KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA"

Transkript

1 str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová

2 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza vývoje obyvatelstva do roku Bytový fond 6. Územní plánování 7. Obecní bytový fond 8. Správa obecního bytového fondu 9. Koncepce bytové politiky státu MMR Podprné zdroje financování v oblasti bydlení II. ZÁVRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ÁSTI 1. Dlouhodobé cíle ve vývoji bydlení na území msta Napajedla Stanovení dlouhodobých cíl Cesty k dosažení dlouhodobých cíl 2. Krátkodobé cíle 2.1 Návrh konkrétních opatení

3 str.3 I. ANALYTICKÁ ÁST 1. ÚVOD Koncepce bytové politiky msta Napajedla je vypracována jako dokument ešící dlouhodobý rozvoj oblasti politiky bydlení ve mst. Je vyhotovena jako nástroj rozhodování mstských orgán pro další asové období. Uruje další rozvoj píslušné oblasti politiky msta v budoucích podmínkách fungujícího trhu s byty. Základním cílem koncepce je vytvoení takových podmínek, kdy si bude moci každá domácnost v Napajedlích nalézt vhodné podmínky pro bydlení odpovídající jejím potebám a finanním možnostem. Všeobecná úloha obcí totiž nespoívá v pímém poskytování bydlení obanm, kteí mají možnost opatit si je vlastními prostedky. V zájmu vlastního rozvoje však poskytují obce obanm takové vstícné podmínky, které jim umožní výhodnji si bydlení jako základní životní potebu poídit. Vasnou územní pípravou a strategickou nabídkou stavebních pozemk obce zatraktivní podmínky pro výstavbu nových bytových jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec sama. Spolen s právními a ekonomickými nástroji poskytovanými státem jsou vytváeny možnosti k poízení bydlení vlastnického, družstevního nebo nájemního. 2. STRUNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - blízkost sídla kraje - situování msta na trase hlavního dopravního koridoru kraje železniního, silniního, leteckého, vodního viz generel dopravy kraje - píznivé životní prostedí a ada píležitostí pro využití volného asu pedevším k rekreanímu sportu a oddechu - ada nezastavných pozemk jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 3. MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY DO ROKU rodinné domy v osobním vlastnictví, minimáln ve vlastnictví soukromém - od roku 1959 stavební bytová družstva - v roce 1964 uzaveny pozemkové knihy, úpadek evidence nemovitého majetku - pídlový systém bytové výstavby bez finanní spoluúasti oban - stát uvoluje na bytovou výstavbu znané finanní prostedky a prostednictvím státních dotací zajišuje levné bydlení - preference nové výstavby ped opravami a údržbou - nedostatená a zanedbávaná údržba - neekonomická správa bytového fondu PO ROCE postupné obnovování vlastnických vztah - schválení zákona. 172/91 Sb. O majetku obcí, kterým stát pevedl na obce znaný bytový majetek - zákon. 72/94 Sb. O vlastnictví k bytm umožnil lenm stavebních bytových družstev odkoupení bytu do vlastnictví a prodej byt všeobecn - nedoešené vlastnické vztahy k pozemkm (neukonené restituní nároky a nedokonený pepis vlastnických práv k nemovitému majetku v katastru obcí)

4 str.4 - poteba definování vlastník a pesného vymezení majetku - zavedení úplné, pesné a rychle provádné evidence vlastnictví nemovitého majetku 4. PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ Demografický potenciál uritého území je dán nejen celkovým potem obyvatel, ale též jeho strukturou (vkovou, vzdlanostní, podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj potu obyvatel je dán zejména vztahem mezi pirozeným pírstkem (rozdíl potu narozených a zemelých) a migrací (rozdíl potu pisthovalých a vysthovalých). Celkový poet obyvatel v roce 2003 poprvé od roku 1995 vzrostl na tis. k Píinou bylo kladné saldo zahraniní migrace. Obyvatelé ubývají zejména ve mstech s potem obyvatel vyšších než 10 tis. Demografická skladba obyvatelstva je výrazn ovlivnna zejména natalitní vlnou 70. let. Tehdejší mimoádn prudký rst porodnosti (jako dsledek kumulace vlivu existence silných poválených roník v plodném vku a doasn psobících pronatalitních opatení), se dodnes projevuje v mimoádném poetním zastoupení generace mladých narozených v letech 1971 až Píznivý vliv tohoto jevu v souasné dob na ekonomiku tato generace vstupuje do vku ekonomické aktivity však zárove pedstavuje silný tlak na bytový trh. S prodlužováním vku v nejstarších vkových skupinách, s psobením nových trend v životním stylu v mladších vkových skupinách došlo k výraznému zmenšení prmrné velikosti domácností. Pi absolutním úbytku obyvatel oproti poátku 90. let pibylo cenzových domácností, zejména však domácností jednotlivc. Dsledkem je zhoršení ukazatele vybavenosti cenzových domácností byty (89,6 trvale obydlených byt na 100 domácností). Podkladem pro zpracování této kapitoly byl schválený Územní plán Napajedel a Demografie msta Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro msto Napajedla, zpracovaná Ing. Jaroslavem Pacákem MARVIS v záí 1999, údaje z matriky a sítání obyvatelstva, a Koncepce bytové politiky MMR Vývoj potu obyvatel ROK ZDROJ V TIS skutenost matrika skutenost matrika skutenost matrika skutenost matrika demograf. studie optimistická varianta demograf. studie reálná varianta varianta demograf. studie pesimistická varianta skutenost matrika pesimistický odhad dle skuteného vývoje mírn optimistický odhad dle skuteného vývoje optimistický odhad dle skuteného vývoje 8 000

