THE EFFECT OF MEAT BONE MEAL SUBSTITUATION BY PLANT PROTEIN IN THE COMPLETE FEEDING MIXTURES ON ECONOMY IN HYBRID PIGS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "THE EFFECT OF MEAT BONE MEAL SUBSTITUATION BY PLANT PROTEIN IN THE COMPLETE FEEDING MIXTURES ON ECONOMY IN HYBRID PIGS"

Transkript

1 THE EFFECT OF MEAT BONE MEAL SUBSTITUATION BY PLANT PROTEIN IN THE COMPLETE FEEDING MIXTURES ON ECONOMY IN HYBRID PIGS Stupka R., Špryl M., Čítek J., Okrouhlá M., Kratochvílová H. Czech Univerity of Life Science Prague, Czech Republic Abtract Analyi of impact of replacement the meat-bone meal for vegetable protein oybean on elected parameter of fattening efficiency, carca value and epecially economy of production on fattening of final hybrid of pig, wa the major objective of thi work. 72 head of hybrid combination pig were claified in the tet in total cro-breeding of father mother (LW x PN)x(LW d x L). The teting fattening period took 91 day. The pig on the tock were orted out into group I and II for the purpoe of verification of meat-bone meal replacement, while the group I wa fed with a complete feeding mixture uing the meat-bone meal and the group II wa fed with a complete feed mixture where the animal protein wa replaced by vegetable one, epecially the oybean extracted coare meal. A regard the achieved live weight, feed converion ratio and average daily gain in the end of the tet it i obviou that identical value were achieved in both group (106.0kg rep kg; 2.65kg rep. 2.66kg; 921g rep. 917g). Depite of practically identical weight achieved in regular interval during the tet in both evaluated group, a higher generation of meat in pig bodie of the group I wa found out in comparion to the group II, while the difference between both of the group i equal to approximately 1.5% of meat during the growth period. Therefore, no difference between the monitored group wa found out within the overall evaluation (34.03% rep %). The found-out reult how that the meat-bone meal replacement by oyabean ha no impact on the overall achieved rate of return of the breed from the economy point of view. Key word: Pig, nutrition, economic, profit formula Jedním z hlavních cílů producentů jatečných praat je doažení vyokého růtového potenciálu při odpovídajícím zatoupení maa v jatečných tělech praat. Problematika rozdílné chopnoti růtu, příjmu krmiva a odlišné tvorby maa je proto rozhodujícím apektem, který významně ovlivňuje techniku a technologii chovu a amozřejmě i celkovou ekonomiku produkce. Zvolit optimální výživu ve vztahu ke genotypu a pohlaví je proto poměrně komplikované, nicméně dochází k intenzivnímu řešení tohoto problému (Whittemore, 1993, Šimeček et al., 2000). Poměrně významný problém předtavuje zákaz zkrmování maokotních mouček všežravcům, jako je prae. To přináší chovatelům celou řadu problémů jež muí operativně řešit v rámci jejich náhrady v KKS. Výkrmnot, jatečná hodnota a v důledku i celková ekonomika produkce je ovlivňována, obdobně jako všechny fyziologické vlatnoti živých organizmů, řadou endogenních a exogenních faktorů, které uvedené vlatnoti ovlivňují jak v pozitivním, tak i v negativním měru (Hovorka,1983). Výživa jako jeden z nejvýznamnějších exogenních faktorů různou intenzitou půobí na výkrmnot, kvantitativní a kvalitativní tránku jatečné hodnoty během růtu praat, a to jak přímo, tak i nepřímo. Prokazatelný přímý vliv na vykrmovaná praata má úroveň výživy, 28 plnohodnotnot diet, zdravotně-hygienické parametry krmiv, výběr a technologická úprava krmiv, technika a technologie krmení. Moderní genotypy praat e vyznačují geneticky podmíněnou chopnotí intenzivního růtu (Taylor et al., 1992). Žádný jedinec nemůže uplatnit tuto podmínku, pokud nemá zajištěny optimální podmínky vnějšího protředí a z nich především podmínky výživy. Optimální ložení jatečných těl maných praat e může manifetovat pouze tehdy, pokud je zajištěn přívod jednotlivých živin v ouladu požadavky látkového a energetického metabolimu (Batterham, 1992). Při neouladu e nižují doahované hodnoty užitkovoti a tím i ekonomický efekt (Zeman, Hodboď, 2001). Spieker, Pfeffer (1991), Heger (2001) uvádí, že ložení krmných měí muí kromě příznivých ekonomických parametrů plňovat ještě alepoň dvě kritéria. Za prvé muí ložení krmných měí připívat k doažení požadované kvality jatečného těla (podíl mao tuk), za druhé muí připívat k minimalizaci zátěže životního protředí vylučovaným duíkem a foforem z výkalů zvířat. Podle Hegera et al. (1990), Cloe (1994) je nejdůležitějším ukazatelem potenciální užitkovoti průběh ukládání bílkovin v těle od narození do konce výkrmu, přičemž od těchto hodnot e náledně odvíjejí otatní parametry charakterizující ložení těla praat, tedy růt valoviny, ukládání tuku, minerálních látek, atd.

