zejména sami u sebe, na otázky, jak dlouho už mám svoji účetní, pět, deset let; kontroloval někdy někdo její práci (a zde určitě neplatí, že jakákoliv kontrola, ať už od správce daně, správy sociálního zabezpečení, nebo od zdravotní pojišťovny, dopadla dobře, tj. nemusel jsem platit žádnou významnou částku na pokutách a úrocích z prodlení zde se opravdu nerovná, že účetnictví je v pořádku, ale jeho dílčí části, které se u zmíněných kontrol řídí primárně zcela odlišnou než účetní legislativou, jsou v pořádku, nikoliv účetnictví, účetní závěrka jako celek), čím se vlastně zabývá, když neustále slyším, zejména v případech, když potřebuji něco vytáhnout z účetnictví, že nestíhá, potřebuje k sobě někoho dalšího, kdy byla moje účetní na nějakém školení (a legislativních změn je po dlouhé době od opravdu povícero) a podobně.

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Smluvní strany Poskytovatel: Název : Město Jirkov se sídlem : nám. Dr. E. Beneše 1, 431 11 Jirkov zastoupen : Ing. Radkem Štejnarem, starostou města Jirkov IČ

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku

2/2.4 Nejčastější chyby v oceňování majetku str. 1 Nejčastější chyby v oceňování majetku Kapitola obsahuje upozornění na některé chyby při oceňování majetku, které se v souvislosti s daní z přidané hodnoty vyskytují v praxi v účetnictví právnických

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních a návazných služeb v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3

PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 PŘÍLOHA č. 1o) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 8.3 Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená:

mezi následujícími smluvními stranami A... Adresa sídla společnosti:... zastoupená: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE SMLUVNÍHO VZTAHU KLIENTA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociální práce a sociálního bydlení Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ

SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ SMLOUVA O ÚČETNÍCH SLUŽBÁCH A PORADENSTVÍ Odběratel: kterou zastupuje jako statutární orgán nebo zplnomocněnec pan/paní. Dodavatel: FISKUS CZ s. r. o., se sídlem Václavské nám. 66, Praha 1, IČO 25059530,

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit

Audit výroční zprávy. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 1325/2012 Tvorba nového předmětu Finanční audit Audit výroční zprávy Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. Auditor ověřuje výroční zprávu aby se ujistil, že se ve výroční zprávě nevyskytují významné nesrovnalosti mezi účetní závěrkou a ostatními informacemi

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 10.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města dotace na vytvoření

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný

... Trivi Jednoduše. os. Účetní Klient Účetní Klient Faktura, Zálohová FA, Dobropis, Daňový doklad k záloze, pokladní doklady Přijatý/Vydaný Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - zpracování 48 transakcí na bankovém účtu (rok) Roční

Více

04 05 06 09 21 25 27 29 31 39 40 LTA je moderní a dynamicky se rozvíjející poradenská kancelář poskytující integrované právní, daňové a účetní poradenství a auditorské služby tuzemským i zahraničním klientům.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více