Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA"

Transkript

1 DUBEN ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují svá obydlí, ale pøispívají tím i ke zlepšení ivotního prostøedí pro všechny obyvatele i návštìvníky našeho mìsta. Stejné úsilí pak vìtšina z nás vyvíjí pøi zdobení oken v adventním èase, èase Vánoc, svátkù zimy. Døíve tak hojnì preferovaná blikající okna dostávají novou podobu, která významnì dotváøí atmosféru vánoèních svátkù. Proto e jsme si vìdomi toho, e ve zdobení oken se ukrývá obrovský kus práce i nemalé finanèní prostøedky a øada strakonických obyvatel zdobí okna pro potìšení své i druhých, ani by byla jejich aktivita nejen morálnì, ale zejména i finanènì odmìnìna, pøipravilo mìsto Strakonice pro své obèany v letošním roce soutì ve zdobení oken. Tøeba budeme motivováni celou akcí i my ostatní, kteøí jsme s výzdobou oken prozatím otáleli. Tento rok se uskuteèní jubilejní roèník mezinárodního dudáckého festivalu, rádi bychom, aby se i z tohoto dùvodu co nejširší veøejnost do akce zapojila, aby naše mìsto bylo i díky ozdobeným oknùm krásnìjší. Motivací pro obèany by pak mìly být i ceny v podobì dárkových poukazù na nákup zahradního materiálu a zahradní techniky. Pro obèany mìsta je pøipravena dvoukolová soutì o nejzdaøilejší okenní výzdobu, která bude mít první kolo s tématem kvìtinové výzdoby pro období a druhé kolo s tématem zimní (respektive vánoèní) výzdoby pro období Tato Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA Foto: Ing. Jaroslav Brù ek, ved. odboru ivotního prostøedí MìÚ Strakonice soutì bude vyhlášena ve dvou kategoriích, 1. kategorie okenní výzdoba jednotlivých panelákových bytù, 2. kategorie okenní výzdoba jednotlivých rodinných domkù. Soutì ní akce se bude týkat celého správního obvodu mìsta Strakonice, tj. nejen mìsta, ale i jeho osad Strakonice I, Strakonice II, Dra ejov, Hajská, Modlešovice, Pøední Ptákovice, Støela a Virt. Souèasnì má mìsto v plánu zapojit i školská zaøízení (základní, mateøské, popø. støední školy), a to nejen ve Strakonicích, ale v celém strakonickém okrese, do soutì e o nejzdaøilejší výzdobu v prùbìhu období , samozøejmì v zimì spojené se zdobením vánoèních stromkù. Školy budou moci zdobit svá okna libovolným materiálem, podmínkou však bude, aby souèástí výzdoby byly i kvìty z libovolného materiálu. Celou tuto akci podpoøily strakonické firmy, které byly ji partnerem ekologicko osvìtového projektu Rok stromu, a to spoleènost FEZKO, a. s., a Teplárna Strakonice, a. s. Pro diváky Strakonické televize pøipravuje její redakce receptáø spojený s návody a radami pro pìstování balkonových rostlin a bude mapovat nejhezèí vyzdobená okna ve Strakonicích a okolí. I vy, kteøí nemáte mo nost sledovat vysílání Strakonické televize, nepøijdete zkrátka. Odbornice na balkonové rostliny vás v jednom z letošních èísel Zpravodaje seznámí s vhodnými výsadbami pro okna rùzných svìtových stran, pøípadnými chorobami tìchto rostlin i vhodnými kombinacemi výsadeb, abyste získali jakousi kuchaøku pro další roky. Mgr. Jaroslava Mrùzková, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice PARTNER SOUTÌ E ROZKVETLÁ OKNA STRAKONIC TECHNICKÉ SLU BY MÌSTA STRAKONICE, s. r. o. Informace o zahradnictví U Blatenského mostu Nabídka slu eb zahradnictví TS mìsta Strakonice: balkonové rostliny v širokém sortimentu (ve sklenících a na venkovních plochách jsou pìstovány zdravé, silné rostliny rùzných druhù a kultivarù napø. surfinie, petunie, pelargonie jak pnoucí, tak anglické, celosie, gazánie, verbeny, okrasné kopøivy, lobelky, begonie, karafiátky, balzamíny, fuksie, chryzantémy a další vèetnì novinek) prodej letnièek (macešky, jiøinky, afrikány, salvie aj.) venkovní prodej okrasných keøù, konifer, vøesovištních rostlin, okrasných trav a trvalek omezený prodej pokojových rostlin v pøípadì zájmu lze objednat i vzrostlé alejové stromy (pro jarní výsadbu objednávejte do konce února, pro podzimní výsadbu objednávejte do konce záøí) zhotovování smuteèních vazeb (na objednávku) zhotovování dárkových vazeb z øezaných kvìtù (na objednávku) vazba a prodej dušièkového a adventního sortimentu (na objednávku) slavnostní ozelenìní objektù, ozelenìní prostor pro slavnostní úèely (na objednávku) zajištìní výsadeb pro mìsto Strakonice Provoz zahradnictví ve Strakonicích, U Blatenského mostu 161, v souèasné dobì zajiš ují kvalifikované zahradnice, paní Blanka Nìmejcová, paní Jana Pavlíková a paní Pavlína Vydrová. V pøípadì zájmu o nabízené slu by vám pomohou pøímo v areálu zahradnictví nebo na telefonním èísle: , fax: , Kudy se k nám dostanete?

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 Prodej, pronájem rada mìsta souhlasila se zveøejnìním zámìru na pronájem objektu è. p. 272 v Novém Dra ejovì objekt Myslivny o celkové výmìøe NP 240 m 2 k provozování sezonního obèerstvení. Nutno zachovat provoz knihovny ve druhém nadzemním podla í objektu. Z jednání rady města Pøíspìvky v oblasti sportu Foto: Archiv MìÚ Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením ní e uvedených pøíspìvkù ve výši: 2.000,- Kè pro HC Strakonice 4. tøída na ceny pøi Jarním turnaji v ledním hokeji; 2.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice oddíl neslyšících na ceny pøi Støíbrném poháru a Memoriálu Františka Jíleèka v ku elkách; 5.000,- Kè pro Davida Èadka na provozování motokrosu v roce 2006; 2.000,- Kè pro Aeroklub Strakonice na ceny pøi Otevøeném mistrovství Èeské republiky v para ski; 6.000,- Kè pro TJ ÈZ Strakonice oddíl házené na ceny pøi: Lednovém turnaji pøípravek, Dortovém turnaji mini actva 4+1, Únorovém turnaji pøípravek 4+1 a Jarním turnaji mini actva; 2.000,- Kè pro ZO Strakonice chovatele poštovních holubù na èinnost v sezonì 2006; 4.500,- Kè pro Klub èeských turistù na èinnost znaèkaøù. Zajištìní MHD v roce 2006 Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s uzavøením dodatku è. 4 ke smlouvì o zajištìní hromadné osobní dopravy jako veøejné slu by na území mìsta Strakonice uzavøené se spoleèností ÈSAD STTRANS, a. s., Strakonice. Cena pøepravního výkonu pro rok 2006 se stanovuje ve výši 32,64 Kè/km. Pøedpokládaná ztráta pro rok 2006, která bude hrazena z rozpoètu mìsta, bude èinit cca ,- Kè. Parkovištì pod nemocnicí Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Parkovištì na pozemku p. è. dle KN 1315/1 v k. ú. Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy s firmou Ing. Jiøí Neumitka projektová kanceláø Komplet, Strakonice, na vypracování provádìcího projektu výše zmínìné stavby za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Foto: Archiv MìÚ Projekt bude øešit rekonstrukci a rozšíøení stávajícího parkovištì (vèetnì osvìtlení a kanalizace) v ulici Hradeckého naproti nákupnímu støedisku (bývalý Meinl). Výzva k podání nabídky Na svém 134. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky provádìcí projektové dokumentace na rekonstrukce komunikace, kanalizace, vodovodu, veøejného osvìtlení v ulicích Prof. Skupy, Švandy dudáka, Mikoláše Alše za podmínek v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Ateliér Penta, Strakonice, Ing. Jiøí Jíra, Písek, Ing. Pavel Bláha, Strakonice, Projektová kanceláø Komplet, Strakonice. Plánované opravy v areálech spadajících pod STARZ Na svém 134. jednání dne rada mìsta vzala na vìdomí výbìrová øízení na akce, které probìhly v organizaci STARZ dne a které budou následnì realizovány v roce 2006, a to: Oprava WC a sprch v letním areálu plaveckého stadionu za cenu ,95 Kè (vèetnì DPH), opravu bude provádìt J. Urbánek. Zhotovení projektové dokumentace rekonstrukce plavèíkárny a ošetøovny v plaveckém stadionu za èástku ,- Kè (vèetnì DPH), výše zmínìné vyhotoví firma Ateliér Penta, s. r. o. Oprava WC a sprch ve sportovní hale za cenu ,- Kè (vèetnì DPH), opravu provede firma Salvete, s. r. o. V roce 2006 se také uskuteèní oprava strojovny vlastního zdroje pitné vody v areálu plaveckého stadionu, její zhotovitel je VMS montá ní, servisní a obchodní, spol. s r. o., Písek, za cenu ,60 Kè (vèetnì DPH). Dále se plánuje rekonstrukce støechy zimního stadionu, na kterou je vyèlenìna èástka ve výši ,- Kè. Nezapomnìlo se ani na hlásiè úniku chlóru v plaveckém stadionu, jeho investice se odhadují na ,- Kè, a na opravu dìtského høištì v areálu zimního stadionu, kde se pøedpokládá investice ve výši ,- Kè. Pracovníci STARZ budou také v letošním roce provádìt pravidelné opravy, do kterých spadá malování, nátìry, bì né úpravy, regenerace travních ploch a té údr ba umìlé trávy na fotbalovém stadionu. Rekonstrukce kanalizace Jedná se o celkovou rekonstrukci vèetnì osvìtlení a kanalizace parkovištì pod nemocnicí (naproti nákupnímu støedisku Hvìzda). Parkovištì v ulici Hradeckého Foto: Archiv MìÚ Na svém 133. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Parkovištì na pozemku p. è. dle KN 781/1 v k. ú. Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy firmou Ing. Pavel Bláha, Katovice, na vypracování provádìcího projektu výše zmínìné stavby za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Na svém 134. jednání dne rada mìsta rozhodla zadat veøejnou zakázku na dodavatele projektové dokumentace v rozsahu stavebního povolení a zadávací dokumentace pro výbìr zhotovitele stavby a související in enýrské èinnosti pro vydání stavebního povolení s následným dopracováním a vyhotovením provádìcí projektové dokumentace stavby Intenzifikace ÈOV, rekonstrukce kanalizace Strakonice, jako nadlimitní veøejnou zakázku na slu by formou otevøeného øízení dle ustanovení zákona è. 40/2004 Sb. Navýšení ceny pøi pøepravì ákù ZŠ Pová ská Na svém 135. jednání dne rada mìsta souhlasila se zvýšením ceny u samostatného spoje na odpolední pøepravu ákù ZŠ Pová ská po skonèení vyuèování z pùvodních 67,- Kè/den + DPH na 71,- Kè/den + DPH vzhledem k navýšení cen PHM, a to s úèinností od

