Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h"

Transkript

1 Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained by the Abrasive Water Jet Technology by Using the Shadow Method and Commercial Methods Valíček, J.*, Mádr, V.*, Vašek, J.**, Ohlídal, M.***, Janurová, E.*, Páleníková, K.***, Slivečka, L.*, Filipová, M.*, Hlaváček, P.* * VŠB-TU Ostrava ** ÚGN AV ČR Ostrava *** VUT Brno Abstrakt: V příspěvku se pojednává o výsledcích získaných pomocí bezkontaktní optické stínové metody (SM) vyvinuté na Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava a komerčními metodami, a to optickým komerčním profilometrem MicroProf (FRT) a kontaktním profilometrem HOMMEL TESTER T8000. Z analýzy výsledků plyne velmi dobrá shoda získaných dat a možnost na základě těchto výsledků zodpovědně usuzovat na mechanizmus vzniku nového povrchu, včetně jeho geometrických parametrů. Ukazuje se možnost nových přístupů k interpretaci naměřených výsledků a z nich plynoucí nově přijaté závěry. Abstract: The contribution deals with results obtained by the contactless optical shadow method (SM) developed at the Institute of Physics of VŠB-Technical University of Ostrava and by commercial methods, namely by the optical commercial profilometer MicroProf (FRT) and the contact profilometer HOMMEL TESTER T8000. From the analysis of the results a very good correspondence between data acquired follows. On the basis of these results, the mechanism of generation of a new surface, including its geometrical parameters can be responsibly judged. Possible new approaches to the interpretation of measured results and conclusions drawn newly from them are shown. 1. Úvod Drsnost povrchů materiálů Ra [µm] vytvářených obráběním [1-9] ať již klasickými, či nově rozvíjenými technologiemi (jako je např. obrábění ultrazvukem, laserem, plazmou nebo vodním abrazivním paprskem) je definovaná normami [10], [11]. Z hlediska potřeby ověření přesnosti nově vyvinuté optické metody SM a vytvoření etalonových vzorků byla realizována prezentovaná komparace výsledných hodnot. Srovnávací křivky byly analyzovány na těsnost výsledných hodnot parametru drsnosti povrchu Ra a na jeho distribuční funkce ve vztahu k hloubce řezu, k použitým rychlostem posuvu trysky a k vlivu mechanického charakteru materiálu vzorků. Komparací se potvrdila dobrá shoda ve výsledcích mezi námi vyvinutou optickou metodou SM a metodami měření povrchu komerčními. Cílem předmětného příspěvku je informovat o využití objemu proměřených vzorků a práce s databází systematicky evidovaných vstupních a výstupních údajů o vlastní technologii řezání konkrétního vzorku a o dosahované drsnosti řezných stěn. Princip měřicí metody SM, konstrukce a použité optické schéma přizpůsobené pro měření řezných stěn realizovaných abrazivním vodním paprskem byly již dříve několikrát zveřejněny, např. v pracích [12], [13], [14] a dalších. V příspěvku se orientujeme na vzorky vytvořené abrazivním vodním paprskem, a to i z toho důvodu, že tato technologie neovlivňuje teplotně povrch, a tedy nemusíme uvažovat s rekrystalizací zkoumaného povrchu. Zde bychom se rádi 1

