Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr h

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr. 0 2 4 6 8 h"

Transkript

1 Komparace a analýza drsnosti povrchů materiálů získaných technologií abrazivního vodního paprsku metodou stínovou a komerčními metodami Comparison and Analysis of the Roughness of Material Surfaces Obtained by the Abrasive Water Jet Technology by Using the Shadow Method and Commercial Methods Valíček, J.*, Mádr, V.*, Vašek, J.**, Ohlídal, M.***, Janurová, E.*, Páleníková, K.***, Slivečka, L.*, Filipová, M.*, Hlaváček, P.* * VŠB-TU Ostrava ** ÚGN AV ČR Ostrava *** VUT Brno Abstrakt: V příspěvku se pojednává o výsledcích získaných pomocí bezkontaktní optické stínové metody (SM) vyvinuté na Institutu fyziky VŠB-TU Ostrava a komerčními metodami, a to optickým komerčním profilometrem MicroProf (FRT) a kontaktním profilometrem HOMMEL TESTER T8000. Z analýzy výsledků plyne velmi dobrá shoda získaných dat a možnost na základě těchto výsledků zodpovědně usuzovat na mechanizmus vzniku nového povrchu, včetně jeho geometrických parametrů. Ukazuje se možnost nových přístupů k interpretaci naměřených výsledků a z nich plynoucí nově přijaté závěry. Abstract: The contribution deals with results obtained by the contactless optical shadow method (SM) developed at the Institute of Physics of VŠB-Technical University of Ostrava and by commercial methods, namely by the optical commercial profilometer MicroProf (FRT) and the contact profilometer HOMMEL TESTER T8000. From the analysis of the results a very good correspondence between data acquired follows. On the basis of these results, the mechanism of generation of a new surface, including its geometrical parameters can be responsibly judged. Possible new approaches to the interpretation of measured results and conclusions drawn newly from them are shown. 1. Úvod Drsnost povrchů materiálů Ra [µm] vytvářených obráběním [1-9] ať již klasickými, či nově rozvíjenými technologiemi (jako je např. obrábění ultrazvukem, laserem, plazmou nebo vodním abrazivním paprskem) je definovaná normami [10], [11]. Z hlediska potřeby ověření přesnosti nově vyvinuté optické metody SM a vytvoření etalonových vzorků byla realizována prezentovaná komparace výsledných hodnot. Srovnávací křivky byly analyzovány na těsnost výsledných hodnot parametru drsnosti povrchu Ra a na jeho distribuční funkce ve vztahu k hloubce řezu, k použitým rychlostem posuvu trysky a k vlivu mechanického charakteru materiálu vzorků. Komparací se potvrdila dobrá shoda ve výsledcích mezi námi vyvinutou optickou metodou SM a metodami měření povrchu komerčními. Cílem předmětného příspěvku je informovat o využití objemu proměřených vzorků a práce s databází systematicky evidovaných vstupních a výstupních údajů o vlastní technologii řezání konkrétního vzorku a o dosahované drsnosti řezných stěn. Princip měřicí metody SM, konstrukce a použité optické schéma přizpůsobené pro měření řezných stěn realizovaných abrazivním vodním paprskem byly již dříve několikrát zveřejněny, např. v pracích [12], [13], [14] a dalších. V příspěvku se orientujeme na vzorky vytvořené abrazivním vodním paprskem, a to i z toho důvodu, že tato technologie neovlivňuje teplotně povrch, a tedy nemusíme uvažovat s rekrystalizací zkoumaného povrchu. Zde bychom se rádi 1

