IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně"

Transkript

1 IMOSI - MODELACE A SIMULACE LEARN 2013 správně možná špatně Simulátor označujeme jako kredibilní v případě, že: byla úspěšně završena fáze verifikace simulátoru se podařilo přesvědčit zadavatele simulačního projektu o kvalitní substituci reálných vstupních proudů generovanými proudy v rámci simulátoru byla úspěšně završena fáze výstavby simulátoru se podařilo přesvědčit zadavatele simulačního projektu, že simulátor představuje důvěryhodnou substituci reality Empirickou metodu validace simulujícího systému lze charakterizovat jako posouzení vnějšího chování simulátoru (a jeho výsledků): podle kvality generátorů pseudonáhodných čísel srovnáním s jiným modelem podle kvality submodelů vstupů expertem z příslušné oblasti zkoumání Simulační pokus, využívající synchronizační metodu plánování událostí, je ukončen, pokud je splněna následující podmínka: všechny plánované změny ve stavovém prostoru již byly provedeny všechny události již byly naplánované do budoucnosti aktuální hodnota snímací periody přesáhla zadanou mez je prázdný kalendář nebo uplynul simulační čas vymezený pro simulační pokus Jaké jsou odlišnosti mezi statickým a dynamickým systémem? Vymezený statický systém abstrahuje od sledování času, kdežto dynamický systém aspekt času nezanedbává Vymezený statický systém zahrnuje pouze diskrétní časové okamžiky, kdežto dynamický systém sleduje spojité plynutí času Vymezený statický systém zahrnuje pouze permanentní entity, kdežto dynamický systém navíc pracuje i s temporárními entitami Vymezený statický systém zahrnuje pouze temporární entity, kdežto dynamický systém navíc pracuje i s permanentními entitami Simulační pokus není reprodukovatelný pokud: nevyužívá generátory pseudonáhodných čísel využívá generátory pseudonáhodných čísel jsou na jeho počátku vygenerovány vždy odlišné násady generátorů pseudonáhodných čísel využívané k produkci proudů vstupních dat jsou na jeho počátku nastaveny vždy stejné násady generátorů pseudonáhodných čísel využívané k produkci proudů vstupních dat

2 Plynutí simulačního času v rámci simulujícího systému na počítači: je vždy synchronizováno s plynutím reálného času může být rychlejší, shodné i pomalejší než plynutí odpovídajícího reálného času je vždy pomalejší, než plynutí odpovídajícího reálného času je vždy rychlejší, než plynutí odpovídajícího reálného času Metodu plánování událostí lze využít pro synchronizaci výpočtu spojeného: pouze s diskrétní simulací pouze se spojitou simulací s diskrétní nebo spojitou simulací pouze s metodou Monte Carlo Základní akční jednotky simulace představují: aktivity, které mají jisté časové trvání a potenciálně mění stav systému atributy entit, jejichž hodnoty se dynamicky mění v průběhu evoluce simulačního výpočtu temporární entity, jejichž počty se dynamicky mění v průběhu evoluce simulačního výpočtu permanentní entity, jejichž počty se dynamicky mění v průběhu evoluce simulačního výpočtu Při zpracovávání události (aktuálně odebrané z kalendáře) v rámci řídícího cyklu metody plánování událostí typicky dochází k: archivaci všech událostí, jejichž výskyt nastal od počátku simulačního pokusu až do doby aktuální hodnoty simulačního času aktualizaci simulačního času a testování splnění podmínky pro ukončení simulačního pokusu provádění změn ve stavovém prostoru a potenciálnímu plánování výskytů dalších událostí do budoucnosti aktualizaci hodnot stavových proměnných, které jsou ovlivňovány všemi právě běžícími spojitými aktivitami Diagram plánování událostí se zaměřuje: na specifikaci logik zpracování událostí v okamžicích jejich výskytů na popis všech možných vzájemných plánovacích vazeb (včetně specifikace podmínek, při jejichž splnění je možné příslušné plánování uskutečnit) mezi všemi typy událostí, které jsou v rámci simulačního modelu využívány na popis všech možných vzájemných plánovacích vazeb mezi všemi typy událostí, které jsou v rámci simulačního modelu využívány na specifikaci podmínek pro uskutečňování vzájemného plánování mezi všemi typy událostí, které jsou využívány v rámci příslušného simulačního modelu