5 str Vývoj populace ve vkových skupinách Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro msto Napajedla Vková struktura obyvatelstva prognóza optimistická varianta kladné migraní saldo Poet osob stav k Vk celkem V souvislosti s vývojem populace lze ve výhledu oekávat postupný pokles kategorie obyvatel v pedproduktivním vku a rst obyvatel v poproduktivním vku. 4.3 Poet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní jednotky ze sítání v r Urbanistický obvod Poet obyvatel (ZSJ) r.1991 Nárst dle ÚPN celkem Napajedla - sted Pod Kalvárií Zámecký areál Pod zámkem Zámoraví Hejný Nábeží Chmelnice Boíko (Jiráskova) Kalvárie Pod Malinou Prmyslový obvod Maková Šardice Dubová Padlky Pahrbek Prusinky Napajedla celkem

6 str Závr Demografické trendy úhrnná plodnost zstává nízká. V delším období se pedpokládá mírné zvýšení. V dsledku toho bude základní charakteristikou budoucího vývoje vkového složení populaní stárnutí. Proces stárnutí obyvatelstva s výrazným klesáním potu nejmladších vlivem nízké porodnosti (stoupá poet osob 80 a více letých dožívají se ho relativn silné roníky a prodlužuje se vk) se urychlí. Podle projekce eského statistického úadu se do roku 2010 nepedpokládá významná zmna v potu obyvatel, do roku 2050 by se ml poet osob starších 65 let více než zdvojnásobit. Nejrychleji poroste poet obyvatel v nejvyšší vkové skupin, poet obyvatel nad 85 let vku by se ml zvýšit až na ptinásobek souasného stavu. Podle údaj ze Sítání lidu, dom a byt v roce 2001 žije 85 % všech obyvatel R v rodinách. Pevažujícím typem domácností zstávají úplné rodiny, jejich poet však stále klesá. Dlouhodobým trendem je zvyšování podílu neúplných rodin. Do budoucna lze oekávat, rst potu jednolenných domácností. V oblasti bydlení se odrazí pedevším ve zmn struktury bytových poteb. Populaní vývoj prochází po roce 1990 významnou zmnou reprodukního chování obyvatelstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází dokonce k poklesu potu obyvatelstva, pestože zaaly do vku nejvyšší plodnosti vstupovat poetn nejsilnjší roníky žen narozené v první polovin 70. let. Snížení porodnosti je zpsobeno odkládáním narození prvního dítte do vyššího vku zejména v dsledku rstu nárok na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problém s bydlením, rostoucích životních náklad a nezamstnaností mladých lidí. Obdobn prudká byla zmna v poklesu úmrtnosti. Dochází k rstu nadje dožití, což je dsledkem zlepšené lékaské pée, zmny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace úinnjších léiv. V roce 1999 zpracoval Ing. Jaroslav Pacák MARVIS Prognózu vývoje obyvatelstva pro msto Napajedla do roku Prognózované hodnoty jsou deklarovány v max. možné pesnosti. Neznamená to však, že se vývoj nebude od výpot odchylovat. Napíklad porodnost je závislá na sociáln ekonomických podmínkách mladých, stabilit systému, a celé ad dalších nespecifikovaných faktor. Stále silnji se projevuje tendence mladých lidí vytváet si pedem ekonomické zázemí vetn budování kariéry a teprve pak vstupovat do manželství a rodiovství. K dramatickému stárnutí populace msta by nemlo do r dojít. Po roce 2010 se však podíl starší generace významn projevovat. Celkový poet obyvatel msta má spíše klesající tendenci. Z uvedeného pehledu je vidt stagnaci ve vývoji potu obyvatel v posledních dvaceti letech. Pro msto je velmi dležité si zachovat stávající poet obyvatel. Jeho úbytek má negativní dopad, i když je do budoucna dle pozitivních variant pedpokládán možný nárst potu obyvatel. Území msta má rezervy a je možné, aby na jeho území žilo cca obyvatel. V rámci rozvoje jsou podnikány kroky k udržení stávajících obyvatel msta a také k pilákání nových obyvatel. Existují však i negativní varianty, které pedpokládají další pokles potu obyvatel. Avšak klesající poet obyvatel je trend na vtšin území R.

7 str.7 5. BYTOVÝ FOND Zdroj: Územní plán Napajedla 5.1 Retrospektivní vývoj potu trvale obydlených byt Rok Napajedla Pírstek nových byt rok poet byt do 1919 a nezjištno Celkem Údaje ze sítání r Poet obyvatel Poet trvale obydlených dom Poet trvale obydlených byt z toho RD Prm. poet osob/byt 2, Výchozí údaje pro r Poet obyvatel cca Poet trvale obydlených byt z toho RD Prm. poet osob/byt 2, Bilance bytového fondu v návrhovém období do r Stávající poet byt Kapacita navrhovaných ploch Asanace, bytový odpad Celková kapacita území b.j. 440 b.j b.j b.j.

8 str.8 6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umožuje reáln si pedstavit jeho budoucí uspoádání a efektivn je využít. ÚZEMNÍ PLÁN MSTA NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem msta Napajedla v ervnu Na základ objektivních požadavk a reálného vývoje msta je prbžn aktualizován. V roce 2010 byly zahájeny práce na novém územním plánu. Tato aktualizovaná koncepce bude mimo jiné podkladem pro probíhající práce na tomto dokumentu. 6.1 Pehled vymezených ploch v ÚPN pro bytovou výstavbu Ozn. Lokalita Byty v Druh zástavby RD BD A ul. Dr. Ed. Beneše 11 samostatné RD B ul. Husova 4 samostatné RD C ul. Bartošova 15 smíšená - integrovaný dm D ul. Jiráskova samostatné RD a nízkopodl. byt.domy E U lomu 8 samostatné RD F U hbitova 64 samostatné RD G Na Kapli 108 mstské vily * I Ul. Žerotínova 4 Integrovaný dm J Malina III 46 samostatné RD, dvojdomy K ul.píní 35 samostatné RD Na Kapli 1 samostatné RD v rozptylu Malina, rozptyl stešní nadstavby Chmelnice (Za stolárnou) smíšená zástavba Realizace do r Výhledová rezerva Celková kapacita území cca 280 b.j. 160 b.j. cca 3145 b.j. 6.2 Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu Ul. Dr. Beneše Jednostranná výstavba samostatn stojících rod. dom podél Ul.Dr.Beneše. Pístup ze stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, jejich orientace a možnost napojení na inž. sít jsou pedpokladem k jejich zastavní v blízkém asovém horizontu (1 RD zde je již vybudován). Plocha bude v souvislosti s pipravovanou výstavbou R 55 upravena ve zmn Územního plánu. 2 Ul. Husova Jednostranná výstavba samostatn stojících rodinných dom podél ul. Husova. Veškeré inženýrské sít v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo z hlediska výstavby z tohoto dvodu je již tém zastavna. Ul. Bartošova Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. Dr. Beneše a ul. Bartošova, naproti erpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sít

