PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Plod přijde časem

2

3 Obsah 1 Charakteristiky volitelných předmětů Deskriptivní geometrie Kancelářské aplikace a základy programování Latina Základy administrativy

4 Charakteristiky volitelných předmětů Deskriptivní geometrie 1 Charakteristiky volitelných předmětů 1.1 Deskriptivní geometrie Předmět Deskriptivní geometrie naplňuje obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Je vyučován jako dvouletý předmět ve druhém (kvartě) a třetím ročníku (kvintě), případně ve třetím (kvintě) a čtvrtém ročníku (sextě), pokud bude muset být při menším počtu zájemců vytvořena skupina ze dvou ročníků. Předmět navazuje na geometrické znalosti a dovednosti získané na základní a střední škole a dále je rozšiřuje a prohlubuje. Týdenní hodinová dotace jsou 2 hodiny. Vzdělávání klade důraz na porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům v jednotlivých zobrazeních a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, symboliku a způsoby jejich užití. Jsou vedeni k rozvoji prostorové představivosti, kvalitnímu grafickému projevu a logickému myšlení, ke kritickému usuzování a věcné argumentaci při řešení deskriptivních problémů. Praktický význam deskriptivní geometrie je ilustrován řešením aplikovaných úloh vycházejících ze situací v běžném životě. Z osobnostních vlastností se deskriptivní geometrie zaměřuje na přesnost, pečlivost, důslednost a vytrvalost. Celým procesem výuky deskriptivní geometrie prostupují klíčové kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence pracovní. Předmět Deskriptivní geometrie využívá část vzdělávací oblasti ICT počítačová grafika v programu Archicad ve druhém pololetí druhého roku studia. Celým studiem prolínají některé body z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova (sociální komunikace, rozvoj prostorové představivosti, rozvoj logického myšlení a myšlenkových postupů při řešení problémů, zkvalitnění grafického projevu, seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, práce s modely) 4

5 PŘEDMĚT: Deskriptivní geometrie (DG) ROČNÍK: 2. (kvarta), příp. 3. (kvinta) zobrazí ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestrojí a zobrazí rovinný řez těchto těles řeší stereometrické problémy (průsečíky přímek a rovin, vzdálenosti bodů, přímek a rovin, odchylky přímek a rovin, kolmice k rovině) v kótovaném promítání zobrazí bod, úsečku, přímku, rovinu, rovinný útvar řeší stereometrické problémy (vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, vzdálenosti bodů přímek a rovin, odchylky přímek a rovin, otočení roviny) užívá osové afinity při řešení konstrukčních úloh v Mongeově promítání zobrazí bod, úsečku, přímku, rovinu, rovinný útvar řeší stereometrické problémy (vzájemná poloha bodů, přímek a rovin, vzdálenosti bodů přímek a rovin, odchylky přímek a rovin, otočení roviny) v Mongeově promítání zobrazí hranol, jehlan a jejich průniky s přímkou a rovinou Volné rovnoběžné promítání Úvod, historie a význam geometrie volné rovnoběžné promítání, základní vlastnosti, zobrazení těles Řezy hranolů a jehlanů Průsečíky přímky a hranolu, jehlanu, roviny Průnik obrazce s tělesem, průnik obrazců Velikost úsečky, vzdálenost bodu od přímky, od roviny, vzdálenost přímky od roviny, vzdálenost dvou rovin Odchylka dvou přímek, přímky od roviny, dvou rovin, Kolmice k rovině Kótované promítání Kóta bodu, zavedení souřadnic, zobrazení bodu, přímky, úsečky, stopník přímky, skutečná velikost úsečky, odchylka přímky od průmětny Vzájemná poloha dvou přímek Zobrazení roviny, stopa roviny, hlavní a spádové přímky roviny, odchylka roviny od průmětny Přímka a bod ležící v rovině Otáčení roviny do průmětny, útvar ležící v obecné rovině, osová afinita Konstrukční úlohy Průběžně PT OSV (Sociální komunikace, rozvoj prostorové představivosti, rozvoj logického myšlení a myšlenkových postupů při řešení problémů, zkvalitnění grafického projevu, seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, práce s modely) 5