3 Proces nelze v souvislosti se simulací definovat jako: akční kompozitní element simulace složený z aktivit posloupnost po sobě bezprostředně navazujících aktivit (které spolu tvoří jistý logický celek) akční kompozitní element simulace (složený z aktivit) s typicky nenulovým časovým trváním časové trvání simulace Vymezený statický systém: abstrahuje od sledování času zahrnuje pouze permanentní entity zahrnuje pouze diskrétní časové okamžiky zahrnuje pouze temporární entity Spojitá aktivita může měnit stav systému: pouze v okamžiku svého ukončení v průběhu celé doby svého trvání pouze v okamžiku svého zahájení pouze v okamžicích svého zahájení a ukončení Simulační experimenty nejsou prováděny s fyzickým využitím: simulátoru simulovaného systému trenažéru simulujícího systému Simulační pokus neboli simulační experiment lze charakterizovat jako: běh simulačního programu podle více definovaných scénářů zahrnující 5 replikací aplikaci metody Monte Carlo realizující umělé náhodné procesy běh simulačního programu podle jednoho definovaného scénáře běh simulačního programu podle více definovaných scénářů Metodu Monte Carlo nelze využít pro: realizace umělých náhodných pokusů synchronizaci spojité simulace modelování výsledků hodů hrací kostkou modelování výsledků loterijní hry Sportka Simulující systém: dodržuje vztahy kauzality ze simulovaného systému pouze v případě, že simulující systém je statickým systéme vždy dodržuje vztahy kauzality ze simulovaného systému dodržuje vztahy kauzality ze simulovaného systému pouze v případě, že simulovaný systém je statickým systémem nemusí dodržovat vztahy kauzality ze simulovaného systému

4 Kalendář událostí slouží k: uchovávání diskrétních událostí plánovaných v průběhu simulačního experimentu do budoucnosti archivaci všech stavových změn, které již byly aktuálně provedeny od počátku simulačního experimentu uchovávání aktuální hodnoty simulačního času archivaci všech diskrétních událostí, které byly aktuálně zpracovány od počátku simulačního experimentu Metodu plánování událostí nelze využít pro synchronizaci výpočtu spojeného: s diskrétní simulací se spojitou simulací s kombinovanou diskrétně-spojitou simulací s realizacemi diskrétních aktivit V čem se odlišuje modelování od simulace? Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného statického systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Modelování lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být i dynamický Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného dynamického nebo statického systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Modelování lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být pouze dynamický Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného diskrétního systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Modelování lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být i spojitý Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného dynamického systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Modelování lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být i statický Po odebrání události z kalendáře (při uplatňování metody plánování událostí) bezprostředně následuje: navýšení hodnoty aktuálního simulačního času o hodnotu snímací periody potenciální naplánování výskytu nové události do budoucnosti provedení potenciální změny hodnoty aktuálního simulačního času testování pravdivosti aktuálního splnění podmínky pro ukončení simulace Konkrétní stav simulujícího systému: je spojen s konkrétní hodnotou simulačního času pouze v případě, že příslušný simulovaný systém je statickým systémem není vždy spojen s konkrétní hodnotou simulačního času je vždy spojen s konkrétní hodnotou simulačního času je spojen s konkrétní hodnotou simulačního času pouze v případě, že příslušný simulovaný systém abstrahuje od plynutí času

5 Pro implementaci kalendáře využívaného synchronizační metodou plánování událostí není vhodné aplikovat datovou strukturu založenou na koncepci: binární haldy hashovací tabulky párovací haldy prioritní fronty Různé replikace jednoho konkrétního simulačního experimentu nemají: shodné scénáře simulačního experimentu shodné konfigurace permanentních prvků v rámci simulujícího systému odlišná nastavení násad generátorů pseudonáhodných čísel využívaných pro realizace vstupních proudů odlišné scénáře simulačního experimentu V rámci fáze tzv. náběhu simulace: nejsou prováděny změny ve stavovém prostoru simulujícího systému nejsou typicky sbírány údaje pro statistické sledování vybraných ukazatelů simulujícího systému jsou typicky sbírány údaje pro statistické sledování vybraných ukazatelů simulujícího systému nejsou prováděny změny hodnoty aktuálního simulačního času Diskrétní aktivita může měnit stav systému: pouze v okamžiku svého zahájení v průběhu celé doby svého trvání pouze v okamžiku svého ukončení pouze v okamžicích stavových změn jiných aktivit Diskrétní simulace nezahrnuje: události diskrétní i spojité aktivity diskrétní aktivity plánování událostí Kombinovaná diskrétně-spojitá simulace zahrnuje: takové techniky, které uplatňují výhradně synchronizační metodu plánování diskrétně-spojitých událostí jak diskrétní, tak spojité aktivity diskrétní i spojité aktivity, přičemž diskrétní aktivity musí vždy předcházet spojitým aktivitám takové techniky, které uplatňují výhradně synchronizační metodu Monte Carlo.