9 str.9 v bezprostední blízkosti staveništ. Pozemek je v soukromém vlastnictví je zde zahájena výstavba cca 20 b.j. soukromým investorem. Ul. Jiráskova Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napajedel na Pohoelice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena zastupitelstvem msta urbanistická studie. Pedpokládá se výstavba rodinných dom samostatn stojících a 1 nízkopodlažního bytového domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikaní napojení na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesms v soukromém vlastnictví. Msto zde vlastní zanedbatelné množství pozemk. Rada msta doporuila, aby pozemky msta nebyly prodávány, ale pouze smovány za úelem získání strategických pozemk z hlediska situování inženýrských sítí. S ohledem na omezený rozpoet msta zde není možné zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitel pozemk. Pozemky pro výstavbu bytového domu vymezené pro tento úel v urbanistické studii byly majiteli pozemk prodány pro výstavbu rodinných domk, která je zde již i realizována. Území je postupn zastavováno na stavebních parcelách, které je možné bez vtších finanních prostedk napojit pomocí pípojek na inženýrské sít. Výstavba na ostatních pozemcích s nutností dobudování páteních inženýrských sítí vyžaduje koordinaci a spolený postup bu skupiny investor nebo developersky. S ohledem na souasné majetkové uspoádání území je šance na dostavbu lokality v horizontu 10 let. U lomu Oboustranná výstavba samostatn stojících rod. dom v souasné dob tém zastavno. U hbitova Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická studie, kterou je nutno projednat s majiteli pozemk a dotenými orgány státní správy. Pedpokládá se výstavba samostatných rod. dom. Nkolik pozemk zde vlastní msto (cca 5 %), ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikaní napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. Hbitovní (nutná asanace stávajícího rod. domu). S ohledem na souasné majetkové uspoádání území a finanní náronost na vybudování inženýrských sítí v tomto území není pedpoklad na dostavbu lokality v horizontu 10 let. Na Kapli Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového hišt. Protože však není reálné v dohledné dob vymístit fotbalové hišt z tohoto území do výhledové plochy pro sportovišt na jižním okraji obce, byla na podnt msta provedena zmna ÚPN s tím, že v tomto území zstane zachováno sportovišt. Ul. Obchodní V této lokalit byl vybudován Dm s peovatelskou službou, nový bytový dm s 21 b.j. s parterem vymezeným pro nebytové prostory a nkolik polyfunkních objekt (obchody + bydlení). Území je plošn dostavno. Dle objemové studie centrální ásti msta Ing. arch. Šimeka je možná a vhodná nadstavba obchodního stediska. Také územní plán tuto možnost nevyluuje. Ul. Žerotínova Plocha je navržena pro umístní polyfunkního objektu bydlení + komerce Pozemky byly v minulosti prodány majitelm sousedních nemovitostí za úelem dostavby území. Nevzhledná ást msta, problémy s údržbou. O zptném odkupu pro msto nebylo jednáno. V souasnosti je na pozemku v realizaci 1 rodinný dm. Malina III Plocha navržená pro výstavbu rod. dom navazuje na stávající sídlišt Malina I. V roce 2005 zde msto zahájilo výstavbu inženýrských sítí a komunikace a byl zde zahájen prodej 15

10 str.10 stavebních parcel. Náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí byly promítnuty do ceny pozemku. V souasnosti jsou tyto parcely postupn zastavovány. K prodeji zstávají ješt dva pozemky. Zmnou územního plánu byl pro možnost výstavby v rodinných domcích ješt doplnn pás území nad Malinou III v šíce cca 50 m pro výstavbu cca 5 rodinných domk. Ped jejich prodejem pro výstavbu je nutné dobudovat píjezdovou komunikaci a zaokruhovat nejen inženýrské sít, ale i komunikaci propojující Malinu III a Malinou I. Ul. K Pahrbku V souasné dob je jižní ást navržené plochy zastavna. Zbývající, severní ást území je v soukromém vlastnictví a v souasné dob není ze strany majitel pozemk zájem tyto odprodat nebo zde výstavbu realizovat. Ul. Jiráskova za. p. 737 V roce 2005 byla pro toto území a nový bytový dm vypracována ovovací studie. V ploše za stávajícím bytovým domem v majetku msta. p. 737 na ul. Jiráskova je dostatená plocha pro výstavbu bytového domu pro 12 malometrážních byt. V rámci zmny. 4 ÚPN byly ureny pro zástavbu bytovými domy prostorov mén nároné plochy Palackého ul. za kotelnou B - dostavba proluky - pozemek ve vlastnictví msta v roce 2005prodán Plocha na sídlišti Nábeží vymezená pro obanskou vybavenost (pozemek zrušené MŠ) zde byl již za podpory msta ve form prodeje objektu mateské školky a pozemk realizován soukromým podnikatelským subjektem nový bytový dm o 42 b.j. Ul. Dr.Beneše - v sousedství stávajících bytovek - v platném územním plánu zde byla možná výstavba pouze RD. V území byla v souasné dob zahájena výstavba rodinného domu ímž je zámr na výstavbu bytového domu bezpedmtný. V rámci zmny. 5 ÚPN byly doplnny plochy pro výstavbu rodinných dom Nad Malinou III - pruh území šíky cca 60 m pro cca 20 RD, možnost napojení na inženýrské sít vybudované pro Malinu III. Viz odstavec Malina III Lokalita Chmelnice zde byla v rámci zmny územního plánu navržena zmna z plochy pro podnikatelské aktivity na plochu pro výstavbu rodinných dom, podmínn bytových dom a garáží. ást pozemk v tomto území je v majetku msta - pro výstavbu cca 30 garáží a deseti RD. Na tchto pozemcích by bylo velmi vhodné zorganizovat výstavbu adových rodinných domk - což je levnjší varianta k bydlení než izolovaný rodinný dm a v souasném ekonomickém prostedí vhodná možnost individuální formy bydlení. V zahradách zástavby ul. Dr Beneše, které jsou pístupné zejména z této lokality bylo v minulých letech vybudováno nkolik rodinných dom, zejména díky tomu, že je území odkanalizováno, ostatní inženýrské sít je nutné rozšíit. Tato lokalita se jeví pro dostavbu rodinnými domky v horizontu deseti let jako velmi perspektivní. Na jejím zaátku je však nutné v souladu se zmnným územním plánem a projektem stavby R 55 aktualizovat urbanistickou studii této lokality a po jejím schválení zahájit práce na jejím naplnní.