2 Materiál a metodika Cílem práce bylo provét analýzu vlivu náhrady maokotní moučky rotlinou bílkovinou ójou (SEŠ) na vybrané parametry výkrmnoti, jatečné hodnoty a celkovou ekonomiku produkce při výkrmu finálních hybridů praat. Do ledování bylo zařazeno celkem 72k praat hybridní kombinace křížení otec-matka (BO x PN) x (BU x L) ve věku 68 dnů od narození o celkové průměrné živé hmotnoti 24.15kg. Tetační výkrm trval 91 dní. Za účelem ověření náhrady maokotní moučky byla nakladněná praata rozdělena do kupin I. a II. Do kupina I.bylo zařazeno 36 kuů vepříků a praniček vyrovnaného pohlaví o průměrné živé hmotnoti 24.2 kg. Skupina byla krmena kompletní krmnou měí použitím maokotní moučky. Do kupiny II. bylo zařazeno 36 kuů vepříků a praniček vyrovnaného pohlaví o průměrné živé hmotnoti 24.1 kg, přičemž tato kupina byla krmena kompletní krmnou měí, kde živočišná bílkovina byla nahrazena rotlinnou, a to ójovým extrahovaným šrotem. Utájení praat bylo po dvojicích v kotcích. Krmení bylo prováděno pomocí amokrmítek fy. Duräumat v několika fázích kontinuitním přechodem. Krmné měi byly míchány pro každý kotec amotatně dle zadané krmné křivky. Spotřeba krmiva byla zjišťována pro dvojici a náledně byla rozpočítána na jednotlivá zvířata. Běhouni před nakladněním do tetu byli krmeni běžnou krmnou měí určenou pro praata v předvýkrmu. V pravidelných intervalech byly prováděny rozbory měí v laboratoři ČZU v Praze. Směi I. a II. byly zkrmovány dle náledujících receptur a chémat krmení. Table 1. Komponentní a chemické ložení experimentálních krmných měí Složení krmné měi I. premix maokotní moučkou Doba krmení KKS ( % ) do 45 kg 45 65kg nad 65kg Pšenice Ječmen SEŠ Premix Celkem Složení krmné měi II. premix bez živočišné bílkoviny náhradou SEŠ Komponent Komponent Doba krmení KKS ( % ) do 45 kg 45 65kg nad 65kg Pšenice Ječmen SEŠ Premix Celkem Obahy živin krmná mě I Obahy živin Fáze krmení do 45kg 45-65kg nad 65kg Sušina (g/kg měi) Duíkaté látky (g/kg měi) MEp (MJ/kg) Vláknina (g/kg měi) Tuk (g/kg měi) Lyin (g/kg měi) Treonin (g/kg měi) Methionin (g/kg měi) Ca (g/kg měi) P (g/kg měi)

3 Obahy živin krmná mě II Obahy živin Fáze krmení do 45kg 45 65kg nad 65kg Sušina (g/kg měi) Duíkaté látky (g/kg měi) MEp (MJ/kg) Vláknina (g/kg měi) Tuk (g/kg měi) Lyin (g/kg měi) Treonin (g/kg měi) Methionin (g/kg měi) Ca (g/kg měi) P (g/kg měi) Za účelem zjištění vlivu náhrady živočišné bílkoviny rotlinou bílkovinou byly v 7 denních intervalech ledovány náledující parametry výkrmnoti: -průměrná živá hmotnot v kg během výkrmu, -konverze krmiva (potřeba KKS v kg na 1 kg přírůtku živé hmotnoti), -průměrný denní přírůtek v g. Od cca 75 kg průměrné živé hmotnoti tetovaných praat bylo též v 7 denních intervalech prováděno měření plochy (mm 2 ) a výšky (mm) MLLT, výšky tuku (mm) včetně kůže ve vzdálenoti 7cm paramediálně od páteřního kanálu během a při ukončení tetu pomocí onografie přítrojem ALOKA SSD MICRUS, a to v mítě mezi 2. a 3. poledním žebrem. Na základě zjištěných hodnot byla vypočtena zmailot hybridů, tedy podíl valoviny v jatečném těle pomocí regrení rovnice určené pro aparativní zpeněžování přítrojem FOM. Po doažení průměrné živé hmotnoti 106 kg byla praata poražena a zpeněžena na jatkách ytémem SEUROP, metodou FOM (Pulkrábek,2004). Za účelem zhodnocení jatečné hodnoty byly u každého tetovaného praete zjištěny náledující ukazatele: - mrtvá hmotnot za tepla, - hmotnot pravé půlky, - jatečná délka (cm), - výška hřbetního tuku na úrovní poledního hrudního obratle (mm), - průměrná výška hřbetního tuku ze tří měření (mm), - podíl valoviny (%). Dále bylo provedeno ekonomické vyhodnocení ohledem na tetované kupiny praat pomocí zikové funkce (Poděbradký, 1980; Župka, 1992). Zjištěné údaje v tetačním výkrmu byly analyzovány tatitickým programem SAS 9.1.3, -GLM (SAS, 2001) metodou ANOVA. Výledky a dikue Zhodnocení vybraných ukazatelů výkrmnoti, tedy růtu charakterizovaného průměrnou živou hmotnotí, konverzí krmiva a průměrným denním přírůtkem za jednotlivá týdenní období u ledovaných kupin udává tabulka 2. Tab. 2. Zhodnocení ukazatelů výkrmnoti ve vztahu ke krmné trategii Věk Prům. živá hmotnot Skupina I. (n = 36) Konverze krmiva Přírůtek (g) Age Prům. živá hmotnot Skupina II. (n = 36) Konverze krmiva Přírůtek (g) x `x x `x x `x x `x x `x x `x Σ å

4 Z tabulky je zřejmé, že mezi ledovanými kupinami nebyly zjištěny žádné tatiticky významné rozdíly. Pokud e jedná o doaženou živou hmotnot, konverzi krmiva a průměrný denní přírůtek na konci tetu je zřejmé, že bylo doaženo hodných hodnot u obou ledovaných kupin (106.0kg rep kg; 2.65kg rep. 2.66kg; 921g rep. 917g). Z výledků je dále zřejmé, že obě ledované kupiny doáhly nadprůměrné hodnoty ve ledovaných znacích výkrmnoti v porovnání užitkovými chovy v Čeké republice. Při celkovém zhodnocení lze kontatovat, že náhrada maokotní moučky rotlinnou bílkovinou neměla žádný vliv na doahované parametry výkrmnoti. Pokud jde o ouhrnné výledky uvedené v tabulce 3 charakterizují celkové ukazatele v ýkrmnoti praat obou ledovaných kupin v tetu je zřejmé, že nebyly zjištěny prakticky žádné rozdíly. Hodnocení průběhu tvorby maa v jatečných tělech tetovaných praat ve vztahu k jejich živé hmotnoti, věku a typu výživy je provedeno v tabulce 4 a grafu 1. Tabulka dokládá, že pře prakticky hodnou hmotnot doahovanou v pravidelných intervalech během tetu u obou ledovaných kupin byla zjištěna u kupiny I. ( maokotní moučkou) vyšší tvorba maa v tělech praat oproti kupině II., přičemž rozdíl mezi oběma kupinami předtavuje v průběhu růtu cca 1.5% maa. Je tedy možno říci v ouladu pracemi Baumgartnera et al. (1997), Wanga et al.(2000), že zvířata krmená KKS bez živočišné bílkoviny doahují i pře prakticky hodnou výkrmnot nižších hodnot tvorby maa. V tabulce 5 je uveden přehled základních ukazatelů jatečné hodnoty tetovaných praat při porážce ohledem na pohlaví. Z doažených výledků lze kontatovat, že v žádném ukazateli nedošlo ke tatiticky významnému rozdílu. Bylo zjištěno vyšší procento valoviny v JUT u kupiny maokotní moučkou (56.7%) než u kupiny využitím pouze rotlinné bílkoviny (55.7%). Rozdíl předtavoval 1%. Table 3. Celkové zhodnocení ukazatelů výkrmnoti ve vztahu ke krmné trategii Skupina n Spotřeba KKS za období tetu Počet krmných dnů za období tetu Celkový přírůtek za období tetu Průměrný denní přírůtek (g) Konverze krmiva (kg KKS/kg přír. ž.hm.) Denní potřeba krmiva (kg/kd) I II Table 4. Hodnocení průběhu tvorby valoviny v jatečných tělech praat ve vztahu k použité krmné trategii Skupina I. (n = 36) Věk Živá hmotnot [kg] Svalovina [%] [dny] x ± `x x ± `x ± ± ± A ± ± ± ± ± ± ± ± ± Skupina II. (n = 36) Věk Živá hmotnot [kg] Svalovina [%] [dny] x ± `x x ± `x ± ± ± a ± ± ± ± ± ± ± ± ± P < 0,05 - a 31