6 PŘEDMĚT: Deskriptivní geometrie (DG) ROČNÍK: 2. (kvarta), příp. 3. (kvinta) Mongeovo promítání Sdružené průměty bodu a přímky, úlohy o přímce, vzájemná poloha dvou přímek Zobrazení roviny, úlohy o rovině, konstrukce v obecné rovině, osová afinita Vzájemná poloha dvou rovin, průsečnice dvou rovin, vzájemná poloha přímky a roviny, průsečík přímky s rovinou Kolmost přímky a roviny, vzdálenost bodu od přímky a od roviny Zobrazení hranolu, bod na povrchu hranolu, průnik hranolu s rovinou, s přímkou, síť hranolu Zobrazení jehlanu, bod na povrchu jehlanu, průnik jehlanu s rovinou, s přímkou, síť jehlanu Konstrukční úlohy 6

7 PŘEDMĚT: Deskriptivní geometrie (DG) ROČNÍK: 3. (kvinta), příp. 4. (sexta) zobrazí elipsu, hyperbolu, parabolu sestrojí tečny k daným kuželosečkám zobrazí válec, kužel a kouli a jejich průnik s přímkou a rovinou v pravoúhlé axonometrii zobrazí bod, úsečku, přímku, rovinu, rovinný útvar sestrojí průnik tělesa s přímkou, rovinou zobrazí technický objekt (např. dům) orientuje se v prostředí programu Archicad vytvoří vlastní projekt domu využívá teoretických i praktických poznatků Kuželosečky, zobrazení oblých těles Elipsa, ohnisková definice elipsy, tečny elipsy Pravoúhlý průmět kružnice Rotační válec a jeho síť Řez válce rovinou. Quételetova Dandelinova věta Rotační kužel a jeho síť Eliptický řez kužele Kulová plocha a její základní vlastnosti, úlohy o kulové ploše Hyperbola, parabola Parabolický a hyperbolický řez Konstrukční úlohy Pravoúhlá axonometrie Základní úvahy Otáčení pomocných průměten. Zobrazení bodu Základní úlohy o přímkách a rovinách Obrazec v rovině Řezy Zobrazování technických objektů Počítačová grafika program Archicad Tvorba projektu vlastní dům Zdi, okna, dveře (rozměry) Podlahy Průběžně PT OSV (Sociální komunikace, rozvoj prostorové představivosti, rozvoj logického myšlení a myšlenkových postupů při řešení problémů, zkvalitnění grafického projevu, seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, práce s modely) MPV ICT 7

8 PŘEDMĚT: Deskriptivní geometrie (DG) ROČNÍK: 3. (kvinta), příp. 4. (sexta) Interiérové vybavení Stropní deska Schodiště Střešní desky Úprava exteriéru 8