3 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Výkup pozemkù Na svém 135. jednání dne rada mìsta doporuèila zastupitelstvu mìsta: souhlasit s výkupem pozemku parc. è. st. 3 v k. ú. Modlešovice o výmìøe 201 m 2 za cenu 150,- Kè/m 2. souhlasit s výkupem pozemku parc. è. 679/12 a 726/19 v k. ú. Nové Strakonice (pod komunikací a v ul. Na Ohradì) za cenu 150,- Kè/m 2. souhlasit s výkupem pozemku parc. è. 787/10 a 787/11 v k. ú. Strakonice (ostatní plocha v sídlišti Máj) za cenu 150,- Kè/m 2. Zastupitelstvo mìsta schválilo výkup výše zmínìných pozemkù dne Výkup pozemkù: v Modlešovicích jedná se o výkup pozemku od soukromé osoby do majetku mìsta pod stávající hasièskou zbrojnicí. v lokalitì Na Ohradì dle informací vedoucí majetkového odboru Ing. Jany Narovcové se jedná o èást pozemku pod stávající komunikací a pod chodníkem v ulici Na Ohradì proti parèíku u hotelu Bavor. na sídlišti 1. máje navr ený výkup pozemkù se týká sídlištì 1. máje. Budou se vykupovat pozemky pod stávající zelenou plochou a pøístupovými chodníèky. U Bavora se uva uje o nové lávce pro pìší Na svém 135. jednání dne rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy o dílo s firmou VPÚ DECO Praha, a. s., Praha, na vypracování studie lávky pro pìší a cyklisty pod soutokem Otavy s Volyòkou za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Studie bude provìøovat nìkolik skuteèností. Jednak estetický dopad na širší okolí, vlastní umístìní a návaznost na levý a pravý bøeh Otavy. Myšlenka lávky pro pìší a cyklisty není nová. Uva ovalo se o ní hned po povodních v roce 2002, kdy velká voda trhla pùvodní technologickou lávku s parovodem teplárny. Pùvodním zámìrem bylo ji obnovit a rozšíøit ještì o mo nost vyu ití pro cyklisty a pìší. Parovod byl nakonec ulo en do nového mostu v ulici Ellerovì, tak e od pùvodního zámìru z let se ustoupilo. Myšlenka však zùstala. Nyní bude ztvárnìna do podoby studie. Zasedala kulturní komise Na svém 136. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyplacením finanèních pøíspìvkù ve výši: 7.000,- Kè pro DDM Strakonice na zajištìní akcí v jarním období, 9.000,- Kè pro Dìtský folklorní soubor Prácheòáèek k zajištìní dopravy do Kyjova na setkání dìtských folklorních souborù. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ. Informace ohlednì aviární influenzy (tzv. ptaèí chøipky) Onemocnìní je známé od roku Aviární influenza drùbe e je nebezpeèná nákaza kura domácího, krùt, vodní drùbe e, holubù, pernaté zvìøe, exotických ptákù a volnì ijícího ptactva vyvolaná virem influenzy A. Virus se šíøí kontaktem s ostatními ptáky, vzduchem, kontaminovanými dopravními prostøedky, technikou, náøadím, krmivem, zneèištìnou obuví a odìvem. Nákaza u drùbe e a ptactva se projevuje nechutenstvím, celkovou skleslostí, náhlým poklesem snášky, dýchacími potí emi, otoky hlavy, vodnatými prùjmy, výtoky z oèí. Inkubaèní doba je 3 a 7 dní. Pøi pitvì se zjiš ují krváceniny na orgánech, fibrinózní nálepy na orgánech dutiny tìlní, zánìty støev a zánìty horních cest dýchacích. Vakcinace proti nákaze se neprovádí. Posti ené hejno drùbe e se likviduje. Stav výskytu tohoto viru je prùbì nì monitorován a v pøípadì jeho výskytu budete vèas informováni, jakým zpùsobem postupovat. V pøípadì výskytu viru se provádí sèítání drùbe e nebo ptactva z dùvodu následných náhrad škod za likvidaci. Kolem ohniska nákazy se vymezuje ochranné pásmo o polomìru 3 km a pásmo dozoru o polomìru 10 km. Bli ší informace mù ete získat: Ing. Jaroslav Brù ek, vedoucí odboru P MìÚ Strakonice, tel.: , Ing. Petr Š astný, odpovìdný pracovník na úseku veterinární péèe za odbor P pøi MìÚ Strakonice, tel.: , Odpovìdný pracovník za krizové øízení: Václav Øezáè, tel.: , Další podrobné informace: Krajská veterinární správa pro Jihoèeský kraj, Inspektorát ve Strakonicích, Písecká 1114, Strakonice MUDr. Karel Krametbauer, tel.: , mobil: , Odkazy na webové stránky: Státní veterinární správa: Informace o chøipce: Obecnì závazná vyhláška mìsta Strakonice è. 3/2006, kterou se naøizuje provedení speciální ochranné deratizace Zastupitelstvo mìsta Strakonice se na svém zasedání dne usnesením è. 835/ZM/2006 rozhodlo vydat na základì 96 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èl. 1 (1) Na základì zvýšeného výskytu potkanù Rattus norvegicus se k ochranì zdraví pøed vznikem a šíøením infekèních onemocnìní naøizuje na území obce mìsta Strakonice (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Pøední Ptákovice) provedení speciální ochranné deratizace. 1) (2) Speciální ochranná deratizace se provede na území mìsta Strakonice (katastrální území Strakonice, Nové Strakonice, Pøední Ptákovice) v dobì od do Èl. 2 Speciální ochrannou deratizaci podle èl. 1 zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním pøedpisem. 2) Èl. 3 Úèinnost Tato obecnì závazná vyhláška obce nabývá úèinnosti dnem a pozbývá platnosti dne Ing. Pavel Vondrys v.r. Ing. Pavel Pavel v.r. starosta místostarosta 1) 55 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní 2) 57 odst. 2 a 58 zákona è. 258/2000 Sb., o ochranì veøejného zdraví a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, v platném znìní () Na základì stí nosti obèanù mìsta Strakonice na výskyt hlodavcù, zejména potkanù, zadal odbor ivotního prostøedí pøi MìÚ Strakonice provedení monitoringu výskytu hlodavcù na území mìsta. Monitoringem byl zjištìn výskyt hlodavcù na 2/3 území mìsta Strakonice a byla doporuèena plošná deratizace, jeliko lokální deratizace byla ji v minulosti opakovanì provádìna a úèinek nebyl odpovídající. Hrozí šíøení infekèních nemocí zvýšeným výskytem hlodavcù, zejména potkanù. Ohlednì provedení plošné deratizace (ochranné speciální deratizace) je nutno vydat obecnì závaznou vyhlášku, tudí byla zpracována odborem ivotního prostøedí Obecnì závazná vyhláška è. 3/2006, která se vydává na základì výsledku monitoringu výskytu hlodavcù na území mìsta Strakonice (ze dne ). Monitoring zpracovala odbornì zpùsobilá osoba. ádáme obèany mìsta Strakonice a všechny soukromé osoby a majitele, kteøí vlastní na území mìsta nemovitost, o souèinnost pøi speciální ochranné deratizaci. Speciální ochrannou deratizaci je nutno provést v termínu urèeném vyhláškou mìsta, a to od do Nedodr ením termínu deratizace se populace hlodavcù, zejména potkanù, mù e pøemístit do lokalit nebo objektù, kde nebude deratizace provádìna, a tudí nebude dosa eno po adovaného úèinku (co nejvìtší sní ení populace). Majitelé nemovitostí, kteøí deratizaci ještì neprovádìli, mohou kontaktovat firmu, která zvítìzí v poptávkovém øízení mìsta Strakonice, popøípadì mohou oslovit jinou firmu podnikající v oboru deratizace. Dìkujeme za pochopení a spolupráci. Bli ší informace mù ete získat: Ing. Jaroslav Brù ek, vedoucí odboru P MìÚ Strakonice, tel.: , Ing. Petr Š astný, odpovìdný pracovník na úseku veterinární péèe za odbor P pøi MìÚ Strakonice, tel.: ,