2 alespoň ve zkratce věnovali výsledkům měření a zejména pak některým novým prvkům v přístupu k jejich interpreraci pro účely technologického řízení drsnosti řezných stěn. 2. Stanovení fluktuací výškových nerovností povrchu pro kovové materiály na vzorcích opracovaných abrazivním vodním paprskem Na připravených kovových deskách z materiálů ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , AlMg, Zn, Al, mosaz a dural o tlošťce 8 mm byly vyřezány zkušební vzorky o rozměrech (20 x 20 x 8) mm, přičemž každá hrana daného vzorku byla vytvořena při jiných rychlostech (200, 150, 100 a 50 mm/min). Tloušťka 8 mm každého zkušebního vzorku byla proměřena stínovou optickou metodou s využitím CCD kamery ve 22 měřických linií s krokem po vertikále 0,364 mm na 4 stranách obr. 1. Měkké materiály, jako AlMg, Al čistý nebo Zn byly na těchto stranách opracovány rychlostmi v posloupnosti 400, 300, 200 a 100 mm/min. Na získaných optických signálech o povrchové distribuci světla a stínů byla provedena Fourierova transformace, spektrální dekompozice a frekvenční pásmové filtrace za účelem získání RMS (Root Mean Square) intenzity reflektovaného světla s povrchu a transformačních rovnic mezi RMS a parametry drsnosti povrchu, především parametrem drsnosti Ra [µm]. Distribuci parametru drsnosti Ra na řezné stěně považujeme za nejdůležitější, protože integrovaně a komplexně vypovídá jak o mechanickém účinku volby technologických parametrů, tak i o interakci řezných sil s materálem a charakteru reakčních sil materiálových. Na obr. 2 uvádíme komparaci výsledků měření drsnosti povrchu oceli ČSN vyvinutou metodou s výsledky získanými s kontaktního profilometru a optického komerčního profilometru. Obr. 1. Ocel ČSN 17251, strana vytvořená při 200 mm/min. 2

3 14 12 Ra Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr h Obr. 2. Komparace metod pro ocel ČSN , kde CCD kamerou bylo provedeno 22 měřických linií, optickým detektorem 19 měřických liníí, komerčním optickým profilometrem 22 měřických linií a kontaktním profilometrem 19 měřických linií. 3. Aplikační možnosti uplatnění výsledků studia geometrických parametrů povrchu Jedna z mnoha dalších aplikačních možností využití poznatků o zákonitostech determinujících distribuční funkce geometrických parametrů řezu je v projektové přípravě a volbě optimálních parametrů technologických pro řezání zadaného typu materiálu obrobků. Jde současně o řešení drsnosti povrchu, tak také o ekonomiku zvolené technologie pro řezání konkrétního materiálu. Mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů se mění v širokých mezích, a to nejen po skupinách a druzích (kovy, plasty, betony, horniny, dřevo, sklo, keramika apd.), ale i v jednotlivých skupinách. Často nevystačíme s pouhými tabulkovými hodnotami, které jsou jen orientační. Pro přesnou predikci chování se materiálu při jeho zatěžování a vnějším namáhání různého původu je u projektů většího významu již potřebná garance od výrobce, nebo také vlastní ověření nejdůležitějších fyzikálně-mechanických vlastností. Přitom většina laboratorních metod sloužících k takovému účelu je zdlouhavá, pracná a proto drahá. Technická predikce je velmi důležitá také při volbě hlavních technologických parametrů soupravy AWJ. Teoretické podklady k jejímu provedení jsou však dosud velmi omezené, proto se staví hlavně na zkušenostech obsluhy. Další otázkou je zajištění procesního řízení drsnosti a ekonomiky obrábění materiálu se zpětnou vazbou a v reálném čase. Teoretická příprava a možnost predikce průběhu procesu je důležitá v přípravě a realizaci každého projektu. Postupovou rychlost je však nutno dimenzovat optimálně, protože je-li snížena příliš, nemusí již dostatečně udržovat kvalitu řezu a přitom může být nadměrně zatížena ekonomika provozu. Musíme-li řezat kvalitně např. pevnou ocel, musí být řezná rychlost snížena až na 50 mm/min, avšak pro stejně kvalitní řezání např. hliníku, můžeme ekonomicky výhodně volit rychlost 200 mm/min. V matematickém propracování procesu řezání materiálu nástrojem AWJ dospěl nepochybně nejdále Hashish. Na základě své hypotézy [15, 16] odvodil svým matematickým postupem teoretické kriterium pro predikci a řízení drsnosti a hloubky řezu, kterým je kritická hloubka řezu h c [mm] determinovaná úhlem dopadu alfa α [ ] abrazivních částic v okamžiku úběru materiálu. Poloha kritické hloubky h c v řezu se mění s materiálem i se změnou technologických parametrů, např. se změnou postupové rychlosti řezné hlavy. Výpočet 3