9 Kancelářské aplikace a základy programování 1.2 Kancelářské aplikace a základy programování Volitelný předmět Kancelářské aplikace a základy programování (KAP) je vyučován ve 2. ročníku (kvartě) s dotací 2 hodiny týdně a spadá do vzdělávací oblasti Informatika a informační a komunikační technologie (ICT). Znalosti ICT využívají žáci v ostatních vyučovacích předmětech i v praxi, zejména pro samostatné získávání nových poznatků z internetu a výukových aplikací a jejich následnému zpracování a publikování v prezentačních programech. Velký důraz na využívání ICT je kladen při výuce cizích jazyků, ať už v podobě obsáhlých počítačových slovníků, tak při interpretaci cizojazyčných textů na internetu. Cílem výuky předmětů v rámci ICT je vybudovat v žácích vhodný vztah k výpočetní technice jako k nástroji k získávání a zpracování informací, jejich přenosu a publikování, komunikaci mezi uživateli, vést ke správnému posouzení pravdivosti, kvality a nezávadnosti poznatků a dat dostupných na internetu, řešit úkoly vlastním rozborem problému a jeho algoritmizací, chápat nezastupitelnou úlohu výpočetní techniky v praxi při řízení složitých technických procesů a pro modelování přírodních jevů, ale také ji vhodně využívat jako prostředek zábavy a oddychu. Žáci by měli v základech pochopit principy funkce osobního počítače, součinnost jeho jednotlivých hardwarových komponent a dle důležitosti se na různých úrovních seznámit s ovládáním nejpoužívanějších aplikačních programů. Žák by měl být schopen samostatně vyhledávat požadované informace v internetu, vhodně je zpracovat a následně samostatně prezentovat. Měl by se orientovat v základních pojmech ICT a dokázat řešit standardní situace jak při běžné správné funkci výpočetní techniky, tak se i vypořádat s nejtypičtějšími závadami. Poznatky z práce s výpočetní technikou by měl být schopen zobecňovat, správně interpretovat a předávat ostatním. Konkrétní stěžejní náplní předmětu KAP je vytvoření správných návyků pro bezproblémovou úpravu textů, tabulek a grafů na počítači. Je kladen důraz na důsledné dodržování typografických a formátovacích pravidel a jejich aplikaci v kancelářských programech. V jednoduché formě je též podán základ principů algoritmizace úloh a vhled do jednoduchého programování počítačových aplikací. V ICT je zejména rozvíjena klíčová kompetence komunikativní, z dalších klíčových kompetencí dochází i k rozvoji kompetencí k řešení problémů a kompetencí k učení. Výukou ICT výrazně prostupují průřezová témata Mediální výchova (Mediální produkty a jejich významy, Média a mediální produkce a Role médií v moderních dějinách) a Osobnostní a sociální výchova (Sociální komunikace a Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů). Při hodnocení žáka v předmětech v rámci ICT je kladen důraz na vhodné využívání výpočetní techniky pro zkvalitnění získávání a zpracování informací, na komunikativní dovednost, na zručnost při ovládání počítačových aplikací, na schopnost abstrakce a orientování se v problémových situacích na základě známých poznatků a také na vhodné formy prezentování vlastních názorů. 9

10 PŘEDMĚT: Kancelářské aplikace a základy programování (KAP) ROČNÍK: 2. (kvarta) zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního softwaru, multimediálních technologií a internetu aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů Zpracování a prezentace informací Publikování informací Formy dokumentů a jejich struktura, zásady grafické a typografické úpravy dokumentu, estetické zásady publikování Etická pravidla publikování informací, autorská práva, ochrana duševního vlastnictví Pokročilé funkce kancelářských aplikací Aplikační software pro práci s informacemi textové editory, tabulkové kalkulátory, jejich vzájemná spolupráce Využití kancelářských aplikací pro sběr a hromadné zpracování dat, databázové systémy Algoritmizace úloh Algoritmus, zápis algoritmu, vývojový diagram Jednoduché programovací nástroje Pokročilé programovací jazyky, zásady tvorby zdrojového kódu a programu PT MV 10

