KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA"

Transkript

1 str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová

2 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza vývoje obyvatelstva do roku Bytový fond 6. Územní plánování 7. Obecní bytový fond 8. Správa obecního bytového fondu 9. Koncepce bytové politiky státu MMR Podprné zdroje financování v oblasti bydlení II. ZÁVRY VYCHÁZEJÍCÍ Z ANALYTICKÉ ÁSTI 1. Dlouhodobé cíle ve vývoji bydlení na území msta Napajedla Stanovení dlouhodobých cíl Cesty k dosažení dlouhodobých cíl 2. Krátkodobé cíle 2.1 Návrh konkrétních opatení

3 str.3 I. ANALYTICKÁ ÁST 1. ÚVOD Koncepce bytové politiky msta Napajedla je vypracována jako dokument ešící dlouhodobý rozvoj oblasti politiky bydlení ve mst. Je vyhotovena jako nástroj rozhodování mstských orgán pro další asové období. Uruje další rozvoj píslušné oblasti politiky msta v budoucích podmínkách fungujícího trhu s byty. Základním cílem koncepce je vytvoení takových podmínek, kdy si bude moci každá domácnost v Napajedlích nalézt vhodné podmínky pro bydlení odpovídající jejím potebám a finanním možnostem. Všeobecná úloha obcí totiž nespoívá v pímém poskytování bydlení obanm, kteí mají možnost opatit si je vlastními prostedky. V zájmu vlastního rozvoje však poskytují obce obanm takové vstícné podmínky, které jim umožní výhodnji si bydlení jako základní životní potebu poídit. Vasnou územní pípravou a strategickou nabídkou stavebních pozemk obce zatraktivní podmínky pro výstavbu nových bytových jednotek. Výše uvedené cíle nerealizuje obec sama. Spolen s právními a ekonomickými nástroji poskytovanými státem jsou vytváeny možnosti k poízení bydlení vlastnického, družstevního nebo nájemního. 2. STRUNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - blízkost sídla kraje - situování msta na trase hlavního dopravního koridoru kraje železniního, silniního, leteckého, vodního viz generel dopravy kraje - píznivé životní prostedí a ada píležitostí pro využití volného asu pedevším k rekreanímu sportu a oddechu - ada nezastavných pozemk jako možnost dalšího rozvoje bytové výstavby 3. MAJETKOPRÁVNÍ ASPEKTY BYTOVÉ VÝSTAVBY DO ROKU rodinné domy v osobním vlastnictví, minimáln ve vlastnictví soukromém - od roku 1959 stavební bytová družstva - v roce 1964 uzaveny pozemkové knihy, úpadek evidence nemovitého majetku - pídlový systém bytové výstavby bez finanní spoluúasti oban - stát uvoluje na bytovou výstavbu znané finanní prostedky a prostednictvím státních dotací zajišuje levné bydlení - preference nové výstavby ped opravami a údržbou - nedostatená a zanedbávaná údržba - neekonomická správa bytového fondu PO ROCE postupné obnovování vlastnických vztah - schválení zákona. 172/91 Sb. O majetku obcí, kterým stát pevedl na obce znaný bytový majetek - zákon. 72/94 Sb. O vlastnictví k bytm umožnil lenm stavebních bytových družstev odkoupení bytu do vlastnictví a prodej byt všeobecn - nedoešené vlastnické vztahy k pozemkm (neukonené restituní nároky a nedokonený pepis vlastnických práv k nemovitému majetku v katastru obcí)

