Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA"

Transkript

1 DUBEN ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují svá obydlí, ale pøispívají tím i ke zlepšení ivotního prostøedí pro všechny obyvatele i návštìvníky našeho mìsta. Stejné úsilí pak vìtšina z nás vyvíjí pøi zdobení oken v adventním èase, èase Vánoc, svátkù zimy. Døíve tak hojnì preferovaná blikající okna dostávají novou podobu, která významnì dotváøí atmosféru vánoèních svátkù. Proto e jsme si vìdomi toho, e ve zdobení oken se ukrývá obrovský kus práce i nemalé finanèní prostøedky a øada strakonických obyvatel zdobí okna pro potìšení své i druhých, ani by byla jejich aktivita nejen morálnì, ale zejména i finanènì odmìnìna, pøipravilo mìsto Strakonice pro své obèany v letošním roce soutì ve zdobení oken. Tøeba budeme motivováni celou akcí i my ostatní, kteøí jsme s výzdobou oken prozatím otáleli. Tento rok se uskuteèní jubilejní roèník mezinárodního dudáckého festivalu, rádi bychom, aby se i z tohoto dùvodu co nejširší veøejnost do akce zapojila, aby naše mìsto bylo i díky ozdobeným oknùm krásnìjší. Motivací pro obèany by pak mìly být i ceny v podobì dárkových poukazù na nákup zahradního materiálu a zahradní techniky. Pro obèany mìsta je pøipravena dvoukolová soutì o nejzdaøilejší okenní výzdobu, která bude mít první kolo s tématem kvìtinové výzdoby pro období a druhé kolo s tématem zimní (respektive vánoèní) výzdoby pro období Tato Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA Foto: Ing. Jaroslav Brù ek, ved. odboru ivotního prostøedí MìÚ Strakonice soutì bude vyhlášena ve dvou kategoriích, 1. kategorie okenní výzdoba jednotlivých panelákových bytù, 2. kategorie okenní výzdoba jednotlivých rodinných domkù. Soutì ní akce se bude týkat celého správního obvodu mìsta Strakonice, tj. nejen mìsta, ale i jeho osad Strakonice I, Strakonice II, Dra ejov, Hajská, Modlešovice, Pøední Ptákovice, Støela a Virt. Souèasnì má mìsto v plánu zapojit i školská zaøízení (základní, mateøské, popø. støední školy), a to nejen ve Strakonicích, ale v celém strakonickém okrese, do soutì e o nejzdaøilejší výzdobu v prùbìhu období , samozøejmì v zimì spojené se zdobením vánoèních stromkù. Školy budou moci zdobit svá okna libovolným materiálem, podmínkou však bude, aby souèástí výzdoby byly i kvìty z libovolného materiálu. Celou tuto akci podpoøily strakonické firmy, které byly ji partnerem ekologicko osvìtového projektu Rok stromu, a to spoleènost FEZKO, a. s., a Teplárna Strakonice, a. s. Pro diváky Strakonické televize pøipravuje její redakce receptáø spojený s návody a radami pro pìstování balkonových rostlin a bude mapovat nejhezèí vyzdobená okna ve Strakonicích a okolí. I vy, kteøí nemáte mo nost sledovat vysílání Strakonické televize, nepøijdete zkrátka. Odbornice na balkonové rostliny vás v jednom z letošních èísel Zpravodaje seznámí s vhodnými výsadbami pro okna rùzných svìtových stran, pøípadnými chorobami tìchto rostlin i vhodnými kombinacemi výsadeb, abyste získali jakousi kuchaøku pro další roky. Mgr. Jaroslava Mrùzková, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice PARTNER SOUTÌ E ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC TECHNICKÉ SLU BY MÌSTA STRAKONICE, s. r. o. Informace o zahradnictví U Blatenského mostu Nabídka slu eb zahradnictví TS mìsta Strakonice: balkonové rostliny v širokém sortimentu (ve sklenících a na venkovních plochách jsou pìstovány zdravé, silné rostliny rùzných druhù a kultivarù napø. surfinie, petunie, pelargonie jak pnoucí, tak anglické, celosie, gazánie, verbeny, okrasné kopøivy, lobelky, begonie, karafiátky, balzamíny, fuksie, chryzantémy a další vèetnì novinek) prodej letnièek (macešky, jiøinky, afrikány, salvie aj.) venkovní prodej okrasných keøù, konifer, vøesovištních rostlin, okrasných trav a trvalek omezený prodej pokojových rostlin v pøípadì zájmu lze objednat i vzrostlé alejové stromy (pro jarní výsadbu objednávejte do konce února, pro podzimní výsadbu objednávejte do konce záøí) zhotovování smuteèních vazeb (na objednávku) zhotovování dárkových vazeb z øezaných kvìtù (na objednávku) vazba a prodej dušièkového a adventního sortimentu (na objednávku) slavnostní ozelenìní objektù, ozelenìní prostor pro slavnostní úèely (na objednávku) zajištìní výsadeb pro mìsto Strakonice Provoz zahradnictví ve Strakonicích, U Blatenského mostu 161, v souèasné dobì zajiš ují kvalifikované zahradnice, paní Blanka Nìmejcová, paní Jana Pavlíková a paní Pavlína Vydrová. V pøípadì zájmu o nabízené slu by vám pomohou pøímo v areálu zahradnictví nebo na telefonním èísle: , fax: , Kudy se k nám dostanete?

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 Prodej, pronájem rada mìsta souhlasila se zveøejnìním zámìru na pronájem objektu è. p. 272 v Novém Dra ejovì objekt Myslivny o celkové výmìøe NP 240 m 2 k provozování sezonního obèerstvení. Nutno zachovat provoz knihovny ve druhém nadzemním podla í objektu. Z jednání rady města Pøíspìvky v oblasti sportu Foto: Archiv MìÚ Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením ní e uvedených pøíspìvkù ve výši: 2.000,- Kè pro HC Strakonice 4. tøída na ceny pøi Jarním turnaji v ledním hokeji; 2.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice oddíl neslyšících na ceny pøi Støíbrném poháru a Memoriálu Františka Jíleèka v ku elkách; 5.000,- Kè pro Davida Èadka na provozování motokrosu v roce 2006; 2.000,- Kè pro Aeroklub Strakonice na ceny pøi Otevøeném mistrovství Èeské republiky v para ski; 6.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice oddíl házené na ceny pøi: Lednovém turnaji pøípravek, Dortovém turnaji mini actva 4+1, Únorovém turnaji pøípravek 4+1 a Jarním turnaji mini actva; 2.000,- Kè pro ZO Strakonice chovatele poštovních holubù na èinnost v sezonì 2006; 4.500,- Kè pro Klub èeských turistù na èinnost znaèkaøù. Zajištìní MHD v roce 2006 Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s uzavøením dodatku è. 4 ke smlouvì o zajištìní hromadné osobní dopravy jako veøejné slu by na území mìsta Strakonice uzavøené se spoleèností ÈSAD STTRANS, a. s., Strakonice. Cena pøepravního výkonu pro rok 2006 se stanovuje ve výši 32,64 Kè/km. Pøedpokládaná ztráta pro rok 2006, která bude hrazena z rozpoètu mìsta, bude èinit cca ,- Kè. Parkovištì pod nemocnicí Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Parkovištì na pozemku p. è. dle KN 1315/1 v k. ú. Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy s firmou Ing. Jiøí Neumitka projektová kanceláø Komplet, Strakonice, na vypracování provádìcího projektu výše zmínìné stavby za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Foto: Archiv MìÚ Projekt bude øešit rekonstrukci a rozšíøení stávajícího parkovištì (vèetnì osvìtlení a kanalizace) v ulici Hradeckého naproti nákupnímu støedisku (bývalý Meinl). Výzva k podání nabídky Na svém 134. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky provádìcí projektové dokumentace na rekonstrukce komunikace, kanalizace, vodovodu, veøejného osvìtlení v ulicích Prof. Skupy, Švandy dudáka, Mikoláše Alše za podmínek v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Ateliér Penta, Strakonice, Ing. Jiøí Jíra, Písek, Ing. Pavel Bláha, Strakonice, Projektová kanceláø Komplet, Strakonice. Plánované opravy v areálech spadajících pod STARZ Na svém 134. jednání dne rada mìsta vzala na vìdomí výbìrová øízení na akce, které probìhly v organizaci STARZ dne a které budou následnì realizovány v roce 2006, a to: Oprava WC a sprch v letním areálu plaveckého stadionu za cenu ,95 Kè (vèetnì DPH), opravu bude provádìt J. Urbánek. Zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce plavèíkárny a ošetøovny v plaveckém stadionu za èástku ,- Kè (vèetnì DPH), výše zmínìné vyhotoví firma Ateliér Penta, s. r. o. Oprava WC a sprch ve sportovní hale za cenu ,- Kè (vèetnì DPH), opravu provede firma Salvete, s. r. o. V roce 2006 se také uskuteèní oprava strojovny vlastního zdroje pitné vody v areálu plaveckého stadionu, její zhotovitel je VMS montá ní, servisní a obchodní, spol. s r. o., Písek, za cenu ,60 Kè (vèetnì DPH). Dále se plánuje rekonstrukce støechy zimního stadionu, na kterou je vyèlenìna èástka ve výši ,- Kè. Nezapomnìlo se ani na hlásiè úniku chlóru v plaveckém stadionu, jeho investice se odhadují na ,- Kè, a na opravu dìtského høištì v areálu zimního stadionu, kde se pøedpokládá investice ve výši ,- Kè. Pracovníci STARZ budou také v letošním roce provádìt pravidelné opravy, do kterých spadá malování, nátìry, bì né úpravy, regenerace travních ploch a té údr ba umìlé trávy na fotbalovém stadionu. Rekonstrukce kanalizace Jedná se o celkovou rekonstrukci vèetnì osvìtlení a kanalizace parkovištì pod nemocnicí (naproti nákupnímu støedisku Hvìzda). Parkovištì v ulici Hradeckého Foto: Archiv MìÚ Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Parkovištì na pozemku p. è. dle KN 781/1 v k. ú. Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy firmou Ing. Pavel Bláha, Katovice, na vypracování provádìcího projektu výše zmínìné stavby za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Na svém 134. jednání dne rada mìsta rozhodla zadat veøejnou zakázku na dodavatele projektové dokumentace v rozsahu stavebního povolení a zadávací dokumentace pro výbìr zhotovitele stavby a související in enýrské èinnosti pro vydání stavebního povolení s následným dopracováním a vyhotovením provádìcí projektové dokumentace stavby Intenzifikace ÈOV, rekonstrukce kanalizace Strakonice, jako nadlimitní veøejnou zakázku na slu by formou otevøeného øízení dle ustanovení zákona è. 40/2004 Sb. Navýšení ceny pøi pøepravì ákù ZŠ Pová ská Na svém 135. jednání dne rada mìsta souhlasila se zvýšením ceny u samostatného spoje na odpolední pøepravu ákù ZŠ Pová ská po skonèení vyuèování z pùvodních 67,- Kè/den + DPH na 71,- Kè/den + DPH vzhledem k navýšení cen PHM, a to s úèinností od

