Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h"

Transkript

1 Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained by the Abrasive Water Jet Technology by Using the Shadow Method and Commercial Methods Valíček, J.*, Mádr, V.*, Vašek, J.**, Ohlídal, M.***, Janurová, E.*, Páleníková, K.***, Slivečka, L.*, Filipová, M.*, Hlaváček, P.* * VŠB-TU Ostrava ** ÚGN AV ČR Ostrava *** VUT Brno Abstrakt: V příspěvku se pojednává o výsledcích získaných pomocí bezkontaktní optické stínové metody (SM) vyvinuté na Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava a komerčními metodami, a to optickým komerčním profilometrem MicroProf (FRT) a kontaktním profilometrem HOMMEL TESTER T8000. Z analýzy výsledků plyne velmi dobrá shoda získaných dat a možnost na základě těchto výsledků zodpovědně usuzovat na mechanizmus vzniku nového povrchu, včetně jeho geometrických parametrů. Ukazuje se možnost nových přístupů k interpretaci naměřených výsledků a z nich plynoucí nově přijaté závěry. Abstract: The contribution deals with results obtained by the contactless optical shadow method (SM) developed at the Institute of Physics of VŠB-Technical University of Ostrava and by commercial methods, namely by the optical commercial profilometer MicroProf (FRT) and the contact profilometer HOMMEL TESTER T8000. From the analysis of the results a very good correspondence between data acquired follows. On the basis of these results, the mechanism of generation of a new surface, including its geometrical parameters can be responsibly judged. Possible new approaches to the interpretation of measured results and conclusions drawn newly from them are shown. 1. Úvod Drsnost povrchů materiálů Ra [µm] vytvářených obráběním [1-9] ať již klasickými, či nově rozvíjenými technologiemi (jako je např. obrábění ultrazvukem, laserem, plazmou nebo vodním abrazivním paprskem) je definovaná normami [10], [11]. Z hlediska potřeby ověření přesnosti nově vyvinuté optické metody SM a vytvoření etalonových vzorků byla realizována prezentovaná komparace výsledných hodnot. Srovnávací křivky byly analyzovány na těsnost výsledných hodnot parametru drsnosti povrchu Ra a na jeho distribuční funkce ve vztahu k hloubce řezu, k použitým rychlostem posuvu trysky a k vlivu mechanického charakteru materiálu vzorků. Komparací se potvrdila dobrá shoda ve výsledcích mezi námi vyvinutou optickou metodou SM a metodami měření povrchu komerčními. Cílem předmětného příspěvku je informovat o využití objemu proměřených vzorků a práce s databází systematicky evidovaných vstupních a výstupních údajů o vlastní technologii řezání konkrétního vzorku a o dosahované drsnosti řezných stěn. Princip měřicí metody SM, konstrukce a použité optické schéma přizpůsobené pro měření řezných stěn realizovaných abrazivním vodním paprskem byly již dříve několikrát zveřejněny, např. v pracích [12], [13], [14] a dalších. V příspěvku se orientujeme na vzorky vytvořené abrazivním vodním paprskem, a to i z toho důvodu, že tato technologie neovlivňuje teplotně povrch, a tedy nemusíme uvažovat s rekrystalizací zkoumaného povrchu. Zde bychom se rádi 1