2 alespoň ve zkratce věnovali výsledkům měření a zejména pak některým novým prvkům v přístupu k jejich interpreraci pro účely technologického řízení drsnosti řezných stěn. 2. Stanovení fluktuací výškových nerovností povrchu pro kovové materiály na vzorcích opracovaných abrazivním vodním paprskem Na připravených kovových deskách z materiálů ČSN , ČSN , ČSN , ČSN , AlMg, Zn, Al, mosaz a dural o tlošťce 8 mm byly vyřezány zkušební vzorky o rozměrech (20 x 20 x 8) mm, přičemž každá hrana daného vzorku byla vytvořena při jiných rychlostech (200, 150, 100 a 50 mm/min). Tloušťka 8 mm každého zkušebního vzorku byla proměřena stínovou optickou metodou s využitím CCD kamery ve 22 měřických linií s krokem po vertikále 0,364 mm na 4 stranách obr. 1. Měkké materiály, jako AlMg, Al čistý nebo Zn byly na těchto stranách opracovány rychlostmi v posloupnosti 400, 300, 200 a 100 mm/min. Na získaných optických signálech o povrchové distribuci světla a stínů byla provedena Fourierova transformace, spektrální dekompozice a frekvenční pásmové filtrace za účelem získání RMS (Root Mean Square) intenzity reflektovaného světla s povrchu a transformačních rovnic mezi RMS a parametry drsnosti povrchu, především parametrem drsnosti Ra [µm]. Distribuci parametru drsnosti Ra na řezné stěně považujeme za nejdůležitější, protože integrovaně a komplexně vypovídá jak o mechanickém účinku volby technologických parametrů, tak i o interakci řezných sil s materálem a charakteru reakčních sil materiálových. Na obr. 2 uvádíme komparaci výsledků měření drsnosti povrchu oceli ČSN vyvinutou metodou s výsledky získanými s kontaktního profilometru a optického komerčního profilometru. Obr. 1. Ocel ČSN 17251, strana vytvořená při 200 mm/min. 2

3 14 12 Ra Optika Ra Profiloměr Ra Ran-optika Ran-profiloměr h Obr. 2. Komparace metod pro ocel ČSN , kde CCD kamerou bylo provedeno 22 měřických linií, optickým detektorem 19 měřických liníí, komerčním optickým profilometrem 22 měřických linií a kontaktním profilometrem 19 měřických linií. 3. Aplikační možnosti uplatnění výsledků studia geometrických parametrů povrchu Jedna z mnoha dalších aplikačních možností využití poznatků o zákonitostech determinujících distribuční funkce geometrických parametrů řezu je v projektové přípravě a volbě optimálních parametrů technologických pro řezání zadaného typu materiálu obrobků. Jde současně o řešení drsnosti povrchu, tak také o ekonomiku zvolené technologie pro řezání konkrétního materiálu. Mechanické vlastnosti konstrukčních materiálů se mění v širokých mezích, a to nejen po skupinách a druzích (kovy, plasty, betony, horniny, dřevo, sklo, keramika apd.), ale i v jednotlivých skupinách. Často nevystačíme s pouhými tabulkovými hodnotami, které jsou jen orientační. Pro přesnou predikci chování se materiálu při jeho zatěžování a vnějším namáhání různého původu je u projektů většího významu již potřebná garance od výrobce, nebo také vlastní ověření nejdůležitějších fyzikálně-mechanických vlastností. Přitom většina laboratorních metod sloužících k takovému účelu je zdlouhavá, pracná a proto drahá. Technická predikce je velmi důležitá také při volbě hlavních technologických parametrů soupravy AWJ. Teoretické podklady k jejímu provedení jsou však dosud velmi omezené, proto se staví hlavně na zkušenostech obsluhy. Další otázkou je zajištění procesního řízení drsnosti a ekonomiky obrábění materiálu se zpětnou vazbou a v reálném čase. Teoretická příprava a možnost predikce průběhu procesu je důležitá v přípravě a realizaci každého projektu. Postupovou rychlost je však nutno dimenzovat optimálně, protože je-li snížena příliš, nemusí již dostatečně udržovat kvalitu řezu a přitom může být nadměrně zatížena ekonomika provozu. Musíme-li řezat kvalitně např. pevnou ocel, musí být řezná rychlost snížena až na 50 mm/min, avšak pro stejně kvalitní řezání např. hliníku, můžeme ekonomicky výhodně volit rychlost 200 mm/min. V matematickém propracování procesu řezání materiálu nástrojem AWJ dospěl nepochybně nejdále Hashish. Na základě své hypotézy [15, 16] odvodil svým matematickým postupem teoretické kriterium pro predikci a řízení drsnosti a hloubky řezu, kterým je kritická hloubka řezu h c [mm] determinovaná úhlem dopadu alfa α [ ] abrazivních částic v okamžiku úběru materiálu. Poloha kritické hloubky h c v řezu se mění s materiálem i se změnou technologických parametrů, např. se změnou postupové rychlosti řezné hlavy. Výpočet 3