5 Graf 1. Utváření valoviny v jatečných tělech praat ve vztahu k použité krmné trategii 60,0 59,0 Svalovina [%] 58,0 57,0 56,0 55,0 54, Živá hmotnot[kg] Skupina I. Skupina II. Table 5. Přehled ukazatelů jatečné hodnoty ve vztahu k použité krmné trategii Skupina I. (n = 36) Skupina II. (n = 36) Ukazatel x `x x `x Mrtvá hmotnot za tepla [kg] Hmotnot pravé půlky [kg] Jatečná délka [cm] Výška hřbetního tuku [mm] Průměrná výška hřbetního tuku [mm] Podíl maa [%] V náledující tabulce 6 je provedeno zhodnocení praat z pohledu zpeněžení a zatřídění do jednotlivých tříd v ytému SEUROP. Je zřejmé, že lepší zatřídění doáhly kupina I., a to především ve třídě S, kde bylo zpeněženo celkem 27.8% oproti 13.9% procentům u kupiny II. Doažený rozdíl zvířat ze třídy S pak u II. kupiny padl do třídy U. Je možno kontatovat, že zvířata krmená KKS maokotní moučkou doahují vyššího podílu maa, a tím i příznivějšího zatřídění v ytému SEUROP. Za účelem celkového zhodnocení vlivu náhrady maokotní moučky v KKS rotlinnou bílkovinou na ekonomiku produkce je nutno tanovit zik na produkční jednotku pomocí průměrné realizační ceny a vlatních nákladů v tetu, které e v tomto případě kládají pouze z pořizovací ceny běhouna a nákladů na krmiva. Ty uvádí závěrečná tabulka 7. Z doažených ekonomických ukazatelů, jež uvádí tabulka 7, je patrné, že z pohledu ziku na 1 prae doáhla kupiny I. lepších výledků o 17Kč než kupina II. To bylo zapříčiněno vyšším zatoupením maa v jatečně upravených tělech, a tím příznivějším zatříděním v rámci SUROP. Naproti tomu pokud e týká nákladů na 1 praete doáhla příznivějších hodnot kupina II. u většiny ledovaných nákladových položek. Při celkovém zhodnocení, tedy tanovení rentability na jedno prae nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi ledovanými kupinami (34.03% rep %). Zjištěné výledky ukazují, že náhrada maokotní moučky bílkovinou ojového šrotu (SEŠ) z pohledu ekonomiky produkce nemá vliv na doahovanou celkovou rentabilitu chovu. 32

6 Table 6. Realizace tetovaných praat v SEUROP ytému ve vztahu k použité krmné trategii Třída n Skupina I. Mrtvá hmotnot Skupina II. % n Mrtvá hmotnot % ( kg) ( kg) X X S E U R å , ,0 Table 7. Ekonomické zhodnocení tetovaných kupin praat ohledem na zvolenou krmnou trategii Ukazatel Skupina I. Skupina II. Počet kuů ve kupině Náklady na: (Kč) - cena 1 běhouna krmení na 1 prae v tetu náklady ceklem / 1prae kg přírůtku v tetu Tržby na 1 prae: (Kč) Realizační cena 1 kg JUT (Kč) Zik na 1 prae (Kč) Rentabilta na 1 prae (%) Pozn.: Výpočet ekonomiky tetovaných kupin praat vychází pouze z předem tanovených vtupních cen krmných komponentů v KKS a z realizační ceny. Závěr Náhrada maokotní moučky v KKS rotlinnou bílkovinou nemá vliv na doahované parametry výkrmnoti, má vliv na vybrané ukazatele jatečné hodnoty, přičemž zvířata krmená KKS maokotní moučkou doahují vyššího podílu maa, a tím i příznivějšího zatřídění v ytému SEUROP, nemá vliv na doahovanou celkovou rentabilitu chovu. Reference Batterham,E.S.(1992): Availability and utilization of amino acid for growing pig. Nutrition-Reearch- Rewiew, 5, Baumgartner, M., Blum, R.(1997): More lean meat thank to L-carnitine, Int. Pig Topic, 12:4, 19, Cloe,W.H.(1994): Frediny new genotype: Etablihing amino acid/energy requirement. In:Principle of Pig Sci., Nott.Univ.Pre, Heger,J., Frydrych,Z., Vavák,J.(1990): Vliv přídavku limitujících aminokyelin na travitelnot duíku deficitní diety, Biol. Chem. Vet., č.16, Heger,J.(2001): Potřeba živin a optimální trategie výkrmu praat, Sborník Aktuální problémy chovu praat, ČZU Praha, Hovorka,F.(1983): Chov praat. SZN Praha,.531. Poděbradký, Z.(1980): Ekonomické apekty racionalizačních opatření v chovu praat. Stud. inform.úvtiz, Zem. ekonom.,1. Pulkrábek, J., Wolf, J., Vališ, L., Vítek, M., Höreth, R. (2004): Vergleich verchiedener Methoden zur Betimmung de Mukelfleichanteil im Schlachtkörper de Schwein. Züchtungkunde, 76,(1), SAS (2001): Releae 8.2 (TS2MO) of the SASâ Sytem for Microoftâ Windowâ. SAS Intitute INC., Cary, NC 33