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 V souvislosti s probíhajícím archeologickým prùzkumem II. hradního nádvoøí bychom ještì rádi upozornili všechny potenciální návštìvníky hradního komplexu na mo né nebezpeèí úrazu. ádáme vás proto, abyste se v prùbìhu výkopových prací v hradním areálu chovali obezøetnì! Ing. Eva Krausová, Ing. Vìra Lou ilová, odbor rozvoje V minulém èísle Zpravodaje jsme zahájili rubriku, v ní vás chceme pravidelnì informovat o prùbìhu rekonstrukcí na strakonickém hradì. Co dùle itého se tedy událo bìhem mìsíce bøezna? Aèkoliv letošní zima pøála více zimním radovánkám ne stavebním pracím, obì firmy, které se podílejí na rekonstrukci hradu tedy Strabag, a. s., Praha a Jihospol, a. s., Strakonice stále neztrácejí optimismus a slibují dokonèení oprav v pùvodnì dohodnutých termínech. Prozatím ovšem pøece jen muselo dojít k dalším posunùm oproti pùvodnímu harmonogramu, nebo neustálé pøívaly nového snìhu a promrzlá pùda nedovolovaly zahájit plánované výkopové práce pro ulo ení teplovodu. V rámci akce Hrad Strakonice - infrastruktura cestovního ruchu (NP Phare 2003) byly v prùbìhu mìsíce bøezna dokonèeny práce na výstavbì veøejných WC na III. hradním nádvoøí. Dalším krokem, který zcela jistì neunikl pozornosti ádného z obyvatel mìsta, bylo rozsáhlé kácení stromù v prostoru Na Dubovci a dále pak u západní brány hradu a podél pøíjezdové komunikace k letnímu kinu. Hned jakmile poèasí dovolí, bude lokalita Na Dubovci osázena novými vzrostlými stromy. Na kontrolním dni 14. bøezna byl aktualizován harmonogram stavebních prací s ohledem na klimatické podmínky. Bylo domluveno, e od 20. bøezna zaène firma Strabag, a. s., skrývat stávající kamennou dla bu v severní èásti II. hradního nádvoøí (tedy prostory mezi páteøní komunikací a obøadní síní), a pokud to klimatické podmínky dovolí, zaène zde okam itì probíhat archeologický prùzkum. Práce archeologù jsou významným aspektem, který ovlivòuje a bude ovlivòovat veškeré stavební zásahy v prostorách hradu. Aèkoliv archeologické prùzkumy probíhají v hradním areálu ji od r. 1937, není dosud prozkoumána vìtší èást II. hradního nádvoøí, kde je mo né oèekávat nálezy a z pravìku. Jedná se zejména o ji ní èást nádvoøí od kapitulní sínì k hradní vì i Foto: Jiøí Urbánek Rumpál. Proto je nutné tuto èást hradu prozkoumat pøedtím, ne bude definitivnì uzavøena na dobu nìkolika desetiletí, mo ná i staletí novou zádla bou. Muzeum støedního Pootaví Strakonice proto uzavøelo s obìma dodavatelskými firmami smlouvy o archeologickém prùzkumu. Dle informací okresního archeologa PhDr. Jana Michálka bude v rámci úspory èasu vyu ita tzv. šachovnicová metoda, tj. nádvoøí bude rozdìleno na ètverce o velikosti cca 4 x 4 m a v nich bude postupnì ruèním výkopem provedena sondá a na skalní podlo í (hloubka 0,2 2 m). Archeologické vykopávky se ovšem nebudou provádìt ve všech ètvercích, nýbr ob ètverec. Pokud v daném ètverci nebudou nalezeny ádné historické pozùstatky, sousední ètverce se pøeskoèí, pokud ovšem bude ètverec obsahovat historický nález, bude nutné prozkoumat celé okolí dùkladnìji. Prozkoumané ètverce budou následnì pøedávány zpìt firmì Strabag, a. s., k provedení nového povrchu. Poté bude sejmuta dla ba na ji ní stranì nádvoøí blí e k muzeu (bude se postupovat smìrem od Rumpálu ke kapitulní síni) a postup prací archeologù i stavební firmy bude obdobný. Na zbytku ploch všech tøí hradních nádvoøí bude pøi zemních pracích provádìn pouze archeologický dohled. V rámci druhého projektu Obnova a nové vyu ití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu (SROP) probíhaly práce uvnitø objektu knihovny; jednalo se zejména o práce bourací a elektroinstalaèní a dále byly provedeny rozvody ústøedního topení. Souèasnì byly pod dohledem archeologù hloubeny základy pro výstavbu nové hradební zdi u øeky. Na základì provedených sond bude nová hradební zeï postavena pøesnì v místech pùvodní støedovìké zdi, která byla spolu s mlýnem a dalšími historickými objekty zboøena v období II. svìtové války. Mìstská policie Strakonice Ve dvou pøedcházejících èíslech Zpravodaje jsme se dotkli otázek souvisejících s novým, tzv. tabákovým zákonem. Bìhem prvního mìsíce jsme spíše upozoròovali na znìní zákona a pøestupky øešili domluvou. V mìsíci únoru však ji padly blokové pokuty spojené s porušováním zejména 8, který zakazuje kouøit na vymezených místech. Tento pøestupek øešili strá níci v sedmnácti pøípadech. Ze sedmi set padesáti dvou událostí, které jsme dále v únoru zaregistrovali, øešili strá níci ètyøi sta devìt pøestupkù v dopravì, provedli ètyøiadvacet kontrol osob, v devadesáti ètyøech pøípadech vyrá eli na oznámení od vás, obèanù. K opravám bylo pøedáno tøicet komunikaèních závad, byly øešeny tøi èerné skládky na území mìsta. Strá níci dále zkontrolovali tøiatøicet psù, jeden skonèil v útulku v Písku. Pøi pravidelných kontrolách barù a heren byla ulo ena dne v jednom z místních podnikù bloková pokuta obsluze za podávání alkoholu mladistvým. Opilého mu e vykázali strá níci dne v odpoledních hodinách z dopravního prostøedku jedoucího od Èeských Budìjovic. Dne byl v ranních hodinách øešen v blokovém øízení pøestupek devatenáctiletého mladíka, který si budovu ÈD pod vlivem alkoholu spletl s noclehárnou. Dne byl v noèních hodinách pøedán do rukou Policie ÈR mu, který v ulici Na Strá i sedl po po ití alkoholu za volant svého vozu. Pøi kontrole toto nosti bylo strá níky navíc zjištìno, e mu nevlastnil øidièský prùkaz. Dne ve veèerních hodinách museli strá níci pou ít donucovacích prostøedkù proti mu i, který pod vlivem alkoholu napadal ostatní hosty v jedné z místních restaurací. Své jednání bude dále vysvìtlovat pøed komisí veøejného poøádku pøi MÚ Strakonice. V supermarketech byly zadr eny zamìstnanci ètyøi osoby pøi drobných kráde ích, které dále øešili strá níci mìstské policie. Na konci mìsíce bøezna zaènou zamìstnanci technických slu eb s pravidelným jarním úklidem mìsta. Chtìl bych po ádat všechny majitele motorových vozidel, aby dbali dopravního znaèení, které bude samozøejmì v pøedstihu umís ováno do jednotlivých lokalit mìsta. Pomù ete tím zejména k bezproblémovému úklidu pøed svými domy. Milan Michálek, velitel strá níkù MP Strakonice Výzva obèanùm Vyzýváme obèany, kteøí obdr eli k dalšímu vyu ití od stavební firmy døevotøískové desky z demolice pavilonu I. stupnì Základní školy Pová ská, aby se pøihlásili na Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí. Je podezøení, e stavební firma likvidovala vznikající odpady nezákonným zpùsobem. Vzhledem k tomu, e pøedmìtný pavilon byl postaven z nevhodných, zdravotnì závadných materiálù, existuje zvýšené riziko karcinogenního vlivu tohoto materiálu pøi jeho následném vyu ití. Kontaktovat nás mù ete na tel. èíslech a Dìkujeme za spolupráci. Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí Strakonická televize i na internetu Upozoròujeme strakonické obèany i další zájemce o dìní v našem mìstì a jeho okolí, e od bøezna je mo né sledovat vysílání Strakonické televize i na internetu. Aktuální zpravodajský blok ve formì videosouboru i v textové podobì naleznete na oficiálních stránkách mìsta Strakonice (www.strakonice.net), portál Turista. Upozoròujeme, e zatím jde o zkušební provoz. Mgr. Robert Malota, šéfredaktor Strakonické televize