4 parametrů h c, h d a h cel podle Hashishe jsme provedli pro rozsáhlejší statistický soubor tvořený celkem 185-ti kovovými materiály (oceli, litiny, slitiny s tabulkovými pevnostními parametry dle ČSN). Zvlášť je uváděn výpočet pro, v rámci komparace proměřovanou, ocel ČSN (E mat = MPa, σ m = 650 MPa, v p = 200 mm/min, 50 mm/min, abrazivum granát australský). Číselné hodnoty průměrů jsou ze statistického souboru pro h c = 2,624 mm, h d = 8,738 mm, h cel = 11,36 mm a h mel = 4,715 mm. Hloubka h mel je vždy větší než h c a menší než h d. Pro ocel ČSN k porovnání prezentujeme i vlastní postup pro získání teoretických průběhů funkcí sloužících ke kvantifikované predikci mechanizmu řezného procesu a vzájemných vazeb mezi těmito funkcemi, jak ukazuje obr. 3 pro v p = 200 mm/min a obr. 4 pro v p = 50 mm/min. Linie vytyčené parametry h c, h d a h mel představují řezy grafem na úrovních kritické hloubky h c hladkého řezu a mezní hloubky pro deformovaný řez h d podle Hashishe a hloubky dosažení meze pružnosti povrchu materiálu namáhaného v řezu h mel. V těchto řezech grafy lze vyčíst číselné hodnoty všech dalších, na mechanizmu řezání se podílejících, funkcí. V modelu je vidět výrazný posun poloh obou parametrů h c, h d a h mel směrem do větší hloubky způsobený snížením postupové rychlosti ze 200 mm/min na 50 mm/min. Další výsledky uvádí tabulkový výpočet některých technických parametrů pro úroveň meze pružnosti materiálu v řezu. Grafické vyjádření amplitud technických parametrů podle obr. 5 v logaritmickém měřítku je potom výstupem z předcházející výpočtové predikce mechanických poměrů v řezu pro konkrétní materiál a současně kompoziční součástí materiálové databáze, jakož i vhodným podkladem pro rozhodování technologa soupravy AWJ. Obr. 3. Kvantitativní predikce mechanizmu řezného procesu pro 200 mm/min. (h mel je na hloubkové pozici 15 (4,36 mm), h c je zde na hloubkové pozici 5 (2,57 mm) a h d na hloubkové pozici 21 (7,41 mm)) 4

5 Obr. 4. Kvantitativní predikce mechanizmu řezného procesu pro 50 mm/min. (h mel je na hloubkové pozici 22 (7,80 mm), tedy na konci vzorku, h c je zde na hloubkové pozici 9 (3,42 mm)) Obr. 5. Některé vybrané technické parametry řezu predikované výpočtem na hloubkové úrovni h mel. Legenda: RMS predikované [a.u.] RMS trezu charakteristické RMS [a.u.] Ran drsnost normálová [µm] E ret * - okamžitá hodnota E mat kontrolní [MPa] σ mrms pevnost materiálu z RMS [MPa] σ zrmsi řezné napětí okamžité z RMS [MPa] h rellim relativní hloubka řezu limitní [-] 5