4 str.4 - poteba definování vlastník a pesného vymezení majetku - zavedení úplné, pesné a rychle provádné evidence vlastnictví nemovitého majetku 4. PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA A DOMÁCNOSTÍ Demografický potenciál uritého území je dán nejen celkovým potem obyvatel, ale též jeho strukturou (vkovou, vzdlanostní, podle ekonomické aktivity, atd.). Vývoj potu obyvatel je dán zejména vztahem mezi pirozeným pírstkem (rozdíl potu narozených a zemelých) a migrací (rozdíl potu pisthovalých a vysthovalých). Celkový poet obyvatel v roce 2003 poprvé od roku 1995 vzrostl na tis. k Píinou bylo kladné saldo zahraniní migrace. Obyvatelé ubývají zejména ve mstech s potem obyvatel vyšších než 10 tis. Demografická skladba obyvatelstva je výrazn ovlivnna zejména natalitní vlnou 70. let. Tehdejší mimoádn prudký rst porodnosti (jako dsledek kumulace vlivu existence silných poválených roník v plodném vku a doasn psobících pronatalitních opatení), se dodnes projevuje v mimoádném poetním zastoupení generace mladých narozených v letech 1971 až Píznivý vliv tohoto jevu v souasné dob na ekonomiku tato generace vstupuje do vku ekonomické aktivity však zárove pedstavuje silný tlak na bytový trh. S prodlužováním vku v nejstarších vkových skupinách, s psobením nových trend v životním stylu v mladších vkových skupinách došlo k výraznému zmenšení prmrné velikosti domácností. Pi absolutním úbytku obyvatel oproti poátku 90. let pibylo cenzových domácností, zejména však domácností jednotlivc. Dsledkem je zhoršení ukazatele vybavenosti cenzových domácností byty (89,6 trvale obydlených byt na 100 domácností). Podkladem pro zpracování této kapitoly byl schválený Územní plán Napajedel a Demografie msta Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro msto Napajedla, zpracovaná Ing. Jaroslavem Pacákem MARVIS v záí 1999, údaje z matriky a sítání obyvatelstva, a Koncepce bytové politiky MMR Vývoj potu obyvatel ROK ZDROJ V TIS skutenost matrika skutenost matrika skutenost matrika skutenost matrika demograf. studie optimistická varianta demograf. studie reálná varianta varianta demograf. studie pesimistická varianta skutenost matrika pesimistický odhad dle skuteného vývoje mírn optimistický odhad dle skuteného vývoje optimistický odhad dle skuteného vývoje 8 000

5 str Vývoj populace ve vkových skupinách Podklad: Prognóza vývoje obyvatelstva do r pro msto Napajedla Vková struktura obyvatelstva prognóza optimistická varianta kladné migraní saldo Poet osob stav k Vk celkem V souvislosti s vývojem populace lze ve výhledu oekávat postupný pokles kategorie obyvatel v pedproduktivním vku a rst obyvatel v poproduktivním vku. 4.3 Poet obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech Podklad: ÚPN Napajedla, základní sídelní jednotky ze sítání v r Urbanistický obvod Poet obyvatel (ZSJ) r.1991 Nárst dle ÚPN celkem Napajedla - sted Pod Kalvárií Zámecký areál Pod zámkem Zámoraví Hejný Nábeží Chmelnice Boíko (Jiráskova) Kalvárie Pod Malinou Prmyslový obvod Maková Šardice Dubová Padlky Pahrbek Prusinky Napajedla celkem

6 str Závr Demografické trendy úhrnná plodnost zstává nízká. V delším období se pedpokládá mírné zvýšení. V dsledku toho bude základní charakteristikou budoucího vývoje vkového složení populaní stárnutí. Proces stárnutí obyvatelstva s výrazným klesáním potu nejmladších vlivem nízké porodnosti (stoupá poet osob 80 a více letých dožívají se ho relativn silné roníky a prodlužuje se vk) se urychlí. Podle projekce eského statistického úadu se do roku 2010 nepedpokládá významná zmna v potu obyvatel, do roku 2050 by se ml poet osob starších 65 let více než zdvojnásobit. Nejrychleji poroste poet obyvatel v nejvyšší vkové skupin, poet obyvatel nad 85 let vku by se ml zvýšit až na ptinásobek souasného stavu. Podle údaj ze Sítání lidu, dom a byt v roce 2001 žije 85 % všech obyvatel R v rodinách. Pevažujícím typem domácností zstávají úplné rodiny, jejich poet však stále klesá. Dlouhodobým trendem je zvyšování podílu neúplných rodin. Do budoucna lze oekávat, rst potu jednolenných domácností. V oblasti bydlení se odrazí pedevším ve zmn struktury bytových poteb. Populaní vývoj prochází po roce 1990 významnou zmnou reprodukního chování obyvatelstva, charakterizované zejména prudkým snížením porodnosti. Od roku 1994 dochází dokonce k poklesu potu obyvatelstva, pestože zaaly do vku nejvyšší plodnosti vstupovat poetn nejsilnjší roníky žen narozené v první polovin 70. let. Snížení porodnosti je zpsobeno odkládáním narození prvního dítte do vyššího vku zejména v dsledku rstu nárok na kvalifikaci a výkonnost, zhoršení podmínek pro zakládání rodin, problém s bydlením, rostoucích životních náklad a nezamstnaností mladých lidí. Obdobn prudká byla zmna v poklesu úmrtnosti. Dochází k rstu nadje dožití, což je dsledkem zlepšené lékaské pée, zmny životního stylu, rozsáhlejší prevence a aplikace úinnjších léiv. V roce 1999 zpracoval Ing. Jaroslav Pacák MARVIS Prognózu vývoje obyvatelstva pro msto Napajedla do roku Prognózované hodnoty jsou deklarovány v max. možné pesnosti. Neznamená to však, že se vývoj nebude od výpot odchylovat. Napíklad porodnost je závislá na sociáln ekonomických podmínkách mladých, stabilit systému, a celé ad dalších nespecifikovaných faktor. Stále silnji se projevuje tendence mladých lidí vytváet si pedem ekonomické zázemí vetn budování kariéry a teprve pak vstupovat do manželství a rodiovství. K dramatickému stárnutí populace msta by nemlo do r dojít. Po roce 2010 se však podíl starší generace významn projevovat. Celkový poet obyvatel msta má spíše klesající tendenci. Z uvedeného pehledu je vidt stagnaci ve vývoji potu obyvatel v posledních dvaceti letech. Pro msto je velmi dležité si zachovat stávající poet obyvatel. Jeho úbytek má negativní dopad, i když je do budoucna dle pozitivních variant pedpokládán možný nárst potu obyvatel. Území msta má rezervy a je možné, aby na jeho území žilo cca obyvatel. V rámci rozvoje jsou podnikány kroky k udržení stávajících obyvatel msta a také k pilákání nových obyvatel. Existují však i negativní varianty, které pedpokládají další pokles potu obyvatel. Avšak klesající poet obyvatel je trend na vtšin území R.