7 Spieker,H., Pfeffer,E.(1991): Umweltchonende Ernahrung von Schwein und Rind mit Sticktoff und Phophor. Őberichten zur Tierernahrung, 19 (3), Šimeček, K., Zeman, L., Heger, J.(2000): Potřeba živin a tabulky výživné hodnoty krmiv pro praata. ČSAZV, Komie výživy a krmení hopodářkých zvířat, Brno, 124. Taylor,J.A., Salter,D.N., Cloe,W.H., Lawai,G.H.(1992): Serum concentration of inulin-like growth factor 1 and choleterol in relation to protein and fat depoition in growing pig. Anim. Prod.,55 (2), Wang,Y., Xu,Z., Feng,J.(2000).:Study on the effect of betaine on meat quality and the mechanim in finihing pig, Sci. Agric.Sinica,, 33: 1, Whittemore, C.T. (1993): Nutritional manipulation of carca duality in pig. In:Recent Development in Pig Nutrition 2, Nott.Univ.Pre, Zeman,L., Hodboď,P.(2001): Výživa a krmení maných praat, Mez. Konference Chov ošípaných v 21.toročí, Nitra, Župka, Z. (1992): Nauč. lov. zem., ZN Brázda, Praha, 13, Reearch wa ponored by the CMEPt No

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VYHODNOCENÍ PRODUKČNÍCH UKAZATELŮ U VYBRANÝCH HYBRIDNÍCH KOMBINACÍ JATEČNÝCH PRASAT V PODMÍNKÁCH TESTAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Stupka R., Čítek J., Šprysl M., Trnka M. ČZU Praha, Katedra speciální zootechniky Česká

Více

NKÁCH VÝKRMU. Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek Bjelka, Dračkov. ková E., Homola M.

NKÁCH VÝKRMU. Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek Bjelka, Dračkov. ková E., Homola M. KVALITA HOVĚZÍHO MASA V KOMERČNÍCH A EKOLOGICKÝCH PRODUKČNÍCH PODMÍNK NKÁCH VÝKRMU Quality of beef of different categorie cattle fattening on commercial and organic farm Jan Šubrt, Radek Filipčík, Marek

Více

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA

VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA VLIV POHLAVÍ NA KVALITATIVNÍ UKAZATELE VEPŘOVÉHO MASA Okrouhlá, M., Čítek, J., Kluzáková, E. ČZU v Praze, Katedra speciální zootechniky Procesy hybridizace, hledání a šlechtění vhodných mateřských a otcovských

Více

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS

THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS THE GROWTH INTENSITY OF PHEASANT CHICKENS FATTENED WITH DIFFERENT DIETS Hudečková P. 1, Zapletal D. 1, Vitula F. 2, Kroupa L. 1 1 Department of Nutrition, Livestock Breeding and Hygiene, Faculty of Veterinary

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství

VÝZKUMNÝ ÚSTAV. Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY,v.v.i Praha Uhříněves Ing. Anne Dostálová, Ing. Milan Koucký CSc. Výkrm kanečků v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství VYUŽITÍ RŮSTOVÉHO POTENCIÁLU KANEČKŮ

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA OBCHODNÍ ÚPRAVA JATEČNÉHO TĚLA PRASAT S PLSTÍ Autoři doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor David Ing. Libor Vališ, Ph.D.

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU

CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA ODHAD HMOTNOSTI JATEČNÝCH PRASAT PŘI UKONČENÍ VÝKRMU Autoři Ing. Martin Vítek, Ph.D. doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Libor

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA OBCHODNÍ ÚPRAVA JATEČNÉHO TĚLA PRASAT BEZ UŠNÍCH BOLTCŮ Autoři doc. Ing. Jan Pulkrábek, CSc. Ing. Martin Vítek, Ph.D. Ing.

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

EVALUATION OF INFLUANCE OF WEIGHT OF PIGLETS DURING THE WEANING ON THEIR WEIGHT GAIN AND FEED CONVERSION IN COMPARISON OF TWO FEEDING MIXTURES.

EVALUATION OF INFLUANCE OF WEIGHT OF PIGLETS DURING THE WEANING ON THEIR WEIGHT GAIN AND FEED CONVERSION IN COMPARISON OF TWO FEEDING MIXTURES. EVALUATION OF INFLUANCE OF WEIGHT OF PIGLETS DURING THE WEANING ON THEIR WEIGHT GAIN AND FEED CONVERSION IN COMPARISON OF TWO FEEDING MIXTURES. HODNOCENÍ VLIVU HMOTNOSTI SELAT PŘI ODSTAVU NA JEJICH PŘÍRŮSTEK

Více

USE OF IMAGE ANALYSIS TO ESTIMATE THE COMPOSITION OF PIG CARCASES

USE OF IMAGE ANALYSIS TO ESTIMATE THE COMPOSITION OF PIG CARCASES USE OF IMAGE ANALYSIS TO ESTIMATE THE COMPOSITION OF PIG CARCASES Čítek J., Šprysl M., Stupka R., Kratochvílová H., Okrouhlá M., Dohnálek J. Czech University of Life Science Prague, Czech Republic Abstract

Více

THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH

THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH THE EFFECT OF LOWERED LEVEL OF MANGANESE AND ZINC IN ORGANIC AND INORGANIC FORM ON CHICKEN GROWTH VLIV SNÍŽENÉ DÁVKY ORGANICKY A ANORGANICY VÁZANÝCH MIKROPRVKŮ Zn A Mn NA RŮST KUŘAT Bubancová I., Lichovníkvá

Více

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví

TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves METODIKA TECHNIKA VÝKRMU PRASAT oddělených podle pohlaví Autoři Ing. Světlana Ševčíková, Ph.D. Ing. Milan Koucký, CSc. Oponenti Prof. Ing. Z. Mudřík,

Více

ECONOMICALLY EFFECTIVE ALTERNATIVES TO SOYBEAN MEAL IN BROILER NUTRITION

ECONOMICALLY EFFECTIVE ALTERNATIVES TO SOYBEAN MEAL IN BROILER NUTRITION ECONOMICALLY EFFECTIVE ALTERNATIVES TO SOYBEAN MEAL IN BROILER NUTRITION Rada V., Lichovníková M. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno,

Více

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera

Selekční indexy v praxi. Josef Kučera Selekční indexy v praxi Josef Kučera Selekce Cílem selekce je výběr zvířat k produkci potomstva pro obměnu stáda nebo v celé populaci k produkci další generace zvířat na všech úrovních šlechdtelského programu

Více

THE EFFECT OF DIFFERENT PROTEINOUS COMPONENTS IN FEEDING MIXTURES ON GROWTH OF THE MODEL ANIMALS

THE EFFECT OF DIFFERENT PROTEINOUS COMPONENTS IN FEEDING MIXTURES ON GROWTH OF THE MODEL ANIMALS THE EFFECT OF DIFFERENT PROTEINOUS COMPONENTS IN FEEDING MIXTURES ON GROWTH OF THE MODEL ANIMALS EFEKT RŮZNÝCH BÍLKOVINNÝCH KOMPONENTŮ V KRMNÝCH SMĚSÍCH NA RŮST MODELOVÝCH ZVÍŘAT Vavrečka J., Procházková

Více

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.

THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L. THE EFFECT OF DAILY FEEDING RATE ON RETENTION SUSTENANCE AND ENERGY AND CONSTITUTION WEAVING OF JUVENILE NASE (CHONDROSTOMA NASUS L.) VLIV VELIKOSTI DENNÍ KRMNÉ DÁVKY NA RETENCI ŽIVIN A ENERGIE A SLOŽENÍ

Více

MODELLING OF THE ECONOMY WITH RESPECT TO GENOTYPE AND SEX IN PIGS

MODELLING OF THE ECONOMY WITH RESPECT TO GENOTYPE AND SEX IN PIGS MODELLING OF THE ECONOMY WITH RESPECT TO GENOTYPE AND SEX IN PIGS Čítek J., Šprysl M., Stupka R., Kratochvílová H., Dvořáková V. Czech University of Life Science Prague, Czech Republic Abstract For breeders,

Více

1 Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno. 2 Ústav biologie rostlin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno

1 Ústav výživy zvířat a pícninářství, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno. 2 Ústav biologie rostlin, AF, MENDELU, Zemědělská 1, 613 00 Brno ÚČINEK ZKRMOVÁNÍ BAREVNÉ PŠENICE CITRUS NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA BROJLEROVÝCH KUŘAT EFFECT OF COLOR WHEAT CITRUS FEEDING ON SENSORY CHARACTERISTICS OF BROILER CHICKENS MEAT Ondřej Šťastník 1 Filip

Více

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD

THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD THE EFFECT OF FEEDING PEA ADDITION TO FEEDING MIXTURE ON MACROELEMENTS CONTENT IN BLOOD VLIV ZAŘAZENÍ KRMNÉHO HRACHU DO KRMNÝCH SMĚSÍ NA OBSAH MAKROPRVKŮ V KRVI P. Mareš, J. Vavrečka, Z. Havlíček, L. Zeman

Více

INFLUENCE OF LEVEL OF FABA BEAN (VICIA FABA) IN EXPERIMENTAL FEED MIXTURES FOR CHICKENS

INFLUENCE OF LEVEL OF FABA BEAN (VICIA FABA) IN EXPERIMENTAL FEED MIXTURES FOR CHICKENS INFLUENCE OF LEVEL OF FABA BEAN (VICIA FABA) IN EXPERIMENTAL FEED MIXTURES FOR CHICKENS VLIV OBSAHU BOBU KOŇSKÉHO V POKUSNÝCH KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO KUŘATA Vašátková A., Kratochvílová P., Sikora M., Zeman

Více

DYNAMIC OF BASIC PARAMETERS CHANGES OF SHEEP MILK DURING LACTATION DYNAMIKA ZMĚN ZÁKLADNÍCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE

DYNAMIC OF BASIC PARAMETERS CHANGES OF SHEEP MILK DURING LACTATION DYNAMIKA ZMĚN ZÁKLADNÍCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE DYNAMIC OF BASIC PARAMETERS CHANGES OF SHEEP MILK DURING LACTATION DYNAMIKA ZMĚN ZÁKLADNÍCH SLOŽEK OVČÍHO MLÉKA V PRŮBĚHU LAKTACE Zajícová P., Kuchtík J. Útav chovu hopodářkých zvířat, Agronomická fakulta,

Více

MODERNÍ STRATEGIE VÝŽIVY SELAT A BĚHOUNŮ

MODERNÍ STRATEGIE VÝŽIVY SELAT A BĚHOUNŮ MODERNÍ STRATEGIE VÝŽIVY SELAT A BĚHOUNŮ Zeman, L., Vavrečka, J., Mareš, P. a Sikora, M. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Je celá řada oblastí, které mají vliv na užitkovost a rentabilitu

Více

USE IMAGE ANALYSIS FOR DETERMINATION OF LEAN MEAT SHARE OF PIG BELLY

USE IMAGE ANALYSIS FOR DETERMINATION OF LEAN MEAT SHARE OF PIG BELLY USE IMAGE ANALYSIS FOR DETERMINATION OF LEAN MEAT SHARE OF PIG BELLY Čítek J., Stupka R, Šprysl M., Okrouhlá M., Brzobohatý L. Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic citek@af.czu.cz,

Více

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ

VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ VERIFICATION OF NUTRITIVE VALUE OF LINES SPRING BARLEY OVĚŘENÍ NUTRIČNÍ HODNOTY LINIÍ JARNÍCH JEČMENŮ Pipalová S., Procházková J., Ehrenbergerová J. Ústav výživy a krmení hospodářských zvířat, Agronomická

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

THE EFFECT OF AGE AND INTENSITY OF GROWTH UPON RETENTION OF CALCIUM IN BODY OF CHICKENS

THE EFFECT OF AGE AND INTENSITY OF GROWTH UPON RETENTION OF CALCIUM IN BODY OF CHICKENS THE EFFECT OF AGE AND INTENSITY OF GROWTH UPON RETENTION OF CALCIUM IN BODY OF CHICKENS Houserová J., Zelenka J. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy, Mendel University

Více

Kontrola užitkovosti prasat

Kontrola užitkovosti prasat Kontrola užitkovosti prasat Metodické pokyny SCHP A. Kontrola reprodukčních vlastností kanců + prasnic B. Provádění zkoušek vlastní užitkovosti prasat (VU) Metodika MZe ČR C. Testování finálních hybridů