5 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na duben 2006 Úterý 4. dubna Divadlo Járy Cimrmana: LIJAVEC Dùm kultury hod. Støeda 5. dubna KONCERT JAROMÍRA NOHAVICI (vyprodáno) Dùm kultury hod. Sobota 8. dubna TATOO JAM 4. roèník celostátní tetovací show za úèasti pøedních tetovacích studií. Souèástí této celodenní akce je doprovodný program: piercingová exhibice (Hell Praha), malování na tìlo (Henna), Art fussion, rockový koncert (LADMINE SPRING, BETTER WAY, THE SLAPDASH). Dùm kultury hod. JAK NA BYDLENÍ ÈSOB Hypotéka S ČSOB Hypotékou můžete financovat koupi, výstavbu i modernizaci jakékoliv nemovitosti ÈSOB Hypotéka bez dokládání pøíjmù Uvažujete o koupi bytu či stavbě domu a nechcete bance sdělit kolik vyděláváte? U ČSOB Hypotéky bez dokládání příjmů nejsou vaše příjmy podstatné. ÈSOB Americká hypotéka Stavíte nebo modernizujete svépomocí, takže nemáte potřebné doklady? Nebaví vás předkládat účet za každou cihlu? ÈSOB Hypotéka 2 v 1 Přij te rovnou k hotovému! Poři te si bydlení s ČSOB Hypotékou 2 v 1. Získáte peníze nejen na samotný byt nebo dům, ale navíc vám půjčíme i na jeho zařízení. A to vše za stejný úrok! ÈSOB Pùjèka na lepší bydlení Chcete lépe bydlet, ale nemůžete využít hypotéku ani dlouho čekat, na úvěr ze stavebního spoření? Využijte ČSOB Půjčku na lepší bydlení a můžete začít stavět, shánět byt, renovovat, zařizovat Neèekejte, a na to našetøíte! ČSOB pobočka Strakonice - Lidická 514 Bližší informace: Stanislav Levý Hana Benešová ČSOB pobočka Strakonice - Palackého náměstí 106 Bližší informace: Karel Šmrha Marie Táborová Úterý 11. dubna NIKDO NENÍ DOKONALÝ Televizní natáèení TV PRIMA. Zábavný poøad s Jiøím Krampolem a jeho hosty. Dùm kultury a hod. Ètvrtek 13. dubna KONCERT SKUPINY GWALARN Repertoár skupiny Gwalarn se skládá z bretonských písní, zpívaných jak v bretonštinì, tak ve francouzštinì. Dùm kultury hod. Støeda 19. dubna Na návštìvì u hudební skupiny PIANKO Kino U Mravenèí skály hod. Ètvrtek 20. dubna VEÈERY NEJEN PRO ENY AURA A GEOPAT. ZÓNY Pøednáší Ing. Vincent LÁSZLO. Dùm kultury hod. Pátek 21. dubna sobota 22. dubna PORTA Regionální kolo interpretaèní postupové soutì e, zamìøené na folkovou, trampskou a country hudbu. Dùm kultury od hod od hod. jako host vystoupí skupina FOLK ŠOK. Úterý 25. dubna KPH CHLAPECKÝ SBOR BONIFANTES Sbormistr Jan Míšek, klavírní doprovod Michal Hanuš, Petr Vacek Dùm kultury hod. Ètvrtek 27. dubna Div. pøedplatné Pra ská divadelní agentura Jiøí Just: Pøíbìh COCO CHANEL Královna módy, jedna z nejbohatších en svìta, sebevìdomá paní kapitalistka s bøitkým a cynických humorem, nepøestala být nikdy neš astnou naivní švadlenkou, tou ící mít to, co vìtšina en: man ela a dítì. Celo ivotní sleèna však mìla štìstí v kartách a smùlu v lásce. Pokud si to ovšem nezavinila sama. Všechny její lásky a jenom tìch Velkých a Zaruèenì Posledních sama napoèítala pìt konèí tragédií èi krachem. Hrají: Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Jan Èenský, Lumír Olšovský. Dùm kultury hod. Nedìle 30. dubna NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU K poslechu a tanci hraje Jan Vondrášek. Zábavné odpoledne nejen pro døíve narozené. Dùm kultury hod. Dùm kultury Strakonice 11. dubna 2004 Nikdo není dokonalý Televizní natáèení zábavného poøadu TV PRIMA, moderátor Jiøí Krampol a jeho hosté. Zaèátek v 17,30 hod. Hosté: Ludìk Sobota populární komik, známý z televizních filmù (Jáchyme, hoï ho do stroje, Zítra to roztoèíme, drahoušku, Ještì vìtší blbec, ne jsme doufali, atd.) Luboš Xaver Veselý moderátor a showman v rádiu Frekvence 1 Zaèátek v 20,00 hod. Hosté: Petra Špindlerová populární hereèka známá pøedevším ze seriálu Rodinná pouta, kde ztváròuje roli sekretáøky Hanièky Zikové, Miloslav Mejzlík známý herec proslavený seriálem Rodinná pouta, kde ztváròuje roli podnikatele Hynka Skály

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 KINO OKO STRAKONICE Nedìle 1. pondìlí 3. dubna USA, komedie, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: všem Finty DICKA A JANE vstupné 70,- Kè Peníze, nebo ivot! Re ie: Dean Parisot Hrají: Jim Carrey, Téa Leoni, Angie Harmon, Alec Baldwin ad. Falcon Úterý 4. ètvrtek 6. dubna SR/ÈR, psychologický, 84 doporuèená pøístupnost: od 12 let O DVÌ SLABIKY POZADU vstupné 60,- Kè Zuzana. Chce všechno nestíhá nic. Chce se zamilovat neví do koho. Chce zpomalit neví jak. Re ie: Katarína Šulajová Hrají: Zuzana Šulajová, Anna Ferenczy, Marek Majeský, Mikuláš Køen ad. Kinofa Pátek 7. nedìle 9. dubna POZOR!!! od a hod. USA, melodrama, titulky, 146 min pøestávka doporuèená pøístupnost: od 12 let GEJŠA vstupné 70,- Kè I gejša mù e milovat. Re ie: Rob Marshall Hrají: Zhang Ziyi, Ken Watanabe, Gong Li, Michelle Yeoh ad. Falcon Pondìlí 10. úterý 11. dubna USA, komedie, titulky, 92 doporuèená pøístupnost: všem RÙ OVÝ PANTHER vstupné 60,- Kè Inspektor Jacques Clousseau? Jméno, které vzbuzuje hrùzu ve všech zloèincích svìta! Re ie: Shawn Lewy Hrají: Steve Martin, Jackie Chan, Kevin Kline, Jean Reno ad. Bontonfilm Støeda 12. úterý 18. dubna ÈR, rodinná komedie, 104 doporuèená pøístupnost: všem RAF ÁCI vstupné 85,- Kè Hledám roštìnku. Zn.: Na pokusy Re ie: Karel Janák Hrají: Vojta Kotek, Jiøí Mádl,Veronika Freimanová, Hrají: Milan Šteindler, Jiøina Jirásková ad. Falcon Støeda 19. ètvrtek 20. dubna USA, thriller/horror/krimi, titulky, 93 doporuèená pøístupnost: od 15 let SAW 2 vstupné 65,- Kè Z téhle show se vypadnout nedá. V téhle show se nehlasuje. V téhle show prostì pøe ijete, nebo ne. Re ie: Darren Lynn Bousman Hrají: Tobin Bell, Lyriq Bent, Tim Burd ad. Hollywood Pátek 21. nedìle 23. dubna POZOR!!! pouze v hod. ÈR, animovaný rodinný, 90 doporuèená pøístupnost: všem FIMFÁRUM 2 vstupné 65,- Kè Pohádek není nikdy dost. A navíc tohle nejsou jen tak ledajaké Re ie: Vlasta Pospíšilová, Bøetislav Pojar, Jan Balej, Aurel Klimt Falcon Pátek 21. nedìle 23. dubna POZOR!!! pouze od hod. USA, romantický/komedie, èeské titulky, 108 doporuèená pøístupnost: od 15 let CASANOVA vstupné 70,- Kè Milostný ivot nejslavnìjšího svùdníka všech dob. Re ie: Lasse Hallström Hrají: Heath Ledger, Sienna Miller, Jeremy Irons, Oliver Platt ad. Falcon Pondìlí 24. støeda 26. dubna USA, komedie, èeské titulky, 93 doporuèená pøístupnost: od 15 let HELE, KÁMO, KDO TU VAØÍ? vstupné 65,- Kè Další povedený flák od autorù Prci, prci, prcièky! Jaké si to uvaøíš, takové si to sníš. Zachutná vám tak, e vylí ete pekáè. Bláznivá komedie o frustrovaném personálu, lakomých hostech a podivném jídle. Re ie: Rob McKittrick Hrají: Ryan Reynolds, Anna Raris, Justin Long ad. Hollywood Ètvrtek 27. pátek 28. dubna USA, animovaná komedie, èeský dabing, 92 doporuèená pøístupnost: všem DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA vstupné 60,- Kè Komedie hýøící akcí, romantikou a nerozbitným pøátelstvím. Pøi tom roztaje srdce všech nezávisle na vìku. Re ie: Carlos Soldanha Bontonfilm Sobota 29. nedìle 30. dubna USA, horror, titulky, 95 doporuèená pøístupnost: od 18 let HOSTEL vstupné 70,- Kè Nejhrùznìjší film posledních deseti let Re ie: Eli Roth Hrají: Jay Hernandez, Derek Richardson, Hrají: Barbara Nedeljakova, Jana Kadeøábková ad. Falcon KINO U MRAVENÈÍ SKÁLY TEL.: Úterý 4. a ètvrtek 6. dubna od hod. Rusko, akèní/váleèný/drama, titulky, 99 doporuèená pøístupnost: od 12 let PRVNÍ PO BOHU vstupné 60,- Kè Velitel ruské ponorky Alexander Marinin musí nejen tvrdì bojovat s fašisty, ale také uhájit své postavení a lásku. Snímek o pøátelství a zradì. Re ie: Vasilij Chiginsky Hrají: Dmitrij Orlov, Michael Gomiašvili, Hrají: Vladimir Gos uchin, Liza Boyarskaya ad. Bioscop Úterý 11. a ètvrtek 13. dubna od hod. Mexiko, komedie, titulky, doporuèená pøístupnost: od 15 let KACHNÍ SEZONA vstupné 60,- Kè Co jsi dìlal, kdy ti doma naposledy vypnuli proud? Re ie: Fernando Eimbcke Hrají: E. Arreola, D. Catano, D. Miranda ad. Aerofilms Støeda 12. dubna od hod. VB/SRN, psychologický, titulky, 111 doporuèená pøístupnost: od 15 let MÙJ BRATR TOM vstupné 60,- a 50,- Kè Nic ti neublí í, kdy se nedáš. Re ie: Don Rotheroe Hrají: Jenna Harrison, Ben Whishaw, Adrian Rawlins ad. CinemArt Úterý 18. a ètvrtek 20. dubna od hod. ÈR, komedie, 95 doporuèená pøístupnost: od 15 let ROMÁN PRO ENY vstupné 60,- Kè Úspìšná komedie re iséra Filipa Renèe je natoèena podle stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha. Re ie: Filip Renè Hrají: Z. Kanoczová, S. Stašová, M. Vašut, M. Donutil, L. Nìrgešová ad.bioskop Úterý 25. a ètvrtek 27. dubna od hod Francie/Belgie, drama/psychologický, titulky, 102 dopor. pøístupnost: od 12 let KDY OTAR ODEŠEL vstupné: 60,- Kè I jedna nevinná le mù e promìnit váš ivot. Re ie: Julie Bertucelli Hrají: E. Gorintin, T. Kalandadze ad. CinemArt Zmìna programu vyhrazena. Pøipravujeme na kvìten 2006 Støeda 3. kvìtna Pøednáška Dušan Vávra. Støeda 10. kvìtna Koncert JIØÍHO KRÁLÍKA a ROWDY RASCALS. Nedìle 14. kvìtna Nedìlní odpoledne s písnièkou k poslechu a tanci. Ètvrtek 18. kvìtna Veèery nejen pro eny. Sobota 20. kvìtna V rámci zahájení turistické sezony Divadlo CONTINUO poulièní pøedstavení VAKOKODESKA. Prùvod od strakonické radnice na Palackého námìstí. Zaèátek hod. Pondìlí 22. kvìtna Besídka divadla SKLEP Pátek 26. kvìtna sobota 27. kvìtna JAMBOREE 2006 Festival JAMBOREE 2006 pøináší pøíznivcùm bluegrassové a country hudby vystoupení nejlepších souborù a sólistù tohoto ánru. Pøedprodej a rezervace vstupenek na akce poøádané MìKS a filmová pøedstavení: Dùm kultury pøízemí, tel.: Otevøeno: PO PÁ , hod. Kino OKO, tel.: Otevøeno: PO NE hod. Rezervace pøes internet