3 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Výkup pozemkù Na svém 135. jednání dne rada mìsta doporuèila zastupitelstvu mìsta: souhlasit s výkupem pozemku parc. è. st. 3 v k. ú. Modlešovice o výmìøe 201 m 2 za cenu 150,- Kè/m 2. souhlasit s výkupem pozemku parc. è. 679/12 a 726/19 v k. ú. Nové Strakonice (pod komunikací a v ul. Na Ohradì) za cenu 150,- Kè/m 2. souhlasit s výkupem pozemku parc. è. 787/10 a 787/11 v k. ú. Strakonice (ostatní plocha v sídlišti Máj) za cenu 150,- Kè/m 2. Zastupitelstvo mìsta schválilo výkup výše zmínìných pozemkù dne Výkup pozemkù: v Modlešovicích jedná se o výkup pozemku od soukromé osoby do majetku mìsta pod stávající hasièskou zbrojnicí. v lokalitì Na Ohradì dle informací vedoucí majetkového odboru Ing. Jany Narovcové se jedná o èást pozemku pod stávající komunikací a pod chodníkem v ulici Na Ohradì proti parèíku u hotelu Bavor. na sídlišti 1. máje navr ený výkup pozemkù se týká sídlištì 1. máje. Budou se vykupovat pozemky pod stávající zelenou plochou a pøístupovými chodníèky. U Bavora se uva uje o nové lávce pro pìší Na svém 135. jednání dne rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo s firmou VPÚ DECO Praha, a. s., Praha, na vypracování studie lávky pro pìší a cyklisty pod soutokem Otavy s Volyòkou za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Studie bude provìøovat nìkolik skuteèností. Jednak estetický dopad na širší okolí, vlastní umístìní a návaznost na levý a pravý bøeh Otavy. Myšlenka lávky pro pìší a cyklisty není nová. Uva ovalo se o ní hned po povodních v roce 2002, kdy velká voda trhla pùvodní technologickou lávku s parovodem teplárny. Pùvodním zámìrem bylo ji obnovit a rozšíøit ještì o mo nost vyu ití pro cyklisty a pìší. Parovod byl nakonec ulo en do nového mostu v ulici Ellerovì, tak e od pùvodního zámìru z let se ustoupilo. Myšlenka však zùstala. Nyní bude ztvárnìna do podoby studie. Zasedala kulturní komise Na svém 136. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením finanèních pøíspìvkù ve výši: 7.000,- Kè pro DDM Strakonice na zajištìní akcí v jarním období, 9.000,- Kè pro Dìtský folklorní soubor Prácheòáèek k zajištìní dopravy do Kyjova na setkání dìtských folklorních souborù. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Informace ohlednì aviární influenzy (tzv. ptaèí chøipky) Onemocnìní je známé od roku Aviární influenza drùbe e je nebezpeèná nákaza kura domácího, krùt, vodní drùbe e, holubù, pernaté zvìøe, exotických ptákù a volnì ijícího ptactva vyvolaná virem influenzy A. Virus se šíøí kontaktem s ostatními ptáky, vzduchem, kontaminovanými dopravními prostøedky, technikou, náøadím, krmivem, zneèištìnou obuví a odìvem. Nákaza u drùbe e a ptactva se projevuje nechutenstvím, celkovou skleslostí, náhlým poklesem snášky, dýchacími potí emi, otoky hlavy, vodnatými prùjmy, výtoky z oèí. Inkubaèní doba je 3 a 7 dní. Pøi pitvì se zjiš ují krváceniny na orgánech, fibrinózní nálepy na orgánech dutiny tìlní, zánìty støev a zánìty horních cest dýchacích. Vakcinace proti nákaze se neprovádí. Posti ené hejno drùbe e se likviduje. Stav výskytu tohoto viru je prùbì nì monitorován a v pøípadì jeho výskytu budete vèas informováni, jakým zpùsobem postupovat. V pøípadì výskytu viru se provádí sèítání drùbe e nebo ptactva z dùvodu následných náhrad škod za likvidaci. Kolem ohniska nákazy se vymezuje ochranné pásmo o polomìru 3 km a pásmo dozoru o polomìru 10 km. Bli ší informace mù ete získat: Ing. Jaroslav Brù ek, vedoucí odboru P MìÚ Strakonice, tel.: , Ing. Petr Š astný, odpovìdný pracovník na úseku veterinární péèe za odbor P pøi MìÚ Strakonice, tel.: , Odpovìdný pracovník za krizové øízení: Václav Øezáè, tel.: , Další podrobné informace: Krajská veterinární správa pro Jihoèeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, Písecká 1114, Strakonice MUDr. Karel Krametbauer, tel.: , mobil: , Odkazy na webové stránky: Státní veterinární správa: Informace o chøipce: Obecnì závazná vyhláška mìsta Strakonice è. 3/2006, kterou se naøizuje provedení speciální ochranné deratizace Zastupitelstvo mìsta Strakonice se na svém zasedání dne usnesením è. 835/ZM/2006 rozhodlo vydat na základì 96 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èl. 1 (1) Na základì zvýšeného výskytu potkanù Rattus norvegicus se k ochranì zdraví pøed vznikem a šíøením infekèních onemocnìní naøizuje na území obce mìsta Strakonice (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Pøední Ptákovice) provedení speciální ochranné deratizace. 1) (2) Speciální ochranná deratizace se provede na území mìsta Strakonice (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Pøední Ptákovice) v dobì od do Èl. 2 Speciální ochrannou deratizaci podle èl. 1 zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním pøedpisem. 2) Èl. 3 Úèinnost Tato obecnì závazná vyhláška obce nabývá úèinnosti dnem a pozbývá platnosti dne Ing. Pavel Vondrys v.r. Ing. Pavel Pavel v.r. starosta místostarosta 1) 55 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní 2) 57 odst. 2 a 58 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní () Na základì stí nosti obèanù mìsta Strakonice na výskyt hlodavcù, zejména potkanù, zadal odbor ivotního prostøedí pøi MìÚ Strakonice provedení monitoringu výskytu hlodavcù na území mìsta. Monitoringem byl zjištìn výskyt hlodavcù na 2/3 území mìsta Strakonice a byla doporuèena plošná deratizace, jeliko lokální deratizace byla ji v minulosti opakovanì provádìna a úèinek nebyl odpovídající. Hrozí šíøení infekèních nemocí zvýšeným výskytem hlodavcù, zejména potkanù. Ohlednì provedení plošné deratizace (ochranné speciální deratizace) je nutno vydat obecnì závaznou vyhlášku, tudí byla zpracována odborem ivotního prostøedí Obecnì závazná vyhláška è. 3/2006, která se vydává na základì výsledku monitoringu výskytu hlodavcù na území mìsta Strakonice (ze dne ). Monitoring zpracovala odbornì zpùsobilá osoba. ádáme obèany mìsta Strakonice a všechny soukromé osoby a majitele, kteøí vlastní na území mìsta nemovitost, o souèinnost pøi speciální ochranné deratizaci. Speciální ochrannou deratizaci je nutno provést v termínu urèeném vyhláškou mìsta, a to od do Nedodr ením termínu deratizace se populace hlodavcù, zejména potkanù, mù e pøemístit do lokalit nebo objektù, kde nebude deratizace provádìna, a tudí nebude dosa eno po adovaného úèinku (co nejvìtší sní ení populace). Majitelé nemovitostí, kteøí deratizaci ještì neprovádìli, mohou kontaktovat firmu, která zvítìzí v poptávkovém øízení mìsta Strakonice, popøípadì mohou oslovit jinou firmu podnikající v oboru deratizace. Dìkujeme za pochopení a spolupráci. Bli ší informace mù ete získat: Ing. Jaroslav Brù ek, vedoucí odboru P MìÚ Strakonice, tel.: , Ing. Petr Š astný, odpovìdný pracovník na úseku veterinární péèe za odbor P pøi MìÚ Strakonice, tel.: ,