6 L hrellim teoretická délka povrchu (Ra/ε) [µm] Rahrellim teoretická drsnost povrchu [µm] E (hra) - E mat kontrolní [MPa] h abs hloubka absolutní [mm] K pli okamžitá deformace povrchu [mm] Y ret okamžitá retardace stopy řezu [mm] tg D tg úhlu okamžitého úhlu zakřivení D (i) [-] arc D úhel zakřivení D (i) [º] Rast (h) hodnota stopové drsnosti povrchu [µm] E ret okamžitá hodnota poklesu E mat [MPa] K plmat - limitní délková deformace povrchu materiálu [mm] E retz - zatěžující modul pružnosti [MPa] σ z - zatěžující napětí materiálu povrchu [MPa] h mel - poloha meze elasticity Mel [mm] h relvz - relativní poloha meze elasticity Mel ve vztahu k výšce vzorku [%] Ra radmp - hodnota radiální drsnosti na Mel [µm] σ mp - napětí na mezi pružnosti Mel (rovná se mezi pružnosti materiálu σ mel ) [MPa] h raradmp - poloha Ra radmp v řezu [mm] K plradmp - hodnota koeficientu plasticity v úrovni h mel [mm] Y retmp - zakřivení stopy řezu na mezi elasticity Mel [mm] arcd mp - úhel zakřivení stopy řezu na mezi elasticity Mel [º] Q ramp - mechanické napětí na 1 µm Ra na mezi elasticity Mel [MPa/µm] Q ymp - mechanické napětí na 1 µm Yret na mezi elasticity Mel [MPa/µm] Q dmp - mechanické napětí na 1 º úhlu zakřivení řezné stopy na mezi elasticity Mel [MPa/º] h relkpl - relativní poloha meze elasticity Mel ve vztahu k limitní(maximální) hloubce v daném materiálu [%] σ cut - mechanické napětí deformační plochy dané součinem (h raradmp *Y retmp = K plradmp ) na mezi elasicity Mel (rovná se okamžité mechanické tuhosti jádra proudu AWJ) [MPa] σ zrmsmp - mechanické napětí řezné na mezi elasticity Mel [MPa]. 4. Závěr Na základě dobrých výsledků komparace naměřených dat vyvinutou optickou metodou s daty podle komerční optické soupravy a podle průmyslového kontaktního profilometru máme tak v laboratoři Institutu fyziky k dispozici zařízení vhodné pro proměřování základních geometrických vlastností topografie nově vytvořených povrchů technologií AWJ. Jde o vlastnosti, zejména technická drsnost povrchu, které jsou považovány za velmi důležité z mnoha velmi dobře v teorii i praxi známých důvodů. Vedle osvědčených teoretických kriterií pro dosažení tzv. hladkého řezu h c a h d, může být novým příspěvkem pro řízení jakosti i náš návrh způsobu stanovení a použití teoretického kritéria h mel, tj. hloubky řezu dosažení meze pružnosti materiálu namáhaného řezáním, která je vlastně i podle klasické pružnosti a pevnosti přirozenou hranicí mezi pružným a plastickým přetvořením materiálu. Kriteriální parametry hladkého řezu h c, h d a h cel vytvořené teorií podle Hashishe jsou velmi významné vzhledem k přímé vazbě jejich výpočtu na nastavené technologické parametry soupravy AWJ. Protože navrhované kriterium podle predikce h mel dosahuje v korelačních závislostech h mel = f (h c, h d, h cel, Ra mel ) korelační těsnosti R = 1, lze odvodit matematické vztahy (polynomy 3. řádu) tak, aby mohla být predikce h mel taktéž přímo navázána na parametry technologie, to je na optimalizaci volby rychlosti posuvu řezné hlavy, tlaku čerpadla, průměru trysky, druhu a průtočného množství abraziva například podle Youngova modulu pružnosti řezaného materiálu. 6