7 str.7 5. BYTOVÝ FOND Zdroj: Územní plán Napajedla 5.1 Retrospektivní vývoj potu trvale obydlených byt Rok Napajedla Pírstek nových byt rok poet byt do 1919 a nezjištno Celkem Údaje ze sítání r Poet obyvatel Poet trvale obydlených dom Poet trvale obydlených byt z toho RD Prm. poet osob/byt 2, Výchozí údaje pro r Poet obyvatel cca Poet trvale obydlených byt z toho RD Prm. poet osob/byt 2, Bilance bytového fondu v návrhovém období do r Stávající poet byt Kapacita navrhovaných ploch Asanace, bytový odpad Celková kapacita území b.j. 440 b.j b.j b.j.

8 str.8 6. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Významným nástrojem rozvoje každého území je územní plánování, které umožuje reáln si pedstavit jeho budoucí uspoádání a efektivn je využít. ÚZEMNÍ PLÁN MSTA NAPAJEDLA byl vypracován Urbanistickým atelierem Zlín, schválen Zastupitelstvem msta Napajedla v ervnu Na základ objektivních požadavk a reálného vývoje msta je prbžn aktualizován. V roce 2010 byly zahájeny práce na novém územním plánu. Tato aktualizovaná koncepce bude mimo jiné podkladem pro probíhající práce na tomto dokumentu. 6.1 Pehled vymezených ploch v ÚPN pro bytovou výstavbu Ozn. Lokalita Byty v Druh zástavby RD BD A ul. Dr. Ed. Beneše 11 samostatné RD B ul. Husova 4 samostatné RD C ul. Bartošova 15 smíšená - integrovaný dm D ul. Jiráskova samostatné RD a nízkopodl. byt.domy E U lomu 8 samostatné RD F U hbitova 64 samostatné RD G Na Kapli 108 mstské vily * I Ul. Žerotínova 4 Integrovaný dm J Malina III 46 samostatné RD, dvojdomy K ul.píní 35 samostatné RD Na Kapli 1 samostatné RD v rozptylu Malina, rozptyl stešní nadstavby Chmelnice (Za stolárnou) smíšená zástavba Realizace do r Výhledová rezerva Celková kapacita území cca 280 b.j. 160 b.j. cca 3145 b.j. 6.2 Rozvojové plochy pro obytnou zástavbu Ul. Dr. Beneše Jednostranná výstavba samostatn stojících rod. dom podél Ul.Dr.Beneše. Pístup ze stávající komunikace, nutno vybudovat plyn a vodovod. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, jejich orientace a možnost napojení na inž. sít jsou pedpokladem k jejich zastavní v blízkém asovém horizontu (1 RD zde je již vybudován). Plocha bude v souvislosti s pipravovanou výstavbou R 55 upravena ve zmn Územního plánu. 2 Ul. Husova Jednostranná výstavba samostatn stojících rodinných dom podél ul. Husova. Veškeré inženýrské sít v blízkosti. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví, velmi atraktivní místo z hlediska výstavby z tohoto dvodu je již tém zastavna. Ul. Bartošova Výstavba integrovaného domu (bydlení + komerce) v ploše mezi ul. Dr. Beneše a ul. Bartošova, naproti erpací stanice pohonných hmot. Veškeré inženýrské sít