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 V souvislosti s probíhajícím archeologickým prùzkumem II. hradního nádvoøí bychom ještì rádi upozornili všechny potenciální návštìvníky hradního komplexu na mo né nebezpeèí úrazu. ádáme vás proto, abyste se v prùbìhu výkopových prací v hradním areálu chovali obezøetnì! Ing. Eva Krausová, Ing. Vìra Lou ilová, odbor rozvoje V minulém èísle Zpravodaje jsme zahájili rubriku, v ní vás chceme pravidelnì informovat o prùbìhu rekonstrukcí na strakonickém hradì. Co dùle itého se tedy událo bìhem mìsíce bøezna? Aèkoliv letošní zima pøála více zimním radovánkám ne stavebním pracím, obì firmy, které se podílejí na rekonstrukci hradu tedy Strabag, a. s., Praha a Jihospol, a. s., Strakonice stále neztrácejí optimismus a slibují dokonèení oprav v pùvodnì dohodnutých termínech. Prozatím ovšem pøece jen muselo dojít k dalším posunùm oproti pùvodnímu harmonogramu, nebo neustálé pøívaly nového snìhu a promrzlá pùda nedovolovaly zahájit plánované výkopové práce pro ulo ení teplovodu. V rámci akce Hrad Strakonice - infrastruktura cestovního ruchu (NP Phare 2003) byly v prùbìhu mìsíce bøezna dokonèeny práce na výstavbì veøejných WC na III. hradním nádvoøí. Dalším krokem, který zcela jistì neunikl pozornosti ádného z obyvatel mìsta, bylo rozsáhlé kácení stromù v prostoru Na Dubovci a dále pak u západní brány hradu a podél pøíjezdové komunikace k letnímu kinu. Hned jakmile poèasí dovolí, bude lokalita Na Dubovci osázena novými vzrostlými stromy. Na kontrolním dni 14. bøezna byl aktualizován harmonogram stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky. Bylo domluveno, e od 20. bøezna zaène firma Strabag, a. s., skrývat stávající kamennou dla bu v severní èásti II. hradního nádvoøí (tedy prostory mezi páteøní komunikací a obøadní síní), a pokud to klimatické podmínky dovolí, zaène zde okam itì probíhat archeologický prùzkum. Práce archeologù jsou významným aspektem, který ovlivòuje a bude ovlivòovat veškeré stavební zásahy v prostorách hradu. Aèkoliv archeologické prùzkumy probíhají v hradním areálu ji od r. 1937, není dosud prozkoumána vìtší èást II. hradního nádvoøí, kde je mo né oèekávat nálezy a z pravìku. Jedná se zejména o ji ní èást nádvoøí od kapitulní sínì k hradní vì i Foto: Jiøí Urbánek Rumpál. Proto je nutné tuto èást hradu prozkoumat pøedtím, ne bude definitivnì uzavøena na dobu nìkolika desetiletí, mo ná i staletí novou zádla bou. Muzeum støedního Pootaví Strakonice proto uzavøelo s obìma dodavatelskými firmami smlouvy o archeologickém prùzkumu. Dle informací okresního archeologa PhDr. Jana Michálka bude v rámci úspory èasu vyu ita tzv. šachovnicová metoda, tj. nádvoøí bude rozdìleno na ètverce o velikosti cca 4 x 4 m a v nich bude postupnì ruèním výkopem provedena sondá a na skalní podlo í (hloubka 0,2 2 m). Archeologické vykopávky se ovšem nebudou provádìt ve všech ètvercích, nýbr ob ètverec. Pokud v daném ètverci nebudou nalezeny ádné historické pozùstatky, sousední ètverce se pøeskoèí, pokud ovšem bude ètverec obsahovat historický nález, bude nutné prozkoumat celé okolí dùkladnìji. Prozkoumané ètverce budou následnì pøedávány zpìt firmì Strabag, a. s., k provedení nového povrchu. Poté bude sejmuta dla ba na ji ní stranì nádvoøí blí e k muzeu (bude se postupovat smìrem od Rumpálu ke kapitulní síni) a postup prací archeologù i stavební firmy bude obdobný. Na zbytku ploch všech tøí hradních nádvoøí bude pøi zemních pracích provádìn pouze archeologický dohled. V rámci druhého projektu Obnova a nové vyu ití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu (SROP) probíhaly práce uvnitø objektu knihovny; jednalo se zejména o práce bourací a elektroinstalaèní a dále byly provedeny rozvody ústøedního topení. Souèasnì byly pod dohledem archeologù hloubeny základy pro výstavbu nové hradební zdi u øeky. Na základì provedených sond bude nová hradební zeï postavena pøesnì v místech pùvodní støedovìké zdi, která byla spolu s mlýnem a dalšími historickými objekty zboøena v období II. svìtové války. Mìstská policie Strakonice Ve dvou pøedcházejících èíslech Zpravodaje jsme se dotkli otázek souvisejících s novým, tzv. tabákovým zákonem. Bìhem prvního mìsíce jsme spíše upozoròovali na znìní zákona a pøestupky øešili domluvou. V mìsíci únoru však ji padly blokové pokuty spojené s porušováním zejména 8, který zakazuje kouøit na vymezených místech. Tento pøestupek øešili strá níci v sedmnácti pøípadech. Ze sedmi set padesáti dvou událostí, které jsme dále v únoru zaregistrovali, øešili strá níci ètyøi sta devìt pøestupkù v dopravì, provedli ètyøiadvacet kontrol osob, v devadesáti ètyøech pøípadech vyrá eli na oznámení od vás, obèanù. K opravám bylo pøedáno tøicet komunikaèních závad, byly øešeny tøi èerné skládky na území mìsta. Strá níci dále zkontrolovali tøiatøicet psù, jeden skonèil v útulku v Písku. Pøi pravidelných kontrolách barù a heren byla ulo ena dne v jednom z místních podnikù bloková pokuta obsluze za podávání alkoholu mladistvým. Opilého mu e vykázali strá níci dne v odpoledních hodinách z dopravního prostøedku jedoucího od Èeských Budìjovic. Dne byl v ranních hodinách øešen v blokovém øízení pøestupek devatenáctiletého mladíka, který si budovu ÈD pod vlivem alkoholu spletl s noclehárnou. Dne byl v noèních hodinách pøedán do rukou Policie ÈR mu, který v ulici Na Strá i sedl po po ití alkoholu za volant svého vozu. Pøi kontrole toto nosti bylo strá níky navíc zjištìno, e mu nevlastnil øidièský prùkaz. Dne ve veèerních hodinách museli strá níci pou ít donucovacích prostøedkù proti mu i, který pod vlivem alkoholu napadal ostatní hosty v jedné z místních restaurací. Své jednání bude dále vysvìtlovat pøed komisí veøejného poøádku pøi MÚ Strakonice. V supermarketech byly zadr eny zamìstnanci ètyøi osoby pøi drobných kráde ích, které dále øešili strá níci mìstské policie. Na konci mìsíce bøezna zaènou zamìstnanci technických slu eb s pravidelným jarním úklidem mìsta. Chtìl bych po ádat všechny majitele motorových vozidel, aby dbali dopravního znaèení, které bude samozøejmì v pøedstihu umís ováno do jednotlivých lokalit mìsta. Pomù ete tím zejména k bezproblémovému úklidu pøed svými domy. Milan Michálek, velitel strá níkù MP Strakonice Výzva obèanùm Vyzýváme obèany, kteøí obdr eli k dalšímu vyu ití od stavební firmy døevotøískové desky z demolice pavilonu I. stupnì Základní školy Pová ská, aby se pøihlásili na Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí. Je podezøení, e stavební firma likvidovala vznikající odpady nezákonným zpùsobem. Vzhledem k tomu, e pøedmìtný pavilon byl postaven z nevhodných, zdravotnì závadných materiálù, existuje zvýšené riziko karcinogenního vlivu tohoto materiálu pøi jeho následném vyu ití. Kontaktovat nás mù ete na tel. èíslech a Dìkujeme za spolupráci. Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí Strakonická televize i na internetu Upozoròujeme strakonické obèany i další zájemce o dìní v našem mìstì a jeho okolí, e od bøezna je mo né sledovat vysílání Strakonické televize i na internetu. Aktuální zpravodajský blok ve formì videosouboru i v textové podobì naleznete na oficiálních stránkách mìsta Strakonice (www.strakonice.net), portál Turista. Upozoròujeme, e zatím jde o zkušební provoz. Mgr. Robert Malota, šéfredaktor Strakonické televize