11 str OBECNÍ BYTOVÝ FOND 7.1 Výchozí stav k Bytový fond na poátku devadesátých let (v té dob se jednalo o státní byty) inil 463 byt. Z celkového potu byt bylo 173 postaveno panelovou technologií: 96 byt Nábeží 21 byt Malina 40 byt Zábraní 16 byt Palackého Zbývajících 290 byt bylo postaveno ped rokem 1970 tradiní technologií, kde nosnou konstrukci tvoí cihelné zdivo. Poet byt, jež msto vlastnilo se postupn snižoval. 7.2 Restituce a prodeje dom V restitucích bylo postupn vráceno pvodním vlastníkm 6 dom.. p. 97 Palackého 183 Zábraní 225 Masarykovo námstí 226 Masarykovo námstí 558 Masarykovo námstí 932 Svatoplukova Nemovitosti, které byly prodány do osobního vlastnictví. p. 210 Masarykovo námstí 222 Masarykovo námstí 1257 Boženy Benešové 7.3 Prodeje byt Byty díve státní, pozdji obecní, byly postupn privatizovány od roku 1991, a to na základ písemných žádostí nájemc. Prodeje byly realizovány dle vyhl.. 47/1978 Sb.platné do r Citace z vyhlášky: 1 odst. 2: Z prodeje jsou vyloueny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjektm než uživatelm byt v píslušném obytném dom (nap. bloková kotelna nebo výmníková stanice urená též pro potebu jiných dom). Z prodeje jsou vyloueny rovnž administrativn rozdlené byty po dobu jejich užívání dvma nebo více domácnostmi a byty v domech, které jsou podle schváleného územního plánu ureny k asanaci. Vyloueny z prodeje byly i domy s neujasnnými majetkoprávními vztahy. 2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m 2 podlahové plochy bytu iní: Ks 1800 až Ks 2200 u bytu I. kategorie Ks 1400 až Ks 1800 u bytu II. kategorie Ks 900 až Ks 1200 u bytu III. kategorie Ks 600 až Ks 900 u bytu IV. kategorie 3 odst. 5 U byt již užívaných se pihlédne k opotebení domu a sazba stanovená dle odstavc 2 a 3 se sníží zpravidla o 1% za každý rok stáí domu Snížení mže init nejvýše 80 %. 3 odst. 1: Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny píspvek ve výši 30 % u byt I. kategorie 40 % u bytu II. kategorie 50 % u bytu III a IV. Kategorie

12 str.12 Zámrem msta bylo prodat: menší domy (do 20 bytových jednotek) domy postavené tradiní cihelnou technologií domy postavené ped rokem 1970 Jedinou výjimkou bylo 7 byt v panelové zástavb Zábraní a Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 byt z majetku státu. Podstatné zmny v privatizaci nastaly po roce 1991, a to pevodem státního majetku do vlastnictví obcí zák 172/1991 Sb. V prodejích již obecních byt se pokraovalo poté, co byla pipravena potebná legislativa (zák. 72/1994 Sb), a to tím zpsobem, že byly doprodávány vtšinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109 byt. Dalších 12 byt (. p ul. 1.máje je ve fázi prodeje). Pro prodej urených byt byly vždy zastupitelstvem msta schvalovány a vydány Zásady prodeje. 7.4 Výstavba byt po roce 1993 Výstavba nových byt byla zahájena v roce Celkem bylo vybudováno 46 nových byt. Z toho: 16 bytových jednotek v dom. p ul. Komenského (z toho dva byty bezbariérové). Pro dm se vžilo oznaení N3. 22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS. p ul. Sadová. 8 bytových jednotek v pdní vestavb domu. p ul. Jiráskova. 7.5 Stav k Msto Napajedla prodalo 217 bytových jednotek 3 domy v. 3 bytových jednotek V restitucích bylo vráceno 6 dom v. 14 bytových jednotek Msto vlastnilo 271 byt, z nichž bylo: 50 byt malometrážních v Domech s peovatelskou službou (v. 2 byt bezbariérových) 3 byty služební (I. ZŠ, II. ZŠ, MŠ Komenského) 2 byty bezbariérové v dom. p byt o velikostech od 1+1 po Prodej byt po roce 2005 Usnesením. 48/6/2004 schválilo Zastupitelstvo msta Zásady prodeje byt v majetku msta (v dalším textu Zásady), ve kterých rozhodlo o prodeji: 21 b.j. v dom. p Nerudova 21 b.j. v dom. p Zábraní 12 b.j. v dom. p Zábraní 48 b.j. v dom. p Nábeží 48 b.j. v dom. p Nábeží