7 Poděkování Práce vznikla za podpory interního grantu IGS-HGF VŠB TUO /6 a projektu GA AV ČR A Literatura: [1] Bumbálek, B., Obvody, V., Ošťádal, B.: Drsnost povrchu. Praha, SNTL 1989 [2] Mlčoch, L., Slimák, I.: Řízení kvality a strojírenské metrologie. Praha, SNTL 1987 [3] Brezina, I.: Drsnosti povrchu význam kvantifikácie drsnosti metrologické aspekty vývojové tendencie. Jemná mechanika a optika, č. 7, 1991 [4] Tykal, M., Melichar, M.: Význam hodnocení vlnitosti povrchu v konstrukci a výrobě přesných mechanizmů. Jemná mechanika a optika, č. 6, 1986 [5] Pernikář. J., Tykal, M., Vačkář, J.: Jakost a Metrologie. Brno, Akademické vydavatelství CERM 2001 [6] Vašek, J., Martinec, P., Foldyna, J., Sitek, L., Ščučka,J.: Abrasives for AWJ cutting. Academy of Sciences, Ostrava, 2002 [7] Sigmund, M., Brychta, J., Čep, R.: Kontrola jakosti a přesnosti při obrábění vysokými rychlostmi. Technological Engineering, 2005, roč. II., č. 1, s [8] Krajný, Z.: Vodný lúč v praxi WJM. Mračko Bratislava, 1998 [9] Kadnár, M., Rusnák, J.: Teoretický výpočet hrúbky mazacieho filmu pri elastohydrodynamickom mazaní. In: sborník z medzinárodnej vedeckej konferencie poriadanej počas konania 11. Medzinárodného strojárskeho veltrhu v Nitre, Nitra, 2004, s [10] ČSN EN ISO 4287 [11] ČSN EN ISO 4288 [12] Valíček, J., Držík, M., Ohlídal, M., Mádr, V., Hlaváč, L.M.: Optical method for surface analyses and their utilization for abrasive liquid jet automation. In Proceedings of the 2001 WJTA American Waterjet Conference, M. Hashish (ed.), WJTA, Minneapolis, Minnesota, 2001, p [13] Valíček, J., Držík, M., Ohlídal, M., Hlaváč, L.M.: Application of optical methods for analyses of surfaces made by abrasive liquid jet. In METAL 2001 Proceedings of the 10th International Metallurgical and Materials Conference, TANGER spol. s r. o., Ostrava, 2001, paper 104, p. 1 7 [14] Valíček, J., Louis,H., Schenk, A., Držík, M., Hlaváč, L. M., Chlpik, J.: Utilization of the optical methods for analyses of cutting edges. BHR Group, 2004, p [15] Hashish, M.: Modeling Study of Metal Cutting with Abrasive Waterjets. Trans. of the ASME, Journal of Eng. Mat&Tech, Vol. 106, No. 1, 1984 [16] Hashish, M.: Pressure Effect in Abrasive Waterjet (AWJ) Machining. Trans. of the ASME, Journal of Eng. Mat&Tech., Vol. 111, No. 7,

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZ DEZINTEGRACE MATERIÁLU V PEVNÉ FÁZI VODNÍM A ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM

NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZ DEZINTEGRACE MATERIÁLU V PEVNÉ FÁZI VODNÍM A ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM NĚKTERÉ ZÁVĚRY Z ANALÝZ DEZINTEGRACE MATERIÁLU V PEVNÉ FÁZI VODNÍM A ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM SOME CONCLUSIONS FROM ANALYSES OF SOLID STATE MATERIAL DISINTEGRATION CAUSED BY WATER AND ABRASIVE WATER

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem

Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem Konference ANSYS 2009 Studium šíření tlakových pulsací vysokotlakým systémem Josef Foldyna, Zdeněk Říha, Libor Sitek Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava josef.foldyna@ugn.cas.cz, riha.zdenek@seznam.cz,

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

6. Viskoelasticita materiálů

6. Viskoelasticita materiálů 6. Viskoelasticita materiálů Viskoelasticita materiálů souvisí se schopností materiálů tlumit mechanické vibrace. Uvažujme harmonické dynamické namáhání (tzn. střídavě v tahu a tlaku) materiálu v oblasti

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie ISBN 978-80-214-4352-5 APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE NA ANALÝZU VSTUPNÍCH PARAMETRŮ A MATERIÁLOVÝCH CHARAKTERISTIK

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY.

VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav strojírenské technologie, Odbor tváření kovů a plastů TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY. TVÁŘENÍ TECHNOLOGICKÉ VÝPOČTY Manuál 1 Prof.Milan Forejt 2004 ÚVODEM V rámci počítačové podpory teorie tváření a projektování tvářecích technologií na Ústavu strojírenské technologie, odboru tváření kovů

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 - 53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat.