5 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na duben 2006 Úterý 4. dubna Divadlo Járy Cimrmana: LIJAVEC Dùm kultury hod. Støeda 5. dubna KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI (vyprodáno) Dùm kultury hod. Sobota 8. dubna TATOO JAM 4. roèník celostátní tetovací show za úèasti pøedních tetovacích studií. Souèástí této celodenní akce je doprovodný program: piercingová exhibice (Hell Praha), malování na tìlo (Henna), Art fussion, rockový koncert (LADMINE SPRING, BETTER WAY, THE SLAPDASH). Dùm kultury hod. JAK NA BYDLENÍ ÈSOB Hypotéka S ČSOB Hypotékou můžete financovat koupi, výstavbu i modernizaci jakékoliv nemovitosti ÈSOB Hypotéka bez dokládání pøíjmù Uvažujete o koupi bytu či stavbě domu a nechcete bance sdělit kolik vyděláváte? U ČSOB Hypotéky bez dokládání příjmů nejsou vaše příjmy podstatné. ÈSOB Americká hypotéka Stavíte nebo modernizujete svépomocí, takže nemáte potřebné doklady? Nebaví vás předkládat účet za každou cihlu? ÈSOB Hypotéka 2 v 1 Přij te rovnou k hotovému! Poři te si bydlení s ČSOB Hypotékou 2 v 1. Získáte peníze nejen na samotný byt nebo dům, ale navíc vám půjčíme i na jeho zařízení. A to vše za stejný úrok! ÈSOB Pùjèka na lepší bydlení Chcete lépe bydlet, ale nemůžete využít hypotéku ani dlouho čekat, na úvěr ze stavebního spoření? Využijte ČSOB Půjčku na lepší bydlení a můžete začít stavět, shánět byt, renovovat, zařizovat Neèekejte, a na to našetøíte! ČSOB pobočka Strakonice - Lidická 514 Bližší informace: Stanislav Levý Hana Benešová ČSOB pobočka Strakonice - Palackého náměstí 106 Bližší informace: Karel Šmrha Marie Táborová Úterý 11. dubna NIKDO NENÍ DOKONALÝ Televizní natáèení TV PRIMA. Zábavný poøad s Jiøím Krampolem a jeho hosty. Dùm kultury a hod. Ètvrtek 13. dubna KONCERT SKUPINY GWALARN Repertoár skupiny Gwalarn se skládá z bretonských písní, zpívaných jak v bretonštinì, tak ve francouzštinì. Dùm kultury hod. Støeda 19. dubna Na návštìvì u hudební skupiny PIANKO Kino U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 20. dubna VEÈERY NEJEN PRO ENY AURA A GEOPAT. ZÓNY Pøednáší Ing. Vincent LÁSZLO. Dùm kultury hod. Pátek 21. dubna sobota 22. dubna PORTA Regionální kolo interpretaèní postupové soutì e, zamìøené na folkovou, trampskou a country hudbu. Dùm kultury od hod od hod. jako host vystoupí skupina FOLK ŠOK. Úterý 25. dubna KPH CHLAPECKÝ SBOR BONIFANTES Sbormistr Jan Míšek, klavírní doprovod Michal Hanuš, Petr Vacek Dùm kultury hod. Ètvrtek 27. dubna Div. pøedplatné Pra ská divadelní agentura Jiøí Just: Pøíbìh COCO CHANEL Královna módy, jedna z nejbohatších en svìta, sebevìdomá paní kapitalistka s bøitkým a cynických humorem, nepøestala být nikdy neš astnou naivní švadlenkou, tou ící mít to, co vìtšina en: man ela a dítì. Celo ivotní sleèna však mìla štìstí v kartách a smùlu v lásce. Pokud si to ovšem nezavinila sama. Všechny její lásky a jenom tìch Velkých a Zaruèenì Posledních sama napoèítala pìt konèí tragédií èi krachem. Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan Èenský, Lumír Olšovský. Dùm kultury hod. Nedìle 30. dubna NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek. Zábavné odpoledne nejen pro døíve narozené. Dùm kultury hod. Dùm kultury Strakonice 11. dubna 2004 Nikdo není dokonalý Televizní natáèení zábavného poøadu TV PRIMA, moderátor Jiøí Krampol a jeho hosté. Zaèátek v 17,30 hod. Hosté: Ludìk Sobota populární komik, známý z televizních filmù (Jáchyme, hoï ho do stroje, Zítra to roztoèíme, drahoušku, Ještì vìtší blbec, ne jsme doufali, atd.) Luboš Xaver Veselý moderátor a showman v rádiu Frekvence 1 Zaèátek v 20,00 hod. Hosté: Petra Špindlerová populární hereèka známá pøedevším ze seriálu Rodinná pouta, kde ztváròuje roli sekretáøky Hanièky Zikové, Miloslav Mejzlík známý herec proslavený seriálem Rodinná pouta, kde ztváròuje roli podnikatele Hynka Skály

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 KINO OKO STRAKONICE Nedìle 1. pondìlí 3. dubna USA, komedie, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: všem Finty DICKA A JANE vstupné 70,- Kè Peníze, nebo ivot! Re ie: Dean Parisot Hrají: Jim Carrey, Téa Leoni, Angie Harmon, Alec Baldwin ad. Falcon Úterý 4. ètvrtek 6. dubna SR/ÈR, psychologický, 84 doporuèená pøístupnost: od 12 let O DVÌ SLABIKY POZADU vstupné 60,- Kè Zuzana. Chce všechno nestíhá nic. Chce se zamilovat neví do koho. Chce zpomalit neví jak. Re ie: Katarína Šulajová Hrají: Zuzana Šulajová, Anna Ferenczy, Marek Majeský, Mikuláš Køen ad. Kinofa Pátek 7. nedìle 9. dubna POZOR!!! od a hod. USA, melodrama, titulky, 146 min pøestávka doporuèená pøístupnost: od 12 let GEJŠA vstupné 70,- Kè I gejša mù e milovat. Re ie: Rob Marshall Hrají: Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Gong Li, Michelle Yeoh ad. Falcon Pondìlí 10. úterý 11. dubna USA, komedie, titulky, 92 doporuèená pøístupnost: všem RÙ OVÝ PANTHER vstupné 60,- Kè Inspektor Jacques Clousseau? Jméno, které vzbuzuje hrùzu ve všech zloèincích svìta! Re ie: Shawn Lewy Hrají: Steve Martin, Jackie Chan, Kevin Kline, Jean Reno ad. Bontonfilm Støeda 12. úterý 18. dubna ÈR, rodinná komedie, 104 doporuèená pøístupnost: všem RAF ÁCI vstupné 85,- Kè Hledám roštìnku. Zn.: Na pokusy Re ie: Karel Janák Hrají: Vojta Kotek, Jiøí Mádl,Veronika Freimanová, Hrají: Milan Šteindler, Jiøina Jirásková ad. Falcon Støeda 19. ètvrtek 20. dubna USA, thriller/horror/krimi, titulky, 93 doporuèená pøístupnost: od 15 let SAW 2 vstupné 65,- Kè Z téhle show se vypadnout nedá. V téhle show se nehlasuje. V téhle show prostì pøe ijete, nebo ne. Re ie: Darren Lynn Bousman Hrají: Tobin Bell, Lyriq Bent, Tim Burd ad. Hollywood Pátek 21. nedìle 23. dubna POZOR!!! pouze v hod. ÈR, animovaný rodinný, 90 doporuèená pøístupnost: všem FIMFÁRUM 2 vstupné 65,- Kè Pohádek není nikdy dost. A navíc tohle nejsou jen tak ledajaké Re ie: Vlasta Pospíšilová, Bøetislav Pojar, Jan Balej, Aurel Klimt Falcon Pátek 21. nedìle 23. dubna POZOR!!! pouze od hod. USA, romantický/komedie, èeské titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 15 let CASANOVA vstupné 70,- Kè Milostný ivot nejslavnìjšího svùdníka všech dob. Re ie: Lasse Hallström Hrají: Heath Ledger, Sienna Miller, Jeremy Irons, Oliver Platt ad. Falcon Pondìlí 24. støeda 26. dubna USA, komedie, èeské titulky, 93 doporuèená pøístupnost: od 15 let HELE, KÁMO, KDO TU VAØÍ? vstupné 65,- Kè Další povedený flák od autorù Prci, prci, prcièky! Jaké si to uvaøíš, takové si to sníš. Zachutná vám tak, e vylí ete pekáè. Bláznivá komedie o frustrovaném personálu, lakomých hostech a podivném jídle. Re ie: Rob McKittrick Hrají: Ryan Reynolds, Anna Raris, Justin Long ad. Hollywood Ètvrtek 27. pátek 28. dubna USA, animovaná komedie, èeský dabing, 92 doporuèená pøístupnost: všem DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA vstupné 60,- Kè Komedie hýøící akcí, romantikou a nerozbitným pøátelstvím. Pøi tom roztaje srdce všech nezávisle na vìku. Re ie: Carlos Soldanha Bontonfilm Sobota 29. nedìle 30. dubna USA, horror, titulky, 95 doporuèená pøístupnost: od 18 let HOSTEL vstupné 70,- Kè Nejhrùznìjší film posledních deseti let Re ie: Eli Roth Hrají: Jay Hernandez, Derek Richardson, Hrají: Barbara Nedeljakova, Jana Kadeøábková ad. Falcon KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY TEL.: Úterý 4. a ètvrtek 6. dubna od hod. Rusko, akèní/váleèný/drama, titulky, 99 doporuèená pøístupnost: od 12 let PRVNÍ PO BOHU vstupné 60,- Kè Velitel ruské ponorky Alexander Marinin musí nejen tvrdì bojovat s fašisty, ale také uhájit své postavení a lásku. Snímek o pøátelství a zradì. Re ie: Vasilij Chiginsky Hrají: Dmitrij Orlov, Michael Gomiašvili, Hrají: Vladimir Gos uchin, Liza Boyarskaya ad. Bioscop Úterý 11. a ètvrtek 13. dubna od hod. Mexiko, komedie, titulky, doporuèená pøístupnost: od 15 let KACHNÍ SEZONA vstupné 60,- Kè Co jsi dìlal, kdy ti doma naposledy vypnuli proud? Re ie: Fernando Eimbcke Hrají: E. Arreola, D. Catano, D. Miranda ad. Aerofilms Støeda 12. dubna od hod. VB/SRN, psychologický, titulky, 111 doporuèená pøístupnost: od 15 let MÙJ BRATR TOM vstupné 60,- a 50,- Kè Nic ti neublí í, kdy se nedáš. Re ie: Don Rotheroe Hrají: Jenna Harrison, Ben Whishaw, Adrian Rawlins ad. CinemArt Úterý 18. a ètvrtek 20. dubna od hod. ÈR, komedie, 95 doporuèená pøístupnost: od 15 let ROMÁN PRO ENY vstupné 60,- Kè Úspìšná komedie re iséra Filipa Renèe je natoèena podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha. Re ie: Filip Renè Hrají: Z. Kanoczová, S. Stašová, M. Vašut, M. Donutil, L. Nìrgešová ad.bioskop Úterý 25. a ètvrtek 27. dubna od hod Francie/Belgie, drama/psychologický, titulky, 102 dopor. pøístupnost: od 12 let KDY OTAR ODEŠEL vstupné: 60,- Kè I jedna nevinná le mù e promìnit váš ivot. Re ie: Julie Bertucelli Hrají: E. Gorintin, T. Kalandadze ad. CinemArt Zmìna programu vyhrazena. Pøipravujeme na kvìten 2006 Støeda 3. kvìtna Pøednáška Dušan Vávra. Støeda 10. kvìtna Koncert JIØÍHO KRÁLÍKA a ROWDY RASCALS. Nedìle 14. kvìtna Nedìlní odpoledne s písnièkou k poslechu a tanci. Ètvrtek 18. kvìtna Veèery nejen pro eny. Sobota 20. kvìtna V rámci zahájení turistické sezony Divadlo CONTINUO poulièní pøedstavení VAKOKODESKA. Prùvod od strakonické radnice na Palackého námìstí. Zaèátek hod. Pondìlí 22. kvìtna Besídka divadla SKLEP Pátek 26. kvìtna sobota 27. kvìtna JAMBOREE 2006 Festival JAMBOREE 2006 pøináší pøíznivcùm bluegrassové a country hudby vystoupení nejlepších souborù a sólistù tohoto ánru. Pøedprodej a rezervace vstupenek na akce poøádané MìKS a filmová pøedstavení: Dùm kultury pøízemí, tel.: Otevøeno: PO PÁ , hod. Kino OKO, tel.: Otevøeno: PO NE hod. Rezervace pøes internet