13 str.13 V termínu od do bylo v souladu se schválenými Zásadami osloveno 180 právoplatných nájemc byt k vyjádení, zda mají zájem o koupi jimi obývaného bytu na základ zprávy hodnotící výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo msta usnesením. 140/11/2004 prodej výše uvedených byt. Prodej všech tchto byt byl ukonen v roce Cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 4000 K. Usnesením. 115/11/2009 schválilo Zastupitelstvo msta Napajedla schválilo Zásady a podmínky pro prodej byt v majetku msta Napajedla. Jedná se o prodej 16 bytových jednotek v dom. p v ul. Palackého, který byl v roce 2010 zahájen a v letošním roce bude pokraovat. Krom jednoho bytu je pedpoklad, že bude prodej v letošním roce dokonen. Cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 5000 K. 7.7 Výstavba byt po roce 2005 Obecní výstavba V letech byl zásadním zpsobem rekonstruován Dm s peovatelskou službou Pod Kalvárií, kde rekonstrukcí nebytových prostor vznikly 4 bezbariérové byty a v nové stešní nástavb bylo vybudováno 12 chránných byt. Na rekonstrukci byla získána dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj peovatelské (chránné) byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením postavené podle podprogramu Podpora výstavby podporovaných byt platném v období od roku 2003 do roku V roce 2008 byly rekonstruovány nebytové prostory v Dom s peovatelskou službou Sadová na 3 bytové jednotky. Na tuto výstavbu byla erpána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o. nájemní byty pro osoby s nízkými píjmy postavené podle naízení vlády. 146/2003 Sb. platném v období od roku 2003 do roku Soukromý sektor: V lokalit Na Kapli byl vybudován bytovým družstvem v letech na pozemku, který k tomuto úelu prodalo msto vybudován bytový dm o 21 b.j. Na Nábeží byl v letech 2007 až 2009 v míst zrušené mateské školy za podpory msta ve form prodeje objektu MŠ a pozemk realizován soukromým podnikatelským subjektem nový bytový dm o 42 b.j V roce 2003 byla zahájena v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. Bartošova, naproti erpací stanice pohonných hmot výstavba integrovaného domu (20 b.j. bydlení + komerce). Veškeré inženýrské sít v bezprostední blízkosti staveništ. Pozemek je v soukromém vlastnictví výstavba pokrauje velmi pozvolným tempem. 7.8 Stav k Byt v. p Zámek byl uvolnn a není v souladu s koncepcí nadále obsazován Byty v. p Spoitelna byly v souladu s koncepcí uvolnny a prostory pebudovány na nebytové prostory pro poteby msta

14 str.14 S ohledem na špatný technický stav a nezbytné investice do jejich opravy nejsou po svém uvolnní na základ rozhodnutí rady msta nadále obsazovány uvolnné byty v. p. 737 Jiráskova. Tento objekt je v rámci pedložené koncepce navržen po roce 2010 k prodeji Byty ve vlastnictví msta k p./ ulice poet byt název zaízení 90/DPS Pod Kalvárií /DPS Sadová /nájemní Jiráskova /nájemní Komenského /nájemní Jiráskova * Palackého 2* 1554/nájemní Sadová 3 268/1. ZŠ služ. byt Komenského /2. ZŠ služ. byt Komenského /MŠ služ. byt Komenského /nájemní Zámek 1 Celkem 119 *Byty jsou v prodeji 7.6 Prodej byt po roce 2010 návrh Rozhodnutí o dokonení prodeje byt v roce 2004, poté co byl jejich prodej umožnn tj. po jejich vyvázání ze zástavy po splacení úvru na istírnu odpadních vod, se jeví s odstupem asu jako jediné možné a správné. K tomuto názoru pispívají zejména tyto faktory: - zájem nájemník o koupi byt - uspokojení poptávky - akceptace vyšší prodejní ceny a následn 100% zájem - nutnost investic do veejných ploch na sídlišti - zajištní financování revitalizace sídlišt financemi získanými prodejem byt a následn zkvalitnní životního prostedí po její realizaci - zkvalitnní bydlení a revitalizace jednotlivých bytových dom soukromým kapitálem - snížení náklad msta do údržby a investic tchto byt Domy s peovatelskou službou Pod Kalvárií a Sadová Jedná se o byty realizované ze státních dotací. Jednoznan se jedná o sociální bydlení. Nepichází v úvahu jejich prodej i zmna užívání. 16 b.j. Palackého V roce 2010 bylo zastupitelstvem msta rozhodnuto i o prodeji byt v ulici Palackého. V souasné dob jsou k prodeji ureny dva byty.

15 str.15. p. 737 Jiráskova S ohledem na špatný technický stav a nezbytné investice opravy tohoto objektu nejsou po svém uvolnní na základ rozhodnutí rady msta nadále obsazovány uvolnné byty v. p. 737 Jiráskova. Tento objekt je jako celek navržen z tohoto dvodu k odprodeji. Nyní jsou obsazeny z celkového potu 5 pouze dva byty. Návrh spoívá v uvolnní tchto byt a prodeji objektu jako celku. Pedpoklad realizace tohoto opatení - rok p Na objektu byla po povodních v roce 1997 realizována ásten z dotací nástavba 8 b.j. Po dobu 20 let od kolaudace je nutné zachovat z tohoto dvodu tento objekt v majetku msta. Po roce 2017 je možné uskutenit prodej tchto byt. Doporuuji záležitost prodeje do tohoto data neešit. Koncepci aktualizovat v tomto bodu v roce 2017 a pedložit ji k projednání v té dob zvolenému zastupitelstvu, které s ohledem na aktuální situaci rozhodne, zda byty v tomto objektu ponechá ve vlastnictví msta nebo je odprodá.. p Komenského Objekt byl realizován v roce 1998, ásten z dotací Po dobu 20 let od kolaudace je nutné zachovat z tohoto dvodu tento objekt v majetku msta. Po roce 2018 je možné v pípad zájmu uskutenit prodej byt v tomto objektu. Doporuuji záležitost prodeje do tohoto data neešit. Koncepci aktualizovat v tomto bodu v roce 2018 a pedložit ji k projednání v té dob zvolenému zastupitelstvu, které s ohledem na aktuální situaci rozhodne, zda byty v tomto objektu ponechá ve vlastnictví msta nebo je odprodá. 3 b.j. Sadová Na realizaci tchto tí byt byly použity dotace ze SFRB. Byty jsou vlenny do domu s peovatelskou službou a vznikly pestavbou sporadicky využívaných nebytových prostor. Jsou ureny pro píjmov omezené skupiny obyvatelstva. Byty spolu s byty spojenými s peovatelskou službou v tomto objektu zstanou v majetku msta. p Zámek Byt v bývalém domku zahradníka je ve velmi špatném technickém stavu. Nájemníci opakovan odmítají náhradní byt a usilují o koupi tohoto objektu. Radou msta tento zámr na koupi nebyl nikdy podpoen. S ohledem na vyjasnnou perspektivu toho území doporuuji ešit s ohledem na technický stav objektu a vysokou nákladovost jeho rekonstrukce pidlení náhradního bytu souasným nájemníkm. Služební byty S ohledem na charakter tchto byt a jejich situování ve školských objektech msta, zstanou tyto i nadále v majetku msta, není uvažováno s jejich prodejem. VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOM NAVRŽENÝCH K PONECHÁNÍ V MAJETKU MSTA NAPAJEDLA PO ROCE 2012 ULICE. P. POET BYT CHARAKTER DOMU Pod Kalvárií Dm s peovatelskou službou Sadová Dm s peovatelskou službou Jiráskova Nájemní - dotace Komenského Nájemní - dotace