2 alespoň ve zkratce věnovali výsledkům měření a zejména pak některým novým prvkům v přístupu k jejich interpreraci pro účely technologického řízení drsnosti řezných stěn. 2. Stanovení fluktuací výškových nerovností povrchu pro kovové materiály na vzorcích opracovaných abrazivním vodním paprskem Na připravených kovových deskách z materiálů ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , AlMg, Zn, Al, mosaz a dural o tlošťce 8 mm byly vyřezány zkušební vzorky o rozměrech (20 x 20 x 8) mm, přičemž každá hrana daného vzorku byla vytvořena při jiných rychlostech (200, 150, 100 a 50 mm/min). Tloušťka 8 mm každého zkušebního vzorku byla proměřena stínovou optickou metodou s využitím CCD kamery ve 22 měřických linií s krokem po vertikále 0,364 mm na 4 stranách obr. 1. Měkké materiály, jako AlMg, Al čistý nebo Zn byly na těchto stranách opracovány rychlostmi v posloupnosti 400, 300, 200 a 100 mm/min. Na získaných optických signálech o povrchové distribuci světla a stínů byla provedena Fourierova transformace, spektrální dekompozice a frekvenční pásmové filtrace za účelem získání RMS (Root Mean Square) intenzity reflektovaného světla s povrchu a transformačních rovnic mezi RMS a parametry drsnosti povrchu, především parametrem drsnosti Ra [µm]. Distribuci parametru drsnosti Ra na řezné stěně považujeme za nejdůležitější, protože integrovaně a komplexně vypovídá jak o mechanickém účinku volby technologických parametrů, tak i o interakci řezných sil s materálem a charakteru reakčních sil materiálových. Na obr. 2 uvádíme komparaci výsledků měření drsnosti povrchu oceli ČSN vyvinutou metodou s výsledky získanými s kontaktního profilometru a optického komerčního profilometru. Obr. 1. Ocel ČSN 17251, strana vytvořená při 200 mm/min. 2

3 14 12 Ra Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr h Obr. 2. Komparace metod pro ocel ČSN , kde CCD kamerou bylo provedeno 22 měřických linií, optickým detektorem 19 měřických liníí, komerčním optickým profilometrem 22 měřických linií a kontaktním profilometrem 19 měřických linií. 3. Aplikační možnosti uplatnění výsledků studia geometrických parametrů povrchu Jedna z mnoha dalších aplikačních možností využití poznatků o zákonitostech determinujících distribuční funkce geometrických parametrů řezu je v projektové přípravě a volbě optimálních parametrů technologických pro řezání zadaného typu materiálu obrobků. Jde současně o řešení drsnosti povrchu, tak také o ekonomiku zvolené technologie pro řezání konkrétního materiálu. Mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů se mění v širokých mezích, a to nejen po skupinách a druzích (kovy, plasty, betony, horniny, dřevo, sklo, keramika apd.), ale i v jednotlivých skupinách. Často nevystačíme s pouhými tabulkovými hodnotami, které jsou jen orientační. Pro přesnou predikci chování se materiálu při jeho zatěžování a vnějším namáhání různého původu je u projektů většího významu již potřebná garance od výrobce, nebo také vlastní ověření nejdůležitějších fyzikálně-mechanických vlastností. Přitom většina laboratorních metod sloužících k takovému účelu je zdlouhavá, pracná a proto drahá. Technická predikce je velmi důležitá také při volbě hlavních technologických parametrů soupravy AWJ. Teoretické podklady k jejímu provedení jsou však dosud velmi omezené, proto se staví hlavně na zkušenostech obsluhy. Další otázkou je zajištění procesního řízení drsnosti a ekonomiky obrábění materiálu se zpětnou vazbou a v reálném čase. Teoretická příprava a možnost predikce průběhu procesu je důležitá v přípravě a realizaci každého projektu. Postupovou rychlost je však nutno dimenzovat optimálně, protože je-li snížena příliš, nemusí již dostatečně udržovat kvalitu řezu a přitom může být nadměrně zatížena ekonomika provozu. Musíme-li řezat kvalitně např. pevnou ocel, musí být řezná rychlost snížena až na 50 mm/min, avšak pro stejně kvalitní řezání např. hliníku, můžeme ekonomicky výhodně volit rychlost 200 mm/min. V matematickém propracování procesu řezání materiálu nástrojem AWJ dospěl nepochybně nejdále Hashish. Na základě své hypotézy [15, 16] odvodil svým matematickým postupem teoretické kriterium pro predikci a řízení drsnosti a hloubky řezu, kterým je kritická hloubka řezu h c [mm] determinovaná úhlem dopadu alfa α [ ] abrazivních částic v okamžiku úběru materiálu. Poloha kritické hloubky h c v řezu se mění s materiálem i se změnou technologických parametrů, např. se změnou postupové rychlosti řezné hlavy. Výpočet 3

