ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

3 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7 PŘEDSTAVENSTVO ZAT A. S INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ...15 INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ...16 Firma: ZAT a. s. Identifikační číslo: Sídlo společnosti: K Podlesí 541, Příbram, Právní forma: akciová společnost Datum vzniku: 1962 INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...18 ROZVAHA PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK SESTAVENÍ ZPRÁVY....26

4 6 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI MANAGEMENT SPOLEČNOSTI Stav k Stav k PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo VÝKONNÝ ŘEDITEL PRO OBCHOD A REALIZACI VÝKONNÝ ŘEDITEL MANAGEMENTU Jaroslav Scharf předseda představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Ivo Tichý člen představenstva Dozorčí rada Bohumil Maxa předseda dozorčí rady Management společnosti Vladislava Česáková výkonná ředitelka managementu Ivo Tichý výkonný ředitel pro obchod a realizaci Karel Stočes ředitel Divize Automatizace DIVIZE AUTOMATIZACE DIVIZE PRŮMYSLOVÁ ELEKTRONIKA ÚTVAR LIDSKÉ ZDROJE ÚTVAR KVALITA ÚTVAR SLUŽBY DIVIZE MEDICAL Bohumil Maxa ředitel Divize Průmyslová elektronika Alena Svátová ředitelka Divize Medical Martina Bydžovská ředitelka Útvaru Lidské zdroje Petr Katolický ředitel Útvaru Kvalita Ivana Bergerová ředitelka Útvaru Služby ÚSEK JADERNÁ ENERGETIKA ÚSEK STROJOVNA ÚSEK TECHNOLOGICKÉ PROCESY ÚSEK AUTOMATIZAČNÍ PROSTŘEDKY ÚSEK KOMPLETACE DÁVEK ÚSEK LÉKAŘSKÉ PŘÍSTROJE DCEŘINÁ SPOLEČNOST MDM CENTRUM

5 8 Roční zpráva ZAT PŘEDSTAVENSTVO ZAT A. S. Zleva: Ivo Tichý člen představenstva Vladislava Česáková členka představenstva Jaroslav Scharf předseda představenstva

6 10 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O VÝVOJI VÝKONNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F V roce 2013F společnost ZAT dokončila řadu již dříve nasmlouvaných zakázek a rozpracovala, anebo i ukončila další nově získané zakázky. Obchodní aktivita společnosti se rozvíjela opět ve všech segmentech, mezi které patří Automatizace pro jadernou energetiku, Automatizace pro klasickou (tepelnou a vodní) energetiku, Automatizace průmyslových procesů, Výroba průmyslové elektroniky, Údržba a servis a rovněž i segment Speciální lékařské přístroje. V oblasti tržeb se podařilo v letošním roce dosáhnout objemu ve výši tis. Kč. Zisk před zdaněním činil tis. Kč a ukazatel EBITDA tis. Kč. K financování potřeb společnost i nadále využívala bankovní úvěry, a to jak krátkodobé provozní, tak i úvěry dlouhodobého investičního charakteru pro zajištění dalšího rozvoje společnosti. Díky pokračujícímu dobrému řízení pohledávek a práce s cash-flow se podařilo snížit krátkodobé úvěry využívané k financování provozních potřeb. Zároveň došlo i ke snížení stavu dlouhodobých úvěrů, a to i přes pokračující významné investice do rozvoje strojního vybavení a dovybavení Výzkumně-vývojového centra. Výsledkem již výše zmíněného úspěšného řízení pohledávek a finančních zdrojů je téměř 20% meziroční pokles nejen pohledávek, ale i závazků z obchodních vztahů. I nadále se snažíme rozšiřovat svoji aktivitu v zahraničí. S tím souvisí i to, že musíme řídit také měnová rizika vyplývajících z možného poklesu hodnoty cizích měn vůči CZK. K jejich minimalizaci využíváme standardní finanční zajišťovací nástroje. Základní kapitál k činil tis. Kč, vlastní kapitál pak tis. Kč. Stav aktiv byl ke konci fiskální roku 2013 v hodnotě tis. Kč. Nejdůležitější ekonomické výsledky dosažené společností ve fiskálním roce 2013 a v minulých letech a jejich srovnání jsou uvedeny v následujícím grafickém vyjádření. TRŽBY VÝKONY PRODUKTIVITA Z PŘIDANÉ HODNOTY ROZPRACOVANÉ ZAKÁZKY

7 12 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY INFORMACE O VÝZNAMNÝCH SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI Společnost ZAT a. s. předpokládá i v následujícím účetním období realizovat své činnosti v rozsahu předmětu činnosti zapsaném v obchodním rejstříku. Hlavní oblastí realizace zůstávají i nadále dodávky pro jadernou a klasickou energetiku. Rozhodující investice, jejichž cílem je zvýšení budoucích výkonů, budou směrovány do další etapy inovace řídicího systému a s tím související obnovy výrobního zařízení v oblasti výroby průmyslové elektroniky a do druhé etapy realizace projektu týkajícího se rozšíření a vybavení Výzkumně-vývojového centra v Příbrami s cílem zvýšit konkurenceschopnost produktů společnosti ZAT. Další významná investice je plánována do upgradu současného informačního systému, jehož inovací chceme dosáhnout efektivnějšího řízení procesů. Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení výroční zprávy nenastaly žádné významné události, které by představovaly neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků a skutečností, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne a skutečností, které jako nejisté podmínky a situace existovaly ke konci rozvahového dne.