6 Pro implementaci kalendáře využívaného synchronizační metodou plánování událostí je vhodné aplikovat datovou strukturu založenou na koncepci: zásobníku (typu LIFO) hashovací tabulky fronty (typu FIFO) prioritní fronty Diskrétní simulace zahrnuje: výhradně diskrétní nebo spojité aktivity výhradně diskrétní aktivity takové techniky, které uplatňují výhradně synchronizační metodu plánování diskrétních událostí takové techniky, které uplatňují výhradně synchronizační metodu snímání aktivit. V čem se odlišuje simulace od metody Monte Carlo? Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného dynamického nebo statického systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Metodu Monte Carlo lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být pouze dynamický Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného diskrétního systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Metodu Monte Carlo lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být i spojitý Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného statického systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Metodu Monte Carlo lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém může být i dynamický Simulace je výzkumná metoda založená na náhradě zkoumaného dynamického systému jeho simulátorem, s nímž jsou prováděny experimenty. Metodu Monte Carlo lze definovat obdobně, s tím rozdílem, že zkoumaný systém je statický Běh simulačního programu podle jednoho definovaného scénáře označujeme jako: simulační pokus neboli simulační experiment simulační studii simulační projekt simulační krok Výpočet spojité simulace (v rámci kombinované diskrétně-spojité simulace) probíhá v takovém intervalu simulačního času, v jehož rámci: je plánováno ukončení alespoň jedné spojité aktivity je plánován výskyt více než jedné diskrétní události není plánován výskyt žádné diskrétní události je plánován výskyt alespoň jedné diskrétní události

7 Simulace: není experimentální výzkumná metoda využívá k řešení zadaných problémů vhodně navrženou posloupnost simulačních experimentů je exaktní výzkumná metoda je exaktně-heuristická výzkumná metoda Simulující systém je možné realizovat: na počítači nebo s využitím jiných speciálních zařízení, příp. napodobenin objektu zkoumání výhradně na číslicovém počítači výhradně s fyzickým využitím objektu zkoumání výhradně na počítači Proces lze v souvislosti se simulací definovat jako: posloupnost po sobě bezprostředně navazujících aktivit (které spolu tvoří jistý logický celek) časové trvání aktivity konfiguraci simulačního modelu pro jeden konkrétní simulační pokus časové trvání simulačního pokusu Reprodukovatelnost simulačního pokusu znamená, že: simulační pokus produkuje vždy stejné výsledy pro shodná nastavení všech vstupních parametrů simulátoru simulační pokus neprodukuje vždy stejné výsledy pro shodná nastavení všech vstupních parametrů simulátoru všechny replikace simulačního pokusu produkují shodné proudy vstupních dat simulačního pokus produkuje stejné výsledky pro všechny odlišné scénáře Metoda Monte Carlo je založena na: náhradě zkoumaného statického systému jeho modelujícím systémem náhradě zkoumaného deterministického systému jeho stochastickým modelujícím systémem náhradě zkoumaného dynamického systému jeho modelujícím systémem náhradě zkoumaného statistického systému jeho statistickým modelujícím systémem Metodu plánování událostí můžeme označit jako: post-simulační metodu empirickou metodu asynchronní metodu synchronní metodu