4 parametrů h c, h d a h cel podle Hashishe jsme provedli pro rozsáhlejší statistický soubor tvořený celkem 185-ti kovovými materiály (oceli, litiny, slitiny s tabulkovými pevnostními parametry dle ČSN). Zvlášť je uváděn výpočet pro, v rámci komparace proměřovanou, ocel ČSN (E mat = MPa, σ m = 650 MPa, v p = 200 mm/min, 50 mm/min, abrazivum granát australský). Číselné hodnoty průměrů jsou ze statistického souboru pro h c = 2,624 mm, h d = 8,738 mm, h cel = 11,36 mm a h mel = 4,715 mm. Hloubka h mel je vždy větší než h c a menší než h d. Pro ocel ČSN k porovnání prezentujeme i vlastní postup pro získání teoretických průběhů funkcí sloužících ke kvantifikované predikci mechanizmu řezného procesu a vzájemných vazeb mezi těmito funkcemi, jak ukazuje obr. 3 pro v p = 200 mm/min a obr. 4 pro v p = 50 mm/min. Linie vytyčené parametry h c, h d a h mel představují řezy grafem na úrovních kritické hloubky h c hladkého řezu a mezní hloubky pro deformovaný řez h d podle Hashishe a hloubky dosažení meze pružnosti povrchu materiálu namáhaného v řezu h mel. V těchto řezech grafy lze vyčíst číselné hodnoty všech dalších, na mechanizmu řezání se podílejících, funkcí. V modelu je vidět výrazný posun poloh obou parametrů h c, h d a h mel směrem do větší hloubky způsobený snížením postupové rychlosti ze 200 mm/min na 50 mm/min. Další výsledky uvádí tabulkový výpočet některých technických parametrů pro úroveň meze pružnosti materiálu v řezu. Grafické vyjádření amplitud technických parametrů podle obr. 5 v logaritmickém měřítku je potom výstupem z předcházející výpočtové predikce mechanických poměrů v řezu pro konkrétní materiál a současně kompoziční součástí materiálové databáze, jakož i vhodným podkladem pro rozhodování technologa soupravy AWJ. Obr. 3. Kvantitativní predikce mechanizmu řezného procesu pro 200 mm/min. (h mel je na hloubkové pozici 15 (4,36 mm), h c je zde na hloubkové pozici 5 (2,57 mm) a h d na hloubkové pozici 21 (7,41 mm)) 4

5 Obr. 4. Kvantitativní predikce mechanizmu řezného procesu pro 50 mm/min. (h mel je na hloubkové pozici 22 (7,80 mm), tedy na konci vzorku, h c je zde na hloubkové pozici 9 (3,42 mm)) Obr. 5. Některé vybrané technické parametry řezu predikované výpočtem na hloubkové úrovni h mel. Legenda: RMS predikované [a.u.] RMS trezu charakteristické RMS [a.u.] Ran drsnost normálová [µm] E ret * - okamžitá hodnota E mat kontrolní [MPa] σ mrms pevnost materiálu z RMS [MPa] σ zrmsi řezné napětí okamžité z RMS [MPa] h rellim relativní hloubka řezu limitní [-] 5