11 Latina 1.3 Latina Volitelný předmět Latina doplňuje vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Je vyučován jako dvouletý předmět ve druhém (kvartě) a třetím ročníku (kvintě), případně ve třetím (kvintě) a čtvrtém ročníku (sextě), pokud bude muset být při menším počtu zájemců vytvořena skupina ze dvou ročníků. Týdenní hodinová dotace jsou 2 hodiny. Latina představuje důležitou cestu ke zlepšování znalostí základů evropské civilizace a má propedeutický význam, protože poskytuje elementární úvod pro studium řady dalších oborů (např. lingvistika, literární věda, historie, filozofie, právo, politologie, sociologie, religionistika, biologie). Studium latiny přispívá k rozvoji logického myšlení, umožňuje hledat lexikální a gramatické shody a rozdíly ve vztahu k češtině i cizím jazykům, slovní základy jejich lexika apod., čímž kultivuje vyjadřování v češtině, zlepšuje orientaci v indoevropských gramatických systémech a usnadňuje porozumění slovům latinského původu v češtině i jiných jazycích. Překlady latinských textů nejen zlepšují stylistické dovednosti v češtině, ale také prohlubují znalosti antické literatury, mytologie a historie i křesťanského středověku, a proto přispívají k vědomí multikulturality našeho světa a společných kořenů evropské civilizace. Výuka se dotýká následujících průřezových témat: Mediální výchova, Multikulturní výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova. Výuka latiny přispívá k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Žák studiem tohoto oboru rozvíjí své studijní návyky a volní vlastnosti, propojuje znalosti z různých oborů, vytváří referáty, hodnotí práci druhých i svou vlastní, spolupracuje s ostatními při práci v hodině i mimo ni. Seznamuje se s tradičními a moderními metodami výuky, což mu umožňuje si vybírat metody práce podle vlastních preferencí. Žák pracuje se slovníkem a mluvnicí, čte latinské literární ukázky, ovládá latinskou terminologii, vyhledává informace v sekundární literatuře a posiluje tak svou schopnost samostatné studijní činnosti. Samostatně překládá texty, i po obsahově přesném překladu je veden k stylisticky kvalitní konečné verzi překladu, k hledání optimální formulace a tříbí tak svou techniku překladu. Žák kultivuje své vyjadřovací schopnosti v mateřském jazyce díky překladům a hlubšímu osvojování slov latinského původu. Je veden k pochopení systémové povahy latinského i českého jazyka v rovině gramatické analýzy. Využívá znalost latinské slovní zásoby k odhadování významu příbuzných slov v latině i jiných jazycích. Žák se při prohlubování znalosti latinské slovní zásoby i volbě textů soustředí na oblast svých zájmů a dalšího studia. Četbou originálních i přeložených textů z antiky i středověku si žák prohlubuje vědomí multikulturních kořenů evropské civilizace a učí se tak pochopení pro jiné kultury a etnika jako prevenci před xenofobií a rasismem. Srovnáním antické a středověké reality se současností je žák přiváděn k problematice lidských hodnot a jejich etického a občanského významu. Seznámením s antickou úrovní komunikace si žák lépe vyhodnocuje specifika současné společenské komunikace a jejich důsledky. 11

12 PŘEDMĚT: Latina ROČNÍK: 2. (kvarta), příp. 3. (kvinta) ovládá středoevropskou výslovnost latiny používá základní latinskou mluvnickou terminologii zná základní latinské předložky zařazuje substantiva do deklinací a správně je skloňuje rozlišuje adjektiva I. a II. deklinace a adjektiva III. deklinace ovládá stupňování adjektiv ovládá tvoření adverbií a jejich stupňování rozezná v textu základní latinská zájmena rozezná v textu číslovky zařazuje slovesa do konjugací a správně je časuje ovládá tvoření imperfekta, futura a perfekta a konjunktivu imperfekta umí přeložit nejčastější věty vedlejší a polovětné vazby čte a překládá upravené texty z učebnice zná některé osobnosti antické kultury zná některé osobnosti antických dějin zná některé postavy antické mytologie Gramatika Latinská abeceda Substantiva I. V. deklinace Adjektiva I. a II. deklinace, adjektiva III. deklinace Stupňování adjektiv Adverbia a jejich stupňování Zájmena Slovesa I. IV. konjugace Sloveso esse a složeniny Deponentní slovesa Prézens Futurum Imperfektum Konjunktiv imperfekta Perfektum Participium prézenta Akuzativ s infinitivem Cum historicum Podmínkové věty Četba Texty a články z učebnice Reálie Mytologie PT OSV (poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, rozvíjení schopností a zaměření pro další studium) PT MEGS (jazyková rozmanitost Evropy) PT MkV (pochopení odlišností dnešní a antické civilizace) 12