8 Realizace změn hodnot aktuálního simulačního času je prováděna v rámci synchronizační metody snímání aktivit následujícím způsobem: po dokončení vyhodnocení všech běžící aktivit pro aktuální simulační čas je tento navýšen o aktuální hodnotu tzv. snímací periody, která je zjištěna z události právě odebrané z kalendáře (poté se přechází opět k vyhodnocování aktivit, přičemž tento cyklus se stále opakuje) po dokončení vyhodnocení všech běžící aktivit pro aktuální simulační čas je tento navýšen o hodnotu tzv. snímací periody (poté se přechází opět k vyhodnocování aktivit, přičemž tento cyklus se stále opakuje) po odebrání každé udábsti z kalendáře je hodnota aktuálního simulačního času potenciálně změněna na hodnotu příslušného časového razítka (udábsti právě odebrané z kalendáře) po dokončení vyhodnocení všech běžící aktivit pro aktuální simulační čas je tento navýšen o hodnotu časového razítka udábsti, která je právě odebrána z kalendáře (poté se přechází opět k vyhodnocování aktivit, přičemž tento cyklus se stále opakuje) Kalendář událostí (při uplatňování metody plánování událostí) na požádání poskytne: událost s nejvyšší hodnotou časového razítka událost, která byla do kalendáře vložena dříve než všechny ostatní událostí aktuálně v kalendáři obsažené událost s nejnižší hodnotou časového razítka událost, která byla do kalendáře vložena jako poslední ze všech událostí v kalendáři aktuálně obsažených Výskyt události je spojen: S přesunutím této události uložené v kalendáři události na první místo v kalendáři s uložením této události do kalendáře událostí s odebráním této události z kalendáře událostí s okamžitou změnou hodnoty časového razítka plánované události na hodnotu aktuálního simulačního času Jako stavový prostor počítačového simulujícího systému označujeme: souhrn datových struktur a stavových proměnných schopných uchovávat měnící se stav simulujícího systému během evoluce simulačního pokusu kalendář událostí a/anebo evidenční strukturu běžících spojitých aktivit (měnící se během evoluce simulačního pokusu) celý paměťový prostor počítače, na němž běží simulační pokus stavové proměnné uchovávající hodnoty měnícího se aktuálního simulačního času během simulačního pokusu

9 Simulační pokus (využívající synchronizační metodu snímání aktivit) je ukončen, pokud je splněna následující podmínka: každá z aktivit simulujícího systému byla právě jednou sesnímána aktuální hodnota simulačního času přesáhla zadanou mez pro simulační pokus je prázdný kalendář událostí je neprázdný kalendář událostí Kalendář událostí aktuálně neuchovává události: odpovídajícím ukončení aktuálně běžících aktivit s časem výskytu větším nebo rovným hodnotě aktuálního simulačního času s časem výskytu menším než je hodnota aktuálního simulačního času naplánované v průběhu simulačního experimentu do budoucnosti Prvky, které se nenacházejí po celou dobu simulace v rámci simulujícího systému, označujeme jako: temporární události temporární entity temporární aktivity permanentní entity Deterministický submodel vstupu simulátoru je založen na vytváření proudu vstupních dat: podle deterministických pravidel (tj. náhodnost není uplatněna) získávaných výhradně on-line ze zkoumaného systému výhradně získaných z historické reality zkoumaného systému za pomoci generátorů pseudonáhodných čísel s deterministicky stanovenými násadami těchto generátorů Spojitá simulace zahrnuje: takové techniky, které uplatňují výhradně synchronizační metodu snímání událostí. takové techniky, které uplatňují výhradně synchronizační metodu plánování diskrétních událostí výhradně spojité aktivity výhradně diskrétní nebo spojité aktivity

10 Pro implementaci kalendáře využívaného synchronizační metodou plánování událostí není vhodné aplikovat datovou strukturu založenou na koncepci: prioritní fronty hashovací tabulky binární haldy párovací haldy Prvky, které se nacházejí po cebu dobu simulace v rámci simulujícího systému, označujeme jako: permanentní udábsti permanentní entity permanentní aktivity temporární entity Stochastický submodel vstupu simulátoru je založen na vytváření proudu vstupních dat s využitím: generátorů pseudonáhodných čísel stochastických simulačních programovacích jazyků stochastických vyšších programovacích jazyků deterministických pravidel (tj. náhodnost není uplatněna)