7 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Do knihovny pøijde Andersen H. Ch. Andersen se stal symbolem pohádkáøù celého svìta. Dìti si ho mohou pøiblí it v pásmu nazvaném MO NÁ PØIJDE I ANDERSEN, které pøipravil spolu se ŠK a Divadelním spolkem F. L. Èelakovského pod vedením V. Slanaøe. O ijí nejen známé a krásné pohádky, ale i postava pohádkového velikána H. Ch. Andersena. Pásmo je pøipraveno pro školy a termín bude urèen dle dohody. () Smrt krásné stopaøky Beseda nad knihou Hynka Klimka, která vypráví o tøech týdnech hledání nezvìstné studentky Jany Štìpánkové, která zemøela v kvìtnu roku Jako hosté besedy budou: autor knihy Hynek Klimek, doc. MUDr. Jaroslav Zvìøina, CSc. (nebo PhDr. Jiøí Pospíšil), hejtman RNDr. Jan Zahradník, starosta mìsta Ing. Pavel Vondrys. Ve støedu v 16 hodin v kinosále U Mravenèí skály. () Šmidingerova knihovna Strakonice poøádá Zájezd na veletrh Svìt knihy do Prahy Koná se ve ètvrtek 4. kvìtna Odjezd v 7.45 hod. autobusem od vlakového nádra í ve Strakonicích, zastávka u Domova dùchodcù na Lidické. Návrat do hod. Cena: knihovníci zdarma, další zájemci 120,- Kè cesta + 200,- Kè + DPH vstup Pøihlášky: Šmidingerova knihovna, Oddìlení ZKI, Zámek 1, tel.: nebo Oddìlení pro dospìlé, Husova 380, tel.: () CALLA Sdru ení pro záchranu prostøedí a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás srdeènì zvou na výstavu fotografií PØÍRODA BOLETIC Poøádanou u pøíle itosti Dne Zemì v Šmidingerovì knihovnì, Husova ul. 380, Strakonice, od do , pondìlí pátek (mimo úterý) 8 18 hod. Výstava je souèástí aktivit Krajské sítì environmentálních center KRASEC a je podpoøena z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. () Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás zve na výstavu poøádanou u pøíle itosti Dne Zemì Naše adresa: Zemì Koná se v oddìlení nauèné literatury, Šmidingerova knihovna, Husova ul. 380, Strakonice od 12. dubna do 5. kvìtna 2006, otevøeno pondìlí a pátek (kromì úterý) 8 18 hod. Víme, kde ijeme? Co dìlat pro to, aby Zemì nestrádala a my s ní? Pøijïte se o našem bydlišti dozvìdìt nìco více. Pøipravili jsme pro vás ze svého fondu nìkolik zajímavých knih a dalších materiálù týkajících se prostøedí, kde ijeme. Souèástí jsou také informace o zdravém, ohleduplném pøístupu k naší planetì. Akce je souèástí aktivit Krajské sítì environmentálních center KRASEC a je podpoøena z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. Èajovna Inspirace a Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, knihovna s poradnou zamìøenou na ivotní prostøedí vás srdeènì zvou na ZELENÉ VEÈERY Ka dou 1. a 3. støedu v mìsíci od 18 hod. v dubnu 5. a v Èajovnì Inspirace v hotelu Bavor ve Strakonicích. Pojïte si s námi posedìt u zeleného èaje a povídat si o zelené pøírodì. V pøíjemném prostøedí èajovny vás èekají filmy, dokumenty, ètení o pøírodì, ohleduplném zpùsobu ivota vùèi pøírodì a nejen to. Projekt KRASEC je podpoøen z prostøedkù evropského sociálního fondu v ÈR a ministerstva ivotního prostøedí. Plán akcí na duben dubna OK Matematické olympiády pro 6., 7. a 8. tø. ZŠ 9. dubna Turnaj juniorù ve florbalu (Týn nad Vltavou) 11. dubna OK Biologické olympiády kat. C (od 8,00 v DDM Strakonice) 13. dubna Výlet ke koním do Štìtic (velikonoèní prázdniny) 19. dubna OK Pythagoriády (od 8,00 v ZŠ Dukelská, ST) 20. dubna Den Zemì pøírodovìdná soutì na Podskalí (od 14,00) 29. dubna Turnaj mu ù ve florbalu (Týn nad Vltavou) LETNÍ TÁBORY èervna Chorvatsko (ozdravný táborový pobyt pro dìti a mladší) èervence Zálesí I. bìh Lovci pokladù (Kapounová, Malá) èervence Zálesí II. bìh Mùj první tábor (Hrdlièková, Gruzovská) 23. èervence 5. srpna Zálesí III. bìh (Bartošová, Jurášová) èervence I. pøímìstský ve Vodòanech èervence II. pøímìstský tábor ve Vodòanech srpna III. pøímìstský tábor ve Vodòanech MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH Stálé sbírky muzea a strakonický hrad s vì í Rumpál budou pro veøejnost z dùvodu rekonstrukce nádvoøí do 30. kvìtna 2006 uzavøeny. AKCE 12. dubna v hodin Terra Incognita MONGOLSKO Pøednáší p. Sedlák. Z dùvodu rekonstrukce hradního nádvoøí se pøednáška koná v Domì dìtí a mláde e, Na Ohradì 417 spoleèenský sál. Pøedprodej vstupenek v CK Ciao... Pøipraveno ve spolupráci s CK Ciao dubna v hodin Benefièní koncert v kapitulní síni strakonického hradu Gabriela Pechmanová - soprán. Pro pracovníky gynekologického oddìlení strakonické nemocnice. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 STARZ STRAKONICE DUBEN 2006 PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V DUBNU 2006 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) x ÚT ( x) ST * o x ( x; x) (kondièní plavání) ÈT ( x) PÁ ( x) ( x) (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu Vysvìtlivky: o plavání pro tìhotné Vysvìtlivky: * plavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuální program v páteèních Listech Strakonicka, na infolince nebo na webu: teletext TV NOVA str SPORTOVNÍ HALA TJ ČZ ZVEME VÁS Na všechny lekce je nutná rezervace. Veškeré informace a rezervace: Přímo na baru ve fitness Sportovní hala nebo na tel. č.: FITNESS PLAVECKÝ STADION PO ÚT PÁ SO NE SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù mo nost vyu ití slu eb osobního trenéra, tel.: SAUNA PO zavøeno ÚT eny ST mu i ÈT spoleèná PÁ eny SO mu i NE zavøeno ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE STARZ VÝJIMKY KRYTÝ BAZÉN 17. dubna 2006: FITNESS NA PLAV. STADIONU 17. dubna 2006: KURZY PRO NEPLAVCE Pondìlí, ètvrtek hod. pro dìti od 5 let Na Køemelce Strakonice web: Zmìny programù jsou vyhrazeny!