13 PŘEDMĚT: Latina ROČNÍK: 3. (kvinta), příp. 4. (sexta) používá základní latinskou mluvnickou terminologii zařazuje substantiva do deklinací a správně je skloňuje rozlišuje adjektiva I. a II. deklinace a adjektiva III. deklinace ovládá stupňování adjektiv ovládá tvoření adverbií a jejich stupňování rozezná v textu základní latinská zájmena rozezná v textu číslovky zařazuje slovesa do konjugací a správně je časuje ovládá tvoření všech latinských časů umí přeložit nejčastější věty vedlejší a polovětné vazby ovládá základy časoměrné metriky čte a překládá texty z učebnice dbá na stylistickou správnost překladu ovládá slovní zásobu z učebnice rozumí tvoření slov pracuje se slovníkem zná hlavní osobnosti antické kultury zná nejvýznamnější osobnosti antických dějin zná hlavní postavy antické mytologie Gramatika Slovesa I. IV. konjugace Sloveso esse a složeniny Konjunktiv prézenta Perfektum Plusquamperfektum Konjunktiv perfekta Konjunktiv plusquamperfekta Supinum Tvary odvozené od supinového kmene Participium perfekta pasiva Pasivní perfektní systém sloves Gerundivum, gerundium Ablativ absolutní Nominativ s infinitivem Vazba sloves iubere a vetare Vedlejší věty, tázací věty Základní stopy latinských veršů Tvoření slov Četba Texty a články z učebnice Reálie Mytologie PT OSV (poznávání a rozvoj vlastní osobnosti, rozvíjení schopností a zaměření pro další studium) PT MEGS (jazyková rozmanitost Evropy) PT MkV (pochopení odlišností dnešní a antické civilizace) 13

14 Základy administrativy 1.4 Základy administrativy Předmět Základy administrativy je jednoletý volitelný předmět, kterému se vyučuje ve 2. ročníku (kvartě). Týdenní hodinová dotace jsou 2 hodiny. Cílem vyučovacího předmětu je naučit žáky ovládat psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a také zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. V předmětu žáci upevňují svoje pracovní návyky jako je přesnost a pečlivost ve vedení záznamů. Vzdělávání klade důraz na pozitivní vztah k učení, porozumění zadání úkolů, získávání informací potřebných k řešení problémů, na formulaci svých myšlenek srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně. Žáci se postupně naučí stanovovat cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace. Jsou vedeni k odpovědnému jednání, dodržování zákonů a respektování práva a osobnosti druhých. Získají přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, naučí se vhodně komunikovat s potencionálními zaměstnavateli. Hlavní metodou výuky v předmětu je samostatná práce jednotlivců. Pedagog předloží žákům základní informace a ti následně sami procvičují a učí se ovládat klávesnici. Důraz je kladen především na preciznost (přesnost, pečlivost při vedení záznamů) a aktivitu samotných studentů, kteří přijímají odpovědnost za výsledky své práce. Žáci pracují na počítačích, kdy využívají příslušné výukové programy (výukový software Všemi deseti, Word, ) a jsou motivováni formou soutěží. Po celou dobu výuky jsou vedeni k samostatnosti a k plnění studijních povinností. Žáci jsou hodnoceni na základě svého písemného projevu. Hodnotí se jak činnosti ve škole, tak domácí příprava (domácí úkoly). Do školní činnosti patří práce, při nichž se hodnotí jak kvantitativní, tak kvalitativní úroveň získaných schopností a praktických dovedností, nezapomíná se ani na estetickou stránku. Nedílnou součástí hodnocení je i sebehodnocení studentů (průřezové téma Osobnostní a sociální výchova). Předmět rozvíjí zejména kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální. Výraznou měrou také přispívá k rozvoji kompetence k podnikavosti. 14

15 PŘEDMĚT: Základy administrativy prokazuje znalost práce s běžnou kancelářskou technikou, používá její základní funkce píše na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou píše naslepo na střední, horní a dolní písmenné řadě píše na číselné řadě prokazuje schopnost psaní s maximální přesností a rychlostí při psaní používá malá a velká písmena, diakritická a interpunkční znaménka, číslice a značky prokazuje schopnost opisu textu v požadovaném termínu s maximální přesností, a to i textu cizojazyčného píše podle diktátu používá pravidla a normy pro vyhotovení obchodních písemností Zpracování písemností textovými editory Stručné opakování textových editorů Základní nácvik ovládání klávesnice Střední, horní a dolní písmenná řada Diakritická a interpunkční znaménka Značky Zvyšování přesnosti a rychlosti Opis textu na rychlost, přesnost Psaní dle diktátu Písemný styk Normalizovaná úprava obchodního dopisu Adresy, vypracování dopisů ROČNÍK: 2. (kvarta) MPV: ICT, Č, cizí jazyky 15