Více

EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA

EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA EFFECT OF LEGUMES IN BROILER S DIETS ON SENSORY QUALITY OF MEAT VLIV LUSKOVIN V DIETÁCH BROJLERŮ NA SENZORICKÉ VLASTNOSTI MASA Křížová Š., Kratochvílová P., Vašátková A., Zeman L. Department of Animal

Více

ANALYSIS OF INTRAVITAL ASSESSMENT RESULTS IN PUREBRED AND CROSSBRED BOARS

ANALYSIS OF INTRAVITAL ASSESSMENT RESULTS IN PUREBRED AND CROSSBRED BOARS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 9 Čílo 4, 2005 ANALYSIS OF INTRAVITAL ASSESSMENT RESULTS IN

Více

VLIV PLEMENE A RŮZNÝCH KŘÍŽENCŮ JEHŇAT BERÁNKŮ NA JAKOST MASA

VLIV PLEMENE A RŮZNÝCH KŘÍŽENCŮ JEHŇAT BERÁNKŮ NA JAKOST MASA ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LV 5 Čílo 4, 2007 VLIV PLEMENE A RŮZNÝCH KŘÍŽENCŮ JEHŇAT BERÁNKŮ

Více

INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA

INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA INFLUENCE OF STAGE OF LACTATION ON THE CHEMICAL COMPOSITION OF SHEEP MILK VLIV LAKTAČNÍ FÁZE NA CHEMICKÉ SLOŽENÍ OVČÍHO MLÉKA Novotná L., Kuchtík J., Zajícová P., Útav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická

Více

Výsledky chovu prasat k

Výsledky chovu prasat k Výsledky chovu prasat k 31.12.2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím obdobím) Tab. 2

Více

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS

EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS EVALUATION INFLUENCE STRESS SENSIBILITIES BOARS BREEDING PIETRAIN TO FRAGMENTARY INDICES CARCASS VALUES CROSSBREED PIGS VYHODNOCENÍ VLIVU STRESCITLIVOSTI KANCŮ PLEMENE PIETRAIN NA DÍLČÍ UKAZATELE JATEČNÉ

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE

EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE EVALUATION OF MEATNESS OF FINAL CARCASS PIGS PRODUCET ON BIOFARM HODNOCENÍ ZMASILOSTI FINÁLNÍCH JATEČNÝCH PRASAT POCHÁZEJÍCÍCH Z BIOPRODUKCE Trčka P. Ústav chovu hospodářských zvířat, oddělení chovu a

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU

Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu. Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Analýza růstové kapacity jalovic českého strakatého plemene skotu Chládek, Andrýsek, Falta MENDELU Odchov jalovic základ úspěchu Při odchovu telat a jalovic si musíme uvědomit, že náklady na jejich odchov

Více

THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS

THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS THE CHANGES OF MUSCLE FIBRES DIAMETER OF BULLS DEPENDING ON THE DIFFERENT FACTORS ZMĚNY PRŮMĚRU SVALOVÝCH VLÁKEN BÝKŮ V ZÁVISLOSTI NA RŮZNÝCH FAKTORECH Němcová K., Šubrt J., Filipčík R., Dračková E. Department

Více

TAČR GAMA VÚŽV, v.v.i

TAČR GAMA VÚŽV, v.v.i TAČR GAMA VÚŽV, v.v.i Projekt TG01010082 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA DÍLČÍ PROJEKT TGP007/220300 Inovované krmné receptury a technika krmení pro faremní chov brojlerových králíků Doba řešení 1.10. 2015 30.9. 2017

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED GRAINS FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED GRAINS FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED GRAINS FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS VLIV ZKRMOVÁNÍ MYKOTOXINY KONTAMINOVANÝCH OBILOVIN NA ZDRAVOTNÍ, RŮSTOVÉ A UŽITKOVÉ VLASTNOSTI

Více

Testy populací prasat

Testy populací prasat Testy populací prasat 1. Úvod Z celosvětového pohledu je chov prasat jedním z nejvýznamnějších odvětví nejen živočišné ale celé zemědělské výroby. Prasata se chovala již v pradávných dobách a měla významné

Více

Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012

Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012 Výsledky chovu prasat 2. pololetí 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím šetřením).

Více

Šlechtitelské + hybridizační programy

Šlechtitelské + hybridizační programy Šlechtitelské + hybridizační programy Plemenářská práce širší pojetí souhrn zootechnických + organizačních + ekonomických opatření cíl všestranné zvyšování užitkovosti prasat užší pojetí zásahy do genotypové

Více

OPTIMUM LIVING SPACE THE INTEGRAL PART OF ANIMAL WELFARE

OPTIMUM LIVING SPACE THE INTEGRAL PART OF ANIMAL WELFARE OPTIMUM LIVING SPACE THE INTEGRAL PART OF ANIMAL WELFARE!"#$%!& '(&) 1 Odehnal,J., 2 Dousek,J., 3 *'+%,(# 1!"#$%&'(%)*#+,"#-. 2 /0! 3 Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice SR Abstract We proved the

Více

VLIV SUŠENÝCH OBILNÝCH LIHOVARSKÝCH VÝPALKŮ VE SMĚSÍCH PRO BROJLERY NA JEJICH RŮSTOVÉ PARAMETRY

VLIV SUŠENÝCH OBILNÝCH LIHOVARSKÝCH VÝPALKŮ VE SMĚSÍCH PRO BROJLERY NA JEJICH RŮSTOVÉ PARAMETRY ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Ročník LVIII 20 Číslo 5, 2010 VLIV SUŠENÝCH OBILNÝCH LIHOVARSKÝCH VÝPALKŮ VE SMĚSÍCH PRO BROJLERY NA JEJICH RŮSTOVÉ PARAMETRY Š. Hošková,

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty

Klíčová slova: český strakatý skot; kombinovaný skot; výkrm býků; masná užitkovost; relativní plemenné hodnoty ORIGINAL ARTICLE EVALUATION OF MEAT PRODUCTION OF CZECH PIED BULLS IN FATTENING CONTROL STATIONS WITH REFERENCE TO RELATIVE BREEDING VALUES OF MILK AND MEAT PRODUCTION OF SIRES VYHODNOCENÍ MASNÉ UŽITKOVOSTI

Více

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva Jiří Brožík, J. Guyokrma spol. s r.o. Vzhledem k požadavkům trhu, kdy chovatelé vyžadují účinné a rentabilní výrobky

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Ekonomická hodnota užitkovosti