11 Plánování události je spojené: a. s přesunutím plánované události uložené v kalendáři událostí na první místo v kalendáři b. s uložením plánované události do kalendáře událostí c. s odebráním plánované události z kalendáře událostí d. s okamžitou změnou hodnoty aktuálního simulačního času na hodnotu časového razítka plánované události Diskrétní aktivita nemůže měnit stav systému: a. v okamžiku simulačního času uvedeném na tzv. časovém razítku koncové události aktivity b. v libovolně zvoleném okamžiku z intervalu simulačního času ohraničeného časem zahájení a ukončení aktivity c. v okamžiku svého ukončení d. v okamžiku výskytu tzv. koncové události aktivity Aktivita, jejímž působením není možné měnit stav systému potenciálně v libovolném časovém okamžiku jejího trvání, může být zahrnuta v rámci: a. spojité simulace b. diskrétní simulace c. metody Monte Carlo d. vymezeného statického systému Vizuální interaktivní simulace nerealizuje: a. on-line animaci b. metodu plánování událostí c. post-simulační animaci d. metodu snímání aktivit Simulaci s ukončením lze charakterizovat jako: a. simulaci, která musí být ukončena po výskytu každé události b. simulaci, která identifikuje událost přirozeným způsobem ohraničující délku běhu simulačního programu

12 c. simulaci, která musí být ukončena d. simulaci, která přirozeným způsobem ohraničuje dobu trvání každé události Simulace představuje: a. exaktně-heuristickou výzkumnou metodu b. heuristickou výzkumnou metodu c. exaktní výzkumnou metodu d. experimentální výzkumnou metodu Metodu snímání aktivit lze využít pro synchronizaci výpočtu spojeného: a. pouze se spojitou simulací b. s diskrétní nebo spojitou simulací c. pouze s diskrétní simulací d. pouze s metodou Monte Carlo Spojitá aktivita nemůže měnit stav systému: a. mimo okamžiky, kdy je tzv. snímána b. v okamžiku svého ukončení c. v průběhu celé doby svého trvání d. v okamžiku svého zahájení Kombinovaná diskrétně-spojitá simulace nezahrnuje: a. takové techniky, které uplatňují synchronizační metodu plánování událostí b. jak diskrétní, tak spojité aktivity c. takové techniky, které uplatňují synchronizační metodu snímání aktivit d. takové techniky, které uplatňují synchronizační metodu Monte Carlo Simulační experimenty jsou prováděny s fyzickým využitím: a. objektu zkoumání b. vymezeného systému na objektu zkoumání c. simulovaného systému

13 d. simulujícího systému? Spojitá simulace nezahrnuje: a. takové techniky, které uplatňují metody periodického vzorkování. b. aktivity c. takové techniky, které uplatňují synchronizační metodu plánování událostí d. takové techniky, které uplatňují synchronizační metodu snímání aktivit Vizuální interaktivní simulaci lze charakterizovat jako simulaci uplatňující: a. 3D animaci b. post-simulační animaci c. 2D nebo 3D animaci d. on-line animaci Různé replikace jednoho konkrétního simulačního experimentu mají: a. odlišné scénáře simulačního experimentu a odlišná nastavení násad generátorů pseudonáhodných čísel využívaných pro realizace vstupních proudů b. shodné scénáře simulačního experimentu i shodná nastavení násad generátorů pseudonáhodných čísel využívaných pro realizace vstupních proudů c. odlišné scénáře simulačního experimentu a shodují se v nastaveních násad generátorů pseudonáhodných čísel využívaných pro realizace vstupních proudů d. shodné scénáře simulačního experimentu a liší se nastavením násad generátorů pseudonáhodných čísel využívaných pro realizace vstupních proudů Metodu snímání aktivit můžeme označit jako: a. asynchronní metodu b. synchronní metodu c. post-simulační metodu d. empirickou metodu

14 Při periodickém zpracovávání/vyhodnocování aktivit v rámci synchronizační metody snímání aktivit typicky dochází k: a. aktualizaci hodnot příslušných stavových proměnných, které jsou ovlivňovány právě běžícími aktivitami b. potenciálnímu plánování výskytů dalších událostí do budoucnosti c. realizaci změn aktuálního simulačního času a to na hodnotu časového razítka události z vrcholu kalendáře d. archivaci všech změn stavů, které byly provedeny od počátku simulačního pokusu až do doby aktuální hodnoty simulačního času

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi pro podnikatelskou praxi Ing. Jan Vlachý, Ph.D. vlachy@atlas.cz Dlouhý, M. a kol. Simulace podnikových procesů Vlachý, J. Řízení finančních rizik Scholleová, H. Hodnota flexibility: Reálné opce Sylabus

Více

GENEROVÁNÍ NÁHODNÝCH ČÍSEL PSEUDONÁHODNÁ ČÍSLA

GENEROVÁNÍ NÁHODNÝCH ČÍSEL PSEUDONÁHODNÁ ČÍSLA GENEROVÁNÍ NÁHODNÝCH ČÍSEL PSEUDONÁHODNÁ ČÍSLA Oblasti využití generátorů náhodných čísel Statistika Loterie Kryptografie (kryptologie) Simulace Simulační modely DETERMINISTICKÉ STOCHASTICKÉ (činnost systému