16 str.16 Byty ve vlastnictví msta k dle velikosti. p./ název zaízení Byty zvláštního urení Ulice 90/DPS Pod Kalvárií /DPS Sadová Nájemní bydlení (* vetn 2 byt zvláštního urení) poet byt 1+kk kk Jiráskova Komenského 16* Jiráskova Palackého Nájemní bydlení omezení užitím prostedk ze SFRB 1554 Sadová 3 3 Služební byty 268/1. ZŠ služ. byt Komenského /2. ZŠ služ. byt Komenského /MŠ služ. byt Komenského 1 1 Ostatní 1077 Zámek 1 1 Celkem Byty ve vlastnictví msta k dle velikosti. p./ název zaízení Byty zvláštního urení Ulice 90/DPS Pod Kalvárií /DPS Sadová Nájemní bydlení (* vetn 2 byt zvláštního urení) poet byt 1+kk kk Jiráskova Komenského 16* 8 8 Nájemní bydlení omezení užitím prostedk ze SFRB 1554 Sadová 3 3 Služební byty 268/1. ZŠ služ. byt Komenského /2. ZŠ služ. byt Komenského /MŠ služ. byt Komenského 1 1 Celkem

17 str SPRÁVA OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU Správu bytového fondu ve vlastnictví msta Napajedel vykonává na základ mandátní smlouvy spolenost NBTH, s.r.o. Záznam o aktuálním stavu bytových dom (dispozin lenných na bytové jednotky a nebytové prostory) je veden v pasportu doložen jako píloha dokumentu. V letech 2004 a 2005 probhl prodej panelových dom nacházejících se na sídlišti Nábeží a ulici Zábraní. Z dvod prodeje 150 bytových jednotek do osobního vlastnictví jednotlivým nájemníkm byla vypracována koncepce restrukturalizace spolenosti NBTH, s.r.o., která v té dob komplexn zajišovala správu bytového fondu. Restrukturalizace spolenosti NBTH, s.r.o. se uskutenila k Správa zbývajícího bytového fondu je nyní zajišována na tech úrovních: - Msto Napajedla prostednictvím odboru SMIR zajišuje veškeré technické záležitosti týkající se budov a jednotlivých byt, - SMN, p.o. zajišuje prostednictvím dvou svých zamstnanc veškerou údržbu, - NBTH, s.r.o. na základ mandátní smlouvy uzavírá smluvní vztahy, nájemní smlouvy a provádí vyútování služeb spojených s nájmem. 9. KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY STÁTU SCHVÁLENA MMR V ROCE 2005 Zdroj: internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj Princip a cíl bytové politiky státu spoívá zejména ve vytváení vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostedí pro aktivity všech aktér na trhu s byty. Stát by neml pekážet ekonomickému fungování trhu s byty; zárove však musí init podprné kroky zacílené na ty skupiny domácností, které se samy o své bydlení na trhu postarat nemohou. Koncepce bytové politiky schválena vládou pedstavuje pro jednotlivé resorty závazný strategický dokument, v nmž jsou stanoveny základní smry vývoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení. Z hlediska aktér na trhu s byty jsou cíle bytové politiky zejména tyto: fungování trhu s byty vetn odpovídající právní úpravy pro vlastnické, nájemní i družstevní bydlení a vetn vymahatelnosti práva; souástí tohoto cíle je i odstranní cenových a právních deformací v segmentu nájemního bydlení, zvyšování finanní dostupnosti bydlení pro domácnosti, vetn sociálních dávek v oblasti bydlení kompenzujících celkové výdaje na bydlení domácností s nižšími píjmy, zvyšování nabídky bydlení, a to i prostednictvím podpory nové výstavby vetn výstavby byt se sociálním urením, zvyšování kvality bydlení, vetn podpory vlastník pi správ, údržb, opravách a modernizaci jejich bytového fondu, prbžný monitoring trhu s byty i monitoring úinnosti a efektivity jednotlivých podprných nástroj a jejich korekce, aplikace nediskriminaních pravidel spoleného trhu Evropské unie vetn podmínek hospodáské soutže a sluitelnosti veejných podpor s komunitárním právem. Uvedené cíle jsou konkrétn naplovány právními pedpisy (obanský zákoník obsahující informace o nájmu z bytu, zákon o jednostranném zvyšování nájemného, zákon o vlastnictví byt, zákon o podpoe výstavby družstevních byt apod.) a dále pomocí podprných nástroj v oblasti bydlení. Jedná se o programy financované ze státního rozpotu prostednictvím Ministerstva pro místní rozvoj R a o podpory financované z prostedk Státního fondu