7 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Do knihovny pøijde Andersen H. Ch. Andersen se stal symbolem pohádkáøù celého svìta. Dìti si ho mohou pøiblí it v pásmu nazvaném MO NÁ PØIJDE I ANDERSEN, které pøipravil spolu se ŠK a Divadelním spolkem F. L. Èelakovského pod vedením V. Slanaøe. O ijí nejen známé a krásné pohádky, ale i postava pohádkového velikána H. Ch. Andersena. Pásmo je pøipraveno pro školy a termín bude urèen dle dohody. () Smrt krásné stopaøky Beseda nad knihou Hynka Klimka, která vypráví o tøech týdnech hledání nezvìstné studentky Jany Štìpánkové, která zemøela v kvìtnu roku Jako hosté besedy budou: autor knihy Hynek Klimek, doc. MUDr. Jaroslav Zvìøina, CSc. (nebo PhDr. Jiøí Pospíšil), hejtman RNDr. Jan Zahradník, starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys. Ve støedu v 16 hodin v kinosále U Mravenèí skály. () Šmidingerova knihovna Strakonice poøádá Zájezd na veletrh Svìt knihy do Prahy Koná se ve ètvrtek 4. kvìtna Odjezd v 7.45 hod. autobusem od vlakového nádra í ve Strakonicích, zastávka u Domova dùchodcù na Lidické. Návrat do hod. Cena: knihovníci zdarma, další zájemci 120,- Kè cesta + 200,- Kè + DPH vstup Pøihlášky: Šmidingerova knihovna, Oddìlení ZKI, Zámek 1, tel.: nebo Oddìlení pro dospìlé, Husova 380, tel.: () CALLA Sdru ení pro záchranu prostøedí a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás srdeènì zvou na výstavu fotografií PØÍRODA BOLETIC Poøádanou u pøíle itosti Dne Zemì v Šmidingerovì knihovnì, Husova ul. 380, Strakonice, od do , pondìlí pátek (mimo úterý) 8 18 hod. Výstava je souèástí aktivit Krajské sítì environmentálních center KRASEC a je podpoøena z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. () Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás zve na výstavu poøádanou u pøíle itosti Dne Zemì Naše adresa: Zemì Koná se v oddìlení nauèné literatury, Šmidingerova knihovna, Husova ul. 380, Strakonice od 12. dubna do 5. kvìtna 2006, otevøeno pondìlí a pátek (kromì úterý) 8 18 hod. Víme, kde ijeme? Co dìlat pro to, aby Zemì nestrádala a my s ní? Pøijïte se o našem bydlišti dozvìdìt nìco více. Pøipravili jsme pro vás ze svého fondu nìkolik zajímavých knih a dalších materiálù týkajících se prostøedí, kde ijeme. Souèástí jsou také informace o zdravém, ohleduplném pøístupu k naší planetì. Akce je souèástí aktivit Krajské sítì environmentálních center KRASEC a je podpoøena z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. Èajovna Inspirace a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás srdeènì zvou na ZELENÉ VEÈERY Ka dou 1. a 3. støedu v mìsíci od 18 hod. v dubnu 5. a v Èajovnì Inspirace v hotelu Bavor ve Strakonicích. Pojïte si s námi posedìt u zeleného èaje a povídat si o zelené pøírodì. V pøíjemném prostøedí èajovny vás èekají filmy, dokumenty, ètení o pøírodì, ohleduplném zpùsobu ivota vùèi pøírodì a nejen to. Projekt KRASEC je podpoøen z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. Plán akcí na duben dubna OK Matematické olympiády pro 6., 7. a 8. tø. ZŠ 9. dubna Turnaj juniorù ve florbalu (Týn nad Vltavou) 11. dubna OK Biologické olympiády kat. C (od 8,00 v DDM Strakonice) 13. dubna Výlet ke koním do Štìtic (velikonoèní prázdniny) 19. dubna OK Pythagoriády (od 8,00 v ZŠ Dukelská, ST) 20. dubna Den Zemì pøírodovìdná soutì na Podskalí (od 14,00) 29. dubna Turnaj mu ù ve florbalu (Týn nad Vltavou) LETNÍ TÁBORY èervna Chorvatsko (ozdravný táborový pobyt pro dìti a mladší) èervence Zálesí I. bìh Lovci pokladù (Kapounová, Malá) èervence Zálesí II. bìh Mùj první tábor (Hrdlièková, Gruzovská) 23. èervence 5. srpna Zálesí III. bìh (Bartošová, Jurášová) èervence I. pøímìstský ve Vodòanech èervence II. pøímìstský tábor ve Vodòanech srpna III. pøímìstský tábor ve Vodòanech MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH Stálé sbírky muzea a strakonický hrad s vì í Rumpál budou pro veøejnost z dùvodu rekonstrukce nádvoøí do 30. kvìtna 2006 uzavøeny. AKCE 12. dubna v hodin Terra Incognita MONGOLSKO Pøednáší p. Sedlák. Z dùvodu rekonstrukce hradního nádvoøí se pøednáška koná v Domì dìtí a mláde e, Na Ohradì 417 spoleèenský sál. Pøedprodej vstupenek v CK Ciao... Pøipraveno ve spolupráci s CK Ciao dubna v hodin Benefièní koncert v kapitulní síni strakonického hradu Gabriela Pechmanová - soprán. Pro pracovníky gynekologického oddìlení strakonické nemocnice. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 STARZ STRAKONICE DUBEN 2006 PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V DUBNU 2006 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x ÚT ( x) ST * o x ( x; x) (kondièní plavání) ÈT ( x) PÁ ( x) ( x) (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu Vysvìtlivky: o plavání pro tìhotné Vysvìtlivky: * plavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuální program v páteèních Listech Strakonicka, na infolince nebo na webu: teletext TV NOVA str SPORTOVNÍ HALA TJ ČZ ZVEME VÁS Na všechny lekce je nutná rezervace. Veškeré informace a rezervace: Přímo na baru ve fitness Sportovní hala nebo na tel. č.: FITNESS PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù mo nost vyu ití slu eb osobního trenéra, tel.: SAUNA PO zavøeno ÚT eny ST mu i ÈT spoleèná PÁ eny SO mu i NE zavøeno ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE STARZ VÝJIMKY KRYTÝ BAZÉN 17. dubna 2006: FITNESS NA PLAV. STADIONU 17. dubna 2006: KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek hod. pro dìti od 5 let Na Køemelce Strakonice web: Zmìny programù jsou vyhrazeny!