METODY OBRÁBĚNÍ. Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. METODY OBRÁBĚNÍ Dokončovací metody, nekonvenční metody, dělení mat. Dokončovací metody obrábění Dokončovací metody takové způsoby obrábění, kterými dosahujeme u výrobku přesného geometrického tvaru a jakosti

Více

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry Metody technologického designu Doc. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Inaugurační přednáška NÁVRHÁŘ charakteristika materiálu kontrolovatelné parametry nekontrolovatelné parametry Termomechanická analýza (MKP) SOS

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

Curriculum vitae. Matematyki Fizyki i Chemii. Polsko USA, Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Slovensko

Curriculum vitae. Matematyki Fizyki i Chemii. Polsko USA, Velká Británie, Maďarsko, Polsko, Slovensko Curriculum vitae Jméno a příjmení: Tituly: Vilém Mádr Prof., RNDr., CSc. Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Vysoká škola logistiky o.p.s., Palackého 1381/25, 750 02 Přerov Absolvovaná

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 3. Výsledky měření graficky znázorněte, modul

Více

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace

Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application Inteligentní teplotní kontaktní a bezkontaktní senzory a jejich aplikace XXXII. Seminar ASR '2007 Instruments and Control, Farana, Smutný, Kočí & Babiuch (eds) 2007, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1272-4 Smart Temperature Contact and Noncontact Transducers and their Application

Více

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky.

21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. 21A412: Optimalizace geometrických parametrů a pevnostních výpočtů ozubených kol automobilních převodovek zahrnující reálné provozní podmínky. Popis aktivity: Zpracování výsledků rozborů geometrických

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 14.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 14.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_17 Název materiálu: Mechanické vlastnosti materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí mechanické vlastnosti

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

VLIV MODIFIKACE STRONCIEM SLITINY AlSi7Mg0,3 NA DRSNOST POVRCHU

VLIV MODIFIKACE STRONCIEM SLITINY AlSi7Mg0,3 NA DRSNOST POVRCHU VLIV MODIFIKACE STRONCIEM SLITINY AlSi7Mg0,3 NA DRSNOST POVRCHU Jaromír CAIS A, Jaroslava SVOBODOVÁ C, Nataša NÁPRSTKOVÁ B A Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Více

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE

VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE NA PARAMETRY HYDRAULICKÉHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VLIV TVARU VÝSTUPNÍ HRANY LOPATKOVÉ MŘÍŽE

Více

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu

LEPENÉ SPOJE. 1, Podstata lepícího procesu LEPENÉ SPOJE Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v oblasti spojování materiálů, kde lepení je často jedinou spojovací metodou, která nenarušuje vlastnosti

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje

DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013. Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE. Svarové spoje Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STAVBA A PROVOZ STROJŮ DRUHÝ GARSTKA A. 28.6.2013 Název zpracovaného celku: SVAROVÉ SPOJE Obecný úvod Svarové spoje Při svařování dvou dílů se jejich materiály spojí ve

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení

Více

Elektronické praktikum EPR1

Elektronické praktikum EPR1 Elektronické praktikum EPR1 Úloha číslo 4 název Záporná zpětná vazba v zapojení s operačním zesilovačem MAA741 Vypracoval Pavel Pokorný PINF Datum měření 9. 12. 2008 vypracování protokolu 14. 12. 2008

Více

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!!

Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci. Zde budou normové hodnoty vypsány do tabulky!!! Zesilování dřevěného prvku uhlíkovou lamelou při dolním líci jméno: stud. skupina: příjmení: pořadové číslo: datum: Materiály: Lepené lamelové dřevo třídy GL 36h : norma ČSN EN 1194 (najít si hodnotu modulu

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Řezné podmínky při broušení

Řezné podmínky při broušení Řezné podmínky při broušení Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru a drsnosti při maximálním úběru materiálu

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami

Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Obrábění slitiny AlSi1Mg0,5Mn nástroji s progresivními tenkými vrstvami Antonín Kříž, Miroslav Zetek, Jan Matějka, Josef Formánek, Martina Sosnová, Jiří Hájek, Milan Vnouček Příspěvek vznikl na základě

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU Eva Caldová 1), František Wald 1),2) 1) Univerzitní centrum

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Konference ANSYS 2009 Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn Ing. Petr Kačor, Ph.D., Ing. Martin Marek, Ph.D. VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrických

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION

DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION DIAGNOSTICS OF A HYDRAULIC PUMP STATUS USING ACOUSTIC EMISSION Varner D., Černý M., Mareček J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná.