18 str.18 rozvoje bydlení na základ jednotlivých naízení vlády, obsahujících podmínky a rozsah jednotlivých forem podpory. Sektor obecních nájemních byt tvoí cca 17 % z trhu s byty a jeho fungování je také negativn ovlivováno dsledky dívjší regulace nájemného a obanskoprávní úpravou nájmu bytu. Role tohoto sektoru je nevyjasnná; obecní byty plní, v závislosti na rozhodnutí jednotlivých obcí a v dsledku uplatované nájemní politiky, jak sociální, tak zcela komerní funkci. Bytová výstavba, která zde probíhá, je masivn podporována státem, jejím výsledkem však dosud bylo pedevším quasi-vlastnické bydlení stavné s finanní úastí jeho uživatel. Zacílení této podpory na domácnosti s vymezenými píjmy a na osoby, které jsou znevýhodnny ze zdravotních, sociálních a jiných dvod, je realizováno teprve od roku 2003 V oblasti obecního nájemního sektoru se vláda bude zasazovat o to, aby došlo k vyjasnní role obecního bytového fondu, a to zejména ve vztahu k úkolm, které vyplývají ze zákona o obcích. Zámrem je, aby obecní nájemní byty sloužily pedevším k naplování veejného zájmu, tzn. aby byly využívány pedevším tmi obany, kteí si nemohou obstarat bydlení na volném trhu. Kroky, které budou v této oblasti uinny, budou, stejn jako v pípad soukromého nájemního sektoru, spojeny s novým pístupem k nájemnému a s novelizací právní úpravy nájmu bytu. V tchto souvislostech bude usilováno pedevším o to, aby obecní bytový fond byl co nejefektivnji využíván a aby hospodaení s ním nebylo ztrátové. Existující obecní bytový fond, jehož ást bude podle uvážení jednotlivých obcí privatizována, bude doplován novou výstavbou, která bude podporována státem. Pokraovat bude poskytování sociáln úzce zacílených dotací, které umožují stavt obecní byty nejen pro osoby a domácnosti s vymezenými píjmy, ale i pro ty, které jsou znevýhodnny v pístupu k bydlení nejen z dvodu nízkého píjmu, ale i v dsledku zdravotního stavu, vku i jiných nepíznivých životních okolností (tzv. podporované bydlení). Krom nich budou vytvoeny i nové podprné nástroje, které umožní obcím podílet se na výstavb nájemních byt pro stední píjmové vrstvy obyvatelstva v rámci neziskového nájemní bydlení, jehož cílem bude zajistit nabídku cenov dostupného nájemního bydlení pedevším pro domácnosti, které nejsou schopné se na poízení svého bydlení finann podílet. Rozvoj tohoto typu bydlení je podmínn vytvoením zcela nového zákona, který bude upravovat nejen poskytování podpory, bez níž nelze tento typ bydlení realizovat, ale hlavn postavení a innost subjekt, které budu neziskové nájemní bydlení stavt a poskytovat. Poskytovatelem neziskového nájemního bydlení budou právnické osoby dodržující zásady obecné prospšnosti, na jejichž innosti se budou moci podílet i obce, nap. tím, že pro výstavbu poskytnou zainvestované pozemky. Podpora výstavby tchto nájemních byt bude vyšší než v pípad družstevního bydlení, které je ureno domácnostem schopným na poízení bydlení finann participovat.

19 str STÁVAJÍC PODPRNÉ NÁSTROJE V OBLASTI BYDLENÍ Zdroj: internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj A. Programy financované ze státního rozpotu prostednictvím Ministerstva pro místní rozvoj 1. Program Podpora rozvoje bydlení 1.1. PODPORA REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠ PODLE NAÍZENÍ VLÁDY. 494/2000 SB., O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOTU NA PODPORU REGENERACE PANELOVÝCH SÍDLIŠ Cílem podprogramu je vytvoit podmínky pro postupnou pemnu stávajících monofunkních sídlištních celk na atraktivní polyfunkní mstské ásti. Formou podpory je úelová dotace poskytovaná až do výše 70 % rozpotových náklad na jednotlivé aktivity smujících k naplnní tohoto cíle. Podporu mže získat obec, na jejímž území se nachází panelové sídlišt o celkovém potu nejmén 150 byt. Podpora je poskytována nap. na zpracování regulaního plánu panelového sídlišt, výstavbu dopravní a technické infrastruktury vetn pších komunikací, veejných prostranství a cyklistických stezek, vybudování protihlukových stn, odstavných a parkovacích stání, úpravy a budování veejných rekreaních ploch apod PODPORA VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYT Cílem podprogramu je podpora výstavby nájemních byt ve vlastnictví obcí urených pro píjmov vymezené osoby. Podmínky programu neumožují sdružování finanních prostedk obce s jinou právnickou i fyzickou osobou s výjimkou jiné obce. Obec nesmí pevést vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu na jinou osobu. Výše dotace iní maximáln 550 tis. K na jeden byt, max. 630 tis. K pokud je nutno souasn vybudovat místní, úelové komunikace, vodovod a kanalizaci. V souladu se závazky Ministerstva pro místní rozvoj týkajícími se hospodárného nakládání s energií10 je navržena odstupovaná výše dotace v závislosti na zpsobu ešení tepeln technických vlastností budovy PODPORA VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYT NA VENKOV Podpora výstavby nájemních byt je dotaním titulem v rámci podprogramu Podpora výstavby nájemních byt. Cílem je, v souladu s principy udržitelného rozvoje venkova, podporovat vznik nájemních byt pro píjmov vymezené osoby v nevyužívaných budovách na území obce s nejvýše obyvateli. Výše dotace je odstupovaná v závislosti na zpsobu ešení tepeln technických vlastností budovy PODPORA VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO NÁSLEDNOU VÝSTAVBU BYTOVÝCH A ROD. DOM Podpora výstavby technické infrastruktury je dotaním titulem v rámci podprogramu Podpora výstavby nájemních byt. Cílem je výstavbou technické infrastruktury rozšíit nabídku zainventovaných pozemk pro následnou výstavbu bytových a rodinných dom. Dotace je poskytována v souladu s pedpisem Evropských spoleenství11 podle pravidla de minimis, na rozvojových plochách pro bydlení ve vlastnictví obcí. Podpora se poskytuje pouze obcím, kde je souasn budovaná komunikace, kanalizace a vodovod. Výše dotace iní maximáln 80 tis. K na jeden budoucí byt postavený na zainvestovaném pozemku.