9 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 PORADENSTVÍ PÉÈE O PLE, LÍÈENÍ, TRVALÁ ÚPRAVA VÁHY Vhodné i pro vyšší nadváhu. Bezplatná konzultace na telefonním èísle: PÙJÈKY ÚVÌRY HYPOTÉKY AMERICKÉ HYPOTÉKY hotovostní úvìry do ,- Kè bez ruèitele man elé pro ka dého samostatnì a ,- Kè splatnost 1 rok a 30 let ,- Kè do 1. týdne, hypotéky do 3 týdnù zaplatíme za vás i poplatky (bankovní, znalecký odhad, smlouvy) zajistíme znalecký odhad kupované nemovitosti nebo bytu a pøijdeme za vámi Náš kompletní servis z bankovního sektoru na dùm, byt, pøiúvìrování, na cokoliv. Tel.: Mediální partner mìsta Strakonice Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROU KU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice è. p. 108, a to ka dou støedu od 16,00 do 17,00 hodin. Sportování dìtí je zamìøeno na všechny míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na tel.: , mobil: Bli ší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici è. p PØEPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM AUTOMOBILEM SE ZDVI NOU PLOŠINOU Pøepravu za výhodných finanèních podmínek pro dr itele prùkazu ZTP, ZTP/P. Mo nost vyu ití auta k pøepravì k lékaøi, do lázní, na úøady, na výlety i pro malou skupinu osob, atd. Centrum pro zdravotnì posti ené JK pracovištì Strakonice, Stavbaøù 213, tel./fax.: Letní tábor se sportem a hrou 2006 (Urèeno pro dìti od 6 do 15 let) Termín: Cena: do 12 let 3.200,- Kè do 15 let 3.350,- Kè. Outdoor and fighter camp 2006 (Urèeno zájemcùm od 15 do 29 let) Termín: Cena: 4.100,- Kè Pøihlášky a info: Bc. Marek Šulc, tel.: prodá: POSLEDNÍ VOLNÉ NOVÌ VYBUDOVANÉ GARÁ E NA SÍDLIŠTI ŠUMAVSKÁ VE STRAKONICÍCH Prodejní cena: ,- Kè + DPH Mo nost splátek ji od 1.930,- Kè mìsíènì Kontakt: Jan Matulka realitní kanceláø, Velké námìstí 2, Písek Tel/fax: Mobil: , url:

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 Èasový harmonogram strojního èištìní mìsta Nasazení strojního èištìní je naplánováno od 28. bøezna do 19. kvìtna Celkový úklid mìsta je rozdìlen na 33 pracovních dnù do 33 pracovních úsekù. Ulice, které zde nejsou uvedeny, byly èištìny ji v bøeznu. Datum: Den: Pracovní úsek: PO parkovištì u Švandy dudáka, Bezdìkovská a k JÈE, Školní, Dukelská ke škole ÚT Stavbaøù, Dru stevní, Klostermannova, Dukelská ST Dopravní, Textilákù, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídlištì ÈT Palackého námìstí, sídlištì Tr ní, chodník kolem plaveckého stadionu, Køemelka PÁ Tovární + viadukt, Prácheòská k mostu Mutìnice, Jeronýmova, Zeyerovo nábøe í PO sídlištì 1. Máje, Dr. Hradeckého ÚT Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky ST Zvolenská, parkovištì Zvolenská u Ráje, Havlíèkova, Zahradní ÈT Chelèického, Mírová, B. Nìmcové, Bavorova PÁ Rezerva ÚT Smetanova, Sv. Èecha, elivského, i kova, Plánkova, Tylova, Bezruèova ST Jiøího z Podìbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova ÈT Skupova, Švandy dudáka, toèna MHD PÁ Mikoláše Alše, Rybnièní, Jezerní, Vodní, Jezárky PO Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojaøù, U Zahrádek, Hranièní horní èást po ulici Pová ská, U Studánky ÚT Pová ská po ulici Hranièní, Pohranièní strá e, Šumavská po ulici Hranièní, Boubínská ST Nad Školou, Na Stráni, Pová ská od ulice Hranièní, Bohumila Havlasy ÈT Hallova, Šumavská stará èást, Václavská, Èeských lesù, Hranièní dolní èást PÁ Pøední Ptákovice, Lesní (zast. èást), Trachtova, Buèkova, Karla Dvoøáka ÚT Hrad, Dubovec, špejchar, pivovar, Lázeòská ST sídlištì Mír Obráncù míru, Kosmonautù, Mláde nická ÈT sídlištì Mír Spojaøù, parkovištì u Telecomu, Rennerovy sady PÁ Rezerva ÚT Høbitov parkovištì + ke gará ím ST Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Dubová ÈT Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Dubová PÁ Starý Dra ejov, Virtova Ves, Støela PO Nový Dra ejov ÚT Hajská ST Hajská, Modlešovice ÈT Písecká podél firmy Protom, JÈE, podjezd k velkoobchodu firmy Pecha, jatka Hradský PÁ Budovatelská, Raisova, Nerudova PO Rezerva ÚT Rezerva Kompetence zacházení s medii aneb Ovládáme my je, nebo ona nás? Povídání o vlivu TV, PC, mobilního telefonu a dalších medií s uèiteli Svobodné Waldorfské školy z Písku. Uskuteèní se v úterý od 17,00 hod. v MŠ Lidická 1. tøída HVÌZDIÈKA. PÙJÈOVNA REHABILITAÈNÍCH A KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK Nabízíme k zapùjèení pomùcky do domácího prostøedí za symbolickou cenu. Jedná se pøedevším o mechanické a elektrické vozíky, chodítka, WC køesla, sedaèky do vany, polohovací postele, antidekubitní podlo ky atd. Centrum pro zdravotnì posti ené JK pracovištì Strakonice, Stavbaøù 213, tel./fax: Zvláštì chránìné a ohro ené rostliny Strakonicka (13) K letošnímu pokraèování informací o zvláštì chránìných rostlinách na Strakonicku byl vybrán druh, který patøí do skupiny nejvíce ohro ených. Tato rostlina byla v minulosti souvisle rozšíøena v oblasti mezi Vltavou a Brdy na jih a po Èeskokrumlovsko. Rostla na nehnojených vlhèích loukách a pastvinách udr ovaných kosením a døíve hlavnì pastvou. Ještì v 60. letech minulého století bylo na sousedním Písecku v okolí Cerhonic a Mirotic známo pøes dvacet lokalit. Rostlina zde tvoøila bohaté populace a ka doroènì zde rozkvétaly tisíce exempláøù. I na Strakonicku bylo nìkolik menších naleziš. Jistì se asi ptáte, o jakém druhu to vyprávím. Tato, dnes kriticky ohro ená rostlina, je HOØEC JARNÍ (Gentiana verna L.). Je to vytrvalá rostlina s dlouhým plazivým oddenkem nesoucím listovou rù ici. Lodyha s jedním kvìtem je a 3 cm vysoká, bìhem rozkvétání se prodlu uje. Kvìty mají záøivì sytou azurovou barvu. Hoøec jarní rozkvétá vìtšinou v prvních kvìtnových Hoøec jarní dnech. Lokality hoøce jarního na území ji ních Èech postupnì zanikaly. V 70. letech minulého století byly louky a pastviny s výskytem hoøce na Písecku a Strakonicku rozorávány a pøemìòovány na pole, vlhèí louky byly odvodòovány. Pøi tìchto úpravách byly hoøce nenávratnì znièeny. Na Strakonicku se zachovala jen jediná lokalita, která v té dobì patøila mezi chránìná území. Tato skuteènost ji sice zachránila pøed rozoráním a odvodnìním, ale nezabránila jejímu poškození. Chránìné území bylo nedopatøením pøi jarním ošetøování pastvin pracovníky jednotného zemìdìlského dru stva nìkolikrát pohnojeno umìlými hnojivy, co mìlo za následek vyhynutí hoøcù a postupnou pøemìnu pastviny na louku. A tak dnes na bývalé pastvinì, kde v minulosti na jaøe rozkvétaly tisíce hoøcù, s bídou najdeme asi deset kvetoucích rostlinek. V ÈR jsou v souèasné dobì jen tøi nalezištì hoøce jarního, kterému hrozí úplné vyhynutí. Václav Chán Dobrá zpráva pro milovníky pøírody a ptactva zvláš ÈSOP Strakonice pøipravuje na zaèátek mìsíce kvìtna výlet do CHKO Tøeboò, kde chceme ukázat zájemcùm o pøírodu nejen nádhernou oblast tøeboòských rybníkù, ale i hnízdištì kormoránù, která jsou místní raritou. Výlet je urèen jak pro èleny ÈSOP a MOP, tak pro zájemce z veøejnosti. Pøesný termín a bli ší informace o programu budou zveøejnìny na nástìnkách v Šmidingerovì knihovnì a gymnáziu. Jedná se o celodenní výlet (sobota), doprava autobusem zajištìna, jídlo s sebou. Zájemci se mohou hlásit u paní Aleny Hrdlièkové, Šmidingerova knihovna, hudební oddìlení, Husova ulice. Strakoniètí leteètí modeláøi hodnotili rok 2005 Tradiènì v restauraci Palermo hodnotili leteètí modeláøi ze Strakonic rok Klub má 29 èlenù. Ve sportovní èinnosti jsme dosáhli nìkolika úspìchù. Tradiènì probìhla okresní liga házedel. V mladších ácích zvítìzil Petr Vozandych z Volynì, ve starších ácích Tomáš Flandera z Blatné, v juniorech Ondøej Koman z Blatné a v seniorech Petr Vozandych z LMK Strakonice. Velkým úspìchem byl Svìtový pohár v Táboøe, kde v kategorii vìtroòù obsadil Roman Volf 2. místo a Václav Patìk v motorových vìtroních zvítìzil. Úèastnili jsme se 3. mistrovství Èeské republiky. Ve vìtroních kategorie FIA obsadil Luboš Slavíèek 15. místo, Jaroslav Man 18. místo, Jaromír Zdenìk 22. místo, Roman Volf 38. místo a Jan Raus 49. místo. V motorových vìtroních kategorie FIC Josef Švrèek 2. místo a Václav Patìk 5. místo. Ve vìtroních kategorie FIH obsadil Jaroslav Man 7. místo, Michal Pán 16. místo, Roman Volf 25. místo a Jan Raus 32. místo. V motorových vìtroních kategorie FIJ získal Václav Patìk opìt vítìzství a Josef Švrèek 7. místo. V národních kategoriích gumákù obsadil Václav Patìk 1. místo, Michal Pán 5. místo, Jaromír Zdenìk 17. místo, Jan Raus 19. místo, Jaroslav Man 20. místo. V kategorii vìtroòù A3 Michal Pán 3. místo. V letních mìsících jsme uspoøádali soutì radiem øízených vìtroòù a vìtroòù s pohonem elektrickým motorem. Po tìchto soutì ích mìla probìhnout pøedvádìcí show pro diváky, ale poèasí bylo tentokrát proti a déš zhatil naše plány. Jan Raus, pøedseda klubu