4 parametrů h c, h d a h cel podle Hashishe jsme provedli pro rozsáhlejší statistický soubor tvořený celkem 185-ti kovovými materiály (oceli, litiny, slitiny s tabulkovými pevnostními parametry dle ČSN). Zvlášť je uváděn výpočet pro, v rámci komparace proměřovanou, ocel ČSN (E mat = MPa, σ m = 650 MPa, v p = 200 mm/min, 50 mm/min, abrazivum granát australský). Číselné hodnoty průměrů jsou ze statistického souboru pro h c = 2,624 mm, h d = 8,738 mm, h cel = 11,36 mm a h mel = 4,715 mm. Hloubka h mel je vždy větší než h c a menší než h d. Pro ocel ČSN k porovnání prezentujeme i vlastní postup pro získání teoretických průběhů funkcí sloužících ke kvantifikované predikci mechanizmu řezného procesu a vzájemných vazeb mezi těmito funkcemi, jak ukazuje obr. 3 pro v p = 200 mm/min a obr. 4 pro v p = 50 mm/min. Linie vytyčené parametry h c, h d a h mel představují řezy grafem na úrovních kritické hloubky h c hladkého řezu a mezní hloubky pro deformovaný řez h d podle Hashishe a hloubky dosažení meze pružnosti povrchu materiálu namáhaného v řezu h mel. V těchto řezech grafy lze vyčíst číselné hodnoty všech dalších, na mechanizmu řezání se podílejících, funkcí. V modelu je vidět výrazný posun poloh obou parametrů h c, h d a h mel směrem do větší hloubky způsobený snížením postupové rychlosti ze 200 mm/min na 50 mm/min. Další výsledky uvádí tabulkový výpočet některých technických parametrů pro úroveň meze pružnosti materiálu v řezu. Grafické vyjádření amplitud technických parametrů podle obr. 5 v logaritmickém měřítku je potom výstupem z předcházející výpočtové predikce mechanických poměrů v řezu pro konkrétní materiál a současně kompoziční součástí materiálové databáze, jakož i vhodným podkladem pro rozhodování technologa soupravy AWJ. Obr. 3. Kvantitativní predikce mechanizmu řezného procesu pro 200 mm/min. (h mel je na hloubkové pozici 15 (4,36 mm), h c je zde na hloubkové pozici 5 (2,57 mm) a h d na hloubkové pozici 21 (7,41 mm)) 4

5 Obr. 4. Kvantitativní predikce mechanizmu řezného procesu pro 50 mm/min. (h mel je na hloubkové pozici 22 (7,80 mm), tedy na konci vzorku, h c je zde na hloubkové pozici 9 (3,42 mm)) Obr. 5. Některé vybrané technické parametry řezu predikované výpočtem na hloubkové úrovni h mel. Legenda: RMS predikované [a.u.] RMS trezu charakteristické RMS [a.u.] Ran drsnost normálová [µm] E ret * - okamžitá hodnota E mat kontrolní [MPa] σ mrms pevnost materiálu z RMS [MPa] σ zrmsi řezné napětí okamžité z RMS [MPa] h rellim relativní hloubka řezu limitní [-] 5