Ekonomická hodnota užitkovosti Ekonomická hodnota užitkovosti Topigs Norsvin Workshop 2016, Černá Hora Ondřej Kalina Co je důležité Důležité ukazatele Zlepšení zmasilosti o 1 % Snížení úhynu ve výkrmu o 1 % Snížení konverze ve výkrmu

Více

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat

Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Hodnocení plemenných + chovných + užitkových prasat Metodické pokyny SCHP Hodnocení plemenných prasat Cíl hodnocení stanovit předpoklad využití zvířat v plemenitbě k dalšímu šlechtění populace k masovému

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovných zařízeních plemenných

Více

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc

Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Výkrm býků do nižších porážkových hmotností Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc Ústav chovu a šlechtění zvířat AF Mendelu v Brně Tato prezentace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Biologická hodnota krmiv. Biologická hodnota bílkovin

Biologická hodnota krmiv. Biologická hodnota bílkovin Biologická hodnota krmiv Biologická hodnota krmiv je vyjádřena stupněm využití dusíkatých látek organismem zvířete. Čím více dusíku z daného krmiva zvíře asimiluje, a naopak, čím menší množství dusíku

Více

EFFEC OF FEEDING CORN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES ON PERFORMANCE, ABDOMINAL FAT CONTENT AND THE PECTORAL MUSCLE COLOR OF BROILER CHICKENS

EFFEC OF FEEDING CORN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES ON PERFORMANCE, ABDOMINAL FAT CONTENT AND THE PECTORAL MUSCLE COLOR OF BROILER CHICKENS EFFEC OF FEEDING CORN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES ON PERFORMANCE, ABDOMINAL FAT CONTENT AND THE PECTORAL MUSCLE COLOR OF BROILER CHICKENS Rada V., Foltýn M., Dračková E., Lichovníková M. Department

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

INTRAMUSKULÁRNÍHO TUKU V MLLT

INTRAMUSKULÁRNÍHO TUKU V MLLT ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 4 Číslo 5, 2004 VLIV PODÍLU SVALOVINY NA OBSAH INTRAMUSKULÁRNÍHO

Více

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR

Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha. Šlechtění masného skotu v ČR Katedra speciální zootechniky, FAPPZ ČZU Praha Šlechtění masného skotu v ČR Testování a posuzování užitkových vlastností krav bez tržní produkce mléka KUMP Kontrola užitkovosti masných plemen KUMP zajišťují

Více

Vedlejší produkty ze zpracování řepky jako náhrada sójových šrotů

Vedlejší produkty ze zpracování řepky jako náhrada sójových šrotů Vedlejší produkty ze zpracování řepky jako náhrada sójových šrotů Po zavedení zákazu použiti masokostní moučky ve Evropské unii roste poptávka po produktech ze sóji. Avšak většina sóji je importována ze

Více

VLIV OBSAHU HRACHU V DIETÁCH NA STRAVITELNOST DUSÍKATÝCH LÁTEK U PRASAT

VLIV OBSAHU HRACHU V DIETÁCH NA STRAVITELNOST DUSÍKATÝCH LÁTEK U PRASAT ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 16 Číslo 2, 2006 VLIV OBSAHU HRACHU V DIETÁCH NA STRAVITELNOST

Více

Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás Sano koncept výživy prasat ve výkrmu zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F.

Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. Využití sonografie při hodnocení růstu zvířat Ježková, A. Stádník, L. Louda, F. Dvořáková, J. Kolářský, F. ČZU v Praze, FAPPZ, Katedra speciální zootechniky Ukazatele kvality JUT nelze měřit přímo na živém

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA KOREKCE NADMĚRNÉHO OBSAHU FOSFORU V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO SLEPICE V ČR Autoři prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. prof. Ing. Milan

Více

Ustav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha

Ustav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha Validace metody ko tandardizace v neutronové aktivační analýze Kubešová Marie Utav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy a Čeké vyoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrká,

Více

QUANTIFYING THE IMPACT OF SEX ON THE COMPOSITION OF THE FATTY ACIDS IN THE ADIPOSE TISSUE IN PIGS

QUANTIFYING THE IMPACT OF SEX ON THE COMPOSITION OF THE FATTY ACIDS IN THE ADIPOSE TISSUE IN PIGS QUANTIFYING THE IMPACT OF SEX ON THE COMPOSITION OF THE FATTY ACIDS IN THE ADIPOSE TISSUE IN PIGS Šprysl M., Čítek J., Stupka R. Czech University of Life Science Prague, Czech Republic sprysl@af.czu.cz

Více

THE INFLUENCE OF SEX ON QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF THE MUSCLE FIBERS IN SELECTED CARCASSE PARTS IN PIGS

THE INFLUENCE OF SEX ON QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF THE MUSCLE FIBERS IN SELECTED CARCASSE PARTS IN PIGS THE INFLUENCE OF SEX ON QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF THE MUSCLE FIBERS IN SELECTED CARCASSE PARTS IN PIGS Stupka R., Trnka M., Čítek J., Šprysl M., Okrouhlá M., Brzobohatý L. Czech University

Více

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012

SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 SBORNÍK REFERÁTŮ KONFERENCE 2012 Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vod Termín konání: 10.2.2012 Místo konání: Bažantnice Prátr, Třeboň Kontakty Rybářství Třeboň a.s. Rybářská 801 379 01 Třeboň

Více

AGRITECH SCIENCE, 13

AGRITECH SCIENCE, 13 EKONOMIKA VÝKRMU JATEČNÝCH BÝKŮ MLÉČNÉHO A KOMBINOVANÉHO UŽITKOVÉHO TYPU THE ECONOMICS OF FATTENING SLAUGHTER BULLS WITH FOCUS ON THE MILK AND THE COMBINATION PRODUCTION TYPE P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín

Více

EFFECT OF GENOTYPE ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARAMETERS OF MUSCLE FIBERS IN SELECTED PARTS OF THE CARCASE IN PIGS

EFFECT OF GENOTYPE ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARAMETERS OF MUSCLE FIBERS IN SELECTED PARTS OF THE CARCASE IN PIGS EFFECT OF GENOTYPE ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARAMETERS OF MUSCLE FIBERS IN SELECTED PARTS OF THE CARCASE IN PIGS Stupka R., Trnka M., Čítek J., Šprysl M., Okrouhlá M., Brzobohatý L. Czech University

Více

Krmiva pro lososovité ryby 2016

Krmiva pro lososovité ryby 2016 Krmiva pro lososovité ryby 2016 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD

Masná produkce. Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná produkce Terminologie, porážka skotu, posmrtné změny, vada masa, KU a KD Masná užitkovost - ukazatelé:1. výkrmnost (přír.) 2. jatečná hodnota (výtěţ.,kval.) - alometrie růstu - růstová křivka - jatečná

Více

THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS AND PEA BREEDS ON EFFICIENCY OF FINISHING PIGS VLIV RŮZNÝCH HLADIN A ODRŮD HRACHU NA UŽITKOVOST PRASAT VE VÝKRMU

THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS AND PEA BREEDS ON EFFICIENCY OF FINISHING PIGS VLIV RŮZNÝCH HLADIN A ODRŮD HRACHU NA UŽITKOVOST PRASAT VE VÝKRMU THE INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS AND PEA BREEDS ON EFFICIENCY OF FINISHING PIGS VLIV RŮZNÝCH HLADIN A ODRŮD HRACHU NA UŽITKOVOST PRASAT VE VÝKRMU J. Vavrečka, P. Mareš, L. Zeman Ústav výživy a krmení

Více

INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED

INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED INFLUENCE OF YEAR AND NUMBER OF LACTATION ON MILK PRODUCTIVITY OF COWS CZECH FLECKVIEH BREED Večeřa M., Falta D. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

Program pro tilápie 2016

Program pro tilápie 2016 Program pro tilápie 2016 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - AS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských zvířat

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP. Ing. Jan Pozdíšek, CSc

Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP. Ing. Jan Pozdíšek, CSc Kvalita porostů a kvalita krmiv produkovaných na TTP Ing. Jan Pozdíšek, CSc Část I. Výsledky zjišťování ukazatelů výživné hodnoty u vybraných travních siláží. Nutriční hodnota byla zjišťována v bilančních

Více

Zpeněžování jatečných prasat. Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat

Zpeněžování jatečných prasat. Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat Zpeněžování jatečných prasat Vyhláška 194 O způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl zvířat Základní pojmy jatečná prasata prasata, která nebyla použita k plemenitbě, vykrmená nebo vyřazená

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CHOVU PRASAT

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CHOVU PRASAT Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra speciální zootechniky AKTUÁLNÍ PROBLÉMY CHOVU PRASAT SBORNÍK referátů z celostátní konference konané

Více

ANALÝZA VÝKRMNOSTI A JATEČNÉ HODNOTY VYBRANÉ HYBRIDNÍ KOMBINACE PRASAT S OHLEDEM NA SLOŽENÍ KRMNÉ SMĚSI A POHLAVÍ

ANALÝZA VÝKRMNOSTI A JATEČNÉ HODNOTY VYBRANÉ HYBRIDNÍ KOMBINACE PRASAT S OHLEDEM NA SLOŽENÍ KRMNÉ SMĚSI A POHLAVÍ ANALÝZA VÝKRMNOSTI A JATEČNÉ HODNOTY VYBRANÉ HYBRIDNÍ KOMBINACE PRASAT S OHLEDEM NA SLOŽENÍ KRMNÉ SMĚSI A POHLAVÍ Kernerová, N. 1, Matoušek, V. 1, Novotný, F. 2, Vejčík, A. 1 1 Jihočeská univerzita v Českých

Více

THE INFLUENCE OF CHELATES ON SELECTED BLOOD PARAMETERS OF HORSES

THE INFLUENCE OF CHELATES ON SELECTED BLOOD PARAMETERS OF HORSES THE INFLUENCE OF CHELATES ON SELECTED BLOOD PARAMETERS OF HORSES VLIV ZKRMOVÁNÍ CHELÁTŮ NA VYBRANÉ UKAZATELE KREVNÍHO OBRAZU KONÍ Večerek M., Vašátková A., Mareš P., Zeman L. Department of Animal Nutrition

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Využitelnost fosforu a požadavky prasat

Využitelnost fosforu a požadavky prasat Využitelnost P a požadavky prasat. Pig Nutr., 12/2 Využitelnost fosforu a požadavky prasat Fosfor je klíčovým prvkem v těle zvířete. Je druhým nejrozšířenějším prvkem v organizmu s podílem cca 1 %. Z tohoto

Více

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o.

Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Uchopte příležitost ke zlepšení výkonnosti svého stáda Zdravý růst Vyšší mléčná produkce Vyšší celoživotní užitkovost Silné, odolné dojnice Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. Jednoduchá, přirozená cesta

Více

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech

Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ověření tepelných úprav krmiv v chovu tržního kapra na Rybářství Třeboň a.s. v poloprovozních pokusech Ing. Jan Másílko Intenzivní metody chovu ryb a ochrany kvality vod 1. Úvod - kapr obecný (Cyprinus

Více

STANOVENÍ POVINNĚ DEKLAROVANÝCH JAKOSTNÍCH ZNAKŮ KRMIVA 2009

STANOVENÍ POVINNĚ DEKLAROVANÝCH JAKOSTNÍCH ZNAKŮ KRMIVA 2009 STANOVENÍ POVINNĚ DEKLAROVANÝCH JAKOSTNÍCH ZNAKŮ KRMIVA 2009 Praktická cvičení k semináři METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE Anna Vašátková; Ústav výživy zvířat a pícninářství LEGISLATIVA Zákon o krmivech č. 91/1996

Více

THE EFFECT OF DIET COMPOSITION ON SLAUGHTER VALUE AND QUALITY OF PIG FAT

THE EFFECT OF DIET COMPOSITION ON SLAUGHTER VALUE AND QUALITY OF PIG FAT THE EFFECT OF DIET COMPOSITION ON SLAUGHTER VALUE AND QUALITY OF PIG FAT Šprysl M., Čítek J., Stupka R., Okrouhlá M., Brzobohatý L. Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic Abstract The

Více

Krmiva pro sumcovité ryby 2019

Krmiva pro sumcovité ryby 2019 Krmiva pro sumcovité ryby 2019 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

Kvalita masa z pohledu konzumenta

Kvalita masa z pohledu konzumenta Kvalita masa z pohledu konzumenta Šubrt, J.; 1 Bjelka, M.; 2 Filipčík, R.; 1 Dračková, E.; 1 Dufek, A.; 3 Homola, M.; 3 Nováková, K. 1 1/ MZLU v Brně, Ústav chovu a šlechtění zvířat 2/ Chovatelské družstvo

Více