11 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Grantový program mìsta Strakonice pro rok 2006 na podporu kultury, cestovního ruchu a zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury Ji ètvrtým rokem mìsto Strakonice podporuje kulturu a cestovní ruch formou grantù. Jedná se o podporu vìtších projektù, které svým nápadem, významem a charakterem mohou pøispìt ke kulturnímu dìní ve mìstì, k jeho zviditelnìní apod. Bylo by urèitì škoda, aby zajímavé nápady zanikly jen pro nedostatek finanèních prostøedkù. Proto byl i pro letošní rok vyhlášen Grantový program mìsta Strakonice pro rok 2006 na podporu kultury, cestovního ruchu a zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury. Vzhledem k oslavám 640. výroèí mìsta Strakonice v roce 2007 budou upøednostòovány projekty, které budou s oslavami souviset nebo by mohly být jejich souèástí. Vše má však svá pravidla, a tak ní e uvádíme nejdùle itìjší informace, které byste mìli vìdìt, ne podáte ádost. 1. Cíle a priority programu Hlavním zámìrem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje kultury, cestovního ruchu a zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury. Zvýšení pøita livosti Strakonic jako kulturního a turistického centra regionu pro domácí i zahranièní návštìvníky. Vzhledem k oslavám 640. výroèí mìsta Strakonice v roce 2007 budou upøednostòovány projekty, které budou s oslavami souviset nebo by mohly být jejich souèástí. 2. Podmiòující kritéria naplòovat cíle programu, být pøipraven k realizaci, rozpoèet musí vycházet z reálného pøedpokladu a musí být prùhledný. Realizace projektù musí probìhnout nejdéle do konce roku Vlastní vyúètování musí být dle Pravidel pro poskytování dotací mìsta Strakonice, a to do dvou mìsícù po ukonèení akce. 3. Finanèní rámec programu Celková èástka, která je pro grantový program na rok 2006 k dispozici, èiní Kè ,-. Ka dá zmìna musí být provedena pouze rozpoètovým opatøením, které odsouhlasí RM. Výše pøíspìvku mìsta Strakonice bude posuzována individuálnì komisí, ve výjimeèných pøípadech mù e být a do výše 100 % po adované èástky. 4. Opatøení V rámci tohoto opatøení budou podpoøeny následující druhy aktivit: poøádání semináøù, výstav a ostatních aktivit podporujících rozvoj kultury vèetnì historie a památek, tisk publikací, propagaèních tiskovin, poøádání festivalù a koncertních cyklù hudby rùzných ánrù, podpora zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury, podpora divadelních festivalù a kulturních slavností, podpora kulturních aktivit s dùrazem na integraci handicapovaných. 5. ádost o grant a po adovaná dokumentace ádosti musí být pøedlo eny na pøedepsaném formuláøi. Formuláø ádosti o pøidìlení grantu mìsta Strakonice, další formuláøe a informace jsou k dispozici na www stránkách mìsta Strakonice www. mu st.cz a na odboru školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice, Velké námìstí 2 sl. Š. Kùsová. 6. Termín podání: Koneèný termín pro pøijímání ádostí je dne 10. kvìtna Jakákoliv ádost obdr ená po koneèném termínu bude automaticky zamítnuta. Do 10. èervna 2006 hodnotící komise rozhodne o pøíspìvcích a následnì vyrozumí adatele. 7. Bli ší informace: odbor školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice, Šárka Kùsová, tel , st.cz Pøíspìvky na kulturní èinnost pro rok 2006 Také v letošním roce podpoøí mìsto Strakonice oblast kultury. V rozpoètu bylo pro tuto oblast vyèlenìno ,- Kè. Na základì jednání komise pro kulturu a cestovní ruch bylo radì mìsta doporuèeno tuto èástku rozdìlit na tøi èásti ,- Kè bylo vyèlenìno na granty na kulturu pro rok 2006 (viz èlánek výše), ,- Kè na èinnost v oblasti kultury ( ádosti do 30. dubna 2006) a ,- Kè bude pro pøíspìvky na kulturní akce. S tímto doporuèením Rada mìsta Strakonice dne 1. bøezna 2006 souhlasila (usn. è. 206/2006). Rozdìlování pøíspìvkù se øídí Pravidly pro poskytování finanèních pøíspìvkù na kulturní èinnost podrobnosti na nebo na odboru školství a cestovního ruchu u Šárky Kùsové, tel ádosti o pøíspìvek na kulturní èinnost se pøedkládají do 30. dubna 2006, zatímco o podporu jednotlivých akcí je mo né ádat v prùbìhu celého roku, v dy pøed konáním konkrétní akce. Všechny ádosti musí být písemné a mìly by obsahovat popis èinnosti (akce), vyèíslení celkových nákladù, návrh výše pøíspìvku a sdìlení, na co budou finance pøípadnì pou ity. Všechny ádosti posoudí komise pro kulturu a cestovní ruch s pøihlédnutím k významu, charakteru a zamìøení èinnosti èi akce. O poskytnutí a výši pøíspìvku nakonec rozhodne rada mìsta na základì stanoviska komise. Písemné ádosti zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Šárka Kùsová, Velké námìstí 2, Strakonice. Podle kalendáøe máme ji jaro, to znamená, e se blí- í nová turistická sezona. A tak vypadá i naše pracovní náplò. Pøípravy na letní nápor turistù jsou v plném proudu. Sna íme se zaktualizovat naše informaèní materiály, zejména ty, které se týkají ubytovacích mo ností. Chceme pøesnìji zmapovat jejich kvalitu a slu by. Sna íme se navazovat spolupráci i s novými ubytovateli, popø. jinými subjekty, pùsobícími v oblasti cestovního ruchu. Kromì èinností týkajících se infocentra pøipravujeme také program na zahájení turistické sezony. Tøetí roèník zahájení probìhne v sobotu 20. kvìtna a letošním místem konání akce je letní areál STARZ. Tìšit se mù ete na vystoupení dìtských pìveckých a taneèních souborù, výcvik psù nebo seskoky parašutistù. Chybìt nesmí ani pochod kapra Jakuba a samozøejmostí bude i pohoštìní s hudbou pro malé a velké diváky. V podveèer bude program pokraèovat uprostøed mìsta vystoupením divadla Continuo. Ale více vám ji neprozradíme, pøesný program zveøejníme v nejbli ším mo ném termínu. Z novinek v našem infocentru vám mù eme nabídnout rozšíøenou nabídku minikní ek (rozmìr 3 x 4 cm) kromì Strakonic máme také Šumavu a Hrady a zámky. Také opìt nabízíme knihu Historie podnikání na Strakonicku. Dále bychom vás rádi upozornili, e aèkoliv otevírací doba vìtšiny památek zaèíná ji tento mìsíc, na otevøení strakonického Muzea støedního Pootaví si budete muset z dùvodu rekonstrukce hradu poèkat a do konce kvìtna. Tìšíme se na vaši návštìvu. Za MIC Strakonice Mgr. Lucie Kadaòová a Jolana Synková DiS. () Dne probìhne Otevírání cyklistické sezony 2006 na Táborsku, konkrétnì na trase Tábor (kolem Lu nice) Sezimovo Ústí Kozí Hrádek Turovec Dlouhá Lhota Skopytce Tuèapy Dírná Èervená Lhota Pluhùv ïár Kardašova Øeèice Nitovice Drahov Veselí nad Lu nicí. Autobusy budou vypraveny z Èeských Budìjovic, Písku a v pøípadì naplnìní kapacity autobusu také ze Strakonic. Nadace Jihoèeské cyklostezky hradí úèastníkùm pøepravu kol, úèastníci si sami hradí jízdné. Máte-li zájem, mù ete se pøihlásit na Mìstském informaèním centru ve Strakonicích, tel.: Mateøské centrum Beruška Strakonice Otevøeno je ka dý všední den od 9.00 do hod. Pravidelný program: duben 2006 Po 9.30 Cvièení pro maminky s dìtmi od 1,5 roku Angliètina pro nejmenší od 3,5 roku Út 9.30 Výtvarný program pro dìti od 2 let St 9.30 Zábavièky pro dìtièky od 1,5 roku Èt Barvínek povídání a výtvarnièení od 3,5 roku (Ne)šikovné ruce výtvarnièení pro maminky Pá 9.30 Hraníèko hudebnì pohybový program od 1,5 Pøi mateøském centru funguje sociální poradna. Akce mimo pravidelný program: út 9.30 Zdobení kraslic vyfouknutá vejce s sebou st Nebojte se myši, mámo! a vzdìlání u vùbec ne = cca 45 minutová pøednáška o mo nostech vzdìlávání v práci s PC a o vzdìlávání obecnì (rekvalifikace, celo ivotní vzdìlávání, dálkové studium VŠ ) út 9.30 Pletení pomlázek st Kurz zdobení velikonoèních perníèkù s Jarkou Kubovou perníèky ke zdobení bude mo né zakoupit na místì èt 9.30 Velikonoèní besídka pojïte si pøipomenout velikonoèní zvyky, koledy a trochu si zatvoøit Kontakty: Tel.: (Štìpánka Halamová), (Šárka Nováèková); (Pavlína Trajerová); web:

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 Památky, které pøe ily pøelom dalšího století RUMPÁL V našem cyklu, ve kterém postupnì pøedstavujeme strakonické památky, jsme se ji hradním prostorem zabývali, kdy jsme psali o rezidenci (záøí 2004), o strakonickém velkostatku (duben 2004) èi o Panské zahradì (leden 2005). Proto e areál hradu je znaènì rozlehlý a jeho stavební vývoj komplikovaný, budeme postupnì i nadále pøedstavovat pouze jeho jednotlivé objekty. Nyní tedy nìkolik øádek o asi turisticky nejpopulárnìjší hradní stavbì, o vì i Rumpálu. Rumpál nepatøí k nejstarším èástem hradu. Vznikl a pøi ranì gotické pøestavbì západního paláce, snad v druhé polovinì 13. století, kdy povstala mohutná hradba ohranièující areál hradu ze západu a severu. Uprostøed západní strany byla vetknuta okrouhlá vì s èelním bøitem zbudovaná z lomového zdiva, zvaná Rumpál. Hrad byl tehdy pøístupný jen od západu, tak e zde bylo mo no oèekávat pøípadný útok. Ka dý pøíchozí mohl být pohodlnì vidìn z hradního ochozu. Po levé ruce mìl øeku Otavu, po pravé rybnièní moèály a pøed sebou hluboký, vodou naplnìný pøíkop. Hrad dodnes pùsobí od západu jako nedobytná pevnost, uprostøed které se tyèí bøit Rumpálu. Podobná klínovitá vì se objevuje na královském Zvíkovì, kde byl strakonický pán Bavor II. Veliký purkrabím, èi na Svojanovì. Tato technická vymo enost své doby byla velmi nákladnou stavbou, které se mohl odvá it jen velmo konkurující svým majetkem pøímo králi. Rumpál slou il pravdìpodobnì jako bergfrit, tj. útoèištná vì. Byl pøístupný ochozem západní hradby a znaènì vysoko nad terénem v úrovni prvního patra a v pøípadì oble ení mohl mít úlohu posledního útoèištì obráncù hradu, tj. mohl být bránìn jako samostatná pevnost. Odtud je Rumpál pøístupný i dnes, kdy návštìvníci Muzea støedního Pootaví mohou z druhého patra bývalého paláce vyjít schodištìm vybudovaným v tlouš- ce zdi na ochoz a z nìj vstoupit do prvního patra vì e. Zároveò však plnil Rumpál i další funkce, slou il jako hláska, pøízemí jako skladištì a výjimeènì i jako vìzení, hladomorna. Bøit vì e nevznikl pøidáním zdiva, ale pouhým seøíznutím oblého tìlesa. Toto øešení, nijak neoslabující obranný efekt bøitu, je ménì bì né, nikoli však výjimeèné. Vì byla pùvodnì opatøena dvìma ochozy, pøièem spodní, zrekonstruovaný, byl pùvodnì umístìn na kamenných krakorcích spojených cihelnými oblouèky. Nad ním byla vì zú ena (máselnice), èím vznikl i druhý ochoz obtáèející støechu vyzdìnou ve tvaru polygonálního jehlance. Ve vstupním patøe vì e je pùvabná místnost sklenutá šestidílnou Povodnì dìlaly èasto škody Protokol sepsaný v zasedací síni obecního domu èp: 2 v Strakonicích dne 10. listopadu 1890 V. Vyøízení ádosti: a. Františka Panuše nájemce vybírání tr ného z hovìzího dobytka a z bud za úlevu nájemného následkem nepohody a pøelo ení výroèního trhu Vá ení ètenáøi, nabízíme mo nost reklamy a inzerce v našem Zpravodaji za cenu 15,- Kè/cm 2 kdy políèka inzerce jsou rozdìlena do rozmìrù: 20 cm x 14 cm za cenu 4.200,- Kè, 10 cm x 14 cm za cenu 2.100,- Kè, 10 cm x 7 cm za cenu 1.050,- Kè, 10 cm x 3,5 cm za cenu 525,- Kè. Bli ší informace vám poskytne Lucie Šnajdrová odbor školství a CR (tel.: , jako i z pøíèiny vypukle nemoci kulhavky a slintavky. b. Man elùm Theodoru a Marie Macnerových zde za náhradu škody odejmutím pole Renerovského k stavbì nemocnice a za úlevu nájemného z obecní louky v Èastavínì následkem povodnì spùsobeného poškození. ebrovou klenbou se sdru eným oknem, v jeho špaletì jsou zøízeny kamenné lavièky. Tvarosloví detailù odkazuje na stavby písecké huti a na tvary známé ze Zvíkova. Rumpál pak nápadnì pøipomíná zvíkovskou Hlásku. V této místnosti je dnes instalována døevìná kopie rumpálu, jednoduchého stroje, který snad dal vì i jméno. Zde, jak se zdá, se i muèívalo a prostor slou il té jako vìzení, v nìm sedìli lidé ještì v roce Odtud stoupá schodištì v síle zdiva na ochoz. Nejvyšší patro je sklenuto kupolí pod zdìnou helmicí. Ji v 18. století byl ochoz z velké èásti zøícený. V roce 1931 bylo stavitelskou firmou Èeòka Prokopa zapoèato se zabezpeèovacími pracemi na hradì. Rumpál, v té dobì v horní èásti ji velmi zchátralý, doznal výrazné zmìny. Místo znièeného ochozu, obepínajícího vì, byl zøízen nový elezobetonový ochoz na nových konzolách. Vrchol Rumpálu pak byl opatøen novým zdìným krytem. Z patra do pøízemí bylo vedeno nové toèité elezobetonové schodištì k novì zøízeným vrátkùm. V této podobì známe Rumpál my. Bohu el byla touto necitlivou rekonstrukcí znaènì setøena autenticita objektu a prolomením vrátek té narušena logika útoèištné vì e. Na druhou stranu však bylo vytvoøeno bezpeèné a vdìèné vyhlídkové místo pro návštìvníky. Od dávných dob se tato vì jako vzácnos podívání hodná navštìvuje. (Sedláèek) Ing. arch. Bc. Jiøí Kupka, Ph.D., Ing-Paed IGIP ad V. ad a. Návrh mìstské rady aby bylo Františku Panušovi nájemci vybírání tr ného o výroèních trzích z hovìzího dobytka a z bud pro rok 1890 úlevy v obnosu 20 zl. poskytnuto ponìvad utrpìl nejen pøelo ením výroèního trhu následkem deš ù ale i vypuklou nemocí slyntavkou a kulhavkou znaèné škody, anto chudý jest byl svornohlasnì schválený a odpis této èástky povolen. Povodnì v roce 1954 ve Strakonicích. Foto: Archiv MSP È: 1891 ~ ad. b. Usnešeno zále itost tuto ponechat ve své míøe a byli za tou pøíèinou zvolené páni Petr Karta, Karel Markes a Antonín Pitka aby konstatovali a vyšetøili uèinìnou škodu odejmutim pole man elùm Theodoru a Marii Macnerovým, jako i povodní uèinìnou ve všech pøípadech. Opsáno bez úprav. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: PhDr. Ivana Øíhová. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Marcela Køiváèková. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, Reg. è. MK ÈR E Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Oznámení. o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

Oznámení. o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje Starosta města Strakonice podle podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, oznamuje: 1.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 8/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 8/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 8/2012 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Z á p i s z 9. jednání Rady města Strakonice konaného 2. února 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 9. jednání Rady města Strakonice konaného 2. února 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 9. jednání Rady města Strakonice

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 850 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 355 000 24.3. vratky dotací příspěvek na péči 1 251 232

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 5/2013

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 5/2013 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA STRAKONICE č. 5/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Pøelo ka silnice I/22, Strakonice

Pøelo ka silnice I/22, Strakonice DUBEN 2007 www.strakonice.net ROČNÍK 9 Foto: Archiv MìÚ Pøelo ka silnice I/22, Strakonice (severní dopravní pùloblouk SDP) Pøelo ka silnice I/22 má nìkolik prvenství. Jedná se o nejvíce diskutovanou stavbu

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Usnesení č. 1403/2004 (88/22a)

2. Správa a provozování vodovodní a kanalizační sítě v obci Usnesení č. 1403/2004 (88/22a) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb.

1. TS - ceník prací a služeb Usnesení č. 3032/2009 (100/1) Rada města po projednání I. Bere na vědomí předložený ceník prací a služeb. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 99. jednání Rady města

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Z á p i s ze 143. jednání Rady města Strakonice konané 3.5. 2006 v kanceláři starosty

Z á p i s ze 143. jednání Rady města Strakonice konané 3.5. 2006 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

2. - Ubytování v Azylovém domě - Prodloužení ubytování v Azylovém domě

2. - Ubytování v Azylovém domě - Prodloužení ubytování v Azylovém domě - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Koncem èervna se mùāeme tìšit na novou studii mostu pøes Otavu. jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program:

Přítomni: p. Stroner tajemník. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 32. jednání Rady města

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse

Zápis. Omluveni. Bod č. 1 programu - Zahájení, program 15. schůze rady městyse Zápis Z 15. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 13.7.2015 v 19:00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Igor Antal Soňa Petrjanošová Eva Gréeová

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Znalecký posudek číslo 3754 94/08

Znalecký posudek číslo 3754 94/08 Znalecký posudek číslo 3754 94/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2785/25 O S T R A V A katastrální území: Moravská Ostrava statutární město OSTRAVA O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD

Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD Český svaz chovatelů ZO Strakonice 1 PROVOZNÍ A TRŽNÍ ŘÁD v areálu ZO ČSCH Strakonice 1 Podsrpenská 339 ( za hřbitovem ) schválený výborem ZO dne 13.03.2015 Oddíl I. Při vstupu do areálu si musí návštěvníci

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více