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.20. Latina 4.8.20. Latina A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Důležitost a význam studia latinského jazyka dokazuje nejen jeho několikasetletá tradice. I v dnešní době má tento doplňující vzdělávací

Více

4.9.1. Základy latiny II

4.9.1. Základy latiny II 4.9.1. Základy latiny II Základy latiny jsou dvouletý volitelný předmět, jehož hlavním cílem je poskytnout žákům základní orientaci v systému latinské gramatiky v rozsahu středoškolského učiva a připravit

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu PSANÍ NA KLÁVESNICI VŠEMI DESETI Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Psaní na klávesnici všemi deseti

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb

vést žáky k pečlivému vypracování výkresu vést je k organizaci a plánování práce vést žáky k používání vhodných rýsovacích potřeb Vyučovací předmět: TECHNICKÉ KRESLENÍ A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Technické kreslení má žákům umožnit zvládnout základy technického

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Předmět: Latina. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Latina. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk latina V předmětu Latina se realizuje obsah vzdělávacího oboru latinský jazyk RVP GV; současně se realizují tematické okruhy průřezových

Více

3.4.1. Tabulace učebního plánu

3.4.1. Tabulace učebního plánu 3.4.1. Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : LATINA Ročník: KVINTA a I.ROČNÍK Učebnice: Gason, J., Lambert, A., Invitation au Latin 4e :D Enée à César, Magnard, Paris, 1990 Tématická

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu je zvýšení produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: 5.3 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti získat elementární dovednosti v ovládání

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím část 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ kolmé promítání na dvě průmětny (půdorysna, nárysna), někdy se používá i třetí pomocná průmětna bokorysna bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Do vyučovacího předmětu Latinský seminář jsou zahrnuta následující průřezová témata:

Do vyučovacího předmětu Latinský seminář jsou zahrnuta následující průřezová témata: Latinský seminář Obsahové vymezení Vyučovací předmět Latinský seminář vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV. Cílem vzdělávání v latinském jazyce je příprava budoucích studentů vysokých škol k

Více

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí)

INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) INFORMATIKA - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Vyučovací

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Základy administrativy Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 33 33 33 Učební texty: 1 3. období

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Informační a výpočetní technika Ročník: 3. - 4. ročník (septima - oktáva) Tématická oblast DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE informatika hardware software

Více

4.9.70. Logika a studijní předpoklady

4.9.70. Logika a studijní předpoklady 4.9.70. Logika a studijní předpoklady Seminář je jednoletý, je určen pro studenty posledního ročníku čtyřletého studia, osmiletého studia a sportovní přípravy. Cílem přípravy je orientace ve formální logice,

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Práce s počítačem. Charakteristika vyučovacího předmětu: Práce s počítačem Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Práce s počítačem vychází ze vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie RVP

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Základní cvičení z matematiky,

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ INTEGROVANÉHO ŽÁKA Časové, organizační a obsahové vymezení Ve všech předmětech platí stejná časová dotace jako pro žáky bez integrace. Žáka zapojujeme do všech činností a práce

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Analytická

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Škola porozumění a bezpečí,

Škola porozumění a bezpečí, Škola porozumění a bezpečí, školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP pro ZV) Doplňky 2015/2016 Základní škola Bohutín, okres Příbram Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Informační a komunikační technologie PŘEDMĚT: Informatika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - orientuje se v druzích PC - vysvětlí

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu

Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu Dodatek č.2 k IV.dílu ŠVP Doplnění charakteristiky a osnov předmětu Ruský jazyk Úprava učebního plánu 1 Platnost dokumentu : Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

5.3.1 Informatika (Inf)

5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1 Informatika (Inf) 5.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Informatika je vyučován ve 4. až 6. ročníku

Více