9 str.9 v bezprostední blízkosti staveništ. Pozemek je v soukromém vlastnictví je zde zahájena výstavba cca 20 b.j. soukromým investorem. Ul. Jiráskova Rozsáhlá plocha pro obytnou výstavbu v blízkosti ul. Jiráskova (mezi výjezdem z Napajedel na Pohoelice a ulicí Husovou). V roce 2003 byla schválena zastupitelstvem msta urbanistická studie. Pedpokládá se výstavba rodinných dom samostatn stojících a 1 nízkopodlažního bytového domu. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikaní napojení na ul. Jiráskova a ul. Husova. Pozemky jsou vesms v soukromém vlastnictví. Msto zde vlastní zanedbatelné množství pozemk. Rada msta doporuila, aby pozemky msta nebyly prodávány, ale pouze smovány za úelem získání strategických pozemk z hlediska situování inženýrských sítí. S ohledem na omezený rozpoet msta zde není možné zafinancování inženýrských sítí bez podílu majitel pozemk. Pozemky pro výstavbu bytového domu vymezené pro tento úel v urbanistické studii byly majiteli pozemk prodány pro výstavbu rodinných domk, která je zde již i realizována. Území je postupn zastavováno na stavebních parcelách, které je možné bez vtších finanních prostedk napojit pomocí pípojek na inženýrské sít. Výstavba na ostatních pozemcích s nutností dobudování páteních inženýrských sítí vyžaduje koordinaci a spolený postup bu skupiny investor nebo developersky. S ohledem na souasné majetkové uspoádání území je šance na dostavbu lokality v horizontu 10 let. U lomu Oboustranná výstavba samostatn stojících rod. dom v souasné dob tém zastavno. U hbitova Rozsáhlá plocha navržená pro obytnou výstavbu. V roce 2003 zpracována urbanistická studie, kterou je nutno projednat s majiteli pozemk a dotenými orgány státní správy. Pedpokládá se výstavba samostatných rod. dom. Nkolik pozemk zde vlastní msto (cca 5 %), ostatní pozemky jsou v soukromém vlastnictví. Bude nutno vybudovat veškerou technickou infrastrukturu. Komunikaní napojení na ul. Komenského a ve výhledu na ul. Hbitovní (nutná asanace stávajícího rod. domu). S ohledem na souasné majetkové uspoádání území a finanní náronost na vybudování inženýrských sítí v tomto území není pedpoklad na dostavbu lokality v horizontu 10 let. Na Kapli Ve schváleném ÚPN je navržena obytná zástavba v ploše stávajícího fotbalového hišt. Protože však není reálné v dohledné dob vymístit fotbalové hišt z tohoto území do výhledové plochy pro sportovišt na jižním okraji obce, byla na podnt msta provedena zmna ÚPN s tím, že v tomto území zstane zachováno sportovišt. Ul. Obchodní V této lokalit byl vybudován Dm s peovatelskou službou, nový bytový dm s 21 b.j. s parterem vymezeným pro nebytové prostory a nkolik polyfunkních objekt (obchody + bydlení). Území je plošn dostavno. Dle objemové studie centrální ásti msta Ing. arch. Šimeka je možná a vhodná nadstavba obchodního stediska. Také územní plán tuto možnost nevyluuje. Ul. Žerotínova Plocha je navržena pro umístní polyfunkního objektu bydlení + komerce Pozemky byly v minulosti prodány majitelm sousedních nemovitostí za úelem dostavby území. Nevzhledná ást msta, problémy s údržbou. O zptném odkupu pro msto nebylo jednáno. V souasnosti je na pozemku v realizaci 1 rodinný dm. Malina III Plocha navržená pro výstavbu rod. dom navazuje na stávající sídlišt Malina I. V roce 2005 zde msto zahájilo výstavbu inženýrských sítí a komunikace a byl zde zahájen prodej 15