8 14 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ ZAT se systematicky zabývá ochranou životního prostředí a dbá o bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci. Ve fiskálním roce 2013 certifikoval Systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004 (EMS) a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001: 2007 (BOZP). Společnost má zpracovaný registr environmentálních aspektů a registr rizik BOZP pro veškeré činnosti, prováděné zaměstnanci při realizaci zakázek. Ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí činností managementu společnosti a rozvoje znalostí a povědomí zaměstnanců. Během fiskálního roku 2013 se podařilo splnit řadu managementem vyhlášených cílů a programů rozvoje a zlepšení stavu EMS a BOZP. Nejvýznamnější přínos jak z hlediska příspěvku k EMS, tak z hlediska úspory provozních nákladů, přinesla pokračující rekonstrukce budov v sídle společnosti v Příbrami, jejíž součástí je zateplování fasád, osazení nových oken s menším prostupem tepla, změna topného média a počítačově řízené vytápění. Dodávané výrobky a produkty společnosti ZAT se často podílí na řízení technologií, majících vliv na životní prostředí. Svou funkcí přispívají ke zvýšení bezpečnosti provozu těchto technologií a snížení jejich negativních vlivů na životní prostředí. Uvedené certifikáty a ocenění jsou dostupné ke stažení na Firma je už více než 50 let významným zaměstnavatelem v regionu Příbram a přes deset let v regionu Plzeň. K ve společnosti pracovalo 316 zaměstnanců především s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů se společnost ZAT řídí nejen zákonnými předpisy, ale i na ně navazujícími interními dokumenty a kolektivní smlouvou. Společnost se dlouhodobě věnuje zlepšování pracovních podmínek svých zaměstnanců a vynakládá nemalé finanční zdroje na inovaci pracovního zázemí. V posledních pěti letech proběhla rozsáhlá rekonstrukce pracoviště v Příbrami v hodnotě přes 70 milionů korun, čímž bylo dosaženo světových parametrů v této oblasti. ZAT je patron regionů a akcí, které obohacují život zaměstnancům firmy, obyvatelům Příbrami, Plzně a okolí i váženým partnerům. Společnost ZAT úzce spolupracuje také se Západočeskou univerzitou v Plzni i se středními školami v regionu. Ve fiskálním roce 2013 mohli zaměstnanci firmy denně využívat nabízené benefity, mezi které patří například příspěvek na stravování ve firemní restauraci, dovolená nad zákonem stanovený rámec, bydlení ve firemních bytech v Příbrami, zaměstnanecké půjčky, příspěvek na penzijní či životní pojištění, příspěvky na sportovní akce organizované zaměstnanci či mnoho dalších vzdělávacích a interně pořádaných akcí.

9 16 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT INFORMACE O ORGANIZAČNÍ SLOŽCE V ZAHRANIČÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost v roce 2009 založila na Slovensku obchodně technickou kancelář ZAT a.s., organizačná zložka, IČ Od roku 2012 se sídlem organizační složky stala vlastní nemovitost společnosti ZAT a.s. v Trnavě Modranka. Předmětem činnosti organizační složky je zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a obchodu. V roce 2014 přichází společnost ZAT s novinkami ve všech úrovních architektury řídicího systému ZAT (HMI, návrhové nástroje, procesní stanice). Společnost se rozhodla tuto novou generaci řídicího systému pojmenovat obchodní značkou SandRA, která dnes zastřešuje nejen již několik let dodávané procesní stanice řady Z100 a Z200, ale i všechny technické prostředky předchozí generace systému ZAT Plant Suite v jejich nejnovějších verzích. V uplynulém období jsme se v oblasti rozvoje řídicího systému SandRA zaměřili na zúročení zkušenosti z jeho aplikací v řadě významných projektů v klasické i jaderné energetice (např. řízení kotlů a turbíny v Elektrárnách Opatovice, řídicí a ochranný systém turbíny na elektrárně Thalkha v Egyptě, řízení neblokových provozních souborů v JE Temelín atd.) Soustředili jsme se zejména na dlouhodobější cíle, s jejich řešením budeme pokračovat i v tomto roce: vývoj speciálních produktů pro JE v bezpečnostních kategoriích B a A, bezpečnostní systém pro nejaderné aplikace (kategorie SIL3), rozvoj funkcí systému třídy DCS (distributed control system). K tradičním oborům firmy ZAT patří také řízení parních turbogenerátorů. Vedle řídicích a ochranných systémů turbíny zahrnuje také produkt Regulátor buzení synchronního generátoru, který byl v loňském roce rozšířen o funkci regulace bezkroužkových budicích souprav, což umožnuje jeho použití pro všechny běžně používané typy budicích systémů. V kombinaci s nově vyvinutým fázovacím zařízením umožňuje realizovat kompletní řízení generátoru v instrumentaci ZAT. Ve spolupráci s firmou Doosan Škoda Power vznikl další produkt související s řízením turbosoustrojí Řídící modul otáčecího zařízení se synchronizací. Tento obor budeme i nadále rozvíjet např. plánovaným vývojem zařízení nadotáčkové ochrany turbogenerátoru. Na trhu se dobře umístila také nová řada řídících stanic SandRA Z210. Uplatnění nachází zejména v oblasti sběru a přenosu dat (např. telemetrické stanice v plynárenství) a dálkové dispečerské techniky (monitoring drážních zařízení). Tyto stanice jsou vhodné i pro řízení menších technologií (čističky, výměníkové stanice, atd.).