6 L hrellim teoretická délka povrchu (Ra/ε) [µm] Rahrellim teoretická drsnost povrchu [µm] E (hra) - E mat kontrolní [MPa] h abs hloubka absolutní [mm] K pli okamžitá deformace povrchu [mm] Y ret okamžitá retardace stopy řezu [mm] tg D tg úhlu okamžitého úhlu zakřivení D (i) [-] arc D úhel zakřivení D (i) [º] Rast (h) hodnota stopové drsnosti povrchu [µm] E ret okamžitá hodnota poklesu E mat [MPa] K plmat - limitní délková deformace povrchu materiálu [mm] E retz - zatěžující modul pružnosti [MPa] σ z - zatěžující napětí materiálu povrchu [MPa] h mel - poloha meze elasticity Mel [mm] h relvz - relativní poloha meze elasticity Mel ve vztahu k výšce vzorku [%] Ra radmp - hodnota radiální drsnosti na Mel [µm] σ mp - napětí na mezi pružnosti Mel (rovná se mezi pružnosti materiálu σ mel ) [MPa] h raradmp - poloha Ra radmp v řezu [mm] K plradmp - hodnota koeficientu plasticity v úrovni h mel [mm] Y retmp - zakřivení stopy řezu na mezi elasticity Mel [mm] arcd mp - úhel zakřivení stopy řezu na mezi elasticity Mel [º] Q ramp - mechanické napětí na 1 µm Ra na mezi elasticity Mel [MPa/µm] Q ymp - mechanické napětí na 1 µm Yret na mezi elasticity Mel [MPa/µm] Q dmp - mechanické napětí na 1 º úhlu zakřivení řezné stopy na mezi elasticity Mel [MPa/º] h relkpl - relativní poloha meze elasticity Mel ve vztahu k limitní(maximální) hloubce v daném materiálu [%] σ cut - mechanické napětí deformační plochy dané součinem (h raradmp *Y retmp = K plradmp ) na mezi elasicity Mel (rovná se okamžité mechanické tuhosti jádra proudu AWJ) [MPa] σ zrmsmp - mechanické napětí řezné na mezi elasticity Mel [MPa]. 4. Závěr Na základě dobrých výsledků komparace naměřených dat vyvinutou optickou metodou s daty podle komerční optické soupravy a podle průmyslového kontaktního profilometru máme tak v laboratoři Institutu fyziky k dispozici zařízení vhodné pro proměřování základních geometrických vlastností topografie nově vytvořených povrchů technologií AWJ. Jde o vlastnosti, zejména technická drsnost povrchu, které jsou považovány za velmi důležité z mnoha velmi dobře v teorii i praxi známých důvodů. Vedle osvědčených teoretických kriterií pro dosažení tzv. hladkého řezu h c a h d, může být novým příspěvkem pro řízení jakosti i náš návrh způsobu stanovení a použití teoretického kritéria h mel, tj. hloubky řezu dosažení meze pružnosti materiálu namáhaného řezáním, která je vlastně i podle klasické pružnosti a pevnosti přirozenou hranicí mezi pružným a plastickým přetvořením materiálu. Kriteriální parametry hladkého řezu h c, h d a h cel vytvořené teorií podle Hashishe jsou velmi významné vzhledem k přímé vazbě jejich výpočtu na nastavené technologické parametry soupravy AWJ. Protože navrhované kriterium podle predikce h mel dosahuje v korelačních závislostech h mel = f (h c, h d, h cel, Ra mel ) korelační těsnosti R = 1, lze odvodit matematické vztahy (polynomy 3. řádu) tak, aby mohla být predikce h mel taktéž přímo navázána na parametry technologie, to je na optimalizaci volby rychlosti posuvu řezné hlavy, tlaku čerpadla, průměru trysky, druhu a průtočného množství abraziva například podle Youngova modulu pružnosti řezaného materiálu. 6

7 Poděkování Práce vznikla za podpory interního grantu IGS-HGF VŠB TUO /6 a projektu GA AV ČR A Literatura: [1] Bumbálek, B., Obvody, V., Ošťádal, B.: Drsnost povrchu. Praha, SNTL 1989 [2] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL 1987 [3] Brezina, I.: Drsnosti povrchu význam kvantifikácie drsnosti metrologické aspekty vývojové tendencie. Jemná mechanika a optika, č. 7, 1991 [4] Tykal, M., Melichar, M.: Význam hodnocení vlnitosti povrchu v konstrukci a výrobě přesných mechanizmů. Jemná mechanika a optika, č. 6, 1986 [5] Pernikář. J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a Metrologie. Brno, Akademické vydavatelství CERM 2001 [6] Vašek, J., Martinec, P., Foldyna, J., Sitek, L., Ščučka,J.: Abrasives for AWJ cutting. Academy of Sciences, Ostrava, 2002 [7] Sigmund, M., Brychta, J., Čep, R.: Kontrola jakosti a přesnosti při obrábění vysokými rychlostmi. Technological Engineering, 2005, roč. II., č. 1, s [8] Krajný, Z.: Vodný lúč v praxi WJM. Mračko Bratislava, 1998 [9] Kadnár, M., Rusnák, J.: Teoretický výpočet hrúbky mazacieho filmu pri elastohydrodynamickom mazaní. In: sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veltrhu v Nitre, Nitra, 2004, s [10] ČSN EN ISO 4287 [11] ČSN EN ISO 4288 [12] Valíček, J., Držík, M., Ohlídal, M., Mádr, V., Hlaváč, L.M.: Optical method for surface analyses and their utilization for abrasive liquid jet automation. In Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference, M. Hashish (ed.), WJTA, Minneapolis, Minnesota, 2001, p [13] Valíček, J., Držík, M., Ohlídal, M., Hlaváč, L.M.: Application of optical methods for analyses of surfaces made by abrasive liquid jet. In METAL 2001 Proceedings of the 10th International Metallurgical and Materials Conference, TANGER spol. s r. o., Ostrava, 2001, paper 104, p. 1 7 [14] Valíček, J., Louis,H., Schenk, A., Držík, M., Hlaváč, L. M., Chlpik, J.: Utilization of the optical methods for analyses of cutting edges. BHR Group, 2004, p [15] Hashish, M.: Modeling Study of Metal Cutting with Abrasive Waterjets. Trans. of the ASME, Journal of Eng. Mat&Tech, Vol. 106, No. 1, 1984 [16] Hashish, M.: Pressure Effect in Abrasive Waterjet (AWJ) Machining. Trans. of the ASME, Journal of Eng. Mat&Tech., Vol. 111, No. 7,