9 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 PORADENSTVÍ PÉÈE O PLE, LÍÈENÍ, TRVALÁ ÚPRAVA VÁHY Vhodné i pro vyšší nadváhu. Bezplatná konzultace na telefonním èísle: PÙJÈKY ÚVÌRY HYPOTÉKY AMERICKÉ HYPOTÉKY hotovostní úvìry do ,- Kè bez ruèitele man elé pro ka dého samostatnì a ,- Kè splatnost 1 rok a 30 let ,- Kè do 1. týdne, hypotéky do 3 týdnù zaplatíme za vás i poplatky (bankovní, znalecký odhad, smlouvy) zajistíme znalecký odhad kupované nemovitosti nebo bytu a pøijdeme za vámi Náš kompletní servis z bankovního sektoru na dùm, byt, pøiúvìrování, na cokoliv. Tel.: Mediální partner mìsta Strakonice Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROU KU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice è. p. 108, a to ka dou støedu od 16,00 do 17,00 hodin. Sportování dìtí je zamìøeno na všechny míèové hry a všestranný pohybový rozvoj. Cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na tel.: , mobil: Bli ší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici è. p PØEPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTI ENÍM AUTOMOBILEM SE ZDVI NOU PLOŠINOU Pøepravu za výhodných finanèních podmínek pro dr itele prùkazu ZTP, ZTP/P. Mo nost vyu ití auta k pøepravì k lékaøi, do lázní, na úøady, na výlety i pro malou skupinu osob, atd. Centrum pro zdravotnì posti ené JK pracovištì Strakonice, Stavbaøù 213, tel./fax.: Letní tábor se sportem a hrou 2006 (Urèeno pro dìti od 6 do 15 let) Termín: Cena: do 12 let 3.200,- Kè do 15 let 3.350,- Kè. Outdoor and fighter camp 2006 (Urèeno zájemcùm od 15 do 29 let) Termín: Cena: 4.100,- Kè Pøihlášky a info: Bc. Marek Šulc, tel.: prodá: POSLEDNÍ VOLNÉ NOVÌ VYBUDOVANÉ GARÁ E NA SÍDLIŠTI ŠUMAVSKÁ VE STRAKONICÍCH Prodejní cena: ,- Kè + DPH Mo nost splátek ji od 1.930,- Kè mìsíènì Kontakt: Jan Matulka realitní kanceláø, Velké námìstí 2, Písek Tel/fax: Mobil: , url:

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 Èasový harmonogram strojního èištìní mìsta Nasazení strojního èištìní je naplánováno od 28. bøezna do 19. kvìtna Celkový úklid mìsta je rozdìlen na 33 pracovních dnù do 33 pracovních úsekù. Ulice, které zde nejsou uvedeny, byly èištìny ji v bøeznu. Datum: Den: Pracovní úsek: PO parkovištì u Švandy dudáka, Bezdìkovská a k JÈE, Školní, Dukelská ke škole ÚT Stavbaøù, Dru stevní, Klostermannova, Dukelská ST Dopravní, Textilákù, Heydukova k VAK, Heydukova slepá + sídlištì ÈT Palackého námìstí, sídlištì Tr ní, chodník kolem plaveckého stadionu, Køemelka PÁ Tovární + viadukt, Prácheòská k mostu Mutìnice, Jeronýmova, Zeyerovo nábøe í PO sídlištì 1. Máje, Dr. Hradeckého ÚT Arch. Dubského, Šmidingerova, Svojsíkova, Erbenova, Dr. Fifky ST Zvolenská, parkovištì Zvolenská u Ráje, Havlíèkova, Zahradní ÈT Chelèického, Mírová, B. Nìmcové, Bavorova PÁ Rezerva ÚT Smetanova, Sv. Èecha, elivského, i kova, Plánkova, Tylova, Bezruèova ST Jiøího z Podìbrad, Máchova, Jiráskova, Mánesova, Vrchlického, Baarova ÈT Skupova, Švandy dudáka, toèna MHD PÁ Mikoláše Alše, Rybnièní, Jezerní, Vodní, Jezárky PO Lesní ulice od Ptákovické na konec lesa, Ptákovická, Strojaøù, U Zahrádek, Hranièní horní èást po ulici Pová ská, U Studánky ÚT Pová ská po ulici Hranièní, Pohranièní strá e, Šumavská po ulici Hranièní, Boubínská ST Nad Školou, Na Stráni, Pová ská od ulice Hranièní, Bohumila Havlasy ÈT Hallova, Šumavská stará èást, Václavská, Èeských lesù, Hranièní dolní èást PÁ Pøední Ptákovice, Lesní (zast. èást), Trachtova, Buèkova, Karla Dvoøáka ÚT Hrad, Dubovec, špejchar, pivovar, Lázeòská ST sídlištì Mír Obráncù míru, Kosmonautù, Mláde nická ÈT sídlištì Mír Spojaøù, parkovištì u Telecomu, Rennerovy sady PÁ Rezerva ÚT Høbitov parkovištì + ke gará ím ST Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Dubová ÈT Borová, Jedlová, Tisová, Vodárenská, Pod Hájovnou, Buková, Dubová PÁ Starý Dra ejov, Virtova Ves, Støela PO Nový Dra ejov ÚT Hajská ST Hajská, Modlešovice ÈT Písecká podél firmy Protom, JÈE, podjezd k velkoobchodu firmy Pecha, jatka Hradský PÁ Budovatelská, Raisova, Nerudova PO Rezerva ÚT Rezerva Kompetence zacházení s medii aneb Ovládáme my je, nebo ona nás? Povídání o vlivu TV, PC, mobilního telefonu a dalších medií s uèiteli Svobodné Waldorfské školy z Písku. Uskuteèní se v úterý od 17,00 hod. v MŠ Lidická 1. tøída HVÌZDIÈKA. PÙJÈOVNA REHABILITAÈNÍCH A KOMPENZAÈNÍCH POMÙCEK Nabízíme k zapùjèení pomùcky do domácího prostøedí za symbolickou cenu. Jedná se pøedevším o mechanické a elektrické vozíky, chodítka, WC køesla, sedaèky do vany, polohovací postele, antidekubitní podlo ky atd. Centrum pro zdravotnì posti ené JK pracovištì Strakonice, Stavbaøù 213, tel./fax: Zvláštì chránìné a ohro ené rostliny Strakonicka (13) K letošnímu pokraèování informací o zvláštì chránìných rostlinách na Strakonicku byl vybrán druh, který patøí do skupiny nejvíce ohro ených. Tato rostlina byla v minulosti souvisle rozšíøena v oblasti mezi Vltavou a Brdy na jih a po Èeskokrumlovsko. Rostla na nehnojených vlhèích loukách a pastvinách udr ovaných kosením a døíve hlavnì pastvou. Ještì v 60. letech minulého století bylo na sousedním Písecku v okolí Cerhonic a Mirotic známo pøes dvacet lokalit. Rostlina zde tvoøila bohaté populace a ka doroènì zde rozkvétaly tisíce exempláøù. I na Strakonicku bylo nìkolik menších naleziš. Jistì se asi ptáte, o jakém druhu to vyprávím. Tato, dnes kriticky ohro ená rostlina, je HOØEC JARNÍ (Gentiana verna L.). Je to vytrvalá rostlina s dlouhým plazivým oddenkem nesoucím listovou rù ici. Lodyha s jedním kvìtem je a 3 cm vysoká, bìhem rozkvétání se prodlu uje. Kvìty mají záøivì sytou azurovou barvu. Hoøec jarní rozkvétá vìtšinou v prvních kvìtnových Hoøec jarní dnech. Lokality hoøce jarního na území ji ních Èech postupnì zanikaly. V 70. letech minulého století byly louky a pastviny s výskytem hoøce na Písecku a Strakonicku rozorávány a pøemìòovány na pole, vlhèí louky byly odvodòovány. Pøi tìchto úpravách byly hoøce nenávratnì znièeny. Na Strakonicku se zachovala jen jediná lokalita, která v té dobì patøila mezi chránìná území. Tato skuteènost ji sice zachránila pøed rozoráním a odvodnìním, ale nezabránila jejímu poškození. Chránìné území bylo nedopatøením pøi jarním ošetøování pastvin pracovníky jednotného zemìdìlského dru stva nìkolikrát pohnojeno umìlými hnojivy, co mìlo za následek vyhynutí hoøcù a postupnou pøemìnu pastviny na louku. A tak dnes na bývalé pastvinì, kde v minulosti na jaøe rozkvétaly tisíce hoøcù, s bídou najdeme asi deset kvetoucích rostlinek. V ÈR jsou v souèasné dobì jen tøi nalezištì hoøce jarního, kterému hrozí úplné vyhynutí. Václav Chán Dobrá zpráva pro milovníky pøírody a ptactva zvláš ÈSOP Strakonice pøipravuje na zaèátek mìsíce kvìtna výlet do CHKO Tøeboò, kde chceme ukázat zájemcùm o pøírodu nejen nádhernou oblast tøeboòských rybníkù, ale i hnízdištì kormoránù, která jsou místní raritou. Výlet je urèen jak pro èleny ÈSOP a MOP, tak pro zájemce z veøejnosti. Pøesný termín a bli ší informace o programu budou zveøejnìny na nástìnkách v Šmidingerovì knihovnì a gymnáziu. Jedná se o celodenní výlet (sobota), doprava autobusem zajištìna, jídlo s sebou. Zájemci se mohou hlásit u paní Aleny Hrdlièkové, Šmidingerova knihovna, hudební oddìlení, Husova ulice. Strakoniètí leteètí modeláøi hodnotili rok 2005 Tradiènì v restauraci Palermo hodnotili leteètí modeláøi ze Strakonic rok Klub má 29 èlenù. Ve sportovní èinnosti jsme dosáhli nìkolika úspìchù. Tradiènì probìhla okresní liga házedel. V mladších ácích zvítìzil Petr Vozandych z Volynì, ve starších ácích Tomáš Flandera z Blatné, v juniorech Ondøej Koman z Blatné a v seniorech Petr Vozandych z LMK Strakonice. Velkým úspìchem byl Svìtový pohár v Táboøe, kde v kategorii vìtroòù obsadil Roman Volf 2. místo a Václav Patìk v motorových vìtroních zvítìzil. Úèastnili jsme se 3. mistrovství Èeské republiky. Ve vìtroních kategorie FIA obsadil Luboš Slavíèek 15. místo, Jaroslav Man 18. místo, Jaromír Zdenìk 22. místo, Roman Volf 38. místo a Jan Raus 49. místo. V motorových vìtroních kategorie FIC Josef Švrèek 2. místo a Václav Patìk 5. místo. Ve vìtroních kategorie FIH obsadil Jaroslav Man 7. místo, Michal Pán 16. místo, Roman Volf 25. místo a Jan Raus 32. místo. V motorových vìtroních kategorie FIJ získal Václav Patìk opìt vítìzství a Josef Švrèek 7. místo. V národních kategoriích gumákù obsadil Václav Patìk 1. místo, Michal Pán 5. místo, Jaromír Zdenìk 17. místo, Jan Raus 19. místo, Jaroslav Man 20. místo. V kategorii vìtroòù A3 Michal Pán 3. místo. V letních mìsících jsme uspoøádali soutì radiem øízených vìtroòù a vìtroòù s pohonem elektrickým motorem. Po tìchto soutì ích mìla probìhnout pøedvádìcí show pro diváky, ale poèasí bylo tentokrát proti a déš zhatil naše plány. Jan Raus, pøedseda klubu