10 18 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Označ. TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2013F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI * Provozní výsledek hospodaření L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 46 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky Označ. TEXT Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady a b 1 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním II. 3. Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva Sestaveno dne, hodin, minut: 6. června 2014 v 9:30 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III. 2. Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál - 2 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

11 20 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT ROZVAHA Označ. PASIVA Stav v běžném účet. období Stav v minulém účet. období a b 5 6 PASIVA CELKEM v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Označ. AKTIVA Rok: Měsíc: IČO: 2013F Běžné účetní období Minulé úč. období Brutto Korekce Netto Netto a b AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly - ovládaná osoba Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Učty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál Základní kapitál A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Jiné závazky B. III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Sestaveno dne, hodin, minut: 6. června 2014 v 9:30 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.:

12 22 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH CASH FLOW Označ. Text Skutečnost v běžném účetním období sledovaném minulém Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků ve finanč. činnosti v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Rok: Měsíc: IČO: 2013F Obchodní firma nebo jiný název úč. jednotky: ZAT a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště: K Podlesí 541, Příbram VI C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení ZK, em.ážia včetně záloh 0 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 C.2.3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 Skutečnost v běžném účetním období Označ. Text sledovaném minulém Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Z Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 0 C.2.5 Přímé platby na vrub fondů C.2.6 Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně srážkové daně C *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků R Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období A.1.1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv A.1.3 Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitaliz.úroků A.1.6 Úpravy o ostatní nepeněžní operace 0 0 A * Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Sestaveno dne, hodin, minut: 6. června 2014 v 9:30 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Ing. Jaroslav Scharf v. r. Ing. Vladislava Česáková v. r. předseda představenstva člen představenstva A.2.1 Změna stavu pohledávek z prov.činn., aktivních účtů ČR a dohad.účtů aktivních A.2.2 Změna stavu závazků z prov.činn., pasivních účtů ČR a dohad.účtů pasivních A.2.3 Změna stavu zásob Právní forma účetní jednotky: akciová společnost Předmět podnikání: dodávka elektronických zařízení a řídících systémů Pozn.: A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do pen.prostředků 0 0 A ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti A.3 Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků A.4 Přijaté úroky A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období A.6 Příjmy a výdaje z mimořádného výsl.hospodaření včetně uhrazené splatné daně 0 0 A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 A *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojení s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 B.4 Změna stavu investičních závazků 0 0 B.5 Změna stavu pohledávek z prodeje investičního majetku 0 0 B *** Čistý peněžní tok z investiční činnosti

13 24 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT ZPRÁVA AUDITORA ZA ROK 2013

14 26 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT SESTAVENÍ ZPRÁVY Okamžik sestavení roční zprávy: v Příbrami, dne Podpis statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Scharf v.r. předseda představenstva Ing. Vladislava Česáková v.r. člen představenstva

15

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva

Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva Horské chalupy Bratrouchov (apartmány) Výroční zpráva 2011 Obsah Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Zpráva dozorčí rady společnosti 6 Hospodářské výsledky v roce 2011 8 Podnikání společnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Projektování je pro nás hračka... 09 NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST 1/ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013

Výroční zpráva Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Výroční zpráva za období 1. 1. 2012 31. 3. 2013 Obsah Základní údaje o společnosti 3 Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 4 Informace o činnosti a předpokládaném vývoji 5 Stručná historie společnosti

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o.

Výroční zpráva 2004. Argo Bohemia s.r.o. Výroční zpráva 2004 Argo Bohemia s.r.o. 0 Obsah 1. Základní údaje o obchodní společnosti.......................... 2 2. Úvodní slovo výkonného ředitele............................. 3 3. Zpráva o podnikatelské

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více