6 L hrellim teoretická délka povrchu (Ra/ε) [µm] Rahrellim teoretická drsnost povrchu [µm] E (hra) - E mat kontrolní [MPa] h abs hloubka absolutní [mm] K pli okamžitá deformace povrchu [mm] Y ret okamžitá retardace stopy řezu [mm] tg D tg úhlu okamžitého úhlu zakřivení D (i) [-] arc D úhel zakřivení D (i) [º] Rast (h) hodnota stopové drsnosti povrchu [µm] E ret okamžitá hodnota poklesu E mat [MPa] K plmat - limitní délková deformace povrchu materiálu [mm] E retz - zatěžující modul pružnosti [MPa] σ z - zatěžující napětí materiálu povrchu [MPa] h mel - poloha meze elasticity Mel [mm] h relvz - relativní poloha meze elasticity Mel ve vztahu k výšce vzorku [%] Ra radmp - hodnota radiální drsnosti na Mel [µm] σ mp - napětí na mezi pružnosti Mel (rovná se mezi pružnosti materiálu σ mel ) [MPa] h raradmp - poloha Ra radmp v řezu [mm] K plradmp - hodnota koeficientu plasticity v úrovni h mel [mm] Y retmp - zakřivení stopy řezu na mezi elasticity Mel [mm] arcd mp - úhel zakřivení stopy řezu na mezi elasticity Mel [º] Q ramp - mechanické napětí na 1 µm Ra na mezi elasticity Mel [MPa/µm] Q ymp - mechanické napětí na 1 µm Yret na mezi elasticity Mel [MPa/µm] Q dmp - mechanické napětí na 1 º úhlu zakřivení řezné stopy na mezi elasticity Mel [MPa/º] h relkpl - relativní poloha meze elasticity Mel ve vztahu k limitní(maximální) hloubce v daném materiálu [%] σ cut - mechanické napětí deformační plochy dané součinem (h raradmp *Y retmp = K plradmp ) na mezi elasicity Mel (rovná se okamžité mechanické tuhosti jádra proudu AWJ) [MPa] σ zrmsmp - mechanické napětí řezné na mezi elasticity Mel [MPa]. 4. Závěr Na základě dobrých výsledků komparace naměřených dat vyvinutou optickou metodou s daty podle komerční optické soupravy a podle průmyslového kontaktního profilometru máme tak v laboratoři Institutu fyziky k dispozici zařízení vhodné pro proměřování základních geometrických vlastností topografie nově vytvořených povrchů technologií AWJ. Jde o vlastnosti, zejména technická drsnost povrchu, které jsou považovány za velmi důležité z mnoha velmi dobře v teorii i praxi známých důvodů. Vedle osvědčených teoretických kriterií pro dosažení tzv. hladkého řezu h c a h d, může být novým příspěvkem pro řízení jakosti i náš návrh způsobu stanovení a použití teoretického kritéria h mel, tj. hloubky řezu dosažení meze pružnosti materiálu namáhaného řezáním, která je vlastně i podle klasické pružnosti a pevnosti přirozenou hranicí mezi pružným a plastickým přetvořením materiálu. Kriteriální parametry hladkého řezu h c, h d a h cel vytvořené teorií podle Hashishe jsou velmi významné vzhledem k přímé vazbě jejich výpočtu na nastavené technologické parametry soupravy AWJ. Protože navrhované kriterium podle predikce h mel dosahuje v korelačních závislostech h mel = f (h c, h d, h cel, Ra mel ) korelační těsnosti R = 1, lze odvodit matematické vztahy (polynomy 3. řádu) tak, aby mohla být predikce h mel taktéž přímo navázána na parametry technologie, to je na optimalizaci volby rychlosti posuvu řezné hlavy, tlaku čerpadla, průměru trysky, druhu a průtočného množství abraziva například podle Youngova modulu pružnosti řezaného materiálu. 6