10 str.10 stavebních parcel. Náklady na výstavbu komunikací a inženýrských sítí byly promítnuty do ceny pozemku. V souasnosti jsou tyto parcely postupn zastavovány. K prodeji zstávají ješt dva pozemky. Zmnou územního plánu byl pro možnost výstavby v rodinných domcích ješt doplnn pás území nad Malinou III v šíce cca 50 m pro výstavbu cca 5 rodinných domk. Ped jejich prodejem pro výstavbu je nutné dobudovat píjezdovou komunikaci a zaokruhovat nejen inženýrské sít, ale i komunikaci propojující Malinu III a Malinou I. Ul. K Pahrbku V souasné dob je jižní ást navržené plochy zastavna. Zbývající, severní ást území je v soukromém vlastnictví a v souasné dob není ze strany majitel pozemk zájem tyto odprodat nebo zde výstavbu realizovat. Ul. Jiráskova za. p. 737 V roce 2005 byla pro toto území a nový bytový dm vypracována ovovací studie. V ploše za stávajícím bytovým domem v majetku msta. p. 737 na ul. Jiráskova je dostatená plocha pro výstavbu bytového domu pro 12 malometrážních byt. V rámci zmny. 4 ÚPN byly ureny pro zástavbu bytovými domy prostorov mén nároné plochy Palackého ul. za kotelnou B - dostavba proluky - pozemek ve vlastnictví msta v roce 2005prodán Plocha na sídlišti Nábeží vymezená pro obanskou vybavenost (pozemek zrušené MŠ) zde byl již za podpory msta ve form prodeje objektu mateské školky a pozemk realizován soukromým podnikatelským subjektem nový bytový dm o 42 b.j. Ul. Dr.Beneše - v sousedství stávajících bytovek - v platném územním plánu zde byla možná výstavba pouze RD. V území byla v souasné dob zahájena výstavba rodinného domu ímž je zámr na výstavbu bytového domu bezpedmtný. V rámci zmny. 5 ÚPN byly doplnny plochy pro výstavbu rodinných dom Nad Malinou III - pruh území šíky cca 60 m pro cca 20 RD, možnost napojení na inženýrské sít vybudované pro Malinu III. Viz odstavec Malina III Lokalita Chmelnice zde byla v rámci zmny územního plánu navržena zmna z plochy pro podnikatelské aktivity na plochu pro výstavbu rodinných dom, podmínn bytových dom a garáží. ást pozemk v tomto území je v majetku msta - pro výstavbu cca 30 garáží a deseti RD. Na tchto pozemcích by bylo velmi vhodné zorganizovat výstavbu adových rodinných domk - což je levnjší varianta k bydlení než izolovaný rodinný dm a v souasném ekonomickém prostedí vhodná možnost individuální formy bydlení. V zahradách zástavby ul. Dr Beneše, které jsou pístupné zejména z této lokality bylo v minulých letech vybudováno nkolik rodinných dom, zejména díky tomu, že je území odkanalizováno, ostatní inženýrské sít je nutné rozšíit. Tato lokalita se jeví pro dostavbu rodinnými domky v horizontu deseti let jako velmi perspektivní. Na jejím zaátku je však nutné v souladu se zmnným územním plánem a projektem stavby R 55 aktualizovat urbanistickou studii této lokality a po jejím schválení zahájit práce na jejím naplnní.

11 str OBECNÍ BYTOVÝ FOND 7.1 Výchozí stav k Bytový fond na poátku devadesátých let (v té dob se jednalo o státní byty) inil 463 byt. Z celkového potu byt bylo 173 postaveno panelovou technologií: 96 byt Nábeží 21 byt Malina 40 byt Zábraní 16 byt Palackého Zbývajících 290 byt bylo postaveno ped rokem 1970 tradiní technologií, kde nosnou konstrukci tvoí cihelné zdivo. Poet byt, jež msto vlastnilo se postupn snižoval. 7.2 Restituce a prodeje dom V restitucích bylo postupn vráceno pvodním vlastníkm 6 dom.. p. 97 Palackého 183 Zábraní 225 Masarykovo námstí 226 Masarykovo námstí 558 Masarykovo námstí 932 Svatoplukova Nemovitosti, které byly prodány do osobního vlastnictví. p. 210 Masarykovo námstí 222 Masarykovo námstí 1257 Boženy Benešové 7.3 Prodeje byt Byty díve státní, pozdji obecní, byly postupn privatizovány od roku 1991, a to na základ písemných žádostí nájemc. Prodeje byly realizovány dle vyhl.. 47/1978 Sb.platné do r Citace z vyhlášky: 1 odst. 2: Z prodeje jsou vyloueny byty v domech, ve kterých jsou nebytové prostory užívané socialistickými organizacemi nebo domovní vybavení sloužící i jiným subjektm než uživatelm byt v píslušném obytném dom (nap. bloková kotelna nebo výmníková stanice urená též pro potebu jiných dom). Z prodeje jsou vyloueny rovnž administrativn rozdlené byty po dobu jejich užívání dvma nebo více domácnostmi a byty v domech, které jsou podle schváleného územního plánu ureny k asanaci. Vyloueny z prodeje byly i domy s neujasnnými majetkoprávními vztahy. 2 ods. 2 Cena bytu. Sazba za 1m 2 podlahové plochy bytu iní: Ks 1800 až Ks 2200 u bytu I. kategorie Ks 1400 až Ks 1800 u bytu II. kategorie Ks 900 až Ks 1200 u bytu III. kategorie Ks 600 až Ks 900 u bytu IV. kategorie 3 odst. 5 U byt již užívaných se pihlédne k opotebení domu a sazba stanovená dle odstavc 2 a 3 se sníží zpravidla o 1% za každý rok stáí domu Snížení mže init nejvýše 80 %. 3 odst. 1: Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne národní výbor na úhradu ceny píspvek ve výši 30 % u byt I. kategorie 40 % u bytu II. kategorie 50 % u bytu III a IV. Kategorie