20 str PODPORA VÝSTAVBY PODPOROVANÝCH BYT Cílem podprogramu je podpora výstavby nájemních byt ve vlastnictví obce pro osoby, které jsou znevýhodnny v pístupu k bydlení nejen z dvodu své píjmové situace, ale i z dalších dvod, z nichž vyplývají zvláštní poteby v této oblasti. Program zahrnuje ti dotaní tituly: 1. Chránný byt, na který je poskytována dotace v maximální výši 600 až 800 tis. K v závislosti na velikosti obce, je uren osobám se sníženou sobstaností z dvod zdravotních i z dvodu pokroilého vku. 2. Byt na pl cesty, na který je poskytována dotace v maximální výši 600 tis. K, je uren osobám, které mají snížené schopnosti zalenit se do života bžné spolenosti. Podmínkou poskytnutí dotace u prvních dvou dotaních titul je poskytování sociálních služeb. 3. Vstupní byt, na který je poskytována dotace až do 250 tis. K, je uren osobám, které v dsledku nepíznivých životních okolností nemají pístup k bydlení, piemž jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Obec mže sdružit finanní prostedky pouze s obcí nebo s právnickými osobami založenými k poskytování zdravotních a sociálních služeb, dále s obecn prospšnými spolenostmi, církevními organizacemi apod. V souladu se závazky Ministerstva pro místní rozvoj týkajícími se hospodárného nakládání s energií10 je navržena odstupovaná výše dotace v závislosti na zpsobu ešení tepeln technických vlastností budovy. 1.4 PODPORA OPRAV VAD PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY Cílem podprogramu je pomoc vlastníkm dom postavených panelovou technologií pi nezbytných opravách nejzávažnjších vad zpsobujících havarijní stav bytového domu. Na opravu vad a poruch musí být vydáno rozhodnutí stavebního úadu podle 87 a 94 stavebního zákona. Podpora má formu neinvestiní dotace poskytované až do 40 % skutených náklad, maximáln však 45 tis. K na jednu bytovou jednotku. Píjemcem dotace jsou všichni vlastníci bytových dom a byt - obce, bytová družstva, fyzické, právnické osoby. 1.5 PODPORA OPRAV DOMOVNÍCH OLOVNÝCH ROZVOD Cílem podprogramu je zainteresovat vlastníky bytových dom, rodinných dom a byt k provedení výmny olovných domovních rozvod, snížit koncentraci olova v pitné vod a splnit tak závazky vyplývající z povinnosti eské republiky zajistit implementaci právních pedpis Evropských spoleenství v oblasti životního prostedí, které se týkají obsahu olova v pitné vod. Podpora má charakter pímé neinvestiní finanní dotace poskytované prostednictvím fond obcí vlastníkm trvale užívaného bytového nebo rodinného domu nebo vlastníkm bytu s olovnými domovními rozvody. Dotace se poskytuje do výše maximáln 40% skutených náklad na výmnu olovných rozvod v objektu, maximáln však 20 tis. K na bytovou jednotku. 2. Podpora hypoteních úvr 2.1. PODPORA HYPOTENÍHO ÚVROVÁNÍ PRO MLADÉ LIDI DO 36 LET PODLE NAÍZENÍ VLÁDY. 249/2002 SB., O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ PÍSPVK K HYPOTENÍM ÚVRM OSOBÁM MLADŠÍM 36 LET, VE ZNNÍ NAÍZENÍ VLÁDY. 32/2004 SB. Cílem podpory je zvýšit dostupnost vlastnického bydlení pro mladé lidi. Podpora je zamena na poízení staršího bydlení, tj. bytu nebo rodinného domu a je poskytována ve form úrokové dotace k hypotenímu úvru; úroková dotace se poskytuje pouze k hypotenímu úvru nebo jeho ásti do výše 800 tis. K v pípad poízení bytu, resp. do výše 1,5 mil. K v pípad poízení rodinného domu. Píjemcem podpory mže být mladý lovk, který v roce podání žádosti o tuto podporu nedovršil vk 36 let a v dob podání žádosti nemá

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy

Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í. Rady hlavního msta Prahy Hlavní msto Praha RADA HLAVNÍHO MSTA PRAHY U S N E S E N Í Rady hlavního msta Prahy íslo 1360 ze dne 20.9.2005 k návrhu na zrušení usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 schválení Pravidel pro pronájem

Více

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání

23. zasedání. ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014. Program jednání IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH 23. zasedání ídícího výboru IPRM 17. 3. 2014 Píloha. 1 záznamu IPRM Kopivnice Obytná zóna Kopivnice JIH Program jednání projednání a schválení seznamu projekt pedložených

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 19.03.2007 Usnesení. 272 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 12. 3. 2007. Usnesení. 273 Rada msta trvá na svém usnesení. 48 ze 16. 1. 2006. Usnesení.

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU

Msto Stíbro. Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 22/l996 O POSTUPU PI PEVODECH A PRONÁJMU NEMOVITÉHO MAJETKU V zájmu zajištní jednotného postupu pi pevodech nemovitého majetku msta do vlastnictví fyzických nebo právnických

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích.

Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Obecn závazná vyhláška íslo 1/2005 obce Krásno o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Krásno na svém zasedání dne 21.2.2005 se usneslo vydat podle ustanovení 14 odst.2 zákona íslo 565/1990 Sb., o místních

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích

Msto Stíbro. obecn závazná vyhláška. 27/97. o místních poplatcích Msto Stíbro obecn závazná vyhláška. 27/97 o místních poplatcích Msto Stíbro vydává podle 16 a 14 písm. h) zákona. 367/90 Sb., o obcích ve znní pozdjších novel a podle 15 zákona. 565/90 Sb., o místních

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více