7 Poděkování Práce vznikla za podpory interního grantu IGS-HGF VŠB TUO /6 a projektu GA AV ČR A Literatura: [1] Bumbálek, B., Obvody, V., Ošťádal, B.: Drsnost povrchu. Praha, SNTL 1989 [2] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL 1987 [3] Brezina, I.: Drsnosti povrchu význam kvantifikácie drsnosti metrologické aspekty vývojové tendencie. Jemná mechanika a optika, č. 7, 1991 [4] Tykal, M., Melichar, M.: Význam hodnocení vlnitosti povrchu v konstrukci a výrobě přesných mechanizmů. Jemná mechanika a optika, č. 6, 1986 [5] Pernikář. J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a Metrologie. Brno, Akademické vydavatelství CERM 2001 [6] Vašek, J., Martinec, P., Foldyna, J., Sitek, L., Ščučka,J.: Abrasives for AWJ cutting. Academy of Sciences, Ostrava, 2002 [7] Sigmund, M., Brychta, J., Čep, R.: Kontrola jakosti a přesnosti při obrábění vysokými rychlostmi. Technological Engineering, 2005, roč. II., č. 1, s [8] Krajný, Z.: Vodný lúč v praxi WJM. Mračko Bratislava, 1998 [9] Kadnár, M., Rusnák, J.: Teoretický výpočet hrúbky mazacieho filmu pri elastohydrodynamickom mazaní. In: sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veltrhu v Nitre, Nitra, 2004, s [10] ČSN EN ISO 4287 [11] ČSN EN ISO 4288 [12] Valíček, J., Držík, M., Ohlídal, M., Mádr, V., Hlaváč, L.M.: Optical method for surface analyses and their utilization for abrasive liquid jet automation. In Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference, M. Hashish (ed.), WJTA, Minneapolis, Minnesota, 2001, p [13] Valíček, J., Držík, M., Ohlídal, M., Hlaváč, L.M.: Application of optical methods for analyses of surfaces made by abrasive liquid jet. In METAL 2001 Proceedings of the 10th International Metallurgical and Materials Conference, TANGER spol. s r. o., Ostrava, 2001, paper 104, p. 1 7 [14] Valíček, J., Louis,H., Schenk, A., Držík, M., Hlaváč, L. M., Chlpik, J.: Utilization of the optical methods for analyses of cutting edges. BHR Group, 2004, p [15] Hashish, M.: Modeling Study of Metal Cutting with Abrasive Waterjets. Trans. of the ASME, Journal of Eng. Mat&Tech, Vol. 106, No. 1, 1984 [16] Hashish, M.: Pressure Effect in Abrasive Waterjet (AWJ) Machining. Trans. of the ASME, Journal of Eng. Mat&Tech., Vol. 111, No. 7,

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1

STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava FS STROJÍRENSKÁ METROLOGIE část 1 Šárka Tichá Ostrava 004 Obsah Předmluva... 6 1. Význam metrologie... 7. Základní pojmy... 7.1 Některé základní pojmy (ČSN

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE

BEZPEČNOSTNÍ RÁM ZÁVODNÍHO VOZU RACE CAR ROLL CAGE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY

STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY STRATEGICKÁ VÝZKUMNÁ AGENDA OBORU STROJÍRENSKÉ VÝROBNÍ TECHNIKY Praha 16. 12. 2009 Stránka 1 z 48 Obsah: 1) Strategie oboru Obráběcí stroje pro období 2010-2020 2) Strategie oboru Tvářecí stroje pro období

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody

Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody 34. mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2004 Sborník příspěvků, str. 317 323, 3. 5. listopad 2004, Špindlerův Mlýn, Česká společnost pro nedestruktivní testování - ČNDT Sledování změn ve struktuře třísky

Více

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ

4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ 4. MĚŘENÍ TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termočlánků. Popsat a pouţít metody měření teploty pomocí termodua.

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření

Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Radon Stavební souvislosti II. Sešit G Stavební materiály jako zdroj radonu a gama záření Principy ochrany proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů Martin Jiránek Milena Honzíková STÁTNÍ ÚŘAD

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu

Form Talysurf Intra. Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra Precizní řešení měření tvaru a textury povrchu Form Talysurf Intra.. měří rozměry, tvar i drsnost z jednoho profilu Jedinečná historie První Form Talysurf byl vyvinut v roce 1984 pro

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

Free-Form technologie výroby brýlových čoček

Free-Form technologie výroby brýlových čoček MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Free-Form technologie výroby brýlových čoček Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Veselý Autor práce: Aneta Štrofová Studijní obor: Optometrie Brno

Více

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu

Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Morfologie plechů se zinkový povlakem používaných v automobilovém průmyslu Michaela Kolnerová, Pavel Solfronk Katedra strojírenské technologie Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE

MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE MATERIÁLY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE Interaktivní multimediální text pro všechny studijní programy FSI Doc. Ing. Anton

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany

Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Postup při odlišném způsobu splnění technických podmínek požární ochrany Následující dokument rozvíjí požadavek stanovený čl. 5.1.3 ČSN 73 0802, kdy u stavebních objektů, kde je soustředěn velký počet

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

Management změn. Richard Machan

Management změn. Richard Machan Management změn Richard Machan Obsah přednášek 1. blok 12.30-15.30 Případová studie 1 Fáze pozitivně vnímané změny (D. Conner) Teoret.-metod. základy Systémy a změny 2. blok 9.00-16.00 Manag. změn v ek.

Více