12 str.12 Zámrem msta bylo prodat: menší domy (do 20 bytových jednotek) domy postavené tradiní cihelnou technologií domy postavené ped rokem 1970 Jedinou výjimkou bylo 7 byt v panelové zástavb Zábraní a Dle výše uvedené vyhlášky bylo prodáno 96 byt z majetku státu. Podstatné zmny v privatizaci nastaly po roce 1991, a to pevodem státního majetku do vlastnictví obcí zák 172/1991 Sb. V prodejích již obecních byt se pokraovalo poté, co byla pipravena potebná legislativa (zák. 72/1994 Sb), a to tím zpsobem, že byly doprodávány vtšinou byty v rozprodaných domech. Do roku 2003 bylo doprodáno 109 byt. Dalších 12 byt (. p ul. 1.máje je ve fázi prodeje). Pro prodej urených byt byly vždy zastupitelstvem msta schvalovány a vydány Zásady prodeje. 7.4 Výstavba byt po roce 1993 Výstavba nových byt byla zahájena v roce Celkem bylo vybudováno 46 nových byt. Z toho: 16 bytových jednotek v dom. p ul. Komenského (z toho dva byty bezbariérové). Pro dm se vžilo oznaení N3. 22 bytových jednotek - jedná se o malometrážní byty pro seniory v DPS. p ul. Sadová. 8 bytových jednotek v pdní vestavb domu. p ul. Jiráskova. 7.5 Stav k Msto Napajedla prodalo 217 bytových jednotek 3 domy v. 3 bytových jednotek V restitucích bylo vráceno 6 dom v. 14 bytových jednotek Msto vlastnilo 271 byt, z nichž bylo: 50 byt malometrážních v Domech s peovatelskou službou (v. 2 byt bezbariérových) 3 byty služební (I. ZŠ, II. ZŠ, MŠ Komenského) 2 byty bezbariérové v dom. p byt o velikostech od 1+1 po Prodej byt po roce 2005 Usnesením. 48/6/2004 schválilo Zastupitelstvo msta Zásady prodeje byt v majetku msta (v dalším textu Zásady), ve kterých rozhodlo o prodeji: 21 b.j. v dom. p Nerudova 21 b.j. v dom. p Zábraní 12 b.j. v dom. p Zábraní 48 b.j. v dom. p Nábeží 48 b.j. v dom. p Nábeží