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her

MASSIV. Middleware pro tvorbu online her MASSIV Middleware pro tvorbu online her Obsah prezentace Úvod Prostředky poskytované Massivem Využití jádra Massivu v Demu Zhodnocení projektu Prezentace Dema Úvod Část 1. Tým projektu Massiv Zahájení

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Datové struktury. alg12 1

Datové struktury. alg12 1 Datové struktury Jedna z klasických knih o programování (autor prof. Wirth) má název Algorithms + Data structures = Programs Datová struktura je množina dat (prvků, složek, datových objektů), pro kterou

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

SDI. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Simulace diskrétních systémů 19.2.2013. TU v Liberci

SDI. František Manlig. Technická univerzita v Liberci. Simulace diskrétních systémů 19.2.2013. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Simulační projekt Technická univerzita v Liberci Simulace diskrétních systémů Technická

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 38 Téma: Programování systému v prostředí MOSAIC, 1. přednáška Lektor: Ing. Luboš Urban

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01

Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA. Datum: 30. června 2005. Revize 01 Popis systému Revize 01 Založeno 1990 Vypracoval: Ing. Antonín POPELKA Datum: 30. června 2005 SYSTÉM FÁZOROVÝCH MĚŘENÍ FOTEL Systém FOTEL byl vyvinut pro zjišťování fázových poměrů mezi libovolnými body

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PETRIHO SÍTĚ STOCHASTICKÉ PETRIHO SÍTĚ. Modelování Petriho sítěmi

PETRIHO SÍTĚ STOCHASTICKÉ PETRIHO SÍTĚ. Modelování Petriho sítěmi HPSim PETRIHO SÍTĚ STOCHASTICKÉ PETRIHO SÍTĚ 1962 - Carl Adam Petri formalismus pro popis souběžných synchronních distribučních systémů Modelování Petriho sítěmi Grafický popis a analýza systémů, ve kterých

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů SMART CITY VŠB - TU Ostrava Září 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. První výstupy centra RODOS pilotně provozované systémy Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK

LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK LLP-LDV-TOI-2009-SK-93100530 DOTAZNÍK Vážení školitelé a konzultanti Dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit Vaše požadavky na vzdělávání pomocí soudobých prostředků e-learningu.

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10

MODELOVÁNÍ. Základní pojmy. Obecný postup vytváření induktivních modelů. Měřicí a řídicí technika magisterské studium FTOP - přednášky ZS 2009/10 MODELOVÁNÍ základní pojmy a postupy principy vytváření deterministických matematických modelů vybrané základní vztahy používané při vytváření matematických modelů ukázkové příklady Základní pojmy matematický

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Požadavky na parametry SLA

Požadavky na parametry SLA Příloha č.3 Požadavky na parametry SLA 1.1 Základní údaje Režim SLA pro provoz bude začínat od akceptace hlavního díla (nový portál) a je určen pro režim provozu portálu. Předmětem SLA budou následující

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Návrh systému řízení

Návrh systému řízení Návrh systému řízení Jelikož popisované ostrovní systémy využívají zdroje elektrické energie s nestabilní dodávkou elektrické energie, jsou kladeny vysoké nároky na řídicí systém celého ostrovního systému.

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří

Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Dreamsystem - expertní neuro systém ve financích s lidskou tváří Vedoucí projektu: RNDr. M. Kopecký, Ph.D. Externí konzultant: M. Houska Počet řešitelů: 4-6 Řešitelé: tým ještě není kompletní Předpokládané

Více

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové

Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka. FVZ UO Hradec Králové Bruno Ježek, Jan Vaněk, Karel Antoš, Miroslav Procházka FVZ UO Hradec Králové } Dostatečné množství dostupných zdrojů nejenom na místě MU Lidé Materiál Transportní prostředky } Rychlost poskytnutí pomoci

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem.

Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Přílohy ke smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Obsah: PŘÍLOHA Č. 1: POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ VČETNĚ REFERENČNÍCH HODNOT... 3 PŘÍLOHA Č. 2: POPIS ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ...