APLIKACE BEZKONTAKTNÍ OPTICKÉ METODIKY MĚŘENÍ A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ

APLIKACE BEZKONTAKTNÍ OPTICKÉ METODIKY MĚŘENÍ A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ APLIKACE BEZKONTAKTNÍ OPTICKÉ METODIKY MĚŘENÍ A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ NON CONTACT OPTICAL MEASUREMENT METHOD APPLICATION AND OBTAINED RESULTS INTERPRETATION Jan Valíček 1, Sergej Hloch 2, Miroslav

Více

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZ DEZINTEGRACE MATERIÁLU V PEVNÉ FÁZI VODNÍM A ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZ DEZINTEGRACE MATERIÁLU V PEVNÉ FÁZI VODNÍM A ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZ DEZINTEGRACE MATERIÁLU V PEVNÉ FÁZI VODNÍM A ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM SOME CONCLUSIONS FROM ANALYSES OF SOLID STATE MATERIAL DISINTEGRATION CAUSED BY WATER AND ABRASIVE WATER

Více

Analogie flexibilní hydroabrazivní technologie s klasickými technologiemi třískového obrábění

Analogie flexibilní hydroabrazivní technologie s klasickými technologiemi třískového obrábění VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Analogie flexibilní hydroabrazivní technologie s klasickými technologiemi třískového obrábění J. Valíček, M. Harničárová, J. Petrů, H. Tozan, M. Kušnerová,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem Konference ANSYS 2009 Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem Josef Foldyna, Zdeněk Říha, Libor Sitek Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava josef.foldyna@ugn.cas.cz, riha.zdenek@seznam.cz,

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití

Integrita povrchu a její význam v praktickém využití Integrita povrchu a její význam v praktickém využití Michal Rogl Obsah: 7. Válečkování články O. Zemčík 9. Integrita povrchu norma ANSI B211.1 1986 11. Laserová konfokální mikroskopie Válečkování způsob

Více

Téma 2 Napětí a přetvoření

Téma 2 Napětí a přetvoření Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Téma 2 Napětí a přetvoření Deformace a posun v tělese Fzikální vztah mezi napětími a deformacemi, Hookeův zákon, fzikální konstant a pracovní diagram

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb

HSC obráb ní, tepelné jevy p Definice, popis obráb Nevýhody Otá ky v etena ezné rychlosti pro HSC Strojní vybavení obráb HSC, tepelné jevy při Definice, popis Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. Základní pojmy Teoretická část Tepelné jevy Vyhodnocení Používané pojmy a odkazy VUT Brno Z anglického překladu vysokorychlostní. Používá

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE NA ANALÝZU VSTUPNÍCH PARAMETRŮ A MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. METODY OBRÁBĚNÍ Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. Dokončovací metody obrábění Dokončovací metody takové způsoby obrábění, kterými dosahujeme u výrobku přesného geometrického tvaru a jakosti

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ Ing. David KUDLÁČEK, Katedra stavební mechaniky, Fakulta stavební, VŠB TUO, Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava Poruba, tel.: 59