13 str.13 V termínu od do bylo v souladu se schválenými Zásadami osloveno 180 právoplatných nájemc byt k vyjádení, zda mají zájem o koupi jimi obývaného bytu na základ zprávy hodnotící výsledky této výzvy potvrdilo zastupitelstvo msta usnesením. 140/11/2004 prodej výše uvedených byt. Prodej všech tchto byt byl ukonen v roce Cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 4000 K. Usnesením. 115/11/2009 schválilo Zastupitelstvo msta Napajedla schválilo Zásady a podmínky pro prodej byt v majetku msta Napajedla. Jedná se o prodej 16 bytových jednotek v dom. p v ul. Palackého, který byl v roce 2010 zahájen a v letošním roce bude pokraovat. Krom jednoho bytu je pedpoklad, že bude prodej v letošním roce dokonen. Cena za 1 m2 byla stanovena ve výši 5000 K. 7.7 Výstavba byt po roce 2005 Obecní výstavba V letech byl zásadním zpsobem rekonstruován Dm s peovatelskou službou Pod Kalvárií, kde rekonstrukcí nebytových prostor vznikly 4 bezbariérové byty a v nové stešní nástavb bylo vybudováno 12 chránných byt. Na rekonstrukci byla získána dotace z programu Ministerstva pro místní rozvoj peovatelské (chránné) byty pro seniory a osoby se zdravotním postižením postavené podle podprogramu Podpora výstavby podporovaných byt platném v období od roku 2003 do roku V roce 2008 byly rekonstruovány nebytové prostory v Dom s peovatelskou službou Sadová na 3 bytové jednotky. Na tuto výstavbu byla erpána dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o. nájemní byty pro osoby s nízkými píjmy postavené podle naízení vlády. 146/2003 Sb. platném v období od roku 2003 do roku Soukromý sektor: V lokalit Na Kapli byl vybudován bytovým družstvem v letech na pozemku, který k tomuto úelu prodalo msto vybudován bytový dm o 21 b.j. Na Nábeží byl v letech 2007 až 2009 v míst zrušené mateské školy za podpory msta ve form prodeje objektu MŠ a pozemk realizován soukromým podnikatelským subjektem nový bytový dm o 42 b.j V roce 2003 byla zahájena v ploše mezi ul. dr. Ed. Beneše a ul. Bartošova, naproti erpací stanice pohonných hmot výstavba integrovaného domu (20 b.j. bydlení + komerce). Veškeré inženýrské sít v bezprostední blízkosti staveništ. Pozemek je v soukromém vlastnictví výstavba pokrauje velmi pozvolným tempem. 7.8 Stav k Byt v. p Zámek byl uvolnn a není v souladu s koncepcí nadále obsazován Byty v. p Spoitelna byly v souladu s koncepcí uvolnny a prostory pebudovány na nebytové prostory pro poteby msta

14 str.14 S ohledem na špatný technický stav a nezbytné investice do jejich opravy nejsou po svém uvolnní na základ rozhodnutí rady msta nadále obsazovány uvolnné byty v. p. 737 Jiráskova. Tento objekt je v rámci pedložené koncepce navržen po roce 2010 k prodeji Byty ve vlastnictví msta k p./ ulice poet byt název zaízení 90/DPS Pod Kalvárií /DPS Sadová /nájemní Jiráskova /nájemní Komenského /nájemní Jiráskova * Palackého 2* 1554/nájemní Sadová 3 268/1. ZŠ služ. byt Komenského /2. ZŠ služ. byt Komenského /MŠ služ. byt Komenského /nájemní Zámek 1 Celkem 119 *Byty jsou v prodeji 7.6 Prodej byt po roce 2010 návrh Rozhodnutí o dokonení prodeje byt v roce 2004, poté co byl jejich prodej umožnn tj. po jejich vyvázání ze zástavy po splacení úvru na istírnu odpadních vod, se jeví s odstupem asu jako jediné možné a správné. K tomuto názoru pispívají zejména tyto faktory: - zájem nájemník o koupi byt - uspokojení poptávky - akceptace vyšší prodejní ceny a následn 100% zájem - nutnost investic do veejných ploch na sídlišti - zajištní financování revitalizace sídlišt financemi získanými prodejem byt a následn zkvalitnní životního prostedí po její realizaci - zkvalitnní bydlení a revitalizace jednotlivých bytových dom soukromým kapitálem - snížení náklad msta do údržby a investic tchto byt Domy s peovatelskou službou Pod Kalvárií a Sadová Jedná se o byty realizované ze státních dotací. Jednoznan se jedná o sociální bydlení. Nepichází v úvahu jejich prodej i zmna užívání. 16 b.j. Palackého V roce 2010 bylo zastupitelstvem msta rozhodnuto i o prodeji byt v ulici Palackého. V souasné dob jsou k prodeji ureny dva byty.