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Obsah Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 Kapitola 1 Modelování, simulace a analýza za použití Excelu 13 Modelování 13 Tabulkový model 15 Netabulkový model 17 Simulace 18 Analýza 19 Nástroje

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz)

Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz) Eshop s bazény (www.eshopsbazeny.cz) Příklad vyhodnocení zátěžového testu HLAVNÍ ANALYTIK: Pavel Lukeš Manažerské shrnutí Test pro ověření limitů současné webové aplikace na www.eshopsbazeny.cz byl úspěšně

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Martin Mariška

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Martin Mariška UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Martin Mariška Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky AGENTOVĚ ORIENTOVANÉ SIMULAČNÍ MODELY PROVOZU

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN?

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN? NÁHODNÉ VELIČINY GENEROVÁNÍ SPOJITÝCH A DISKRÉTNÍCH NÁHODNÝCH VELIČIN, VYUŽITÍ NÁHODNÝCH VELIČIN V SIMULACI, METODY TRANSFORMACE NÁHODNÝCH ČÍSEL NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN. JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Postův korespondenční problém. Meze rozhodnutelnosti 2 p.1/13

Postův korespondenční problém. Meze rozhodnutelnosti 2 p.1/13 Postův korespondenční problém Meze rozhodnutelnosti 2 p.1/13 Postův korespondenční problém Definice 10.1 Postův systém nad abecedou Σ je dán neprázdným seznamem S dvojic neprázdných řetězců nadσ, S = (α

Více

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení.

Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače a periferních zařízení. 1 Struktura osobního počítače Zakreslete základní schéma počítače podle Johna von Neumanna. Popište základní strukturu osobního počítače. Vysvětlete funkci a popište parametry jednotlivých komponent počítače

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla

DAMAS POWER. Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla DAMAS POWER Flexibilní řešení pro řízení výroby elektřiny a tepla > > Komplexní podpora obchodních a technických procesů provozovatelů tepláren a elektráren > > Plánování v různých časových řezech > >

Více

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT

Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Dokumentace k semestrální práci z předmětu PT Vypracovali: Eva Turnerová (A08B0176P) Martin Dlouhý (A08B0268P) Zadání Zadání: Firma Mistr Paleta, syn a vnuci rozváží palety po celé České republice. Počet

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku

Teorie informace 21.9.2014. Obsah. Kybernetika. Radim Farana Podklady pro výuku Teorie Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z Teorie, jednotka, informační obsah zprávy, střední délka zprávy, redundance. Kód.

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy

10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy 10. Předpovídání - aplikace regresní úlohy Regresní úloha (analýza) je označení pro statistickou metodu, pomocí nichž odhadujeme hodnotu náhodné veličiny (tzv. závislé proměnné, cílové proměnné, regresandu

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů

DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů DestinaCZe2013.cz - Ochrana osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů Vás mají informovat o způsobech, jakými shromažďujeme, používáme a chráníme informace, které nám můžete prostřednictvím stránek

Více

Základní pojmy o signálech

Základní pojmy o signálech Základní pojmy o signálech klasifikace signálů transformace časové osy energie a výkon periodické signály harmonický signál jednotkový skok a impuls Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace

Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Dokumentace API - integrační dokumentace Česká republika Vlastník: Logica Czech Republic s.r.o. Page 1 of 10 Česká republika Obsah 1. Úvod...3 2. Východiska a postupy...4 2.1 Způsob dešifrování a ověření sady přístupových údajů...4 2.2 Způsob

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Společnost ČEPS, a.s. vyhlašuje druhý ročník soutěže Diplomová práce roku Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Martin Mariška

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Martin Mariška UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Martin Mariška Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky AGENTOVĚ ORIENTOVANÉ SIMULAČNÍ MODELY PROVOZU

Více

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS

TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS TÉMATICKÝ OKRUH TZD, DIS a TIS Číslo otázky : 13. Otázka : Základní datové struktury (pole, zásobník, binární strom atd.), datové struktury vhodné pro fyzickou implementaci relačních dat v SŘBD (hašovací

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Management procesu I Mgr. Josef Horálek

Management procesu I Mgr. Josef Horálek Management procesu I Mgr. Josef Horálek Procesy = Starší počítače umožňovaly spouštět pouze jeden program. Tento program plně využíval OS i všechny systémové zdroje. Současné počítače umožňují běh více

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s.

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s. ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto s. Anotace Při dnešní velice dynamicky se měnící situaci na trzích

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více