Více

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ

JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ SLEDOVÁNÍ TRIBOLOGICKÝCH TENKÝCH VRSTEV JIŘÍ HÁJEK, ANTONÍN KŘÍŽ VLASTNOSTÍ MOTIVACE EXPERIMENTU V SOUČASNÉ DOBĚ: PIN-on-DISC velmi důležitá analýza z hlediska správného využití příslušného typu systému

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Práce a síla při řezání

Práce a síla při řezání Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry Metody technologického designu Doc. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Inaugurační přednáška NÁVRHÁŘ charakteristika materiálu kontrolovatelné parametry nekontrolovatelné parametry Termomechanická analýza (MKP) SOS

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Curriculum vitae. Matematyki Fizyki i Chemii. Polsko USA, Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Slovensko

Curriculum vitae. Matematyki Fizyki i Chemii. Polsko USA, Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Slovensko Curriculum vitae Jméno a příjmení: Tituly: Vilém Mádr Prof., RNDr., CSc. Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, 750 02 Přerov Absolvovaná

Více

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby Pro horké tekutiny iglidur Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby 341 iglidur Pro horké tekutiny. Kluzná pouzdra iglidur byla vyvinuta pro aplikace pod vodou při teplotách

Více

Přehled publikační činnosti - Ing. Robert ČEP, Ph.D. ( )

Přehled publikační činnosti - Ing. Robert ČEP, Ph.D. ( ) Přehled publikační činnosti - Ing. Robert ČEP, Ph.D. (2000 2007) 2001 [1] VRBA, Vladimír; ČEP, Robert. Zvyšování přesnosti výroby použitím výkonných řezných nástrojů. In International Congress Of Precision

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012

RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB Janouškova 300, Praha 6 Tel , ZPRÁVA č. 23/2012 RODOS ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB, 162 00 Praha 6 Tel. 235 361 220, 608 111 271 ZPRÁVA č. 23/2012 o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a zesílení Staveništní komunikace Chodov 2. měření Zpracováno

Více

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D.

Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti. Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. Metody diagnostiky v laboratoři fyzikální vlastnosti Ing. Ondřej Anton, Ph.D. Ing. Petr Cikrle, Ph.D. OBSAH Vzorky betonu jádrové vývrty Objemová hmotnost Dynamické moduly pružnosti Pevnost v tlaku Statický

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Modelování zatížení tunelů (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního

Více

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

Nízká cena při vysokých množstvích

Nízká cena při vysokých množstvích Nízká cena při vysokých množstvích iglidur Vhodné i pro statické zatížení Bezúdržbový provoz Cenově výhodné Odolný vůči nečistotám Odolnost proti vibracím 225 iglidur Nízká cena při vysokých množstvích.

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ

EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ EXPERIMENTÁLNÍ METODY V OBRÁBĚNÍ ÚLOHA č. 4 (Skupina č. 1) OPTIMALIZACE ŘEZNÉHO PROCESU (Trvanlivost břitu, dlouhodobá zkouška obrobitelnosti

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE

ŽELEZOBETONOVÁ SKELETOVÁ KONSTRUKCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje

Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje Návrh řídícího modelu pro aktivní kompenzace geometrických chyb skeletu obráběcího stroje Ing. Jan Koubek Vedoucí práce: Ing. Richard Černý, CSc. Abstrakt Příspěvek se zabývá návrhem modelu a způsobů možných

Více

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Příloha č. 3 Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla Podklady SIGMA.1000.07.A.S.TR Date Revision Author 24.5.2013 IR Jakub Fišer 29.10.2013 1 Jakub Fišer 2 1 Obsah

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Pro vysoké rychlosti pod vodou Pro vysoké rychlosti pod vodou iglidur Produktová řada Pro aplikace pod vodou Pro rychlý a konstantní pohyb Dlouhá životnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz

Více

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY.