11 DUBEN 2006 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Grantový program mìsta Strakonice pro rok 2006 na podporu kultury, cestovního ruchu a zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury Ji ètvrtým rokem mìsto Strakonice podporuje kulturu a cestovní ruch formou grantù. Jedná se o podporu vìtších projektù, které svým nápadem, významem a charakterem mohou pøispìt ke kulturnímu dìní ve mìstì, k jeho zviditelnìní apod. Bylo by urèitì škoda, aby zajímavé nápady zanikly jen pro nedostatek finanèních prostøedkù. Proto byl i pro letošní rok vyhlášen Grantový program mìsta Strakonice pro rok 2006 na podporu kultury, cestovního ruchu a zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury. Vzhledem k oslavám 640. výroèí mìsta Strakonice v roce 2007 budou upøednostòovány projekty, které budou s oslavami souviset nebo by mohly být jejich souèástí. Vše má však svá pravidla, a tak ní e uvádíme nejdùle itìjší informace, které byste mìli vìdìt, ne podáte ádost. 1. Cíle a priority programu Hlavním zámìrem uvedeného grantového programu je podpora rozvoje kultury, cestovního ruchu a zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury. Zvýšení pøita livosti Strakonic jako kulturního a turistického centra regionu pro domácí i zahranièní návštìvníky. Vzhledem k oslavám 640. výroèí mìsta Strakonice v roce 2007 budou upøednostòovány projekty, které budou s oslavami souviset nebo by mohly být jejich souèástí. 2. Podmiòující kritéria naplòovat cíle programu, být pøipraven k realizaci, rozpoèet musí vycházet z reálného pøedpokladu a musí být prùhledný. Realizace projektù musí probìhnout nejdéle do konce roku Vlastní vyúètování musí být dle Pravidel pro poskytování dotací mìsta Strakonice, a to do dvou mìsícù po ukonèení akce. 3. Finanèní rámec programu Celková èástka, která je pro grantový program na rok 2006 k dispozici, èiní Kè ,-. Ka dá zmìna musí být provedena pouze rozpoètovým opatøením, které odsouhlasí RM. Výše pøíspìvku mìsta Strakonice bude posuzována individuálnì komisí, ve výjimeèných pøípadech mù e být a do výše 100 % po adované èástky. 4. Opatøení V rámci tohoto opatøení budou podpoøeny následující druhy aktivit: poøádání semináøù, výstav a ostatních aktivit podporujících rozvoj kultury vèetnì historie a památek, tisk publikací, propagaèních tiskovin, poøádání festivalù a koncertních cyklù hudby rùzných ánrù, podpora zájmové èinnosti mláde e v oblasti kultury, podpora divadelních festivalù a kulturních slavností, podpora kulturních aktivit s dùrazem na integraci handicapovaných. 5. ádost o grant a po adovaná dokumentace ádosti musí být pøedlo eny na pøedepsaném formuláøi. Formuláø ádosti o pøidìlení grantu mìsta Strakonice, další formuláøe a informace jsou k dispozici na www stránkách mìsta Strakonice www. mu st.cz a na odboru školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice, Velké námìstí 2 sl. Š. Kùsová. 6. Termín podání: Koneèný termín pro pøijímání ádostí je dne 10. kvìtna Jakákoliv ádost obdr ená po koneèném termínu bude automaticky zamítnuta. Do 10. èervna 2006 hodnotící komise rozhodne o pøíspìvcích a následnì vyrozumí adatele. 7. Bli ší informace: odbor školství a cestovního ruchu Mìstského úøadu Strakonice, Šárka Kùsová, tel , st.cz Pøíspìvky na kulturní èinnost pro rok 2006 Také v letošním roce podpoøí mìsto Strakonice oblast kultury. V rozpoètu bylo pro tuto oblast vyèlenìno ,- Kè. Na základì jednání komise pro kulturu a cestovní ruch bylo radì mìsta doporuèeno tuto èástku rozdìlit na tøi èásti ,- Kè bylo vyèlenìno na granty na kulturu pro rok 2006 (viz èlánek výše), ,- Kè na èinnost v oblasti kultury ( ádosti do 30. dubna 2006) a ,- Kè bude pro pøíspìvky na kulturní akce. S tímto doporuèením Rada mìsta Strakonice dne 1. bøezna 2006 souhlasila (usn. è. 206/2006). Rozdìlování pøíspìvkù se øídí Pravidly pro poskytování finanèních pøíspìvkù na kulturní èinnost podrobnosti na nebo na odboru školství a cestovního ruchu u Šárky Kùsové, tel ádosti o pøíspìvek na kulturní èinnost se pøedkládají do 30. dubna 2006, zatímco o podporu jednotlivých akcí je mo né ádat v prùbìhu celého roku, v dy pøed konáním konkrétní akce. Všechny ádosti musí být písemné a mìly by obsahovat popis èinnosti (akce), vyèíslení celkových nákladù, návrh výše pøíspìvku a sdìlení, na co budou finance pøípadnì pou ity. Všechny ádosti posoudí komise pro kulturu a cestovní ruch s pøihlédnutím k významu, charakteru a zamìøení èinnosti èi akce. O poskytnutí a výši pøíspìvku nakonec rozhodne rada mìsta na základì stanoviska komise. Písemné ádosti zasílejte na Mìstský úøad Strakonice, odbor školství a cestovního ruchu, Šárka Kùsová, Velké námìstí 2, Strakonice. Podle kalendáøe máme ji jaro, to znamená, e se blí- í nová turistická sezona. A tak vypadá i naše pracovní náplò. Pøípravy na letní nápor turistù jsou v plném proudu. Sna íme se zaktualizovat naše informaèní materiály, zejména ty, které se týkají ubytovacích mo ností. Chceme pøesnìji zmapovat jejich kvalitu a slu by. Sna íme se navazovat spolupráci i s novými ubytovateli, popø. jinými subjekty, pùsobícími v oblasti cestovního ruchu. Kromì èinností týkajících se infocentra pøipravujeme také program na zahájení turistické sezony. Tøetí roèník zahájení probìhne v sobotu 20. kvìtna a letošním místem konání akce je letní areál STARZ. Tìšit se mù ete na vystoupení dìtských pìveckých a taneèních souborù, výcvik psù nebo seskoky parašutistù. Chybìt nesmí ani pochod kapra Jakuba a samozøejmostí bude i pohoštìní s hudbou pro malé a velké diváky. V podveèer bude program pokraèovat uprostøed mìsta vystoupením divadla Continuo. Ale více vám ji neprozradíme, pøesný program zveøejníme v nejbli ším mo ném termínu. Z novinek v našem infocentru vám mù eme nabídnout rozšíøenou nabídku minikní ek (rozmìr 3 x 4 cm) kromì Strakonic máme také Šumavu a Hrady a zámky. Také opìt nabízíme knihu Historie podnikání na Strakonicku. Dále bychom vás rádi upozornili, e aèkoliv otevírací doba vìtšiny památek zaèíná ji tento mìsíc, na otevøení strakonického Muzea støedního Pootaví si budete muset z dùvodu rekonstrukce hradu poèkat a do konce kvìtna. Tìšíme se na vaši návštìvu. Za MIC Strakonice Mgr. Lucie Kadaòová a Jolana Synková DiS. () Dne probìhne Otevírání cyklistické sezony 2006 na Táborsku, konkrétnì na trase Tábor (kolem Lu nice) Sezimovo Ústí Kozí Hrádek Turovec Dlouhá Lhota Skopytce Tuèapy Dírná Èervená Lhota Pluhùv ïár Kardašova Øeèice Nitovice Drahov Veselí nad Lu nicí. Autobusy budou vypraveny z Èeských Budìjovic, Písku a v pøípadì naplnìní kapacity autobusu také ze Strakonic. Nadace Jihoèeské cyklostezky hradí úèastníkùm pøepravu kol, úèastníci si sami hradí jízdné. Máte-li zájem, mù ete se pøihlásit na Mìstském informaèním centru ve Strakonicích, tel.: Mateøské centrum Beruška Strakonice Otevøeno je ka dý všední den od 9.00 do hod. Pravidelný program: duben 2006 Po 9.30 Cvièení pro maminky s dìtmi od 1,5 roku Angliètina pro nejmenší od 3,5 roku Út 9.30 Výtvarný program pro dìti od 2 let St 9.30 Zábavièky pro dìtièky od 1,5 roku Èt Barvínek povídání a výtvarnièení od 3,5 roku (Ne)šikovné ruce výtvarnièení pro maminky Pá 9.30 Hraníèko hudebnì pohybový program od 1,5 Pøi mateøském centru funguje sociální poradna. Akce mimo pravidelný program: út 9.30 Zdobení kraslic vyfouknutá vejce s sebou st Nebojte se myši, mámo! a vzdìlání u vùbec ne = cca 45 minutová pøednáška o mo nostech vzdìlávání v práci s PC a o vzdìlávání obecnì (rekvalifikace, celo ivotní vzdìlávání, dálkové studium VŠ ) út 9.30 Pletení pomlázek st Kurz zdobení velikonoèních perníèkù s Jarkou Kubovou perníèky ke zdobení bude mo né zakoupit na místì èt 9.30 Velikonoèní besídka pojïte si pøipomenout velikonoèní zvyky, koledy a trochu si zatvoøit Kontakty: Tel.: (Štìpánka Halamová), (Šárka Nováèková); (Pavlína Trajerová); web:

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE DUBEN 2006 Památky, které pøe ily pøelom dalšího století RUMPÁL V našem cyklu, ve kterém postupnì pøedstavujeme strakonické památky, jsme se ji hradním prostorem zabývali, kdy jsme psali o rezidenci (záøí 2004), o strakonickém velkostatku (duben 2004) èi o Panské zahradì (leden 2005). Proto e areál hradu je znaènì rozlehlý a jeho stavební vývoj komplikovaný, budeme postupnì i nadále pøedstavovat pouze jeho jednotlivé objekty. Nyní tedy nìkolik øádek o asi turisticky nejpopulárnìjší hradní stavbì, o vì i Rumpálu. Rumpál nepatøí k nejstarším èástem hradu. Vznikl a pøi ranì gotické pøestavbì západního paláce, snad v druhé polovinì 13. století, kdy povstala mohutná hradba ohranièující areál hradu ze západu a severu. Uprostøed západní strany byla vetknuta okrouhlá vì s èelním bøitem zbudovaná z lomového zdiva, zvaná Rumpál. Hrad byl tehdy pøístupný jen od západu, tak e zde bylo mo no oèekávat pøípadný útok. Ka dý pøíchozí mohl být pohodlnì vidìn z hradního ochozu. Po levé ruce mìl øeku Otavu, po pravé rybnièní moèály a pøed sebou hluboký, vodou naplnìný pøíkop. Hrad dodnes pùsobí od západu jako nedobytná pevnost, uprostøed které se tyèí bøit Rumpálu. Podobná klínovitá vì se objevuje na královském Zvíkovì, kde byl strakonický pán Bavor II. Veliký purkrabím, èi na Svojanovì. Tato technická vymo enost své doby byla velmi nákladnou stavbou, které se mohl odvá it jen velmo konkurující svým majetkem pøímo králi. Rumpál slou il pravdìpodobnì jako bergfrit, tj. útoèištná vì. Byl pøístupný ochozem západní hradby a znaènì vysoko nad terénem v úrovni prvního patra a v pøípadì oble ení mohl mít úlohu posledního útoèištì obráncù hradu, tj. mohl být bránìn jako samostatná pevnost. Odtud je Rumpál pøístupný i dnes, kdy návštìvníci Muzea støedního Pootaví mohou z druhého patra bývalého paláce vyjít schodištìm vybudovaným v tlouš- ce zdi na ochoz a z nìj vstoupit do prvního patra vì e. Zároveò však plnil Rumpál i další funkce, slou il jako hláska, pøízemí jako skladištì a výjimeènì i jako vìzení, hladomorna. Bøit vì e nevznikl pøidáním zdiva, ale pouhým seøíznutím oblého tìlesa. Toto øešení, nijak neoslabující obranný efekt bøitu, je ménì bì né, nikoli však výjimeèné. Vì byla pùvodnì opatøena dvìma ochozy, pøièem spodní, zrekonstruovaný, byl pùvodnì umístìn na kamenných krakorcích spojených cihelnými oblouèky. Nad ním byla vì zú ena (máselnice), èím vznikl i druhý ochoz obtáèející støechu vyzdìnou ve tvaru polygonálního jehlance. Ve vstupním patøe vì e je pùvabná místnost sklenutá šestidílnou Povodnì dìlaly èasto škody Protokol sepsaný v zasedací síni obecního domu èp: 2 v Strakonicích dne 10. listopadu 1890 V. Vyøízení ádosti: a. Františka Panuše nájemce vybírání tr ného z hovìzího dobytka a z bud za úlevu nájemného následkem nepohody a pøelo ení výroèního trhu Vá ení ètenáøi, nabízíme mo nost reklamy a inzerce v našem Zpravodaji za cenu 15,- Kè/cm 2 kdy políèka inzerce jsou rozdìlena do rozmìrù: 20 cm x 14 cm za cenu 4.200,- Kè, 10 cm x 14 cm za cenu 2.100,- Kè, 10 cm x 7 cm za cenu 1.050,- Kè, 10 cm x 3,5 cm za cenu 525,- Kè. Bli ší informace vám poskytne Lucie Šnajdrová odbor školství a CR (tel.: , jako i z pøíèiny vypukle nemoci kulhavky a slintavky. b. Man elùm Theodoru a Marie Macnerových zde za náhradu škody odejmutím pole Renerovského k stavbì nemocnice a za úlevu nájemného z obecní louky v Èastavínì následkem povodnì spùsobeného poškození. ebrovou klenbou se sdru eným oknem, v jeho špaletì jsou zøízeny kamenné lavièky. Tvarosloví detailù odkazuje na stavby písecké huti a na tvary známé ze Zvíkova. Rumpál pak nápadnì pøipomíná zvíkovskou Hlásku. V této místnosti je dnes instalována døevìná kopie rumpálu, jednoduchého stroje, který snad dal vì i jméno. Zde, jak se zdá, se i muèívalo a prostor slou il té jako vìzení, v nìm sedìli lidé ještì v roce Odtud stoupá schodištì v síle zdiva na ochoz. Nejvyšší patro je sklenuto kupolí pod zdìnou helmicí. Ji v 18. století byl ochoz z velké èásti zøícený. V roce 1931 bylo stavitelskou firmou Èeòka Prokopa zapoèato se zabezpeèovacími pracemi na hradì. Rumpál, v té dobì v horní èásti ji velmi zchátralý, doznal výrazné zmìny. Místo znièeného ochozu, obepínajícího vì, byl zøízen nový elezobetonový ochoz na nových konzolách. Vrchol Rumpálu pak byl opatøen novým zdìným krytem. Z patra do pøízemí bylo vedeno nové toèité elezobetonové schodištì k novì zøízeným vrátkùm. V této podobì známe Rumpál my. Bohu el byla touto necitlivou rekonstrukcí znaènì setøena autenticita objektu a prolomením vrátek té narušena logika útoèištné vì e. Na druhou stranu však bylo vytvoøeno bezpeèné a vdìèné vyhlídkové místo pro návštìvníky. Od dávných dob se tato vì jako vzácnos podívání hodná navštìvuje. (Sedláèek) Ing. arch. Bc. Jiøí Kupka, Ph.D., Ing-Paed IGIP ad V. ad a. Návrh mìstské rady aby bylo Františku Panušovi nájemci vybírání tr ného o výroèních trzích z hovìzího dobytka a z bud pro rok 1890 úlevy v obnosu 20 zl. poskytnuto ponìvad utrpìl nejen pøelo ením výroèního trhu následkem deš ù ale i vypuklou nemocí slyntavkou a kulhavkou znaèné škody, anto chudý jest byl svornohlasnì schválený a odpis této èástky povolen. Povodnì v roce 1954 ve Strakonicích. Foto: Archiv MSP È: 1891 ~ ad. b. Usnešeno zále itost tuto ponechat ve své míøe a byli za tou pøíèinou zvolené páni Petr Karta, Karel Markes a Antonín Pitka aby konstatovali a vyšetøili uèinìnou škodu odejmutim pole man elùm Theodoru a Marii Macnerovým, jako i povodní uèinìnou ve všech pøípadech. Opsáno bez úprav. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: PhDr. Ivana Øíhová. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Marcela Køiváèková. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, Reg. è. MK ÈR E Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Výsledky sèítání 2011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu roèník XIX. duben 01 www.luhacovice.cz Dotace, penìžité dary, granty pro rok 01 LUHAÈOVICKÉ NOVINY Výsledky sèítání 011 Josef Šnajdr Výroèí znovuotevøení Augustiniánského domu SoŠ hostila pedagogy z pìti

Více

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010 -12- RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency = Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj)

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více