15 str.15. p. 737 Jiráskova S ohledem na špatný technický stav a nezbytné investice opravy tohoto objektu nejsou po svém uvolnní na základ rozhodnutí rady msta nadále obsazovány uvolnné byty v. p. 737 Jiráskova. Tento objekt je jako celek navržen z tohoto dvodu k odprodeji. Nyní jsou obsazeny z celkového potu 5 pouze dva byty. Návrh spoívá v uvolnní tchto byt a prodeji objektu jako celku. Pedpoklad realizace tohoto opatení - rok p Na objektu byla po povodních v roce 1997 realizována ásten z dotací nástavba 8 b.j. Po dobu 20 let od kolaudace je nutné zachovat z tohoto dvodu tento objekt v majetku msta. Po roce 2017 je možné uskutenit prodej tchto byt. Doporuuji záležitost prodeje do tohoto data neešit. Koncepci aktualizovat v tomto bodu v roce 2017 a pedložit ji k projednání v té dob zvolenému zastupitelstvu, které s ohledem na aktuální situaci rozhodne, zda byty v tomto objektu ponechá ve vlastnictví msta nebo je odprodá.. p Komenského Objekt byl realizován v roce 1998, ásten z dotací Po dobu 20 let od kolaudace je nutné zachovat z tohoto dvodu tento objekt v majetku msta. Po roce 2018 je možné v pípad zájmu uskutenit prodej byt v tomto objektu. Doporuuji záležitost prodeje do tohoto data neešit. Koncepci aktualizovat v tomto bodu v roce 2018 a pedložit ji k projednání v té dob zvolenému zastupitelstvu, které s ohledem na aktuální situaci rozhodne, zda byty v tomto objektu ponechá ve vlastnictví msta nebo je odprodá. 3 b.j. Sadová Na realizaci tchto tí byt byly použity dotace ze SFRB. Byty jsou vlenny do domu s peovatelskou službou a vznikly pestavbou sporadicky využívaných nebytových prostor. Jsou ureny pro píjmov omezené skupiny obyvatelstva. Byty spolu s byty spojenými s peovatelskou službou v tomto objektu zstanou v majetku msta. p Zámek Byt v bývalém domku zahradníka je ve velmi špatném technickém stavu. Nájemníci opakovan odmítají náhradní byt a usilují o koupi tohoto objektu. Radou msta tento zámr na koupi nebyl nikdy podpoen. S ohledem na vyjasnnou perspektivu toho území doporuuji ešit s ohledem na technický stav objektu a vysokou nákladovost jeho rekonstrukce pidlení náhradního bytu souasným nájemníkm. Služební byty S ohledem na charakter tchto byt a jejich situování ve školských objektech msta, zstanou tyto i nadále v majetku msta, není uvažováno s jejich prodejem. VYMEZENÍ BYTOVÝCH DOM NAVRŽENÝCH K PONECHÁNÍ V MAJETKU MSTA NAPAJEDLA PO ROCE 2012 ULICE. P. POET BYT CHARAKTER DOMU Pod Kalvárií Dm s peovatelskou službou Sadová Dm s peovatelskou službou Jiráskova Nájemní - dotace Komenského Nájemní - dotace

16 str.16 Byty ve vlastnictví msta k dle velikosti. p./ název zaízení Byty zvláštního urení Ulice 90/DPS Pod Kalvárií /DPS Sadová Nájemní bydlení (* vetn 2 byt zvláštního urení) poet byt 1+kk kk Jiráskova Komenského 16* Jiráskova Palackého Nájemní bydlení omezení užitím prostedk ze SFRB 1554 Sadová 3 3 Služební byty 268/1. ZŠ služ. byt Komenského /2. ZŠ služ. byt Komenského /MŠ služ. byt Komenského 1 1 Ostatní 1077 Zámek 1 1 Celkem Byty ve vlastnictví msta k dle velikosti. p./ název zaízení Byty zvláštního urení Ulice 90/DPS Pod Kalvárií /DPS Sadová Nájemní bydlení (* vetn 2 byt zvláštního urení) poet byt 1+kk kk Jiráskova Komenského 16* 8 8 Nájemní bydlení omezení užitím prostedk ze SFRB 1554 Sadová 3 3 Služební byty 268/1. ZŠ služ. byt Komenského /2. ZŠ služ. byt Komenského /MŠ služ. byt Komenského 1 1 Celkem

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Koncepce bytové politiky města Napajedla KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2006 vypracovala ing. I.Brabcová str.1 str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA NAPAJEDLA Únor 2005 vypracovala ing. I.Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Úvod 2. Stručná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové výstavy 4. Prognóza

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

Výroční zpráva 4GLTE

Výroční zpráva 4GLTE Výroční zpráva 4GLTE O2 Czech Republic a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014, O2 Czech Republic a.s. 1 Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Spolenost. O2 Slovakia, s.r.o. dále

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010

PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 PROGRAM ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE MEZI ESKOU REPUBLIKOU A SRBSKEM A ERNOU HOROU NA OBDOBÍ 2006 2010 2 Obsah OBSAH...3 1) SHRNUTÍ...4 2) CÍLE A PRINCIPY ZAHRANINÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ESKÉ REPUBLIKY...6 3) SRBSKO

Více

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice

Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice Státní podpora malých a stedních podnik v eské republice (esej - pedmt HP_911 Hospodáská politika) Ing. Jakub Hejtmánek doktorand Katedra Informaních Technologií VŠE Praha Školní rok 2003/2004 Abstract

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více