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY. TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY Manuál 1 Prof.Milan Forejt 2004 ÚVODEM V rámci počítačové podpory teorie tváření a projektování tvářecích technologií na Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření kovů

Více

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě 12. 14. května 2015 Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě Karel Vokurka Technická univerzita v Liberci, katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec karel.vokurka@tul.cz

Více

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Příklad oboustranně vetknutý nosník Příklad oboustranně vetknutý nosník výpočet podle viskoelasticity: 4 L fˆ L w, t J t, t 384I 0 průhyb uprostřed co se změní v případě, fˆ že se zatížení M mění x t v čase? x Lx L H t t0 1 fl ˆ M fˆ 0,

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti

Více

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti

b) Křehká pevnost 2. Podmínka max τ v Heigově diagramu a) Křehké pevnosti 1. Podmínka max τ a MOS v Mohrově rovině a) Plasticity ϭ K = ϭ 1 + ϭ 3 b) Křehké pevnosti (ϭ 1 κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt Ϭ red = max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) MOS : max (ϭ 1, ϭ 1 - κ R * ϭ 3 ) = ϭ Rt a) Plasticita

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 14.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 14.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_17 Název materiálu: Mechanické vlastnosti materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí mechanické vlastnosti

Více

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k

þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c e m e n t oa t p k o v ý c h d e s k DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz OpenAIRE þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 1 1, r o. 1 1 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ L a b o r a t o r n í t e s t o v á n í s p o jo k o l þÿ t y p u v c

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

VLIV MODIFIKACE STRONCIEM SLITINY AlSi7Mg0,3 NA DRSNOST POVRCHU

VLIV MODIFIKACE STRONCIEM SLITINY AlSi7Mg0,3 NA DRSNOST POVRCHU VLIV MODIFIKACE STRONCIEM SLITINY AlSi7Mg0,3 NA DRSNOST POVRCHU Jaromír CAIS A, Jaroslava SVOBODOVÁ C, Nataša NÁPRSTKOVÁ B A Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika)

Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Inovace studijního oboru Geotechnika Reg. č. CZ.1.7/2.2./28.9 Metoda konečných prvků Základy konstitutivního modelování (výuková prezentace pro 1. ročník navazujícího studijního oboru Geotechnika) Doc.

Více

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky Konference ANSYS 2009 Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky M. Štěpánek a J. Pěnčík VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky Abstract: The testing of a cyclic-load performance

Více

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. EXPERIMENTÁLNÍ METODY I OSNOVA 1. KAPITOLY 1. Základy měření Úvod do problematiky experimentální

Více

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ

Charakteristika. Vlastnosti. Použití NÁSTROJE NA TLAKOVÉ LITÍ NÁSTROJE NA PROTLAČOVÁNÍ NÁSTROJE PRO TVÁŘENÍ ZA TEPLA VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ DIEVAR DIEVAR 2 DIEVAR Charakteristika DIEVAR je Cr-Mo-V legovaná vysoce výkonná ocel pro práci za tepla s vysokou odolností proti vzniku trhlin a prasklin z tepelné únavy a s vysokou odolností proti opotřebení

Více

Interakce ocelové konstrukce s podložím

Interakce ocelové konstrukce s podložím Rozvojové projekty MŠMT 1. Úvod Nejrozšířenějšími pozemními konstrukcemi užívanými za účelem průmyslové výroby jsou ocelové haly. Základní nosné prvky těchto hal jsou příčné vazby, ztužidla a základy.

Více

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku

A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku 1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2011, ročník X1, řada stavební článek č. 16 Karel VOJTASÍK 1, Eva HRUBEŠOVÁ 2, Marek MOHYLA 3, Jana STAŇKOVÁ 4 ZÁVISLOST

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22 Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová

Více

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače Automatizační technika Měření č. - Analogové snímače Datum:.. Vypracoval: Los Jaroslav Skupina: SB 7 Analogové snímače Zadání: 1. Seznamte se s technickými parametry indukčních snímačů INPOS. Změřte statické

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM WATER JET CUTTING BAKALÁŘSKÁ

Více

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského 65, 617 00 Brno Czech Republic Výroba laboratorních sít má ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s. v Brně již více jak desetiletou tradici. Síta, resp.

Více

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO

MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO MANUÁL PRO VÝPOČET ZBYTKOVÉHO PRODLOUŽENÍ VE ŠROUBECH 0 25.05.2016 Doporučení pro výpočet potřebného prodloužení šroubu, aby bylo dosaženo požadovaného předpětí ve šroubech předepínaných hydraulickým napínákem

Více

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005

Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 Nedestruktivní zkoušení - platné ČSN normy k 31.10.2005 (zpracováno podle Věstníků ÚNMZ do č. včetně) Vzdělávání pracovníků v NDT: ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více