Test A 100 [%] 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. Test A 1. Čím je charakteristická plastická deformace? - Je to deformace nevratná. 2. Co je to µ? - Poissonův poměr µ poměr poměrného příčného zkrácení k poměrnému podélnému prodloužení v oblasti pružných

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI 1. cvičení ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI Podmínky pro uznání části Konstrukce aktivní účast ve cvičeních, předložení výpočtu zadaných příkladů. Pomůcky pro práci ve cvičeních psací potřeby a kalkulačka.

Více

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Návrh optické soustavy - Obecný postup Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Návrh optické soustavy - Obecný postup Miroslav Palatka Tento projekt

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM WATER JET CUTTING BAKALÁŘSKÁ

Více

Průmyslová divize. Brusné systémy. Brusné. materiály. pro pásové broušení

Průmyslová divize. Brusné systémy. Brusné. materiály. pro pásové broušení Průmyslová divize Brusné systémy Brusné materiály pro pásové broušení Obsah Informace... 3 Brusné materiály - podklad papír... 5 Brusné materiály - podklad plátno... 6 Brusné materiály Scotch-Brite...

Více

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín

technologie (z řeckého základu techné dovednost, logus - nauka) Speciální technologie Příklad: kolo Příklad: dioda obrábění břit, řezný klín Speciální technologie Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. obrábění a technologie obrábění výrobní proces technologické dokumenty speciální technologie obrábění VUT Brno technologie (z řeckého základu techné dovednost,

Více

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ Viskoelasticita, nehomogenita, anizotropie, adaptabilita Základní parametry: hmotnost + elasticita (akumulace

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ

SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TŘETÍ JANA ŠPUNDOVÁ 06.04.2014 Název zpracovaného celku: SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ Používají se pro obrábění těžkoobrobitelných

Více

CARBOCRYL WV NĚKTERÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

CARBOCRYL WV NĚKTERÉ VÝSLEDKY ZKOUŠEK MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ Ing. Rudolf Ziegler, Ing. Adam Janíček Minova Bohemia s.r.o. Ostrava, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava-Radvanice tel.: 596 232 801, fax: 596 232 994, e-mail: minova@minova.cz, www.minova.cz Prof. Ing. Josef

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek

Základy obrábění. Obrábění se uskutečňuje v soustavě stroj nástroj obrobek Základy obrábění Obrábění je technologický proces, při kterém je přebytečná část materiálu oddělována z obrobku ve formě třísky břitem řezného nástroje. polotovar předmět, který se teprve bude obrábět

Více

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu

APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ. vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu APLIKACE MIKROTVRDOSTI K HODNOCENÍ KVALITY PLASTOVÝCH DÍLŮ vliv expozice v tenzoaktivním prostředí motorových paliv a geometrie dílu Laboratorní cvičení předmět: Vlastnosti a inženýrské aplikace plastů

Více

1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie

1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1 Povrchy povlaků - mikrogeometrie 1.1.1 Požadavky na povrchy povlaků [24] V případě ocelových plechů je kvalita povrchu povlaku určována zejména stavem povrchu hladících válců při finálních úpravách

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ NS / PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. - Dvoupolohová regulace teploty Vypracoval: Ha Minh.. Spolupracoval: Josef Dovrtěl I. Zadání ) Zapojte laboratorní úlohu dle schématu. ) Zjistěte a zhodnoťte

Více

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského 65, 617 00 Brno Czech Republic Výroba laboratorních sít má ve Výzkumném ústavu stavebních hmot, a.s. v Brně již více jak desetiletou tradici. Síta, resp.

Více

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš

Quantization of acoustic low level signals. David Bursík, Miroslav Lukeš KVANTOVÁNÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ NÍZKÉ ÚROVNĚ Abstrakt Quantization of acoustic low level signals David Bursík, Miroslav Lukeš Při testování kvality A/D převodníků se používají nejrůznější testovací signály.

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky

a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební

Více

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ (1.1, 1.2 a 1.3) Ing. Pavel VYLEGALA 2014 Rozdělení snímačů Snímače se dají rozdělit podle mnoha hledisek. Základním rozdělení: Snímače

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více